Sunteți pe pagina 1din 127

se CONLUX DEVELOPMENT SRL.

Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti

APROB,

DIRECTOR GENERAL

PLAN GENERAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

conform H.G. 300/2006

Obiectiv: Imobil S+D+P+6E +7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2-8, Bucuresti, Sector 6.

Intocmit:

LOGOS SFERA GRUP


. ing. Cătălin OPRITĂ

• Inlo<m~: Coordonatcr SSM ,Ing, Călălln OPRITĂ· certlflcat •• ria F ",008512


Cod POS • PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se CON LUX DEVELOPMENT SRL
Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, Bucuresti, nr. 2- 8,
Obiectiv:
Sector 6.

1. INFORMATII GENERALE

ADRESA SANTIERULUI: Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2-8, Bucuresti,


Sector 6.

CONSTRUCTOR: S.c. PETCU CONSTRUCT S.R.L.

Adresa: Bd. Uverturii, nr. 224-240, sector 6, Bucuresti; Tel:


021/434 13 00

NUMELE BENEFICIARULUI: SC CONLUX DEVELOPMENT


SRL,
Adresa: Str. G.L Sisesti, nr. 3 A, sector 1, Bucuresti

REPREZENTANT LEGAL: Mihaela Olaru

DENUMIRE PROIECT: Cladire civila cu regim de inaltime


S+D+P+6E+7R

PROIECTANT GENEI0L:.SC DESIGN


UNIT SRL
Adresa: Str. Lucian Blaga, nr. 4, sector 3,
Bucuresti

PROIECTANT STRUCTURA: SC IDEEA


CONSTRUCT SRL
Adresa: Str. Constantin Ghercu, nr. 14, sector 6,
Bucuresti

COORDONA TOR IN MATERIE DE SECUR/.TATE ŞI SĂNĂTATE PE DURA TA


REALIZĂRII
LUCRARII: Ing. Cătălin Oprita - coordonator SSM şantiere certificat seria F, nr. 008512

TEL: 0723514720

DATA PREVĂZUTĂ PENTRU ÎNCEPEREA LucRĂRII:


24.06.2015
DURATA ESTIMATĂ A LucRĂRILOR PE ŞANTIER: 24 Luni

DATA PREVĂZUTĂ PENTRU FINALIZAREA LucRĂRII:

24.06.2017

NUMĂRUL MAXIM ESTIMAT DE LucRĂTORI PE ŞANTIER: 50

NUMĂRUL DE ANTREPRENORl / SUBANTREPRENORI ŞI DE LUCRĂTORI INDEPENDENŢI


PREVĂZUŢI PE ŞANTIER.' ANEXAT

• lntocmlt : coo"'ona,~r SSM "ng. Cătălin OPRIŢĂ. certificat seria F nr.008512


Cod POS • PPSSM 01 Ed.1 I
rev.O
·
se eONLUX DEVE OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+ 7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Planul propriu de securitate si sănătate urmăreşte ca realizarea lucrărilor de construcţii să se realizeze cu:

o Zero accidente

o Număr minim de cazuri tratate medical


o Menţinerea riscurilor in limitele rezonabilului
o Conformarea cu legislaţia română si cea europeana aplicabila'

1.2 Definitii si prescurtari. Cerintelegislative


Definiţii:

· Accident de munca - vătămarea violenta a organismului, precum ŞI intoxicaţia acuta profesională, care au loc în timpul
procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoriri lor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de munca de cel puţin 3 zile
calendaristice, invaliditate ori deces.

• Boala profesională = afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici,
chimiei ori biologici caracteristici locului de munca, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în
procesul de munca

· Boala legată de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinanţi sunt de natura profesională.
· Echipament de munca - orice maşina, aparat, unealta sau instalaţie folosită în munca
· Echipament individual de protecţie - orice echipament destinata fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-I proteja împotriva
unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de munca, precum şi orice supliment sau
accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv

• Loc de munca - locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din
aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;

Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

• Pericol grav şi iminent de accidenta re - situaţia concretă, reală şi actuala căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a
produce un accident în orice moment;
• Intocmit, Coordonator SSM : ing, Cătălin OPRITĂ. certificat seria F nr,008512
se eONLUX DEVE- OPMENT SRL
. Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+1R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

• Securitate şi sănătate În munca - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în
desfăşurarea procesului de munca, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la
procesul de munca;
• Incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe,
rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de munca sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman
care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa producă pagube materiale
• Zone cu risc ridicat şi specific - acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care au fost identificate riscuri ce pot genera
accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;

• Accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) - accident care produce incapacitate temporară de muncă de
cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical;

• Accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-un grad
de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;

• Accident mortal (D) - accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval de timp,
în baza unui act medico-legal;

• Accident colectiv - accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în acelaşi timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul
aceluiaşi eveniment;

• Accident de muncă de circulaţie - accident survenit în timpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacă
persoana vătămată se afla în îndeplinirea îndatoririlor de 'serviciu; .

• Accident de muncă de traseu:


a) accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers şi care a antrenat
vătămarea sau decesul;

b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare. de masă în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la
locul.de muncă la locul unde ia masa şi invers,şi care a antrenat vătămareasau decesul;

c) accident survenit pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers şi care a antrenat
vătămarea sau decesul;

• Invaliditate - pierdere parţială sau totală a capacităţii de muncă, confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate,
emisă de organele medicale în drept;
·
• Intocmit, Coordonator SSM

: ing. Cătălin OPRITĂ· certificat seria F nr.008512 Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVE' OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.
. '.

• Invaliditate evidentă - pierdere a capacităţii de muncă datorată unor vătărnări evidente, cum ar fi un braţ smuls din umăr, produse
în urma unui eveniment, până la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de către organele medicale în drept;
• Intoxicaţie acută profesională - stare patologică apărută, brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de
muncă;
• Îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de
organizare şi funcţionare, fişa postului, deciziile scrise, dispoziţiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor ierarhici ai
acestuia;

• Instrucţiune proprie de Securitatea si Sănătatea Muncii (IPSSM) = document elaborat de contractori / subcontractori care
completează aplicarea reglementarilor de securitate si sănătate in munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor si ale unitarii,
precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru.

• Şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier,' - orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de
inginerie civilă, a căror lista neexhaustiva este prevăzută în anexa nr.L;
• Beneficiar (investitor) - orice persoana fizica sau juridică pentru care se executa lucrarea şi care asigura fondurile necesare
realizării acesteia;
• Manager de proiect - orice persoana fizica sau juridică, autorizata în condiţiile legii şi desemnată de către beneficiar, însărcinata
cu organizarea, planificarea, programarea şi controlul realizării lucrărilor pe şantier, fiind responsabilă de realizarea proiectului în
condiţiile de calitate, costuri şi termene stabilite;

• Proiectantul lucrării - orice persoana fizica sau juridică competenta care, la comanda beneficiarului, elaborează documentaţia de
proiectare;
• Şef de şantier - persoana fizica desemnată de către antreprenor sa conducă realizarea lucrărilor pe şantier şi sa urmărească
realizarea acestora conform proiectului;
• Antreprenor (constructor, contractant, ofertant) - orice persoana fizica sau juridică competenta care executa lucrări de
construcţii-montaj, în baza unui proiect, la comandabeneficiarului;
• Subantreprenor (subcontractant) - orice persoana fizica 'sau juridică care îşi asuma contractual fata de antreprenor sarcina de a
executa lucrări de construcţii-montaj de specialitate, prevăzute în proiectul lucrării;
• Lucrător independent - orice persoana fizica autorizata care realizează o activitate profesională în mod independent şi îşi asuma
contractual fata de beneficiar, antreprenor sau subantreprenor sarcina de a realiza pe şantier lucrări pentru care este autorizat;

• lntocmit . Coordonator SSM


: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F Cod POS - PPSSM 01 Ed.1 I rev.O
nr.008512
se eONLUX DEVE OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+1R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.
. . .

se eONLUX DEVE OPMENT SRL


Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.
• Coordonator În materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării - orice persoana fizica sau juridică
competenta, desemnată de către beneficiar şi/sau de către managerul de proiect pe durata elaborării proiectului, având atribuţiile prevăzute
la art. 54;
• Coordonator În materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării - orice persoana fizica sau juridică desemnată de
către beneficiarul lucrării şi/sau de către managerul de proiect pe durata realizării lucrării, având atribuţiile prevăzute la art.58.

Prescurtări:

qE.I.P. = Echipament Individual de Protecţie.


q E.M. = Echipament de Munca.
q F.I.A.M. = Formular de Înregistrare a Accidentelor de Munca.
q Ex = Mediu exploziv .
q l.S.C.I.R. = Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazane lor, Recipieritelor sub Presiune si a Instalaţiilor de Ridicat.
q I.T.M. = Incapacitate Temporara de Munca.

q Legea 319 / 2006 = Legea Securităţii si Sănătăţii in Muncă.


q M.M.F.E.S. = Ministerul Muncii, Familiei si Egalitarii de Şanse.
q S.S.M. = Securitatea si Sănătatea Muncii.
q P.S.I = Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.

Cerinte legislative aplicabile pe santier


·
Legea nr.319/2006 a securităţii si sănătăţii in muncă - M.O nr.646/26.07.2006
· Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 - aprobate prin HGR nr. 1425/2006
- M.O. nr. 882 din 30/1 0/2006

• Hotărârea nr.300/02.03.2006 privind cerinţele rriinime de securitate 'si sănătate pentru şantiere temporare sau mobile - M.O
nr.252/21.03.2006

·
Hotărâre nr. 109111 6.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru locul de munca - M.O nr.739/30.08.2006
· Hotărârea nr.II46/30.08.2006 privind cerinţele rrurume de securitate si sănătate pentru utilizarea in munca de câtre lucrători a
echipamentelor de munca - M.O nr.815/03.1 0.2006

: ing. Cătălin OPRIŢĂ - certificat seria F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
• Intocmit, Coordonator SSM
• Hotărârea nr.1 048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de munca - M.a nr.722/23.08.2006

• Hotărâre nr.971126.07/2006 privind cemitele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de munca - M.a
nr.683/09.08.2006
• Hotărâre nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care
prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolbmbare-M.O. nr. 713/2l.08.2006
• Hotărâre nr. 493 din 12/04/2006 privind cerinţele 'minimede securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de zgomot - M.O.nr. 380 din 03/05/2006
• Hotărâre nr. 1876 din 22/12/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de vibraţii - M.O. nr. 81 din 30/0112006
• Ordin nr. 94/07.02.2006 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele armonizate referitoare la echipamente
individuale de protecţie - M.a nr.169/22.02.2006
· Legea 481/2004 privind Protecţia Civila. Publicat in MO nr. 1.094/24:10. 2004
· Legea 11f.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor - M.O nr.633/21.07.2006.
· Ordinul 11f.712/23.06.2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor in domeniul situaţiilor de urgenta -
M.O nr.599/12.07.2005

• Ordin MAlnr. 786/19.09.2005 al ministrului administraţiei si internelor privind modificarea si completarea Ordinul MAI nr.
712/2005 pt. aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor .in domeniul situaţiilor de urgenta. Publicat in M.O. nr. 844
din) 9.09.2005;

· Ordin nr.163/28.02.2007 al MA.I. - privind Normele generale de apărare Împotriva incendiilor


· DIRECTIVA CONSILIULUI 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii
securităţii şi sănătăţii;

• orice alte prevederi aplicabile ale dreptului român, inclusiv cele care Înlocuiesc sau modifica normele juridice menţionate mai sus.
·

2. MĂSURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE CATRE


MANAGERUL DE PROIECT SI EXECUTANT
: ing. Cătălin OPRIŢĂ. certificat seria F nr.008512 Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

• Intocmit, Coordonator SSM


·
se eONLUX DEVEr OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2~ 8, Sector 6, Bucuresti.

2.1 Rolul si responsabilitatea privind securitatea si sanatatea pe santier

a) Managerul de proiect

În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier, managerul de proiect are următoarele obligatii:

a)sa aplice principiile generalede prevenire a riscurilor la locul de munca;


b) sa coopereze cu coordonatorii În materie de securitate şi sănătate În timpul fazelor de proiectare şi de realizare a lucrărilor;
c)sa ia în considerare observaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate consemnate în registrul de coordonare;
d) sa stabilească măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului, consultându-se cu coordonatorii în materie de
securitate şi sănătate;

e) sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatoriiîn materie de securitate şi sănătate.


, ,

b) Executantul

În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier executantul are următoarele obligaţii:

a) sa respecte obligaţiile generale ale angajatorilor în conformitate cu prevederile din legislaţia naţionala care transpune Directiva
89/39 liCEE;
b) sa îndeplinească şi sa urmărească respectarea planului de securitate şi sănătate de către toti lucrătorii din şantier;
în
c)sa ia măsurile necesare pentru aplicarea prevederllo~art. 56, conformitate cu cerinţele minime stabilite în anexa nr. 4;
d) sa ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate 'şi sănătate sau ale şefului de şantier şi sa le îndeplinească pe
toată perioada execuţiei lucrărilor;

e) sa informeze lucrătorii independenti cu privire la măsurile de securitate şi sănătate care trebuie aplicate pe şantier şi sa pună la
dispoziţie acestora instrucţiuni adecvate;

t) sa redacteze planurile proprii de securitate şi sănătate şi sa le transmită coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate.

c) Lucrătorii desemnaţi pentru a se ocupa de activitatea de prevenire si protecţie au următoarele atribuţii:

1. identifica pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă,
mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

• Intocmit, Coordonator SSM : ing. Cătălin OPRITĂ. certificat seria F nr.008512


'I ~~ $ se eONLUX DEVE- OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.
'- .. 1

\ i1~
~::_,
(~\rf;j 2. elaborează şi actualizează planul de prevenire;

~: 3. elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă,
ţinând seama de
r--~:r particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru din cadrul proiectului;

~~ ~ 4. propun atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor
--.- exercitate, care
..-
se consemnează în fişa postului, cu aprobarea conducerii societăţii, pentru toţi lucrătorii care activează in cadrul proiectului;
5. verifica cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a .măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a
atribuţiilor
şi responsabilităţi lor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
6. elaborează tematicile pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea adecvata pentru fiecare loc de muncă, asigura
informarea
şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii În muncă şi verifica cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a
informaţiilor

primite; __
7. elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unităţii;
8. verifica întocmirea planului de acţiune În caz de pericol grav şi iminent, şi se asigura ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru
aplicarea
lui;
9. întocmesc evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific aferente proiectului;
10. stabilesc zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabileşte tipul de semnalizare necesar şi
amplasarea
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 97112006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
sănătate la
locul de muncă;

11. ţin evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
12. ţin evidenta posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
13. ţin evidenta posturilor de lucru care, la recomandar~a medicului - de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau
control
psihologic periodic; -
14. fac monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a
instalaţiilor de
ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor În mediul de muncă;
J 5. verifica scris, asupra deficienţelor constatate În timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi
starea de propune măsuri de prevenire şi protecţie;
funcţionare
a sistemelor 17. verifica evidenta echipamentelor de muncă şi urmăreşteca verificările periodice şi, dacă este cazul, Încercările periodice ale
de alarmare, echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului 11f_ L 146/2006
avertizare, privind
semnalizare cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea În muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
de urgenţă,
precum şi a
sistemelor
de siguranţă; • Intocmit Coordonator SSM : ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.008512 Cod POS -
16.
informează
conducerea
societăţii, în
PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVE OPMENT
--
SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

18. identifica echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru aferente proiectului şi întocmeşte necesarul de
dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului m. 1.048/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

19. urmăresc întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele
stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului .nr, 1.048/2006;
20. participa la cercetarea evenimentelor de SSM posibil a se. produce in timpul derulării proiectului;
20. colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii si Coordonatorul (-rii) SSM ai proiectului în
vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
21. asigura instruirea lucrătorilor cu prevederile Planului de securitate si sănătate si cu Planul Propriu de securitate si sănătate

d) Şeful ( dirigintele) de şantier - conduce realizarea lucrărilor pe şantier şi urmăreşte realizarea acestora conform proiectului

În principal acesta va prezenta toate detaliile tehnice şi tehnologice în vederea stabilirii cu precizie a riscurilor şi a măsurilor de
prevenire care se impun, pentru toate fazele proiectului şi pentru toate categoriile de lucrări şi operaţiuni ce urmează a se executa.
Împreună cu managerul de proiect, coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării se va asigura că toate
prevederile şi măsurile prevăzute în Planul de securitate si sănătate pot fi, din punct de vedere tehnic şi tehnologic, respectate pe tot
parcursul derulării lucrărilor.
Sesizează eventuale noi riscuri de accidentare sau îmbolnăvire profesională ce pot fi generate de evoluţia lucrărilor şi poate propune
actualizarea 'şi/sau completarea Planul de securitate si sănătate şi a planurilor proprii de prevenire şi protecţie.
Admite la lucru numai lucratorii apti de munca si echipati orespunzator.
Executa instructajul lucratorilor in conformitate cu prevederile legale.
Decide asupra masurilor de protectie care trebuie luate si a echipamentului individual de protectie care trebuie utilizat.
Asigura functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie.
Comunica angajatorului orice situatie care ar pune in pericol securitatea si sanatatea lucratorilor si a propriei personae.
In conformitate cu legislatia privind Situatiile de Urgenta executa instructajul.
Anunta, coordoneaza si participa la activitatile ce se impun in cadrul Situatiilor de Urgenta.
·
Obligat
iile
lucrator Coordonator SSM
ilor

: ing. Cătălin
OPRITĂ -
certificat seria F
• Intocmit, nr.008512
Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVE OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E + 7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.
se eONLUX DEVE'" JPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.
- Sa isi desfasoare actrvitatea, in conformitate cu pregatirea SI instruirea sa, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala propria persoana cat si alte personae.
- Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie.
- Sa poarte si sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie.
- Sa nu scoata din functiune, sa nu modifice, schimbe sau inlature dispozitivele de securitate proprii ale echipamentelor tehnice si sa le
utilizeze corect.
- Sa comunice imediat conducatorului locului de munca orice situatie de munca pe care o considera un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor si a propriei personae. .
- Sa comunice conducatorului locului de munca accidentele suferite de propria persoana.
- Sa coopereze cu conducatorul locului de munca atunci cand este necesara realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
- Sa coopereze cu conducatorul locului de munca ·pentru asigurarea unui mediu de munca si conditii de lucru sigure si fara riscuri pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor si a propriei personae.

2.2 Calificarea lucratorilor. Autorizarea lucratorilor

Lucrările vor fi executate de personal calificat si autorizat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Autorizarea interna se efectuează de către executant categoriilor de lucrători care executa lucrări speciale, in conformitate cu
prevederile legislaţiei de securitate şi sănătate În muncă în vigoare.

Se Întocmeşte si se păstrează de către aceştia, pe şaritier, o evidenta a personalului autorizat intern si extern.
2.3 Instruiri in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta

lnstruirile lucrătorilor din punct de vedere al securităţii .si sănătăţii muncii sunt parte componenta a pregătirii profesionale si se
desfăşoară conform prevederilor legale - Legea securităţii si sănătăţii in munca nr. 319/2006 si Norme metodologice de aplicare a Legii
securităţii si sănătăţii În munca nr. 319/2006.
Instruirile se consemnează În Fisele individuale de instruire privind securitatea si sănătatea in munca.
Instruirea introductiv generala, la locul de munca si periodica se efectuează de către toţi antreprenorii / subantreprenorii in baza
unor tematici prestabilite si se evaluează prin testare conform prevederilor legii 319/2006 .

• Intocmit, Coordonator SSM : ing. Cătălin OPRITĂ. certificat seria F nr.008512 Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

Instruirile in domeniul situatiilor de urgenta se desfăşoară conform Ordin MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale privind instruirea salariaţilor in domeniul situaţiilor de urgenta, completat de Ordin MAI nr. 786/2005.

