Sunteți pe pagina 1din 7

1.Rolul și structura sistemului bancar de cenzori si sa elaboreze regulamente privind activitatea acestor organe.

Organul executiv unui personal in BC il prezinta administratorul bancii ce


este imputernicit sa incheie acte juridice in unele banci.Organul de contril
Sistemul bancar este un ansamblu coerent de instituţii bancare, care intern-comisia de cenzori care exercita controlul activitatii bancii si este
funcţionează într-o ţară răspunzând necesităţilor unei etape a dezvoltării alcatuit dintr-un nr impar de membre dar nu mai putin de 3 membri,Sunt
social-economice . Sistemul bancar îndeplineşte1 funcţia de atragere şi alesi de adunarea generala pe un termen de 4 ani.Membrii bancii nu pot fi
concentrare a economiilor societăţii şi de canalizare a acestora, printr- membri a comisiei de cenzori.Majorarea membrilor nu trebuie sa fie
un proces obiectiv şi imparţial creditului, către cele mai eficiente angajati la banci.Organul de control inter ale BC:Stab pt banca proced de
investiţii.2.Băncile asigură şi facilitează efectuarea plăţilor, oferă evidenta si control in domeniul contabil,efectueaza contr doc bancare si
servicii de gestionare a riscului şi reprezintă principalul canal de conturilor,controleaza respectarea leg si a regulam aplicabile in cadtul
transmisie în implementarea politicii monetare. Sistemul bancar din RM BC.Prezinta avizele in probl in fata consiliului banciiOrganul de
este structurat astfel:BNM si Bcomerciale administrare este consiliul bancii.Exercitiu,functia de supravegh elab si
2.Banca comercială ca institutie financiară “Banca este asig aplicarea politicii bancii.Nu poate fi ales in funct de membru care a
o instituţie financiară care acceptă de la persoane fizice sau juridice fost ales mai mult de 2 oori.Consiliul bancii modifica statutul,decide
depozite sau echivalente ale acestora, transferabile prin diferite convocarea adun generale,decide majorarea CS,alege presedintele,propune
instrumente de plată, şi care utilizează aceste mijloace integral sau parţial adun gener modalit de plata a dividendelor,aprobarea acord creditelor mari
pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc.” pt pers afiliate.
Denumirea de bancă comercială provine de la activitatea sa comercială: 5.Reorganizarea si lichidarea BC
cumpără şi vinde resurse. O bancă “cumpără resurse”, prin atragerea Reorganizarea băncilor (contopire sau absorbţie) sau vânzarea unei
depozitelor clienţilor. Preţul pentru banii atraşi sub formă de depozite părţi substanţiale din activele băncii se efectuează cu permisiunea scrisă a
constituie dobânda pe care o plăteşte banca clienţilor. Banca “vinde BNM5. Banca sau băncile constituite în urma contopirii sau dezmembrării
resurse” prin acordarea de credite clienţilor în urma cărora solicitanţii de încep activitatea numai după obţinerea licenţei BNM. Contopirea este
credite plătesc pentru folosirea acestor împrumuturi o dobândă. O bancă procesul de reorganizare, care are ca efect încetarea existenţei a două sau
comercială urmăreşte scopul de a obţine profit potenţial şi suplimentar din mai multe bănci (băncile contopite) în rezultatul căreia este înfiinţată o
principalele sale activităţi, oferind clienţilor o gamă largă de produse şi nouă bancă (banca succesoare). Toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile
servicii financiare. fiecăreia din băncile contopite trec, potrivit actului de transfer şi bilanţului
6.Grupati si caracterizati operatiunile efectuate de BC consolidat, la banca succesoare. Absorbţia este procesul de reorganizare,
Băncile pot fi clasificate după următoarele criterii: care are ca efect încetarea existenţei unei sau mai multor bănci (băncile
1. după forma de proprietate (private, publice, mixte); absorbite) şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la o
2. după apartenenţa naţională a capitalului (autohtone, străine, mixte); bancă (banca absorbantă) devenind succesor de drepturi şi obligaţii ale
3. după specializare (universale, specializate) băncile băncii (băncilor) absorbite. Toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile
comerciale îndeplinesc următoarele funcţii:1. constituirea de resurse prin băncii absorbite trec la banca absorbantă în conformitate cu actul de
atragerea disponibilităţilor temporale ale clienţilor; 2. utilizarea, plasarea transfer şi bilanţul consolidat. Vânzare unei părţi substanţiale din activele
acestor resurse; 3. asigurarea mecanismului de funcţionare a plăţilor. băncii (mai mult de 10% din valoarea activelor băncii conform bilanţului la
Operaţiunile efectuate de băncile comerciale pot fi grupate în active şi ultima dată gestionară) se efectuează cu permisiunea scrisă a Băncii
pasive. Între operaţiunile pasive şi active ale băncilor comerciale, există o Naţionale, în dependenţă de valoarea acesteia.Lichidarea băncilor
interdependenţă puternică. Structura şi caracterul pasivelor determină, în comerciale poate fi silită sau benevolă. Condiţiile de lichidare silită
mare măsură, posibilităţile băncii de a efectua operaţiuni active şi, în acelaşi Banca Naţională retrage licenţa şi iniţiază procesul de lichidare silită a
timp, schimbarea politicii băncii în domeniul creditării poate influenţa băncii în cazul în care se constată că banca se află în una din următoarele
esenţial caracterul resurselor. Operaţiunile pasive reprezintă operaţiunile situaţii de insolvabilitate: a) banca nu este capabilă să execute cererile
care modifică pasivul bilanţului bancar şi se caracterizează prin formarea creditorilor privind plata obligaţiilor pecuniare scadente (incapacitate de
resurselor bancare atât a celor proprii, cât şi a resurselor atrase. plată); b) activele băncii nu mai acoperă obligaţiile acesteia
3.Licentierea bancilor comerciale (supraîndatorarea); c) capitalul băncii este mai mic de 1/3 faţă de capitalul
BNM este investită cu dreptul exclusiv de a elibera licenţe reglementat.
băncilor. Suma minimă subscrisă şi depusă în capitalul băncii se stabileşte Condiţiile de lichidare benevolăLichidarea băncii în baza hotărârii luate de
în cuantum de 200 de milioane de lei. Acţiunile se achită integral cu acţionari se efectuează în modul prevăzut de actele
mijloace băneşti. Pentru eliberarea licenţei de a desfăşura activităţi legislative ce reglementează lichidarea societăţilor comerciale, ţinând
financiare în conformitate cu art.26 al Legii instituţiilor financiare la BNM cont de prevederile Legii instituţiilor financiare cu condiţia că banca nu
se depune o cerere scrisă la care se anexează: a) date despre calificarea şi se află în situaţie de insolvabilitate.
experienţa administratorilor viitoarei instituţii financiare, activitatea lor 7.Numiti atributiile de baza si functiile ale BNM
profesională din ultimii 10 ani; b) datele despre capitalul viitoarei bănci
care se prevede să fie plătit; c) business-planul viitoarei bănci cuprinzând BNM este formată din departamente, direcţii, servicii şi alte
structura organizatorică, tipurile de activităţi financiare preconizate subdiviziuni şi este condusă de consiliul de administraţie.
prognosticul rezultatelor financiare pentru următorii 3 ani; Guvernatorul este responsabil de formularea iniţiativelor în
d) informaţii privitoare la numele (denumirea), domiciliul (sediul), domeniul politicii monetare şi valutare pentru a fi prezentate Consiliului de
activitatea comercială sau profesională din ultimii 10 ani şi cota de
administraţie şi de executarea lor, reprezintă BNM în relaţiile cu alte
participare a fiecărei persoane care intenţionează să deţină 5% sau mai mult
din acţiunile cu drept de vot ale băncii. În scopul aplicării acestei prevederi instituţii.BNM are un organ de audit intern constituit din specialişti de
asupra persoanelor afiliate, cota de participare a acestora se stabileşte prin înaltă calificare, cu experienţă de muncă în domeniul contabilităţii şi
agregarea cotelor lor; e) orice alte informaţii prevăzute de regulamentele finanţelor, tehnologiilor informaţionale care este condus de controlorul
Băncii Naţionale. În termen de 3 luni de la data primirii cererii BNM o general. Controlorul general este numit de Consiliul de administraţie pe un
aprobă preliminar sau o respinge aducând în scris la cunoştinţa
solicitantului decizia sa. Refuzul de a elibera autorizaţie trebuie să fie termen de 5 ani, mandatul căruia poate fi reînnoit. Candidatul la această
motivat. BNM eliberează licenţa numai dacă este pe deplin convinsă că: funcţie trebuie să fie cetăţean al RM şi să nu aibă obstacole pentru numire.
