Sunteți pe pagina 1din 14

http://www.frh.ro/frh/pdf/regulamente/Regulamentul%20de%20transferari%20al%20FRH.

pdf

« Documente contabile – modele

Revista ContaLex Nr.5/2011 »

Impozitarea profitului la organizaţiile non-profit


09/06/2011 de prof.ec.Tănase Mihai - expert contabil
Cuvinte cheie: ONG, profit, impozit, Cod fiscal

Cadrul general
Organizaţia non-profit sau organizaţia non-guvernamentală (abreviat ONG) – aşa cum
este mai bine cunoscută, reprezintă o instituţie care lucrează independent faţă de
activitatea guvernului, deşi unele ONG-uri sunt parţial sau integral finanţate de acesta.
Helmut K. Anheier estimează numărul organizaţiilor non-guvernamentale internaţionale
la peste 40.000. Numărul celor naţionale este şi mai mare: Rusia are 400.000 de ONG-
uri. Se estimează că India ar avea 1 până la 2 milioane de ONG-uri.

În Romania, persoanele fizice au posibilitatea de a redirecţiona 2% din impozitul pe venit


către organizaţiile non-guvernamentale. Un studiu realizat în anul 2010 arată că doar
60% dintre cei care realizează venituri ştiu despre această posibilitate. Iar, din cei care
sunt informaţi despre această posibilitate, doar ceva mai mult de jumătate au şi acţionat
concret în acest sens; în 2009, suma donată în total fiind de 117,3 milioane de lei. În
topul beneficiarilor se află biserica sau fundaţiile bisericeşti, care au beneficiat de fonduri
din partea a 29% din cei care au redirecţionat (34 de milioane de lei adică 29%). La o
distanţă considerabilă se situează SMURD (10%), Salvaţi Copiii(9%), Copii în dificultate
(6%) şi Crucea Roşie (aproximativ 6%). De asemenea, aproximativ 8% dintre persoane
au redirecţionat 2% din impozitul pe venit către diverse şcoli sau fundaţii care sprijină
educaţia sau cultura.În anul 2008, suma donată prin redirecţionarea a 2% din impozitul
pe venit a fost de 48 de milioane lei.

Evidenţa contabilă a ONG-urilor

În ceea ce priveşte organizarea evidenţei contabile a ONG-urilor, ea este stabilită prin


Reglementările contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, aprobate prin
Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/ 2007, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 846 si 10 decembrie 2007.

ONG-urile pot desfăşura atât activitate fără scop patrimonial, cât şi activitate economică.
Mai ales din motive fiscale, este necesară organizarea evidenţei fiscale distinct pe cele
două activităţi. Dacă în ceea ce priveşte veniturile, planul de conturi din reglementările
mai sus menţionate conţine grupe distincte de conturi: grupa 73 pentru veniturile fără
scop patrimonial si grupele 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 pentru veniturile din
activitate economică, pentru cheltuieli se folosesc aceleaşi conturi pentru cele două
activităţi, dar se face distincţia pe analitice.

Impozitarea profitului

Potrivit art. 15 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile
patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de
venituri:

a) cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;


b) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
d) veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii
şi demonstraţii sportive;
e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
f) dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri
scutite;
g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
h) resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;
i) veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri
cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social sau
profesional, potrivit statutului acestora;
j) veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea
organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate
economică;
k) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile nonprofit de
utilitate publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii,
cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de
comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale.
l) sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut
donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de
către organizaţiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea
scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
m) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele
produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea
economică;
n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor
titlului III.

Potrivit art. 15 alin. (3) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
organizaţiile nonprofit, organizaþiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la
plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la
nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din
veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit enumerate mai sus.

Organizaþiile nonprofit care obţin venituri, altele decât cele menţionate la art. 15 alin. (2)
din Codul fiscal cu modificarile şi completarile ulterioare, şi depăşesc limita prevãzutã la
alin. (3) plătesc impozit pentru profitul corespunzãtor acestora, impozit calculat prin
aplicarea cotei prevãzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dupã caz. Determinarea
profitului impozabil se face în conformitate cu prevederile de la cap. II, titlul II din Codul
fiscal.