Organizarea apărării împotriva incendiilor se va realiza conform OMAI 163/2007.

Instruirea este o componenta principala a prevenirii si se doreste sa fie finalitatea unui proces care incepe chiar inainte de
angajarea in munca a lucratorilor ("sa asigure informarea

fiecarei persoane, anterior angajarii, informarea asupra riscurilor la care e expusa la locul de munca, asupra masurilor si actiunilor de
prevenire ).

Instructajul introductiv general se efectueaza:

a) la angajarea lucratorilor definiti conform art.5, lit.a din lege;

b) lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;


c) lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;
d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar.
În cadrul instructaj ului introductiv general se vor expune următoarele probleme:
a) legislatia de securitate si sanatate in munca;
b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;
c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;.
d) masuri la nivelul societatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

Instructajul la locul de muncă va cuprinde:

a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru;
b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;
c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privindacordarea primului ajutor, stingerea incendiilor SI evacuarea
lucratorilor; .
d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;

: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

• Intocmit, Coordo~ator SSM


se eONLUX DEVE .. OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

e) instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va
desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si
de prim ajutor.

Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor In domeniul
securitatii si sanatatii in munca. Duratainstruirii periodice va fi de 2 ore.

Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat in următoarele. cazuri, iar durata nu va fi mai mica de 8 ore:
a) cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
b) cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau
postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate;
c) la reluarea activitatii dupa accident de munca;
d) la executarea unor lucrari speciale;
e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor d~.lucru; .
g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre serviciul intern de prevenire si protectie si aprobate de catre
angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.

2.4. Controlul preventiv de medicina muncii.


Angajarea si repartizarea personalului pe locurile de munca se vor face in funcţie de starea de sănătate si de aptitudinile fizice si
psihice ale solicitanţilor. Angajarea personalului in munca este realizata numai prin examene medicale si psihologice efectuate conform
reglementarilor din HGR nr. 35512007 iar rezultatele se consemnează in Dosarul medical (inclusiv examenele medicale complementare,
clinice si paraclinice corespunzătoare), in Fisa de aptitudine si in Fisa individuala de instruire privind securitatea si sănătatea in munca.

Controlul medical periodic se efectuează la toate categoriile de salariaţi si cu frecventa definita de medicul de medicina muncii din
partea cabinetului de medicina muncii sau de catre parteneri externi, iri. conformitate cu prevederile HGR nr. 355/2007, in care sunt
stabilite si responsabilităţile pentru organizarea, urmărirea, efectuarea si evidenta controalelor medicale .

• Intocmit, Coordonator SSM


: ing. Cătălin OPR.ITĂ .• certificat serla.F nr.008512 Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se eONLUX OEVE . ~PMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

2.5. Raportarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor-accidente de munca, accidente usoare, incidente periculoase
Raportarea, înregistrarea si evidenta evenimentelor se face conform prevederilor din Norme Metodologice de aplicare a Legii
securităţii si sănătăţii În munca nr. 319/2006.
Procedura se aplica la fiecare accident de munca, indiferent de natura sau gravitatea acestuia conform prevederilor Legii 319/2006
- Norme Metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii în munca nr. 319/2006.

• Comunicarea accidentelor de munca . .


Comunicarea ( verbal, telefonic si/sau scris) a evenimentelor revine:
- Oricărui lucrător care are cunoştinţa de producerea evenimentului, care va înştiinţa seful direct;
- Conducătorului punctului de lucru - care anunţa Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării si pe
lucrătorul desemnat /serviciul intern de prevenire şi protecţie.
Lucrătorului desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie va anunţa conducerea unităţii, Inspectoratul Teritorial de Munca,
Parchetul de pe lângă Judecătorie (pentru accidentele mortale), Casa Judeţeană de Pensii şi alte Asigurări Sociale (pentru accidentele cu
incapacitate temporară de muncă-ITM) si întocmeşte fişa privind comunicarea evenimentelor - conform model Anexa 13 din Norme
Metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii în munca nr. 319/2006
• Înregistrarea accidentului de munca
Înregistrarea accidentului de munca se face in baza Procesului verbal de cercetare a accidentului si aFlAM - lui (Formularul de
Înregistrare a Accidentului de Munca)

Înregistrarea si evidenta accidentelor de munca se face de către Serviciul intern de prevenire si protecţie din cadrul unităţii in
"Registrul unic de evidenta a accidentaţilor in munca" - anexa nr. 15.din Norme Metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii
în munca nr. 319/2006
· Comunicarea, Cercetarea, Înregistrarea si Evidenta Îmbolnăviriior Profesionale
Comunicarea, Cercetarea, Înregistrarea si Evidenta Îrnbolnăvirilor Profesionale se face conform prevederilor din Norme
Metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii în munca nr. 319/2006.

Se folosesc următoarele formulare:


- Fisa de semnalizare BP l -Anexa 19 din Norme Metodologice de aplicarea Legii securităţii si sănătăţii În munca nr. 319/2006;
- Fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2 -Anexa 21 din Norme Metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii În
munca nr. 319/2006; .

·
• Intocmit, Coordonator SSM

: ing. Cătălin OPRITĂ· certificat seria F nr.008512 Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVE- OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

- Proces verbal de cercetare a cazului de boala profesionala - Anexa 21 din Norme Metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţi i

în munca nr. 319/2006; .

3. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE


CARE PREZINTA RISCURI

·
ACTIVITATII
RISCURI / CONSECINTE
LUCRARI
: ing. Cătălin OPRIŢĂ. certificat seria F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
Riscuri
-Executarea defectoasa de operatii - reglari
fixari ale planului de lucru;
-Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina
de munca;
Activitati de birou -Pozitii de lucru fortate sau vicioase;
in organizarea de -Solicitare psihica;
santier -Suprafete sau contururi periculoase;
-Factori de risc proprii mediului de munca.

Consecinte
-Plagi;
-Artroze cronice, bursite;

• Intocmit, Coordonator SSM


S.C CONLUX DEVEr ~PMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

·
-Agravarea miopiei existente. ~ sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe
sol;

• sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si


previzibile ale utilizatorilor, inclusiv in cazul unei reamenajari a
·mcapenr;..
• sa asigure accesul usor iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea
activitatii;
.• conductorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati
. impotriva deteriorari lor mecanice.

- Se interzice lucratorilor sa utilizeze echipamentele de calcul pe care nu


le cunosc si pentru care nu au instruirea necesara;

- Punerea in functiune, lucrarile de intretinere si reparatii a


echipamentelor de birou vor fi efectuate numai de catre personalul
autorizat in acest scop;

- Toate echipamentele vor fi certificate din punct de vedere al securitatii


si sanatatii in munca;

- Se vor respecta instructiunile de securitatea muncii privind exploatarea


echipamentelor de vizualizare;

- La deplasarea pe santier personalul tehnic (proiectanti, CQ, etc.) va fi


instruit, de catre seful de santier, asupra riscurilor existente, a conditiilor
Eliminarea noxelor Inainte de începerea lucrului în şantier de munca si va fi dotat cu echipament de protectie specific riscurilor
fizice si chimice existente.

- implementarea unei politici de procurare (cumpărare sau închiriere) a


utilajelor şi echipamentelor tehnice care să ţină seama de cerinţa emisiei
reduse de noxe;

Intocmit: Coordonator SSM : ing. Cătălin OPRITĂ. certificat seria F nr.008512

- stabilirea, în cadrul caietelor de sarcini, a cerinţelor privind nivelul


zgomotului (respectând, ca un minim de cerinţe, pe cele care decurg din
. legislaţia naţională); - ianificarea rocesului de muncă, astfel Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
încât ex unerea lucrătorilor la
se eONLUX DEVEr OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+ 7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2-.8, Sector 6, Bucuresti.

·
,---

..
:in9. Cătălin OPRIŢĂ - certificat seria F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

In timpul executiei

Riscuri
- In functie de activitatile desfasurate se. vor
Organizare de
evalua riscurile premergator inceperii
santier
activitatii, urmand ca acestea sa fie eliminate
sau diminuate prin masuri specifice.

-----

• Intocmit, Coordonator SSM


se CONLUX DEVE- OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.
"'\
: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria
F nr.008512

-:":! ,..""
~~ ţ-
'si semnalizate cu indicatoare de securitate;
, - Punctele de lucru se vor dota cu mijloace de interventie in caz de
I

~
-,
;3 ~';1 :_- J\ incendiu pozate in locuri vizibile si semnalizate corespunzator;

~'U
""l "'U i''''~ -- .
- Lucratorii vor fi echipati cu echipament individual de protectie pe care
este obligat sa-I poarte in tot timpul lucrului pana la parasirea
santierului;

- Locurile destinate pentru operatiile de incarcare, descarcare si


depozitare, precum si caile de acces vor fi:

.nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor;


· pavate sau podite;
· curatate de zapada si mentinute in stare nealunecoasa iarna;
- Pentru activitatea de manipulare a materialelor se prevede:

• existenta unui spatiu suficient in special pe verticala, pentru realizarea


activitatii;

• traseul parcurs de lucrator in timpul transportului prin purtare nu


trebuie sa fie cu obstacole, alunecos si instabil '

• planurile inclinate folosite pentru manipulare si transportul manual al


maselor trebuie sa fie stabil si prevazut cu parapeti de protectie

- Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul


de accidentare, incendii si explozii. Este interzisa depozitarea chiar si
• Intocmit, Coordonator SSM temporara a materialelor in afara zonelor stabilite;

- In cazul lucrului pe timp de noapte:


• santierul va fi iluminat astfel incat sa asigure o vizibilitate perfecta pe
intreaga suprafata a zonei de lucru;

• personalul care lucreaza cu mijloace de ridicat se va dota cu


echipament de protectie reflectorizant;

· mijlocul- de ridicat va fi dotat cu lumini;


·
zonele de lucru se vor ilumina local cu lampi portabilei
J
Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVE" OPMENT· SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, fir. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.
se eONLUX DEVE" 0PMENT SRL .. '

Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, .nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.


Obiectiv:
• se vor ilumina separat locurile de depozitare a materialelor si
elementelor de lucru ce se manipuleaza;
• caile de acces se vor ilumina corespunzator.
- Iesirea din santier a utilajelor se va face numai dupa ce au fost curatate;
- Eliminarea deseuri lor si a resturilor de materiale la locurile stabilite
· prin contract.
Riscuri .,. Inainte de inceperea lucrarilor se va verifica rezistenta terenului,
- Miscari functionale ale echipamentelor pozitia straturi lor precum si existenta apelor subterane, in vederea
tehnice; irripiedicarii unor eventuale pericole de alunecari ale straturilor;
- Autodeclansari sau autoblocari contraindicate - Este necesar sa se stabileasca existenta instalatiilor subterane, natura
ale miscarilor functionale ale echipamentelor lor si felul cum sunt amplasate sub pamant;
tehnicesau ale fluidelor; - Trebuie sa se opreasca lucrarile si sa se evacueze personalul in cazul in
care se descopera constructii, instalatii subterane, scapari de gaze sau
- Deplasari sub efectul gravitatiei; .munitie neexplodata;
- Deplasari sub efectul propulsiei; - In cazul cand se executa sapaturi in apropierea cabluri lor electrice
subterane aflate sub tensiune, lucrarile se vor executa numai dupa ce
- Executarea defectoasa de operatii; curentul a fost oprit;
Lucrari de
sapaturi - Efectuarea de operatii neprevazute prin - Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi, trebuie luate masuri pentru
indepartarea de pe amplasamentullucrarilor respective a apelor de
sarcina de munca; suprafata din vecinatati, deoarece acestea pot provoca inundarea gropi lor
si prabusirea maluri lor;
- Comunicari accidentogene;
~. Pentru executarea sapaturilor nesprijinite se vor respecta cerintele din
- Operati, reguli, procedee gresite;
Consecinte proiect in functie de conditiile existente in teren;
- Sprijinirea sapaturilor se face in functie de adancimea sapaturii si
-- Plagi;
Solicitare psihica; caracteristicile solului;
-- Lovire; - Montarea si demontarea sprijinirilor se va face respectand prescriptiile
Lovirea de catre utilaje tehnice stabilite in proiecte de executie, indicatii tehnice sau proceduri
- Strivi re;
- Asfixiere; de lucru;
- Afectiuni psihice. - La executarea mecanizata a lucrarilor de fundatii, peretii sapaturilor se
--

: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
• Intocmit, Coordonator SSM
: ing .. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
Riscuri
- Executare defectoasa de operatii;
- Efectuarea de operatii neprevazute prin
sarcina de munca;
- Comunicari accidentogene;
- Neutilizarea mijloacelor .de protectie;
Cofrare si podine de - Solicitare fizica;
lucru - Deplasari sub efectul gravitatiei;
- Suprafete sau contururi periculoase;

Consecinte
- Striviri
- Plagi;
.- - Contuzii;

• Intocmit, Coordonator SSM


se eONLUX DEVE' OPMENT SRL·
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

.-------------------.---------------------------------------.--~----------~----~~~----~~----~-------------
~-----
- Fracturi. - Se vor respecta instructiunile interne de securitatea si sanatatea in
. munca privind utilizarea sculelor portabile, a echipamentelor electrice, a
dispozitivelor de
ridicat, manipularea
materialelor, etc;
-: Personalul lucrator va fi dotat cu echipament individual de protectie
· specific riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;

r:
Riscuri

- Deplasari sub efectul gravitatiei;


- Suprafete sau contururi periculoase;
- Factorii de risc proprii mediului de munca;
- Pozitii de lucru fortate sau vicioase;
- Operatii, reguli, procedee gresite;
- Executarea defctoasa de operatii;
- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina
Schelc, esafodaje si de munca;
cintre - Neutilizarea mijloacelor de protectie.
- Lovirea de catre utilaje

Consecinte
- Plagi;

- Contuzii;
- Fracturi
- Striviri;
- Soc, colaps caloric, degeraturi
• Intocmit, Coordonator SSM
: ing. Cătălin OPRITĂ. certificat seria F nr.008512
- rea si coborarea alunecare sau deplasare; - Deplasarea pe eşafodaj a unor elemente de constructii sau utilaje
S lucratorilor prin este permisă cu conditia ca, la calculul acestora, sa se fi tinut seama
e folosirea pieselor . - Inainte de demontare sau mutarea lor la un nivel de eforturile ce se nasc datorita acestei deplasari, rnentionându-se acest
i superior, podinele de lucru În proiect.
n esafodajelor, ale lemn trebuie sa fie curatate complet de materiale,
t cintrelor sau ale ambalaje sau deseuri; - La fiecare montare a schelelor şi esafodajelor se va efectua verificare?
e cofrajelor; - Suprafata de teren pe care se monteaza schelele calitativa a elementelor, inlocuindu-se cele indoi te, turti te sau cu crăpături.
r - Podina trebuie exterioare si interioare Folosirea şuruburi lor indoite sau cu filet uzat este interzisă;
z realizata din . trebuie nivelata, iar pamantul egalizat si compactat;
- În timpul montarii sau demontarii, precum şi in timpul folosirii schelelor
i panouri batute cu - Schelele sau eşafodajele se vor contravântui
şi esafodajelor metalice, conductorii electrici din apropierea lor vor fi
c sipci. Panouri le corespunzător în plan
indepartaţi si scoşi de sub tensiune; la transportul sau manipularea
e trebuie orizontal, cât ŞI 111 plan vertical, pe ambele direcţii,
elementelor lungi ale schelelor si esafodajelor metalicc se va avea grijă să
u sa fie fixate solid, pentru a se
r astfel inact sa fie împiedica orice deformare a structurii lor,ca urmare
c a forţelor rezultate
exclusa orice
a din încărcări; Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
posibilitate de
se eONLUX DEVE' JPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R- Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

nu se atinga de conductorii electrici aflati pe parcurs;

- Lucratorii sunt obligati ca pe toata perioada timpului de lucru sa poarte


echipamentul individual de protectie si cel colectiv;

.•..•..
montarea
, ,
>
-i
>--- ma tcria lelo tI
'~"J :;:; ~::

'~1 • Intocmit, Coordonator SSM


""1 ~
: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.008512
r----\' ..
~~." ()
:> '\'1

;:'
.~~?~~ Fasonarea si montaj structura
,_
"., .... ,.~
metalica I - Afectiuni musculo-scheletale; - Uneltele si dispozitivele de indoire a armaturii vor fi verificate zilnic
montaj - Caderi inainte de inceperea lucrului;
panouri - Strivirea mainilor sau a picioarelor; - Este interzisa prezenta persoanelor in apropierea lucratorilor care
metalice I Riscuri
- Plagi; fasoneaza manual otel - beton. Se vor prevede distante suficiente intre
confectii - Efectuare de - Hipoacuzie; posturile de lucru;
metalice I operatii neprevazute - Miopie; - Pentru securitatea lucratorilor se vor delimita caile de acces, locurile de
tamplarie prin sarcina - Electrocutare. depozitare si se va stabili modul de manipulare si de pozitionare a
metalica de munca; armaturilor;
- Executare' - Este interzis a se executa de pe fundul cofrajului lucrari de sudura sau
defectoasa de ope- montare a armaturilor. Este interzisa circulatia pe armaturile carcaselor
ratii; sudate;
- Solicitare fizica; - Se vor stabili proceduri de lucru pentru manipulare, transport si
- Factori de risc montarea armaturilor in special a celor cu dimensiuni mari;
proprii mediului de
- Se interzice montarea armaturilor in apropierea liniilor electrice aflate sub
munca;
tensiune. In cazul in care linia electrica nu poate fi scoasa de sub tensiune,
- Autodeclansari sau
se vor lua masuri speciale de electrosecuritate;
autoblocari
- Este obligatoriu delimitarea si semnalizarea lucrarilor de montare a
contraindicate
armaturilor si a razei de actiune a echipamentelor tehnice;
ale miscarilor
- Pentru montarea armaturilor de otel la inaltime trebuie sa se respecte
functionale ale
instructiunile privind lucrul la inaltime si se vor lua urmatoarele masuri:
echipamentelor
· se vor realiza parapeti de protectie;
tehnice;
· se va purta centura de siguranta;
- Suprafete sau
'contururi · se vor asigura sculele si uneltele impotriva caderii.
periculoase; ~ Se interzice montarea armaturii in cofrajulunei grinzi sau a altor
- Lovirea de catre elemente izolate, de catre montatorul care sta chiar pe cofraj. In aceste
utilaje cazuri vor fi amenajate schele cu podine de lucru situate pe partea

Consecinte Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O


se eONLUX DEVE~ OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranettl, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.
se eONLUX DEVE- ~PMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, -nr. 2.., 8, Sector 6, Bucuresti.
laterala a cofrajului cu o latime de lucru de cel putin 0,70 m;
- Este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul planseelor
Înainte ca acestea sa fi fost bine consolidate si verificate în prealabil;
- Uneltele si dispozitivele de indoire a armaturilor se vor verifica din
p.d. v tehnico-functional, zilnic la inceputul lucrului;
- Depozitarea armaturilor se va face in stive stabile sub un sopron
acoperit pe beton sau pamant uscat, curat sau pe un strat de pietris;
- Se interzice inceperea activitatii fara echipamentul individual de
protectie corespunzator riscurilor existente;
Riscuri r
- Pompa de beton va fi astfel pozitionata fata de punctul de turnare, incat
- Executarea defectoasa de operatii; mecanicul sa aiba vizibilitate la locul de turnare;
- Pornirea pompei se va face in urma emiterii semnalului sonor de
- Efectuarea de operatii neprevazute prin
avertizare;
sarcina de munca;
- Comunicari accidentogene; - Inainte de introducerea betonului in conducta se vor verifica toate
- Neutilazarea mijloacelor de protectie; imbinari le si racordurile tronsoanelor;
- Operatii, reguli, procedee gresite; - In fata orificiului de evacuare se va monta o aparatoare inclinata;
- Solicitare psihica; - Locul de munca al mecanicului care deserveste pompa de beton va fi
- Deplasari sub efectul propulsiei; dotat cu dispozitive de semnalizare acustica sau luminoasa;
Turnare beton cu
- Deplasari sub efectul gravitatiei - Demontarea pompei sau conductei pentru transportul betonului se va
pompa de beton
:- Lovirea de catre utilaje face numai dupa oprirea functionarii instalatiei;

- Curatirea conductelor pentru transportul betonului se face cu ajutorul


Consecinte aerului comprimat sau al apei, in timpul curatirii personalul auxiliar va fi
- Plagi; indepartat la o distanta de securitate;
. - Inainte de inceperea lucrului se va controla buna functionare a
- Loviri;
- Conjuctivita; aparatelor de masura si control;
- Dermatroza. - In cazul defectarii pompei sau a unui element oarecare al sistemului de
. pornpare, sau in cazul formarii de dopuri de beton pe conducta,
functionarea pompei va fi oprita imediat. Montarea si demontarea
____ ~~ _______~~~_L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-e-l-em~enrelorpompeidebcton~vafucedepe~oaneinstrui~inacest

: ing. Cătălin OPRITĂ. certificat seria F nr.008512 Cod POS • PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
• Intocmit, Coordonator SSM
scop;
- Imediat dupa turnare, dispozitivele pentru turnarea betonului vor fi in
mod obligatoriu spalate;
.: Se interzic urmatoarele actiuni in timpul procesului tehnologic de
malaxare a betoanelor:
• orice interventie asupra partilor in miscare ale betonierei precum si
executarea oricarei lucrari de intretinere sau de reparatie in timpul
functionarii acesteia. Aceste activitati sunt permise numai dupa oprirea
instalatiei de preparare si deconectarea de la curent.
• curatirea si spalarea betonierei se face numai dupa ce sursele de
actionare au fost deconectate electric.