a) banca se va conforma condiţiilor prevăzute de lege; b) calificarea, El poate dimensiona cu condiţia notificării Guvernatorului BNM.
experienţa şi integritatea morală a administratorilor corespund business-
planului şi activităţilor financiare pentru care banca va primi licenţa; c) Controlorul general, în comun cu experţii organului de audit intern:
situaţia financiară a băncii va fi satisfăcătoare. După aprobarea preliminară a) stabilesc procedurile de audit intern;
a cererii BNM stabileşte următoarele cerinţe pentru primirea licenţei: b) examinează şi evaluează procesele de activitate, inclusiv
1. depunerea capitalului iniţial (nu mai mic decât capitalul minim necesar); calitatea metodelor de control şi de gestiune a riscurilor, sistemele
2. angajarea de specialişti; 3. încheierea unui contract cu o firmă de audit; informatice utilizate, examinează alte subiecte, în scopul asigurării
4. închirierea sau cumpărarea de utilaj pentru efectuarea operaţiunilor respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare şi ale normelor interne;
bancare şi de edificii bancare. Dacă în decursul unui an banca nu c) examinează corectitudinea registrelor şi procedurilor
îndeplineşte cerinţele enumerate, aprobarea preliminară a cererii se contabile, verifică dările de seamă financiare şi documentele relevante,
anulează, iar dacă ele sunt satisfăcute licenţa se eliberează timp de o confirmând aceasta printr-un aviz;
lună. Licenţa se eliberează pe un termen nedeterminat şi este d) prezintă Consiliului de administraţie rapoarte şi recomandări
netransferabilă. rezultate din activitatea de audit.
4.Organele de administrare ale bancilor comerciale BNM este structurată în departamente, direcţii secţii şi alte organe auxiliare.
Organul suprem de conducere a bancii este adunarea generala a Structura BNM, ca şi a altor instituţii poate fi schimbată ţinând seama de
actionarilor.Aceasta are intrebari importante ce tin de activitatea a bancii si funcţiile şi atribuţiile BNM la o anumită etapă de dezvoltare.
anume:1)Sa efectueze modificari sau completari in statutul bancii,2)Sa
modifice CS a bancii3)Sa aleaga o functie in consiliul bancii si in comisia
8.Resursele proprii ale bancii distribuite între fondatori; - aprobarea preliminară de către BNM a cererii
privind eliberarea autorizaţiei de a desfăşura activităţi financiare; -
Resursele proprii ale BC sunt constituite din capital social, deschiderea unui cont provizoriu la BNM pentru acumularea mijloacelor
fonduri de rezervă sau de risc. Deţinerea capitalului propriu băneşti; - întocmirea listei primilor subscriitori şi acumularea mijloacelor
contribuie în mare măsură la asigurarea stabilităţii băncii şi a băneşti în contul provizoriu; - înregistrarea de stat a băncii la Camera
eficienţei activităţii ei. El are o importanţă mare mai ales la etapa Înregistrării de stat;-eliberarea de către BNM a licenţei de desfăşurare a
iniţială:cheltuieli ce ţin de emiterea acţiunilor,procurarea mijloacelor fixe activităţilor financiare; - autorizarea de către BNM a emisiunii efectuate.
etc.Orientarea activităţii băncii spre operaţiunile cu un grad înalt de risc, Pentru aceasta BC în termen de 5 zile din ziua înregistrării băncii, trebuie să
necesită o mărire a resurselor proprii a acestor bănci. Resursele prezinte la BNM următoarele: - cererea de înregistrare; - documente de
proprii necesare băncii şi mărimea acestor depinde şi de nivelul de constituire, autentificate notarial; - copia certificatului de înregistrare la
dezvoltare a pieţii resurselor creditare, precum şi de politica Camera Înregistrării de Stat; - copia autorizaţiei de desfăşurare a
creditară promovată de Banca Centrală. Mărimea resurselor proprii activităţilor financiare; - specimenele certificatelor de acţiuni în 3
care se află în posesia băncii determină tipurile de activităţi ale băncii. exemplare (forma materializată); - lista subscriitorilor la acţiuni în 3
Din punct de vedere al gradului de stabilitate resursele proprii pot fi exemplare (numele, numărul acţiunilor achiziţionate, suma depusă în
clasificate astfel:resurse stabile – care pot fi plasate pe termen lung, contul achitării lor); - copia contractului privind ţinerea registrului de
constituite din :capital social,fondul de rezervă,primele legate de capital acţionari, încheiat cu un registrator independent; - extrasul din contul
socialresurse temporare – care pot fi plasate pe termen scurt, constituite provizoriu deschis la BNM; - copia ordinului de plată privind achitarea
din:rezervele pentru pierderi la credite,dividendele de plată,fonduri şi rezerve taxei unice pentru înregistrarea de stat a acţiunilor în mărimea stabilită; -
constituite temporar.Băncile ar putea să crească fondurile prin emiterea de alte documente. BNM în termen de 10 zile examinează aceste documente şi
obligaţiuni în public. Emiterea de obligaţiuni ar creşte însă sarcinile de le prezintă la CNPF pentru înregistrarea de stat a acţiunilor, ca urmare are
loc transferul mijloacelor băneşti din contul provizoriu deschis la BNM în
plăţi anuale prin achitarea dobânzilor aferente, reducând astfel suma
contul Loro pentru trecerea lor la capitalul social.
de distribuit sub forma dividendelor.Capitalul bancar joacă un rol
important pe parcursul activităţii băncii: la constituire, în perioada de 11.Conceprul de resurse atrase,categorii de resurse atrase.
funcţionare şi de lichidare.Capitalul băncii reprezintă indicatorul principal al Resursele atrase reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti care sunt
stabilităţii financiare care protejează banca împotriva insolvabilităţii şi utilizate de către bancă în procesul desfăşurării activităţii, dar care nu-i
falimentului. Prin urmare, prezenţa unui capital adecvat presupune aparţin cu drept de proprietate şi care necesită rambursare.
abilitatea băncii de a amortiza influenţa negativă a riscurilor la care se Clasificarea resurselor atrase.După sursa de provenienţă:Resurse
expune permanent şi în acelaşi timp de a-şi menţine capacitatea de depozitare- acumulate din depozitele persoanelor fizice şi juridice;
plată faţă de deponenţii şi creditorii săi.Funcţia esenţială a capitalului Resurse nedepozitare- împrumuturi, credite preluate de bancă de la Banca
bancar este de a asigura stabilitatea băncii. Centrală, alte bănci, organizaţii financiare internaţionale, precum şi
9.Structura si caracteristica capitalului propriu mijloace băneşti colectate prin emisiunea certificatelor de depozit şi a
Capitalul propriu al băncii este constituit din: capitalul social;surplusul obligaţiunilor. După termen:La termen – sunt resursele pentru care e
de capital (capital suplimentar); profitul nedistribuit;capital de cunoscută data rambursării;La vedere - nu este cunoscută data
rezervă;alte fonduri şi rezerve ale băncii. Capitalul social se constituie rambursării. După cost:Resurse plătibile – resurse bonificate cu dobândă
din valoarea aporturilor primite de la acţionari în contul achitării (pentru conturi de depozit);Resurse neplătibile – resurse pentru care
acţiunilor şi va fi egal cu produsul valorii nominale a acţiunilor plasate banca nu achită dobânda (pentru contul de decontare). Rolul resurselor
şi numărul acestora. Toate acţiunile oferă drepturi şi obligaţii atrase :Finanţează activitatea băncii;Stau la baza exercitării funcţiei
acţionarilor în funcţie de tipul acţiunilor deţinute. Deţinătorii de principale a băncii şi anume de depozitare ;Formează imaginea băncii. În
acţiuni ordinare au dreptul de a participa la AGA şi de a-şi da votul în procesul de atragere a resurselor clenţilor băncile comerciale deschid
scopul aprobării diferitelor instrucţiuni, ordine ce sunt de competenţa conturi acestora, în scopul ţinerii evidenţei fluxurilor financiare.
lor. Capitalul social poate fi majorat sau micşorat în baza hotărârii
AGA.Capitalul social se formează prin emisiunea şi înscrierea la 12.Notiunea de depozit bancar,clasificarea depozitelor bancare.
