Sunteți pe pagina 1din 57

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI - LEGISLAŢIE GRADUL I

IANUARIE 2015
Varianta a Varianta b Varianta c
Enunt

Ansamblul de reguli prin


Obligaţia unor persoane fizice sau
Obligaţia unor persoane fizice sau care un terţ îşi exercită
juridice de a consuma energie
Accesul la reţeaua electrica de interes public juridice de a se racorda, in dreptul de a se racorda şi de
electrica achiziţionata de pe piaţa
este definit ca fiind: condiţiile legii, la reţelele electrice a folosi, în condiţiile legii,
de energie electrica in regim
de transport sau de distribuţie reţelele electrice de transport
concurenţial
şi distribuţie;

Pentru accesul la reţea a energiei electrice


produsă din surse regenerabile şi în cogenerare doar de natură tehnică doar de natură comercială tehnice şi comerciale
de înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli:

Autoritatea Naţionala de Autoritatea Naţionala de


Agenţie naţională de reglementare
ANRE este: Reglementare pentru Serviciile Reglementare in domeniul
în domeniul energiei termice
Publice de Gospodărie Comunala Energiei

Respectarea reglementarilor
ANRE exercita controlul asupra operatorilor
Respectarea legislaţiei privind emise si a sistemului de
economici din sectorul energiei electrice cu Gestiunea patrimoniului public
securitatea şi sănătatea în muncă preturi si tarife in vigoare in
privire la:
sectorul energiei electrice

Asupra terenurilor aflate in proprietatea


terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de
siguranţa ale capacităţilor energetice, se drept de utilizare gratuită drept de proprietate drept de servitute legală
stabileşte pentru deţinătorul capacităţilor
energetice:
Centrala electrica de cogenerare (termoficare)
combinată a energiei
este ansamblul de instalaţii, construcţii si doar a energiei electrice doar a energiei termice
electrice si termice
echipamente necesare pentru producerea:

Cine analizează si avizează îndeplinirea


Operatorul de Transport si de
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE Operatorul de distribuţie
Sistem
electrice de distribuţie?
este obligată să asigure accesul la este obligată să asigure
O persoană care deţine în proprietate sau în
nu are obligaţii privind asigurarea reţea numai pentru producători de accesul la reţea, conform
folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie
accesului la reţea energie electrică din surse reglementărilor autorităţii
la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012:
regenerabile competente

Utilizează energie electrică în Utilizează energiei electrice


cumpără energie electrică
exclusivitate pentru iluminatul pentru funcţionarea receptoarelor
pentru propriul consum
artificial din propria locuinţă şi din electrocasnice din propria
Clientul casnic este clientul care: casnic, excluzând consumul
afara acesteia, fiind racordat la o locuinţa, precum si pentru
pentru activităţi comerciale
reţea electrică monofazată de joasă realizarea de activităţi comerciale
sau profesionale
tensiune sau prestarea de servicii

cumpăra energie electrica pentru este liber să îşi aleagă


este obligat a cumpăra energie consumul propriu si are dreptul de furnizorul de energie
Client eligibil este clientul care: :
electrica la tarife reglementate a revinde surplusul pe piaţa de electrică de la care cumpără
energie electrica energie electrică

Zona adiacenta liniei electrice Zona adiacenta liniei electrice


Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene zona de protecţie si zona de
aeriene având 100 m lăţime în plan aeriene situata la 10 m deasupra
include: siguranţa
orizontal acesteia

operatorului de distribuţie în
Finanţarea lucrărilor de electrificare a
autorităţilor locale ministerului de resort executarea contractului de
localităţilor este obligaţia:
concesiune
Consum de energie mai mare
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit consumarea unei cantităţi de sustragerea de energie electrică
decât cel aferent puterii
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei energie mai mare decât cea constatată prin hotărâre
aprobate prin avizul tehnic
electrice în caz de: contractată judecătorească definitivă
de racordare

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit


constatare a unui consum fraudulos Neplata abonamentului
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata facturilor
de energie radio-tv
electrice în caz de:

sustragerea de energie
electrică constatată prin
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit consum de energie mai mare decât consumarea unei cantităţi de
hotărâre judecătorească
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei cel aferent puterii aprobate prin energie mai mare decât cea
definitivă, neplata facturilor
electrice numai în caz de: avizul tehnic de racordare contractată
sau în alte situaţii prevăzute
de legislaţia în vigoare.

furnizorul este îndreptăţit să


În cazul constatării, conform prevederilor solicite unui client final
legale în vigoare, a unor acţiuni menite să clientul final va fi sancţionat clientului final i se va rezilia constituirea de garanţii
sustragă energia electrică prin ocolirea contravenţional contractul de furnizare financiare pentru o perioadă
echipamentelor de măsurare: de consum echivalent de
maximum un an

Legea energiei electrice nr. 123/2012 creează energiei electrice şi al


cadrul de reglementare pentru desfăşurarea doar al energiei electrice doar al energiei termice energiei termice produse în
activităţilor în sectorul: cogenerare

reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea


O reţea electrica de distribuţie este definită ca
linie nominala strict mai mare de linie nominala strict mai mare de de linie nominala pana la
fiind:
220 kV 110 kV 110 kV inclusiv
atât autorizaţii de înfiinţare
pentru realizarea de noi
numai autorizaţii de înfiinţare capacităţi energetice de
numai licenţe pentru exploatarea
pentru realizarea de noi capacităţi producere a energiei
ANRE emite: comercială a capacităţilor
energetice de producere a energiei electrice, cât şi licenţe
energetice
electrice pentru exploatarea
comercială a capacităţilor
energetice

ce deţine, sub orice titlu, o


reţea electrică de distribuţie
şi care răspunde de
Care întreţine si dezvolta reţeaua
Operator de distribuţie este o persoană fizică Care deţine si exploatează reţeaua exploatarea, de întreţinerea
electrica de transport al energiei
sau juridică: electrica de iluminat public şi, dacă este necesar, de
electrice
dezvoltarea reţelei de
distribuţie într-o anumită
zonă

prin contracte bilaterale, la


Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii Contracte bilaterale la preţuri
Contracte bilaterale la tarife fixe preţuri negociate sau
vând energie electrică clienţilor finali prin: reglementate
stabilite prin oferte-tip

ansamblul instalaţiilor
electroenergetice
Ansamblul instalaţiilor
interconectate prin care se
Totalitatea liniilor si staţiilor electroenergetice interconectate
realizează producerea,
Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: electrice interconectate, indiferent prin care se realizează numai
transportul, conducerea
de nivelul de tensiune transportul şi distribuţia energiei
operativă, distribuţia,
electrice
furnizarea şi utilizarea
energiei electrice

Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea negociate cu solicitantul reglementate de ANRE
Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale în
vigoare (contract individual
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale Comiterea unei fapte prevăzute în de muncă semnat cu un
Executarea de instalaţii electrice
în cazul în care electricianul autorizat comite Regulamentul de autorizare ca fiind angajator sau contract de
dacă deţine autorizaţie de tip B
una dintre următoarele abateri: permisă prestări servicii, în cazul în
care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale, în
vigoare (contract individual
Proiectarea instalaţiei electrice a Desfăşurarea activităţii în baza de muncă semnat cu un
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
unei locuinţe în baza unei unui carnet de electrician autorizat angajator sau contract de
unui electrician autorizat pentru:
autorizaţii de tip II A emis în anul 2009 prestări servicii, în cazul în
care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară


numai conform
activităţi de proiectare, verificare şi execuţie a
de către Ministerul învăţământului de către operatorul de distribuţie reglementărilor emise de
lucrărilor aferente instalaţiilor electrice
ANRE
aparţinând SEN se realizează:

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul III, tip electrice cu orice putere instalată electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 110 kV nominală maximă de 6 kV
nominală maximă de 20 kV
ANRE - Autoritatea Naţională de
nerespectarea normelor de nerespectarea normelor tehnice încălcarea prevederilor
Reglementare în domeniul Energiei este
prevenire a incendiilor emise de către ANRE; legislaţiei muncii
abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze:

încălcarea de către participanţii la


ANRE - Autoritatea Naţională de
încălcarea prevederilor legislaţiei piaţa de energie electrică a nerespectarea normelor de
Reglementare în domeniul Energiei este
muncii reglementărilor tehnice şi/sau prevenire a incendiilor
abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze:
comerciale emise de ANRE

Să transmită la ANRE o
cerere şi documentaţie
Să transmită la ANRE o cerere şi
Electricienii care doresc să solicite autorizarea, Să transmită la ANRE o cerere şi anexată, din care să reiasă
documentaţie anexată, din care să
pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să documentaţie anexată, din care să atât calificarea cât si
reiasă doar experienţa practică în
îndeplinească următoarele condiţii: reiasă doar calificarea profesională experienţa profesională în
domeniul instalaţiilor electrice
domeniul instalaţiilor
electrice

capacităţi de producere a energiei


linii electrice de distribuţie a linii electrice de distribuţie a
ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru electrice şi termice în cogenerare
energiei electrice cu tensiune energiei electrice cu tensiune
realizarea şi/sau retehnologizarea de: cu puteri instalate mai mari de 1
nominala de 0,4 kV nominala de 20 kV
MW

realizarea de noi capacităţii


retehnologizarea capacităţilor de
prestarea serviciului de distribuţie energetice de producere a
ANRE emite licenţe pentru producere, transport şi distribuţie
a energiei electrice energiei electrice si energiei
a energiei electrice
termice in cogenerare

Realizarea de noi capacităţii


retehnologizarea capacităţilor de
energetice de producere a
ANRE emite licenţe pentru producere, transport şi distribuţie a administrarea pieţelor centralizate
energiei electrice si energiei
energiei electrice
termice in cogenerare
Retehnologizarea
exploatarea comercială a Reabilitarea capacităţilor de
capacităţilor de producere,
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a producere, transport şi distribuţie
transport şi distribuţie a
energiei electrice a energiei electrice
energiei electrice
activitatea de instruire profesională
realizarea de noi capacităţii
a personalului care lucrează in
energetice de producere a energiei prestarea serviciului de
ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
electrice si energiei termice in sistem
Sistemului Electroenergetic
cogenerare
Naţional
activitatea de instruire profesională
realizarea de noi capacităţii
a personalului care lucrează in
prestarea serviciului de transport energetice de producere a
ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
al energiei electrice energiei electrice si energiei
Sistemului Electroenergetic
termice in cogenerare
Naţional

retehnologizarea
exploatarea comercială a reabilitarea capacităţilor de
capacităţilor de producere,
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a producere, transport şi distribuţie
transport şi distribuţie a
energiei electrice a energiei electrice
energiei electrice

Activitatea de instruire
reabilitarea capacităţilor de profesională a personalului care
activitatea de furnizare a
ANRE emite licenţe pentru: producere, transport şi distribuţie a lucrează in instalaţiile electrice
energiei electrice
energiei electrice din cadrul Sistemului
Electroenergetic Naţional

Legitimaţia este declarată


Legitimaţia este declarată nulă,
nulă, într-un ziar local şi
În cazul în care electricianul autorizat îşi Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită
titularul achită un tarif de
pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 500
emitere a duplicatului,
poate emite un duplicat, dacă: tariful de autorizare aprobat RON indiferent de gradul şi tipul
conform prevederilor din
de autorizare
regulamentul de autorizare
Un document obligatoriu din
În vederea înscrierii la examenul de autorizare,
dosar, care trebuie întocmit
electricianul trebuie să transmită în Opţional (solicitantul decide dacă îl
Nerelevant corelat cu informaţiile
documentaţia anexată cererii de autorizare o transmite sau nu)
conţinute în carnetul de
lista de lucrări executate; acest document este:
muncă

