Sunteți pe pagina 1din 112

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI - LEGISLAŢIE GRADUL I

AUGUST 2016
Varianta a Varianta b Varianta c
Enunt
Ansamblul de reguli prin
Obligaţia unor persoane fizice sau
Obligaţia unor persoane fizice sau care un terţ îşi exercită
juridice de a consuma energie
Accesul la reţeaua electrica de interes public juridice de a se racorda, in dreptul de a se racorda şi de
electrica achiziţionata de pe piaţa
este definit ca fiind: condiţiile legii, la reţelele electrice a folosi, în condiţiile legii,
de energie electrica in regim
de transport sau de distribuţie reţelele electrice de transport
concurenţial
şi distribuţie;
1

Pentru accesul la reţea a energiei electrice


produsă din surse regenerabile şi în cogenerare doar de natură tehnică doar de natură comercială tehnice şi comerciale
de înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli:
2

Autoritatea Naţionala de Autoritatea Naţionala de


Agenţie naţională de reglementare
ANRE este: Reglementare pentru Serviciile Reglementare in domeniul
în domeniul energiei termice
Publice de Gospodărie Comunala Energiei
3

Respectarea reglementarilor
ANRE exercita controlul asupra operatorilor
Respectarea legislaţiei privind emise si a sistemului de
economici din sectorul energiei electrice cu Gestiunea patrimoniului public
securitatea şi sănătatea în muncă preturi si tarife in vigoare in
privire la:
sectorul energiei electrice
4
Asupra terenurilor aflate in proprietatea
terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de
siguranţa ale capacităţilor energetice, se drept de utilizare gratuită drept de proprietate drept de servitute legală
stabileşte pentru deţinătorul capacităţilor
energetice:
5

Centrala electrica de cogenerare (termoficare)


combinată a energiei
este ansamblul de instalaţii, construcţii si doar a energiei electrice doar a energiei termice
electrice si termice
echipamente necesare pentru producerea:
6
Cine analizează si avizează îndeplinirea
Operatorul de Transport si de
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE Operatorul de distribuţie
Sistem
7 electrice de distribuţie?
este obligată să asigure accesul la este obligată să asigure
O persoană care deţine în proprietate sau în
nu are obligaţii privind asigurarea reţea numai pentru producători de accesul la reţea, conform
folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie
accesului la reţea energie electrică din surse reglementărilor autorităţii
la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012:
8 regenerabile competente

Utilizează energie electrică în Utilizează energiei electrice


cumpără energie electrică
exclusivitate pentru iluminatul pentru funcţionarea receptoarelor
pentru propriul consum
artificial din propria locuinţă şi din electrocasnice din propria
Clientul casnic este clientul care: casnic, excluzând consumul
afara acesteia, fiind racordat la o locuinţa, precum si pentru
pentru activităţi comerciale
reţea electrică monofazată de joasă realizarea de activităţi comerciale
sau profesionale
tensiune sau prestarea de servicii
9
cumpăra energie electrica pentru este liber să îşi aleagă
este obligat a cumpăra energie consumul propriu si are dreptul de furnizorul de energie
Client eligibil este clientul care: :
electrica la tarife reglementate a revinde surplusul pe piaţa de electrică de la care cumpără
10 energie electrica energie electrică
Zona adiacenta liniei electrice Zona adiacenta liniei electrice
Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene zona de protecţie si zona de
aeriene având 100 m lăţime în plan aeriene situata la 10 m deasupra
include: siguranţa
11 orizontal acesteia
operatorului de distribuţie, în
Finanţarea lucrărilor de electrificare a
autorităţilor locale ministerului de resort executarea contractului de
localităţilor este obligaţia:
12 concesiune

Consum de energie mai mare


Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit consumarea unei cantităţi de sustragerea de energie electrică
decât cel aferent puterii
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei energie mai mare decât cea constatată prin hotărâre
aprobate prin avizul tehnic
electrice în caz de: contractată judecătorească definitivă
13 de racordare

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit


constatare a unui consum fraudulos Neplata abonamentului
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata facturilor
de energie radio-tv
14 electrice în caz de:
sustragerea de energie
electrică constatată prin
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit consum de energie mai mare decât consumarea unei cantităţi de
hotărâre judecătorească
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei cel aferent puterii aprobate prin energie mai mare decât cea
definitivă, neplata facturilor
electrice numai în caz de: avizul tehnic de racordare contractată
sau în alte situaţii prevăzute
de legislaţia în vigoare.
15

furnizorul este îndreptăţit să


În cazul constatării, conform prevederilor solicite unui client final
legale în vigoare, a unor acţiuni menite să clientul final va fi sancţionat clientului final i se va rezilia constituirea de garanţii
sustragă energia electrică prin ocolirea contravenţional contractul de furnizare financiare pentru o perioadă
echipamentelor de măsurare: de consum echivalent de
maximum un an
16
Legea energiei electrice nr. 123/2012 creează energiei electrice şi al
cadrul de reglementare pentru desfăşurarea doar al energiei electrice doar al energiei termice energiei termice produse în
17 activităţilor în sectorul: cogenerare
reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea
O reţea electrica de distribuţie este definită ca
linie nominala strict mai mare de linie nominala strict mai mare de de linie nominala pana la
fiind:
18 220 kV 110 kV 110 kV inclusiv

atât autorizaţii de înfiinţare


pentru realizarea de noi
numai autorizaţii de înfiinţare capacităţi energetice de
numai licenţe pentru exploatarea
pentru realizarea de noi capacităţi producere a energiei
ANRE emite: comercială a capacităţilor
energetice de producere a energiei electrice, cât şi licenţe
energetice
electrice pentru exploatarea
comercială a capacităţilor
energetice
19
ce deţine, sub orice titlu, o
reţea electrică de distribuţie
şi care răspunde de
Care întreţine si dezvolta reţeaua
Operator de distribuţie este o persoană fizică Care deţine si exploatează reţeaua exploatarea, de întreţinerea
electrica de transport al energiei
sau juridică: electrica de iluminat public şi, dacă este necesar, de
electrice
dezvoltarea reţelei de
distribuţie într-o anumită
zonă
20
contracte bilaterale, la
Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii Contracte bilaterale la preţuri
Contracte bilaterale la tarife fixe preţuri negociate sau
vând energie electrică clienţilor finali prin: reglementate
21 stabilite prin oferte-tip

ansamblul instalaţiilor
electroenergetice
Ansamblul instalaţiilor
interconectate prin care se
Totalitatea liniilor si staţiilor electroenergetice interconectate
realizează producerea,
Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: electrice interconectate, indiferent prin care se realizează numai
transportul, conducerea
de nivelul de tensiune transportul şi distribuţia energiei
operativă, distribuţia,
electrice
furnizarea şi utilizarea
energiei electrice
22

Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea negociate cu solicitantul reglementate de ANRE
23

Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale în
vigoare (contract individual
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale Comiterea unei fapte prevăzute în de muncă semnat cu un
Executarea de instalaţii electrice
în cazul în care electricianul autorizat comite Regulamentul de autorizare ca fiind angajator sau contract de
dacă deţine autorizaţie de tip B
una dintre următoarele abateri: permisă prestări servicii, în cazul în
care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)
24
Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale, în
vigoare (contract individual
Proiectarea instalaţiei electrice a Desfăşurarea activităţii în baza de muncă semnat cu un
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
unei locuinţe în baza unei unui carnet de electrician autorizat angajator sau contract de
unui electrician autorizat pentru:
autorizaţii de tip II A emis în anul 2013 prestări servicii, în cazul în
care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)
25