acţiunile ce pot fi procurate contra mijloacelor băneşti, serveşte
drept o formă de asigurare a garanţiilor îndeplinirii asumate de Depozitele reprezintă cuantumul major al resurselor atrase ale băncii care
bancă. Mărimea capitalului social poate fi modificată:în vederea sunt atrase de ea cu obligaţia de ale rambursa în anumite condiţii de
majorării prin emisiunea de noi acţiuni sau sporirea valorii nominale a
termen şi plată.Depozitele au următoarele caracteristici specifice:
acţiunilor deja emise;în sensul reducerii prin micşorarea valorii
Reprezintă capacitatea de exercitare a băncii, a funcţiei sale, funcţia de
nominale a acţiunilor sau răscumpărarea unei părţi de acţiuni de la
acţionari. Surplusul de capital este format din contul diferenţei depozitare;Formează gradul de încredere a populaţie în bancă;în caz de
de preţuri în urma plasării acţiunilor şi a valorii nominale atât la faliment al băncii, deponenţii sunt rambursaţi primii;Stau la baza formării
prima emisiune, cât şi la celelalte emisiuni suplimentare. Profitul relaţiei dintre bancă şi client;Se consideră cea mai ieftină resursă.
nedistribuit reprezintă profitul acumulat pe parcursul anului de Depozitele se clasifică după următoarele caracteristici:Termenul de
gestiune după impozitare şi plata dividendelor. Fondul de rezervă – scadenţă depozite la termen care pot fi:depozitele de economii – care se
este destinat acoperirii pierderilor rezultate din operaţiunile active caracterizează prin sumă de depunere şi termen standardizat, deponentul
ale BC şi de asemenea poate fi folosit la plata dobânzilor pentru fiind o persoană fizică;depozite la termen clasice – care se caracterizează
obligaţiunile emise sau dividendelor la acţiunile privilegiate în prin termen şi volum de depunere individualizat şi persoana deponentă
cazurile insuficienţei profitului obţinut din rezultatul activităţii este o persoană juridică;depozitele la vedere care pot fi: la vedere de
sale. Acest fond se formează din alocări anuale sau din profitul BC economii – sunt utilizate de persoanele care doresc să economisească, dar
.Băncile formează fonduri de rezervă pentru a asigura executarea totodată să-ţi păstreze lichiditatea economiilor sale;depozitele curente –
obligaţiunilor faţă de clientelă şi acoperirea pierderilor neprevăzute în sunt utilizate pentru acumularea de mijloace;depozite sub formă de
procesul de activitate. Fondul de risc – se formează în baza alocărilor conturi de decontare.În comparaţie cu depozitele la termen în cadrul
din profitul BC. Fondurile speciale – cum ar fi fondul de depozitelor la vedere nu este necesar anunţul prealabil al băncii pentru
dezvoltare a băncii; ajutorul social şi material acordate lucrătorilor extragerea sumei, dobânda fiind mai mică sau lipsind.După persoana
BC, care sunt formate tot în baza alocărilor din profit.
deponentului deosebim:depozitele persoanelor fizice ,depozitele
10.Procedura si etapele de emisiune actiunilor persoanelor juridice,depozitele statuluiConform modului de calcul şi de
BC din RM, ca formă organizatorico-juridică, sunt SA - deci, capitalul
achitare a dobânzii depozitele se clasifică în:depozite la vedere şi conturi
social este constituit prin emisiunea acţiunilor.
curente fără dobânzi;depozite cu dobânzi.
Acţiunile societăţii pot avea valoare nominală care trebuie să se împartă
la 1 leu. Societatea bancară este autorizată să plaseze acţiuni ordinare şi
preferenţiale (nu mai mult de 25% din capitalul social al societăţii).
Conform reglementării activităţii SA, băncile pot fi
de tip deschis de tip închis. Orice modificare privind tipul societăţii se face
prin modificarea statutului societăţii. Societatea bancară este de tip deschis
dacă acţionarii au dreptul nelimitat să înstrăineze acţiunile care le
aparţin.Societatea bancară este de tip închis dacă acţionarii ei sau
societatea însăşi au drep de preempţiune(de a dobândi proprietatea unui
bun,)asupra acţiunilor înstrăinate de acţionarii acestei societăţi. BC
efectuează emisiuni de acţiuni în următoarele cazuri:la constituirea
capitalului social; cu scopul majorării lui.
Plasarea acţiunilor la fondarea băncii se efectuează prin emisiune
închisă şi include următoarele etape: - adoptarea de către fondatori a
deciziei privind numărul şi clasele acţiunilor autorizate spre plasare şi
13.CREDITE INTERBANCARE CENTRALIZATE Creditele interbancare depozit/cambiile înainte de data scadenţei, la valoarea cotaţiei din ziua
centralizate sunt acordate de către banca centrală băncilor comerciale. În respectivă
RM băncile comerciale pot beneficia de următoarele tipuri de credite
interbancare centralizate: credit intraday este un credit sub formă de 16.RESURSELE BANCARE FORMATE PRIN EMISIUNEA CAMBIEI
trageri în descoperit de cont (overdraft) pe conturile de decontare ale BANCARE
băncilor, acordat de BNM pe parcursul zilei operaţionale pentru asigurarea
efectuării plăţilor curente în termen, garantat cu valori mobiliare Cambie bancară este o valoare mobiliară emisă de bancă, conţinând
obligaţia băncii de a plăti o sumă anumită prezentatorului cambiei,
amanetate BNM. credite overnigth11 este o formă de credit acordat de
persoanei indicate în cambie, ori aceluia pe care ea îl va indica, după o
BNM peste noapte băncilor, pentru acoperirea descoperitului de cont
perioadă stabilită sau la cerere. Cambie bancară cu dobândă este o
neachitat la sfârşitul zilei operaţionale, precum şi în scopul menţinerii
cambie bancară în care este stipulată condiţia de calculare a dobânzii la
rezervelor obligatorii, garantat cu valori mobiliare amanetate BNM. BC
valoarea nominală. Cambiile cu dobândă se emit cu următoarele scadenţe:
prezintă BNM o cerere între orele 18.00-20.00 în forma electronică. Dacă
- “la vedere”; - “la un anumit termen de la vedere”. Cambiile cu dobândă
cererea a fost acceptată, BNM transferă pe contul LORO al BC mijloacele
pot fi emise numai cu rată fixă. Cambie bancară cu scont este o cambie
bănești, care urmează să fie restituite a doua zi, la prima oră; facilitatea
bancară în care nu este stipulată condiţia de calculare a dobânzii la
de lombard12 – O cumpărare de către BNM a activelor eligibile vîndute de
valoarea nominală, care se vinde iniţial la un preţ mai mic decât valoarea
o bancă la un preţ determinat care este urmată de recumpărarea aceloraşi
nominală şi se răscumpără la scadenţă la valoarea nominală. Cambiile
active de către bancă de la BNM la un preţ determinat de recumpărare
bancare cu scont se emit pe un termen de până la un an, cu următoarele
timp de 5 zile maximum; operațiunile REPO13 de cumpărare – BNM
scadenţe: - “la un anumit termen de la data emisiunii”; - “la o zi fixă”.
cumpără de la BC valorile mobiliare, care apoi vor fi recumpărate de ea la
Cambiile bancare pot fi nominative şi la purtător. Cambiile bancare se
o perioadă de scadență de până la 180 de zile. Pentru a obține acest tip de
emit numai în forma materializată. Cambia cu scadenţa “la vedere” este
resurse BC depun la BNM o cerere în scris, în care vor specifica rata
plătibilă la prezentare. Ea trebuie să fie prezentată spre plată în termen de
dobânzii care sunt gata s-o plătească.