În cazul în care doreşte


Se va prezenta la sediul ANRE
Se va prezenta la sediul ANRE continuarea activităţii în
pentru a viza prelungirea
pentru a viza legitimaţia pentru o calitate de electrician
După expirarea duratei de valabilitate a valabilităţii legitimaţiei pentru o
nouă perioadă de 5 ani, cu plata autorizat, va susţine un nou
legitimaţiei de electrician autorizat, titularul: perioadă de doar 3 ani, cu plata a
tarifului corespunzător gradului si examen, cu respectarea
50% din tariful corespunzător
tipului de autorizare prevederilor Regulamentului
gradului si tipului de autorizare
de autorizare

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si


Operatorul de distribuţie
aplicarea regulamentului pentru autorizarea
Autoritatea Naţionala de (filiale, sucursale ale SC
electricienilor, verificatorilor de proiecte,
Ministerul Economiei Reglementare in domeniul Electrica SA sau societăţi
responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a
Energiei rezultate ca urmare a
experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în
procesului de privatizare)
domeniul instalaţiilor electrice, este:

realizarea de noi capacităţii realizarea de noi capacităţii Reviziile si reparaţiile


Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in
energetice de producere a energiei energetice de transport a energiei curente efectuate asupra
condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru:
electrice electrice capacităţilor energetice

realizarea de noi capacităţii Reviziile si reparaţiile


Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in Retehnologizarea capacităţilor
energetice de transport a energiei curente efectuate asupra
condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru: energetice de producere existente
electrice capacităţilor energetice

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de


3 ani 4 ani 5 ani
ANRE este valabilă pentru o perioadă de:
Calitatea de autoritate contractantă pentru
ANRSC - Autoritatea
concesionarea bunurilor proprietate publică sau ANRE - Autoritatea Naţională de
ministerul de resort - Ministerul Naţională de Reglementare
privată a statului ori pentru activităţile sau Reglementare în domeniul
Economiei in domeniul Serviciilor
serviciile publice de interes naţional din Energiei
Comunale
domeniul energiei electrice o are:

o linie de transport de energie Ansamblul instalaţiilor si


Instalaţiile si echipamentele prin electrică ce traversează sau trece echipamentelor prin care se
Capacitatea de interconexiune este definită ca care se realizează racordarea mai peste graniţa dintre două state şi realizează tranzit de energie
fiind: multor consumatori la reţelele care face legătura între sistemele electrica intre doua zone ale
electrice de interes public de transport naţionale ale acelor sistemului electroenergetic
state naţional

Regulamentul pentru autorizarea


electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a Hotărâre de Guvern Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE
experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în
domeniul instalaţiilor electrice se aprobă prin

Susţinerea unui examen de


autorizare în condiţiile
Trecerea la un grad de autorizare superior se după 5 ani de experienţă în baza prin vizarea anuală a legitimaţiei
prevăzute în Regulament,
poate face: gradului de autorizare deţinut de către ANRE
indiferent dacă vechea
legitimaţie a expirat sau nu

Cine analizează si avizează îndeplinirea


Operatorul de Transport si de Operatorul de distribuţie
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE
Sistem local
electrice de transport?
bunurile utilizate în
bunurile proprietate publică sau bunurile utilizate în activitatea de
Pot face obiectul unei concesiuni energetice: activitatea de furnizare a
privată a statului iluminat public
energiei electrice
activităţile şi serviciile publice de bunurile utilizate în
bunurile utilizate în activitatea de
Pot face obiectul unei concesiuni energetice: interes naţional din domeniul activitatea de furnizare a
iluminat public
energiei electrice. energiei electrice

executarea sau folosirea de


refuzul clienţilor finali de a permite sustragerea de energie
Constituie contravenţie: instalaţii clandestine în scopul
accesul la grupurile de măsurare electrica
racordării directe la reţea

nerespectarea de către producători


executarea sau folosirea de
a obligaţiilor de producere şi/sau sustragerea de energie
Constituie contravenţie: instalaţii clandestine în scopul
de ofertare conform prevederilor electrica
racordării directe la reţea
legale

Executarea de săpături sau lucrări


modificarea fără drept a Nerespectarea
de orice fel in zonele de protecţie a
Constituie infracţiune: componentelor instalaţiilor reglementărilor emise de
instalaţiilor, fara consimţământul
energetice ANRE
prealabil al proprietarului acestora

Operatorii de distribuţie
prestează serviciul public
Operatorii de distribuţie prestează pentru toţi utilizatorii
Operatorii de distribuţie asigură
Atribuţii principale ale operatorilor de serviciul de distribuţie doar pentru reţelelor electrice de
serviciul public de distribuţie a
distribuţie, conform prevederilor Codului utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând
energiei electrice doar
tehnic al reţelelor electrice de distribuţie distribuţie cu care au încheiat un accesul nediscriminatoriu la
consumatorilor de energie
(Codul RED), sunt: contract de furnizare a energiei reţelele electrice de
electrică vulnerabili
electrice distribuţie oricărui solicitant
care îndeplineşte cerinţele
tehnice prevăzute în Cod
este liber să îşi aleagă furnizorul este obligat să achiziţioneze
poate achiziţiona energie electrică
Client eligibil - este clientul care: de energie electrică de la care energia electrică la preturi de
doar de pe piaţa reglementata
cumpără energie electrică achiziţie reglementate

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie


(Codul RED), reglementare ce este parte Ministerul Economiei şi
Guvernul României ANRE
constitutivă a legislaţiei secundare, este Finanţelor
aprobat de către:

asigurarea protecţiei mediului,


Criteriile de promovare a energiei electrice
Promovarea utilizării energiei prin reducerea emisiilor poluante Promovarea utilizării
produse in centrale electrice de cogenerare de
vântului faţă de producerea separată a surselor regenerabile
înalta eficienta au in vedere:
energiei electrice şi termice

Criteriile de promovare a energiei electrice


Promovarea utilizării eficiente a Promovarea utilizării energiei Promovarea utilizării
produse in centrale electrice de cogenerare de
combustibililor vântului surselor regenerabile
înalta eficienta au in vedere:

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie tuturor operatorilor de


la care acţionar principal este statul la care acţionar majoritar nu este
reglementează activitatea operatorilor de distribuţie, indiferent de
român statul român
distribuţie: acţionarul majoritar
Elaborarea de programe de eficienta energetica Autorităţii Naţionale de
Ministerului de resort (Ministerul
si de promovare a resurselor regenerabile de Guvernului României Reglementare în domeniul
Economiei )
energie este o atribuţie a: Energiei
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile
prin hotărâre a ministerului de
economici din sectorul energiei electrice se pot Legii serviciilor publice de prin hotărâre a Guvernului
resort
stabili: gospodărire comunală
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile
prin hotărâre a ministerului
economici din sectorul energiei electrice se pot Legii serviciilor publice de prin reglementări ale ANRE
de resort
stabili: gospodărire comunală
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit
constatare a unui consum fraudulos Neplata abonamentului
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata facturilor
de energie radio-tv
electrice în caz de:
Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse Debranşarea consumatorilor rău-
urmare a lucrărilor
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de de terţi asupra reţelelor electrice platnici de la relele electrice de
planificate de exploatare şi
performanţă privind: din patrimoniul public distribuţie
mentenanţă

10 zile calendaristice de la 20 zile calendaristice de la 30 zile calendaristice de la


Termenul pentru emiterea avizului tehnic de
înregistrarea cererii de racordare la înregistrarea cererii de racordare înregistrarea cererii de
racordare (ATR) este de:
joasă tensiune la medie tensiune racordare
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit Consum de energie mai mare
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata abonamentului radio-tv decât cel aferent puterii aprobate neplata facturilor
electrice în caz de: prin avizul tehnic de racordare
Consum de energie mai mare
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sustragerea de energie electrică
racordare ilegală la reţeaua de decât cel aferent puterii
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei constatată prin hotărâre
distribuţie aprobate prin avizul tehnic
electrice în caz de: judecătorească definitivă
de racordare

sustragerea de energie electrică


Consum de energie mai mare
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit constatată prin hotărâre
decât cel aferent puterii
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei judecătorească definitivă, neplata Plata cu întârziere a facturilor
aprobate prin avizul tehnic
electrice în caz de: facturilor sau alte situaţii prevăzute
de racordare
de legislaţia în vigoare.

furnizorul desemnat de ANRE furnizorul desemnat de ANRE un operator economic ale


pentru a presta serviciul public de pentru a presta serviciul universal cărui acţiuni sau părţi sociale
Furnizorul de ultima de ultimă instanţă este:-
distribuţie a energiei electrice, în de furnizare în condiţii specifice sunt deţinute în totalitate de
orice condiţii reglementate; statul român

În conformitate cu prevederile legii nr. Energia electrică obţinută


Energia electrică obţinută prin
123/2012, sunt considerate surse regenerabile energia eoliană prin arderea combustibililor
arderea gazelor naturale
de energie: fosili
În conformitate cu prevederile legii Energia electrică obţinută
Energia electrică obţinută prin
nr.123/2012 sunt considerate surse energia solară prin arderea combustibililor
arderea gazelor naturale
regenerabile de energie: fosili

Nerespectarea normelor tehnice emise de către


Infracţiune Contravenţie Abatere
ANRE constituie:
Linia electrica prin care se Linia electrica ce leagă un
linia electrică ce leagă o capacitate
transmite energia electrica de la producător de energie
Linia electrica directa este: energetică de producţie izolată de
producător către mai mulţi electrica la reţeaua de
un client izolat
consumatori distribuţie

linia electrică ce leagă un


Linia electrica prin care se producător şi un furnizor de
Linia electrica ce leagă un
transmite energia electrica de la energie electrică, în scopul
Linia electrica directa este: producător de energie electrica la
producător către mai mulţi alimentării directe a sediilor
reţeaua de distribuţie
consumatori proprii, a filialelor ori a
clienţilor eligibili ai acestora

Intervalul de citire a contoarelor în vederea


poate fi mai mare de o lună, dar poate fi mai mare de o lună,
emiterii facturii pentru clienţii casnici şi pentru nu poate fi mai mare de o lună
fără a depăşi 3 luni dar fără a depăşi 6 luni
locurile de consum mici:

Stabilirea consumului de energie electrică în pentru locuri de consum cu puteri pentru locuri de consum cu puteri în cazul sustragerii de
sistem pauşal este permisă: absorbite sub 300 W absorbite sub 200 W energie electrică

Actualizarea avizului tehnic de racordare este obligatorie numai dacă se


atunci când se produce schimbarea titularului modifică puterea aprobată anterior nu este obligatorie este obligatorie
locului de producere sau de consum prin avizul tehnic de racordare;
Energia electrica tranzactionata pe piata de ANRSC - Autoritatea
ANRE - Autoritatea Naţională de
energie electrica se masoara de catre operatorii MECMA - Ministerul Economiei Naţională de Reglementare
Reglementare în domeniul
de masurare, prin grupuri de masurare, si Mediului de Afaceri in domeniul Serviciilor
Energiei
conform reglementărilor elaborate de: Comunale

Monitorizează siguranţa in Monitorizează siguranţa in


funcţionare a reţelelor electrice de funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea
Operatorul de distribuţie: iluminat public, precum si distribuţie, precum si indicatorii
energiei electrice furnizate
indicatorii de performanta ai de performanta ai serviciului de
serviciului de iluminat public distribuţie

Exploatează, retehnologizează, Monitorizează siguranţa in


reabilitează si dezvolta reţelele funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea
Operatorul de distribuţie: electrice de distribuţie, cu iluminat public, precum si
energiei electrice furnizate
respectarea reglementarilor tehnice indicatorii de performanta ai
in vigoare serviciului de iluminat public

exploatează,
retehnologizează,
Conform principalelor activităţi desfăşurate de exploatează, întreţine, reabilitează exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta
Operatorul de transport şi de sistem prevăzute şi dezvoltă în condiţii economice reabilitează si dezvolta instalaţiile instalaţiile de măsurare si
în Legea nr.123/2012, acesta: reţeaua de transport din reţelele electrice de distribuţie contorizare a transferului de
energie spre consumatorii
casnici

orice persoană juridică ce deţine,


Persoana juridică proprietară
sub orice titlu, o reţea electrică de
Orice persoana care deţine, sub a reţelelor electrice de
transport şi care răspunde de
orice titlu o reţea electrica de transport, pe care le
Operatorul de transport si de sistem este: operarea, asigurarea întreţinerii şi,
distribuţie si este titulara unei exploatează in baza licenţei
dacă este necesar, de dezvoltarea
licenţe de distribuţie pentru furnizarea energiei
reţelei de transport într-o anumită
electrice
zonă
ierarhizarea surselor de
ierarhizarea surselor de alimentare ierarhizarea surselor de alimentare cu energie
Ordinea de prioritate economică reprezintă cu energie electrică după criterii alimentare cu energie electrică electrică după capacitatea de
economice; după puterile instalate a dispune rapid de o anumita
putere

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de operatorul de distribuţie care a


organele ierarhice ale emitentului ANRE
racordare se rezolvă de către: emis avizul

instalaţiile din aval aferente instalaţiile din aval aferente


În cazul existenţei mai multor puncte de
fiecărui punct de delimitare sunt fiecărui punct de delimitare
delimitare, se consideră un singur loc de dacă există un singur proprietar
legate electric între ele prin reţele sunt legate electric între ele
consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:
ale operatorului de distribuţie; prin reţele ale utilizatorului.

