Sunteți pe pagina 1din 2

Notă informativă

la proiectul de Hotărîre a Guvernului privind completarea


Hotărîrii Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Statutul de la Roma al Curţii Penale


Internaţionale prin Legea nr. 212 din 9 septembrie 2010, asumându-şi prin acest act anumite
obligaţii internaţionale, care conform principiului general de drept internaţional „pacta sunt
servanda” implică executarea cu bună credinţă de Republica Moldova a tratatelor internaţionale
la care este parte. Obligaţia privind respectarea şi executarea tratatelor internaţionale este
reglementată de asemenea şi de Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor
(art. 26)1, Constituţia Republicii Moldova (art. 8) şi Legea nr. 595-XIV din 24
septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova.
Obligaţiile asumate, pe de o parte ţin de sancţionarea persoanelor ce se fac vinovate de
săvîrşirea crimelor de genocid, agresiune, crimelor contra umanităţii şi de război, de predarea
persoanelor vinovate, Curţii Penale Internaţionale în cazul în care Republica Moldova va fi în
incapacitate de soluţionare a cazului privind comiterea uneia din crimele care cad sub jurisdicţia
Statutului CIP sau nu va avea voinţa necesară pentru examinarea cazurilor menţionate etc. Pe de
altă parte, sunt obligaţiile cu caracter financiar, care derivă nemijlocit din prevederile art. 115 lit.
a) a Statutului de la Roma conform cărora, „cheltuielile Curţii şi ale Adunării Statelor părţi,
inclusiv ale biroului şi organelor subsidiare ale acesteia … sunt finanţate din contribuţiile
statelor părţi”.
În vederea asigurării respectării de Republica Moldova a angajamentelor internaţionale
asumate faţă de organizaţiile internaţionale, inclusiv cele financiare, este oportună modificarea
cadrului normativ care reglementează acest domeniu.
În conformitate cu punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 454 „Cu privire la optimizarea
participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor
autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile
internaţionale”, în cazul aderării Republicii Moldova la o organizaţie internaţională, organul
central de specialitate al administraţiei publice sau autoritatea administrativă centrală care va fi
responsabilă pentru participarea Republicii Moldova la activitatea organizaţiei internaţionale
respective, după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi al
altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, va înainta Guvernului propunerile privind completarea Schemei repartizării între
organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte autorităţi
administrative centrale a responsabilităţii pentru gestionarea activităţilor ce ţin de executarea
angajamentelor, inclusiv financiare, asumate de Republica Moldova sau de autoritatea respectivă
faţă de organizaţiile internaţionale a cărei membră este.
În acest context, Ministerul justiţiei, în calitate de organ central de specialitate al
administraţiei publice, responsabil pentru participarea la activităţile Curţii Penale Internaţionale,
de implementarea şi realizarea efectivă a Statului de la Roma, a elaborat proiectul hotărîrii
Guvernului privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008.
Un prim aspect al proiectului se referă la includerea Ministerului justiţiei în Schema
repartizării între organele între organele centrale de specialitate ale administraţiei publice,
precum şi alte autorităţi administrative centrale a responsabilităţii pentru gestionarea activităţilor
ce ţin de executarea angajamentelor, inclusiv financiare, asumate de Republica Moldova sau de
autoritatea respectivă faţă de organizaţiile internaţionale a cărei membră este. În acest sens,

1
În vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993.
anexa nr. 2 Hotărîrii de Guvern sus-amintite a fost completată cu poziţia 41 1, conform căreia
Ministerul Justiţiei va fi autoritatea responsabilă de executarea angajamentelor, inclusiv
financiare, asumate de Republica Moldova faţă de Curtea Penală Internaţională.
Totodată, în conformitate cu art. 2 al Legii nr. 212 din 9 septembrie 2010 pentru ratificarea
Statului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale, realizarea prevederilor Statutului este pusă şi
în sarcina Procuraturii Generale. În acest context, un alt aspect al proiectului vizează
completarea anexei nr. 3 Hotărîrii Guvernului nr. 454 cu poziţia 101, care implică includerea
Procuraturii Generale în calitate de autoritatea responsabilă pentru cooperare.

Viceministru Vladimir GROSU