La pct. 8 din normele metodologice date in aplicarea art. 15 alin. (2) si (3) din Codul
fiscal, aprobate prin H.G. 44/2004, sunt prevăzute etapele care trebuie avute în vedere la
determinarea impozitului pe profit datorat de organizaţiile nonprofit. În acest sens se vor
avea în vedere următoarele:

a) stabilirea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal;
b) determinarea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal,
prin parcurgerea următorilor paşi:

– calculul echivalentului în lei a 15.000 euro prin utilizarea cursului mediu de schimb
valutar EUR/RON comunicat de Banca Naţională a României pentru anul fiscal respectiv;

– calculul valorii procentului de 10% din veniturile prevăzute la lit. a);

– stabilirea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal ca fiind
valoarea cea mai mică dintre sumele stabilite conform precizărilor anterioare;

c) stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit. a) şi b);

d) determinarea veniturilor impozabile prin scăderea din totalul veniturilor a celor de la


lit. c);
e) calculul profitului impozabil corespunzător veniturilor impozabile de la lit. d), avându-
se în vedere următoarele:

(i) stabilirea cheltuielilor efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile de la lit. d).
Este necesară utilizarea de către contribuabil a unor chei corespunzătoare de repartizare
a cheltuielilor comune;

(ii) stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor determinate conform regulilor de la pct. (i),
luându-se în considerare prevederile art. 21 din Codul fiscal;

(iii) stabilirea profitului impozabil ca diferenţă între veniturile impozabile de la lit. d) şi


cheltuielile deductibile stabilite la pct. (ii);

f) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 alin. (1) sau
la art. 18 din Codul fiscal, după caz, asupra profitului impozabil stabilit la lit. e).
81. Veniturile realizate de organizaţiile nonprofit din transferul sportivilor sunt venituri
impozabile la determinarea profitului impozabil.
82. Prevederile alin. (2) şi alin. (3) ale art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile şi persoanelor juridice care
sunt constituite şi funcţionează potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările şi completările
ulterioare. (de exemplu composesorate)
Declararea şi plata impozitului
Conform art. 34, pct. (4) din Codul Fiscal, organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara
şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor
celui pentru care se calculează impozitul.
Exemplu de calcul

O asociaţie culturală a înregistrat în anul 2010 următoarele venituri şi cheltuieli:

– venituri fără scop patrimonial 134.750 lei (rulajul creditor al conturilor din grupa 73)

– venituri economice 263.394 lei

– cheltuieli fără scop patrimonial 100.679 lei

– cheltuieli economice 207.398 lei din care cheltuieli de protocol 1.982 lei şi penalităţi
datorate statului 66 lei

Asociaţia are constituită integral rezerva legală şi nu are în evidenţă deficit reportat.

Echivalentul a 15.000 euro = 15.000 euro * 4,2848 = 64.272 lei


10 % * venituri neeconomice (scutite) = 10% * 134.750 lei = 13.475 lei

Se alege valoarea mai mică, respectiv 13.475 lei

Total venituri neimpozabile = venituri neeconomice + 10 % din veniturile neeconomice =


134.750 lei + 13.475 lei = 148.225 lei
Total venituri = venituri economice + venituri neeconomice = 263.394 lei + 134.750 lei
= 398.144 lei
Venituri impozabile = total venituri – total venituri neimpozabile = 398.144 lei – 148.225
lei = 249.919 lei
Total cheltuieli efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile = 207.398 lei

Penalităţile datorate statului în valoare de 66 lei sunt nedeductibile.

Conform art. 21, pct. (3) lit.a din Codul Fiscal cheltuielile de protocol sunt deductibile în
limita unei cote de 2%, aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor
impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile
de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit.
Diferenţa dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor
impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit =
249.919 lei – 207.398 lei + 1.982 lei (protocol) = 44.503 lei

Asociaţia nu are impozit pe profit înregistrat în timpul anului.

