Sunteți pe pagina 1din 24

Procedura Operationala

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale


P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Anexa nr.7
la Ordinul ministrului nr. ……………………

PROCEDURĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ŞI APROBAREA


FIŞELOR DE POST PENTRU PERSONALUL PROPRIU AL MINISTERULUI
MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI CONDUCEREA INSTITUŢIILOR
SUBORDONATE

1
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea şi verificarea ediţiei procedurii

Elemente Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


privind
responsabilii/
operaţiunea
1. 2. 3. 4. 5.
1.1 Elaborat Cornelia Andrei Manager public
1.2 Verificat Liliana ALI Director
1.3 Aprobat prin ordinul ministrului nr. ………………………….

2. Situaţia ediţiilor şi reviziilor în cadrul procedurii

Ediţia sau, Componenta revizuită Modalitatea Data de la care se aplică


după caz, revizuirii prevederile ediţiei sau
revizia în cadrul reviziei ediţiei
ediţiei
1. 2. 3. 4.
1. Ediţia I ƒ Secţiunea 4. Responsabilităţi şi Modificare
răspunderi în derularea activităţii ……………………..
ƒ Anexa nr.1
ƒ Anexa nr.2
ƒ Denumirea ministerului
ƒ Denumirea direcţiei care a
întocmit procedura

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia procedurii

Scopul difuzarii Directia Functia Nume si Data primirii Semnatura


prenume

1.1 evidenta Directia Resurse Manager Andrei


Umane public Cornelia

1.2 Informare Compartimentele


de specialitate

1.3 aplicare Directia Resurse Consilier Ispas Elena


Umane superior

2
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

CAPITOLUL I
Scopul si domeniul de aplicare a procedurii operationale

I. Scopul

1. Procedura stabileste pasii ce trebuie parcursi pentru intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post
pentru personalul aparatului propriu al ministerului si conducerea institutiilor subordonate ministerului, precum
si compartimentele si persoanele implicate in realizarea acestora.

2. Serviciul Resurse Umane gestioneaza fisele de post pentru posturile din structura organizatorica a aparatului
propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor subordonate (respectiv, presedinte – director general,
inspector general de stat si inspector general de stat adjunct, inspector sef si inspector sef adjunct, director
executiv si adjunctii acestuia).

3. Sarcinile derulate in cadrul acestei proceduri sunt urmatoarele:

a) Elaborarea fiselor de post;


b) Modificarea/actualizarea fiselor de post.

II. Domeniul de aplicare

Procedura se aplica de catre personalul de conducere din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la
conducerea institutiilor subordonate acestuia, in calitate pe de-o parte de persoane care intocmesc fisa de post,
iar pe de alta parte de persoane care avizeaza si aproba aceste documente.

CAPITOLUL II
Definitii si abrevieri ale termenilor procedurii operationale

I. Definitii ale termenilor

Nr.
Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul normativ care defineste termenul
crt.
Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de
Procedura lucru stabilite si a regulilor de aplicat, in vederea executarii activitatii, atributiei sau
1
operationala sarcinii (Ordinul MF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern)
2 Editie a unei Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si
3
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Nr.
Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul normativ care defineste termenul
crt.
proceduri difuzata (Ordinul MF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern)
Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia
Revizia în
sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au
3 cadrul unei
fost aprobate si difuzate (Ordinul MF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului
editii
Controlului Intern)
Documentul intocmit de catre superiorul ierarhic al personalului aflat in subordine, in
4 Fisa de Post
care sunt precizate sarcinile si atributiile ce revin titularilor de post

II. Abrevieri ale termenilor

Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1 ANFP Agentia Nationala a Functionarilor Publici
2 DRU Directia Resurse Umane
3 MF Ministerul Finatelor
4 MMFPS Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
5 ROF Regulamentul de organizare si functionare
6 SRU Serviciul Resurse Umane
7 P.O Procedura operationala
8 E Elaborare
9 V Verificare
10 A Aprobare
11 C Contrasemnare
12 Ap Aplicare
13 Ah Arhivare
14 S Semnare
CAPITOLUL III
Descrierea procedurii

I. Generalitati

1. HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,
cu modificarile si completarile ulterioare stabileste modelul fisei de post pentru functionarii publici (prezentat in

4
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Anexa nr.1), iar Ordinul ministrului muncii nr.33/2010, stabileste modelul cadrul al fisei de post pentru
personalul contractual (prezentat in Anexa nr.2).