• interventia de orice fel a muncitorului betonist, in timpul functionarii,


in toba de amestec. La fel se interzice si ajustarea descarcarii din
betoniera in miscare prin interventia cu lopeti sau alte mijloace
intermediare in toba. In caz de avarie curatirea instalatiei, a tobei de
malaxare; se va efectua dupa deconectarea acesteia de la curent electric
si blocarea tobei malaxoare.
- Personalul care deserveste instalatia de pompare va trebui sa poarte
· echipament de protectie.
- Pentru eliminarea afectiunilor musculo - scheletice in special al .
Riscuri: spatelui si a membrelor superioare si inferioare in manipularea maselor
. se va urmarI:
Manipularea - Sarcina sub/supradimensionata in raport cu • obiectele manipulate sa nu tie prea grele, prea mari, greu de prins,
maselor capacitatea executantului: neechlibrate sau instabile sau greu accesibile;
• Solicitare fizica • sarcinile sa nu fie prea solicitante si care sa nu implice pozitii sau
- utilizarea fortei ( ridicare, carat, tragere, miscari incomode sau o manipulare repetitiva;
impingere si utilizarea uneltelor); • mediul de lucru sa dispuna de spatiu suficient pentru manipularea
~ miscari repetitive; manuala a maselor, podeaua sa fie neteda, stabila si nealunecoasa, sa nu
- pozitii incomode si statice,

Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

• Intocmit· Coordonator SSM


: ing. Cătălin OPRITĂ. certificat seria F nr.008512
se eONLUX DEVE. :>PMENT' SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2,- 8, Sector 6, Bucuresti.

·
• Factori de risc fizicspecifici
mediului de munca
- vibratii;
- temperatura aerului; : ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
- umiditate; ..
- curenti de aer;
- zgomot;
- iluminat;
- Lovirea de catre utilaje

Consecinte
- Afectiuni musculo-scheletale;
- Caderi
- Strivirea rnainilor sau a picioarelor;
- Plagi;
- Hipoacuzie;
- Miopie.

Utilizare instalatii Riscuri:


de ridicat - Executarea defectoasa de operatii
Macara / automacara - Efectuarea de operatii neprevazute prin

• Intocmit, Coordonator SSM


se eONLUX DEVE- ~PMENT SRL -
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

·
/ palane sarcina de munca;
- Comunicari accidentogene;
- Neutilazarea mijloacelor de protectie;
: ing. Cătălin OP~ITĂ. certificat seria F nr.008512 Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
- Operatii, reguli, procedee gresite;
- Solicitare psihica;
- Lovirea de catre utilaje

- Deplasari sub efectul propulsiei

Consecinte:
- Strivire;
- Lovire; ..

- Plagi;
- Socuri corporale,

'.

• Intocmit. Coordonator SSM


se eONLUX DEVE' :lPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+ 7R - Str. Gheorghe Ranetti, "nr. 1- 8, Sector 6, Bucuresti.

- Utilizarea aparatelor de ridicat este interzisa personalului necalificat si


neautorizat.

- Cablurile de ridicat vor fi confectionate de unitati autorizate si vor fi in


buna stare de functionare, verificate si controlate.
· - Purtarea obligatorie a EIP (casca, manusi, pantofi de securitate ... ).,
- Sculele si uneltele de orice categorie si pentru orice intrebuintare
trebuie sa fie in perfecta stare si sa corespunda caracterului lucrarilor;
- Periodic, in functie de frecventa de utilizare, uneltele de mana vor fi
Riscuri controlate sistematic. Cele care nu corespund conditiilor normale de
lucru, vor fi inlocuite;
- Executarea defectoasa de operatii; - Sculele pentru taiat metale trebuie sa indeplineasca urmatoarele
- Efectuarea de operatii neprevazute prin " conditii: "
sarcina de munca; · nu trebuie sa fie degradate, cu crapat uri sau ruginite;
- Autodeclansari sau autoblocari contraindicae · muchiile laterale nu trebuie sa prezinte margini taioase, in locurile
ale miscarilor functionale ale echipamentelor unde acestea se strang cu mana;
tehnice sau ale fluidelor;
Lucru cu scule - Deplasari sub efectul propulsiei; " • Ia foarfecele pentru taiat tabla, lamele se vor strange in asa fel, incat sa
portabile - Suprafete sau contururi periculoase; preseza una pe alta, fara joc in axul de fixare;
- Factori de risc proprii mediului de munca.
- Lovirea de catre utilaje • capatul dalti lor unde lucratorul loveste cu ciocanul trebuie sa fie neted
si sa nu aiba fisuri si oblicitati;
- In mediu de gaze si vapori explozivi se vor utiliza unelte confectionate
din materiale care sa nu produca scantei;
Consecinte
- In cazul executarii lucrarilor la inaltime sculele portabile se vor
- Plagi;
transporta la pozitia de lucru in saci de panza pentru scule sau
- Electrocutare; containere actionate mecanic sau manual. In timpul lucrului sculele
- Loviri; marunte se vor pastra in genti, saci sau truse de scule, prinse la centura
- Soc, colaps caloric, degeraturi. sau la umar;

- Este interzisa efectuarea lucrarilor cu scule si unelte mecanizate, de pe


scari rezemate;
- Zonele de munca in care sunt utilizate unelte de mana la operatiile la

Intocmit: Coordonator SSM : ing. Cătălin OPRIŢĂ. certificat seria F nr.008512


Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVE, JPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

'-~k:-"".

o Ci.,?
XI "1::)
O ' .~
• Intocmit, Coordonator SSM
@ ~b,::.,
~_\ _'c·

l(j ~>1
r;,--;J f:
-(j

Riscuri
- Executarea defectoasa de comenzi;
----.j neprevazute prin
- Efectuarea de operatii
sarcina de munca;
- Solicitare fizica;
- Deplasari sub efectul gravitatiei;
Sudura / taiere cu - Deplasari sub efectul propulsiei;
flacara de autogen - Recipiente sub presiune;
- Factori de risc proprii mediului de munca.
. - Lovirea de catre utilaje

Consecinte
- Arsuri;
- Electrocutare;

\
: ing. Cătălin OPRITĂ. certificat seria F Cod POS • PPSSM 01 Ed.1 I rev.O
nr.008512
SC 'CONLUX DEVE~ :>PMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

·
- Conjuctivita;
- Striviri;
- Loviri.
: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

Riscuri
- Executarea defectoasa de operatii;
- Efectuarea de operatii neprevazute prin
sarcina de munca;
-Pozitii de lucru fortate sau vicioase;
Zidarie, tencuieli si - Solicitare psihica;
finisaje -Autodeclansari su aotoblocari coritraindicate
ale miscarilor functionale ale echipamentelor
tehnice;
- Deplasare sub efectul gravitatiei;
- Deplasare sub efectul propulsiei;
-_ ...
- Suprafete sau contururi periculoase;

• lntocmit . Coordonator SSM


se eONLUX DEVEL._)PMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+ 7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

·
'-'
- Factori de risc proprii mediului de munca.

Consecinte
: ing. Cătălin OPRIŢ Ă - certificat seria F nr.008512 Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
- Plagi;
- Electrocutare;
- Pneumoconioza; :

- Intoxicatie;
- Strivire;
- Conjuctivita.

Riscuri
- Factori de risc electric
- Metode de munca necorespunzatoare;
Elcctrosecuritatea

Consecinte
- Electrocutare.

• Intocmit, Coordonator SSM


se eONLUX DEVE_JPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

,.

Transporturi in Riscuri
afara si in incinta - Executarea defectoasa de operati i;
santierului
- Nesincronizari de operatii;

- Efectuarea de operati i neprevazute prin

• Intocmit, Coordonator SSM


se eONLUX DEVE" OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

sarcina de munca; cazul in care nu vor fi spatii de stationare, va trebui sa se aleaga


- Deplasare sub efectul propulsiei; stationarea cat mai putin posibil jenanta pentru circulatie si semnalizarea
- Fctori de risc proprii mediului de munca zonei de stationare (in cazul unei stationari pe drumul public).
- Lovirea de catre utilaje -Asigurarea protectiei colective (incercuirea santieruluilbariere de
protectie ... ).
-Sernnalizarea santierului: se va asigura cele necesare pentru
semnalizare conform normelor legale.
-Organizarea de santier trebuie sa prevad a zone de trecere si de
stationare.
-Conducatorii echipamentelor tehnice mobile automotoare, care servesc
la ridicare, trebuie sa fie formati conform legilor in vigoare.
-Conducatorii echipamentelor tehnice mobile automotoare, care servesc
la ridicare trebuie sa fie posesori de permis de conducere conform
legilor in vigoare.

- La descarcarea betonului este interzisa urcarea lucratorilor pe


autobetoniera sau autobasculanta si interventia directa in timpul rotirii
cuvei. Se va urmarii ca timpul de transport al betonului de la locul de
preparare .pana la locul de turnare sa nu depaseasca timpul admis pentru
pastrarea betonului fluid evitand segregarea betonului;

- In cazul transportului betonului pe schele si esafodaje, acesta se va face


pe o podina de cel putin 1,2 m latime cu balustrade de protectie la
caderea in gol si borduri de margine. La transportul betonului pe
verticala se interzice stationarea personalului muncitor sub si in raza
utilaj ului de ridicat;
- La încărcarea-descărcarea agregatelor de balastieră, carieră etc. le este interzis
lucrătorilor să se urce in caroseria autovehiculelor sau in bena autobasculantelor pentru
a trage materialele in jos cu diferite unelte;

- Se interzice circulatia si stationarea muncitorilor in zona de descarcare


a betonului din mijlocul de transport (autobetonieralbasculanta);

·
- Plagi; - Loviri.

Consecinte - Stri viri;


• Intocmit, Coordonator SSM
Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

: ing. Cătălin op~iTÂ - certificat seria F ·nr.008512


se eONLUX DEVE :>PMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

- Operaţia de descărcare a obiectelor cu lungime mare din mijloacele de transport va


începe numai după verificarea stabilităţii încărcăturii pe platformă. Descărcarea se va
face succesiv, Începând cu rândul superior;

- Autovehiculele şi remorcile nu vor fi Încărcate cu mărfuri ce pot depăşi gabaritul


admis şi greutatea pe osie prevăzute de legislatia in domeniu.

- Mij loacele de transport nemecanizate vor fi alese astfel incat sa reziste


conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai pentru executarea
operatiilor pentru care au fost destinate.
- Lucratorii sunt obligati sa poarte echipamentul individual de protectie
· specific riscurilor de accidentare si imbonavire profesionala existente.
Riscuri - Pentru executarea lucrarilor la inaltime se va tine cont de urmatoarele
pnncipn:
- Executarea defectoasa de operatii; • se vor asigura echipamente tehnice necesare accesului si lucrului la
- Efectuarea de operatii neprevazute prin inaltime;
sarcina de munca;
- Comunicari accidentogene; - se va acorda echipamentul individual de protectie in functie de factorii
- Neutilizarea mijloacelor de protectie; de risc in indeplinirea sarcinii de munca si in mod deosebit pentru lucrul
- Metode de munca necorespunzatoare; . la inaltime;
- Solicitare psihica;
- Autodeclansari sau autoblocari contraindicate -lucratorii vor fi instruiti privind riscurile specifice lucrului la inaltime
Lucrari la inaltime si cunoasterea teoretica si practica a echipamentelor individuale de
ale echipamentelor tehnice;'
- Deplasari sub efectul gravitatiei; . protectie impotriva caderii de la inaltime si a utilizarii acestora;
- Deplasari sub efectul propulsiei;
- Factori de risc specifice mediului de' munca. - Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se face
- Lovirea de catre utilaje pe baza avizului medical eliberat in urma unui examen medical prin care
trebuiesc verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare
Consecinte lucrului la inaltime, aviz dat in fisa de aptitudine.
- Plagi;
- Luratorii care efctueaza activitati la ianltime trebuie sa lucreze sub
continua supraveghere a conducatorului locului de munca;
- Se interzice desfasurarea lucrarilor pe niveluri diferite, iar atunci cand

• Intocmit, Coordonator SSM


: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.008512
..
.

- Fracturi;
- Contuzii; nu este posibil se vor lua masuri contra caderii unor obiecte, scule de la
C od POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVErJPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

·
- Entorsa;
- Striviri.
: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

• Intocmit, Coordonator SSM


·
se eONLUX DEVE" :>PMENT SR"L
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Lucrari de instalatii
si izolatii

~------
se eONLUX DEVE' ~PMENT SRl
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

• deplasarea echipamentului tehnic de la un punct de lucru la altul se va


"face numai dupa coborarea scarii, cosului sau platformei, fara personal.
Deplasarea echipamentului tehnic cu personal situat la inaltime se poate
·
face numai atunci cand in instructiunile producatorului se prevede acest
" lucru;
- Inainte de inceperea lucrului se va verifica daca sculele si masinile sunt
in stare buna de functionare;
- Se interzice asezarea materialelor lungi sprijinite de pereti sau
Riscuri schelarie;
- Executarea defectoasa de operatii;
- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina - Zona se va marca cu indicatoare de avertizare astfel incat, in jurul
de munca; " " punctelor de lucru, pe o raza de 2 m, este interzis accesul persoanelor
- Solicitare fizica; care nu participa la lucrare;
- Solicitare psihica;
- Deplasari sub efectul gravitatiei; ".: Pe terase se vor depozita materialele necesare lucrarilor numai in
- Deplasari sub efectul propulsiei; cantitatile necesare utilizarii pe durata unui schimb de lucru;
- Suprafete sau contururi periculoase; - Lucratorii care prepara, incalzeste si topeste bitumul trebuie sa respecte
- Recipiente sub presiune; urmatoarele reguli:
- Factori de risc proprii mediului de munca. • la incarcarea utilaj ului, materialul nu trebuie sa fie umed;

" • sa verifice ca, la descarcarea bitumului topit vasele de prelucrare sa nu


Consecinte contina apa;
- Plagi; • sa evacueze bitumul topit numai prin vanele cu care este prevazut
- Arsuri; utilajul, iar din cazanele de topit numai cu vase destinate in acest scop
- Asfixie; prevazute cu maner lung.
- Soc, colaps caloric, degeraturi.
- La locul de preparare a amorsajului se va tine cont de directia si
intensitatea vantului, pentru a nu antrena vaporii inflamabili spre sursele
de foc;
..: Taierea si indoirea tevilor, precum si alte lucrari de prelucrare a
acestora, nu se vor executa pe schelele care servesc la montarea
conductelor respective;
- Se va inprejmui si avertiza corespunzator zona de lucru, fiind interz~?~_.
Intocmit: Coordonator SSM : ing. Cătălin OPRITĂ· certificat seria F nr.008512 Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
: ing. Cătălin OPRITA- certificat seria.F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1 I rev.O

" "

• Intocmit, Coordonator SSM


se eONLUX DEVE' fJPMENT
exploatare,SRL
~---- --
.-
de securitate a muncii si PSI;
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe-Ranetti,
La lucrarile
nr. 2-de hidroizolatii
8, Sector cu bitum topit la fundatii, canalizari,
6, Bucuresti.
santuri, puturi, coborarea cazanului cu bitum topit se face mecanizat de
la nivelul superior la cel inferior cu obligatia ca lucratorii de la nivelul
inferior care vor lucra cu bitumul sa stea in afara zonei de posibila
. accidentare prin rasturnare accidentala a cazanului cu topitura
(dezechilibrare prin agatare de obstacole pe traseul de coborare, etc.) si
sa se apropie numai dupa rezemarea stabila si in siguranta a cazanului cu
topitura pe o supuprafata orizontala;
- Se interzice coborarea vasului cu bitum topit manual direct ( cu
galeata) sau manual indirect (cu franghie, lant etc);
- Izolatiile realizate cu folii bituminate cu bitum aditivat necesita lipire
cu flacara, cu utilizarea unor butelii standardizate cu gaz lichefiat cu:
robinet de butelie, regulator de presiune functional, furtun de alimentare
.cu gaz lichefiat in perfecta stare de etansare, arzator cu robinet de reglaj.
- Lucratorii sunt obligati sa poarte echipamentul individual de protectie
specific riscurilor de accidentare si imbonavire profesionala existente.
Riscuri: - Conducatorul lucrarii trebuie sa aduca la cunsitinta lucratorilor planul
- Executarea defectoasa de operatii; de demolare, metodele de executare a lucrarilor, locurile cele mai
- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina periculoase si masurile de prevenire a accidentelor;
de munca; - Inainte de inceperea lucrarilor de demolare se vor lua urmatoarele
- Solicitare fizica; masun:
- Solicitare psihica; • se va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolata, iar la punctele
olari
- Deplasari sub efectul gravitatiei; de acces spre locul de demolare se vor monta indicatoare de avertizare;
- Deplasari sub efectul propulsiei; . • se vor monta indicatoare de interzicere a accesului persoanelor strai ne
- Suprafete sau contururi periculoase; pe teritoriul santierului;
- Factori de risc proprii mediului de munca. - Gropile ramase dupa demolare vor fi astupate sau imprejmuite, iar
materialele ramase dupa demolare vor fi depozitate, pentru a nu constitui
Consecinte un pericol pentru trecatori;
se eONLUX DEVE ~PMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Montarea - Phigi; sarcina de munca;


prefahricatelor - Striviri; - Comunicari accidentogene;
- Soc, colaps caloric, degeraturi; - Omiterea unor operatii;
- Dermatoza; - Metoda de munca necorespunzatoare;
- Imbolnaviri respiratorii cronice; - Solicitare psihica;
Dem
- Conjuctivita. - Autodeclansari sau autoblocari contraindicate
ale miscarilor functionale ale echipamentelor
tehnice sau ale fluidelor;

Riscuri - Deplasari sub efectul propulsiei;


- Suprafete sau contururi periculoase;
- Factori de risc proprii mediului de munca.

