Sunteți pe pagina 1din 8

Structura unui PROIECT DIDACTIC

Școala: COLEGIUL TEHNIC ” GHEORGHE ASACHI”, IAȘI


Anul școlar: 2017-2018
Semestrul: I
Disciplina: Educație antreprenorială
Clasa: a X-a A
Manualul: Educație antreprenorială, clasa a X-a, editura Didactică și Pedagogică, 2009
Unitatea de învățare: Inițierea și derularea unei afaceri
Profesor: ȘERBAN LOREDANA CRINA
Data: 24.02.2018
Subiectul: Promovarea produsului
Tipul lecției: Mixtă
Competențe specifice:
2.2. Utilizarea unor instrumente adecvate pentru studierea fenomenelor specifice diferitelor piețe;
2.3. Identificarea oportunităților pieței.

Scopul lecției: Lărgirea orizontului elevilor în ceea ce privește promovarea unui produs prin realizarea sarcinilor în comun.

Obiective operaționale: pe parcursul lecției elevii vor fi capabili:


A) Cognitive:
O1: Să definească noțiunile de produs,preț, publicitate, pe baza informațiilor din manual și a expunerii didactice. Obiectivul va fi atins dacă
toți elevii vor reuși să formulize corect definiția.
O2: Să indentifice tehnicile principale de promovare, pe baza studiului figurii nr.2.13. Promovare aproduselor de la pagina 66 din manual.
Obiectivul va fi atins dacă toți elevii vor reuși să indentifice toate etapele.

1
O3: Să recunoască componentele mesajului promoțional, pe baza principiului după care funcționează publicitatea în literatura de specialitate
AIDA schematizat în figura nr.2.14. Produsul și publicitatea lui de la pagina nr. 67 din manual. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor
recunoaște toate cele patru componente enumerate în manual.
O4: Să dezbată conceptul de reclama, pe baza studiului de caz de la pagina nr. 68 din manual. Obiectivul va fi atins dacă vor surprinde în
dezbatere trei argumente PRO și trei argumente CONTRA.
B) Afective:
O5: Să dovedească interes pentru lecție, concretizat în participarea active.
Strategia didactică:
(a) Metode, procedee, tehnici: discuția, expunerea (explicația), conversația. Brainstorming, dialog.

(b) Mijloace de învățămânț: manual, fișă de lucru, caiet de notițe, marker tablă.

(c) Forme de organizare a activității: frontal, individual, pe grupe.

(d) Resurse:

 umane: elevii de la clasă.

 temporale: 50 minute.

 bibliografice:
- Educație antreprenorială, manual pentru clasa a X-a/ Natalia Lazăr, Maria Mitrache,-București: Editura Didactică și Pedagogică, 2009;
- Programa școlară pentru Educație antreprenorială - clasa a X-a, nr. 4598/31.08.2004.

2
Defășurarea activității:

Nr. Etapele Ob . Conținut instructive-educativ Strategie didactică Evaluare


Crt. /Secvențele lecției Oper.
și
timpul alocat Activitatea Activitatea elevului Metode / Mijloace Forme
profesorului procedee/ de învățământ de
tehnici organizare
1 Moment Notează absenții, se Se pegătesc pentru Conversație Catalog, stilou Colectiv,
organizatoric asigură că elevii sunt începerea activtății frontală dirijat
(2 minute) pregătiți pentru
începerea lecției
2 Verificarea Pune întrebări din Elaborează Conversație Caiet, fișe de Expunere Examinare orală
cunoștințelor lecția anterioară: răspunsuri la lucru frontală,
învățate anterior 1. Care sunt etapele întrebări: individuală Apecierea
(10 minute) obținerii unui produs? 1. Etapa de orală a
2. Prin ce se introducere, creștere, corectitudinii
caracterizează fiecare maturitate și declin. răspunsurilor,
etapă? 2. Creșteri ale
profitului, Corectarea fișei
dezvoltarea ideilor de lucru
3 Captare atenției Prin conversație, Participă la dialog Conversația Frontal Videoproiector
(2 minute) conexiuni cu viața cu profesorul
cotidiană, profesorul
introduce treptat tema
care va fi studiată.
4 Anunțarea noului Anunțarea titlului noii Noteză titlul lecției Conversația Marker, Frontal
conținut și dirijarea lecții : Promovarea pe caiete tablă, caiete
învățării produsului și
(1 minut)