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară


numai conform
activităţi de proiectare, verificare şi execuţie a
de către Ministerul învăţământului de către operatorul de distribuţie reglementărilor emise de
lucrărilor aferente instalaţiilor electrice
ANRE
aparţinând SEN se realizează:
26

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul III, tip electrice cu orice putere instalată electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 110 kV nominală maximă de 6 kV
nominală maximă de 20 kV
27

ANRE - Autoritatea Naţională de


nerespectarea normelor de nerespectarea normelor tehnice încălcarea prevederilor
Reglementare în domeniul Energiei este
prevenire a incendiilor emise de către ANRE; legislaţiei muncii
abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze:
28
încălcarea de către participanţii la
ANRE - Autoritatea Naţională de
încălcarea prevederilor legislaţiei piaţa de energie electrică a nerespectarea normelor de
Reglementare în domeniul Energiei este
muncii reglementărilor tehnice şi/sau prevenire a incendiilor
abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze:
29 comerciale emise de ANRE
Să transmită la ANRE o
cerere şi documentaţie
Să transmită la ANRE o cerere şi
Electricienii care doresc să solicite autorizarea, Să transmită la ANRE o cerere şi anexată, din care să reiasă
documentaţie anexată, din care să
pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să documentaţie anexată, din care să atât calificarea cât si
reiasă doar experienţa practică în
îndeplinească următoarele condiţii: reiasă doar calificarea profesională experienţa profesională în
domeniul instalaţiilor electrice
domeniul instalaţiilor
electrice
30
capacităţi de producere a energiei
linii electrice de distribuţie a linii electrice de distribuţie a
ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru electrice şi termice în cogenerare
energiei electrice cu tensiune energiei electrice cu tensiune
realizarea şi/sau retehnologizarea de: cu puteri instalate mai mari de 1
nominala de 0,4 kV nominala de 20 kV
31 MW

realizarea de noi capacităţii


retehnologizarea capacităţilor de
prestarea serviciului de distribuţie energetice de producere a
ANRE emite licenţe pentru producere, transport şi distribuţie
a energiei electrice energiei electrice si energiei
a energiei electrice
termice in cogenerare
32

Realizarea de noi capacităţii


retehnologizarea capacităţilor de
energetice de producere a
ANRE emite licenţe pentru producere, transport şi distribuţie a administrarea pieţelor centralizate
energiei electrice si energiei
energiei electrice
termice in cogenerare
33
Retehnologizarea
exploatarea comercială a Reabilitarea capacităţilor de
capacităţilor de producere,
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a producere, transport şi distribuţie
transport şi distribuţie a
energiei electrice a energiei electrice
34 energiei electrice

activitatea de instruire profesională


realizarea de noi capacităţii
a personalului care lucrează in
energetice de producere a energiei prestarea serviciului de
ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
electrice si energiei termice in sistem
Sistemului Electroenergetic
cogenerare
Naţional
35
activitatea de instruire profesională
realizarea de noi capacităţii
a personalului care lucrează in
prestarea serviciului de transport energetice de producere a
ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
al energiei electrice energiei electrice si energiei
Sistemului Electroenergetic
termice in cogenerare
Naţional
36
exploatarea comercială a
construirea centralelor
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a realizarea centralelor eoliene
fotovaoltaice
37 energiei electrice

Activitatea de instruire
reabilitarea capacităţilor de profesională a personalului care
activitatea de furnizare a
ANRE emite licenţe pentru: producere, transport şi distribuţie a lucrează in instalaţiile electrice
energiei electrice
energiei electrice din cadrul Sistemului
Electroenergetic Naţional
38
Legitimaţia este declarată
Legitimaţia este declarată nulă,
nulă, într-un ziar local şi
În cazul în care electricianul autorizat îşi Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită
titularul achită un tarif de
pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 500
emitere a duplicatului,
poate emite un duplicat, dacă: tariful de autorizare aprobat RON indiferent de gradul şi tipul
conform prevederilor din
de autorizare
regulamentul de autorizare
39
Un document obligatoriu din
În vederea înscrierii la examenul de autorizare,
dosar, care trebuie întocmit
electricianul trebuie să transmită în Opţional (solicitantul decide dacă îl
Nerelevant corelat cu informaţiile
documentaţia anexată cererii de autorizare o transmite sau nu)
conţinute în carnetul de
lista de lucrări executate; acest document este:
muncă
40

În cazul în care doreşte


Se va prezenta la sediul ANRE
Se va prezenta la sediul ANRE continuarea activităţii în
pentru a viza prelungirea
pentru a viza legitimaţia pentru o calitate de electrician
După expirarea duratei de valabilitate a valabilităţii legitimaţiei pentru o
nouă perioadă de 5 ani, cu plata autorizat, va susţine un nou
legitimaţiei de electrician autorizat, titularul: perioadă de doar 3 ani, cu plata a
tarifului corespunzător gradului si examen, cu respectarea
50% din tariful corespunzător
tipului de autorizare prevederilor Regulamentului
gradului si tipului de autorizare
de autorizare
41
Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si
Operatorul de distribuţie
aplicarea regulamentului pentru autorizarea
Autoritatea Naţionala de (filiale, sucursale ale SC
electricienilor, verificatorilor de proiecte,
Ministerul Economiei Reglementare in domeniul Electrica SA sau societăţi
responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a
Energiei rezultate ca urmare a
experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în
procesului de privatizare)
domeniul instalaţiilor electrice, este:
42
realizarea de noi capacităţii realizarea de noi capacităţii Reviziile si reparaţiile
Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in
energetice de producere a energiei energetice de transport a energiei curente efectuate asupra
condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru:
43 electrice electrice capacităţilor energetice
realizarea de noi capacităţii Reviziile si reparaţiile
Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in Retehnologizarea capacităţilor
energetice de transport a energiei curente efectuate asupra
condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru: energetice de producere existente
44 electrice capacităţilor energetice

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de


3 ani 4 ani 5 ani
ANRE este valabilă pentru o perioadă de:
45
Calitatea de autoritate contractantă pentru
ANRSC - Autoritatea
concesionarea bunurilor proprietate publică sau ANRE - Autoritatea Naţională de
Naţională de Reglementare
privată a statului ori pentru activităţile sau ministerul de resort Reglementare în domeniul
in domeniul Serviciilor
serviciile publice de interes naţional din Energiei
Comunale
domeniul energiei electrice o are:
46
o linie de transport de energie Ansamblul instalaţiilor si
Instalaţiile si echipamentele prin electrică ce traversează sau trece echipamentelor prin care se
Capacitatea de interconexiune este definită ca care se realizează racordarea mai peste graniţa dintre două state şi realizează tranzit de energie
fiind: multor consumatori la reţelele care face legătura între sistemele electrica intre doua zone ale
electrice de interes public de transport naţionale ale acelor sistemului electroenergetic
state naţional
47
Regulamentul pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a Hotărâre de Guvern Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE
experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în
domeniul instalaţiilor electrice se aprobă prin
48