2. Potrivit prevederilor legale mai sus mentionate, fisa postului se anexeaza la actul administrativ de numire, iar
o copie a acesteia se inmaneaza titularului.

3. Fisele de post se actualizeaza ca urmare a:

a) modificarii atributiilor de serviciu ale functionarilor publici/personalului contractual (de exemplu,


modificarea temporara sau definitiva a raporturilor de serviciu/de munca: delegare, detasare, alte cazuri);
b) promovarii in grad profesional a managerilor publici;
c) promovarii in clasa/grad profesional a functionarilor publici;
d) promovarii in grad profesional a personalului contractual;
e) modificarii Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul propriu al ministerului, cu
impact asupra atributiilor postului respectiv.

II. Documente utilizate la nivel de activitate

1. Lista documente

a) Model fisa de post pentru functionarii publici (Anexa nr.1);

b) Model fisa de post pentru personalul contractual (Anexa nr.2);


c) Adresa transmisa conducatorilor structurilor organizatorice ale aparatului propriu al ministerului de catre
DRU in vederea solicitarii elaborarii/actualizarii fiselor de post (Anexa nr.3);
d) Dupa caz, adresa transmisa conducatorilor structurilor organizatorice ale aparatului propriu al
ministerului de catre DRU in vederea corectarii fiselor de post ca urmare a nerespectarii prevederilor
legale privind intocmirea acestora. (Anexa nr.4);
e) Adresa privind comunicarea promovarii managerilor publici si solicitarea modificarii fişelor de post de
catre superiorii ierarhici ai acestora (Anexa nr.5);

2. Circuitul documentelor in cadrul unei sarcini

5
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

A. Sarcina 1: Elaborarea fiselor de post1

DRU transmite adresa Persoana responsabila verifica Daca prevederile legale sunt
pentru solicitarea respectarea prevederilor legale 1 respectate:
intocmirii fiselor de post privind intocmirea fiselor de
Situatia A – in cazul posturilor
de catre post
vacante
compartimentele de
specialitate ale Fisele de post sunt arhivate
Seful SRU repartizeaza fisa de
aparatului propriu al
post persoanei responsabile Situatia B – in cazul posturilor
ministerului
de gestionarea dosarelor ocupate
2
profesionale in competenta
Superiorul ierarhic careia intra fisele de post DRU transmite fisa de post
intocmeste fisa de post titularului in vederea semnarii, iar
acesta o retransmite semnata
Fisa de post este repartizata catre DRU in vederea anexarii la
de catre directorul DRU catre actul administrativ de numire; o
Fisa de post este SRU
contrasemnată de catre copie este transmisa titularului
superiorii ierarhici directi
ai persoanei care a Fisa de post este
intocmit fisa de post (în transmisa catre DRU Daca prevederile legale nu
cazul în care titularul sunt respectate:
este subordonat direct
persoanei care aprobă DRU transmite adresa catre
fişa de post, aceasta nu compartimentele de specialiate
se contrasemnează) in vederea solicitarii revizuirii
fiselor de post

Fisa de post este aprobata de Figura 1. Diagrama Elaborarii Fiselor de Post


conducatorul institutiei sau,
dupa caz, de persoana care
are delegare de competenta

1
In cazul Inspectorilor Generali de Stat Adjuncti de la conducerea institutiilor subordonate MMFPS, adresa pentru intocmirea fiselor de
post va fi transmisa superiorilor ierarhici ai acestora