1 an de la data emisiunii sau în alt termen mai mic sau mai mare stabilit de
14.CREDITE INTERBANCARE DESCENTRALIZATE bancă. Cambiile cu scadenţele “la un anumit termen de la vedere” sau “la
Creditele interbancare descentralizate reprezintă acordarea creditelor de un anumit termen de la data emisiunii” sau “la o zi fixă” trebuie să fie
către o bancă comercială altei bănci, prin care se realizează funcţia de prezentate spre plată fie în ziua scadenţei, fie în următoarele două zile
lucrătoare. La scadenţa cambiei cu dobândă, banca achită valoarea
atragere şi repartizare de către bănci între ele a resurselor băneşti
temporar disponibile pentru administrarea lichidităţii şi obţinerea de nominală şi dobânda aferentă la prezentarea cambiei de către deţinătorul
acesteia
profit. În afară de venitul pe care îl obţin băncile creditoare în urma
acordării creditelor interbancare, un alt avantaj este consolidarea relaţiilor
17.Structura sistemului creditar
cu alte bănci. Creditele interbancare atrase de pe piaţa interbancară
naţională sunt de obicei practicate pe termen scurt şi utilizate în scopuri Relaţiile economice în baza cărora se redistribuiesc mijloacele temporar
de lichiditate, iar cele atrase de pe piaţa bancară internaţională, inclusiv libere se numesc relaţii creditare. Prin credit bancar se subînţelege un
de la organismele financiare internaţionale, sunt pe termen mediu şi lung, împrumut în formă monetară acordat în condiţii de rambursabilitate,
având scopuri strategice: majorarea capitalului băncii, cât şi pentru scadenţă şi, de regulă, cu plată. Creditul exprimă relaţiile economice care
menţinerea coeficientului de lichiditate şi de solvabilitate a băncii, linii de apar între creditor şi debitor în cadrul procesului de redistribuire
credite în diferite ramuri ale economiei (de exemplu, susţinerea temporară a mijloacelor temporar libere. Sistemul creditar al unei
antreprenorilor mici şi mijlocii,). Factorii ce influenţează alegerea băncii economii este prezentat prin instituții bancare și instituții nebancare.
debitoare sunt: 1. relaţiile corespondente cu banca debitoare Banca centrala are ca scop asig echilibrului general economic:-acorda
(permanenţa şi siguranţa acestora) și specificul băncii (stilul şi modul de credite statului si bancilor comerciale;-elab si supravech politic monetar
lucru); 2. reputaţia sau locul băncii debitoare pe pieţele monetare şi creditara,-elab si supravecheaza activitatea bancilor comerciale in
financiare; domeniul creditarii.Bancile comerciale contribuie la prosperitatea
economiei nationale,de ex prin credite investitionale,in domeniul
15. RESURSELE BANCARE FORMATE PRIN EMISIUNEA
afacerii,agriculturii.Elementele specifice creditului : inprumutul sub forma
CERTIFICATELOR BANCARE DE DEPOZIT O categorie aparte de monetara,participanti(Debitor,Creditor),scadenta,ratele de
resurse depozitare sunt certificatele bancare de depozit. Certificat bancar achitare(egale,proportionale),perioada de gratie,dobinda(fixa si
de depozit este o valoare mobiliară care atestă depunerea mijloacelor flotanta),asigurarea creditului(reala ,terta).
băneşti într-o bancă şi dreptul deţinătorului certificatului de primire, la
expirarea termenului stabilit, a sumei depunerii şi a dobânzii aferente. 18.Definiti credit bancar si clasificati dupa criteriile cunoscute
Certificat bancar de depozit cu scont este un certificat bancar de depozit
în care nu este stipulată condiţia de calculare a dobânzii, care se vinde Operatiunile de creditare,locul si importanta creditului in relatii social-
iniţial la un preţ mai mic decât valoarea nominală şi se răscumpără la economice sunt evidentiate prin functiile sale. FUNCŢIILE CREDITULUI
scadenţă la valoarea nominală. Certificat bancar de depozit cu dobândă :Distributivă De transformare a economiilor în investiţii ,De reglare a masei
este un certificat bancar de depozit în care este stipulată condiţia de monetare, De asigurare a stabilităţii CLASIFICAREA CREDITELOR Dupa
calculare a dobânzii la valoarea nominală. Certificatele de depozit cu perioada de acordare:La vedere,la termin.Dupa
dobândă pot fi emise cu rată fixă sau flotantă. La emisiunea certificatelor beneficiar:populatia,agenti economici,statul,alte banci,organizatii
de depozit cu rată flotantă a dobânzii banca va stabili nivelul minim al neguvernamentale.Dupa destinatie:de consum,productive.Dupa modul de
ratei dobânzii, va determina condiţiile în care rata dobânzii poate fi asigurare:asigurate,neasigurate.Dupa
modificată şi va informa despre aceasta publicul printr-un comunicat în risc;standarte,supravegheate,dubioase, compromise.
organul de presă indicat în Condiţiile. Certificatele bancare de depozit pot
fi nominative (în formă materializată sau dematerializată) şi la purtător. 20.Etapele procesului de creditare; Etapa premergătoare de
Certificatele de depozit se emit numai în moneda naţională a Republicii acordare a creditului (Solicitarea creditului, Prezentarea documentelor,
Moldova. Certificatele de depozit pot fi emise cu diferite valori nominale, Evaluarea performanţelor financiare şi nefinanciare)Aprobarea şi
stabilite în Condiţiile privind emisiunea şi circulaţia certificatelor bancare acordarea creditului(Negocierea condiţiilor contractuale Aprobarea
de depozit. Valoarea nominală minimă a unui certificat bancar de hotărârii privind acordarea creditului Aprobarea contractului de credit şi
depozit/cambie bancară se stabileşte în mărime de 100 lei (sau o altă de asigurare Acordarea creditului) Rambursarea şi monitoringul creditului
valoare divizibilă la 100 lei). Certificatele de depozit se emit numai la (Rambursarea creditului şi plata dobânzii Controlul şi supravegherea
termen. Termenul de circulaţie a certificatelor de depozit poate fi creditului Controlul rambursării şi achitării creditului Controlul folosirii
maximum 5 ani. La scadenţa certificatului de depozit cu dobândă, banca creditului conform destinaţiei Controlul asigurării creditului Lucrul cu
achită valoarea nominală şi dobânda aferentă persoanei indicate în credite problematice)
registru (în cazul certificatelor de depozit nominative) sau deţinătorului
acestuia (în cazul certificatelor de depozit la purtător). Certificatele de 19. ELEMENTELE SPECIFICE CREDITULUI
depozit cu scont se achită la scadenţă de către bancă la valoarea nominală.
Obiectul: - monedă fiduciară - monedă scripturală.:Participanţii: - debitor
După expirarea termenului de circulaţie a certificatului de – creditorScadenţa: - perioada de graţie - ratele de achitare (proporționale,
depozit/cambiei dobânda nu se calculează, iar banca este obligată să crescătoare, descrescătoare)Asigurarea creditului: - reală - personală terţă
achite valoarea nominală şi dobânzile aferente la prima cerere a Dobânda
deţinătorului. Banca este în drept să răscumpere certificatele de
21.Garantarea creditelor bancare 25.Caracterizati garantia personala-scrisoarea de garanţie
bancară
Garanţiile bancare reprezintă, aşadar, ultima sursă de rambursare a
creditelor şi se utilizează numai în cazul în care nu mai există alte GARANŢIILE PERSONALE sunt mijloace juridice de garantare a
posibilităţi de rambursare a acestora şi a plăţii dobânzilor aferente. obligaţiilor prin care o terţă persoană, fizică sau juridică, se angajează,
Recuperarea unui credit prin utilizarea garanţiei presupune asumarea de printr-un contract accesoriu încheiat cu banca creditoare, să-i plătească
către bancă a unui anumit risc, datorat atât unor factori interni ai datoria debitorului în cazul în care acesta nu o va putea plăti. a. Garanţia
garanţiei, cât şi unor elemente conjuncturale (de exemplu, preţul ei de bancară (scrisoarea de garanţie bancară) reprezintă un înscris prin care o
piaţă nu mai acoperă, în momentul valorificării, valoarea datoriilor faţă de altă bancă (garant) se angajează necondiţionat şi irevocabil ca, în cazul în
bancă datorită deprecierii în sine a garanţiei sau deprecierii valorii de piaţă care un debitor nu va plăti creditul şi dobânda aferentă, să plătească suma
a acesteia). Părţile implicate în solicitarea unei garanţii sunt: 1. neachitată în favoarea băncii creditoare. De obicei, scrisorile de garanţie se
ordonatorul garanţiei – debitorul principal. Oferă o garanţie din eliberează pe un termen de valabilitate de până la 12 luni. În vederea
eliberării garanţiilor bancare, banca-garant va percepe un comision pentru
patrimoniul său sau solicită unui terţ (garant) să ofere o garanţie în locul
acordarea acestui serviciu bancar.
lui. 2. beneficiarul garanţiei – cel care a primit garanţia (banca).