Limita cheltuielilor de protocol = 2% * 44.503 lei = 890 lei


Cheltuieli nedeductibile de protocol = 1.982 lei – 890 lei = 1.092 lei
Total cheltuieli nedeductibile = penalităţi datorate statului + protocol = 66 lei + 1.092 lei
= 1.158 lei
Profitul impozabil = Venituri impozabile – Total cheltuieli efectuate în scopul realizării
veniturilor impozabile + Total cheltuieli nedeductibile = 249.919 lei – 207.398 lei +
1.158 lei = 43.679 lei
Impozit pe profit = 43.679 lei * 16 % = 6.989 lei
Prin urmare, asociaţia va declara anual, prin declaraţia 101, impozitul pe profit respectiv,
până la 25 februarie 2011 şi va şi achita obligaţia respectivă până la aceeaşi dată.
https://tanaseexpert.wordpress.com/2011/06/09/impozitarea-profitului-la-organizatiile-non-profit/

https://www.academia.edu/9539475/Contabilitatea_Societatilor_fara_Scop_Lucrativ

94
venituri financiare cuprinzand: venituri din participatii; venituri dinalte imobilizari financiare; venituri din
creante imobilizate; venituridin titluri de plasament; venituri din diferente de curs valutar,venituri din dobanzi;
venituri din sconturi obtinute si alte veniturifinanciare;

venituri exceptionale, reprezentand acele venituri care nu suntlegate de activitatea normala, curenta a unitatii si
se refera fie laoperatii de exploatare, fie la operatii de capital, cum sunt:despagubiri si penalitati incasate;
venituri din cedarea activelor;cotele-parti de subventii pentru investitii; alte venituri exceptionale(donatii, salarii
neridicate prescrise si alte venituri);

venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor.Din categoria veniturilor de exploatare vom prezenta
functiunea contului 701„Venituri din vanzarea produselor finite”. Cu ajutorul acestui cont se tine
evidentavanzarilor de produse finite.Contul 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” este un cont de
pasiv,care se crediteaza prin debitul conturilor:-

411 „Clienti”, cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoareaadaugata) a produselor finite livrate
clientilor;-

418 „Clienti – facturi de intocmit”, cu valoarea la pret de vanzare (exclusivtaxa pe valoarea adaugata) a
produselor finite livrate clientilor.Contul 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” se debiteaza la
sfarsitulexercitiului prin creditul contului:-

120 „Rezultatul exercitiului”, cu soldul creditor al contului in vedereainchiderii acestuia si stabilirii


rezultatelor.Din categoria veniturilor financiare vom prezenta functiunea contului 765„Venituri din diferente de
curs valutar”. Acest cont tine evidenta veniturile dindiferente de curs valutar favorabile.Contul 765 „Venituri din
diferente de curs valutar” este un cont de pasiv si secrediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:-

161 „Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni”, cu diferentele de cursvalutar favorabile in urma lichidarii
imprumuturilor din emisiuni deobligatiuni, exprimate in devize;

95-

162 „Credite bancare pe termen lung si mediu”, cu diferentele de cursvalutar favorabile rezultate in urma
lichidarii creditelor bancare, exprimatein devize;-

401 „Furnizori”, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urmalichidarii datoriilor in devize catre
furnizori;-

404 „Furnizori de imobilizari”, cu diferentele de curs valutar favorabilerezultate in urma lichidarii datoriilor in
devize catre furnizorii deimobilizari;-

512 „Conturi curente la banci”, la inchiderea exercitiului financiar, cudiferentele de curs valutar favorabile
aferente disponibilitatilor in devize.Contul 765 „Venituri din diferente de curs valutar” se debiteaza prin
creditulcontului:-

120 „Rezultatul exercitiului”, la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor alcontului in vederea inchiderii acestuia si
stabilirii rezultatelor.Din categoria veniturilor exceptionale vom prezenta functiunea contului 772„Venituri din
operatii de capital”. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilordin cedarea activelor, din subventiile
pentru investitii virate la venituri, precum si altevenituri exceptionale din operatii de capital.Contul 772
„Venituri din operatii de capital” are o functiune de pasiv, secrediteaza prin debitul conturilor:-