Să efectueze săpături de
Să efectueze construcţii de orice
orice fel in zona de siguranţa
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al Sa consume energie electrica prin fel in zona de siguranţa a
a reţelelor electrice de
energiei electrice se interzice persoanelor instalaţii racordate direct la cele ale instalaţiilor, fara avizul de
transport, chiar dacă are
fizice sau juridice: reţelei electrice de transport amplasament al operatorului de
acordul operatorului de
transport si de sistem
transport si de sistem

să efectueze săpături de orice


fel sau să înfiinţeze plantaţii
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al Sa consume energie electrica prin Să cultive cereale pe terenul aflat în zona de siguranţă a
energiei electrice se interzice persoanelor instalaţii racordate direct la cele ale în zona de siguranţă a reţelei reţelelor electrice de
fizice sau juridice: reţelei electrice de transport electrice de distribuţie transport, fără acordul
operatorului de transport şi
de sistem
Să efectueze săpături de orice fel in
să arunce obiecte de orice fel pe Sa consume energie electrica
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al zona de siguranţa a reţelelor
reţelele electrice de transport sau prin instalaţii racordate
energiei electrice se interzice persoanelor electrice de transport, chiar dacă
să intervină în orice alt mod direct la cele ale reţelei
fizice sau juridice: are acordul operatorului de
asupra acestora electrice de transport
transport si de sistem

să limiteze sau să îngrădească, prin Să efectueze săpături de orice fel


Sa consume energie electrica
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al execuţia de împrejmuire, prin in zona de siguranţa a reţelelor
prin instalaţii racordate
energiei electrice se interzice persoanelor construcţii ori prin orice alt mod, electrice de transport, chiar dacă
direct la cele ale reţelei
fizice sau juridice: accesul la instalaţii al operatorului are acordul operatorului de
electrice de transport
de transport şi de sistem transport si de sistem

li se permite depozitarea de
li se interzice să limiteze sau să materiale pe culoarul de
li se interzice să consume energie îngrădească, prin execuţia de trecere si in zonele de
Pentru protejarea reţelelor electrice de electrica prin instalaţii racordate împrejmuire, prin construcţii ori protecţie si de siguranţa ale
distribuţie, persoanelor fizice si juridice: direct la cele ale reţelei electrice de prin orice alt mod, accesul la instalaţiilor, fara acordul
distribuţie instalaţii al operatorului de operatorului de reţea, cu
distribuţie condiţia să fie proprietar al
terenului

li se permite depozitarea de
li se interzice să efectueze materiale pe culoarul de
construcţii de orice fel în zona de li se interzice să consume energie trecere si in zonele de
Pentru protejarea reţelelor electrice de siguranţă a reţelelor electrice de electrica prin instalaţii racordate protecţie si de siguranţa ale
distribuţie, persoanelor fizice si juridice: distribuţie, fără avizul de direct la cele ale reţelei electrice instalaţiilor, fara acordul
amplasament al operatorului de de distribuţie operatorului de reţea, cu
distribuţie condiţia să fie proprietar al
terenului
elaborează normele de securitatea aprobă regulamentul privind
Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, aprobă regulamentul privind şi sănătate în muncă pentru racordarea utilizatorilor la
ANRE: realizarea reţelei de iluminat public operatorii economici din sectorul reţelele electrice de interes
energiei electrice public

desemnează furnizorul de ultimă elaborează normele de securitate


aprobă regulamentul privind
Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, instanţă pentru a presta serviciul şi sănătate în muncă pentru
realizarea reţelei de iluminat
ANRE: universal de furnizare în condiţii operatorii economici din sectorul
public
specifice reglementate energiei electrice

Determinarea soluţiilor de
Promovarea utilizării gazelor
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. promovarea utilizării surselor noi racordare a utilizatorilor la
naturale pentru producerea energiei
123/2012 se regăsesc: şi regenerabile de energie reţelele electrice de interes
electrice
public

asigurarea accesului
Determinarea soluţiilor de
nediscriminatoriu şi reglementat al Promovarea utilizării gazelor
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. racordare a utilizatorilor la
tuturor participanţilor la piaţa de naturale pentru producerea
123/2012 se regăsesc: reţelele electrice de interes
energie electrică şi la reţelele energiei electrice
public
electrice de interes public

Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la


Contravenţie Infracţiune Tentativa de infracţiune
grupurile de măsurare constituie:

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor elaborat de ANRE si aprobat prin aprobat prin ordin al preşedintelui Elaborat de Ministerul de
la reţelele electrice de interes public este: hotărâre a Guvernului României ANRE resort
Reţea electrică de interes public este o reţea
3 utilizatori 2 utilizatori un utilizator
electrică la care sunt racordaţi cel puţin:

Reţeaua electrica de transport al energiei


Proprietate privata a unei persoane
electrice şi terenurile pe care este amplasata, Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului
juridice
sunt:
reţeaua electrică de interes reţeaua electrica de interes
reţeaua electrica cu tensiunea de
naţional şi strategic cu tensiunea naţional si strategic cu
Reţeaua electrica de transport este: linie nominala mai mică decât 110
de linie nominală mai mare de 110 tensiunea de linie nominala
kV
kv cel mult egala cu 110 kV

ansamblul de linii, inclusiv


elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile ansamblul de linii electrice
electrice şi alte echipamente destinate conectării unui
ansamblul instalaţiilor
Reţeaua electrica este definita ca fiind: electroenergetice conectate între ele producător de energie
electroenergetice interconectate
prin care se transmite energie electrica de un utilizator al
electrică de la o capacitate sau
energetică de producere a energiei
electrice la un utilizator

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către nu este obligatorie pentru o durata nu este obligatorie pentru o este obligatorie pentru orice
un utilizator: mai mică de 6 luni putere ceruta sub 100 kW loc nou de consum

sistemul electroenergetic situat pe


Totalitatea liniilor si staţiilor
Totalitatea instalaţiilor de teritoriul naţional; SEN constituie
Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este electrice interconectate,
producere a energiei electrice de pe infrastructura de bază utilizată în
definit ca fiind: indiferent de nivelul de
teritoriul naţional comun de participanţii la piaţa de
tensiune
energie electrică

Sursele staţionare de energie electrică în curent


Da, doar sub aspectul
continuu, dacă nu sunt racordate prin
Da Nu stabilirii preţului de vânzare
invertoare la SEN, se supun supun dispoziţiilor
e energiei electrice produse
Legii nr. 123/2012?
Executarea sau folosirea de instalaţii contravenţie sau infracţiune,
contravenţie infracţiune
clandestine în scopul racordării directe la reţea după caz

în termen de 12 luni de la
în termen de 6 luni de la emitere,
Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează la încheierea contractului de emitere, dacă nu a fost
dacă nu a fost încheiat contractul
valabilitatea: racordare încheiat contractul de
de racordare;
racordare;
Sa solicite autorităţilor locale să Sa stabilească un sistem de Sa obţină toate vizele,
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei asigure, pe întreaga durata a comunicare cu consumatorii de acordurile si atestatele
capacităţii energetice, acordată în baza Legii executării lucrărilor, masurile de energie electrică ce vor fi prevăzute de lege pentru
energiei electrice, are următoarele obligaţii: protecţie a persoanelor, bunurilor si alimentaţi din instalaţiile electrice realizarea obiectivului
mediului aflate în construcţie autorizat
Sa solicite autorităţilor
sa stabilească un sistem de
să stabilească şi să aplice, pe locale să asigure, pe întreaga
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei comunicare cu consumatorii de
întreaga durată a executării durata a executării lucrărilor,
capacităţii energetice, acordată în baza legii energie electrică ce vor fi
lucrărilor, măsurile de protecţie a masurile de protecţie a
este obligat: alimentaţi din instalaţiile electrice
persoanelor, bunurilor şi mediului persoanelor, bunurilor si
aflate în construcţie
mediului

Urmărirea respectării de către operatorii


Autorităţii Naţionale de Ministerului de resort (Ministerul Cancelariei Primului-
economici a sistemului de preţuri si tarife în
Reglementare în domeniul Energiei Economiei ) ministru
domeniul energiei electrice este de competenţa:

zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii


zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
energetice, extinsă în spaţiu, în care care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
Zona de protecţie a unei capacităţi energetice
se introduc interdicţii privind interdicţii în scopul asigurării privind regimul
este:
accesul persoanelor şi regimul funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
construcţiilor evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii
persoanelor, bunurilor şi mediului terenurilor din această zonă
zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii
zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
energetice, extinsa in spaţiu, in care care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice
se introduc interdicţii privind interdicţii în scopul asigurării privind regimul
este:
accesul persoanelor si regimul funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
construcţiilor evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii
persoanelor, bunurilor şi mediului terenurilor din această zonă

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, centralizat, la limita zonei de


centralizat, la parter sau pe
grupurile de măsurare individuale se pe tablourile din apartamente proprietate asupra terenului, in
palier
poziţionează exteriorul construcţiei

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită


utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, de regulă, în maximum .........
de la data încheierii contractului pentru
elaborarea studiului de soluţie, în cazul trei luni patru luni o lună
racordării la o reţea de medie sau joasă
tensiune
.

utilizatorii de tip
"consumatori" care se
utilizatorii noi care sunt
racordează la reţele electrice
distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de medie sau joasă tensiune,
utilizatorii perturbatori generatoare indiferent de
de soluţie pentru: indiferent de puterea
tensiunea reţelei la care se
solicitată, dacă soluţia de
racordează
racordare este unică şi
evidentă
utilizatorii de tip consumatori care utilizatori existenţi care solicită un
solicită o putere mai mică de 30 spor de putere ce poate fi acordat
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
kVA, indiferent de categoria din prin instalaţiile de racordare utilizatorii perturbatori
studiu de soluţie pentru:
care fac parte din punct de vedere existente, indiferent de tensiunea
al activităţii lor reţelei la care sunt racordaţi

utilizatori existenţi care solicită un utilizatorii care se


spor de putere ce poate fi acordat racordează la reţelele
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un utilizatorii de tip "consumator
prin instalaţiile de racordare electrice având tensiune
studiu de soluţie pentru: casnic" individuali
existente, indiferent de tensiunea nominală de 110 kV sau mai
reţelei la care sunt racordaţi mare

Autoritatea Naţională de Reglementare în calitatea execuţiei


calitatea execuţiei instalaţiilor de racordarea la reţelele electrice de
domeniul Energiei analizează şi soluţionează instalaţiilor interioare ale
racordare interes public
eventualele contestaţii cu privire la: clădirilor civile