• Intocmit, Coordonator SSM


: ing. Cătălin OPRITĂ. certificat seria F nr.008512 Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
- Executarea defectoasa de opetatii;
- Nesincronizari de operatii;
- Efectuarea de operatii neprevazute prin
. - Teritoriul pe care se gropilor de fundatii, pentru a se evita . elementele prefabricate nerigidizate, precum si incarcarea lor cu
executa lucrarile de demolari eventualele prabusiri; materiale sau alte sarcini;
nu trebuie - Carligul macaralei va avea o siguranta pentru a impiedica iesirea
aglDmerate cu materiale de - Lucratorii sunt obligati sa poarte echipamentul accidentala a dispozitivului de prindere;
constructii si moloz; individual de protectie
specific riscurilor de accidentare si imbonavire - Conductorii electrici aflati in apropierea locului de montaj al
- Locurile de trecere vor fi curatate de profesionala existente. elementelor vor fi deviati provizoriu, iar in timpul montajului se va
noroi, moloz, zapada si gheata, iar - Elementele prefabricate vor fi ridicate cu intrerupe curentul;
• o. •
lama se vor presara cu nISIp SI zgura; dispozitivele fixate in ele. Se
- Terenul de lucru va fi prevazut cu interzice ridicarea lor prin apucare cu dispozitive - Periodic, cablurile si carligele de prindere ale elementelor prefabricate
rigole pentru scurgerea apelor de sistem cleste; vor fi inlocuite pentru a prevenii ruperea lor;
suprafata, care nu vor fi amplasate - Se interzice circulatia lucatorilor pe - Personalul lucrator va fi dotat cu echipament individual de protectie
de-a lungul zidurilor, sapaturilor si blocurile proaspat zidite sau specific riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;

: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.008512

• Intocmit, Coordonator SSM


Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

Consecinte
- Plagi;
- Fracturi;
- Striviri;
se eONLUX DEVE' OPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Oheorghe Ranetti, nr. 2~ 8, Sector 6, Bucuresti.

- Soc, colaps caloric, degeraturi;


- Conjuctivite si intoxicatii cu praf de' caramida
refractara .

Coordonator SSM

• Intocmit,
: ing. Cătălin
OPRITĂ -
certificat seria
F nr.008512
Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
·
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R·· Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2· 8, Sector 6, Bucuresti.

4; MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA ŞI INDIVIDUALA

Căile de circulaţie pe orizontală şi verticală

Căile de acces se vor drena şi menţine curate pe toată durata de funcţionare a şantierului.
Toate intrările, scările, rampele şi drumurile spre lucrări sunt degajate în permanenţă de
orice deşeuri şi materiale.
Principalele fluxuri de circulaţie din şantier sunt:
a. fluxul de intrare a materialelor necesare lucrarii
b. fluxul de evacuare a deşeuri lor rezultate din activitatea de
construcţii;
fluxul de personal.

Pentru fluxul de intrare al materialelor se asigura, de preferinţă, sistemul de transport mecanizat


şi se urmăreste;

a. evitarea incrucişărilor fluxurilor de circulaţie;


b. evitarea sau limitarea manevrelor mijloacelor de transport;
c. dimensionarea corectă a căilor de circulaţie;
d. Stabilirea:
· locurilor de parcare şi a regulilor de parcare;
· vitezei maxime de deplasare a mijloacelor de transport pe căile de circulaţie ale şantierului;
· locurilor de adunare a personalului;
· locurilor de încărcare şi descărcare ale materialelor şi deşeuri lor.
Amplasamentul organizării de şantier este împrejmuit şi iluminat şi se asigura paza pentru

permiterea intrării şi ieşirii din şantier numai .a persoanelor autorizate.' .


Starea de curăţenie a şantierului este menţinută, obligatoriu şi permanent.

Căile de circulaţie din şantier, vestiarele, spaţiile destinate servirii mesei, toaletele,. birourile,
magaziile şi toate locurile de muncă vor fi menţinute într-o stare bună de curăţenie.

Se va stabilii, dacă este cazul, un punct de curăţare a betonierelor sau a camioanelor care
aprovizionează şantierul. Apa şi deşeurile rezultate în punctul de curătare sunt evacuate conform'
legislaţiei de mediu in vigoare ..
. Ca/ectare'a deseuri/ar
În vederea protejării mediului înconjurător, a menţinerii curăţeniei în organizarea de şantier
şi la locurile de muncă deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată se vor depozita în containere
destinate colectării pe tipuri de deşeuri (clasificate conform legislaţiei).

Înaintea Începerii lucrărilor pe şantier

Fiecare lucrător va avea fisa de instruire completată la zi, echipamentul individual de


protecţie general şi pe cel specific desfăşurării activităţii proprii.
Lucrătorii vor fi informati privind:
a. principalele riscuri prezente pe şantier şi conduita care trebuie adoptata În caz de incident sau de
accident;

b. condiţiile, regulile şi măsurile de protecţie de ordin general şi cele proprii locului de


muncă;
c. condiţiile de acces şi de circulaţie în şantier; accesele spre locurile de muncă şi
la
amenajările sociale;

• Intocmit, Coordonator SSM ,'ng. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.0085t2 Cod POS - PPSSM 01

Ed.1/ rev.O
·

se CONLUX DEVELOPMENT SRL


Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

d. operaţiunile şi lucrările pe care le va executa pe şantier

Situaţia de pericol grav şi iminent

Orice lucrator sau grup de lucratori, care are un motiv întemeiat să aprecieze că o situaţie
prezintă un pericol grav şi iminent pentru viaţa sau sănătatea sa şi a celorlalţi lucrători, are dreptul si
obligatia de a se retrage imediat din această situaţie de lucru, la locul de adunare marcat si
semnalizat in santier, asigurându-se Înainte de plecare că echipamentul de lucru rămâne în siguranţă
şi nu creează un pericol suplimentar.
Lucratorul sau grupul de lucratori va Împiedica accesul oricărei persoane În zona vizată si
vor anunta executantul sau coordonatorul de securitate si sanatate in munca al santierului.

Informaţiile referitoare sa situaţia de pericol grav şi iminent se vor consemna În scris în


registrul jurnal de coordonare (JC).

Beneficiarul, managerul de proiect, executantul, precum şi cordonatorul ssm va sista


continuarea lucrărilor În situaţia În care condiţiile de protecţie a sănătăţii sau securităţii lucrătorilor
sunt compromise.
Beneficiarul, managerul de proiect precum şi coordonatorul ssm pot face apel la lucrători
pentru restabilirea condiţiilor de muncă În care să fie asigurată protecţia sănătăţii şi securităţii
lucrători lor.

Echipamente de lucru

Managerul de proiect si reprezentantii . desemnati de acesta, instruiesc lucrătorii şi verifica


modul de utilizare a. materialelor şi a echipamentelor conform scopului pentru care au fost create.

Se interzice ca lucrătorii care nu sunt autorizaţi să scoată din funcţiune, să schimbe sau sa
deplaseze În mod arbitrar dispozitivele de protecţie ale aparatelor.echipamentelor, instalaţiilor, etc.

Orice modificare, oprire·a funcţionării acestora sau funcţionare necorespunzătoare trebuie


adusă de Îndată la cunoştinţa sefului direct. .

Autorizarea personalului

Operatiile in instalatiile electrice se efectueaza numai de personal autorizat intern conform


prevederilor legale in vigoare.

Autorizarea interna a personalului se aplica si pentru personalul care efectueaza operatii de


manipulare (coordonare, legare, ridicare, deplasare, transport, coborâre, poziţionare, fixare,
dezlegare).

Circulaţia pe şantier

Este interzis accesul În şantier a vehiculelor care nu sunt autorizate.

Cod POS • PPSSM 01 Ed.1/ rev.O


Circulaţia În interiorul .şantierului se supune prevederilor din codul rutier cu completări le
aduse privind stabilirea vitezei maxime de deplasare.
Regulile şi viteza de deplasare pe şantier se stabilesc prin decizia scrisă a executantului,
pentru fiecare faza de execuţie, iar viteza de deplasare in incinta santierului va fi indicata prin
idicatoare de securitate.

Este interzis accesul autovehiculelor personale în incinta şantierului .

• Intocmit, Coordonator SSM ,Ing. Cătălin OPRITĂ· certificat s er 'a F nr.008512


se -CONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R ~ Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Vizitatorii care au obţinut autorizaţia de acces trebuie să fie echipaţi obligatoriu cu


echipament de protecţie individuală;

5. ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE

Ffil.':Tt.t,'1:4 0t;C-:~!O~
,
f7-._;~~i..~~I,l": obI
'E
f
IIJ'~T~[',A ~"-'l '- I
.. i~t.;!'r:~
:!.LA
j~llill'!
J .~ ':-><"l!"liUl'

Documente de' referinta:


1. Legea securităţii şi sănătăţii În muncă nr 319/2006;
2. HG nr.! 048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către
lucrători aEllla locul de muncă;
3. HG nr.11512004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a EIP;'
4. HG nr.809/200S pentru modificarea şi completarea HG 115/2004.
EIP este utilizat În cazul În care riscurile nu pot fi evitate sau suficient limitate prin mijloace
tehnice de protecţie colectivă sau prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii.
Utilizarea
Un EIP estesiunalegerea echipamentului
echipament individual
destinat a fi purtat de protectie
sau ţinut de către un lucrător în vederea
protejării contra unuia sau mai multor riscuri susceptibile de a pune În pericol securitatea sau
sănătatea sa În muncă.
Necesitatea utilizării EIP rezultă din activitatea de evaluare a riscurilor care este o obligaţie
de bază a executantului.
Delegatul pentru achiziţionarea EIP sc asigura de conforrnitatea acestuia şi de existenta
regulilor tehnice de utilizare aplicabile.
Echipamentele individuale de protecţie au marcaje specifice ca pictograme. coduri, etc. care
dau indicaţii asupra tipului de protecţie şi a nivelului de performanţă:

• Intocmi', Coordonator SSM : Ing, Cătălin OPRIŢĂ. certificat s er Ia F ",008512 Cod POS· PPSSM 01 Ed,1/ re

',O
· se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti .

se eONLUX DEVELOPMEN'Ţ SRL


Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+1R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.
• aceste indicaţii permit aleagerea un EIP perfect adaptat la riscurile inconjurătoare.
Exemplu de marcaj: pictograme, În general ale mănuşilor, contra riscurilor termice, urmate
de cifre ce indică diferite niveluri de performanţă: 1 :3 2 11 x

~J
-comportamentul la foc
-căldura de convecţie
-căldura de contact
-căldura radiantă
-mici proiecţii de metal lichid
Protejarea capului
-proiecţii grosiere de metal topit
Cifrele nivelului de performanţă sunt în ordinea indicată
corespunzător (EN 407). Semnul "x" indică faptul că mănuşile nu au în standardul specific
corespunzătoare acestui risc. Un .J' inclus în pictogramă semnalează fost supuse la încercări
obligaţia de a consulta
instrucţiunile fabricantului.
Necesitatea acordarii echipamentului individual de protectie
Obligaţiile executantului :

1. asigura gratuit EIP- urile necesare adaptate la riscurile existente şi munca efectuată;
2. supravegheaza utilizarea efectivă a EIP;
3. informeaza lucrătorii asupra utilizarii EIP;
4. consulta membrii CSMM-ului cufost
care au privire la necesitatea
evaluate si modulcăde
şi s-a demonstrat utilizare
satisfac a EIP;
cerinţele
prevăzute În HG 115/2004 respectiv Directiva 89/6
EIP sunt însoţite la livrare şi recepţie de:
1. declaraţia de conformitate EC;
2. instrucţiuni de utilizare, de stocare, curăţire dezinfecţie;
3. performanţele realizate în cazul examenelor ce vizează verificarea nivelurilor sau a claselor
lor de protecţie a EIP, accesorii utilizabile cu EIP ( caracteristicile pieselorde schimb etc);
4. date sau termene de scoatere din uz a EIP sau a unor elemente componente; ,
5. semnificaţia marcajului în cazul în care acesta există;
6. 'nume, adresă, numărul de identificare a organismelor notificate care intervin la nivelul de
certificare a EIP;

7. depozitarea, întreţinerea şi curăţarea EIP se face conform instrucţiunilor elaborate de producător,


instrucţiuni ce însoţesc fiecare produs pus în vânzare.

EIP se utilizeaza numai dacă este prevăzut cu marcajul CE care atestă că este conform
legislaţiei în domeniu reglementat prin Legea 608/200 I privind evaluarea conformităţii produselor,
republicată, referitoare la libera circulaţie a EIP (HG 115/2004 respectiv Directiva 89/686/CEE).
EIP asigură protecţia diminuând/eliminând expunerea la riscuri la locul de muncă din cadrul
santierului.
EIP nu este prima opţiune pentru protecţie aplicata, ci ultima măsură de apărare impotriva
accidentelor de munca.
Atunci când este folosit conform instrucţiunilor şi corelat cu celelalte măsuri de precauţie,
EIP reduce sau elimină riscurile la care este expus lucrătorul.

Fiecare executant are responsabilitatea de a asigura depozitarea, întreţinerea şi curăţarea EIP


conform instrucţiunilor elaborate de producător, instrucţiuni ce însoţesc fiecare produs pus în
vânzare .

• lntccmtt : Coordonator 55M : Ing. C'Iălln OPRITĂ· certificat seria F ".008512 Cod P05· PP5SM 01 Ed.1/ "'.0
Datorita activitatilor desfasurate, în ciuda tuturor măsurilor de prevenire În organizarea
lucrărilor. riscurile nu pot fi eliminate în totalitate. în această situaţie lucratorii se protejeaza de
riscurile reziduale prin purtarea EIP.

Căştile de protecţie protejează capul Împotriva celor mai multe dintre riscuri şi
sunt purtate oriunde pe şantier, dar mai ales în zonele în care deasupra se desfăşoară
lucrări.

Regula privind purtarea căşti lor se aplică tuturor persoanelor ce se află pe şantier
proiectanţi, manageri, supraveghetori şi vizitatori.
Castile se vor acorda astfel:
Casti albe - TESA
Casti galbene - personal
de executie
Casti albastre - vizitatori
Casti rosii - functii de control
Se folosesc numai căşti
esentiale de securitate şi sănătatea
·
Protejarea picioarelor

Picioarele sunt supuse la mai multe categorii de riscuri:


/, ~A~
a. cele cauzate de pătrunderea prin talpa incălţămintei a obiectelor ascuţite, întepătoare;
.. \
b.cele produse prin strivire sau lovire de către materiale care cad;

(:)~
r·;·
.,
c. cel de natură chimică; .
d.cele de natură electrică;
e. cădere de la acelaşi nivel ( alunecare).
Aceste riscuri pot fi eliminate sau diminuate prin purtarea încălţămintei de
securitate.
)
Tipul de încălţăminte de securitate depinde de natura lucrărilor executate.
în funcţie de materialul utilizat la fabricarea ansamblului superior al
încălţămintei, aceasta poate fi: din piele (pantofi. bocanci. cizme) şi din cauciuc sau
polimeri (etanşă la apă).

Protejarea mainilor si a pielii

Riscuri de accidentaresi prevenirea


acestora
Pericole mecanice

a. unelte ascuţite sau dinţate:


b. marginile care agaţă sau sfâşie;

• lntocrn it , Cocrdo nator SSM : "O. Cătălin OPRIT Ă • certificat seria F nr. 0085"

Cod POS • PPSSM 01 Ed.1 I rev.O


se eONLUX·DEVELOPMENT SRL .
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.
d.c
ura
c. echipamentele de mică mecanizare care servesc la tăiere sau amestecare tar
ea
d.obiectele care cad. ma
Prevenirea: inil
a. nu se demontează dispozitivele de protecţie ale echipamentelor de mică mecanizare; or
b.nu se consuma droguri sau băuturi În timpul activitati i; cu
c. nu se fac legături improvizate şi se verifica echipamentele de mică mecanizare ma
acţionate electric teri
Înainte de Începerea lucrului; ale
d. nu se Începe niciodată repararea echipamentelor de mică mecanizare acţionate electric (pr
fără a os
verifica dacă curentul este oprit şi maşina este blocată; oa
e. nu se poarta Îmbrăcămintea largă, accesoriile cu capăt liber, bijuteriile sau alte obiecte pe,
asemănătoare care pot fi prinse. lav
Temperaturi ridicate. Scânteile, ţevile fierbinţi, sudura şi metalul topit sunt în ete
aceeaşi jca
măsură surse de arsură pentru mâini. re
Prevenirea: nu-
a. utilizarea mănuşilor potrivite activităţii şi temperaturii;
sun
b.izolarea mânerelor sculelor;
t
c. răcirea suprafeţelor
co
calde înainte de a începe
nta
lucrul;
mi
Pericole chimice
nat
Substanţele chimice irita pielea şi cauzeaza înroşire, dermatoze, uscare sau arsuri
e
grave. în
organism prin piele. cu
Agenţii de degresare, vopsele le; soluţiile de curăţare şi alţi produşi chim ici pro
afecteaza pielea du
şi ţesuturile subcutanate ale mâinilor. se
Prevenire: chi
a. păstrarea produsele chimice ambalate, etichetate şi respectarea instrucţiunilor mi
producătorului. ce
b. protejarea pielii prin purtarea mănuşilor adecvate. .
. . Pericole
c. curatirea pielii cu săpun şi apă caldă· sau utilizarea detergenţilor speciali după contactul de
direct cu infectie
un produs chimic şi înainte de a mânca. Mâinile
expuse la materiale contaminate de microbi sau bacterii se pot
infecta.
Prevenire
a. prevenirea prafului în timpul demolărilor;
b. asigurarea condiţiilor pentru igiena personală a lucrătorilor (sursă de apă pentru spălarea
mâinilor,
spaţiul pentru servirea mesei etc.);

c. purtarea mănuşi lor de protecţie şi a măştilor respiratorii;


d.pentru orice rană, oricât ar fi de uşoară, apelarea la medicul de medicina muncii.
Mâinile si articulatiile sunt extrem de vulnerabile la accidente - sub forma unor
rani
deschise, zgârieturi, fracturi, dislocări, întinderi, amputări şi arsuri. Mare parte dintre
acestea se
previn prin îmbunătăţirea tehnicilor şi a echipamentelor de manutanţă, cat şi prin purtarea
mănuşi lor
de protecţie.
Lucrările cu riscuri ridicate şi care necesită protejarea mâinilor pentru lucrarea
-"Magistrala
5. Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul, Drumul Taberei - Universitate. Lot LI -
Sectiunea Raul
Doamnei - Hasdeu (Opera)" :
a. lucrările care presupun contactul cu suprafeţe rugoase, ascuţite, tăi oase sau
zimţate;
b. lucrările care presupun contactul cu substanţe fierbinţi, corosive sau toxice
(bitumul şi răşinile);

• lntocmit : Cocrdcnator SSM , Ing. Cătălln OPRITĂ. certifica' seria F nr.008512 Cod

POS • PPSSM 01 Ed.1 I ro,.O


\
se CONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

C. lucrările în care se folosesc unelte cu vibratii (ciocanele pneumatice sau maşinile electrice
rotopercutante );
d. lucrări de electricitate executate pe vreme umedă sau rece.
e. lucrări în care sunt afectate tegumentele (boli de piele). Oermatitele de contact sunt cele mai des
întâlnite boli de piele. Acestea produc mâncărimi şi înroşirea pielii, cruste sau crăpături încât
lucrătorul nu mai poate lucra. Cimentul ud este unul dintre principalele pericole pentru sănătatea
~.
pielii, dar există şi alte substanţe, cum sunt smoala sau gudronul, care pot produce cancere ale pielii
În cazul unor expuneri prelungite, diluanţii şi acizii.

