Sunteți pe pagina 1din 5

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ

Str. Veniamin Costache, nr. 5, Tg. Neamţ, jud. Neamţ,


C.S.E..I Tg. Neamţ cod 615200; Tel./fax: 0233/791875
E-mail: cseducatie.incluziva.tg.neamt@gmail.com
URL: http://sites.google.com/site/cseitgneamt

Regulamentul Concursului

Capitolul I Dispoziţii generale

Art. 1 Concursul Național „Mărțișor… literar”, ediţia I, este activitate în cadrul proiectului
”Ion Creangă prietenul copiilor” aflat la a IV-a ediție, inițiat de către Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ și inclus în Calendarul Județean al Activităților Educative
2018, domeniul cultural-artistic, poziția 8. Acest concurs se organizează de către Centrul
Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamţ , cu sprijinul partenerilor, în conformitate
cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursurilor școlare.

Art. 2 Mediatizarea activităților proiectului se va face prin intermediul internetului,


www.didactic.ro, pe site-ul ISJ Neamț și pe site-ul școlii organizatoare.

Art. 3 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE, cheltuielile necesare organizării şi


desfășurării concursului fiind suportate de școala organizatoare.

Capitolul II Organizarea și desfășurarea concursului

Art. 4 La acest proiect au dreptul să se înscrie cadre didactice și elevi din învățământul
primar, gimnazial şi liceal din toate județele, urmând ca jurizarea să se realizeze pe
categorii de vârstă.

Art. 5 Etapa pe şcoală va avea loc în perioada 12–28 februarie 2018 și va fi organizată
de către coordonatorii din școlile partenere.
Art. 6 Înscrierea participanţilor la faza naţională se va face în perioada 1 – 8 martie
2018 prin trimiterea fişei de înscriere, a acordului de publicare, împreună cu
lucrările elevilor înscriși în concurs, pe adresa de e-mail:
concurs.cseint@outlook.com
1

.
Pagina
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ
Str. Veniamin Costache, nr. 5, Tg. Neamţ, jud. Neamţ,
C.S.E..I Tg. Neamţ cod 615200; Tel./fax: 0233/791875
E-mail: cseducatie.incluziva.tg.neamt@gmail.com
URL: http://sites.google.com/site/cseitgneamt

Art. 7 Concursul este cu participare indirectă, având două categorii:


a) Proză.
b) Versuri.

• Temele concursului literar sunt:


a) Amintirile lui Nică – inspirație pentru o copilărie curată.
b) Poveștile lui Ion Creangă – stimulent pentru creativitate.
• Condiții de redactare: format Times New Roman, font 12, spațiere la un rând,
maximum două pagini. Sus, centrat - va fi scris titlul, rândul următor, dreapta – va fi
scris numele autorului, dedesubt – clasa și unitatea școlară, iar la două rânduri,
dedesubt, aliniat stânga-dreapta (proză) sau centrat (versuri), va fi scrisă creația.
• Un cadru didactic poate înscrie maximum 2 lucrări în concurs.
• Pașii înscrierii la concurs:
1. se completează fișa de înscriere și acordul de publicare (Anexele 1 și 2),
2. se semnează olograf,
3. se scanează sau se fotografiază clar și se atașează la e-mail (fișiere .jpg sau
.pdf),
4. se atașează și lucrările elevilor înscriși în concurs (fișiere .doc sau .docx) în format
WORD,
5. se expediază e-mailul la adresa concurs.cseint@outlook.com
6. Veți primi confirmare de primire. Dacă nu, înseamnă că înscrierea nu s-a realizat.

Art. 8 Lucrările care nu respectă tema, criteriile de redactare sau care vor fi trimise
după data anunţată, nu vor intra în concurs.

Art. 9 Comisia de organizare are următoarele atribuţii:


• Monitorizează organizarea şi desfăşurarea proiectului;
• Stabileşte şi transmite unităţilor şcolare informaţii despre derularea proiectului;
• Centralizează datele venite din şcoli: înscrierile, lucrările;
• Asigură logistica necesară comisiei judeţene de evaluare
• Numeşte membrii comisiei de evaluare;
• Asigură evaluarea lucrărilor în conformitate cu criteriile stabilite;
• Mediatizează rezultatele concursului;
• Completează diplomele pentru elevii premiaţi, în procent de maximum 30% din
numărul elevilor participanți;
• Asigură trimiterea diplomelor elevilor și a adeverinţelor cadrelor îndrumătoare.