prin susţinerea unui examen


de autorizare în condiţiile
Trecerea la un grad de autorizare superior se după 5 ani de experienţă în baza prin vizarea anuală a legitimaţiei
prevăzute în Regulament,
poate face: gradului de autorizare deţinut de către ANRE
indiferent dacă vechea
legitimaţie a expirat sau nu
49
Cine analizează si avizează îndeplinirea
Operatorul de Transport si de Operatorul de distribuţie
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE
Sistem local
50 electrice de transport?
bunurile utilizate în
bunurile proprietate publică sau bunurile utilizate în activitatea de
Pot face obiectul unei concesiuni energetice: activitatea de furnizare a
privată a statului iluminat public
51 energiei electrice
activităţile şi serviciile publice de bunurile utilizate în
bunurile utilizate în activitatea de
Pot face obiectul unei concesiuni energetice: interes naţional din domeniul activitatea de furnizare a
iluminat public
52 energiei electrice. energiei electrice
executarea sau folosirea de
refuzul clienţilor finali de a permite sustragerea de energie
Constituie contravenţie: instalaţii clandestine în scopul
accesul la grupurile de măsurare electrica
53 racordării directe la reţea
nerespectarea de către producători
executarea sau folosirea de
a obligaţiilor de producere şi/sau sustragerea de energie
Constituie contravenţie: instalaţii clandestine în scopul
de ofertare conform prevederilor electrica
racordării directe la reţea
54 legale
Executarea de săpături sau lucrări
modificarea fără drept a Nerespectarea
de orice fel in zonele de protecţie a
Constituie infracţiune: componentelor instalaţiilor reglementărilor emise de
instalaţiilor, fara consimţământul
energetice ANRE
prealabil al proprietarului acestora
55

prestează serviciul public pentru


toţi utilizatorii reţelelor electrice de prestează serviciul de distribuţie asigură serviciul public de
Conform atribuţiilor principale prevăzute în distribuţie, permiţând accesul doar pentru utilizatorii reţelelor distribuţie a energiei
Cod tehnic al reţelelor electrice de distribuţie nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie cu care au electrice doar consumatorilor
(Codul RED), operatorii de distribuţie: electrice de distribuţie oricărui încheiat un contract de furnizare a de energie electrică
solicitant care îndeplineşte cerinţele energiei electrice vulnerabili
tehnice prevăzute în Cod
56

este liber să îşi aleagă furnizorul este obligat să achiziţioneze


poate achiziţiona energie electrică
Client eligibil - este clientul care: de energie electrică de la care energia electrică la preturi de
doar de pe piaţa reglementata
cumpără energie electrică achiziţie reglementate
57
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie
(Codul RED), reglementare ce este parte Ministerul Economiei şi
Guvernul României ANRE
constitutivă a legislaţiei secundare, este Finanţelor
58 aprobat de către:

asigurarea protecţiei mediului,


Criteriile de promovare a energiei electrice
Promovarea utilizării energiei prin reducerea emisiilor poluante Promovarea utilizării
produse in centrale electrice de cogenerare de
vântului faţă de producerea separată a surselor regenerabile
înalta eficienta au in vedere:
energiei electrice şi termice
59
Criteriile de promovare a energiei electrice
Promovarea utilizării eficiente a Promovarea utilizării energiei Promovarea utilizării
produse in centrale electrice de cogenerare de
combustibililor vântului surselor regenerabile
60 înalta eficienta au in vedere:
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie tuturor operatorilor de
la care acţionar principal este statul la care acţionar majoritar nu este
reglementează activitatea operatorilor de distribuţie, indiferent de
român statul român
61 distribuţie: acţionarul majoritar
Elaborarea de programe de eficienta energetica Autorităţii Naţionale de
si de promovare a resurselor regenerabile de Guvernului României Ministerului de resort Reglementare în domeniul
62 energie este o atribuţie a: Energiei
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile
prin hotărâre a ministerului de
economici din sectorul energiei electrice se pot Legii serviciilor publice de prin hotărâre a Guvernului
resort
63 stabili: gospodărire comunală
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile
prin hotărâre a ministerului
economici din sectorul energiei electrice se pot Legii serviciilor publice de prin reglementări ale ANRE
de resort
64 stabili: gospodărire comunală
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit
constatare a unui consum fraudulos Neplata abonamentului
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata facturilor
de energie radio-tv
65 electrice în caz de:
Întreruperile programate,
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse Debranşarea consumatorilor rău- pentru executarea lucrărilor
distribuţie a energiei electrice stabileşte de terţi asupra reţelelor electrice platnici de la relele electrice de de dezvoltare,
indicatori de performanţă privind: din patrimoniul public distribuţie retehnologizare şi
mentenanţă
66
Termenul pentru emiterea avizului tehnic de
racordare (ATR) pentru cazul în care stabilirea
10 zile calendaristice de la data 20 zile calendaristice de la data 30 zile calendaristice de la
soluţiei de racordare la reţeaua electrică de IT,
depunerii documentaţiei complete depunerii documentaţiei complete data depunerii documentaţiei
MT sau JT a unui loc de consum şi/sau de
de către utilizator de către utilizator complete de către utilizator
producere se face pe baza unei fişe de soluţie
este de:
67

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit Consum de energie mai mare


sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata abonamentului radio-tv decât cel aferent puterii aprobate neplata facturilor
electrice în caz de: prin avizul tehnic de racordare
68
Consum de energie mai mare
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sustragerea de energie electrică
racordare ilegală la reţeaua de decât cel aferent puterii
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei constatată prin hotărâre
distribuţie aprobate prin avizul tehnic
electrice în caz de: judecătorească definitivă
69 de racordare
sustragerea de energie electrică
Consum de energie mai mare
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit constatată prin hotărâre
decât cel aferent puterii
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei judecătorească definitivă, neplata Plata cu întârziere a facturilor
aprobate prin avizul tehnic
electrice în caz de: facturilor sau alte situaţii prevăzute
de racordare
de legislaţia în vigoare.
70
furnizorul desemnat de ANRE furnizorul desemnat de ANRE un operator economic ale
pentru a presta serviciul public de pentru a presta serviciul universal cărui acţiuni sau părţi sociale
Furnizorul de ultima de ultimă instanţă este:-
distribuţie a energiei electrice, în de furnizare în condiţii specifice sunt deţinute în totalitate de
71 orice condiţii reglementate; statul român
În conformitate cu prevederile legii nr. Energia electrică obţinută
Energia electrică obţinută prin
123/2012, sunt considerate surse regenerabile energia eoliană prin arderea combustibililor
arderea gazelor naturale
72 de energie: fosili
În conformitate cu prevederile legii Energia electrică obţinută
Energia electrică obţinută prin
nr.123/2012 sunt considerate surse energia solară prin arderea combustibililor
arderea gazelor naturale
73 regenerabile de energie: fosili
Nerespectarea normelor tehnice emise de către
Infracţiune Contravenţie Abatere
74 ANRE constituie:
Linia electrica prin care se Linia electrica ce leagă un
linia electrică ce leagă o capacitate
transmite energia electrica de la producător de energie
Linia electrica directa este: energetică de producţie izolată de
producător către mai mulţi electrica la reţeaua de
un client izolat
75 consumatori distribuţie

linia electrică ce leagă un


Linia electrica prin care se producător şi un furnizor de
Linia electrica ce leagă un
transmite energia electrica de la energie electrică, în scopul
Linia electrica directa este: producător de energie electrica la
producător către mai mulţi alimentării directe a sediilor
reţeaua de distribuţie
consumatori proprii, a filialelor ori a
clienţilor eligibili ai acestora
76
Intervalul de citire a contoarelor în vederea
poate fi mai mare de o lună, dar poate fi mai mare de o lună,
emiterii facturii pentru clienţii casnici şi pentru nu poate fi mai mare de o lună
fără a depăşi 3 luni dar fără a depăşi 6 luni
77 locurile de consum mici:
Stabilirea consumului de energie electrică în pentru locuri de consum cu puteri pentru locuri de consum cu puteri în cazul sustragerii de
78 sistem pauşal este permisă: absorbite sub 3000 W absorbite sub 2000 W energie electrică

Actualizarea avizului tehnic de racordare este obligatorie numai dacă se


atunci când se produce schimbarea titularului modifică puterea aprobată anterior nu este obligatorie este obligatorie
locului de producere sau de consum prin avizul tehnic de racordare;
79