6
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

B. Sarcina 2: Modificarea/actualizarea fiselor de post

Superiorul ierarhic
intocmeste noua fisa de
post Persoana responsabila
verifica respectarea
prevederilor legale privind 1 Daca prevederile
intocmirea fiselor de post legale sunt respectate:
DRU transmite fisa de
Fisa de post este post titularului in
contrasemnată de catre vederea semnarii, iar
superiorii ierarhici directi acesta o retransmite
ai persoanei care a 2 semnata catre DRU in
intocmit fisa de post vederea anexarii la actul
administrativ de numire;
o copie este transmisa
Seful SRU repartizeaza titularului
fisa de post persoanei
Fisa de post este responsabile de
aprobata de gestionarea dosarelor
conducatorul institutiei profesionale in
sau, dupa caz, de competenta careia intra
Daca prevederile
persoana care are fisele de post
legale nu sunt
delegare de competenta respectate:
(în cazul în care titularul
este subordonat direct DRU transmite adresa
persoanei care aprobă catre compartimentele
fişa de post, aceasta nu de specialitate in
se contrasemnează) vederea solicitarii
Fisa de post este revizuirii fiselor de post
repartizata de catre
directorul DRU catre
SRU

Fisa de post este


transmisa catre DRU Figura 2. Diagrama Modificarii/Actualizarii Fiselor de Post

7
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

3. Modul de lucru

A. Sarcina 1: Elaborarea fiselor de post2

Dupa aprobarea ROF pentru aparatul propriu al ministerului, DRU solicita in termen de 5 zile de la aprobarea
acestuia, intocmirea fiselor de post pentru toate posturile ocupate si vacante existente in statul de functii.

Activitatea 1: Solicitarea intocmirii fiselor de post

Operatiuni,
Intrari de informatii completari sau Iesiri de rezultate
Etapele care se deruleaza pentru
(de la cine? ce fel de prelucrari ce au (catre cine? care
realizarea activitatii
informatii?) loc fata de datele sunt acestea?)
de intrare

Redactare adresa de catre DRU in


vederea solicitarii intocmirii fiselor
de post de catre structurile
organizatorice ale aparatului propriu
al ministerului (termen de redactare 2
zile de la aprobare ROF pentru
aparatul propriu al ministerului)

Inaintare adresa catre Seful


Serviciului Resurse Umane si
Directorul DRU in vederea semnarii
(termen de realizare 2 zile)

Adrese cu termen
de raspuns (maxim
Transmitere adresa sub semnatura 10 zile
catre structurile organizatorice calendaristice) catre
(termen de transmitere 1 zi) structurile
organizatorice din
cadrul ministerului

2
Fisele de post ale managerilor publici vor fi intocmite de catre inaltul functionar public caruia acestia ii sunt subordonati si aprobate de
catre conducatorul institutiei. In cazul in care managerii publici isi desfasoara activitatea in cadrul unor compartimente de specialitate,
fisele de post vor fi intocmite de catre conducatorii acestor compartimente, contrasemnate de catre inaltul functionar public caruia
managerii publici ii sunt subordonati si aprobate de catre conducatorul institutiei.

8
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Activitatea 2: Intocmirea si contrasemnarea/aprobarea fiselor de post

Operatiuni,
Iesiri de
Intrari de informatii completari sau
Etapele care se deruleaza pentru rezultate (catre
(de la cine? ce fel de prelucrari ce au loc
realizarea activitatii cine? care sunt
informatii?) fata de datele de
acestea?)
intrare

Intocmire fisa de post de catre


superiorul ierarhic conform
modelului stabilit de HG 611/2008,
cu modificarile si completarile
ulterioare pentru functionari publici
(model prezentat in Anexa 1 ) si a
celui pentru personal contractual
stabilit de Ordinul ministrului
muncii nr.33/2010 (prezentat in
Anexa 2)

Contrasemnare fisa de post de catre


superiorii ierarhici directi ai
persoanei care a intocmit fisa de
post

Aprobare fisa de post de catre


conducatorul institutiei sau, dupa
caz, de persoana care are delegare
de competenta