Autoritatea Naţională de Reglementare în calitatea execuţiei


calitatea execuţiei instalaţiilor de
domeniul Energiei analizează şi soluţionează avizele tehnice de racordare instalaţiilor interioare ale
racordare
eventualele contestaţii cu privire la: clădirilor civile

În cazul apariţiei unei divergenţe cu privire la


racordarea la reţelele electrice sau emiterea de parcurgerii în prealabil a
neconcilierii acesteia la nivelul
avize de amplasament, între un solicitant şi o unei procedurii de mediere la
operatorilor de reţea conform înregistrării unei acţiuni în justiţie
subunitate sau unitate a unui operator de reţea, nivelul Ministerului
procedurilor proprii
soluţionarea neînţelegerii de către ANRE se va Economiei
face numai în cazul:
Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor
se soluţionează de autoritatea
la reţelele electrice de interes public, dintre
întotdeauna pe cale amiabilă competentă conform întotdeauna în justiţie
operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se
reglementărilor în vigoare
soluţionează:

Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale, în
vigoare (contract individual
Proiectarea instalaţiei electrice a Desfăşurarea activităţii în baza de muncă semnat cu un
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
unei locuinţe în baza unei unui carnet de electrician autorizat angajator sau contract de
unui electrician autorizat pentru:
autorizaţii de tip II A emis în anul 2009 prestări servicii, în cazul în
care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

Executarea instalaţiei
Comiterea unei fapte prevăzute în Desfăşurarea activităţii în baza
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale electrice a unei locuinţe în
Regulamentul de autorizare ca fiind unui carnet de electrician autorizat
unui electrician autorizat pentru: baza unei autorizaţii de
interzisă emis în anul 2013
tip II B

promovării unui concurs de


Autorizarea unui electrician se realizează în promovării unui examen de unui interviu în faţa unei
autorizare, cu număr limitat de
urma: autorizare comisii ANRE
locuri
După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/
După caz, proiectare (A)/ executare
executare (B) de instalaţii executare (B) de instalaţii
Calitatea de electrician autorizat gradul III (A (B) de instalaţii electrice cu putere
electrice cu putere instalată oricât electrice cu putere instalată
sau B) acordă titularilor de legitimaţie instalată oricât de mare este tehnic
de mare este tehnic realizabilă şi maximă de 100 kW şi la o
următoarele competenţe: realizabilă şi la o tensiune nominală
la o tensiune nominală mai mică tensiune nominală de cel
de cel mult 20 kV
de 220 kV mult 110 kV

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în


regulamentul de autorizare a electricienilor 4 grade de competenţă (I, II, III şi 5 grade de competenţă (I, II, III, 3 grade de competenţă (A, B
elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de IV) IV şi V) şi C)
tipul de autorizare?

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul II, tip electrice cu putere instalată de cel electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: mult 10 kW şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV nominală mai mică de 1 kV
nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a executa instalaţii electrice cu
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip electrice cu orice putere instalată orice putere instalată tehnic
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la orice realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
tensiune nominală standardizată nominală maximă de 220 kV
nominală maximă de 110 kV

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru


A B C
proiectare au autorizaţii de tip:
Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie cazul în care nu deţine o unor documentaţii de
de tip A autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi
Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie cazul în care nu deţine o unor documentaţii de
de tip A autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi

Să racordeze noi puncte de Să realizeze lucrări de


Să semneze documentaţii de orice
consum de energie electrică la instalaţii electrice în baza
fel pentru proiecte sau lucrări pe
Este interzis electricianului autorizat: instalaţiile electrice, cu aprobarea unor documentaţii de
care nu le-a realizat sau
operatorului de reţea şi în prezenţa proiectare realizate de alţi
supravegheat
acestuia electricieni autorizaţi

în susţinerea unei probe scrise, într-un interviu susţinut in faţa


în participarea la un concurs,
Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi constând în 2 subiecte: un unei Comisii ANRE, urmat de
fiind necesară obţinerea unui
IV constă: chestionar cu 30 de întrebări şi o rezolvarea unei probleme si o
punctaj minim de 30 puncte
aplicaţie numerică aplicaţie practică

Trebuie să îndeplinească condiţiile


Trebuie să îndeplinească condiţiile
de calificare şi experienţă Trebuie sa fi fost autorizaţi
de calificare si experienţă
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de profesionale, cumulate, pentru în prealabil în baza
profesionale, cumulate, pentru
autorizare (A şi B), electricienii: fiecare tip de autorizare şi susţin Ordinului MIC nr34 din
fiecare tip şi susţin un singur
examene separate pentru fiecare 1999
examen
dintre aceste tipuri

De proiectare de instalaţii
De executare de instalaţii electrice De executare de instalaţii electrice
electrice cu orice putere
Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB cu orice putere instalată tehnic cu orice putere instalată tehnic
instalată tehnic realizabilă, la
conferă următoarele competenţe titularului: realizabilă, la o tensiune nominală realizabilă, la o tensiune nominală
o tensiune nominală maximă
maximă de 20 kV maximă de 220 kV
de 20 kV

De tip A (pentru proiectare) şi de De tip U (universal) pentru


De tip G (general) pentru instalaţii
Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi: tip B (pentru executare) de instalaţii electrice de
electrice
instalaţii electrice utilizare
Minim 12 de puncte la
Minim 20 de puncte la chestionar si
Minim 24 de puncte la chestionar, chestionar si 2 puncte la
3 puncte la aplicaţia numerică,
pentru gradul I, respectiv minim aplicaţia numerică, pentru
Promovarea examenului de autorizare se face pentru gradele I si II, respectiv 25
24 de puncte la chestionar şi 3 gradele I si II, respectiv 15
obţinând: de puncte la chestionar şi 3 puncte
puncte la aplicaţia numerică de puncte la chestionar şi 3
la aplicaţia numerică pentru gradele
pentru gradele II, III şi IV puncte la aplicaţia numerică
III şi IV
pentru gradele III şi IV

Nu sunt definite tipuri de


Regulamentul de autorizare a electricienilor De tip A sau B pentru proiectare
De tip E pentru execuţie autorizare, ci doar grade de
defineşte următoarele tipuri de autorizaţii: şi respectiv executare
autorizare
Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE
Retragerea autorizării cu drept de Retragerea autorizării fără drept
electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una Avertisment verbal
prezentare la o nouă examinare de prezentare la o nouă examinare
dintre următoarele măsuri:

Are obligaţia de a participa la


recepţia şi la punerea în funcţiune Are dreptul de a racorda la
Are obligaţia de a respecta a instalaţiei electrice de utilizare SEN noi puncte de consum,
Un electrician autorizat care execută lucrări de proiectele lucrărilor de instalaţii proiectată/ executată, chiar dacă urmând a solicita acordul
instalaţii electrice: electrice şi normele tehnice nu i se solicită acest lucru de către operatorului de reţea după
aplicabile beneficiarul sau operatorul de recepţia la terminarea
reţea la care urmează a se racorda lucrărilor
instalaţia electrică de utilizare;
De a participa la recepţia şi la
punerea în funcţiune a instalaţiei
De a racorda la SEN noi
electrice de utilizare proiectată/
Să respecte proiectele de execuţie a puncte de consum, urmând a
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat executată, în cazul în care i se
lucrărilor de instalaţii electrice doar solicita acordul operatorului
care execută lucrări de instalaţii electrice este: solicită acest lucru de către
dacă sunt întocmite de el de reţea după recepţia la
beneficiarul sau operatorul de
terminarea lucrărilor
reţea la care urmează a se racorda
instalaţia electrică de utilizare

Să proiecteze instalaţii electrice Să semneze documentaţii de Să execute sau să


doar conform gradului si tipului de proiectare chiar dacă nu sunt coordoneze execuţia
Una dintre obligaţiile electricianului care
autorizare şi să respecte normele realizate de el, astfel încât instalaţiilor electrice de orice
deţine autorizaţie de tip A este:
tehnice corespunzătoare tipurilor de proprietarul să poată demara cât putere sau tensiune tehnic
instalaţii electrice proiectate mai repede execuţia instalaţiilor realizabilă

Să execute instalaţii electrice Să proiecteze instalaţii


Să notifice ANRE data începerii doar conform gradului si tipului electrice doar conform
Una dintre obligaţiile electricianului care
execuţiei unei instalaţii electrice de autorizare şi să respecte gradului si tipului de
deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii
conform gradului si tipului de normele tehnice corespunzătoare autorizare, având în vedere
electrice este:
autorizare tipurilor de instalaţii electrice că experienţa practică îi
proiectate permite acest lucru

Să proiecteze instalaţii
Să execute instalaţii electrice doar
Să notifice ANRE data începerii electrice doar conform
Una dintre obligaţiile electricianului care conform gradului si tipului de
execuţiei unei instalaţii electrice gradului si tipului de
deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii autorizare, numai în una dintre
conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere
electrice este: calităţile prevăzute în regulament
autorizare că experienţa practică îi
pentru exercitarea activităţii
permite acest lucru
orice persoană fizică sau
orice client ce cumpără energie
orice client ce cumpără energie juridică ce cumpără energie
Client final este: electrică de la un trader de energie
electrică de la un producător electrică pentru consum
electrică
propriu

orice client ce cumpără


orice client ce cumpără energie
Client final este: orice client casnic energie electrică de la un
electrică de la un producător
trader de energie electrică

Conform prevederilor referitoare la energia


echivalente numai în cazul
electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de diferite echivalente;
consumatorilor casnici
"client final" şi "consumator" sunt:
poliţişti, jandarmi sau
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii împuterniciţi ai
sectorul energiei electrice, conform Legii nr. reprezentanţii operatorilor de reţea sau fără reprezentanţii
autorităţii competente
123/2012 se fac, după caz, de: împuterniciţi ai operatorilor
de reţea
poliţişti, jandarmi sau
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii împuterniciţi ai
sectorul energiei electrice, conform Legii nr. reprezentanţii operatorilor de reţea sau fără reprezentanţii
consiliilor locale
123/2012 se fac, după caz, de: împuterniciţi ai operatorilor
de reţea

Executarea de lucrări de proiectare sau de


Constituie contravenţie şi se Este permisă pentru instalaţiile
executare a instalaţiilor electrice fără Atestat Constituie doar abatere
sancţionează electrice de utilizare
valabil emis de ANRE:
Operatorii de distribuţie prestează
serviciul public pentru toţi Operatorii de distribuţie prestează Operatorii de distribuţie
Atribuţiile principale ale operatorilor de utilizatorii reţelelor electrice de serviciul de distribuţie doar pentru asigură serviciul public de
distribuţie, conform prevederilor Codului distribuţie, permiţând accesul utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie a energiei
tehnic al reţelelor electrice de distribuţie nediscriminatoriu la reţelele distribuţie cu care au încheiat un electrice doar consumatorilor
(Codul RED), sunt: electrice de distribuţie oricărui contract de furnizare a energiei de energie electrică
solicitant care îndeplineşte cerinţele electrice vulnerabili
tehnice prevăzute în Cod

ANRE - Autoritatea Naţională de


Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie SC ELECTRICA SA, în calitate de CN TRANSELECTRICA
Reglementare în domeniul
(Codul RED) este administrat de: elaborator SA
Energiei

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor


electrice de distribuţie, conform prevederilor ofertele de producţie de energie
tipurile de consumatori racordaţi la natura surselor de producere
Codului tehnic al reţelelor electrice de electrică ale producătorilor
reţelele elcetrice de distribuţie a energiei electrice
distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de existenţi
intrare:

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor


prognoza de consum pe o
electrice de distribuţie, conform prevederilor
perspectivă de 5 ani, pusă la tipurile de consumatori racordaţi natura surselor de producere
Codului tehnic al reţelelor electrice de
dispoziţie de furnizori şi la reţelele elcetrice de distribuţie a energiei electrice
distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de
consumatori
intrare:
Timp de 100% din an frecvenţa trebuie să se
50 Hz - 6% … 50 Hz + 4% 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%
încadreze în banda:
În punctele de delimitare distribuitor/
consumator, limitele în care trebuie să se +/ - 12% din tensiunea
+/- 5% din tensiunea contractată +/ - 10% din tensiunea contractată
încadreze tensiunea, în 95% din săptămână, contractată
sunt:
Operatorul de distribuţie asigură sosirea
24 ore din momentul anunţării 10 ore din momentul anunţării 2 ore din momentul anunţării
echipei de intervenţie în mediul rural, în
întreruperii alimentarii cu energie întreruperii alimentarii cu energie întreruperii alimentarii cu
condiţii normale de vreme, astfel încât
electrică electrică energie electrică
restabilirea tensiunii să se facă în maximum:
Operatorul de distribuţie este obligat să
răspundă la sesizările privind curba de
În termen de 10 zile
tensiune, altele decât cele privind nivelul În termen de 5 zile lucrătoare În termen de 30 zile calendaristice
lucrătoare
tensiunii, efectuate de utilizatorii reţelelor de
distribuţie:
Operatorul de distribuţie este obligat să
răspundă la sesizările privind curba de
La toate sesizările transmise în În termen de 5 zile
tensiune, altele decât cele privind nivelul În termen de 10 zile lucrătoare
scris lucrătoare
tensiunii, efectuate de utilizatorii reţelelor de
distribuţie:

Operatorul de distribuţie este obligat să În reglementările aprobate


La toate sesizările transmise în
răspundă la sesizările privind curba de tensiune În termen de 3 zile lucrătoare nu există nici o prevedere cu
scris
făcute de utilizatorii reţelelor de distribuţie: privire la acest aspect

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la


bază ca date de intrare prognozele de producţie
minim 4 ani maxim 10 ani minim 2 ani
şi de consum de energie electrică pe o
perioadă de:

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la


bază ca date de intrare prognozele de producţie
minim 5 ani minim 2 ani minim 4 ani
şi de consum de energie electrică pe o
perioadă de:

Planul de perspectivă pe termen mediu pentru


dezvoltarea şi modernizarea RED se 3 ani 5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale
elaborează pentru o perioadă de:
ANRE, în calitate de
Planificarea dezvoltării şi modernizării Ministerul de resort, cu consultarea
administrator al Codului
reţelelor electrice de distribuţie se face de ANRE şi a operatorilor de Operatorii de distribuţie
tehnic al reţelelor electrice
către: distribuţie
de distribuţie (Codul RED)
Gestionarea, exploatarea,
mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor electrice Aprobarea tarifelor de
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de aflate în patrimoniu (linii electrice, Dispecerizarea energiei electrice distribuţie a energiei
distribuţie se numără şi următoarele activităţi: staţii de transformare, puncte de la nivel naţional electrice, stabilite în funcţie
alimentare, posturi de transformare, de structura cheltuielilor
instalaţii de protecţie şi
automatizare etc)

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de Asigurarea tranzitării energiei Aprobarea tarifelor de


distribuţie, precizate în Codul reţelelor Dispecerizarea energiei electrice la electrice prin reţelele sale, la distribuţie a energiei
electrice de distribuţie (Codul RED), se nivel naţional cererea şi cu informarea OTS, în electrice, stabilite în funcţie
numără şi următoarele activităţi: anumite cazuri de structura cheltuielilor

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de Gestionarea, exploatarea,


Aprobarea tarifelor de distribuţie a
distribuţie, precizate în Codul reţelelor mentenanţa, modernizarea şi Dispecerizarea energiei
energiei electrice, stabilite în
electrice de distribuţie (Codul RED), se dezvoltarea instalaţiilor proprii din electrice la nivel naţional
funcţie de structura cheltuielilor
numără şi următoarele activităţi: reţelele electrice de distribuţie

Stabilirea responsabilităţilor şi
Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor obligaţiilor operatorilor de Stabilirea unui set de reguli
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se distribuţie şi ale tuturor şi norme în vederea
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: utilizatorilor reţelelor electrice de asigurării iluminatului public
electrice de transport
distribuţie
Stabilirea unui set de reguli
Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor şi norme în vederea
norme în vederea asigurării norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se asigurării accesului
accesului utilizatorilor la reţelele accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: utilizatorilor la reţelele
electrice de distribuţie electrice de transport
electrice de transport

Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea Standardului de


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea cerinţelor tehnice pentru
norme în vederea asigurării performanţă pentru serviciul
electrice de distribuţie (Codul RED) se racordarea utilizatorilor la reţelele
accesului utilizatorilor la reţelele de distribuţie a energiei
regăsesc: electrice de distribuţie
electrice de transport electrice

Stabilirea interfeţelor şi a
fluxurilor informaţionale
Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea unui set de reguli şi dintre operatorii de
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se norme în vederea asigurării distribuţie şi operatorul de
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: iluminatului public transport şi de sistem şi
electrice de transport
utilizatorii reţelelor electrice
de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea cerinţelor pentru Stabilirea unui set de reguli
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se dezvoltarea reţelelor electrice de şi norme în vederea
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: distribuţie asigurării iluminatului public
electrice de transport
Obligaţia ca în termen de
Obligaţia ca în termen de Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile
maximum 15 zile calendaristice de maximum 30 zile calendaristice calendaristice de la primirea
la primirea unei solicitări de de la primirea unei solicitări de unei solicitări de contractare
Printre obligaţiile operatorului de distribuţie contractare a serviciului de contractare a serviciului de a serviciului de distribuţie
precizate în Standardul de performanţă pentru distribuţie din partea unui titular de distribuţie din partea unui titular din partea unui titular de
serviciul de distribuţie figurează: licenţă sau consumator eligibil de licenţă sau consumator eligibil licenţă sau consumator
racordat la RED, să facă o ofertă şi racordat la RED, să facă o ofertă eligibil racordat la RED, să
în cazul acceptării acesteia, să şi în cazul acceptării acesteia, să facă o ofertă şi în cazul
încheie contractul încheie contractul acceptării acesteia, să
încheie contractul

Obligaţia ca în termen de
Administrarea documentaţiei maximum 10 zile calendaristice
tehnice şi a normelor care de la primirea unei solicitări de Asigurarea integrală, din
Printre responsabilităţile şi obligaţiile
reglementează proiectarea, contractare a serviciului de surse proprii de producere a
operatorului de distribuţie precizate în Codul
funcţionarea, întreţinerea şi distribuţie din partea unui titular energiei electrice, cantitatea
reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED)
dezvoltarea instalaţiilor de licenţă sau consumator racordat corespunzătoare pierderilor
sunt incluse:
componente ale reţelelor electrice la RED, să facă o ofertă şi în cazul tehnice din reţele
de distribuţie acceptării acesteia, să încheie
contractul

Asigurarea integrală, din surse


Administrarea informaţiilor
Responsabilităţile operatorului de distribuţie proprii de producere a energiei Administrarea informaţiilor
necesare pentru funcţionarea
precizate în Codul reţelelor electrice de electrice, cantitatea necesare pentru funcţionarea şi
şi dezvoltarea reţelei de
distribuţie (Codul RED) includ: corespunzătoare pierderilor tehnice dezvoltarea RED
iliminat public
din reţele
Administrarea documentaţiei
tehnice şi normelor care Asigurarea integrală, din
Administrarea informaţiilor
Responsabilităţile operatorului de distribuţie reglementează proiectarea, surse proprii de producere a
necesare pentru funcţionarea şi
precizate în Codul reţelelor electrice de funcţionarea, întreţinerea şi energiei electrice, cantitatea
dezvoltarea reţelei de iliminat
distribuţie (Codul RED) includ: dezvoltarea instalaţiilor corespunzătoare pierderilor
public
componente ale reţelelor electrice tehnice din reţele
de distribuţie

De a promova si impune
De a stabili şi a impune regulile şi
regulile şi cerinţele de ordin
cerinţele minime de ordin tehnic
De a promova si impune regulile şi tehnic minimale pentru o
pentru operatorii de distribuţie
Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de cerinţele de ordin comercial în funcţionare sigură, stabilă şi
(OD) şi utilizatorii RED în
distribuţie" este: vederea bunei funcţionări a pieţei economică a reţelelor
vederea realizării unei funcţionări
de energie electrică electrice de transport în
sigure, stabile şi economice a
beneficiul tuturor
acestor reţele
utilizatorilor acestora

Evenimente accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Întrerupere accidentală a energiei
Forţă majoră determinate de angajaţii
distribuţie nu se aplică în condiţii de: electrice
operatorului de distribuţie
Evenimente accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Întrerupere accidentală a energiei Evenimente accidentale
determinate de angajaţii
distribuţie nu se aplică în condiţii de: electrice determinate de terţi
operatorului de distribuţie
Evenimente accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Întrerupere accidentală a
Forţă majoră determinate de angajaţii
distribuţie nu se aplică în condiţii de: energiei electrice
operatorului de distribuţie
în cazul întreruperilor în
în cazul întreruperilor în
Standardul de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică
alimentarea cu energie electrică în condiţii de forţă majoră
distribuţie nu se aplică: pentru racordarea noilor
pentru efectuarea de revizii
consumatori
Standardul de performanţă pentru serviciul de Prin regimul lor de funcţionare nu
Au contracte de furnizarea a Nu depăşesc puterea maximă
distribuţie se aplică în relaţiile dintre introduc perturbaţii în alimentarea
energiei electrice încheiate cu prevăzută în contract cu mai
operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor altor utilizatori ai reţelelor
operatorul de distribuţie mult de 10 %
electrice de distribuţie care: electrice de distribuţie din zonă

Standardul de performanţă pentru serviciul de Au instalaţii electrice care


Nu depăşesc puterea maximă Au contracte de furnizarea a
distribuţie se aplică în relaţiile dintre funcţionează la tensiunea nominală
prevăzută în contract cu mai mult energiei electrice încheiate
operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor alternativă în gama 0,4-110 kV şi la
de 10 % cu operatorul de distribuţie
electrice de distribuţie care: frecvenţa din SEN, de 50 Hz

Au instalaţii electrice care


Standardul de performanţă pentru serviciul de Se încadrează în puterea maximă
Au contracte de furnizare a funcţionează la tensiunea
distribuţie se aplică în relaţiile dintre prevăzută în avizul tehnic de
energiei electrice încheiate cu nominală alternativă în gama
operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor racordare (ATR) şi respectă
operatorul de distribuţie 220 kV - 400 kV şi la
electrice de distribuţie care: condiţiile prevăzute în contract
frecvenţa din SEN, de 50 Hz

Asigurarea continuităţii în
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău- Asigurarea funcţionării
alimentarea cu energie electrică şi
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la reţelele electrice de corespunzătoare a
a calităţii energiei electrice
performanţă privind: distribuţie iluminatului public
distribuite

Standardul de performanţă pentru serviciul de Asigurarea funcţionării Debranşarea consumatorilor


Racordarea utilizatorilor la reţelele
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de corespunzătoare a iluminatului rău-platnici de la reţelele
electrice de distribuţie
performanţă privind: public electrice de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor


Racordarea utilizatorilor la reţelele
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele
electrice de distribuţie
performanţă privind: electrice de distribuţie
Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
urmare a lucrărilor
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de Furnizarea energiei electrice platnici de la relele electrice de
planificate de exploatare şi
performanţă privind: distribuţie
mentenanţă

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău- Soluţionarea sesizărilor


distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la relele electrice de utilizatorilor privind calitatea Furnizarea energiei electrice
performanţă privind: distribuţie curbei de tensiune

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău- Soluţionarea sesizărilor


distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la relele electrice de utilizatorilor privind calitatea Furnizarea energiei electrice
performanţă privind: distribuţie curbei de tensiune
Asigurarea continuităţii în Evenimentele accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
alimentarea cu energie electrică şi a produse de terţi asupra
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la relele electrice de
calităţii energiei electrice reţelelor electrice din
performanţă privind: distribuţie
distribuite patrimoniul public

Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse
Întreruperile în funcţionarea urmare a lucrărilor
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de de terţi asupra reţelelor electrice
iluminatului public planificate de exploatare şi
performanţă privind: din patrimoniul public
mentenanţă

Asigurarea continuităţii în
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse
alimentarea cu energie electrică şi Întreruperile în funcţionarea
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de de terţi asupra reţelelor electrice
a calităţii energiei electrice iluminatului public
performanţă privind: din patrimoniul public
distribuite

Termenul minim de anunţare, în situaţii


deosebite, a consumatorilor privind
48 ore 24 ore 10 ore
întreruperea necesară pentru lucrări planificate
de exploatare şi mentenanţă este:
După depunerea documentaţiei complete de
către utilizator, în situaţia în care soluţia de
20 zile calendaristice în
racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, 15 zile calendaristice în cazul 30 zile calendaristice în cazul
cazul racordării la joasă
operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joasă tensiune racordării la medie tensiune
tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în
maximum:
După depunerea documentaţiei complete de
către utilizator, în situaţia în care soluţia de
15 zile calendaristice în
racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, 30 zile calendaristice în cazul 20 zile calendaristice în cazul
cazul racordării la joasă
operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joaă tensiune racordării la joasă tensiune
tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în
maximum:

Termenul standard a pentru transmiterea de


către operatorul de distribuţie către un 30 zile lucrătoare de la
10 zile lucrătoare de la depunerea 15 zile lucrătoare de la depunerea
utilizator a proiectului de contract pentru depunerea completă a
completă a documentaţiei completă a documentaţiei
serviciul de distribuţia energiei electrice este documentaţiei
de:
Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii
30 de zile calendaristice 15 zile calendaristice 10 zile lucrătoare
privind nivelul tensiunii este de:
Verificarea dimensionării, în proiectare, a
reţelelor electrice de distribuţie, conform criteriul stabilităţii termice
criteriul cheltuielilor de exploatare criteriul pierderilor minime de
prevederilor Codului tehnic al reţelelor si dinamice în regim de
minime energie
electrice de distribuţie (Codul RED), se face scurtcircuit
ţinând seama de:

Verificarea dimensionării, în proiectare, a


reţelelor electrice de distribuţie, conform criteriul economic si criteriul
criteriul pierderilor minime de criteriul cheltuielilor de
prevederilor Codului tehnic al reţelelor stabilităţii termice în regim de
energie exploatare minime
electrice de distribuţie (Codul RED), se face durata
ţinând seama de:
în anumite cazuri se poate încheia
pentru unul sau mai multe
întotdeauna, pentru un singur loc de un singur contract de furnizare
Un contract de furnizare se încheie:. locuri de consum, în funcţie
consum pentru mai multe locuri de
de opţiunea clientului final
consum

pentru unul sau mai multe locuri


numai pentru locuri de
Un contract de furnizare se încheie:. de regulă, pentru un loc de consum de consum, în funcţie de opţiunea
producere
clientului final

frecvenţa, forma undei de


Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei accesul la reţelele de interes
metodologia de stabilire a tarifelor tensiune, respectiv conţinut de
de tensiune şi are în vedere: public
armonici

Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei amplitudinea tensiunii, inclusiv accesul la reţelele de interes metodologia de stabilire a
de tensiune şi are în vedere: flicker public tarifelor
Consumatorii pot conveni cu furnizorul
minimum o luna si maximum 12 minimum 3 luni si maximum 6
sistarea temporara a energiei electrice, fără minimum 6 luni
luni luni
denunţarea contractului, pentru o perioadă de:

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei


energiei electrice prin reţelele electrice până la
clientul final, se încheie contract/contracte de operatorul de reţea şi clientul
furnizor şi clientul final producător şi clientul final
reţea între: final, în anumite situaţii

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei


energiei electrice prin reţelele electrice până la
clientul final, se încheie contract/contracte de operatorul de reţea şi furnizorul
producător şi clientul final furnizor şi clientul final
reţea între: clientului final
manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin realizarea conducerii
contractarea energiei electrice eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de: operaţionale prin dispecer
acorda in cazul unui incident

manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin condiţiile de exploatare şi contractarea energiei
eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de: întreţinere reciprocă a instalaţiilor electrice
acorda in cazul unui incident

Convenţia de exploatare, anexă la contractul de


furnizare a energiei electrice, este un act juridic consumator si producător operator de reţea si consumator furnizor si producător
încheiat intre:

pot fi utilizate la decontarea


sunt utilizate, de regulă, la energiei electrice cu nu pot fi utilizate la
Grupurile de măsurare martor instalate de
decontarea energiei electrice cu furnizorul,numai în cazul decontarea energiei electrice
clientul final:
furnizorul defectării grupurilor de măsurare cu furnizorul
ale operatorilor de reţea

este obligat să prezinte


prognoze orare de consum
dacă este consumator sezonier, nu
Un client final cu o putere aprobată prin avizul este obligat să prezinte prognoze furnizorului cu care are
este obligat să prezinte prognoze
tehnic de racordare/certificatul de racordare de orare de consum furnizorului cu relaţii contractuale, numai
orare de consum furnizorului cu
cel puţin 1 MVA, care are relaţii contractuale dacă are un consum anual de
care are relaţii contractuale
energie mai mare de
100 GWh

Sunt definite ca locuri de consum cu consum


mare, locurile de consum ale clienţilor finali
noncasnici la care puterea aprobată prin avizul 50 kW 100 kW 200 kW
tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin
certificatul de racordare, depăşeşte:
În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza
unui contract-cadru aprobat de ANRE,
conform prevederilor contractului- cu un preaviz de cel puţin10
întreruperea alimentării cu energie electrică fără preaviz
cadru zile
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale
de către beneficiar se face:

fără încheierea contractului


pe baza prevederilor contractului de furnizare în situaţiile
Furnizarea energiei electrice către clientul final fără încheierea contractului de
de utilizare a reţelei de reglementate în mod distinct
se realizează: furnizare, pe bază de negocieri
transport/distribuţie de către autoritatea
competentă.

pe baza prevederilor
Furnizarea energiei electrice către clientul final în temeiul unui contract de fără încheierea contractului de contractului de utilizare a
se realizează: furnizare furnizare, pe bază de negocieri reţelei de
transport/distribuţie

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei


electrice consumate, clienţii finali pot fi:
industriali clienţi finali noncasnici clienţi angros

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei


electrice consumate, clienţii finali pot fi:
clienţi casnici clienţi angros industriali

ansamblul format din contor şi


transformatoarele de măsurare
ansamblul format din contorul de aferente acestuia, precum şi toate
Prin grup de măsurare a energiei electrice în doar transformatorul de
energie electrica si elementele de elementele intermediare care
sistem indirect se înţelege: măsurare
securizare constituie circuitele de măsurare a
energiei electrice, inclusiv
elementele de securizare
întotdeauna ca punctul unei reţele
întotdeauna ca punctul unei reţele
electrice în care se delimitează întotdeauna ca punctul fizic
Punctul de delimitare între instalaţiile electrice electrice în care se află instalat
patrimonial instalaţiile electrice ale în care este racordat un
este definit: grupul de măsurare a energiei
utilizatorului de cele ale utilizator
electrice tranzitate
operatorului de reţea

punct al unei reţele electrice care


punct al unei reţele electrice unde punct fizic din reţeaua
Punctul de măsurare a energiei electrice este delimitează patrimonial instalaţiile
se află instalat grupul de măsurare electrica la care se
definit ca: electrice ale utilizatorilor de cele
a energiei electrice racordează un utilizator
ele operatorilor de reţea

Regulamentul de furnizare a energiei electrice tranzacţiilor de pe piaţa angro de traderilor de energie electrică şi furnizorilor şi operatorilor de
la clienţii finali se aplicã: energie electrica clienţilor acestora reţea

Regulamentul de furnizare a energiei electrice furnizorilor si clienţilor finali de tranzacţiilor de pe piaţa angro de traderilor de energie electrică
la clienţii finali se aplicã: energie electrică energie electrica şi clienţilor acestora

situaţia in care tensiunea


situaţia in care tensiunea efectiva in situaţia in care tensiunea efectiva
efectiva in punctul de
punctul de delimitare devine mai in punctul de delimitare devine
Se considera o întrerupere in alimentarea cu delimitare devine mai mica
mica decât 5% din tensiunea mai mica decât 1% din tensiunea
energie electrica: decât 10% din tensiunea
nominala a reţelei in punctul nominala a reţelei in punctul
nominala a reţelei in punctul
respectiv respectiv
respectiv

Preavizul de deconectare se poate transmite


prin poştă, cu confirmare de prin intermediul autorităţilor
clientului final: numai telefonic
primire locale

Preavizul de deconectare se poate transmite prin intermediul autorităţilor


clientului final: prin curier numai telefonic
locale
Nerespectarea de către clientul final a
întreruperea temporară a furnizării sancţiune prin amendă
contractului de furnizare poate avea alte cazuri prevăzute de lege
energiei electrice contravenţională
următoarele consecinţe:

aprobarea de către operatorul


acceptul operatorului de reţea angajamentul operatorului de reţea
de reţea a racordării
Avizul tehnic de racordare constituie: pentru utilizarea reţelei în anumite de a realiza instalaţia de racordare
utiizatorului în anumite
condiţii a utilizatorului;
condiţii.

oferta operatorului de reţea la


angajamentul operatorului de reţea acceptul operatorului de
cererea de racordare a
Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare a reţea pentru utilizarea reţelei
solicitantului;
utilizatorului; în anumite condiţii

pentru ori ce titular al


Avizul tehnic de racordare este un aviz scris numai pentru un anumit titular al
pe o perioadă de timp nelimitată locului de producere/consum
valabil: locului de producere/consum
respectiv

numai pentru un anumit


Avizul tehnic de racordare este un aviz scris pentru ori ce titular al locului de pe o perioadă de timp
amplasament al locului de
valabil: producere/consum respectiv nelimitată
producere/consum

nu este obligatorie pentru o nu este obligatorie pentru o


Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: pentru orice loc nou de consum
durata mai mică de 6 luni putere ceruta sub 100 kW

Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu


un producător de energie electrică un furnizor.
semnată de utilizator, dacă aceasta a fost consultant atestat de ANRE
întocmită de către:
Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu un producător de energie
utilizator
semnată de utilizator, dacă aceasta a fost consultant atestat de ANRE electrică
întocmită de către:
Cererea pentru racordare la reţea şi se trimit obligatoriu prin
se depun numai la registratura se pot trimite prin poştă;
documentaţia anexată acesteia: poştă
operatorului de reţea.

se pot depune direct la centrele


Cererea pentru racordare la reţea şi se depun numai la
teritoriale de relaţii cu clienţii se trimit obligatoriu prin poştă
documentaţia anexată acesteia: registratura operatorului de
organizate de operatorul de reţea;
reţea.