Beneficiarul execută garanţia dacă debitorul nu şi-a onorat obligaţiunile de 26.Caracterizati garantia personala-Cauţiunea sau fideiusiunea
rambursare a creditului. 3. garantul – debitorul secundar (poate fi o altă
bancă, o persoană juridică, statul, o persoană fizică) care garantează că în Cauţiunea sau fideiusiunea reprezintă un contract accesoriu unilateral,
cazul neîndeplinirii obligaţiilor de către debitorul principal va îndeplini consensual şi cu titlu gratuit, prin intermediul căruia o persoană numită
obligaţia de rambursare a datoriei la credit. Înainte de a accepta o fideiusor se obligă faţă de bancă să execute obligaţia asumată de debitorul
garanţie banca trebuie să ia în consideraţie următoarele aspecte:  băncii în cazul în care acesta n-ar executa-o el însuşi. Cauţiunea implică
dreptul de proprietate;  perfectarea contractului de garanţie;  valoarea greutăţi pentru bancă, deoarece banca trebuie să analizeze situaţia
garanţiei. Garantarea creditelor este considerată unul dintre principiile de economico-financiară a fideiusorului şi să o supravegheze pe toată perioada
bază ale creditării în condiţiile economiei de piaţă, iar garanţiile solicitate creanţei. În calitate de fideiusor poate fi o persoană fizică, agenţi economici
cât şi companiile de asigurări, care se obligă să achite datoriile debitorului
cel mai des sunt: – garanţii reale(ipoteca, gajul: - cu deposedare; - fără
cu întregul său patrimoniu prin eliberarea poliţei de asigurare.
deposedare., depozit bancar); - garanţii personale(garanţia bancară,
cauţiunea sau fideiusiunea ,cesiunea de creanţă).
27.Calcularea si achitarea dobinzii si altor credite
22.Caracterizati garantirea reala-IPOTECA GARANŢIILE REALE Dobânda este suma ce-i revine creditorului la rambursarea sumei împrumutate
reprezintă bunuri mobile sau imobile din patrimoniul debitorului sau al sau preţul folosirii capitalului şi totodată remunerarea riscului pe care îl implică
unui terţ, oferite pentru satisfacerea în mod preferenţial a unui creditor. În creditul respectiv. Nivelul ratei dobânzii este stabilit de către Consiliul băncii şi
practică, se utilizează următoarele categorii de garanţii reale. a. Ipoteca poate fi modificat pe parcursul derulării creditului, în funcţie de evoluţia
reprezintă o garanţie reală imobiliară, fără deposedare, prin care se dobânzii pe piaţa bancară. Factorii ce influenţează nivelul ratei dobânzii
:Politica şi stabilitatea economică a ţării ,Rata de bază a BNM, Volumul şi costul
permite băncii creditoare să-şi recupereze integral sau parţial creditul
resurselor creditoare, Cererea şi oferta surselor de creditare, Riscul
şi/sau dobânda aferentă, atunci când creditul nu a fost rambursat la
nerambursării ,Politica de creditare internă a băncii. gocierea creditelor acordate
scadenţă. Obiectul ipotecii îl constituie bunurile imobile (clădirile) de orice etc.) Comisionul de risc al creditelor acordate sub formă de plafon se
fel şi terenurile. Înainte de a încheia contractul de ipotecă, banca trebuie percepe o singură dată, la acordarea creditului comisionului. În cazul reînnoirii
să verifice dacă bunurile ipotecate îndeplinesc şi alte condiţii, respectiv: – plafonului de credit după aprobarea cererii de credit, se face un nou contract de
să fie uşor vândute; – să fie asigurate la societăţi de asigurare autorizate şi credit (act adiţional), stabilindu-se garanţiile şi posibilităţile de rambursare care
agreate de bancă; – să fie amplasate în zone de interes pentru cât mai se aprobă şi se încasează un nou comision de risc. Nivelul comisioanelor este
mulţi potenţiali cumpărători; – cel care constituie ipoteca să aibă deplină stabilit de către Consiliul băncii. Pentru creditele nerambursate la scadenţă
capacitate de exerciţiu asupra bunului ipotecat; – dacă au fost evaluate în (creditele restante), banca încasează de la clienţi dobânzi penalizatoare prevăzute
prealabil de experţi agreaţi de bancă. Stingerea ipotecii are loc, de regulă, de bancă. Mecanismul de calcul al dobânzilor aferente creditelor se bazează pe
o dată cu plata ultimei scadenţe la creditul garantat prin ea, sau prin metoda calculului dobânzii simple şi prin metoda de calcul al dobânzii compuse.
renunţarea creditorului la ipotecă prin prescripţie. Dacă bunurile imobile, I. Calculul dobânzii simple Se utilizează în cazul în care este luată în
obiect al ipotecii, se află în proprietatea mai multor persoane, acestea se considerare o perioadă de timp mai mică de 1 an, când dobânda se
pot ipoteca doare cu acordul tuturor coproprietarilor. calculează şi se plăteşte conform contractului lunar, trimestrial, anual sau
pentru un număr anumit de zile fixate în contractul de credit. II. Calculul
23.Caracterizati garantirea reala-GAJUL Gajul este un contract dobânzii compuse Se practică în situaţia în care perioada de creditare este mai
accesoriu contractului de credit, prin care debitorul sau garantul, în funcţie mare de un an cu condiţia rambursării creditului şi achitării dobânzii la sfârşitul
de caz, remite băncii un bun mobil pentru garantarea creditului. Aceste perioadei de credit. Drept bază pentru calcul serveşte suma iniţială împreună cu
dobânda calculată anterior.
bunuri pot fi corporale (produse, bunuri, mărfuri etc.) sau necorporale
(creanţe, titluri, acţiuni etc.). Gajul cu deposedare numit şi „amanet”, 28.GRAFIC DE RAMBURSARE A CREDITULUI : parte a contractului
presupune depunerea lui la bancă. De regulă, această formă de gajare se de credit care cuprinde esalonarea in timp a rambursarii creditului de catre
adresează bunurilor mobiliare de volum mic şi valoare mare (metale beneficiar.
preţioase, pietre preţioase, tablouri, sculpturi etc.) Gajul fără deposedare
se practică pentru bunurile voluminoase (autoturisme, congelatoare, 29.Caracterizati procesul investitional ale bancilor comerciale.
utilaje şi maşini etc.) sau care sunt legate de pământ (recolte, utilaje,
agregate, maşini montate etc.). Investirea în valori mobiliare asigură BC careva profit, măreşte lichiditatea
şi duce la diversificarea operaţiunilor active ale BC. Această activitate se
24.Caracterizati garantirea reala- DEPOZITUL BANCAR Depozitul efectuează în conformitate cu politica investiţională a BC care conţine
bancar reprezintă o garanţie materială sub forma unei sume de bani depuse prescripţii referitor la tipurile valorilor mobiliare structura portofoliului,
de debitor sau de către garant la bancă în favoarea beneficiarului în anumite strategia cumpărărilor şi vânzărilor de VM. Investițiile băncilor
condiţii stabilite şi comunicate băncii de către debitor. Valoarea depozitului comerciale; Investiții directe:  investirea mijloacelor băneşti în acţiunile şi
bancar trebuie să acopere valoarea creditului solicitat plus dobânda obligaţiunile companiilor economice;  investirea mijloacelor băneşti în
aferentă. În cazul în care suma depozitului este mai mică decât valoarea VMS (obligaţiuni de stat). Investiții indirecte – în scopul procurării
creditului, banca solicită alte garanţii suplimentare. Depozitul bancar poate mijloacelor fixe (necesare pentru a fi utilizate în scopul desfăşurării
fi constituit la o societate bancară care acordă creditul sau la o altă societate
activităţii bancare), în scopul gestionării politicii de marketing. Aceste
bancară, prin semnarea unui contract de depozit (în al doilea caz se va
investiţii nu aduc profit direct. Factorii ce determină succesul
prezenta o scrisoare de garanţie bancară irevocabilă şi necondiţionată).