Fisa de post
Transmitere fisa de post catre DRU transmisa catre
DRU

9
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Activitatea 3: Verificarea de catre DRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post

Operatiuni,
Intrari de Iesiri de
completari sau
Etapele care se deruleaza pentru informatii (de la rezultate (catre
prelucrari ce au loc
realizarea activitatii cine? ce fel de cine? care sunt
fata de datele de
informatii?) acestea?)
intrare

Repartizare fisa de post de catre


Directorul DRU catre SRU (termen 1 zi)

Repartizare fisa de post de catre Seful


SRU catre persoana responsabila de
gestionarea dosarelor profesionale in
competenta careia intra fisele de post
(termen 1 zi)

Se verifica daca
Persoana responsabila verifica structura, regulile de
indeplinirea prevederilor legale privind intocmire, avizare si
intocmirea fiselor de post (termen 2 zile) aprobare au fost
respectate

1. Daca conditiile de forma sunt


indeplinite:
Situatia A – in cazul posturilor vacante,
fisa de post este arhivata;
Fisa de post
Situatia B - in cazul posturilor ocupate, transmisa
fisa de post este transmisa titularului in titularului de
vederea semnarii; post in vederea
semnarii

10
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Operatiuni,
Intrari de Iesiri de
completari sau
Etapele care se deruleaza pentru informatii (de la rezultate (catre
prelucrari ce au loc
realizarea activitatii cine? ce fel de cine? care sunt
fata de datele de
informatii?) acestea?)
intrare

Fisa de post
- titularul postului retransmite fisa semnata este
de post catre DRU in vederea anexarii la transmisa de
actul administrativ de numire; catre titular
catre DRU
- o copie este transmisa titularului Copie fisa de
de post; post transmisa
titularului
2. Daca conditiile de forma nu sunt
indeplinite: Adresa
transmisa catre
DRU transmite adresa catre structurile compartimentele
organizatorice in vederea solicitarii de specialitate in
revizuirii fiselor de post vederea
revizuirii fiselor
de post

B. Sarcina 2: Modificarea/actualizarea fiselor de post3


Situatia 1: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a modificarii atributiilor de serviciu ale
functionarilor publici/personalului contractual

Etapele care se Operatiuni, completari Iesiri de rezultate


Intrari de informatii (de la
deruleaza pentru sau prelucrari ce au loc (catre cine? care
cine? ce fel de informatii?)
realizarea activitatii fata de datele de intrare sunt acestea?)
Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (2) si (3) din cadrul sarcinii 1
(Elaborarea fiselor de post), respectiv:
ƒ Intocmirea si contrasemnare/aprobarea fiselor de post ;
ƒ Verificarea de catre DRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

3
Fisele de post ale managerilor publici vor fi modificate/actualizate conform activitatilor (2) si (3) din cadrul sarcinii 1 (elaborarea
fiselor de post), dupa comunicarea de catre DRU superiorilor ierarhici ai managerilor publici, a deciziei de promovare in grad a
acestora.
11
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Situatia 2: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a promovarii functionarilor publici/personalului


contractual

Operatiuni,
Iesiri de
Intrari de informatii completari sau
Etapele care se deruleaza pentru rezultate (catre
(de la cine? ce fel de prelucrari ce au loc
realizarea activitatii cine? care sunt
informatii?) fata de datele de
acestea?)
intrare

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (2) si (3) din cadrul sarcinii 1
(Elaborarea fiselor de post), respectiv:

ƒ Intocmirea si contrasemnarea/aprobarea fiselor de post ;


ƒ Verificarea de catre DRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

Situatia 3: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a promovarii in grad profesional a managerilor


publici

Operatiuni,
Iesiri de
Intrari de informatii completari sau
Etapele care se deruleaza pentru rezultate (catre
(de la cine? ce fel de prelucrari ce au loc
realizarea activitatii cine? care sunt
informatii?) fata de datele de
acestea?)
intrare

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (1), (2) si (3) din cadrul sarcinii 1
(Elaborarea fiselor de post), respectiv:

ƒ Solicitarea intocmirii fiselor de post (adresa prezentata in anexa nr.5);