Conform Regulamentului privind racordarea


un operator de distribuţie
utilizatorilor la reţelele electrice de interes un furnizor orice deţinător de reţea
public, operator de reţea este:

Conform Regulamentului privind racordarea


operatorul de transport şi de sistem
utilizatorilor la reţelele electrice de interes un furnizor orice deţinător de reţea
public, operator de reţea este:

datele tehnice si energetice


caracteristice locului de
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare
certificatul de urbanism a consum al utilizatorului,
pentru o organizare de de şantier, documentaţia contractul încheiat cu un furnizor
obiectivului pentru care se conform reglementărilor în
anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu de energie electrică
organizează şantierul, în termen de vigoare la data depunerii
şi:
valabilitate, in copie; cererii de racordare, aprobate
de autoritatea competentă;
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare autorizaţia de construire a
certificatul de urbanism a
pentru o organizare de de şantier, documentaţia obiectivului pentru care se contractul încheiat cu un
obiectivului pentru care se
anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu organizează şantierul, în termen furnizor de energie electrică
organizează şantierul, în termen de
şi: de valabilitate, in copie;
valabilitate, in copie;

Documentaţia anexata cererii de emitere a


de valoarea capitalului social, in categoria de utilizator din care de puterea instalata a
avizului tehnic de racordare are o structura ce
cazul persoanelor juridice face parte solicitantul echipamentelor utilizatorului
depinde de:

face parte din instalaţia de


racordare numai în cazurile
nu face parte din instalaţia de face parte din instalaţia de
Grupul de măsurare a energiei electrice: de excepţie, când punctul de
racordare; racordare;
măsurare este diferit de
punctul de delimitare;

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor se contractează de către


cuprinse între punctul de racordare si punctul de către un furnizor de energie operatorul de reţea cu agenţi
de către utilizator
de delimitare la racordarea unui utilizator se electrică economici atestaţi în
execută: condiţiile legii

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor


cuprinse între punctul de racordare si punctul de către operatorul de reţea, cu de către un furnizor de
de către utilizator
de delimitare la racordarea unui utilizator se forte proprii energie electrică
execută:
Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o dacă este înscrisă în avizul tehnic dacă a fost una (oricare) dintre dacă prevede o instalaţie de
soluţie de racordare este valabilă: de racordare soluţiile prevăzute şi avizate din racordare cu costuri minime
studiul de soluţie pentru utilizator.

Operatorul de reţea va comunica în scris


utilizatorul nu este de acord cu
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz utilizatorul nu a încheiat contract nu a fost respectat avizul de
soluţia stabilită de operatorul de
tehnic de racordare si motivele justificate ale de furnizare amplasament
reţea
refuzului in situaţia în care:

Operatorul de reţea va comunica în scris


utilizatorul nu este de acord cu
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz prin racordare s-ar încălca utilizatorul nu a încheiat
soluţia stabilită de operatorul de
tehnic de racordare si motivele justificate ale normele în vigoare contract de furnizare
reţea
refuzului in situaţia în care:

Parcurgerea unei etape preliminare de


la solicitarea utilizatorului, este
documentare şi informare a viitorului utilizator nu este prevăzută de
este obligatorie pentru utilizator; obligatorie pentru operatorul de
pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică: legislaţia în vigoare.
reţea;

Pentru emiterea de către operatorii de reţea a


avizelor tehnice de racordare a utilizatorilor la
reţelele proprii, trebuie obţinută, în prealabil,
de către toţi operatorii de
de la operatorul reţelei electrice din amonte (la de către toţi operatorii de de către operatorii de
distribuţie, dar numai în cazul
care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), distribuţie, dar numai în cazul distribuţie concesionari, dar
unor puteri aprobate de peste
fie a certificatelor de racordare proprii racordării unor producători numai în anumite cazuri
1MW
actualizate, fie a avizelor tehnice de racordare
proprii actualizate:
Pentru emiterea de către operatorii de reţea a
avizelor tehnice de racordare a utilizatorilor la
reţelele proprii, trebuie obţinută, în prealabil,
de către toţi operatorii de de către toţi operatorii de
de la operatorul reţelei electrice din amonte (la de către toţi operatorii de
distribuţie, cu excepţia distribuţie, dar numai în
care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), distribuţie, dar numai în cazul unor
operatorilor de distribuţie cazul racordării unor
fie a certificatelor de racordare proprii puteri aprobate de peste 1MW
concesionari producători
actualizate, fie a avizelor tehnice de racordare
proprii actualizate:

actul de proprietate sau orice


alt înscris care atestă dreptul
Pentru un loc de producere sau de consum nou, autorizaţia de construire a de folosinţă asupra terenului,
contractul încheiet cu un furnizor
documentaţia anexată cererii de racordare va obiectivului, în copie; incintei ori clădirii în care se
de energie electrică
cuprinde obligatoriu: constituie locul de producere
sau de consum pentru care se
solicită racordarea, în copie.

Pentru un loc de producere sau de consum nou, autorizaţia de construire a


certificatul de urbanism în termen contractul încheiet cu un
documentaţia anexată cererii de racordare va obiectivului, în copie;
de valabilitate, în copie; furnizor de energie electrică
cuprinde obligatoriu:
Planul de situaţie cu amplasarea in zona a
Avizat de către operatorul de
locului de consum, care face parte din Avizat de către organismele
Avizat de ANRE reţea, anterior depunerii
documentele necesare solicitării unui aviz competente, potrivit legii
cererii
tehnic de racordare, trebuie sa fie:

prin împuternicit în numele


Solicitanţii se pot adresa operatorului la
prin intermediul oricărui prin intermediul operatorului şi pe seama solicitantului,
reţeaua căruia doresc să se racordeze, în
producător de energie electrică pieţei de energie electrica care poate fi un proiectant de
vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:
specialitate

prin furnizorul de energie


Solicitanţii se pot adresa operatorului la prin intermediul oricărui
prin intermediul operatorului pieţei electrică în numele şi pe seama
reţeaua căruia doresc să se racordeze, în producător de energie
de energie electrica solicitantului, pentru locurile de
vederea obţinerii avizului tehnic de racordare: electrică
consum aferente clienţilor casnici

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită


utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, în termen de maximum ........
în cazul racordării la o reţea cu tensiunea de şapte luni trei luni nouă luni
110 kV sau mai mare, calculat de la data
încheierii contractului pentru elaborarea
studiului de soluţie

pentru o perioadă de timp,


în mod repetat, pentru o anumită aprobată de autorităţile
Loc de consum temporar este un loc de perioadă de timp, la acelaşi loc de competente, în scopul construirii,
de către un producător
consum în care se utilizează energie electrică consum. reparării sau amenajării unor
obiective
pentru organizarea sau desfăşurarea în mod repetat, pentru o
Loc de consum temporar este un loc de unor activitati ocazionale anumită perioadă de timp, la
de către un producător
consum în care se utilizează energie electrică acelaşi loc de consum.

poate avea mai multe locuri de poate avea mai multe locuri
nu poate avea mai multe locuri de
Un consumator: consum în aceeaşi incintă sau de consum, dar numai în
consum.
zonă; incinte sau zone diferite;

poate avea mai multe locuri de poate avea mai multe locuri de
nu poate avea mai multe
Un consumator: consum, în incinte sau zone consum, dar numai în incinte sau
locuri de consum.
diferite; zone diferite;

înainte de a începe executarea pe parcursul executării instalaţiei la terminarea instalaţiei de


Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia
instalaţiei de utilizare care urmează de utilizare care urmează să fie utilizare, înainte de punerea
solicitării avizului tehnic de racordare:
să fie racordată la reţeaua electrică; racordată la reţeaua electrică; ei sub tensiune.

În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au


stabilit mai multe soluţii, utilizatorul trebuie să
opteze pentru una dintre aceste soluţii şi să îşi
trei luni; două luni;
exprime opţiunea în scris într-un interval de patru luni.
maximum ........ de la comunicarea de către
operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat
conform reglementărilor în vigoare.
orice proiectant de
specialitate (societate
Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de reţea
comercială atestată pentru
activităţi de proiectare)

utilizatorii noi care sunt


utilizatorii noi de tip "consumator utilizatorii noi care se racordează distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
casnic" individuali, indiferent de la reţelele electrice având tensiune generatoare indiferent de
de soluţie pentru:
puterea solicitată nominală de 110 kV sau mai mare tensiunea reţelei la care se
racordează

utilizatorii noi care sunt


utilizatorii de tip
distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă "consumator casnic"
utilizatorii perturbatori generatoare indiferent de
de soluţie pentru: individuali, indiferent de
tensiunea reţelei la care se
puterea solicitată
racordează

utilizatorii de tip "consumatori"


utilizatorii noi care sunt care se racordează la reţele
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă distribuitori sau au grupuri electrice de medie sau joasă
utilizatorii perturbatori
de soluţie pentru: generatoare indiferent de tensiunea tensiune, indiferent de puterea
reţelei la care se racordează solicitată, dacă soluţia de
racordare este unică şi evidentă
utilizatorii care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
de utilizare şi/sau al
utilizatori existenţi care solicită un utilizatorii noi care sunt proceselor tehnologice,
spor de putere ce poate fi acordat distribuitori sau au grupuri impun necesitatea unei
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
prin instalaţiile de racordare generatoare indiferent de analize pentru stabilirea
de soluţie pentru:
existente, indiferent de tensiunea tensiunea reţelei la care se impactului racordării asupra
reţelei la care sunt racordaţi racordează reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate

utilizatorii noi care sunt


utilizatorii de tip "consumator distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un utilizatorii cu o putere de
casnic" individuali, indiferent de generatoare indiferent de
studiu de soluţie pentru: peste 25 kVA
puterea solicitată tensiunea reţelei la care se
racordează

utilizatorii noi care se racordează la utilizatorii de tip "consumator


Soluţia de racordare se stabileşte printr-un utilizatorii cu o putere de
reţelele electrice având tensiune casnic" individuali, indiferent de
studiu de soluţie pentru: peste 25 kVA
nominală de 110 kV sau mai mare puterea solicitată
utilizatorii de tip consumatori care utilizatorii noi care se
solicită o putere mai mică de 30 racordează la reţelele
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un consumatorii cu o putere de peste
kVA, indiferent de categoria din electrice având tensiune
studiu de soluţie pentru: 100 kVA
care fac parte din punct de vedere nominală de 110 kV sau mai
al activităţii lor mare

utilizatorii care, prin tipul lor şi


caracteristicile echipamentelor
instalaţiilor de utilizare şi/sau al
utilizatorii de tip consumatori care
proceselor tehnologice, impun
solicită o putere mai mică de 30
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un necesitatea unei analize pentru consumatorii cu o putere de
kVA, indiferent de categoria din
studiu de soluţie pentru: stabilirea impactului racordării peste 100 kVA
care fac parte din punct de vedere
asupra reţelei şi a celorlalţi
al activităţii lor
utilizatori şi stabilirea măsurilor
pentru încadrarea acestui impact
în limitele normate

utilizatorii care solicită


utilizatorii de tip "consumatori" utilizatorii de tip
modificarea / îmbunătăţirea
care se racordează la reţele consumatori care solicită o
instalaţiilor de racordare existente
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un electrice de medie sau joasă putere mai mică de 30 kVA,
sau creşterea gradului de siguranţă
studiu de soluţie pentru: tensiune, indiferent de puterea indiferent de categoria din
în punctul de delimitare, dacă
solicitată, dacă soluţia de care fac parte din punct de
lucrările necesare nu pot fi stabilite
racordare este unică şi evidentă vedere al activităţii lor
prin fişa de soluţie
Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării racordarea utilizatorilor în
racordarea utilizatorilor racordaţi la
la reţelele electrice se avizează atât de staţii de transformare
medie tensiune care deţin în racordarea utilizatorilor reţeaua de
operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de 400(220)/110 kV prin linii
patrimoniu receptoare cu puteri joasă tensiune
transport şi de sistem în toate cazurile care electrice de distribuţie cu
totale de 30 kVA
prevăd: tensiunea de 110kV

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării


racordarea utilizatorilor racordaţi
la reţelele electrice se avizează atât de racordarea grupurilor
la medie tensiune care deţin în racordarea utilizatorilor
operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de dispecerizabile la reţelele electrice
patrimoniu receptoare cu puteri reţeaua de joasă tensiune
transport şi de sistem în toate cazurile care de distribuţie
totale de 30 kVA
prevăd:

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi


tarifelor în sectorul energiei electrice se de autoritatea competentă de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului
aprobă:

La cererea scrisă a unui client final, furnizorul


este obligat să comunice, în scris, o ofertă
5 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare
privind condiţiile de furnizare a energiei
electrice, într-un interval de cel mult:

Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei


Ministerul Economiei si Mediului
de transport elaborate de operatorul de CN Transelectrica SA ANRE
de Afaceri
transport şi de sistem se aprobă de către:

Contractul dintre furnizorul de energie


Ministerul Economiei si Mediului
electrică şi un client final trebuie elaborat în autoritatea competentă CN Transelectrica SA
de Afaceri
conformitate cu reglementările emise de:
clienţilor finali noncasnici care nu
Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să şi-au exercitat dreptul de clienţilor noncasnici care au
clienţilor casnici care nu şi-au
asigure furnizarea energiei electrice în regim eligibilitate şi care îndeplinesc dreptul la serviciul universal,
exercitat dreptul de eligibilitate
de ultimă instanţă: condiţiile impuse de legislaţie în anumite situaţii
pentru serviciu universal

clienţilor finali noncasnici


care nu şi-au exercitat
Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să clienţilor noncasnici care nu au
clienţilor casnici care nu şi-au dreptul de eligibilitate şi care
asigure furnizarea energiei electrice în regim dreptul la serviciul universal, în
exercitat dreptul de eligibilitate îndeplinesc condiţiile impuse
de ultimă instanţă: anumite situaţii
de legislaţie pentru serviciu
universal

condiţionat, pe baza mai multor condiţionat, pe baza mai multor


pe baza mai multor contracte
contracte de furnizare încheiate cu contracte de furnizare încheiate
Alimentarea cu energie electrică a unui loc de de furnizare încheiate cu
furnizori diferiţi, dacă puterea cu furnizori diferiţi, dacă puterea
consum se poate face: furnizori diferiţi, indiferent
aprobată este mai mare de 1 aprobată este mai mare de 10
de puterea aprobată
MW MW

condiţionat, pe baza mai


pe baza mai multor contracte de multor contracte de furnizare
Alimentarea cu energie electrică a unui loc de pe baza unui singur contract de furnizare încheiate cu furnizori încheiate cu furnizori
consum se poate face: furnizare diferiţi, indiferent de puterea diferiţi, dacă puterea
aprobată aprobată este mai mare de 1
MW

pentru o durată limitată, în cazurile


pentru o perioadă
Contractul de reţea se încheie în care operatorul de reţea solicită între clientul final şi producător
nedeterminată
acest lucru
pentru o perioadă
pentru o durată limitată, în cazurile
Contractul de reţea se încheie între clientul final şi producător nedeterminată, dar numai în
în care clientul solicită acest lucru
cazul reţelei de transport
Operatorul de măsurare are obligaţia să
înlocuiască grupurile de măsurare defecte sau
suspecte de înregistrări eronate ale clienţilor imediat 10 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare
casnici în termen de cel mult…..zile de la data
identificării/ înregistrarea sesizării scrise:

Prevederile contractuale întemeiate pe


dispoziţii ale actelor normative, la data intrării rămân în vigoare până la rămân în vigoare până la
se modifică de drept
în vigoare a modificării actelor normative incheierea unui act adiţional rezilierea contractului
respective:

pot impune furnizorului orice sunt obligaţi să achite


pot să opteze pentru orice
modalitate de plată, chiar dacă nu facturile pentru energia
Clienţii finali de energie electrică: modalitate de plată pe care
este pusă la dispoziţie de către electrică la una din casieriile
furnizorul o pune la dispoziţie
acesta furnizorului

În cazul în care, într-un loc de consum, energia


se poate încheia, în anumite cazuri, trebuie să se încheie întotdeauna este obligatorie separarea
electrică este utilizată atât pentru activităţi
un singur contract de furnizare două contracte de furnizare instalaţiilor de utilizare
economice, cât şi pentru consum casnic

În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor clientul final poate fi


operatorul de reţea are dreptul să
conform Regulamentului de furnizare a se reziliază contractul de furnizare deconectat numai după o
întrerupă alimentarea cu energie
energiei electrice la clienţii finali şi a a energiei electrice decizie a ANRE pentru cazul
electrică a locului de consum
procedurilor specifice respectiv

În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor furnizorul are dreptul să solicite


clientul final poate fi deconectat
conform Regulamentului de furnizare a operatorului de distribuţie se reziliază contractul de
numai după o decizie a ANRE
energiei electrice la clienţii finali şi a deconectarea clientului final de la furnizare a energiei electrice
pentru cazul respectiv
procedurilor specifice reţea
în cazul neînţelegerilor
Dacă între operatorul de reţea/furnizor şi precontractuale şi a
clientul final apar neînţelegeri/dispute şi părţile numai în cazul disputelor apărute în reclamaţiilor/disputelor
numai în cazul neînţelegerilor
nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa derularea contractului de apărute în derularea
precontractuale
ANRE în vederea declanşării procesului de reţea/furnizare a energiei electrice contractului de
soluţionare la nivelul acesteia reţea/furnizare a energiei
electrice

care după ce şi-a exercitat dreptul nu poate încheia contract de


de eligibilitate revine la serviciul beneficiază întotdeauna de furnizare a energiei electrice
Un client casnic
universal, nu beneficiază de preţuri/tarife reglementate decât cu furnizorul de ultimă
preţuri/tarife reglementate instanţă

se recalculează consumul de operatorul de reţea


furnizorul are dreptul să recalculeze
Atunci când se constată defectarea grupului de energie electrică numai dacă înlocuieşte grupul de
consumul de energie electrică
măsurare la un loc de consum defectarea grupului de măsurarea măsurare defect,
pentru o perioadă anterioară
fost produsă de clientul final întotdeauna, pe cheltuiala sa

Atunci când contractul de reţea este încheiat de


furnizor, legătura între clientul final şi se asigură direct între cei doi se asigură printr-un intermediar se asigură prin furnizor
operatorul de reţea, privind serviciul de reţea

este client industrial cu un


Client casnic poate fi încadrat în categoria de este client casnic situat în mediul este client casnic cu venituri
consum mai mic de
client vulnerabil dacă: rural reduse
1000kWh/ lună

conţine condiţiile tehnico- stabileşte condiţii tehnice de


Certificatul de racordare emis de către se eliberează pe bază de tarif economice de racordare la reţea a utilizare a reţelei după
operatorul de reţea reglementat. unui loc de consum şi/ sau de punerea sub tensiune a
producere instalaţiei de utilizare.

conţine condiţiile tehnico- certifică îndeplinirea condiţiilor


Certificatul de racordare emis de către economice de racordare la reţea a de racordare la reţea prevăzute se eliberează pe bază de tarif
operatorul de reţea unui loc de consum şi/ sau de într-un aviz tehnic de racordare reglementat.
producere valabil
cu durata de existenţă a
Perioada de valabilitate a certificatului de cu durata până la incheierea
cu 12 luni de la emitere instalaţiilor de utilizare de la locul
racordare este egală contractului de racordare
de consum şi/ sau de producere.

Emiterea certificatului de racordare de către la cererea scrisă a


gratuit pe bază de tarife reglementate
operatorul de reţea se face utilizatorului.
de comun acord de catre
Numărul şi localizarea punctelor de delimitare
operatorul de reţea şi utilizator, cu
între instalaţia de racordare şi instalaţia de de catre utilizator de catre operatorul de reţea
respectarea prevederilor legale în
utilizare se stabilesc
vigoare
întotdeauna pe proprietatea
Punctul de delimitare în cazul locuinţelor întotdeauna la bornele de
întotdeauna la limita de proprietate utilizatorului, în exteriorul
individuale se stabileşte ieşire din grupul de măsurare
locuinţei

Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei


unui loc de consum şi/sau de
electrice în amonte de punctul de racordare
producere nou sau care se
pentru crearea condiţiilor tehnice necesare
dezvoltă, cu o putere
racordării, operatorul de reţea solicită, prin oricărui loc de producere oricărui loc de consum
aprobată totală pentru
avizul tehnic de racordare, constituirea unei
consum/evacuare mai mare
garanţii financiare în favoarea sa, de către
de 1 MW
utilizatorul

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul în cel mult 3 luni de la data


la încheierea contractului de conform prevederilor din
are obligaţia se constituie garanţia financiară emiterii avizului tehnic de
racordare contractul de racordare
înscrisă în avizul tehnic de racordare . racordare

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul


anterior încheierii contractului de conform prevederilor din la încheierea contractului de
are obligaţia se constituie garanţia financiară
racordare contractul de racordare racordare
înscrisă în avizul tehnic de racordare

în cel mult 3 luni de la data


În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are anterior încheierii contractului de în termenul prevăzut în
emiterii avizului tehnic de
obligaţia să constituie garanţia financiară racordare contractul de racordare.
racordare
titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de
racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
Lucrările de întărire necesare în vederea
operatorul de reţea suportă integral producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
evacuării în reţea a puterii aprobate
costurile de realizare a acestor de producere contribuie la suportarea costurilor de
utilizatorilor se realizează de către operatorul
lucrări suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
de reţea şi
acestor lucrări, cu o cotă inclusă o cotă inclusă în tariful de
în tariful de racordare . racordare .

titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de


racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
Lucrările de întărire necesare pentru racordarea pe cheltuiala acestuia, în producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
unui loc de consum, se realizează de către conformitate cu prevederile legale de producere contribuie la suportarea costurilor de
operatorul de reţea şi în vigoare. suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
acestor lucrări, cu o cotă inclusă o cotă inclusă în tariful de
în tariful de racordare . racordare .

poate fi folosită ulterior


poate fi folosită ulterior pentru
Instalaţia de racordare realizată, conform rămâne în patrimoniul pentru racordarea altor
racordarea altor utilizatori, numai
contractului de racordare, pentru un utilizator utilizatorului utilizatori, în condiţii
cu acordul acestui utilizator
reglementate

poate fi folosită ulterior


Instalaţia de racordare realizată, conform rămâne în patrimoniul pentru racordarea altor
rămâne în patrimoniul utilizatorului
contractului de racordare, pentru un utilizator operatorului de reţea utilizatori, numai cu acordul
acestui utilizator

în termen de maximum 10 zile în termen de maximum 10


în termen de maximum 10 zile
Pentru utilizatorii clienţi casnici, punerea sub calendaristice de la data depunerii zile calendaristice de la data
calendaristice de la data încheierii
tensiune a instalaţiilor de utilizare trebuie de către utilizator, la operatorul de recepţiei instalaţiei de
contractului pentru furnizarea
făcută reţea, a dosarului instalaţiei de racordare de către operatorul
energiei electrice
utilizare de reţea
Punctul de delimitare în cazul racordării unei cu respectarea condiţiei ca cu respectarea condiţiei ca
zone industriale, comerciale sau de servicii tensiunea punctului de delimitare să tensiunea punctului de delimitare conform opţiunii
comune la reţeaua electrică de distribuţie fie egală cu tensiunea instalaţiei de să fie egală cu tensiunea punctului dezvoltatorului
se stabileşte utilizare de racordare

realizată între punctul de racordare


Instalatia de racordare este instalaţia electrică din amonte de punctul de
la reţeaua electrică de interes public din aval de punctul de delimitare
este racordare
şi punctul de delimitare

în situaţia dezvoltării din punct de în cazul schimbării titularului


vedere tehnic şi energetic a locului de consum şi/ sau de
Utilizatorul are obligaţia să solicite
activităţii utilizatorului la un loc de producere prin preluarea la schimbarea denumirii
operatorului de reţea actualizarea certificatului
consum şi/ sau de producere, obiectivului de la locul de consum utilizatorului
de racordare:
necesitând un spor de putere faţă de şi/ sau de producere respectiv prin
puterea aprobată cumpărare, moştenire etc.

operatorul de reţea care a


operatorul de reţea la care a fost elaborat fişa sau studiul de
operatorul de reţea la reţeaua
depusă cererea de racordare, chiar solutie, chiar dacă opţiunea
căruia se racordează instalaţiile
dacă opţiunea scrisă a utilizatorului scrisă a utilizatorului este
Avizul tehnic de racordare se emite de către: utilizatorului, conform soluţiei de
este pentru o variantă de soluţie de pentru o variantă de soluţie
racordare stabilite prin fişa sau
racordare la reţeaua electrică de racordare la reţeaua
studiul de solutie
deţinută de un alt operator de reţea electrică deţinută de un alt
operator de reţea