Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teologic “Episcop Melchisedec” Roman

Str. Alexandru cel Bun, Nr.2, Loc. Roman


Telefon: 0233740906
Fax: 0233740906
Clasa a XII-A

EXAMEN DE CORIGENȚA LA ISTORIE


sesiunea august 2016-probă scrisă
VARIANTA 2

Subiectul I (30 puncte)


Citiţi cu atenţie textele de mai jos:

A. „[1290], fiind (...) Negru Voievod, mare herţeg (...) pre Ţara Făgăraşului, ridicatu-s-a de acolo
co toată casa lui şi cu mulţime de noroade, rumâni, papistaşi, saşi şi dă tot felul de oameni. Pogorându-se
pre apa Dâmboviţii, început-au a face ţară nouă. Întâi au făcut oraşul ce-i zic Câmpulung (...) Iar
noroadele ce pogorâse cu dânsul, unii s-au tins pe sub podgorie, ajungând până la apa Siretului şi până în
Brăila, iar alţii s-au tins în jos peste tot locul de au făcut oraşe şi sate până în marginea Dunării şi până la
Olt (...) Atunci şi basarabeştii cu toată boierimea ce era mai înainte peste Olt (...) au venit la [Negru
Voievod], închinându-se să fie supt porunca lui şi numai ei să fie peste toţi.” (Letopiseţul
Cantacuzinesc)

B. „Iar în acel timp Bogdan, voievodul românilor din [Ţara Maramureşului], adunând în jurul
său pe românii din acel district, trecu pe ascuns în Ţara Moldovei, supusă coroanei regatului ungar, şi cu
toate că a fost lovit de multe ori de armata regelui [Ungariei], sporind mult numărul locuitorilor români,
aceea ţară a crescut [devenind] un stat.” (Cronica lui Ioan de Târnave)

1. Menţionaţi secolul la care se referă sursa A. 3 p.


2. Numiţi un oraş precizat în sursa A. 3 p.
3. Numiţi teritoriul din care a plecat Negru Voievod, din sursa A, respectiv Bogdan din sursa B.
4 p.
4. Menţionaţi, din sursa A, un punct de vedere referitor la întemeierea statului medieval sud
carpatic, susţinându-l cu o explicaţie din text.
4 p.
5. Menţionaţi, din sursa B, un punct de vedere referitor la întemeierea Moldovei, susţinându-l cu
o explicaţie din text. 6 p.
6. Numiţi formaţiunile politice prestatale româneşti menţionate în Legenda Sf Gerard sex XI.
6 p.
7. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia autonomiile locale au
contribuit la constituirea statelor în spaţiul medieval românesc. (Se punctează coerenţa şi pertinenţa
argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprimă
cauzalitatea şi concluzia.) 4p

Subiectul II (30 puncte)


Citiţi cu atenţie textele de mai jos:
A. “Și oprindu-se aici mult timp, atunci Tuhutum, tatăl lui Horea, cum era el om priceput, după
ce a început-să afle de la locuitori despre bunătăţile ţării Ultrasilvana, unde stăpânirea o ţinea un
oarecare blac Gelu, a început să ofteze, dacă n-ar fi fost posibil a primi graţie ducelui Arpad să obţină
ţara Ultrasilvana pentru sine şi urmaşii săi.
Ceea ce ulterior s-a fi întâmplat în fapt, căci urmaşii lui Tuhutum au obţinut teritoriile de peste...
împreună cu cei doi fii ai săi, Bivia şi Bucna, ar fi vrut să se facă creştini şi dacă n-ar fi acţionat fară
încetare împotriva sfântului rege, după cum se va spune în cele ce urmează”.
(Anonymus, Gesta Hungarorum)
B. „(...) îi dăm şi îi dăruim lui (Rembald, conducătorul cavalerilor ioaniţi) şi prin dânsul numitei case,
întreaga ţară a Severinului împreună cu munţii ce ţin de ea şi cu toate celelalte ce atârnă de ea, precum şi
cnezatele lui Ioan şi Farcaş până la răul Olt, afară de pământul voievodului Litovoi, pe care îl lăsăm
românilor aşa cum l-au stăpânit aceştia şi până acum (...); deoarece acel preceptor Rembald s-a îndatorat
(...) să ia arme pentru ajutorarea regatului nostru ȋn vederea apărării credinţei creştine.”
(Diploma cavalerilor ioaniţi)

Pornind de la aceste texte, răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Precizaţi, din sursa A, numele celui care a condus înaintea lui Tuhutum. 2p
2. Precizaţi o formaţiune politică la care se referă sursa B. 2p
3. Numiţi cele două izvoare istorice, precizate atât în sursa A, cât şi în sursa B. 6p
4. Scrieţi litera corespunzătoare sursei care susţine ideea potrivit căreia voievodatele rămâneau în
stăpânirea românilor, selectând o informaţie aflată în relaţie cauză-efect. 5p
5. Scrieţi litera corespunzătoare sursei care susţine ideea stăpânirii maghiare în spaţiul intracarpatic,
selectând o informaţie aflată în relaţie cauză-efect. . 5p
6. Menţionaţi alte două formaţiuni politice prestatale existente în spaţiul românesc între secolele
IX-XIII, în afara celor precizate în text.
6p
7. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia formaţiunile politice au
contribuit la întemeierea statelor medievale, în spaţiul românesc. (Se punctează coerenţa şi
pertinenţa argumentării, elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)
4p

Subiectul III (30 puncte)


Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre Teoria roesleriană şi netemeinicia ei,
având în vedere:
– cauzele apariţiei teoriei imigraţioniste; 5pct
– afirmaţii ale teoriei imigraţioniste; 10 pct
– netemeinicia teoriei roesleriene; 10 pct
– explicaţi de ce teoria roesleriană are un caracter politic. 5 pct