Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro

AVIZAREA PROGRAMEI DE OPŢIONAL –


criterii minimale de evaluare / apreciere

 CADRUL GENERAL:
Disciplinele opţionale (DO) pentru învăţământul primar au, sub aspectul tipologiei, în general,
caracter transdisciplinar. Deşi nu se suprapun perfect din punct de vedere al conţinutului ştiinţific,
sunt acceptaţi şi termeni ca “interdisciplinar”, “crosscurricular”, “integrat” ş.a. Important este ca
aceste discipline să vizeze formarea unor competenţe specifice cu grad mare de transfer.
DO se concep pentru un singur an şcolar, de aceea nu se formulează pentru ele competențe
generale.
Se recomandă evitarea DO de tipul “Literatură pentru copii”, “Matematică distractivă” etc.,
deoarece acestea nu fac decât să reia, pe alt tip de suporturi pentru învăţare, conţinutul disciplinelor
Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului. Atunci când se optează, totuşi,
pentru DO enumerate anterior, este obligatorie abordarea transdisciplinară.
Pagina de avizare este obligatorie, aceasta dovedeşte faptul că DO a fost văzută cu atenţie în
Consiliul de Curriculum al Şcolii (coordonatorul Comisiei metodice şi directorul unităţii şcolare) şi
au fost făcute, deja, recomandările necesare pentru o formă corectă; de asemenea, se constituie în
“adeverinţă” în portofoliul profesional.

 PAGINA DE IDENTIFICARE conţine datele necesare identificării DO: denumirea, tipul, arii
curriculare implicate, propunătorul, şcoala, clasa (nr. de elevi), anul şcolar.

 SCHEMA DE PROIECTARE:

Argument
Competențe specifice Activităţi de învăţare

Lista de conţinuturi
Modalităţi de evaluare
Bibliografie

 ARGUMENTUL:
Se va redacta 1/2 - 1 pagină care motivează cursul propus: nevoi ale elevilor, ale comunităţii
locale, formarea unor competenţe de transfer.
De evitat “eseul” entuziast, care sună bine, dar nu trimite la elemente de “substanţă”.

 COMPETENȚELE SPECIFICE :
Competențele specifice vor fi formulate după modelul celor din programa naţională (al
materiilor de trunchi comun), dar nu vor fi reluări ale acestora. Dacă opţionalul ar repeta
competențele specifice ale programei şcolare, atunci opţionalul respectiv nu ar aduce nimic nou din
1
punctul de vedere al formării şi dezvoltării unor capacităţi ale gândirii (ar aprofunda eventual, prin
adăugarea unor conţinuturi, abilităţile care se formează prin urmărirea competențelor specifice din
programa naţională).
O competență specifică este corect formulată dacă, prin enunţul său, răspunde la întrebarea "ce
poate să facă elevul?". Dacă răspunsul la această întrebare nu este clar (ceea ce poate face elevul
nu poate fi demonstrat şi evaluat), atunci competența specifică este prea general definită. Pentru
un opţional de o oră pe săptămână se vor defini şi urmări 5-9 competențe specifice - pe care elevii
urmează să le atingă până la sfârşitul anului.
Competența specifică conţine un singur verb (care trimite la comportamente observabile,
măsurabile), contextul de realizare şi criterii minimale de performanţă. De evitat utilizarea verbelor
de tipul: a cunoaște, a şti , a înţelege , a simți, a aprecia, a-și însuși, a asimila .
Competențele specifice au un caracter integrator, trimit la competenţe cu grad mare de
transfer, de aceea este de evitat formularea lor pe arii curriculare implicate.

 ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE:
Se corelează cu fiecare competență specifică formulată, astfel încât pentru fiecare competență
propusă să existe cel puţin o activitate de învăţare.
De evitat formularea care începe cu “exerciţii de ...”, deoarece aceasta induce ideea că strategia
de bază a DO o reprezintă exerciţiul.
Activităţile de învăţare trebuie să vizeze cât mai multe din ariile curriculare implicate, astfel
încât să demonstreze aspectul transdisciplinar al învățării.

 LISTA DE CONŢINUTURI:
Lista de conţinuturi cuprinde informaţiile pe care opţionalul le propune ca bază de operare
pentru formarea capacităţilor vizate de competențele specific (informaţii care vor fi introduse,
combinate şi recombinate între ele şi cu altele învăţate anterior).

 MODALITĂŢILE DE EVALUARE:
Ca modalităţi de evaluare, vor fi menţionate tipurile de probe care se potrivesc opţionalului
propus (de ex. probe scrise, probe orale, probe practice, referat, proiect etc.).
Pentru fiecare tip de probă se pot menţiona instrumentele utilizate, de exemplu: probe scrise:
fişe pentru activitatea independentă, lucrări de control, compuneri ş.a.
Se poate realiza şi o listă a “produselor finite” ale activităţii, de exemplu: portofoliu tematic,
postere, afişe ş.a.

 BIBLIOGRAFIA:
Cuprinde minimum trei surse bibliografice consultate în vederea proiectării, desfăşurării şi
evaluării DO.
Trebuie consemnată corect, respectiv: nume, prenume (autor), titlu (care trebuie subliniat),
editura, localitatea, anul apariţiei şi paginile consultate (atunci când lucrarea nu a fost parcursă
integral).
Lucrările se ordonează fie respectând criteriul alfabetic, fie criteriul conţinutului (proiectare,
evaluare, suport de curs).

 SUPORTUL DE CURS:
Nu se prezintă în faza de avizare a proiectului DO, dar trebuie avut în vedere pentru mapa
opţionalului.
În cazul în care se apelează la suporturile de curs “gândite de alţii”, respectiv publicate, se
recomandă realizarea efortului de adaptare a acestora la particularităţile colectivului condus.

 PLANIFICAREA ANUALĂ ŞI PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE:


Se integrează în planificarea şi proiectarea tuturor disciplinelor de învăţământ.

2
 DISCIPLINELE OPŢIONALE CU STATUT APARTE:
Educaţia pentru sănătate, Consiliere şi orientare, Educaţia economică, Cultură şi tradiţii
aromâne, Educaţie europeană, Educaţie ecologică şi de protecţia mediului au programe avizate de
M.E.N, deci nu este necesară evaluarea conţinutului acestor DO, dar este necesară avizarea fişei-
tip. Proiectarea şi evaluarea lor se realizează la fel ca pentru toate disciplinele de învăţământ.
Toate disciplinele opţionale sunt evaluate prin calificative, mai puţin Consilierea şi orientarea.
În schemele orare, DO sunt cuprinse, datorită aspectului transdisciplinar, în rubrica “Discipline
opţionale” (inclusiv Educaţia pentru sănătate, deşi este derivată, iniţial, din sfera Consilierii şi
orientării). Singura care se încadrează separat este Consilierea şi orientarea.