131 „Subventii pentru investitii”, cu cota-parte a subventiilor pentruinvestitii evidentiata la venituri


corespunzator amortizarii inclusa incosturi;-

301 „Materii prime”, cu valoarea materialelor rezultate din dezmembrareamijloacelor fixe;-

461 „Debitori diversi”, cu pretul de vanzare al activelor imobilizate cedate.Contul 772 „Venituri din operatii de
capital” se debiteaza prin creditulcontului:-
120 „Rezultatul exercitiului”, la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor alcontului in vederea inchiderii acestuia si
stabilirii rezultatelor.Veniturile aferente activitatilor fara scop patrimonial se regasesc in planul deconturi, in
grupa de conturi 73 „Venituri din activitatea fara scop patrimonial”.Aceasta grupa se dezvolta pe urmatoarele
conturi sintetice de gradul I si II:-

731 „Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile membrilor”;

96-

732 „Venituri din taxe de inregistrare stabilite potrivit legislatiei”;-

733 „Venituri din donatii si sume / bunuri primite prin sponsorizare”;-

734 „Venituri din dobanzile si dividendele obtinute din plasareadisponibilitatilor rezultate din activitatea fara
scop patrimonial”;-

735 „Venituri pentru care se datoreaza impozit pe spectacol”;-

736 „Venituri obtinute de la bugetul de stat si / sau bugetele locale”;-

737 „Venituri din actiuni intamplatoare realizate de societatea fara scoppatrimonial”;-

738 „Venituri exceptionale rezultate din cedarea activelor altele decat celefolosite in activitatea economica”;-

739 „Alte venituri din activitatea fara scop patrimonial”;

7391 „Venituri din cote – parti primite potrivit statutului”;

7392 „Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din strainatate”;

7393 „Venituri din despagubiri de asigurare – pagube”;

7394 „Venituri din diferente de curs valutar”;

7393 „Alte veituri din activitatea fara scop patrimonial”.

Organizație fără scop lucrativ


De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau


inexistentă.
Puteți contribui prin adăugarea susținerii bibliografice pentru afirmațiile
conținute.

O organizație fără scop lucrativ (desemnată uneori și drept organizație non-profit) este o
entitate a cărui scop nu este obținerea de beneficii economice. Acestea pot lua forma juridică
de asociație, fundație sau federație, dar numai dacă fondurile acestora sunt utilizate pentru o
activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial.
Organizațiile fără scop lucrativ își aduc în principal contribuția la susținerea activităților
comunitătilor locale, regionale sau internaționale. Pe plan internațional organizațiile cunoscute au
putere de lobby, de influență în sfera politică sau economică sau cel puțin de atragere a atenției
și a interesului public asupra unor situații sau proiecte. [1]
Pe plan local sau regional ele se preocupă în principal de susținerea comunității locale, crearea
de oportunități pentru întărirea spiritului comunitar sau de cele mai multe ori de desfășurarea de
activități de caritate.
O asfel de organizație poate îndeplini sarcini complexe și aduce multe beneficii. Personalul unei
astfel de organizații prin metode de comunicare reușește să se implice și să obțină sume de bani
ce ajută organizația, precum participări la diferite proiecte pentru a câștiga diferite finanțări
naționale și internaționale. Fondurile astfel strânse sunt utlizate pentru îmbunătățirea serviciilor,
obținerea unui sediu, organizarea de concursuri, excursii, precum și crearea de medii de
comunicare, cum ar fi pagină web și/sau blog al organizației.
Voluntarii sunt o resursă importantă pentru organizațiile fără scop lucrativ. Ei pot ajuta personalul
plătit în îndeplinirea sarcinilor complexe, pot aduce un plus de valoare servicilor pe care le oferă
beneficiarilor, pot ajuta să se ajungă la mai mulți colaboratori. Iată o listă de activități în
care voluntarii spun că se implică și o listă de beneficii ale implicării voluntarilor pe care
organizațiile le identifică.
Activități pe care le desfășoară voluntarii în organizații:

 Lucrul cu beneficiarii
 Activități educative/culturale/recreative
 Organizare evenimente
 Administrative birou
 Redactare documente
 Strângere de fonduri
 Management/coordonare
 Comunicare/relații publice
 Campanii publice
 Cercetare și/sau anchete sociale
 Activități de ecologie și turism
 Întreținere bunuri
 Coordonare voluntari
Beneficiile organizației datorate implicării voluntarilor:

 Eficientizarea muncii
 Creșterea calitativă în ceea ce privește resursele umane
 Atingerea scopurilor propuse
 Creșterea calității și acoperirii serviciilor
 Realizarea programelor propuse
 Promovarea imaginii organizației
 Reducerea costurilor
 Atragerea de noi membri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_f%C4%83r%C4%83_scop_lucrativ

Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial au fost aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.1969 din 2007, modificat ulterior prin Ordinul MEF
nr.2869 din 2010.
Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit, aferente activităţilor fără scop
patrimonial, activităţilor cu destinaţie specială, potrivit legii şi activităţilor economice,
pentru consumuri de stocuri, lucrări executate şi servicii prestate de care beneficiază
entitatea; cheltuieli cu personalul; executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc.
Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezulta sau nu ca urmare a
desfăşurării activităţii curente a entităţii. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli.
În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele,
amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.
Contabilitatea cheltuielilor privind activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu
destinaţie specială şi activităţile economice se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura
lor, astfel:
● cheltuieli de exploatare, care cuprind:
- cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al obiectelor de
inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra
cheltuielilor; contravaloarea energiei şi apei consumate; valoarea animalelor şi păsărilor; costul
mărfurilor vândute şi al ambalajelor;
- cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii;
prime de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de
terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate;
transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli poştale şi taxe de
telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;
- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul,
suportate de entitate);
- alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi
penalităţi; donaţii şi alte cheltuieli similare; ajutoare şi împrumuturi nerambursabile; cheltuieli
privind activele cedate şi alte operaţii de capital etc.);
● cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii; cheltuieli privind
investiţiile financiare cedate; diferenţele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exerciţiul
financiar în curs; sconturile acordate clienţilor; pierderi din creanţe de natură financiară şi altele;
● cheltuieli extraordinare (calamităţi şi alte evenimente extraordinare).
Cheltuielile cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de
valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se
evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor.
În cadrul categoriilor de cheltuieli după natura lor, conturile de cheltuieli se dezvoltă
obligatoriu în analitice distincte pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop
patrimonial, activităţi cu destinaţie specială potrivit legii, şi activităţi economice, iar în continuare
se pot dezvolta în analitic în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit
necesităţilor proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.
Conturile de venituri se pot dezvolta în conturi analitice, în funcţie de necesităţile impuse de
anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale entităţii.
Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se
contabilizează distinct de către unul din asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere.
La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe
bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.
În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoană juridică română şi o persoană
juridică străină, contabilitatea se ţine de către persoana juridică română, care răspunde
potrivit legii.
În contabilitate, excedentul/profitul sau deficitul/pierderea se stabileşte cumulat de la
începutul exerciţiului financiar. Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la
închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de rezultat.
Repartizarea excedentului/profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după
aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea excedentului/profitului se efectuează în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Sumele reprezentând rezerve constituite din excedentul/profitul exerciţiului financiar curent,
în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 “Repartizarea
excedentului/profitului” = 106 “Rezerve”.Excedentul/profitul contabil rămas după această
repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc
situaţiile financiare anuale în contul 117 “Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi repartizat pe
celelalte destinaţii legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor excedentului/profitului
contabil se efectuează după adunarea generală care a aprobat repartizarea
excedentului/profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând rezerve şi alte destinaţii, potrivit
legii. Entităţile nu pot reveni asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea
excedentului/profitului.
Deficitul/pierderea contabil(ă) reportat(ă) se acoperă din excedentul/profitul exerciţiului
financiar şi cel reportat, din rezerve şi capital, potrivit hotărârii adunării generale, cu
respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care
se acoperă deficitul/pierderea contabil(ă) este la latitudinea adunării generale, respectiv a
consiliului de administraţie.
Închiderea conturilor 121 şi 129 se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor
celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar
cu soldurile corespunzătoare în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă
situaţiile financiare anuale.
http://legestart.ro/inregistrarea-cheltuielilor-in-contabilitatea-ong-urilor/