Energia electrica tranzactionata pe piata de ANRSC - Autoritatea


ANRE - Autoritatea Naţională de
energie electrica se masoara de catre operatorii Naţională de Reglementare
Ministerul de resort Reglementare în domeniul
de masurare, prin grupuri de masurare, in domeniul Serviciilor
Energiei
conform reglementărilor elaborate de: Comunale
80
Monitorizează siguranţa in Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice de funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea
Operatorul de distribuţie: iluminat public, precum si distribuţie, precum si indicatorii
energiei electrice furnizate
indicatorii de performanta ai de performanta ai serviciului de
serviciului de iluminat public distribuţie
81
Exploatează, retehnologizează, Monitorizează siguranţa in
reabilitează si dezvolta reţelele funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea
Operatorul de distribuţie: electrice de distribuţie, cu iluminat public, precum si
energiei electrice furnizate
respectarea reglementarilor tehnice indicatorii de performanta ai
in vigoare serviciului de iluminat public
82

exploatează,
retehnologizează,
Conform principalelor activităţi desfăşurate de exploatează, întreţine, reabilitează exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta
Operatorul de transport şi de sistem prevăzute şi dezvoltă în condiţii economice reabilitează si dezvolta instalaţiile instalaţiile de măsurare si
în Legea nr.123/2012, acesta: reţeaua de transport din reţelele electrice de distribuţie contorizare a transferului de
energie spre consumatorii
casnici
83
orice persoană juridică ce deţine,
Persoana juridică proprietară
sub orice titlu, o reţea electrică de
Orice persoana care deţine, sub a reţelelor electrice de
transport şi care răspunde de
orice titlu o reţea electrica de transport, pe care le
Operatorul de transport si de sistem este: operarea, asigurarea întreţinerii şi,
distribuţie si este titulara unei exploatează in baza licenţei
dacă este necesar, de dezvoltarea
licenţe de distribuţie pentru furnizarea energiei
reţelei de transport într-o anumită
electrice
zonă
84
ierarhizarea surselor de
ierarhizarea surselor de alimentare ierarhizarea surselor de alimentare cu energie
Ordinea de prioritate economică reprezintă cu energie electrică după criterii alimentare cu energie electrică electrică după capacitatea de
economice; după puterile instalate a dispune rapid de o anumita
putere
85
Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de operatorul de distribuţie care a
organele ierarhice ale emitentului ANRE
86 racordare se rezolvă de către: emis avizul

instalaţiile din aval aferente instalaţiile din aval aferente


În cazul existenţei mai multor puncte de
fiecărui punct de delimitare sunt fiecărui punct de delimitare
delimitare, se consideră un singur loc de dacă există un singur proprietar
legate electric între ele prin reţele sunt legate electric între ele
consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:
ale operatorului de distribuţie; prin reţele ale utilizatorului.
87

Să efectueze săpături de
Să efectueze construcţii de orice
orice fel in zona de siguranţa
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al Sa consume energie electrica prin fel in zona de siguranţa a
a reţelelor electrice de
energiei electrice se interzice persoanelor instalaţii racordate direct la cele ale instalaţiilor, fara avizul de
transport, chiar dacă are
fizice sau juridice: reţelei electrice de transport amplasament al operatorului de
acordul operatorului de
transport si de sistem
transport si de sistem
88
să efectueze săpături de orice
fel sau să înfiinţeze plantaţii
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al Sa consume energie electrica prin Să cultive cereale pe terenul aflat în zona de siguranţă a
energiei electrice se interzice persoanelor instalaţii racordate direct la cele ale în zona de siguranţă a reţelei reţelelor electrice de
fizice sau juridice: reţelei electrice de transport electrice de distribuţie transport, fără acordul
operatorului de transport şi
de sistem
89

Să efectueze săpături de orice fel in


să arunce obiecte de orice fel pe Sa consume energie electrica
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al zona de siguranţa a reţelelor
reţelele electrice de transport sau prin instalaţii racordate
energiei electrice se interzice persoanelor electrice de transport, chiar dacă au
să intervină în orice alt mod direct la cele ale reţelei
fizice sau juridice: acordul operatorului de transport si
asupra acestora electrice de transport
de sistem
90

să limiteze sau să îngrădească, prin Să efectueze săpături de orice fel


Sa consume energie electrica
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al execuţia de împrejmuire, prin in zona de siguranţa a reţelelor
prin instalaţii racordate
energiei electrice se interzice persoanelor construcţii ori prin orice alt mod, electrice de transport, chiar dacă
direct la cele ale reţelei
fizice sau juridice: accesul la instalaţii al operatorului au acordul operatorului de
electrice de transport
de transport şi de sistem transport si de sistem
91

li se permite depozitarea de
li se interzice să limiteze sau să materiale pe culoarul de
li se interzice să consume energie îngrădească, prin execuţia de trecere si in zonele de
Pentru protejarea reţelelor electrice de electrica prin instalaţii racordate împrejmuire, prin construcţii ori protecţie si de siguranţa ale
distribuţie, persoanelor fizice si juridice: direct la cele ale reţelei electrice de prin orice alt mod, accesul la instalaţiilor, fara acordul
distribuţie instalaţii al operatorului de operatorului de reţea, cu
distribuţie condiţia să fie proprietar al
terenului
92
li se permite depozitarea de
li se interzice să efectueze materiale pe culoarul de
construcţii de orice fel în zona de li se interzice să consume energie trecere si in zonele de
Pentru protejarea reţelelor electrice de siguranţă a reţelelor electrice de electrica prin instalaţii racordate protecţie si de siguranţa ale
distribuţie, persoanelor fizice si juridice: distribuţie, fără avizul de direct la cele ale reţelei electrice instalaţiilor, fara acordul
amplasament al operatorului de de distribuţie operatorului de reţea, cu
distribuţie condiţia să fie proprietar al
terenului
93
elaborează normele de securitatea aprobă regulamentul privind
Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, aprobă regulamentul privind şi sănătate în muncă pentru racordarea utilizatorilor la
ANRE: realizarea reţelei de iluminat public operatorii economici din sectorul reţelele electrice de interes
94 energiei electrice public

desemnează furnizorul de ultimă elaborează normele de securitate


aprobă regulamentul privind
Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, instanţă pentru a presta serviciul şi sănătate în muncă pentru
realizarea reţelei de iluminat
ANRE: universal de furnizare în condiţii operatorii economici din sectorul
public
95 specifice reglementate energiei electrice

Determinarea soluţiilor de
Promovarea utilizării gazelor
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. promovarea utilizării surselor noi racordare a utilizatorilor la
naturale pentru producerea energiei
123/2012 se regăsesc: şi regenerabile de energie reţelele electrice de interes
electrice
96 public

asigurarea accesului
Determinarea soluţiilor de
nediscriminatoriu şi reglementat al Promovarea utilizării gazelor
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. racordare a utilizatorilor la
tuturor participanţilor la piaţa de naturale pentru producerea
123/2012 se regăsesc: reţelele electrice de interes
energie electrică şi la reţelele energiei electrice
public
electrice de interes public
97
Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la
Contravenţie Infracţiune Tentativa de infracţiune
98 grupurile de măsurare constituie:

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor elaborat de ANRE si aprobat prin aprobat prin ordin al preşedintelui Elaborat de Ministerul de
la reţelele electrice de interes public este: hotărâre a Guvernului României ANRE resort
99
Reţea electrică de interes public este o reţea
3 utilizatori 2 utilizatori un utilizator
electrică la care sunt racordaţi cel puţin:
100
Reţeaua electrica de transport al energiei
Proprietate privata a unei persoane
electrice şi terenurile pe care este amplasata, Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului
juridice
101 sunt:
reţeaua electrică de interes reţeaua electrica de interes
reţeaua electrica cu tensiunea de
naţional şi strategic cu tensiunea naţional si strategic cu
Reţeaua electrica de transport este: linie nominala mai mică decât 110
de linie nominală mai mare de 110 tensiunea de linie nominala
kV
102 kv cel mult egala cu 110 kV

ansamblul de linii, inclusiv


elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile ansamblul de linii electrice
ansamblul de linii prin care se
electrice şi alte echipamente destinate conectării unui
transmite energie electrică de la o
Reţeaua electrica este definita ca fiind: electroenergetice conectate între ele producător de energie
capacitate energetică de producere
prin care se transmite energie electrica de un utilizator al
a energiei electrice la un utilizator
electrică de la o capacitate sau
energetică de producere a energiei
electrice la un utilizator
103
Obţinerea avizului tehnic de racordare de către nu este obligatorie pentru o durata nu este obligatorie pentru o este obligatorie pentru orice
104 un utilizator: mai mică de 6 luni putere ceruta sub 100 kW loc nou de consum

sistemul electroenergetic situat pe


Totalitatea liniilor si staţiilor
Totalitatea instalaţiilor de teritoriul naţional; SEN constituie
Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este electrice interconectate,
producere a energiei electrice de pe infrastructura de bază utilizată în
definit ca fiind: indiferent de nivelul de
teritoriul naţional comun de participanţii la piaţa de
tensiune
energie electrică
105
Sursele staţionare de energie electrică în curent
Da, doar sub aspectul
continuu, dacă nu sunt racordate prin
Da Nu stabilirii preţului de vânzare
invertoare la SEN, se supun supun dispoziţiilor
e energiei electrice produse
106 Legii nr. 123/2012?
Executarea sau folosirea de instalaţii
contravenţie sau infracţiune,
clandestine în scopul racordării directe la reţea contravenţie infracţiune
după caz
107 constituie:
în termen de 12 luni de la
în termen de 6 luni de la emitere,
Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează la încheierea contractului de emitere, dacă nu a fost
dacă nu a fost încheiat contractul
valabilitatea: racordare încheiat contractul de
de racordare;
108 racordare;

Sa solicite autorităţilor locale să Sa stabilească un sistem de Sa obţină toate vizele,


Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei asigure, pe întreaga durata a comunicare cu consumatorii de acordurile si atestatele
capacităţii energetice, acordată în baza Legii executării lucrărilor, masurile de energie electrică ce vor fi prevăzute de lege pentru
energiei electrice, are următoarele obligaţii: protecţie a persoanelor, bunurilor si alimentaţi din instalaţiile electrice realizarea obiectivului
mediului aflate în construcţie autorizat
109

Sa solicite autorităţilor
sa stabilească un sistem de
să stabilească şi să aplice, pe locale să asigure, pe întreaga
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei comunicare cu consumatorii de
întreaga durată a executării durata a executării lucrărilor,
capacităţii energetice, acordată în baza legii energie electrică ce vor fi
lucrărilor, măsurile de protecţie a masurile de protecţie a
este obligat: alimentaţi din instalaţiile electrice
persoanelor, bunurilor şi mediului persoanelor, bunurilor si
aflate în construcţie
mediului
110

Urmărirea respectării de către operatorii


Autorităţii Naţionale de Cancelariei Primului-
economici a sistemului de preţuri si tarife în Ministerului de resort
Reglementare în domeniul Energiei ministru
domeniul energiei electrice este de competenţa:
111

zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii


zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
energetice, extinsă în spaţiu, în care care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
Zona de protecţie a unei capacităţi energetice
se introduc interdicţii privind interdicţii în scopul asigurării privind regimul
este:
accesul persoanelor şi regimul funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
construcţiilor evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii
persoanelor, bunurilor şi mediului terenurilor din această zonă
112
zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii
zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
energetice, extinsa in spaţiu, in care care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice
se introduc interdicţii privind interdicţii în scopul asigurării privind regimul
este:
accesul persoanelor si regimul funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
construcţiilor evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii
persoanelor, bunurilor şi mediului terenurilor din această zonă
113
În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, centralizat, la limita zonei de
centralizat, la parter sau pe
grupurile de măsurare individuale se pe tablourile din apartamente proprietate asupra terenului, in
palier
114 poziţionează exteriorul construcţiei

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită


utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, de regulă, în maximum .........
de la data încheierii contractului pentru
elaborarea studiului de soluţie, în cazul trei luni patru luni o lună
racordării la o reţea de medie sau joasă
tensiune
.

115

locurile de consum care se


racordează la reţele electrice
utilizatorii de tip distribuitori, de medie sau joasă tensiune,
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
utilizatorii perturbatori indiferent de tensiunea reţelei la indiferent de puterea
de soluţie pentru:
care se racordează solicitată, dacă soluţia de
racordare este unică şi/sau
evidentă
116
locurile de consum şi/sau de
producere care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
locurile de consum existente de utilizare şi/sau al
locurile de consum având puterea
pentru care se solicită un spor de proceselor tehnologice,
maximă simultană absorbită mai
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un putere ce poate fi acordat prin impun necesitatea unei
mică de 30 kVA, indiferent de
studiu de soluţie pentru: instalaţiile de racordare existente, analize pentru stabilirea
categoria din care fac parte din
indiferent de tensiunea reţelei la impactului racordării asupra
punct de vedere al activităţii lor
care sunt racordate. reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate
117
locurile de consum existente
locurile de consum şi/sau de
pentru care se solicită un spor de
locurile de consum individuale ale producere care se racordează
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un putere ce poate fi acordat prin
utilizatorilor de tip clienţi casnici, la reţele electrice având
studiu de soluţie pentru: instalaţiile de racordare existente,
indiferent de puterea solicitată tensiunea nominală de 110
indiferent de tensiunea reţelei la
kV sau mai mare;
care sunt racordate.
118
Autoritatea Naţională de Reglementare în calitatea execuţiei
calitatea execuţiei instalaţiilor de racordarea la reţelele electrice de
domeniul Energiei analizează şi soluţionează instalaţiilor interioare ale
racordare interes public
119 eventualele contestaţii cu privire la: clădirilor civile
Autoritatea Naţională de Reglementare în calitatea execuţiei
calitatea execuţiei instalaţiilor de
domeniul Energiei analizează şi soluţionează avizele tehnice de racordare instalaţiilor interioare ale
racordare
120 eventualele contestaţii cu privire la: clădirilor civile

În cazul apariţiei unei divergenţe cu privire la


racordarea la reţelele electrice sau emiterea de parcurgerii în prealabil a
neconcilierii acesteia la nivelul
avize de amplasament, între un solicitant şi o unei procedurii de mediere la
operatorilor de reţea conform înregistrării unei acţiuni în justiţie
subunitate sau unitate a unui operator de reţea, nivelul Ministerului
procedurilor proprii
soluţionarea neînţelegerii de către ANRE se va Economiei
face numai în cazul:
121
Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor
de autoritatea competentă
la reţelele electrice de interes public, dintre
întotdeauna pe cale amiabilă conform reglementărilor în întotdeauna în justiţie
operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se
vigoare
122 soluţionează:

Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale, în
vigoare (contract individual
Proiectarea instalaţiei electrice a Desfăşurarea activităţii în baza de muncă semnat cu un
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
unei locuinţe în baza unei unui carnet de electrician autorizat angajator sau contract de
unui electrician autorizat pentru:
autorizaţii de tip II A emis în anul 2013 prestări servicii, în cazul în
care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)
123
Executarea instalaţiei
Comiterea unei fapte prevăzute în Desfăşurarea activităţii în baza
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale electrice a unei locuinţe în
Regulamentul de autorizare ca fiind unui carnet de electrician autorizat
unui electrician autorizat pentru: baza unei autorizaţii de
interzisă emis în anul 2013
124 tip II B
promovării unui concurs de
Autorizarea unui electrician se realizează în promovării unui examen de unui interviu în faţa unei
autorizare, cu număr limitat de
urma: autorizare comisii ANRE
125 locuri