La observarea unei probleme de piele, se raporteaza imediat supraveghetorului şi


se consulta medicul de medicina muncii.
····.·",~
În funcţie de riscurile de accidentare specifice activitatilor desfasurate pe santier se
acorda manusi:
a.
b.
de piele sau din bumbac pentru manipularea materialelor;
cu întăritură metalică - protecţie împotriva obiectelor ascuţite, tăioase;
···(·~··
c. antichimice - protecţie împotriva substanţe lor chimice;
d. anticalorice - protecţie împotriva temperaturilor ridicate;
e. dielectrice - protecţie împotriva electrocutării
Protejarea ochilor
··'.'· .. :
Accidente ale ochilor se pot produce ca rezultat al contactului cu bucăţi sau. aşchii de
material care sar, a prafului sau a radiaţiilor, în timpul unor operaţii cum sunt:
a. spargerea, tăierea, găurirea, prelucrarea sau punerea în operă a unor materiale precum piatra,
··.'.~'.··
betonul şi cărămida, manual sau folosind echipamentelor de. mică mecanizare acţionate electric;

b.
c.
curăţarea şi prelucrarea suprafeţelor vopsite sau ruginite; .
tăierea şi scoaterea niturilor şi a şuruburi lor;
'·'"""-"-
d. sudarea.şi tăierea metalelor.
Unele dintre aceste pericole. sunt diminuate prin măsuri de protecţie. colectivă (printr-o
planificare mai bună a lucrărilor).
Pentru evitarea accidentelor de munca se asigura urmatoarele tipuri de ochelari de protectie: .• ·_-
Ochelarii de protecţie obişnuiţi protejează ochii împotriva
particulelor de metal, de piatră, de material plastic sau de sticlă care sunt
proiectate frontal.
·~.·)· .'
Ochelarii de protecţie prevăzuţi cu apărători laterale protejează
ochii Împotriva particulelor proiectate frontal şi lateral. .

Ochelarii de protecţie prevăzuţi cu cochilii şi ecrane laterale protejează ochii împotriva


particulelor proiectate frontal, lateral, de sus sau de jos.
.
Ochelarii-mască (cu carcasă) cu ventilaţie obişnuită (cu circulaţie
directă a aerului) protejează ochii împotriva pulberi lor, scânteilor şi a particulelor
·
care vin din toate direcţiile.
â ,." -
Măştile de sudură de cap şi măştile de mână protejează faţa, ~ ...•.. ',....,
" •........

., ,: ,:?",!;,,;,,:,:,:~,:,
ochii, urechile şi gâtul faţă de lumina intensă de la sudare, de scântei.

I
:, .,.,";-'-:
sau metal lichid. Sunt echipamente de securitate opace, În formă de bol,
• Intocmit,
care Coordonator SSMcu
sunt prevăzute ,'ng.o Cătălln OPRI]
fereastră cu Ăun- certificat sena F ",.008512
ocular filtrant care permite Cod pos . PPSSM 01 Ed.1/~-~.
rev.O
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

se 'CONLUX DEVELOPMENT
lucrătorului să vadă ce face protejându-şi În acelaşi timp ochii faţă de intensităţile periculoase ale
radiaţiilor.
Vizierele sunt proiectate pentru a proteja faţa şi gâtui împotriva particulelor
proiectate şi a picăturilor de lichide periculoase pulverizate. După caz, ele neutralizează
reflexiile orbitoare. Se poartă Întotdeauna aceste echipamente descrise cu echipamente de
protecţie oculară de bază.

Echipamente individuale de protecţie a ochilor au următoarele caracteristici:


a. sunt uşoare şi să se ajustează bine la fizionomia lucrătorului;
b. nu restricţioneze câmpul vizual;
c. perm it o vedere clară;
d. neutralizeaza radiaţiile periculoase;
e. se adapteaza poziţiilor de lucru;
f. sunt conforme cu standardele armonizate privind ochelarii de protecţie, aşa cum sunt publicate de
autoritatea competentă sau Comisia Europeană;

g. sunt bine aerisite;


h. au o bună calitate optică şi rezistenţă la zgâriere.
Ochelarii de protecţie au lentile de sticlă sau policarbonat care rezistă la şocuri şi sunt mai
solide decât lentilele obişnuite. Pot fi prevăzuţi sau nu cu lentile corectoare.
Monturile ochelari lor de protecţie sunt mai robuste decât monturile obişnuite. Ele rezistă la
căldură şi Împiedică ocularii să fie Împinşi În ochi.
Întreţinerea ochelarilor de protecţie

a. ochelarii de protecţie se verifică zilnic. Aceştia se înlocuiesc când sunt zgâriaţi, găuriti, îndoiţi,
sparţi sau când nu se ajustează hine;

t;
b. curăţarea ochelarii de protecţie se face respectând instrucţiunile producătorului;
c. ochelarii de ·protecţie se păstrează într-un loc curat şi uscat de unde nu pot-cădea;

. Protectia auzului

În cazul În care prin măsurile de protecţie colectivă nu se reuşeşte scăderea zgomotului sub
limitele maxime admisibile pentru protejarea lucrătorilor împotriva riscului la zgomot se utilizează
EIP. Pentru stabilirea nivelului de zgomot la locul de muncă se efectueaza măsurători de către
persoane autorizate.

Protecţia auzului se realizează În diferite modalităţi (dopuri sau căşti antifonice de diferite
construcţii şi eficacităţi) redate şi În imaginile alăturate
5.1. Indicatoarele/panourile sunt grupate după cum urmează:

®
De interzicere - fundal alb cu simbolul negru central, contur roşu şi o bară diagonală roşie

ACCESUL INTERZIS

• lntocmit : Coordonator SSM , Ing, Călălln OPR~Ă . certltlcat serla F ",008512


Cod POS • PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

® FUMATUL INTERZIS

De obligativitate - fundal albastru cu simbolul sau textul situat central

·
De avertizare - fundal galben, avertismentul încadrat într-un triunghi
l-\
J. ~

. \~ PERICOL ELECTRIC
, ~

De salvare sauprim-ajutor .; fundal verde cu simbolul sau textul în alb


lOC IJ l ADUNARE
IN CAl D:E,
'U RD-DIIJA

• Intocmi', Ccordonator SSM ,Ing. Cătălin OPRITĂ· certlficat seri, F ",008512


Cod POS • PPSSM 01
Ed.11 rev.O
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+1R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Privind materiale sau echipamente pentru prevenirea şi stingerea incendiilor - fundal roşu cu

D
simbol/text alb; formă pătrată sau dreptunghiulară

Barierele bandă ,.
- avertisment temporar sau acces restricţionat. Acestea se folosesc pentru marcajul exterior:
· Roşu cu alb/ galben cu negru - pentru avertizări generale şi semnalizări
· Fluorescente - pentru dirijarea traficului

Barierele solide - pericol de durată, restricţie sau prevenire a căderi lor. Acestea sunt construite din
bucăţi de schele/cherestea, se folosesc pentru excavaţii mai adânci de 1.2 m sau găuri/ spărturi în
care se poate cădea.
·

6.
AMENAJAREA
ŞI

Semnalizarea
riscurilor
ORGANIZAREA
ŞANTIERULUI·

de
accide
nta re

Când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie
colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, s-a prevazut semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
Semnalizarea referitoare la o interdicţie, un avertisment
sau o obligaţie. precum şi
semnalizarea privind localizarea şi identificarea

Cod POS • PPSSM 01 Ed.1/ rev.O


mijloacelor de salvare ori prim ajutor se realizeaza
prin utilizarea panourilor permanente.
Se folosesc panouri şi/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanentă destinată
localizării şi identificării materialelor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
Căile de circulaţie sunt marcate permanent cu o culoare de securitate.
Mijloacele şi dispozitivele de semnalizare se curăţa. întreţine, verifica. repara periodic ŞI
dacă este necesar, se înlocuieste.
Semnalizarea referitoare la o interdicţie, un avertisment sau o obligaţie. precum ŞI
semnalizarea privind localizarea şi identificarea mijloacelor de salvare ori de prim ajutor se
realizeaza prin utilizarea panourilor permanente .

• Intocmit, Coordonator SSM .rnc. Cătălin OPRITĂ. certificat seria F nr .008512


se eONLUX DEVELOPMENT-SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Panouri le sunt confectionate dintr-un material cat mai rezistent la socuri,


intemperii şi
agresiuni cauzate de mediul ambiant.

Dimensiunile şi caracteristicile colorimetrice şi fotometrice ale panourilor asigura


o buna
vizibilitate şi înţelegere a mesajului acestora.
Pe caile de acces, la intrarea in santier sunt montate panouri avertizoare cu
inscriptionate
"Santier in lucru, Accesul interzis"
Semnalizarea ocazionala se foloseste când împrejurările o impun, prin folosirea
semnalelor
luminoase, semnalelor acustice şi/sau comunicare verbală, pentru semnalizarea
pericolelor,
mobilizarea persoanelor pentru o acţiune specifica, precum şi pentru evacuarea de
urgenta a
persoanelor.

Instalatiile electrice temporare

Orice interventie la instalatiile electrice se face numai de catre electricieni


autorizati SI
numai dupa ce au primit acordul de executare din partea Managerului de proiect.

Toate tablourile electrice din santier, idiferent de societatea care le instaleaza si


exploateaza
respecta masurile de securitate pentru a nu pune in pericol sanatatea si securitatea
lucratorilor:
- sunt incuiate;
- nu sunt expuse intemperiilor;
- sunt dotate cu sisteme automate de intrerupere a al imentari i cu energie electrica in caz
de urgenta;
- sunt legate la centura de irnpamantare; ,
- sunt dotate cu prize.exterioare prevazute cu capace de protectie si in perfecta stare.
Conductorii electrici care alimenteaza, santierul sunt suspendati astfel incat sa nu
fie In
pericol de a fi agatati de utilajele care sedeplaseaza in zona. '
In cazul existentei unor instalatii subterane lucratorii se vor 'instrui asupra
metodelor ce
trebuie folosite, iar lucrarile se desfasoara sub supravegherea tehnica permanenta:
In zona arnplasarnentelor cabluri lor electrice, ale conductelor principale de apa
cu presiune
ridicata, ale conductelor de gaze, etc., intrebuintarea rangilor,penelor metalice si a altor
unelte
complet metalice nu este permisa, Orice interventie se face sub supraveghere tehnica.
In apropierea cabluri lor electrice subterane lucrarile de sapatura se pot executa
numai dupa
ce cablurile au fost scoase de sub tensiune si numai sub controlul personalului de
specialitate.

Masuri specifice accesului in cadrul santierului

In organizarea de santier se are in vedere si posibilitatea patrunderii in zona de


lucru a
persoanelor straine (copii, persoane cu dizabilitati, etc.) inclusiv pe timpul noptii s-au cand
nu se
desfasoara lucrari.

Accesul in santier a lucratorilor si a altor persoanelor se face numai pe la Cabina


de Paza ..
Personalul care intra in santier se inregistreaza la intrarea in santier ..

Depozitarea materialelor

O depozitare conforma ajuta la scaderea riscurilor de accidentare a lucratorilor la


locul de
munca si a unei bune monitorizari in privinta pierderii de materiale .

• lntocmlt : Coordonatcr SSM 'ing, Călălin OPRIŢĂ. certiflcat seria F ",,008512


Cod POS • PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

lNG, r;,~lAi __
~0 •.. :i4:·: ţii
!?J(,~r; _ ! -' .,,,",
';'::'~'i"" "
">~-Jf\Il -.<.'1, ,-!J?8.1W
'~oono SSM
Sj~NTi~Oi= r:r, y
\.
·
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Depozitarea materialelor se va face in spatii special amenajate care nu vor incurca buna
desfasurare a activitaii si nici traseul persoanelor din afara santierului. Acestea se vor amplasa pe
teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea si depozitarea
materialelor, conform actelor de insotire de la producatori si de conditiile de impact asupra mediului
(contaminari ale solului, aerului, apei, etc).

6.1. Modalitati de depozitare a materialelor inflamabile si explozibile

Substanţele chimice vor fi depozitate în spaţii separate (mai ales dacă au incornpatibilităţi cu
alte materiale).

Materialele care prezintă pericol de explozie sau incendiu ( tuburi de oxigen, acetilenă,
vopsele, diluanţi etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de căldură sau foc deschis.
Este recomandată evitarea stocării de carburanţi În şantier. În cazul că se va impune şi
stocarea de carburanţi se vor aplica reguli speciale de depozitare. Nu se vor stoca carburanţi decât
cu acordul managerului de proiect şi coordonatorului În materie de securitate şi sănătate în muncă la
nivelul proiectului.

6.2. Măsuri ce decurg din interferenta activităţilor din perimetrul şantierului şi din

afara acestuia .
Executantii de lucrari in zona drumului public au urmatoarele obligatii:
a) sa inceapa executarea lucrarii numai dupa obtinerea aprobarii administratorului drumului iri 'baza
acordului politiei rutiere, pentru inchiderea si devierea traficului, sau instituirea restrictiilor de
circulatie si asigurarea tuturor conditiilor pentru realizarea acestora; .'
b) sa pastreze permanent la punctul de lucru, copii ale autorizatiei de amplasare in zona drumului si
ale aprobarii pentru inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie, insotite de schema de·
semnalizare vizata;

c) sa respecte durata si termenele de executie;


d) sa respecte procesul tehnologic si solutiile tehnice de executie din documentatia de baza;
e) sa execute amenajarile destinate sigurantei traficului, sa instaleze si sa intretina mijloacele de
semnalizare si de protectie de pe sectorul de drum pe toata durata executiei lucrarii; .
f) sa amenajeze culoarespeciale pe partea carosabila; a drumului public, destinate pietonilor, in
situatia in care lucrarile afecteaza trotuarul;
g) sa realizeze si sa intretina varianta ocolitoare aprobata in conditii de siguranta, in cazul devierii
circulatiei;
h) sa asigure echipament de securitate-avertizare pentru personalul care lucreaza in zona drumului
public;
i) sa asigure restabilirea circulatiei dupa terminarea lucrarilor;
j) sa demonteze semnalizarea rutiera temporara de pe sectorul de drum, odata cu terminarea
lucrarilor;
k) sa execute reparareapartilor componente ale drumului, afectate de lucrari;

Cod POS • PPSSM 01 Ed.1/ rev.O


1) la terminarea lucrarilor sa incheie un proces verbal cu reprezentanti din partea administratorului
drumului si a politiei rutiere, in carea se va consemna realizarea tuturor lucrarilor in scopul
restabiliri circulatiei in conditii de siguranta;

• lntocrnlt : Coordonator SSM "ng. Cătălin OPRlrA. certlflcat seri. F nr.oo8511


se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

m) in organizarea de santier s-a avut in vedere si posibilitatea patrunderii In zona de lucru a


persoanelor straine inclusiv pe timpul noptii s-au cand nu se desfasoara lucrari.

7. INDICAŢII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR,


EV ACUAREA PERSOANELOR ŞI MĂSURILE DE ORGANIZARE LUATE ÎN ACEST
SENS;

+ Se va contacta imediat Serviciul de Ambulanta in cazul in care survine un accident in


şantier.

Informaţii de contact in situaţii de Politia 112


urgenta Pompierii 112
Salvarea 112
In caz de urgenta, solicitaţi imediat Furnizaţi următoarele informaţii:
ajutorul Unde este localizat şantierul
Ce s-a Întâmplat
Cate persoane necesita ajutor
+ Pentru evenimente mmore (tăieturi, înţepături) va trebui sa existe In şantier trusa de pnm-
ajutor.
+ Masuri de prim-ajutor:
In cazul producerii unui acciderit, pentru intervenţia imediata, este bine de reţinut
următoarele etape:

. .• Analiza situaţiei; protejarea' victimei; examinarea victimei; anunţarea accidentului;


acordarea primului ajutor; supravegherea victimei si aşteptarea echipei de specialişti.

. a
.Salvatorul, fără' se expune pe el Însuşi, va identifica "Sursele de riscuri reale sau
presupuse in situaţia vizata si va o.bserva daca persista un risc de: strivire; incendiu sau
explozie; electrocutare; asfixiere; alt risc.

Acţiunile salvatorului depind de starea victimei si va acţiona astfel:

a) daca victima nu vorbeşte (este inconştienta) dar respira si-i bate inima (are puls)
sunt necesare:

· aşezarea in poziţie de siguranţa;


· acoperirea victimei, alarma;
· supravegherea circulaţiei, a stării de conştienta, arespiraţiei, pana la sosirea ajutoarelor
medicale.

Poziţia laterală de siguranţă:


Permite drenarea secreţiilor din cavitatea bucală a pacientului inconştient, care respiră
adecvat şi care nu este un caz de traumă, în exterior

b) daca victima nu răspunde, nu respira, dar ii bate inima sunt necesare:

· degajarea, eliberarea cailor respiratorii;


· respiraţie "gura la gura" sau "gura la nas"

Foto.2 Respiraţia artificială:


• lntocmlt : C oo rdonator SSM : Ing. Cătălin OPRIŢĂ. certlflcat seria F ",.008512
Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/
rev.O
·
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

c) daca victima sângerează abundent se aplica:

· compresie manuala locala;


· pansament compresiv;
· compresie manuala la distanta (subclavicula sau
inghinala).
d) daca victima prezintă arsuri provocate de :

· foc sau căldura - se face spălare pentru a evita ca arsura sa progreseze si pentru răcorire;
· substante chimice - se face spălare abundenta cu apa (nu se încearcă neutralizarea
acidului cu baza si invers)
e) daca victima vorbeşte dar nu poate efectua anumite mişcări:
• oricare ar fi semnele se va acţiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitând sa o
deplaseze si respectând toate eventualele deformări la nivelul: membrului superior, membrului
inferior, coloanei vertebrale.
1) victima poate sa prezinte :
• plăgi grave: aşezarea victimei intr-o poziţie adecvata, îngrijirea segmentului amputat -
daca e cazul, compresie pentru oprirea sângerării, etc.

• plăgi simple: curăţirea si pansarea plăgii

Pansamente si bandaje

Pansamentul este un înveliş protector, aplicat pe o rana,. pentru a controla sângerarea, a


absorbi sângele si a preveni contaminarea si infectarea acesteia .

. Primul pansament făcut la locul accidentului nu va fi decât uri pansament provizoriu,


destinat sa protejeze .plaga in perioada de timp care se scurge intre momentul accidentului si cel in
care rana este văzuta de un specialist.
ATENTIE! Nu se pune niciodată vatadirect pe ran'a !
Nu se' atinge si nu se sufla peste partea de pansament care va veni in contact direct cu rana,
Se va acoperi complet rana si se vor întinde marginile pansarnentului dincolo de limitele rănii.

NU îndepărtaţi de pe rana pansatnentul deja făcut. Daca sângele a trecut prin pansament,
lăsaţi pansamentul neschimbat 'si acoperiţi-l cu pansarnente suplimentare, vata sau alte materiale, .
fixate cat mai bine.

Bandajele (feşi triunghiuri, rondele etc.) sunt materiale folosite pentru a fixa un pansament,
a menţine compresiunea pe o rana, a sprijini un membru sau o articulaţie, a imobiliza parţi ale
corpului si a fixa atele.

Aplicaţi bandajul suficient de strâns pentru a va asigura ca sângerarea este controlata sau ca
imobilizarea este bine realizata. Daca faşa este prea larga cade de pe rana, daca este aplicata prea
strâns produce durere si împiedica circulaţia sângelui.

Cod POS • PPSSM 01 Ed.1/ rev.O


Plăgi. Hemoragii

Prin plaga (rana, leziune) se înţelege orice întrerupere a continuităţii unui ţesut (a
tegumentelor, mucoaselor sau a ţesuturilor mai profunde).
Principalele obiective ale acordării primului ajutor in îngrijirea plăgi lor sunt următoarele:
· combaterea hemoragiei
· prevenirea infecţiei
· combaterea durerii
· prevenirea si combaterea socului.

• lntocmlt : Coordonator SSM ,'ng. Cătălin OPRITĂ. certlflcat seria F n'.008512


se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6,
Obiectiv:
Bucuresti.

Deşi contaminarea pielii are loc imediat, odată cu rănirea, infecţia propriu-zisa se
manifesta
după cea. 6 ore si este complet instalata in 24 ore. De aceea, după acordarea unui prim
ajutor
eficient si corect, tratarea calificata a plăgi lor trebuie realizata in primele 6 ore.