7. ASOCIAŢIE SPORTIVĂ O asociaţie sportivă (activitatea non profit - participare la raliuri auto;
activitate economic - întreţinerea şi repararea autovehicolelor) primeşte în anul 2009 o sponsorizare
în natură ( piese auto). Poate asociaţia să folosească aceste piese în activitatea economică? Care sunt
înregistrările contabile aferente acestor operaţii? Veniturile din activităţile fără scop patrimonial
cuprind: - venituri din cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
- venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare; - venituri din donaţii şi sume
sau bunuri primite prin sponsorizare; - venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea
disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial; - venituri pentru care se datorează
impozit pe spectacole; - resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii
pentru venituri; - venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit
statutului de organizare şi funcţionare; - venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în
proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost
folosite în activitatea economică; Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial, cum ar fi: -
venituri din cote-părţi primite potrivit statutului; - ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi
din străinătate şi subvenţii pentru venituri; - venituri din despăgubiri de asigurare – pagube şi din
subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare; - venituri din diferenţe de curs valutar
rezultate din activităţile fără scop patrimonial; - venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere
privind activitatea de exploatare; - venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare; Noile
Reglementări Contabile explicate prin 101 cazuri practice
=========================================================================
www.monografii.ro Pagina 11 din 131 © Copyright 2009 RENTROP&STRATON – Grup de Editură şi
Consultanţă în afaceri - venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la
competiţii şi demonstraţii sportive; - veniturile obţinute din reclama şi publicitate, potrivit legislaţiei
în vigoare. Veniturile din activităţi economice cuprind: a) venituri din exploatare: - venituri din
vânzarea de produse şi mărfuri, executări de lucrări şi prestări de servicii; - venituri din variaţia
stocurilor, reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de
producţie efectiv a stocurilor de produse şi producţie în curs de la sfârşitul perioadei şi valoarea
stocurilor iniţiale ale produselor şi producţiei în curs, neluând în calcul ajustările pentru depreciere
reflectate; - venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor
efectuate de entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca active imobilizate corporale şi
necorporale; - venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea
diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază
entitatea; - alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate şi alte
venituri din exploatare. . b) venituri financiare: - venituri din imobilizări financiare; - venituri din
investiţii pe termen scurt; - venituri din creanţe imobilizate; venituri din investiţii financiare cedate; -
venituri din diferenţe de curs valutar; - alte venituri financiare. c) venituri extraordinare (de exemplu,
venituri rezultate din compensaţiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamităţi sau alte
evenimente extraordinare). În ceea ce priveşte înregistrările contabile acestea sunt reglementate
prin O.M.F.P. 1.969/2009 unde există şi monografie prezentată.

CLUB SPORTIV O asociaţie CLUB SPORTIV, înfiinţată în noiembrie 2009, are posibilitatea de a organiza
contabilitate în partidă simplă. Este înfiinţată în baza O.G. 26/2000. Nu are angajaţi. Extras din O.G.
26/2000 Art. 1. - (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor
activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal
nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Asociaţiile şi
fundaţiile constituite potrivit prezentei ordonanţe sunt persoane juridice de drept privat fără scop
patrimonial Contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial se ţine conform O.M.F.P. nr.
1.969/2007 unde aveţi şi monografie prezentată.

http://expertcontrol.ro/biblioteca/166646817-Noile-reglementari-contabile.pdf

ntrebare: Un ONG, respectiv Club sportiv, premiaza atat sportivii cat si antrenorii pentru
rezultatele competitionale obtinute la concursurile internationale. Lunar se acorda
sportivilor o indemnizatie de efort pentru pregatire in vederea participarii la competitiile
nationale.