După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/


După caz, proiectare (A)/ executare
executare (B) de instalaţii executare (B) de instalaţii
Calitatea de electrician autorizat gradul III (A (B) de instalaţii electrice cu putere
electrice cu putere instalată oricât electrice cu putere instalată
sau B) acordă titularilor de legitimaţie instalată oricât de mare este tehnic
de mare este tehnic realizabilă şi maximă de 100 kW şi la o
următoarele competenţe: realizabilă şi la o tensiune nominală
la o tensiune nominală mai mică tensiune nominală de cel
de cel mult 20 kV
de 220 kV mult 110 kV
126
Câte grade de competenţă sunt prevăzute în
regulamentul de autorizare a electricienilor 4 grade de competenţă (I, II, III şi 5 grade de competenţă (I, II, III, 3 grade de competenţă (A, B
elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de IV) IV şi V) şi C)
127 tipul de autorizare?
De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul II, tip electrice cu putere instalată de cel electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: mult 10 kW şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV nominală mai mică de 1 kV
nominală maximă de 20 kV
128

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a executa instalaţii electrice cu
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip electrice cu orice putere instalată orice putere instalată tehnic
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la orice realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
tensiune nominală standardizată nominală maximă de 220 kV
nominală maximă de 110 kV
129
Electricienii autorizaţi de ANRE pentru
A B C
proiectare au autorizaţii de tip:
130
Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie cazul în care nu deţine o unor documentaţii de
de tip A autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi
131
Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie cazul în care nu deţine o unor documentaţii de
de tip A autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi
132
Să racordeze noi puncte de Să realizeze lucrări de
Să semneze documentaţii de orice
consum de energie electrică la instalaţii electrice în baza
fel pentru proiecte sau lucrări pe
Este interzis electricianului autorizat: instalaţiile electrice, cu aprobarea unor documentaţii de
care nu le-a realizat sau
operatorului de reţea şi în prezenţa proiectare realizate de alţi
supravegheat
acestuia electricieni autorizaţi
133
în susţinerea unei probe scrise, într-un interviu susţinut in faţa
în participarea la un concurs,
Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi constând în 2 subiecte: un unei Comisii ANRE, urmat de
fiind necesară obţinerea unui
IV constă: chestionar cu 30 de întrebări şi o rezolvarea unei probleme si o
punctaj minim de 30 puncte
134 aplicaţie numerică aplicaţie practică

Trebuie să îndeplinească condiţiile


Trebuie să îndeplinească condiţiile
de calificare şi experienţă Trebuie sa fi fost autorizaţi
de calificare si experienţă
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de profesionale, cumulate, pentru în prealabil în baza
profesionale, cumulate, pentru
autorizare (A şi B), electricienii: fiecare tip de autorizare şi susţin Ordinului MIC nr34 din
fiecare tip şi susţin un singur
examene separate pentru fiecare 1999
examen
dintre aceste tipuri
135
De proiectare de instalaţii
De executare de instalaţii electrice De executare de instalaţii electrice
electrice cu orice putere
Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB cu orice putere instalată tehnic cu orice putere instalată tehnic
instalată tehnic realizabilă, la
conferă următoarele competenţe titularului: realizabilă, la o tensiune nominală realizabilă, la o tensiune nominală
o tensiune nominală maximă
maximă de 20 kV maximă de 220 kV
de 20 kV
136
De tip A (pentru proiectare) şi de De tip U (universal) pentru
De tip G (general) pentru instalaţii
Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi: tip B (pentru executare) de instalaţii electrice de
electrice
137 instalaţii electrice utilizare

Minim 12 de puncte la
Minim 20 de puncte la chestionar si
Minim 24 de puncte la chestionar, chestionar si 2 puncte la
3 puncte la aplicaţia numerică,
pentru gradul I, respectiv minim aplicaţia numerică, pentru
Promovarea examenului de autorizare se face pentru gradele I si II, respectiv 25
24 de puncte la chestionar şi 3 gradele I si II, respectiv 15
obţinând: de puncte la chestionar şi 3 puncte
puncte la aplicaţia numerică de puncte la chestionar şi 3
la aplicaţia numerică pentru gradele
pentru gradele II, III şi IV puncte la aplicaţia numerică
III şi IV
pentru gradele III şi IV
138
Nu sunt definite tipuri de
Regulamentul de autorizare a electricienilor De tip A sau B pentru proiectare
De tip E pentru execuţie autorizare, ci doar grade de
defineşte următoarele tipuri de autorizaţii: şi respectiv executare
139 autorizare
Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE
Retragerea autorizării cu drept de Retragerea autorizării fără drept
electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una Avertisment verbal
prezentare la o nouă examinare de prezentare la o nouă examinare
140 dintre următoarele măsuri:

Are obligaţia de a participa la


recepţia şi la punerea în funcţiune Are dreptul de a racorda la
Are obligaţia de a respecta a instalaţiei electrice de utilizare SEN noi puncte de consum,
Un electrician autorizat care execută lucrări de proiectele lucrărilor de instalaţii proiectată/ executată, chiar dacă urmând a solicita acordul
instalaţii electrice: electrice şi normele tehnice nu i se solicită acest lucru de către operatorului de reţea după
aplicabile beneficiarul sau operatorul de recepţia la terminarea
reţea la care urmează a se racorda lucrărilor
instalaţia electrică de utilizare;

141

De a participa la recepţia şi la
punerea în funcţiune a instalaţiei
De a racorda la SEN noi
electrice de utilizare proiectată/
Să respecte proiectele de execuţie a puncte de consum, urmând a
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat executată, în cazul în care i se
lucrărilor de instalaţii electrice doar solicita acordul operatorului
care execută lucrări de instalaţii electrice este: solicită acest lucru de către
dacă sunt întocmite de el de reţea după recepţia la
beneficiarul sau operatorul de
terminarea lucrărilor
reţea la care urmează a se racorda
instalaţia electrică de utilizare
142

Să proiecteze instalaţii electrice Să semneze documentaţii de Să execute sau să


doar conform gradului si tipului de proiectare chiar dacă nu sunt coordoneze execuţia
Una dintre obligaţiile electricianului care
autorizare şi să respecte normele realizate de el, astfel încât instalaţiilor electrice de orice
deţine autorizaţie de tip A este:
tehnice corespunzătoare tipurilor de proprietarul să poată demara cât putere sau tensiune tehnic
instalaţii electrice proiectate mai repede execuţia instalaţiilor realizabilă
143
Să execute instalaţii electrice Să proiecteze instalaţii
Să notifice ANRE data începerii doar conform gradului si tipului electrice doar conform
Una dintre obligaţiile electricianului care
execuţiei unei instalaţii electrice de autorizare şi să respecte gradului si tipului de
deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii
conform gradului si tipului de normele tehnice corespunzătoare autorizare, având în vedere
electrice este:
autorizare tipurilor de instalaţii electrice că experienţa practică îi
proiectate permite acest lucru
144
Să proiecteze instalaţii
Să execute instalaţii electrice doar
Să notifice ANRE data începerii electrice doar conform
Una dintre obligaţiile electricianului care conform gradului si tipului de
execuţiei unei instalaţii electrice gradului si tipului de
deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii autorizare, numai în una dintre
conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere
electrice este: calităţile prevăzute în regulament
autorizare că experienţa practică îi
pentru exercitarea activităţii
permite acest lucru
145
orice persoană fizică sau
orice client ce cumpără energie
orice client ce cumpără energie juridică ce cumpără energie
Client final este: electrică de la un trader de energie
electrică de la un producător electrică pentru consum
electrică
146 propriu