Art. 10 Criteriile de evaluare vizează: respectarea tematicii, munca elevului oglindită în


lucrare, creativitatea, modul în care stăpâneşte şi utilizează tehnicile artistice literare, dar
şi existenţa elementelor care să probeze cunoaşterea vieţii şi activităţii lui Ion Creangă.
• În jurizarea lucrărilor se va ține seama de toate criteriile de realizare a unui text pe
temă dată.
2

Art. 11 Comisia de evaluare va analiza lucrările elevilor şi va fi formată din câte un


Pagina

delegat din școlile partenere (Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ,
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ
Str. Veniamin Costache, nr. 5, Tg. Neamţ, jud. Neamţ,
C.S.E..I Tg. Neamţ cod 615200; Tel./fax: 0233/791875
E-mail: cseducatie.incluziva.tg.neamt@gmail.com
URL: http://sites.google.com/site/cseitgneamt

Școala Profesională Specială Breaza, Școala Gimnazială Palanca, Bacău și Liceul cu


Program Sportiv Arad).
 Creaţiile elevilor vor fi evaluate şi clasificate după un punctaj hotărât de comisia de
evaluare.
 Se vor acorda premii I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de clasă și categorie de
concurs. Pe diplome va fi precizat şi numele cadrului didactic îndrumător.
 Diplomele vor fi semnate de ISJ Neamț, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu
Neamţ, Școala Profesională Specială Breaza, Școala Gimnazială Palanca, Bacău și
Liceul cu Program Sportiv Arad.
 ISJ va autoriza maximum 30% din diplome, premianți I, II, III și mențiuni obținute la
concurs din numărul total de participanți, conform regulamentelor școlare. Lucrările care
nu vor obține premiu/mențiune vor fi recompensate cu diplome de participare.

Art. 12 Toate lucrările și creațiile elevilor participanți la concurs (cu condiția semnării
acordului de publicare), vor fi publicate în revista școlii organizatoare ”Curcubeul
copilăriei”, III/Nr.1, ISSN 2537-446X, realizată în formatul clasic (tipărită pe hârtie).
Revista va putea fi procurată de către toți cei interesați. Mai multe detalii obțineți trimițând
un e-mail la: stefan_grigoriu@hotmail.com

Capitolul III Dispoziţii finale


Art. 13 Afișarea rezultatelor se va face în data de 30 martie 2018 pe site-ul școlii
organizatoare, http://sites.google.com/site/cseitgneamt

Art. 14 Trimiterea diplomelor se va face până la data de 30 aprilie 2018, pe adresa de e-


mail din fișa de înscriere.

DATELE DE CONTACT ALE COORDONATORILOR PROIECTULUI


Prof. Grigoriu Ștefan - e-mail: stefan_grigoriu@hotmail.com
Prof. Istrate Mariana - e-mail imarina52@yahoo.com
3
Pagina
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ
Str. Veniamin Costache, nr. 5, Tg. Neamţ, jud. Neamţ,
C.S.E..I Tg. Neamţ cod 615200; Tel./fax: 0233/791875
E-mail: cseducatie.incluziva.tg.neamt@gmail.com
URL: http://sites.google.com/site/cseitgneamt

Anexa 1
FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS NAŢIONAL
„MĂRȚIȘOR… LITERAR” ediția I
ÎN CADRUL PROIECTULUI ”ION CREANGĂ PRIETENUL COPIILOR”

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:

.............................................................................................................................................

E-mail ...........................................

Telefon: ..............................................

Specialitatea: ............................................................

Unitatea de învăţământ: ......................................................................................

Elevi participanţi:
Nr. crt. Numele şi prenumele Clasa Titlul lucrării
elevului
1.

2.

Doresc achiziția revistei ”Curcubeul copilăriei”, III/Nr.1, ISSN 2537-446X, în care se


regăsesc creațiile elevului/elevilor pe care îi înscriu în concurs:

DA

NU

Semnătura cadrului didactic,


4
Pagina
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ
Str. Veniamin Costache, nr. 5, Tg. Neamţ, jud. Neamţ,
C.S.E..I Tg. Neamţ cod 615200; Tel./fax: 0233/791875
E-mail: cseducatie.incluziva.tg.neamt@gmail.com
URL: http://sites.google.com/site/cseitgneamt

Anexa 2
ACORD DE PUBLICARE
CONCURS NAŢIONAL
„MĂRȚIȘOR… LITERAR” ediția I
ÎN CADRUL PROIECTULUI ”ION CREANGĂ PRIETENUL COPIILOR”

Subsemnatul ……………………………………………………, profesor/învățător la

……………………………………………………………………………….., sunt de acord cu

publicarea lucrării …………………………………………………………………………………,

a elevului …………………………………………………………., din clasa ……………….., în

revista cu ISSN “Curcubeul copilăriei”. Prin semnarea acestui acord declar că lucrarea

înscrisă în concurs aparține elevului menționat, nu încalcă legile dreptului de autor și

consimt să fie utilizată gratuit de către organizatorii concursului în vederea publicării în

revista amintită.

Semnătura cadrului didactic,

5
Pagina