Pentru ca un depozit să fie acceptat drept garanţie a creditului este necesar investițional: Lichiditatea, Profitabilitatea ,Riscul, Durata sau termenul de
ca inspectorul să verifice îndeplinirea următoarelor condiţii:  indicarea scadență,Rezervele de capital. Instrumentele financiare convenţional pot
băncii la care se constituie depozitul;  în cazul în care aceasta este o altă fi împărţite în două clase mari: 1. instrumentele pieţei monetare
bancă decât banca creditoare, se vor verifica documentele prezentate de reprezintă VM cu termenul de circulaţie mai mic de un an (de exemplu,
debitor (contractul de depozit, situaţia depozitului la momentul actual, certificatele de depozit, bonuri de trezorerie etc.). 2. instrumentele pieţei
extrasul din cont de la zi etc.), precum şi credibilitatea şi reputaţia de capital reflectă mişcarea capitalului având o dobândă mai mare şi o
respectivei bănci;  valoarea depozitului bancar, care trebuie să acopere perioadă de circulaţie mai mare de un an (acțiunile, obligațiunile).
valoarea creditului solicitat plus dobânda aferentă şi comisioanele creditului
acordat;  termenul de valabilitate al depozitului;  semnăturile autorizate
ale agentului economic/persoanei fizice care constituie depozitul.
30.Ce reprezintă numerarul ?Specificati caracteristicile f. case pentru schimb valutar.( Prin casele de operaţiuni valutare se pot
numerarului ca instrument de plata. efectua: 1. încasări şi plăţi în conturile curente de depozit valutare ale
persoanelor fizice şi juridice; 2. încasări ale cecurilor de călătorie; 3. alte
Numerarul : Bancnote – titluri de credit emise de băncile centrale, care se operaţiuni valutare cu valute efective; 4. vânzarea – cumpărarea de valută
obligă să restituie la prezentare valoarea nominală a acestora ; Monedele contra lei moldoveneşti; 5. vânzarea – cumpărarea de valută contra altei
metalice – sunt piese de diverse metale care se prezintă sub formă valute.)
circulară de disc plat și servesc ca mijloc de plată, de circulație sau de
tezaurizare. 34.Compartimentele casieriei bancare

31.Enumerati avantaje si dezavantaje utilizarii numerarului ca Casa de circulaţie reprezintă o încăpere destinată operaţiunilor de
instrument de plată Utilizarea numerarului ca instrument de plată retragere sau depunere a numerarului în tezaur, precum şi după caz,
implică unele avantaje și dezavantaje:Avantaje : Are putere liberatorie alimentarea ghişeelor. Tezaur este o încăpere special amenajată şi
imediată, cu care se poate stinge orice obligație de plată;  Deține calitatea destinată păstrării numerarului şi altor valori depuse din casa de circulaţie.
Ghişeu este un spaţiu în care se efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi
lichidității în cel mai înalt grad față de orice active;  Nu necesită costuri de
în numerar cu clienţii. Birou pentru verificarea numerarului este un spaţiu
negociere și tranzacții ca alte active financiare;  Este un mijloc de plată
adiacent ghişeului, în care la necesitate clienţii au posibilitatea de
general, acceptabil de toți membrii comunității de plăți;  Aria de folosire
verificare a numerarului primit. Birou pentru trierea şi ambalarea
este nelimitată geografic în ceea ce privește procurarea bunurilor și plata
numerarului reprezintă o încăpere dotată cu utilaj şi echipament necesar
serviciilor de mică valoare.Dezavantaje :  Banii păstrați sub formă de
pentru verificarea şi ambalarea numerarului, conform cerinţelor stabilite
numerar nu aduc venituri, deci randamentul este 0;  Tranzacțiile în de Banca Naţională a Moldovei. Stabilirea amplasării, proiectarea,
numerar și păstrarea acestuia implică costuri mari de transport și construcţia şi organizarea compartimentelor casieriei se efectuează
depozitare;  Posibilitatea falsificării;  Implică riscuri mari de securitate: având în vedere necesitatea: a) asigurării integrităţii numerarului şi a altor
riscul de pierdere, riscul de fraudă, riscul de eroare. valori gestionate de Bancă, a încăperilor/spaţiilor pentru păstrarea
acestora; b) asigurării securităţii fizice a salariaţilor şi a clienţilor Băncii;
32.Activitatea de caserie în cadrul bancilor comerciale. creării condiţiilor necesare pentru efectuarea operaţiunilor cu numerar,
precum şi pentru deservirea sigură şi comodă a clienţilor Băncii .
Fiecare bancă este obligată să aibă amenajat un compartiment de casierie
prin intermediul căreia va acorda clienților săi servicii de depunere și de 35.Explicati modul de asigurare a securitatii casieriei bancare.
extragere de numerar, servicii de convertire a unei valute în alta,
verificarea și numărarea numerarului. Activitatea de casierie este cea mai Fiecare casier de ghişeu are locul său de muncă într-o cabină separată.
veche activitate bancară. Activitatea de casierie presupune existența unei Cabinele sunt dotate cu casete de fier sau cu dulapuri metalice cu
infrastructuri formată din: - boxe de casierie; - spații pentru numărătorii de încuietori pentru păstrarea valorilor în timpul programului de lucru. Pentru
bani, spații pentru numărat de către clienți; - tezaur; - echipamente de asigurarea securităţii valorilor care se manipulează şi se păstrează în
numărat bani, sortat și verificarea autenticității; - sisteme de supraveghere timpul programului de lucru de către personalul casieriei se vor instala
și alarmă; - mijloace de transportat bani; - un personal bine pregătit mijloace tehnice de pază şi alarmă. Şeful casieriei este obligat să verifice
profesional și de corectitudine ireproșabilă. Banca își organizează zilnic, înainte de începerea programului, modul de funcţionare a
compartimentul de casierie la decizia conducătorului băncii în funcție de sistemelor de alarmă sonoră instalate în casierie. Numerarul şi celelalte
necesități, conform Regulamentului privind la operaţiunile cu numerar în valori aflate în bancă se păstrează în mod obligatoriu în tezaur, iar în lipsa
băncile din Republica Moldova, modificat prin HCA al BNM nr.237 din acestuia, în seifuri de fier refractate, prevăzute cu cel puţin 2 chei.
22.10.09 și Regulamentului intern de activitate a casieriilor. Casieria Tezaurul este construit în conformitate cu cerinţele tehnice. El este dotat
bancară are următoarele funcţii principale: primirea ,verificarea cu rafturi pentru depozitarea numerarului şi cu instalaţie de aerisire în
,păstrarea, eliberarea numerarului și altor valori ale băncii sau ale clienților vederea prevenirii producerii umidităţii şi a altor factori. Tezaurul pentru
ei. Desfăşurarea activităţii de casierie implică necesitatea disponibilităţii asigurarea securităţii valorilor trebuie să fie prevăzut cu mijloace tehnice
următoarelor (casa de circulaţie şi tezaur, ghişee, birou pentru verificarea automate de alarmă. Gestionarii de valori sunt obligaţi să verifice zilnic, la
numerarului, birou pentru trierea şi ambalarea numerarului. închiderea tezaurului cum funcţionează sistemele automate de alarmă.
Şeful casieriei ţine un registru de evidenţă strictă a intervenţiilor de
33.Caracterizați tipologia de case care pot fi organizate de închidere a uşilor de la tezaur precum şi a sistemelor de alarmă. În registru
bancile comerciale din RM se menţionează numele şi prenumele persoanelor care au efectuat
reparaţia, firma dată şi obiectul intervenţiei. Remedierea defecţiunilor se
În cadrul casieriei se pot organiza mai multe tipuri de case: a. case efectuează numai de specialiştii autorizaţi de bancă. Persoanelor din
operative(Încasări de plăți în lei și în valută Schimburi de bancnote cu casierie nu li se permite accesul în tezaur, numai în baza unui tabel
monede metalice Schimburi de bancnote deteriorate Vânzarea nominal, aprobat de conducătorul băncii. Banca este obligată să asigure
formularelor cu regim special, a certificatelor de depozit, a acțiunilor și securitatea şi integritatea numerarului şi a altor valori gestionate de ea,
altor VM ) b. case pentru primirea diverselor valori depuse spre păstrare precum şi a încăperilor special destinate pentru păstrarea acestora,
de deponenți(Depunerea, păstrarea, manipularea, restituirea și evidența inclusiv în filiale şi reprezentanţe.
diferitor valori care se păstrează în casete: bijuterii din metale și pietre
prețioase, numerar, diverse colecții, documente de valoare determinată, 36. Numiti si caracterizati documentele de casă utilizate pentru
testamente, titluri, acțiuni,obligațiuni etc. Nu se admite la păstrare : arme, încasare si elibirare a numerarului. Operatiuni de incasare a
droguri, produse alimentare, obiecte urât mirositoare etc) c. case cu numerarului se efectueaza în baza urm. doc. : *ordin de încasare a
program prelungit(n vederea asigurării unei deserviri mai bune a clienţilor, numerarului,se intocmeste pt depunerea in numerar.* birou insotitor.