Cum se impoziteaza, daca se mai retin alte contributii in afara impozitului pe venit si
unde se declara aceste sume acordate:
- premierea sportivilor si antrenorilor
- indemnizatia de efort acordata sportivilor

Raspuns:

A) In intrebarea dvs nu ati mentionat ce fel de relatie contractuala aveti incheiata cu


sportivii si antrenorii respectivi .
Microintreprindere versus PFA: informatii complete
Vezi detalii

Deduceti cheltuielile cu autovehiculele pe care le detineti


Vezi detalii

Autorizatiile si documentele esentiale de functionare


Vezi detalii

Potrivit art. 14 din Legea 69/2000 privind Legea educatiei fizice si sportului:
(1) In conditiile legii si in conformitate cu prevederile cuprinse in statutele si
regulamentele federatiilor sportive nationale si internationale, sportivii de performanta pot
fi:
a) amatori;
b) profesionisti.
(2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv indeplineste
urmatoarele conditii:
a) are licenta de sportiv profesionist;
b) incheie cu o structura sportiva, in forma scrisa, un contract individual de munca sau o
conventie civila in conditiile legii.

1) Daca aveti incheiate contracte individuale de munca

Potrivit pct. 68 lit k) din Normele de aplicare a Codului fiscal dat in aplicarea art 55 alin
(1) din Codul fiscal sunt considerate veniturile din salarii sau considerate asimilate
salariilor sumele platite sportivilor ca urmare a participarii in competitii sportive, precum si
sumele platite sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti in domeniu pentru
rezultatele obtinute la competitiile sportive, de catre structurile sportive cu care acestia
au relatii contractuale de munca, indiferent de forma sub care se platesc, inclusiv prima
de joc, cu exceptia celor prevazute la art. 42 lit. t) din Codul fiscal;

In aceste conditii sumele respective sunt considerate venituri din salarii si se va retine,
evidentia si declara toate contributiile sociale individuale obligatorii cat si cele datorate de
angajator . Aceste sume se vor declara in Declaratia privind obligatiile de plata a
contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate -
formular 112.

2 ) Daca aveti incheiata o alta forma contractuala, premiile acordate se vor impozita
conform art. 75 alin (1) potrivit caruia veniturile din premii cuprind veniturile din
concursuri, altele decat cele prevazute la art. 42, precum si cele din promovarea
produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii.

Potrivit pct. 150 din Normele de aplicare a Codului fiscal , in aceasta categorie se
cuprind venituri in bani si/sau in natura, ca de exemplu:

- venituri sub forma de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultura, stiinta si arta la
gale, simpozioane, festivaluri, concursuri nationale sau internationale, concursuri pe
meserii sau profesii;

- venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura acordate sportivilor, antrenorilor,
tehnicienilor si altor specialisti prevazuti in legislatia in materie, pentru rezultatele
obtinute la competitii sportive interne si internationale, altele decat:
a) veniturile prevazute la art. 42 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile
si completarile ulterioare;
b) veniturile platite de entitatea cu care acestia au relatii generatoare de venituri din
salarii potrivit cap. III al titlului III din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile
si completarile ulterioare.

Venitul net este diferenta dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc si suma
reprezentand venit neimpozabil. Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea
la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri. Nu sunt
impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura,
sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 600 lei, realizate de contribuabil,
pentru fiecare premiu. Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final.
Impozitul retinut se declara in Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat-
formular 100

B) Potrivit art 14 din Hotarare 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportiva, pentru asigurarea unei alimentatii corespunzatoare efortului depus in
pregatire, sportivii pot beneficia de alimentatie de efort - in alimente - - acordata dupa
cum urmeaza:

a) de catre federatiile sportive nationale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile
olimpice si nationale, la toate categoriile de varsta - pana la 700 lei lunar/persoana;

b) de catre directiile pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti sau cluburile


sportive, pentru ceilalti sportivi legitimati din sectiile cluburilor, la toate categoriile de
varsta - pana la 450 lei lunar/persoana.

Conform art 55 alin (4) lit b) din Codul fiscal coroborat cu prevederile pct 82 din Normele
de aplicare a Codului fiscal nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in
intelesul impozitului pe venit drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare printre care si contravaloarea hranei, alimentelor sau
numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentatiei de efort necesare in perioada
de pregatire.

http://www.fiscalitatea.ro/impozitare-premii-acordate-de-un-ong-2699/