Înainte de aplicarea pansamentelor este necesara curăţarea (toaleta) plăgi lor: se


curata zona
cu ajutorul unei comprese sterile pornind de la marginile plăgii spre pielea sănătoasa din
jur (NU se
utilizează vata la aceste manevre); se dezinfectează plaga prin turnarea de apa oxigenata
care, prin
spuma pe care o produce, antrenează eventualii corpi străini; corpii străini care nu pot fi
îndepărtaţi
cu apa oxigenata (ex. aşchie infipta, cuţit in rana, etc.) se laşa pe loc din cauza pericolului
de
sângerare; doar corpii străini superficiali se vor extrage cu ajutorul unei pensete sterile sau
cu
degetele, după o buna dezinfectare.
Prin hemoragie se înţelege revărsarea sângelui in afara vaselor sanguine, ca urmare
a ruperii,
tăierii, înţepării sau zdrobirii acestora, la orice nivel al sau.
Orice hemoragie constituie o urgenta
medicala!
Metode de realizare a hemostazei in
hemoragiile externe:
a. Pansamentul compresiv: folosit in hemoragiile capilare si venoase mici, dar NU
se
utilizează daca in rana se afla corpuri străine ascuţite.
b. Compresiunea manuala: se realizează prin apăsarea arterei afectate pe un plan
osos situat
intre inima si artera (presupune pregătirea corespunzătoare a salvatorului) cu vârful
degetelor, cu
ajutorul unuia sau mai multor degete sau chiar cu ajutorul pumnului .
c. Compresiunea circulara a ţesuturilor: reprezintă compresiunea realizata prin strângerea
circulara a membrului care sângerează, cu ajutorul unui garou, paria la oprirea hemoragiei.
Garoul
.. se utilizează numai in cazul rănirii membrelor; garoul nu se aplica direct pe piele, ci peste
un înveliş
textil (pânza); garoul trebuie folosit doar in ultima instanţa sau pe timpul curăţirii si pansării
plăgii.

Garoul NU se apl!ca la antebraţ sau gamba! .


. Masuri de prim ajutor in functie de tipul plăgii si localizarea acesteia .

. Contuzii, vânătăi: produc o pătrundere a sângelui in ţesuturile înconjurătoare. Primul


ajutor
consta in aplicarea de comprese reci sau a unei pungi de gheata (in reprize de 15 min). Nu
aplicaţi
punga cu gheata direct pe. piele! .
Plăgi minore cu sângerări: pot fi spălate cu apa daca sunt murdare,· apoi vor fi
şterse cu
tifon steril si acoperite cu pansament.

Plăgi grave cu sângera re abundenta: necesita o apăsare continua si directa. Daca


rana este
mai mare si marginile sunt desfăcute, poate fi necesara apropierea marginilor sale înainte
de a
apăsa.

Plăgi cu un corp străin înfipt: necesita o atenţie deosebita pentru ca acel obiect
poate sa
comprime vasele de sânge retezate in adâncimea rănii. Nu modificaţi poziţia si nu scoateţi
obiectele
ce sunt adânc înfipte in rana; bandajaţi rana de jur împrejurul obiectului pentru a împiedica

deplasarea lui, si pentru a împiedica o rănire suplimentara.

Plăgi prin înţepare: este posibil sa nu prezinte sângerare externa abundenta, dar
ele pot
provoca sângerare interna. Se va controla sângerarea si se da primul ajutor pentru răni.

Plăgi prin strivire: ţesuturile sunt distruse pe întindere mare iar organele interne pot
fi
rupte, pot fi agravate si prin fracturi. Plăgi le grave prin strivire pot produce complicaţii
grave .

• Intocmit, Coordonator SSM , ing. Cătălin OPRITĂ. certificat seri. F nr.008512


Cod POS • PPSSM 01 Ed.1/
rev.O

\
se CONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

ajungând până la soc si insuficienta renala. Chiar. daca rănitul nu prezintă semne si simptome de
soc
la scoaterea de la locul accidentului, primul ajutor trebuie acordat imediat pentru a împiedica
instalarea si agravarea socului, astfel: protejaţi victima fata de alte circumstanţe posibile de
accidentare, opriţi sângerarea (sângerările), aplicaţi pungi de gheata pe zona rănita, trataţi împotriva

socului.

Transportul accidentaţilor

Nici un accidentat nu va fi transportat înainte de a fi adus in starea de a suporta in bune


condiţii transportul, adică înainte de a fi examinat si a i se fi acordat, efectiv, primul ajutor.
Momentele cele mai importante ale transportului si anume scoaterea victimei de la locul
accidentului, ridicarea ei de la sol, transportul ei, aşezarea ei in pat trebuie executate in mod
diferenţiat, in funcţie de circumstanţele in care s-a produs accidentul, de gravitatea si tipul
leziunilor (vătămărilor) provocate, cat si de numărul salvatorilor prezenţi.

Tehnica de intervenţie pentru transport trebuie subordonata ideii de a nu agrava si a


nu complica vătămările produse de accident.
Pentru aceasta, mobilizarea accidentatului va trebui astfel executata încât segmentul
format
din cap-gat-trunchi-bazin, să rămână nemişcat, ca un bloc rigid.
In orice situaţie salvatorii trebuie sa dea dovada si de inventivitate pentru a asigura
securitatea victimei.
Transportul accidentaţilor se face
astfel:
a. cu brancarda.

Preferabil sa fie folosit ori de eate ori este posibil, chiar daca la prima vedere starea
accidentatului nu pare sa fie îngrijorătoare. Victima va fi aşezata Întotdeauna cu capul către
direcţia
de deplasare pentru a putea fi permanent supravegheata de saivatori. Indiferent de obstacolele
întâlnite in cale trebuie menţinuta poziţia orizontala a tărgii. Când victima este agitata sau când
transportul se face pe un teren foarte accidentat, bolnavul trebuie fixat de targa cu 2-3 chingi.
speciale sau improvizate, .

b. fără targa .

Este obligatoriu sa se folosească o targa improvizata când starea generala a bolnavului o


impune. Poate fi improvizata din doua bare trecute prin rnânecile a doua vestoane aşezate "in
oglinda" ..

Tehnicile de transport fără targa se vor folosi numai atunci când starea generala a
accidentatului este buna, leziunile fiind cantonate evident, numai .la periferia corpului sau când.
victima trebuie deplasata prin spatii foarte înguste sau Întortocheate (scări de bloc, etc.), unde
brancarda nu poate pătrunde.
Pana la sosirea echipei de specialitate se vor urmări:

• 'semnele vitale ale victimei : prezenta respiraţiei, a pulsului, starea de conştienta si se va


supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: restabilirea respiraţiei si circulaţiei,
oprirea hemoragii lor, starea pansamentelor, imobilizarea fracturi lor, poziţia de siguranţa, etc.

• se vor asigura intervenţiile necesare daca survin modificări in starea victimei;

• lntocmit : Coordonator SSM "ng. CăIălln OPRITĂ· certlflcat seri. F nr.0085!2


Cod POS • PPSSM 01 Ed.1/
rev.O·
·
SC 'CONLUXDEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

• se va nota pe cat posibil, datele importante privind: accidentul; evoluţia stării victimei; alte
informaţii despre victima.

La sosirea echipei de specialitate si a autosanitarei se vor comunica medicului toate


informaţiile obţinute despre accident si despre starea victimei.
Pe şantier sunt prezenti numai lucratori apţi din punct de vedere medical şi numai la
lucrările pentru care au primit aviz medical. Este interzis cu desăvârşire utilizarea muncitorilor la
activităţi pentru care nu au aviz medical.

Se asigura pe şantier cel puţin o trusă medicală de prim ajutor care este menţinută în
permanenţă completă si care corespunde reglementarilor europene, într-un loc în care să poată fi
folosită în orice moment.
Pe timp călduros, cu temperaturi extreme, se iau măsuri pentru protecţia lucrătorilor prin
reducerea programului de lucru şi acordarea apei minerale, conform legislatiei În vigoare.

MASURI DE PRIM-AJUTOR:

ASFIXIERE
Simptome:
încetarea
respiraţiei

fata vânata, mâini si picioare


reci
bătăi slabe ale inimii,
imperceptibile

. Prim-ajutor:

Se îndepărtează persoana de locul unde s-a produs


asfixia.
Se apelează la Serviciul de Ambulanta.

Persoana se aşează pe spate, cu capul intr-o


parte.
Se asigura libertatea mişcărilor respiratorii.
Se încearcă respiraţia artificiala pana când persoana începe sa respire.
lNEC

Primul ajutor;

Se apelează urgent la Serviciul de Ambulanta.


Persoana se scoate din apa, se întinde pe spate si i se verifica respiraţia.
Se Încearcă eliminarea lichidului înghiţit prin exercitarea unor presiuni consecutive asupra
abdomenului - Metoda Heimlich

Cod POS • PPSSM 01 Ed.1/ rev.O


FRACTURA, LUXATIE. ENTORSA

Simptome:
Fractura - ruptura oaselor (fracturi închise) sau a oaselor si a pielii (fracturi deschise).
Entorsa - Îndoirea, răsucirea sau întinderea forţată a ligamentelor fără deplasarea oaselor din
articulaţie.
Luxaţia - întinderea sau ruperea ligamentelor si deplasarea osului in articulaţie.

Prim-ajutor:

La fracturi închise si luxaţii, se imobilizează partea vătămata in poziţia cea mai comoda
(pentru evitarea transformării fracturilor Închise in fracturi deschise) .

• lntocrnit : Coordcnator SSM 'Ing. Cătălin OPRITĂ. certificat seria F ",.00B512


·

se 'CONLUX DEVELOPMENT SRL


Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Se transporta urgent accidentatul la spital.

LESIN (LIPOTIMIE)
Simptome:
Pierderea temporara a cunoştinţei fără dispariţia pulsului (putând indica o afecţiune grava),

Prim-ajutor:

Persoana se aşează pe spate, cu capul mai jos decât trunchiul, in scopul


irigării
creierului.
Se verifica pulsul si respiraţia si se îndepărtează hainele
strâmte.
Daca este necesar, se apelează la Serviciul de Ambulanta.

ARSURI
Prim-ajutor:

In cazul arsurilor grave, se îndepărtează cu precauţie hainele si


încălţămintea.
Pansarea rănilor cu materiale sterile pentru evitarea producerii infecţii lor.
Spălarea imediata a rănilor provocate de arsuri cu substanţe chimice (acizi,
substanţe alcaline si caustice) sub jet de apa (10-15 minute).
Transportarea victimei laspital.
"

HEMORAGIE "
Prim-ajutor:
Hemoragiile pot fi oprite prin presiune digitala si prin aplicarea garoului.
In primul caz, pana la oprirea hemoragiei (hemostaza) se apasă direct perana folosind un
pansament curat.

Garoul poate fi improvizat dintr-un tub de cauciuc, o curea 'sau o faşă de .tifon (putând
fi
menţinut maxim o ora si jumătate).
Garoul se aplica in cazul hemoragiilor membrelor, la o distanta de rana, deasupra cotului 'sau
a genunchiului, prin strângere treptata.
Garoul se desface la fiecare 15-20 minute pentru a permite sângelui sa
circule.
Se transporta persoana accidentata la cel mai apropiat spital.

ELECTROCUTARE
Prim-ajutor:

Electrocutarea poate produce moartea aparenta, îndepărtarea persoanei de sursa de tensiune.


Scoaterea de sub tensiune a instalaţiei ce a provocat electrocutarea.
Victima se pune in poziţia culcat pe loc uscat (pe paturi sau pe haine); se desface gulerul,
cureaua si eventual, se scot hainele si se pun sticle cu apa calda in jurul corpului.
Se face respiraţie artificiala pana la apariţia semnelor vitale.

OTRĂVIRE
Simptome:

Dificultăţi respiratorii, transpiraţie, dureri abdominale sau de


piept.
Voma, diaree, greaţa .

• lntocmlt : Coordonalor SSM , Ing. CăIăUn OPR~Ă. certificat seria F nr.008512 Cod POS • PPSSM 01

Ed.1/ re'.O
se CONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Pierderea cunoştinţei.
Buze uscate, arsuri injurul buzelor sau ale pielii.

Prim-ajutor:

Se analizează locul si modul in care s-a produs otrăvirea si se transporta persoana in cauza
departe de sursa de otrăvire.
Se verifica daca persoana este conştienta, respiraţia si pulsul
acesteia.
Daca este necesar, se apelează Serviciul de Ambulanta.
Daca mai exista alte persoane suspecte, se încearcă aflarea tipului de otrava si cantitatea
ingerata.
INSOLATIA

Simptome

ameteala, sete, dureri de cap, dezorientare, comportament apatic, greata, contractii

musculare, pierderea cunostintei, febra.

Prim-ajutor
duce-ti persoana in cauza la umbra si stropiti-o cu apa rece pentru a scadea temperatura
corpului.
administrari-i lichide nealcoolizate persoanelor
persoana trebuie transportata la spital pentru
control. .

LEZIUNI ALE OASELOR, MUSCHILOR SI ARTICULATIILOR

Simptome

in multe cazuri, victima nu isi poate misca in mod normal membrul accidentat sau membrul
respectiv nu poate sustine greutatea corpului.
rana ·provoaca dureri mari si se poate inflama. In unele cazuri, membrul sali articulatia are·
un aspect anormal.

Prim-ajutor
nu incercati sa repozitionati membrele care au aspect anormal sau par dislocate.
scadeti temperatura din zona leziunii aplicand gheata. Nu aplicati gheata direct pe piele.
infasurati gheata intr-un material (cum ar fi un prosop). Daca nu aveti gheata la indemana,
aplicati un pachet rece.
nu rac iti leziunea pentru prea mult timp.
nu rac iti leziunea mai mult de 20 de minute la fi ecare aplicare.
nu imobilizati membrul accidentat daca stiti ca ajutoarele medicale vor ajunge peste putin
timp. Sfatuiti victima sa nu se lase cu greutatea corpului pe piciorul accidentat sau dureros.
daca leziunea s-a produs la mana, brat sau umar, rugati victima sa tina bratul lipit de piept.
de obicei, aceasta masura este suficienta si mai putin dureroasa decat aplicarea unui bandaj
sau a unei atele.

LEZIUNILE
PIELII

• Intocmit, Coordonator SSM ,Ing. Cătălln OPRIJĂ • certificat seri, F


Cod POS • PPSSM 01
Ed.1/ rev.O

oc.008512
·
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+ 7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Simptome

- victima prezinta o rana deschisa la nivelul pielii (julitura sau taietura).

Prim-ajutor

- evitati contactul cu sangele victimei sau cu alte fluide organice. Daca rana nu sangereaza
grav, spalati-va pe maini cu sapun lichid si apa, inainte de a acorda primul ajutor. Puneti-va
manusi de unica folosinta, daca aveti.
- daca rana nu s-a oprit deja din sangerat, opriti sangerarea prin aplicarea presiunii directe.
- spalati rana sub robinet, cu apa rece, curata. Daca nu exista apa curenta in imediata
apropiere, folositi alta sursa de apa potabila.
- jetul de apa trebuie sa curga direct pe rana, pentru a inlatura impuritati le. Continuati
spalarea, pana cand toate impuritatile sunt inlaturate. Nu frecati rana pentru a o curata.
- dupa spalare, stergeti zona din jurul ranii daca este nevoie, dar nu atingeti rana.
- acoperiti rana cu o compresa sterila. Daca nu aveti comprese, folositi o bucata de tesatura
curata si uscata.
- sfatuiti victima sa mearga la un medic. Acesta va verifi ca daca victima are nevoie de
protectie impotriva tetanosului.
- spalati-va pe maini dupa ce ati acordat primul ajutor.

ATACUL CEREBRAL

Simptome

semnele atacurilor cerebrale nu sunt intotdeauna usor vizibile. De. exemplu, victima acuza
amorteala sau lipsa de vlaga subita la nivelul fetei, bratului 'sau piciorului, adesea in aceeasi
parte a corpului. Uneori, victima poate devein . brusc confuza sau nu mai poate vorbi sau
sustine o conversatie cu usurinta. Alte victime au tulburari de vedere, acuza ameteala sau
nu-si mai pot mentine, echilibrul. Altele au o durere de cap brusca.
Prim-ajutor ,

daca banuiti ca ~ persoana a avut un atac cerebral, verificati sistematic daca este capabila sa
realizeze urmatoarele activitati fara probleme:
· cereti victimei sa rada sau sa-si arate dantura. Uitati-va atent daca gura este
stramba
sau unul din colturile gurii este mai jos decat celalalt.

· cereti victimei sa inchida ochii, sa-si ridice ambele brate simultan la orizontala
si sa
intoarca palmele in sus. Verificati daca unul din brate cade sau nu este ferm.

cereti victimei sa repete o propozitie simpla. Verifi cati daca vorbeste clar sau se
balbaie.
7.1 Plan de acţiune pentru situaţii de urgenţă

Prevenirea incendiilor

Avand in vedere caracterul lucrarilor si mij loacele tehnice folosite riscul de incendiu este
foarte mic si poate aparea doar in organizarea de santier, datorita unor lucrari de intretinere. a
depozitari de materiale combustibile si din partea echipamentelor tehnice auto .

• lntocmit : CoordonatorSSM "ng, Cătălln OPR~ Ă • certlflcat seria F ",008512 Cod POS ' PPSSM 01

Ed,1 I re, .e
·
se eONLUX DEVELOPMENT SRL .
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti..

Principalele materiale care prezintă pericol de explozie si incendiu sunt următoarele:


- butelii de oxigen si acetilena;

- acumulatori;
- uleiuri minerale (ulei motor, hidraulic, cutie de viteza, etc.);
- motorina, benzina;
- deşeuri combustibile;
Principalele surse de aprindere sunt:
· surse de aprindere cu flacara;
· surse de aprindere termica;
· surse de aprindere de natura electrica;
· surse de aprindere de natura mecanica;
· radiatia solara ca sursa de aprindere;
· incendii intentionate.

În organizarea de santier pot exista următoarele echipamente şi mijloace de lucru


care in conditii favorizante pot genera risc de incendiu:

- echipamente tehnice specifice lucrarilor in zona santierului (masini si utilaje);


- echipamente pentru birotica actionate electric;
- scule si dispozitive portabile actionate electric sau prin aer comprimat;
- scule de mana. '

Masuri generale pentru prevenireaizbucnirii eventualelor incendii:


- se interzice accesul persoanelor straine in spatial aferent santierului;

- semnalizarea riscului de incendiu s-au explozie prin indicatoare de securitate;


- interzicerea focului deschis in zonele cu pericol de incendiu;
- interzicerea fumatului in zonele cu potential de incendiu si stabilirea si.dotarea lucurilor de fumat;
- colectarea separată a tuturor deşeuri lor; ,
-:- verificarea periodică a instalaţiilor şi echipamentelor electrice.
- curăţirea permanentă a depunerilor de materiale inflamabile ca urmare a scurgerilor sau
depunerilor pe subansamble si ansamble echipamentelor tehnice .

. Planul de evacuare şi de intervenţie va cuprinde:


a. Organizarea şi executarea intervenţiei urmăreşte:
- salvarea lucrătorilor surprinşi in zona incendiului;

- întreruperea alimentării cu utilităţi din zonele afectate care pot pune în pericol viaţa lucrătorilor
sau pot contribui la propagarea unor incendii;
- identificarea focarelor de incendiu şi efectuarea operaţiunilor de stingere;
- acordarea primului ajutor.

b. Măsurile tehnice şi de organizare pentru realizarea intervenţiei În caz de incendiu.

În scopul acţionării cu eficienţă, în cazul oricărui. început de incendiu sau avarie urmată de incendiu,
persoanele cu funcţii de conducere sau coordonare a activităţii din şantier, vor lua următoarele măsuri:
- organizează alarmarea şi anunţarea incendiului tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate;

Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

- organizează activitatea de evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale..


• Intocmit, Coordonator SSM 'Ing. Cătălin OPRITĂ· certificat seria F nr.008512
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

- stabilesc mijloacele de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor;


- conduc acţiunea de intervenţie în vederea localizării şi lichidării incendiului produs;
- stabilesc măsuri de protecţie individuală a personalului de intervenţie pe timpul desfăşurării acestei
activităţi;
- pun la dispoziţia forţelor chemate în ajutor (pompieri, salvare, poliţie) toate informaţiile necesare
unei
intervenţii rapide şi eficiente;
- stabilesc măsuri privind înlăturarea efectelor negative produse de incendiu şi reluarea activităţii în
condiţii depline de securitate.

c. Alarmarea În caz de incendiu.