orice client ce cumpără


orice client ce cumpără energie
Client final este: orice client casnic energie electrică de la un
electrică de la un producător
147 trader de energie electrică
Conform prevederilor referitoare la energia
echivalente numai în cazul
electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de diferite echivalente;
consumatorilor casnici
148 "client final" şi "consumator" sunt:
poliţişti, jandarmi sau
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii împuterniciţi ai
sectorul energiei electrice, conform Legii nr. reprezentanţii operatorilor de reţea sau fără reprezentanţii
autorităţii competente
123/2012 se fac, după caz, de: împuterniciţi ai operatorilor
de reţea
149
poliţişti, jandarmi sau
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii împuterniciţi ai
sectorul energiei electrice, conform Legii nr. reprezentanţii operatorilor de reţea sau fără reprezentanţii
consiliilor locale
123/2012 se fac, după caz, de: împuterniciţi ai operatorilor
de reţea
150
Elaborarea de documentaţii de proiectare sau
Constituie contravenţie şi se Este permisă pentru instalaţiile
executarea instalaţiilor electrice fără Atestat Constituie doar abatere
sancţionează electrice de utilizare
151 valabil emis de ANRE:

prestează serviciul public pentru


toţi utilizatorii reţelelor electrice de prestează serviciul de distribuţie asigură serviciul public de
Conform atribuţiilor principale prevăzute în distribuţie, permiţând accesul doar pentru utilizatorii reţelelor distribuţie a energiei
Cod tehnic al reţelelor electrice de distribuţie nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie cu care au electrice doar consumatorilor
(Codul RED), operatorii de distribuţie: electrice de distribuţie oricărui încheiat un contract de furnizare a de energie electrică
solicitant care îndeplineşte cerinţele energiei electrice vulnerabili
tehnice prevăzute în Cod
152
ANRE - Autoritatea Naţională de
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie SC ELECTRICA SA, în calitate de CN TRANSELECTRICA
Reglementare în domeniul
(Codul RED) este administrat de: elaborator SA
153 Energiei

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor


electrice de distribuţie, conform prevederilor ofertele de producţie de energie
tipurile de consumatori racordaţi la natura surselor de producere
Codului tehnic al reţelelor electrice de electrică ale producătorilor
reţelele elcetrice de distribuţie a energiei electrice
distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de existenţi
intrare:
154
Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor
prognoza de consum pe o
electrice de distribuţie, conform prevederilor
perspectivă de 5 ani, pusă la tipurile de consumatori racordaţi natura surselor de producere
Codului tehnic al reţelelor electrice de
dispoziţie de furnizori şi la reţelele elcetrice de distribuţie a energiei electrice
distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de
consumatori
intrare:
155

Limitele normate de variaţie a frecvenţei în


50 Hz - 6% … 50 Hz + 4% 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%
funcţionare pe durata a 100 % din timp sunt:
156
În punctele de delimitare, la joasă tensiune, în
condiţii normale de exploatare, excluzând
întreruperile, pe durata oricărui interval de
timp de o săptămână, 95 % din valorile 5% 10% 12%
efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale
tensiunii furnizate, nu trebuie să aibă, faţă de
tensiunea nominală o abatere mai mare de:
157

OD asigură sosirea echipei de intervenţie în


minimum de timp din momentul luării la
cunoştinţă cu privire la întreruperea căii de
alimentare/evacuare a energiei la un loc de pentru mediul rural, în condiţii pentru mediul rural, în condiţii pentru mediul rural, în
consum şi/sau de producere, astfel încât normale de vreme, în maximum 18 normale de vreme, în maximum condiţii normale de vreme,
restabilirea acesteia, după o întrerupere ore 12 ore în maximum 24 ore
neplanificată, trebuie să se realizeze, de la data
intrării în vigoare a standardului până la data
de 31.12.2018 după cum urmează
158

Operatorul de distribuţie este obligat să


răspundă unui utilizator care reclamă calitatea
În termenul standard de 20 zile În termen de 5 zile
curbei de tensiune în punctul de delimitare: În termen de 10 zile lucrătoare
calendaristice lucrătoare

159

Operatorul de distribuţie este obligat să


răspundă unui utilizator care reclamă calitatea
În termen de 5 zile
curbei de tensiune în punctul de delimitare: La toate reclamaţiile scrise În termen de 10 zile lucrătoare
lucrătoare

160
Operatorul de distribuţie este obligat să
răspundă unui utilizator care reclamă calitatea În reglementările aprobate
curbei de tensiune în punctul de delimitare: La toate reclamaţiile scrise În termen de 3 zile lucrătoare nu există nici o prevedere cu
privire la acest aspect

161
Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la
bază ca date de intrare prognozele de producţie
minim 4 ani maxim 10 ani minim 2 ani
şi de consum de energie electrică pe o
162 perioadă de:
Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la
bază ca date de intrare prognozele de producţie
minim 5 ani minim 2 ani minim 4 ani
şi de consum de energie electrică pe o
163 perioadă de:
Planul de perspectivă pe termen mediu pentru
dezvoltarea şi modernizarea RED se 3 ani 5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale
164 elaborează pentru o perioadă de:
ANRE, în calitate de
Planificarea dezvoltării şi modernizării Ministerul de resort, cu consultarea
administrator al Codului
reţelelor electrice de distribuţie se face de ANRE şi a operatorilor de Operatorii de distribuţie
tehnic al reţelelor electrice
către: distribuţie
165 de distribuţie (Codul RED)

Gestionarea, exploatarea,
mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor electrice Aprobarea tarifelor de
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de aflate în patrimoniu (linii electrice, Dispecerizarea energiei electrice distribuţie a energiei
distribuţie se numără şi: staţii de transformare, puncte de la nivel naţional electrice, stabilite în funcţie
alimentare, posturi de transformare, de structura cheltuielilor
instalaţii de protecţie şi
automatizare etc)
166
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de Asigurarea tranzitării energiei Aprobarea tarifelor de
distribuţie, precizate în Codul reţelelor Dispecerizarea energiei electrice la electrice prin reţelele sale, la distribuţie a energiei
electrice de distribuţie (Codul RED), se nivel naţional cererea şi cu informarea OTS, în electrice, stabilite în funcţie
167 numără şi: anumite cazuri de structura cheltuielilor

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de Gestionarea, exploatarea,


Aprobarea tarifelor de distribuţie a
distribuţie, precizate în Codul reţelelor mentenanţa, modernizarea şi Dispecerizarea energiei
energiei electrice, stabilite în
electrice de distribuţie (Codul RED), se dezvoltarea instalaţiilor proprii din electrice la nivel naţional
funcţie de structura cheltuielilor
168 numără şi: reţelele electrice de distribuţie

Stabilirea responsabilităţilor şi
Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor obligaţiilor operatorilor de Stabilirea unui set de reguli
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se distribuţie şi ale tuturor şi norme în vederea
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: utilizatorilor reţelelor electrice de asigurării iluminatului public
electrice de transport
distribuţie
169
Stabilirea unui set de reguli
Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor şi norme în vederea
norme în vederea asigurării norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se asigurării accesului
accesului utilizatorilor la reţelele accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: utilizatorilor la reţelele
electrice de distribuţie electrice de transport
electrice de transport
170
Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea Standardului de
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea cerinţelor tehnice pentru
norme în vederea asigurării performanţă pentru serviciul
electrice de distribuţie (Codul RED) se racordarea utilizatorilor la reţelele
accesului utilizatorilor la reţelele de distribuţie a energiei
regăsesc: electrice de distribuţie
171 electrice de transport electrice