conducerea băncii poate organiza case cu program prelungit (2 - 5 ore) Bancile pot organiza depunerile de numerar prin genti sigelate.Operatiuni
şi/sau serale (de noapte), care vor funcţiona după sfârşitul programului de eliberare a numerarului se efectueaza în baza urm. doc. :*ordinul de
operativ de ghişeu)( Încasări de la persoane fizice - vânzări de certificate de eliberare a numerarului ;*delegatia(instrument de plata prin care
depozit, deschiderea de conturi personale, încasări în conturile de depozit emitentul da ordin bancii de a elibera la prezentare o anumita
.Plăți pentru persoane fizice – răscumpărări de certificate de depozit, sumă.*ordinul de lata se intocm in 3 exemplare(casierie,client...)
eliberări de numerar din conturile personale ale acestora); d. case de
încasări serale(La sfârşitul programului de lucru casierul şi contabilul vor
37.Ce reprezintă contul bancar ? Contul bancar – cont analitic deschis
verifica numerarul (în lei şi în valută), formularele cu regim special,
de bancă pe numele titularului de cont, prin care se efectuează operaţiuni
certificatele de depozit, după care le vor depune în safeul de fier pe care îl
de încasări şi/sau plăţi ale mijloacelor băneşti. Contul bancar este un
vor încuia, sigila şi îl vor transmite pazei. A doua zi dimineaţa, casierul şi
mecanism de constituire a resurselor şi de stingere a obligaţiilor clienţilor
contabilul vor preda valorile respective, genţile cu numerar sigilate
în procesul economic, a reflectării circuitelor în sistemele de plăţi şi
controlorului – verificator din sala operativă contra semnătură în registru.
compensări, a relaţiilor cu diverse entităţi de plan naţional şi internaţional.
); e. case de verificare a numerarului(Băncile sunt obligate să efectueze
Principala utilizare a conturilor este acea de înregistrare, la un moment
trierea şi ambalarea numerarului încasat. Trierea numerarului încasat se
dat, prin înscrierea unei sume într-o parte a contului şi la un alt moment în
efectuează în scopul clasării acestuia pe categorii în bancnote/monede
cealaltă parte a contului. Cele două părţi ale contului reflectă:  drepturile
bune de redat în circulaţie şi bancnote/monede uzate care ulterior se
(creanţele) titularului – debit;  obligaţiile (datoriile) titularului – credit.
retrag din circulaţie. Bancnotele/monedele metalice bune de redat în
circulaţie se ambalează separat de bancnotele/monedele metalice uzate.);
38.Redați esența contului bancar sub aspect contabil și juridic 42.Deschiderea conturilor prsoanei fizice.

Contul bancar poate fi privit sub 2 aspecte : *Sub aspect contabil – un Persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător prezintă în
mod de evidenţă a operaţiunilor efectuate în relaţiile Banca – Client.* Sub aceleași documente ca și persoanele juridice. Pentru persoanele fizice ce
aspect juridic – o convenţie încheiată între bancă şi client referitor la nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate pentru a
spectrul operaţiunilor acordate de bancă şi beneficiate de client, în deschide un cont curent prezintă următoarele documente: a) cererea de
schimbul unor dobânzi percepute sau în schimbul comisioanelor. deschidere a contului; b) copia actului de identitate al titularului de cont.
39.Drepturile si obligatiile titularului de cont În cazul deschiderii contului pentru persoanele fizice rezidente și
nerezidente care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de
Drepturile și obligațiile titularului de cont 1. Pentru a efectua operațiuni activitate, de către persoana împuternicită se prezintă următoarele
de încasări și plăți, de depunere a mijloacelor bănești și pentru a efectua documente: a) cererea de deschidere a contului; b) copia actului de
alte operațiuni bancare persoana juridică rezidentă sau nerezidentă, identitate al titularului de cont, legalizata notarial; c) copia actului de
întreprinzătorii individuali, persoanele fizice pot să deschidă unul sau mai identitate al persoanei împuternicite cu dreptul de a prezenta
multe conturi în lei moldovenești și/sau în valută străină la orice bancă documentele pentru deschiderea contului. Semnătura titularului de cont
din RM. 2. Documentele necesare pentru deschiderea contului sunt se aplică în prezența persoanei responsabile de deschiderea contului pe un
prezentate la bancă de către una din persoanele cu drept de semnătură, formular elaborat de bancă de sine stătător. Pentru persoanele care nu au
indicată în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (în cazul împlinit vârsta de 14 ani, precum și pentru persoanele limitate/lipsite
persoanelor fizice – individual) sau de către o altă persoană împuternicită. în/de capacitatea de exercițiu deschiderea conturilor, precum și
3. La deschiderea conturilor copiile documentelor trebuie prezentate gestionarea lor se efectuează de către părinți sau de tutore (curator),
împreună cu documentele originale, cu excepția cazurilor prezentării conform legislaţiei.
copiilor legalizate notarial.
43.Numiti si caracterizati tipurile de conturile ce pot fi deschise
40.Drepturile si obligatiile bancii. In cadrul BC Tipologia conturilor bancare După continuitatea
înregistrării operaţiunilor deosebim 2 tipuri 1. Cont bancar temporar
1.Băncile de sine stătător împuternicesc funcționari ai băncii cu dreptul de (provizoriu) – cont deschis la bancă pe o anumită durată de timp, destinat
a deschide, modifica și de a închide conturi clienților săi. 2. La primirea acumulării mijloacelor băneşti pentru formarea capitalului social sau
documentelor prevăzute pentru deschiderea conturilor clienților, persoana pentru acumularea mijloacelor băneşti obţinute în procesul plasamentului
responsabilă a băncii este obligată:  să verifice termenul de valabilitate al valorilor mobiliare. 2. Cont bancar propriu-zis – poate avea următoarele
documentelor prezentate;  să colaționeze datele din copiile forme: a. cont curent (de decontare) – deschis persoanelor fizice şi juridice,
documentelor prezentate, prevăzute la deschiderea conturilor, în vederea care serveşte la înregistrarea în ordine cronologică a tuturor operaţiunilor
corespunderii acestora cu originalul și să aplice pe fiecare copie mențiunea care apar în cadrul tranzacţiilor efectuate de titularul de cont. Contul
“Copia corespunde originalului”, data, numele și prenumele, precum și curent începe să funcţioneze prin depunerea unei sume (în numerar,
semnătura sa;  să indentifice persoana care prezintă documentele cu transferul de la altă bancă, transferul din alt cont al titularului). Conturile
persoana din fotografia de pe actul de identitate și să colaționeze datele curente pot fi deschise atât în monedă națională cât și în valută. b. cont de
din copia actului de identitate cu datele din actul original;  să identifice depozit - serveşte pentru păstrarea mijloacelor băneşti. c. cont de credit –
persoanele împuternicite care aplică specimenul de semnătură în fişa cu utilizat pentru păstrarea informaţiei cu privire la credite acordate clienţilor
specimene de semnături şi amprenta ştampilei;  să restituie originalele băncii, cât şi la evidenţa dobânzilor calculate şi încasate de bancă. cont
documentelor (care se prezintă împreună cu copiile la deschiderea LORO – cont curent deschis pentru păstrarea mijloacelor băneşti ale altor
conturilor) persoanei care le-a prezentat;  să prezinte conducătorului bănci în banca respectivă.
băncii sau altei persoane abilitate cu acest drept setul de documente
necesar pentru deschiderea contului spre examinare și luarea deciziei. 3. În 44.Explicati procedeul de modificarea conturilor bancare.