Alarmarea lucrătorilor aflaţi la locul de muncă şi a conducerii santierului se face prin voce,
telefonic sau prin intermediul altor mijloace de semnalizare şi alarmare (acolo unde acestea există) în
caz
de incendiu.

Alarmarea serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă se face telefonic la numărul 112
Dispeceratul Unic pentru Situaţii de Urgenţă.

De alarmare răspunde persoana desemnată prin decizie, care va comunica:


- natura situaţiei de urgenţă care s-a produs (incendiu, explozie, avarie, cutremur, inundaţie,
prăbuşirea
construcţiei etc);
- locul incendiului;
- natura lui (materialul care arde, lemn, hârtie, materiale plastice, lichide cornbustibile etc.);
- posibilităţile de propagare, pericolul pe care îl reprezintă pentru oameni; precum şi alte informaţii
solicitate de aceştia.

d. Acţiunea pentru stingerea incendii/or.

Echipele de intervenţie intervin pentru stingerea incendiilor izbucnite în oricare loc al


şantierului,
folosind mijloace de prima intervenţie aflate în dotare, sau după caz, a hidranţilor, În acelaşi timp se
vor
lua măsuri: pentru acordarea ajutorului medical persoanelor accidentate şi pentru limitarea incendiului
în
funcţie de natura, proporţiile lui, proprietăţile materialelor şi substanţelor combustibile incendiate.

Se adoptă, în funcţie de situaţia existentă, cele mai eficiente procedee de stingere


pentru:
- reducerea temperaturii în zona de ardere;
- izolarea elementelor combustibile faţă de aerul atmosferic;

e. Evaluarea capacitatii de apărare Împotriva incendiilor.

Periodic se va face instrirea lucratorilor avand ca scop dobândirea de cunoştinţe cu privire la


modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui
incendiu. In urma instruirii se va analiza stadiul cunoaşterii şi aplicării prevederilor referitoare la
activitatea de prevenire şi stingerea incendiilor şi se vor adopta măsuri pentru îmbunătăţirea nivelului
de
protecţie şi siguranţa la foc.

- Analiza se va realiza de persoanele cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor


şi a
cadrelor de conducere .

• lntccmit : Coordonator SSM 'Ing. Cătălln OPRITĂ· certlflcat seria F nr.008512


Cod POS • PPSSM 01
Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Raneui, nr. 2- 8;Sector"6, Bucuresti

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Loc de Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri orgnnizatorice Masuri igienica- Masuri de Actiuni in scopul Termen Persoane care :~
munca! sanitare alta realizarii masurii de rasp. de realiz:
Post de natura realizare masurii •..
lucru ..a
~

Cadere de la Achiziţionarea si montarea de panouri Dotarea cu echipament Seva controla si completa -


de semnalizare a zonelor de risc;" de protectie(EIP) continutul
inaltime Schelele, scarile, Instalatiile tip Monitorizarea starii de truselor sanitare
COLIVIE vor fi verificate zilnic si se sanatate Se vor instrui cel puti 2 o
--
E
E- va urmari ca : Asigurarea insrruirii pe lucratori privind acordarea Alocarea "<:ro ~
U -sa tie autorizate ISCIR linie SSM primului ajutor, fondurilor C
;:;:l -sa fie montate balustrdele ; financiare Ec... E
c:::
E- -sa fie dotati cu centuri de siguranta si ., "O

Vl EIP '"
Z -sa tie instalare pe baza de PV sau
O .-
U PROIECT sub supraveghere;
Z Alunecarea la Caile de acces vor fi mentinute in Dotarea cu echipament Se va controla si completa
acelasi nivel continutul - E B

-~
perfecta stare de functionare de protectie(EIP)
I
E-
Iluminat corespunzator la locul de " Monitorizarea starii de truselor sanitare
Alocarea
fondurilor
.,
<:
ro
-~

U munca sanatate s= <:


financiare c: E
U;. Asigurarea instruirii pe
.,c... "O

J Electrocutare Verificarea si masurarea nul ului


IinieSSM
Colaborarea societatii Se vor instrui cel puti 2 -
'"
-e
U impamintarii si prizelor la care se cu personal autorizat lucratori privind acordarea
r.ol
Z racordeaza echipamentele tehnice; 'pentru efectuarea primului ajutor in caz de Ei
Tablourile de distributie a energiei verificarilor din punct electrocutare E
c:::
O electrice din santier vor fi asigurate si de vedereelectric
Alocarea "c .~
ro
E- incuiate fondurilor
financiare
Eou c;

U Cablurile vor ti pozitionare aerian; c... E


"O
Z -<
;:;:l
~ I
__o
L--- __

• '"'OOm;', Co or donator SSM Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O


: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria F nr.008512
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti .

Lovituri,
taieturi
Cunoasterea respectarea si apli-
carea masurilor de securitate a muncii
. Dotarea cu echipament
. de protectie(EIP)
Se va controla si completa
continutul
- (3
~
"e
zgarieturi, lovitura in scopul prevenirii riscurilor de Monitorizarea starii de truselor sanitare Alocarea
cauzata de bratul accidentare sanatate Securizarea zonei de actiune a fondurilor ro
.",
macaralei Asigurarea instruirii pe macaralei si verificarea financiare E 'E
linie SSM permanenta a ariei de actiune,
"c, -o
...:
Dotarea cu echipament - Periodic
de protectie(Eip) h

Aerisirea corespunzatoare a locului de Monitorizarea starii de Se va controla si completa o


Praf, pulberi si alte
munca; sanatate , continutul Alocarea ~
Dotarea cu echipament de exhaustare ; Asigurarea instruirii pe fondurilor .",
noxe in aer; Verificarea periodica a niveluilui de linie SSM truselor sanitare financiare E
-o

noxe ; ...:
Aplicarea masurilor
Pe timp friguros asigurarea unui spatiu stabil ite de ouc
9912000 h

incalzit in santier; Dotarea cu echipament o El


Curatirea cailor de acces de gheata, de' protectie(EIP) Alocarea -o .~
Conditii meteo zapada si impastierea de material fondurilor o
Pelerina, scurta - .;: c
antiderapant, financiare E
In caz de canicula oprirea lucrului, irnblanita, salopeta cnf ..,
O- -o

anotimp,
...:
hidratare

Caldura, foc, Cunoasterea respectarea si Monitorizarea starii Se va controla si

-
contact cu apli- de sanatate completa
obiecte aflate carea masu- Asigurarea continutul
la temperaturi rilor de securitate a muncii in instruirii pe linie truselor sanitare C (3

inalte sau joase scopul prevenirii riscurilor SSM Alocarea ..,ro


c ~
fondurilor E
de accidentare Dotarea cu '"
financiare •... E
-o
echipament' ..,
o- -c
de protectie
(EIP)

·
·
·
• lntocmit : Coordonator SSM , ;"9. C'IăI;" OPRITĂ - certificat seria
Cod POS· PPSSM 01
Ed.1/ rev.O

F"L008512 .
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Asigurarea stingatoarclor ; Prelucra-


Asigurarea hidranti ; Rea
Verificarea cailor de evacuare zilnic; PLAN DE
Asigurarea instruirii pe Se vor iristrui cel puti 2 EVACU-
o
9
Incendii,
linie SSM si SU
Prelucrarea semnalelor
lucratori privind acordarea
primului ajutor;
ARE Alocarea
fondurilor :.o
o
'i:
g
';::
catastrofe financiare
de alarmare ;
Q)

Q..,
E
"O

-c
:

Alunecarea la Caile de acces vor fi mentinute Dotarea cu Se va controla si

-
acelasi nivel in perfecta stare de functionare echipament completa
~ si curatenie de protectie continutul E ~
CE:: 8
. (EIP) truselor sanitare Alocarea <l)
~
c:
-<
E- Monitorizarea starii fondurilor ro
E c

z de sanatate financiare ...


Q)
E
"O

-< Asig-urarea o- -c
(fJ

-.
instruirii pe linie
E-
2. SSM
-<
...l Cadere de la Schelele, scarile, instalatiile tip Dotarea cu Se va controla si
-< inaltime COLIVIE vor fi verificate echipament completa
-
E-
(fJ zilnic. de protectie continutul
Z o
CE:: Se va urmari ca : (EIP) truselor sanitare Alocarea E<l) .~
c:
<ti
O -sa fie autorizate ISCIR Monitorizarea starii fondurilor c;
E- -sa fie dotati cu centuri de de sanatate financiare EQ) E
"O
~ siguranta Asigurarea c, «
U
::l -sa fie instalate numai sub instruirii pe linie
...l supravegherea sefului de santier SSM

• intocmit Coordonator SSM Cod POS· PPSSM 01


: ing. Cătălin OPRITĂ. certificat
seria F nr.008512 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Lovituri,taietur Cunoasterea respectarea si Monitorizarea starii Se va controla si

-
i apli- de sanatate completa
zgarieturi carea masu- Asigurarea continutul C ~o
rilor de securitate a muncii in ' instruirii pe linie truselor sanitare Alocarea <1)
s:: ~
,!!l
scopul prevenirii riscurilor SSM fondurilor '" c
de accidentare Dotarea cu financiare E<1) E
-o
echipament Q.. <t:

de protectie
(EIP
Electrocutare Verificarea si masurarea dpdv Colaborarea Seva controla si
al continuitatii la centura de societatii cu completa
impamantare a tutoror
echipamentelor
personal autorizat
pentru
continutul
truselor sanitare
- B
tehnice efectuarea Alocarea o
'Ci
o
~
Cunoasterea respectarea si verificarilor din fondurilor 'i: 'c
<1)
apli- punct de vedere financiare E
'O
c..
carea masu- electric <t:

rilor de securitate a muncii in Iluminatarti ficial


scopul prevenirii riscurilor cu i2-24v
de accidentare
Caldura, foc, Cunoasterea respectarea si Monitorizarea starii Se va controla si
contact cu apli- 'de sanatate ' completa
obiecte aflate carea masu- Asigurarea ' continutul - C
B
la temperaturi rilor de securitate a muncii in instruirii pe linie truselor sanitare Alocarea <1)
s::
~
inalte sau joase scopul prevenirii riscurilor SSM fondurilor '" c
de accidentare Dotarea ou financiare E
echipament
E<1)
c..
'tJ

<t:

de protectie
(EIP)
::-'1 ;z ~
cn,Z

O~"~
\;.t?v;)
J) '!::
•" ' '
g .~
'?: . .. .
b~o
r ). " '
lntocmit , Ooo",o",lo,SSM ".,. C.tă'" OPRITĂ - certlâcat serla F ",.008512
Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

\
\
\,
----"
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+1R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Aerisirea corespunzatoare a locului de Dotarea cu echipament - .9


munca, de protectie(EIP) Se va controla si completa o .~
Praf, pulberi si alte Monitorizarea starii de continutul Alocarea "O

Dotarea cu echipament de exhaustare ; fondurilor o


.;:: s::
noxe in aer; truselor sanitare <l)
Verificarea periodica a niveluilui de sanatate financiare E
Asigurarea instruirii pe c, -o
noxe ; linie SSM «
Aplicarea masurilor
Pe timp friguros asigurarea unui spatiu
stabilite de OUG ~
incalzit in santier;
Curatirea cailor de acces de gheata,
9912000
Alocarea u
"O
~
Dotarea cu echipament 10
Conditii meteo zapada si impastierea de material -
fondurilor o
.;::
C
antiderapant; de protectie(EIP) <l)
Pelerina, scurta financiare o.. E
In caz de canicula oprirea lucrului,
imblanita, salopeta cnf .",
hidratare anotimp', .
«
Dotarea cu echipament Se vor instrui cel puti 2 - ~
Prabusire obiecte, Semnalizarea si ingradirea spatiilor din lucratori privind acordarea E<l) El
strivi re, lovitura jurul macaralelor, lucru cu sudura,
de protectie(EIP)
primului ajutor
Alocarea
c<ti ~
Asigurarea instruirii pe fondurilor C
cauzata de bratul spatii de depozitare, Avertizarea la linie SSM. Securizarea zonei de actiune a financiare E
macarale lucrul cu utilaje macaralei si verificarea <l) E
o.. .",
permanenta a ariei de actiune, «
Se vor instrui cel puti 2 -
Intarirea cu parapet a malurilor Dotarea cu echipament lucratori privind acordarea E El
<l)
santurilor si interzicerea depozitarii de protectie(EIP) primului ajutor Alocarea c<ti
Surpare maluri fondurilor .~
.s
pamintului la o distanta mai mica de Asigurarea instruirii pe E<l)
linie SSM financiare c, E
-o
I,Sm de malul santului ;
«
Semnaliza
re
Asigurarea vestelor reflectorizante ; Se va controla SI completa supliment u
El
.~
Alocarea
Intunerc, Asigurarea de lan teme , Prelucrarea semnalelor continutul ara si "O

ceata, .' fondurilor o


.;:: s::
vizibilitae redusa; Iluminat suplimentar cu tensiune de 24 de avertizare truselor sanitare chiar <l)
financiare E.",
V, dirijarea c,

circulatiei «

·
·
·

• lntocmit : Coordonator SSM


: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat Cod POS - PPSSM 01
seria F nr.008512 Ed.1/ rev.O
se CONLUX DEVELOPMENTSRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2;.. 8, Sector 6, Bucuresti.

Se· vor instrui cel puti 2 Prelucra ~o


.Asigurarea insrruirti pe o
rea
Incendii,
Asigurarea stingaroarelor ;
Asigurarea hidranti ;
linie SSM si SU
lucratori privind acordarea
primului ajutor;
PLAN DE
Alocarea
fondurilor
'i':i
o g
catastrofe
Verificarea cailor de evacuare zilnic;
Prelucrarea semnalelor
de illanilare ; .
EVACU-
ARE financiare . .:
" o.. ."E
"O

-<
3 Dotarea cu echipament -
de securitate Se va controla si completa E Ci
Alunecarea la
Caile de acces vor fi mentinute in (EIP)
continutul
Alocarea <U
<: f!
perfecta stare de functionare si Monitorizarea starii de fondurilor ro ~
acelasi nivel
curatenie
sanatate
Asigurarea
,.
truselor sanitare
financiare
o,
'"
t:<U
."-<E
"O

insrruidi pe linie SSM


Schelele, scarile, instalatiile tip Dotarea cu echipament -
COLIVIE vor fi verificate zilnic. de securitate 8
Se va unnari ca : Se va controla si completa EQ)
Cadere de la -Sâ tie autorizate ISCIR
(EIP)
continutul
Alocarea c: ~ti
Monitorizarea starii de fondurilor '"
Z
~
inaltime -sa tie dotati cu centuri complexe de
siguranta
-sa tie instalate numai sub
sanatate
Asigurarea
truselor san itare financiare E
v
n, ."E
"O
-c
U supravegherea sefului de santier instruiri i pe lin ie SSM
02
f-
Monitorizarea starii de
-
U Cunoasterea respectarea si apli- sanatate E
~o
v
W
..J Lovituri.taieturi
carea masu- Asigurarea Se va controla si completa Alocarea
c: ~
rilor de securitate a muncii in scopul instruiti! pe linie SSM continutul fondurilor
."-<E
ro
W zgarieturi prevenirii riscurilor Dotarea cu echipament truselor san itare financiare E
de accidentare de securitate " o- "O

(EIP
Verificarea si masurarea dpdv al Colaborarea -
continuitatii la centura de impamantare
societatii. cu personal
a tutoror echipamentelor
u
8
tehnice autorizat pentru
efectuarea verificarilor
Se va controla si completa Alocarea 'i':i ~
Electrocutare Cunoasterea respectarea si apli- continutul fondurilor o a
din punct de vedere
carea masu-
rilor de securitate a muncii in scopul
electric
truselor sanitare financiare
"."o- E
"O
Iluminat artificial cu 12- -<
prevenirii riscurilor
24v
de accidentare
·
~ ~;::

• lntocmtt : Coordonator SSM


: ing. Cătălin OPRIŢ Ă • certificat seria F rir.008S12
Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E + 7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Cunoasterea respectarea si apli- Monitorizarea starii de -


sanatate E ~o
carea masu- Asigurarea Se va controla si completa Alocarea Q) ~
Caldura, foc rilor de securitate a muncii in scopul instruim pe linie SSM, continutul fondurilor "ro c
prevenirii riscurilor Dotarea cu echipament truselor sanitare financiare EQ)
E
de accidentare o.. -o
de securitate
(EIP)
-<
Aerisirea corespunzatoare a locului de Dotarea cu echipament - ~
munca. de securitate(EIP) Se va controla si completa Alocarea u
~
Praf, pulberi si alte Monitorizarea starii de continutul 'Ci
Dotarea cu echipament de exhaustare ; fondurilor o 'c
noxe in aer; sanatate truselor sanitare '<:
Q)
Verificarea periodica a niveluilui de financiare E
Asigurarea instruirii pe o.. -o
noxe, 'linie SSM -<
Aplicarea masurilor
Pe timp friguros asigurarea unui spatiu stabilire de oua', B
u
incalzit in santier; 99/2000
Dotarea cu echipament
Alocarea 'Ci ~
Conditii meteo Curatirea cailor de acces de gheata, , fondurilor o
'<: c
de securitate(EIP) -
zapada si impastierea de material financiare Q)

o.. E
-o
Pelerina, scurta
antiderapant, imblanita, salopeta cnf -<
anotimp,
Dotarea cu echipament Se vor instrui cel puti 2 - ~
Prabusir obiecte, Semnalizarea si ingradirea spatiilor din lucratori privind acordarea EQ)
~
strivire, lovitura jurul rnacaralelor, lucru cu sudura, de securitate(ElP) primului ajutor Alocarea c
Asigurarea instruirii pe fondurilor ro
cauzata de bratul spatii de depozitare; Avertizarea la Securizarea zonei de actiune a c
macarale lucrul cu utilaje
linie SSM
ma'caralei si verificarea
financiare EQ) E
o.. -o
permanenta a ariei de actiune, <
- ~
Intarirea cu parapet a malurilor Dotarea cu echipament E B
Se vor instrui cel puti 2 Alocarea ~
Q)

c;
Surpare maluri santurilor si interzicerea depozitarii de securitate( EI P) lucratori privind acordarea fondurilor ro c
pamintului la o distanta mai mica de Asigurarea instruirii pe primului ajutor financiare EQ)
E
linie SSM o.. -o
I ,5m de malul santului ;
<

'-)(~0.
·

~ 'G') .
~:J '
-'~ ':~
~' s:: ~
) ~.. Intocmit: Coordonator SSM : ing, Cătălin OPRIŢĂ - certificat seria F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
:8 f:~/
se CONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Asigurarea vestelor reflectorizante ;


Intunerc, ceata, Asigurarea de lanterne, Prelucrarea semnalelor
vizibilitae redusa; Iluminat 'suplimentar cu tensiune de 24 de avertizare
V;

: ing. Cătălin OPRITĂ· certificat seria F.nr .. 00851.2 Cod POS - PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
Asigurarea instruirii pe
Incendii, Asigurarea stingatoarelor , linie SSM si SU
catastrofe Asigurarea hidranti ; Prelucrarea semnalelor
Verificarea cailor de evacuare zilnic; de alarmare ,
;

4. Dotarea cu echipament
de: securitate
Caile de acces vor fi mentinute in (EIP)
Alunecarea la
oc perfecta stare de functionare si Moniiorizarea starii de
O
f-
acelasi nivel curatenie
sanatate
-c Asigurarea
f- instruirii pe linie SSM
-;z
O Schelele, scarile, instalatiile tip Dotarea cu echipament
2 COLIVIE vor li verificate zilnic. de securitate
I Se va unnari ca . (EIP)
Cadere de la
U -sa fie autorizate ISCIR Monitorizarea starii de
inaltime
-sa fie dotati cu centuri de siguranta sanatate .'
-;z
« -sa fie instalate numai sub Asigurarea
U
III supravegherea sefului de santier instruirii pe linie SSM
2 Monitorizarea starii de
C/JU Cunoasterea respectarea si apli- sanatate
carea masu-
~-
Asigurarea
f--;Z Lovituri.taieturi rilor de securitate a muncii in scopul
«« zgarieturi
instruirii pe linie S,SM
UU prevenirii riscurilor' Dotarea cu echipament
«lll
....l2
de accidentare de securitate
~ (EIP
se eONLUX' DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti; nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Electr
"'n'"
--:"i \!

