Sunteți pe pagina 1din 1

CĂTRE

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CĂLĂRAŞI

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CĂLĂRAŞI

Nr. de înregistrare ………..…/……..….……

CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE ÎNCEPERE / RECEPŢIE A LUCRĂRII

Subsemnata CRĂCIUN SIMONA-MIHAELA domiciliată în localitatea CONSTANŢA, str.


Callatis nr. 11, legitimat cu CI seria KZ nr. 411604, CNP 2690208034960, tel. 0770.151.288, e-mail:
simonacallas@gmail.com, împuternicită a S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL, cu sediul în
Bucuresti, strada Vidra nr.31, sector 6, Bucureşti, solicit:

I. OBIECTUL CERERII:

 - recepţia tehnică a lucrării de specialitate:

Reambulare topografică a comunei Frăsinet jud. Călăraşi

II.TIPUL LUCRĂRII: Reambulare topografică comuna Frăsinet, jud. Călăraşi

III.EXECUTANT: S.C. CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L.

IV.BENEFICIAR: Comuna Frăsinet, judeţ Călăraşi

Semnătura şi ştampila

……………………………

(persoană autorizată)

Serviciu achitat cu chitanţa nr. Data Suma Cod serviciu