baza avizului favorabil al conducătorului băncii sau al altei persoane Modificarea conturilor se efectuează în următoarele cazuri:- modificarea
abilitate cu acest drept de pe cererea de deschidere a contului, persoana denumirii (datelor personale), formei organizatorico-juridice a titularului
responsabilă a băncii deschide contul și, după caz perfectează contractul de cont; - modificările rezultate din modificarea planului de conturi al
sau alte documente, conform legislației în vigoare a RM, convenite între evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova; -
părţi modificarea codului numeric al valutei în care a fost deschis contul; - alte
cazuri prevăzute de legislația în vigoare. Conducerea băncii este în drept sa
41.Deschiderea conturilor de persoane juridice adopte de sine stătător decizia privitor la modificarea contului în cazul
modificării planului de conturi al evidenței contabile. Despre aceste
 cererea de deschidere a contului - trebuie să fie semnată de către modificări banca este obligată să informeze titularul de cont în termen de
conducătorului și contabilul-șef al titularului de cont;  fișa cu specimene 30 de zile până la efectuarea acestora. Pentru modificarea contului în caz
de lichidare a persoanei juridice, reprezentanței înființate în Republica
de semnături și cu amprenta ștampilei, autentificată notarial;  copia
Moldova a persoanei juridice nerezidente, întreprinzătorului individual
certificatului de atribuire a codului fiscal;  copia documentului ce
comisia de lichidare/lichidatorul prezintă la bancă: - hotărârea organului
confirmă înregistrarea de stat;  copia actului de identitate a persoanei
competent privind lichidarea, care trebuie să conțină termenul de acțiune
care prezintă documentele;  copia documentelor de constituire (act a comisiei de lichidare/lichidator; - fișa cu specimene de semnături și
constitutive, regulament, statut etc.). Pentru a deschide un cont curent amprenta ștampilei comisiei de lichidare/lichidator.
persoanele juridice nerezidente prezintă aceleaşi documente şi alte
documente indicate în Regulamentul privind reglementarea valutară pe
45.Explicati procedeul de inchidere conventionala a conturilor
teritoriul RM precum și în alte acte legislative. Copia documentului ce
Conturile deschise nu pot fi închise din motivul lipsei de
confirmă înregistrarea de stat se înlocuieşte prin Copia documentului care
operațiuni în/din cont. În scopul evitării cazurilor de lezare a intereselor
confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în țara de
titularilor de cont și dacă aceasta nu contravine prevederilor contractelor,
proveniență conform legislației în vigoare a țării de reședință. Persoanele
conturile, la care timp îndelungat (2 ani) nu s-au efectuat operațiuni în/din
juridice nerezidente, care nu au obligaţii fiscale şi/sau obiecte impozabile
cont, la decizia conducerii băncii, pot fi închise convențional. În cazul
pe teritoriul RM, pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar
suspendării activității titularului de cont închiderea convențională a
informaţia despre lipsa obligaţiilor fiscale şi/sau a obiectului impozabil pe
conturilor se efectuează în baza cererii depuse în temeiul hotărârii
teritoriul RM. B. Pentru a deschide un cont provizoriu, se prezintă
fondatorilor/asociaților sau a organelor abilitate prin lege. Soldurile din
următoarele documente:  cererea privind deschiderea contului; 
aceste conturi se consolidează la un cont centralizat separat cu
certificatul eliberat de Camera Înregistrării de Stat;  copia hotărârii privind
perfectarea Registrului conturilor bancare închise convențional, ținut
emisiunea valorilor mobiliare (la înfiinațarea S.A.);  copia actului de
conform legislației în vigoare, care include: a) denumirea titularului de
identitate al persoanei care prezintă documentele. Conturi LORO se
cont; b) numărul și denumirea contului; c) soldul în cont; d) data inițială a
deschid: a. în lei moldovenești;  băncilor licenţiate - la BNM;  băncilor deschiderii contului; e) data închiderii convenționale; f) alte date la decizia
licenţiate - la banca de decontare a Bursei de Valori a Moldovei (BVM) și a băncii. Numerele conturilor închise convențional nu se permite de a fi
Depozitarului Național al Valorii Mobiliare ale Moldovei (DNVM);  atribuite altor conturi deschise. În cazul închiderii definitive a contului
băncilor licenţiate – la banca de decontare care efectuează decontările închis convenţional se face mențiunea respectivă în Registrul conturilor
aferente operaţiunilor cu utilizarea cardurilor bancare;  băncilor străine - bancare închise convențional. Conturile, la care, în corespundere cu
la băncile licenţiate; b. în valută străină:  băncilor licenţiate - la băncile legislația în vigoare, sînt suspendate operațiunile sau sechestrate
licenţiate;  băncilor străine - la băncile licenţiate. mijloacele bănești, nu pot fi închise convențional.
46.Explicati procedeul de inchidere ordinara a conturilor

Închiderea conturilor Conturile pot fi închise: a) în baza cererii titularului


de cont /persoanei împuternicite; b) în baza hotărârii fondatorilor
/organelor de constituire ale persoanei juridice, reprezentanței înființate
în RM a persoanei juridice nerezidente, întreprinzătorului individual, sau
conform prevederilor documentelor de constituire a acestora; c) în baza
hotărârii instanței de judecată; d) achitarea creditului/restituirea
depozitului; e) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare. Nu pot fi
închise conturile, la care, în corespundere cu legislația în vigoare, sunt
suspendate operațiunile sau sechestrate mijloacele bănești. La închiderea
contului curent/de depozit mijloacele bănești se transferă/restituie
titularului de cont, persoanei împuternicite, succesorilor în drept sau altor
persoane îndreptățite conform legislației. Conturile provizorii se închid
conform legislației în vigoare după transferarea soldului la contul curent
sau după restituirea mijloacelor bănești în cazul în care emisiunea valorilor
mobiliare nu a avut loc sau întreprinderea nu a fost constituită. Numerele
conturilor închise nu se atribuie altor conturi. La închiderea contului,
dosarul juridic privind deschiderea contului se păstrează în arhiva băncii cu
respectarea legislației în vigoare și a regulilor de organizare a lucrărilor de
arhivă.

47.Riscurile bancare

Riscul bancar este probabilitatea ca într-o tranzacţie să nu se obţină


profitul aşteptat şi chiar să apară o pierdere. Riscul bancar mai poate fi
definit ca fiind probabilitatea de producere a unui eveniment cu
consecinţe adverse pentru subiect Riscul descrie situaţiile în care factorii
interni şi externi ai băncii acţionează de o manieră imprevizibilă asupra
valorii de piaţă a acesteia. Riscul are două componente : - incertitudinea -
şi posibilitatea de apariţie a pierderilor ; fără existenţa ambelor
componente, nu se poate vorbi despre risc. Riscurile pot fi clasificate în
următoarele categorii: riscuri financiare, riscurile operaționale, riscurile
ale afacerii, riscurile conjuncturale. Riscurile financiare – apar pe piețele
financiare și reflectă evoluțiile nefavorabile ale situației financiare sau ale
rezultatelor instituției, ca urmare a modificărilor înregistrate pe piețele
financiare. Riscurile operaționale – sunt generate de disfuncționalitățile
interne, legate de sistemele informaționale sau de procedurile interne și
de respectarea lor. Riscurile conjuncturale – se referă la evenimentele
care, în cazul producerii, pot cauza pierderi băncii. Riscul de creditare
apare datorită incertitudinii legate de capacitatea debitorului de a- şi
respecta obligaţiile. Riscul de lichiditate - indicatorii tradiționali ai riscului
de lichiditate tind să se concentreze asupra lichidității activelor bancare.
Riscul de piață - indică probabilitatea că o variație a condițiilor de piaţă să
afecteze negativ profitul bancar. Riscul ratei dobânzii - reprezintă riscul
diminuării veniturilor bancare și a profitului ca urmare a mișcării ratei
dobânzii. Apare atunci când banca nu anticipează corect evoluţia ratei
dobânzii şi, de exemplu, acordă credite cu o rată fixă a dobânzii, în timp ce
pe piaţă rata de dobândă este în creştere. Riscul de insolvabilitate (de
capital sau de îndatorare) - exprimă probabilitatea că fondurile proprii ale
băncii să fie insuficiente pentru a acoperi pierderile rezultate din
activitatea curentă și că aceste pierderi să afecteze în mod negativ
plasamentele creditorilor băncii. Riscul legal este cel datorat acţiunilor
legale sau cel legat de incertitudinea derivată din aplicabilitatea sau
interpretarea contractelor, a legilor sau regulamentelor. Riscul de ţară
(inclusiv, riscul netransferului de mijloace) – riscul apariţiei pierderilor la
organizaţia de credit în rezultatul neexecutării de către partenerii străini
(persoane juridice, persoane fizice) a obligaţiunilor din considerentele
schimbărilor economice, politice, sociale, la fel, şi în rezultatul faptului că
valuta obligaţiunii financiare poate fi inaccesibilă partenerului din cauza
specificului legislaţiei naţionale (indiferent de situaţia financiară a
partenerului).