• lntocmit : Cao,don.'o,SSM ,'ng. C;tăl;n


.: ~ "'.

.... J.!., \
,....~
~ ~ :ro;.-
Cald
OPRITĂ· certificat seria F n'.008512
"'~
-oL~/

,Ci
Praf, ~"'!!
,.J..J
(:::O
;-) -"':.'
nox OOM'~
-!ţi':,

Conditii m

Prabu
strivire
cauz
maca
ei
Cod POS . PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

-
C
g
Intarirea cu parapet a malurilor Dotarea cu echipament Se vor instrui cel puti 2 Alocarea eli:
OI)

santurilor si interzicerea depozitarii, de securitate(EfP) s:::


Surpare maluri lucratori privind acordarea fondurilor '" C
pamintului la o distanta mai mica de Asigurarea instruirii pe primului ajutor financiare E E
linie SSM'
OI)

o-
-c."
I ,5m de malul santului ;

Semnaliza
re ~o
Asigurarea vestelor reflectorizante ; Se va controla si completa supliment u
Intunerc, ceata, Asigurarea de lanterne; Prelucrarea semnalelor contrnutul ara si Alocarea 'i'j ~
vizibi I itae redusa; Iluminat suplimentar cu tensiune de 24 de avertizare truselor sanitare chiar fondurilor o
o;: C
financiare E."
OI)

V; dirijarea o-
circulatiei -c
Se vor instrui cel puti 2 Prelucra-
Asigurarea instruirii pe Rea 8
u
Incendii, Asigurarea stingatoarelor ; linie SSM si SU lucratori privind acordarea PLAN DE Alocarea 'i'j ~
C
catastrofe Asigurarea hidranti ;
Verificarea cailor de evacuare zilnic,
Prelucrarea semnalelor primului ajutor ; EVACU- fondurilor
financiare .gOI)

E."
ARE o-
de alannare ;
-<
bota~ea cu echipament
Se vor instrui cel puti 2 - ::;
, Prabusire obiecte, Semnalizarea si ingradirea spatiilor din lucratori privind acordarea C
strivire, lovitura jurul macaralelor, lucru cu sudura, de securitate(EIP) primului ajutor
Alocarea OI)
s::: ~
OI C
fondurilor
provocata de spatii de depozitare; avertizarea la Asigurarea instruirii pe Securizarea zonei de actiune a financiare E E
bratul macaralei lucrul cu utilaje linie SSM macaralei si verificarea
OI)

o-
permanenta a ariei de actiune, -c."
Intarirea cu parapet a maluri lor -
C
g
Dotarea cu echipament
sanrurilor si interzicerea depozitarii Se vor instrui cel puti 2 Alocarea ~
OI)

de securitate(EIP) s:::
Surpare maluri pamintului la o distanta mai mica de lucratori privind acordarea fondurilor '" C
I ,5m de malul santului , Asigurarea instruirii pe primului ajutor financiare E
u E
IinieSSM

/,J
o- -o
-c

~~Wi{.-
~

.~ •
~;,~ ~
~. m-~
'\~ :_, Z
~,,,, o
.
Intocmit: Coordonator SSM : ing. Cătălin OPRITĂ· certificat seria' F n'r:008512
-Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev,O
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr . .2- 8, Sector 6, Bucuresti.

Semnaliza
re h

Asigurarea vestelor reflectorizante ; Se va controla si completa supliment o


Alocarea u
Intunerc, ceata,
vizibilitae redusa;
Asigurarea de lanterne;
Iluminat suplimentar cu tensiune de 24
Prelucrarea semnalelor
de avertizare
continutul
truselor sarutare
ara si
chiar fondurilor
'O
o
·C
'"
~C
E
<l)
financiare
V; dirijarea c.. -o

circulatiei -<t

5. Dotarea cu echipament -
de securitate Se va controla si completa ;: Ci
(EIP) Alocarea ~
<l)

Alunecarea la Caile de acces vor fi mentinute in continutul t:


ro
acelasi nivel perfecta stare de functionare Monitorizarea starii de truselor sanitare fondurilor E c
<l)
sanatate .- financiare c, E
-o
Asigurarea <
O instruim pe linie SSM
E- Dotarea cu echipament Se va controla si completa - h

;:J . de securitate continutul


;: o
-< Accident de
Verificarea periodica a stari;" tehnice a (EIP) truselor sanitare Alocarea <l)

c; ~
o:: circulatie autovehicolului. Monitorizarea starii de Vesta retlectorizanta fondurilor ro
E
O E E
E- sanatate Stingator financiare <l)

c, -o
-<t
Asigurarea lanterna
-<
U instruirii pe linie SSM
;::.
O Aplicarea masurilor
Z stabilite de OUG
O 99/2000
U
Pe timp friguros asigurarea unui spatiu
Dotarea cu echipament
B
u

Conditii meteo
incalzit in santier,
Curatirea cailor de acces de gheata,
de securitate(EIP)
Alocarea
fondurilor
'O
o
·C
gC
Pelerina, scurta -
E
<l)
zapada si impastierea de material financiare c,
imblanita, salopeta cnf
-o
antiderapant , anotimp; <

• Intocmit Coordonator SSM


: ing. Cătălin OPRITĂ - certificat Cod POS - PPSSM 01
seria F nr.,008512 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, tir. Sector 6, Bucuresti.
O2_ 8,

·
~~o

Intocmit:
lntun Coordonator SSM : ing. Cătălin OPRITĂ - certificat seria Fonr.008512 Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O

Inc
cata

Relati
n
lu
60

A
o:: ac
L;l
Z
QO::
ZO
-1-
>u
-;:l
!-o:: Cader
;;2!- inaltim
!-1Jl
IJlZ
-O
:::;u
::;
Q
ln
~ ca


c
,> ~ ~
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
} Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti; nr. 2- 8, Sector
6, Bucuresti.

(EIP) truselor sanitare financiare


Monitorizarea starii de Vesta reflectorizanta
sanatate Stingator
Asigurarea " .Iaruerna
instruiri i pe linie SSM
Aplica-rea masurilor
Pe timp friguros asigurarea unui spatiu stabilite de OUG 9
incalzit in santier; 99/2000 Alocarea
Dotarea cu echipament
~
Conditii meteo Curatirea cai lor de acces de gheata, fondurilor Periodic
-
"'.
zapada si impastierea de material de securitate(EIP) financiare
Pelerina, scurta
antiderapant, imblanita, salopeta cnf
anotimp ;
7, Achizitionarea si montarea de panouri
de semnalizare a zonelor de risc;
-
Schelele, scarile, instalatiile tip Dotarea cu echipament Se va controla si completa
COLIVIE vor fi verificati: zilnic si se E
Cadere de la
va urmari ca: dellrOlectie(J;:IP)
Monitorizarea starii de
continutul
truselor sanitare
Alocarea
"" 9
~
fondurilor
-sa fie autorizate ISCIR "E
'
inaltime Se vor instrui cel puti 2
i::t: -sa fie montate balustrdele ; sanatate
Asigurarea instruirii pe , lucratori privind acordarea
financiare <U
~ -sa fie dotati cu centuri de siguranta si linie SSM
c,
::t EIP primului ajutor; .
o
..J -sa fie instalate pe baza de PV sau
;::l PROIECT sub supraveghere ;
el Dotarea cu echipament -
Caile de acces vor fi mentinute in de protectie(EIP) Se va controla si completa Alocarea E
la
""E
Alunecarea perfecta stare de functionare Monitorizarea starii de continutul
fondurilor
acelasi nivel Iluminat corespunzator la locul de
sanatate
Asigurarea instruirii pe
truselor sanitare
financiare "
munca
linie SSM
"c, .
Verificarea si masurarea nulului - Periodic
impamintarii si prizelor la care se
racordeaza echipamentele tehnice;
Colaborarea societatii
Se vor instrui cel puti 2 9
Tablourile de distributie a energiei
cu personal autorizat
, lucratoriprivind acordarea
Alocarea ~
Electrocutare pentru efectuarea fondurilor
electrice din santier vor fi asigurate si
incuiate
verificarilor din punct primului ajutor in caz de
electrocutare
financiare
'
Cablurile vor fi pozitionate aerian; de 'vedere electric

Cod POS
- PPSSM
01 Ed.1/
rev.O
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+1R - Str. Gheorghe Ranetti.. nr.)- 8, Sector 6, Bucuresti.


Lovituri,
Cunoasterea respectarea si apli-
taieturi
carea masurilor de securitate a muncii
zgarieturi, lovitura
cauzata de bratul in scopul prevenirii riscurilor de
accidentare
macaralei Intocmit: Coordonator ŞSM : ing. Cătălin OPRITĂ.
certificat seria F nr.008512.'
Aerisirea corespunzatoare a locului de
Praf, pulberi si alte munca;
Dotarea cu echipament de exhaustare ;
noxe in aer;
Verificarea periodica a niveluilui de
noxe ~

Pe timp friguros asigurarea unui spatiu


incalzit in santier,
Curatirea cailor de acces de gheata,
Conditii meteo zapada si impastierea de material
antiderapant,
In caz de canicula oprirea lucrului,
hidratare

Caldura, foc, Cunoasterea respectarea si apli-


contact cu obiecte carea masurilor de securitate a muncii
aflate la in scopul prevenirii-riscurilor
tcmperaturi inalte de accidentare
sau joase

Incendii, Asigurarea stingatoarelor ;


catastrof Asigurarea hidranti ;
e Verificarea cailor de evacuare zilnic,
CodPOS • PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

8. ,---- Dotarea cu echipament


- ~
Z de protectie'
Se va controla si completa c: ~
--
Caile de acces vor fi mentinute in (EIP) Alocarea
ţ: Alunecarea la perfecta stare de functionare si Monitorizarea starii de
continutul
fondurilor "<:ro ;:
~ acelasi nivel curatenie sanatate truselor sanitare financiare
-<
O
Asigurarea "c,E <
E
"O

N_ -instruirii pe linie SSM


Schelele, scarile, instalatiile tip Dotarea cu echipament

--
-1:- -
fFJU COLIVIE vor fi verificate zilnic. de protectie Se va controla si completa c: Ci
~~ Alocarea
-o::: Cadere de la
Se va urmari ca : (EIP)
continutul "<:ro g;:
0:::1:- inaltime -sa fie autorizate ISCIR Monitorizarea starii de trusclor sanitare fondurilor
~fFJ
QZ
-sa fie dotati cu centuri de siguranta
-sa fie instalate numai sub
sanatate
Asigurarea
financiare "c,E E
"O

NO supravegherea sefului de santier instruirii pe linie SSM


-c

o:::U
O
Monitorizarea starii de -
1:- Cunoasterea respectarea si apl i- .sanatare c: B
~ Lovituri,taieturi
carea masu-
rilor de securitate a muncii in scopul
Asigurarea
instruirii (le linie ~SM
Se va controla si completa
continutul
Alocarea
fondurilor
"cro .~

U zgarieturi E c
prevenirii riscurilor Dotarea cu echipament truselor sanitare financiare ~O)
E
~ de accidentare de protectie c, "O

-< (EIP
-o::

Verificarea si masurarea dpdv al Colaborarea - Periodic


continuitatii la centura de impamantare societatii cu personal ~
a tutoror echipamentelor autorizat pentru B
tehnice efectuarea verificarilor . Se va controla si completa Alocarea .~

Electrocutare Cunoasterea respectarea si apli- continutul fondurilor c


din punct de vedere
carea masu- truselor sanitare financiare E
"O
electric
rilor de securitate a muncii in scopul Iluminat artificial cu 12- <
prevenirii riscurilor 24v
de accidentare
-

• lntocmit : Coordonator SSM


: ing. Cătălin OPRITĂ. certificat seria F nr.008512 Cod POS: PPSSM 01 Ed.1/ rev.O
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranettic nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

. ~ ~~ ,o, ;;1
'~M~r
-.. oi
9
::0·0
(TI .:fl "lJ
:r.:~ ~
5 ~_::
.,.c.. ..~

..........
T
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+1R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

V; ara si
chiar
dirijarea
circulatiei
Prelucra- Alocarea
Asigurarea instruirii pe
Se vor instrui cel puti 2
Rea fondurilor
B
Incendii, Asigurarea stingatoarelor ; linie SSM si SU lucratori privind acordarea PLAN DE financiare
catastrofe Asigurarea hidranti ; Prelucrarea semnalelor primului ajutor; EVA CU- Periodic
~C
Verificarea cailor de evacuare zilnic;
de alarmare ;
ARE E
-e
<:
Dotarea cu echipament - Alocarea
W de protectie Se va controla si completa fondurilor E
fi
Z_ Caile de acces vor fi mentinute in (E[Pl. financiare o
t:: ~
Alunecarea la continutul

~-
perfecta stare de functionare si
OE- Monitorizarea starii de
'"E
E-U
W~
000:::
acelasi nivel curatenie
sanatate
Asigurarea
truselor sanitare
.,c, ."<:E
-o

9. 0:::E- instruirii pe linie SSM


Om Schelele, scarile, instalatiile tip Dotarea cu echipament - Alocarea
E-Z COLIVIE vor li verificate zilnic: de protectie Se va controla si completa fondurilor C <;
~O Se va urmari ca : (EIP) financiare
.,c ~'"
zU Cadere de la
-sa fie autorizate [SCIR Monitorizarea starii de
continutul
C
o:::~ inaltime -sa fie dotati cu centuri de siguranta
sanatate
truselor san irare '"E E
~
E- -sa fie instala te numai sub Asigurarea ~ -o
-c
supravegherea sefului de santier instruirii pe linie SSM
Monitorizarea starii de - Alocarea
Cunoasterea respectarea si apli- sanatate fondurilor C <;
carea masu- As igurarea Se va controla si completa financiare o
Lovituri,taieturi
zgarieturi
rilor de securitate a muncii in scopul instruirii pe linie SSM' continutul
c:
'"E gc
prevenirii riscurilor, Dotarea cu echipament truselor san itare
.,c.. E
-o
de accidentare de protectie
<:
{E1P

• Intocmit: Coordonator SSM : ing. Cătălin OPRIŢĂ - certificat seria F nr.008512 Cod POS - PPSSM 01 Ed.11 rev.O
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Verificarea si masurarea dpdv al
continuitatii la centura de impamantare
a tutoror echipamentelor
Colaborarea
societatii cu personal
-

Obiectiv: Imobil Ranetti, nr.Se2-va8, 6, Bucuresti. ~Ei


tehnice S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Sector
autorizat pentru
efectuarea verificarilor controla si completa Alocarea ~
Electrocutare Cunoasterea respectarea si apli- din punct de vedere continutul fondurilor Periodic C
carea masu- truselor sanitare financiare E
'O
rilor de securitate a muncii in scopul electric .'
!luminat artificial cu 12- ..:
prevenirii riscurilor
24v
de accidentare
Caldura, foc, -
contact cu obiecte
aflate la Cunoasterea respectarea si apli- Monitorizarea starii de
temperatur inalte sanatate
E ~Ei
isau joase carea masu- '"
rilor de securitate a muncii in scopul
Asigurarea
instruirii pe linie SSM
Se va controla si completa
continutul
Alocarea
fondurilor
c
ro g;::
prevenirii riscurilor Dotarea cu echipament truselor san itare financiare E E
de accidentare de protectie o-'" 'O

..:
(EIP)

Aerisirea corespunzatoare a locului de Dotarea cu echipament - Ei


munca, de protectie(EIP) Se va controla si completa Alocarea ~
Praf, pulberi si alte Monitorizarea starii de continutul
Dotarea cu echipament de exhaustare ; truselor sanitare fondurilor Periodic C
noxe In Verificarea periodica a nivcluilui de sanatate financiare E
Asigurarea instruirii pe 'O

noxe, linie SSM ..:


Aplicarea masurilor
Pe timp friguros asigurarea unui spatiu
stabilire de OUG
incalzit in santier; 9912000 Ei
Curatirea cailor de acces de gheata, Alocarea ro
Dotarea cu echipament t;C
Conditii meteo zapada si impastierea de material - fondurilor Periodic
de protectie(EIP)
antiderapant; financiare E
In caz de canicula oprirea lucrului, Pelerina, scurta 'O

imblanita, salopeta cnf -c


hidratare anotimp;
Dotarea cu echipament Se vor instrui cel puti 2 - ~
Prabusire obiecte, Semnalizarea si ingradirea spatiilor din lucraton privind acordarea E Ei
'"
srrivire, lovitura
cauzata de bratul
jurul macaralelor, lucru cu sudura,
spatii de depozitare , A vertizarea la
de protectie(EIP)
Asigurarea instruirii pe
primului ajutor
Securizarea zonei de actiune a
Alocarea
fondurilor
c
ro gC
.linie.SSM. financiare E E
macaralei lucrul cu utilaje macaralei si verificarea o-'" 'O
permanenta a ariei de actiune, ..:

t ..... '.=.J)
& _"'c :t
::q -p "

&,C -, ,.:., ..
~. $, . .u; ..
~r;;:'
-1 zo -'

- 2:
;; e,; (,.
H-??
.b j\.-.)

. lntocmlt , C oo rd on ater SSM ""g. Cătălin OPRIŢ Ă • certlficat sena F ",.00851'


- ~ '(:
se eONLUX DEVELOPMENT SRL
Obiectiv: Imobil S+D+P+6E+7R - Str. Gheorghe Ranetti, nr. 2- 8, Sector 6, Bucuresti.

- B
Intarirea cu parapet a maluri lor Dotarea cu echipament E
santurilor si interzicerea depozitarii de protectie(EIP)
Se vor instrui cel puti 2 Alocarea " .~

lucratori privind acordarea fondurilor "'"


pamintului la o distanta mai mica de Asigurarea instruirii pe
EP- "
l,5m de malul santului ; linie SSM primului ajutor financiare •.. E
-o
Surpare maluri
-<
Semnaliza
Intunerc, ceata,
vizibilitae redusa; re ~
Asigurarea vestelor reflectorizante ; Seva controla si completa supliment ~
Alocarea
.
Asigurarea de lanterne; Prelucrarea semnalelor continutul ara si fondurilor Periodic
Iluminat suplimentar cu tensiune de 24 de avertizare truselor sanitare chiar financiare C'"
V, dirijarea E
-o

circulatiei <

Asigurarea instruirii pe
Se vor instrui cel puti 2 Prelucra-
Rea
B
Incendii, Asigurarea stingatoarelor ; linie SSM si S(J lucratori privind acordarea PLAN DE Alocarea ~
catastrofe Asigurarea hidranti ; Prelucrarea semnalelor .primului ajutor, EVACU- fondurilor Periodic C
Verificarea cailor de evacuare zilnic, financiare E
-o
ARE
de alarmare ;
-c
Instructiu
Solicitare psihica ni proprii
(decizii dificile in Ergonomie post lucru Program pauze odihna Trusa auto sanitara de prim SSM Sef ierarhic
ajutor Traseu direct
timp scurt) prestabilit
deolasare
Deplasari, Instruire personal Program
stationan in zone cu instructiuni anual
;
periculoase in proprii SSM instruire
Semnalizare de avertizare zone Lucrator
santier Trusa sanitara de prim ajutor testare
descarcare desemnat
(nerespectare
distanta minima de
autovehicul]

·
: ing, Cătălin OPRITĂ· ertificat seria F nr,008512

• lntocmit : COO",O"',O' SSM Cod POS· PPSSM 01 Ed.1/ rev.O


Cod POS· PPSSM 01 Ed,1/ rev,O

-----.:.