ƒ Intocmirea si contrasemnarea/aprobarea fiselor de post ;
ƒ Verificarea de catre DRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

12
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Situatia 4: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a modificarii Regulamentului de organizare si


functionare pentru aparatul propriu al ministerului

Etapele care se
deruleaza pentru Operatiuni, completari Iesiri de rezultate
Intrari de informatii (de la
realizarea activitatii sau prelucrari ce au loc (catre cine? care
cine? ce fel de informatii?)
fata de datele de intrare sunt acestea?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (1), (2) si (3) din cadrul sarcinii 1
(Elaborarea fiselor de post), respectiv:
ƒ Solicitarea intocmirii fiselor de post;
ƒ Intocmirea si contrasemnarea/aprobarea fiselor de post ;
ƒ Verificarea de catre DRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

13
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

4. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Posturi/responsabili

Nr.
Denumirea sarcinii/activitatii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
crt.

1 Solicitarea intocmirii fiselor de post C V Ap E/Ah - - - A - - - -

Intocmirea si contrasemnarea/aprobarea
2 fiselor de post pentru personalul aparatului - - E - - C A - - - - -
propriu al ministerului

Intocmirea si contrasemnarea/aprobarea
3 fiselor de post pentru personalul de la
conducerea institutiilor subordonate MMFPS

ƒ Inspector General de Stat (Inspectia


4 - - - - - - A - - - - E
Muncii)

ƒ Inspector General de Stat Adjunct


5 - - - - - - A - - E - -
(Inspectia Muncii)

6 ƒ Director Executiv - - - - - A - - - E C

Verificarea de catre DRU a indeplinirii


7 prevederilor legale privind intocmirea fiselor - - - V/Ah S - - - - - - -
de post

14
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Responsabili:
1. Director DRU
2. Sef Serviciu Resurse Umane
3. Superiorul ierarhic direct al functionarului public/personalului contractual
4. Persoana responsabila de gestionarea dosarelor profesionale in competenta careia intra fisele de post – Consilier Superior
5. Functionarul public/personalul contractual titular al fisei de post, dupa caz, la ocuparea postului
6. Superiorii ierarhici directi ai persoanei care a intocmit fisa de post
7. Conducatorul institutiei sau, dupa caz, persoana care are delegare de competenta
8. Secretar General
9. Director Directia Economica
10. Inspector General de Stat Inspectia Muncii
11. Director general DGAMPOSDRU
12. Secretar de stat (coordonator) sau persoana delegata

15
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Anexa nr.1
Extras HG 611/2008,
cu modificarile si completarile ulterioare

______________________________________________________________________________
| Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............. | Aprob*1) |
| ............................................................ | |
| Direcţia generală .......................................... | |
| ............................................................ | |
| Direcţia ................................................... | |
| Serviciul .................................................. | |
| Biroul/Compartimentul ...................................... | |
|______________________________________________________________|_______________|

FIŞA POSTULUI
Nr. .....................

______________________________________________________________________________
| Informaţii generale privind postul |
| 1. Denumirea postului ...................................................... |
| 2. Nivelul postului ........................................................ |
| 3. Scopul principal al postului ............................................ |
| |
| Condiţii specifice pentru ocuparea postului*2) |
| 1. Studii de specialitate .................................................. |
| 2. Perfecţionări (specializări) ............................................ |
| 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) |
| ............................................................................ |
| 4. Limbi străine*3) (necesitate şi nivel*4) de cunoaştere) ................. |
| 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare .............................. |
| 6. Cerinţe specifice*5) .................................................... |
| 7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini |
| manageriale) ............................................................... |
| |
| Atribuţiile postului*6): ................................................... |
| 1. ......................................................................... |
| 2. ......................................................................... |
| 3. ......................................................................... |
| 4. ......................................................................... |
| 5. ......................................................................... |
| 6. ......................................................................... |
| 7. ......................................................................... |
| 8. ......................................................................... |
| 9. ......................................................................... |
| 10. ........................................................................ |
| |
| Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului |
| 1. Denumire ................................................................ |
| 2. Clasa ................................................................... |
| 3. Gradul profesional*7) ................................................... |
| 4. Vechimea în specialitate necesară ....................................... |