3
obiectivele
operaționale.
5 Comunicarea O1 Cadrul didactic Ascultă prezentarea Conversația Caiete, Frontal Apreciere verbală
noului conținut și prezintă profesorului; euristică Manual Pe grupe
dirijarea învățării pe larg noțiunile Explicația Vidioproiector
(20 minute) fundamentale ce Notează definițiile Brainstorming
trebuie formulate în clasă; Explicația
parcurse. Notează pe didactică
tablă informațiile Participă la dialog cu Expunerea
esențiale. profesorul și răspund Proplematizarea
Adresează întrebări: întrebărilor puse de
1.Ce credeți că acesta;
înseamnă a
promova un produs? Notează pe caiete
2.Cum putem informațiile
promova un esențiale;
produs?
3.Ce utilizăm pentru a Dezbateri pe baza
promova un produs? studiului de caz din
Profesorul dictează manual pagina nr. 68
defininițiile formulate
împreună cu elevii la
clasă.

O2 Tehnicile principale
de promovare a
produsului sunt:
-reducerile de preturi;
-demonstrațiile;
-jocurile ți
concursurile;
-acordarea de premii;

4
-publicitatea la locul
vânzării;
-cadourile
promoșionale.

O3 Componentele
mesajului
promoțional, pe baza
principiului după care
funcționează
publicitatea în
literatura de
specialitate AIDA
sunt:
- să atragă atenția (A)
-să stârnească interes
(I)
-să provoace dorință
(D)
-să determine decizii
se cumpărare-achiziția
(A)

O4 Reclama este forma


concretă de realizare
a activității
publicitare, ea
utilizând diverse
tehnici și metode, în
principal cele audio-
vizuale

5
6 Obținerea feed- O5 Utilizează un rebus și -elevii rezolvă testul Conversația Fișa de lucru Pe grupe Observare
back-ului și fișa de lucru de evaluarea prin Explicația curentă
realiarea de recapitulativă ca test completarea
precizări și de evaluare pentru a rebusului și fișei de Testare scrisă
completări verifica dacă elevii și- lucru.
(13 minute) au
însușit cunoștințele
acumulate.

Verifică testele și
argumentează notele

7 Evaluarea O5 Profesorul adresează Răspund întrebărilor Coversația Frontal Apreciere verbală


performaței întrebări Individual
(pe tot parcursul Pe grupe
lecției)
8 Fixarea O5 Profesorul adresează Răspund întrebărilor Conversația Frontal Apreciere verbală
cunoștințelor întrebări Individual
(pe tot parcursul Pe grupe
lecției)
9 Asigurarea retenție O5 Comunică tema Notează sarcina de Expunerea Manual Frontal
și a transferului pentru acasă: lucru
(2 minute) ex.5/pag. 70 din
manual.

6
ANEXA 1

Fișa de lucru

Promovarea produsului

I. Completează spațiile libere cu informațiile corecte:

1. Prin promovarea unui produd se înțelege…………………………………………………………………………………….

2. Mesajul promotional urmărește……………………………………………………………………………………………….

II. Realizați o schemă în care să precizați principalele tehnici de promovare a produselor:

7
ANEXA 2
Rebus
Promovarea produsului

Rezolvând corect rebusul, pe verticală veți descoperi reprezentarea pe care un individ, grup social sau segment de populație o are despre
firmă.

1. Imaginea pe care firma vrea să o creeze despre sine, despre produsele și


serviciile sale.
2. Se referă la impresia pe care publicul extern o are despre firmă, impresie creată
A
pe baza experienței proprii sau pe baza experienței altora.
1
3. Imaginea firmei este strâns legată de ..............și valorile ei.
4. Imaginea percepută de public care influențează decizia de cumpărare. 2
5. Se exprimă prin elementele de identificare a firmei, pe care aceasta le 3
utilizează pentru a se distinge de celelalte firme existente pe piață.
6. Se referă la ansamblul caracteristicilor acesteia, percepute de publicul extern. 4

7. Se referă la impresia pe care publicul extern o are despre firmă, impresie creată 5
pe baza experienței proprii sau pe baza experienței altora.
6

Rezolvare: I M A G I N E A 7
1.DORINTA, 2. MESAJ, 3. MISIUNEA, 4. IMAGINEA REALA,
B
5. IDENTITEA, 6. RESPONSABILITATEA, 7. REPUTATIA
8

S-ar putea să vă placă și