16
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

| |
| Sfera relaţională a titularului postului |
| 1. Sfera relaţională internă: |
| a) Relaţii ierarhice: |
| - subordonat faţă de ....................................................... |
| - superior pentru .......................................................... |
| b) Relaţii funcţionale: .................................................... |
| c) Relaţii de control: ..................................................... |
| d) Relaţii de reprezentare: ................................................ |
| 2. Sfera relaţională externă: |
| a) cu autorităţi şi instituţii publice: .................................... |
| b) cu organizaţii internaţionale: .......................................... |
| c) cu persoane juridice private: ........................................... |
| 3. Limite de competenţă*8) ................................................. |
| 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă .................................... |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Întocmit de*9): |
| 1. Numele şi prenumele ..................................................... |
| 2. Funcţia publică de conducere ............................................ |
| 3. Semnătura ............................................................... |
| 4. Data întocmirii ......................................................... |
| |
| Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului |
| 1. Numele şi prenumele ..................................................... |
| 2. Semnătura ............................................................... |
| 3. Data .................................................................... |
| |
| Contrasemnează*10): |
| 1. Numele şi prenumele ..................................................... |
| 2. Funcţia ................................................................. |
| 3. Semnătura ............................................................... |
| 4. Data .................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
*1) Se va completa cu numele •i func•ia conduc•torului autorit••ii sau institu•iei publice.
Se va semna de c•tre conduc•torul autorit••ii sau institu•iei publice •i se va •tampila în mod
obligatoriu.
*2) Se va completa cu informa•iile corespunz•toare condi•iilor prev•zute de lege •i
stabilite la nivelul autorit••ii sau institu•iei publice pentru ocuparea func•iei publice
corespunz•toare.
*3) Dac• este cazul.
*4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" •i "vorbit", dup• cum
urmeaz•: "cuno•tin•e de baz•", "nivel mediu", "nivel avansat".
*5) De exemplu: c•l•torii frecvente, deleg•ri, deta••ri, disponibilitate pentru lucru în
program prelungit în anumite condi•ii.
*6) Se stabilesc pe baza activit••ilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere
public•, în concordan•• cu specificul func•iei publice corespunz•toare postului.
*7) Se stabile•te potrivit prevederilor legale.
*8) Reprezint• libertatea decizional• de care beneficiaz• titularul pentru îndeplinirea
atribu•iilor care îi revin.
*9) Se întocme•te de conduc•torul compartimentului în care î•i desf••oar• activitatea
titularul postului.
*10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prev•zut• la art. 118 alin. (2) din hot•râre.

17
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Anexa nr.2

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice Aprob,*1)


..............................................................
Direcţia generală ............................................
Direcţia .....................................................
Serviciul ....................................................
Biroul/Compartimentul ........................................

FIŞA POSTULUI
Nr. .......

I. Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului ........................................


2. Gradul profesional / treapta profesională ...............
3. Nivelul postului ..........................................
4. Scopul principal al postului ..............................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
II. Condiţii de ocuparea postului*2)

1. Studii de specialitate : ..................................................

2. Vechime în specialitate necesară...........................................

3. Perfecţionări (specializări)...............................................

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel).......


...........................................................................

5. Limbi străine *3) (necesitate şi nivel*4)) de cunoaştere)..................


...........................................................................
6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare ................................
...........................................................................
7. Cerinţe specifice*5).......................................................
..........................................................................
8. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini
manageriale)...............................................................
...........................................................................

18
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

III. Atribuţiile postului:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IV. Sfera relaţională a titularului postului


IV.1. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de .........................................................
- superior pentru ............................................................
b) Relaţii funcţionale: ......................................................
c) Relaţii de control: .......................................................
d) Relaţii de reprezentare:...................................................

IV.2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice:.......................................


b) cu organizaţii internaţionale: ............................................
c) cu persoane juridice private: .............................................

IV.3. Delegare de atribuţii şi limită de competenţă .......................


............................................................................
............................................................................

Întocmit de(şef compartiment) *6:


1. Numele şi prenumele...................................
2. Funcţia de conducere .........................
3. Semnătura ................................
4. Data întocmirii...........................

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului


1. Numele şi prenumele...................................
2. Semnătura................................
3. Data .......................

Contrasemnat de şeful ierarhic conducătorului de compartiment:


1. Numele şi prenumele...................................
2. Funcţia .................................
3. Semnătura ..............................
4. Data........................

19
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

*1) Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei


publice. Se va semna de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se va
ştampila în mod obligatoriu.
*2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor stabilite la nivelul
autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei corespunzătoare.
*3) Dacă este cazul.
*4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum
urmează: "cunoştinţe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat".
*5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în
program prelungit în anumite condiţii.
*6) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea
titularul postului.

20
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Anexa nr.3

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECŢIEI SOCIALE


Cabinet Secretar General
Nr. .../...

Departamentul ........................
Doamnei/Domnului Secretar de Stat....................

Directia Generala/Directia.....
Serviciul.....

Potrivit art. …, alin. … din HG nr. …/… privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii,
Familiei si Protecţiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, atributiile compartimentelor din
aparatul propriu al ministerului se stabiliesc in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa
nr. ... a acestei hotarari, prin Regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin Ordin
al ministrului muncii, familiei si Protecţiei Sociale.
Ca urmare a modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Muncii,
Familiei si Protecţiei Sociale, prin Ordinul ministrului muncii, familiei si Protecţiei Sociale nr. .../... si
potrivit art. ..., alin. ... din HG nr. .../..., va rugam sa transmiteti Directiei Resurse Umane fisele de post
aferente posturilor aprobate din structura coordonata de dumneavoastra.
Termenul limita pentru transmiterea fiselor de post este data de ... .

Cu deosebita consideratie,
Secretar General

Intocmit,
DRU

21
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Anexa nr.4

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECŢIEI SOCIALE


Cabinet Secretar General
Nr. .../...

Departamentul ........................
Doamnei/Domnului Secretar de Stat....................

Directia Generala/Directia.....
Serviciul.....

Ref. adresa nr. .../... privind solicitarea intocmirii fiselor de post

Va aducem la cunostinta faptul ca in urma verificarii indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea
fiselor de post de catre dumneavoastra, nu au fost respectate urmatoarele aspecte:
ƒ .............;
ƒ ............. .

In aceste conditii, va solicitam revizuirea fiselor de post anexate prezentei si respectarea cerintelor de
intocmire ale acestora in conformitate cu prevederile Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare. Termenul limita pentru retransmiterea fiselor de post este data de ... .

Cu deosebita consideratie,
Secretar General

Intocmit,
DRU

22
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

Anexa nr.5

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECŢIEI SOCIALE


Cabinet Secretar General
Nr. .../...

Departamentul ........................
Doamnei/Domnului Secretar de Stat....................

Directia Generala/Directia.....
Serviciul.....

Ca urmare a comunicarii de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici in data de ……………. a


rezultatelor evaluarii profesionale a managerilor publici, va aducem la ca domnul/doamna
…………….manager public4 ………….. in cadrul Directiei (generale) ……………………………….. a
fost promovat (a) in grad profesional, conform Ordinului ministrului muncii, familiei si Protecţiei Sociale
nr. ………. .
In aceste conditii, conform art. ……., alin. ……. din Odonanta de Urgenta a Guvernului nr.92/2008
privind statutul functionarului public denumit manager public, va rugam sa actualizati fisa postului
managerului public respectiv.

Cu deosebita consideratie,
Secretar General

Intocmit,
DR

4
Se va completa gradul profesional al managerului public
23
Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru Editia 1
Directia Resurse Umane personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale si de la conducerea institutiilor subordonate Revizia 1

24