Stabilirea interfeţelor şi a
fluxurilor informaţionale
Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea unui set de reguli şi dintre operatorii de
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se norme în vederea asigurării distribuţie şi operatorul de
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: iluminatului public transport şi de sistem şi
electrice de transport
utilizatorii reţelelor electrice
de distribuţie
172
Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea cerinţelor pentru Stabilirea unui set de reguli
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se dezvoltarea reţelelor electrice de şi norme în vederea
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: distribuţie asigurării iluminatului public
173 electrice de transport

Termenul standard pentru transmiterea


contractului de distribuţie (oferta operatorului
maximum 10 zile
de distribuţie), de la înregistrarea cererii de maximum 20 zile calendaristice maximum 30 zile calendaristice
calendaristice
încheiere a contractului, însoţită de
documentaţia completă, este de:
174

Obligaţia ca în termen de
Administrarea documentaţiei maximum 10 zile calendaristice
tehnice şi a normelor care de la primirea unei solicitări de Asigurarea integrală, din
Printre responsabilităţile şi obligaţiile
reglementează proiectarea, contractare a serviciului de surse proprii de producere a
operatorului de distribuţie precizate în Codul
funcţionarea, întreţinerea şi distribuţie din partea unui titular energiei electrice, cantitatea
reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED)
dezvoltarea instalaţiilor de licenţă sau consumator racordat corespunzătoare pierderilor
sunt incluse:
componente ale reţelelor electrice la RED, să facă o ofertă şi în cazul tehnice din reţele
de distribuţie acceptării acesteia, să încheie
contractul
175
Asigurarea integrală, din surse
Administrarea informaţiilor
Responsabilităţile operatorului de distribuţie proprii de producere a energiei Administrarea informaţiilor
necesare pentru funcţionarea
precizate în Codul reţelelor electrice de electrice, cantitatea necesare pentru funcţionarea şi
şi dezvoltarea reţelei de
distribuţie (Codul RED) includ: corespunzătoare pierderilor tehnice dezvoltarea RED
iliminat public
din reţele
176

Administrarea documentaţiei
tehnice şi normelor care Asigurarea integrală, din
Administrarea informaţiilor
Responsabilităţile operatorului de distribuţie reglementează proiectarea, surse proprii de producere a
necesare pentru funcţionarea şi
precizate în Codul reţelelor electrice de funcţionarea, întreţinerea şi energiei electrice, cantitatea
dezvoltarea reţelei de iliminat
distribuţie (Codul RED) includ: dezvoltarea instalaţiilor corespunzătoare pierderilor
public
componente ale reţelelor electrice tehnice din reţele
de distribuţie
177
De a promova si impune
De a stabili şi a impune regulile şi
regulile şi cerinţele de ordin
cerinţele minime de ordin tehnic
De a promova si impune regulile şi tehnic minimale pentru o
pentru operatorii de distribuţie
Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de cerinţele de ordin comercial în funcţionare sigură, stabilă şi
(OD) şi utilizatorii RED în
distribuţie" este: vederea bunei funcţionări a pieţei economică a reţelelor
vederea realizării unei funcţionări
de energie electrică electrice de transport în
sigure, stabile şi economice a
beneficiul tuturor
acestor reţele
utilizatorilor acestora
178
Prevederile standardului de performanţă pentru Evenimente accidentale
Întrerupere accidentală a energiei
serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii Forţă majoră determinate de angajaţii
electrice
179 de: operatorului de distribuţie

funcţionare anormală a RED


determinată de către OTS, în
Prevederile standardului de performanţă pentru
Evenimente accidentale condiţiile în care OD a luat
serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii Întrerupere accidentală a energiei
determinate de angajaţii toate măsurile pentru
de: electrice
operatorului de distribuţie limitarea efectelor cauzei
care a determină
funcţionarea anormală
180

funcţionare anormală a RED


în cazul întreruperilor în determinată de către OTS, în în cazul întreruperilor în
Standardul de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică condiţiile în care OD a luat toate alimentarea cu energie
distribuţie nu se aplică în condiţii de: pentru racordarea noilor măsurile pentru limitarea efectelor electrică pentru efectuarea de
consumatori cauzei care a determină revizii
funcţionarea anormală
181
în cazul întreruperilor în
în cazul întreruperilor în
Standardul de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică
alimentarea cu energie electrică în condiţii de forţă majoră
distribuţie nu se aplică: pentru racordarea noilor
pentru efectuarea de revizii
182 consumatori
prin regimul lor de funcţionare să
nu introducă perturbaţii
Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le să aibă contracte de
să contracteze serviciul de inacceptabile, conform
îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de furnizarea a energiei
distribuţie direct cu operatorul de normativelor în vigoare, care să
prevederile standardului de performanţă pentru electrice încheiate cu
distribuţie afecteze funcţionarea RED sau
serviciul de distribuţie, trebuie ca: operatorul de distribuţie
alimentarea altor utilizatori RED
din zonă
183
Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le să aibă instalaţiile la tensiunea să aibă contracte de
să contracteze serviciul de
îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de nominală alternativă în gama 230 V furnizarea a energiei
distribuţie direct cu operatorul de
prevederile standardului de performanţă pentru – 110 kV şi la frecvenţa nominală electrice încheiate cu
distribuţie
184 serviciul de distribuţie, trebuie ca: de 50 Hz; operatorul de distribuţie

să aibă instalaţii electrice


Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le care funcţionează la
să aibă contracte de furnizare a
îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de să respecte condiţiile prevăzute în tensiunea nominală
energiei electrice încheiate cu
prevederile standardului de performanţă pentru contractul de distribuţie/furnizare alternativă în gama 20 kV -
operatorul de distribuţie
serviciul de distribuţie, trebuie ca: 400 kV şi la frecvenţa de 50
Hz
185

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor


distribuţie a energiei electrice stabileşte Furnizarea energiei electrice calitatea tehnică a energiei rău-platnici de la reţelele
indicatorii de performanţă privind: electrice distribuite electrice de distribuţie
186

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor


continuitatea alimentării cu energie
distribuţie a energiei electrice stabileşte Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele
electrică a utilizatorilor
indicatorii de performanţă privind: electrice de distribuţie
187

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor


calitatea comercială a serviciului de
distribuţie a energiei electrice stabileşte Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele
distribuţie a energiei electrice
indicatorii de performanţă privind: electrice de distribuţie
188
Standardul de performanţă pentru serviciul de Întreruperile programate, ca
Debranşarea consumatorilor rău-
distribuţie a energiei electrice stabileşte urmare a lucrărilor
platnici de la relele electrice de Furnizarea energiei electrice
obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor planificate de exploatare şi
distribuţie
189 la mentenanţă

Standardul de performanţă pentru serviciul de


Debranşarea consumatorilor rău-
distribuţie a energiei electrice stabileşte reclamaţiile utilizatorilor privind
platnici de la relele electrice de Furnizarea energiei electrice
obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor calitatea curbei de tensiune
distribuţie
190 la
Standardul de performanţă pentru serviciul de
Debranşarea consumatorilor rău-
distribuţie a energiei electrice stabileşte reclamaţiile utilizatorilor privind
platnici de la relele electrice de Furnizarea energiei electrice
obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor calitatea curbei de tensiune
distribuţie
191 la
Evenimentele accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
continuitatea alimentării cu energie produse de terţi asupra
distribuţie a energiei electrice stabileşte platnici de la relele electrice de
electrică a utilizatorilor reţelelor electrice din
indicatorii de performanţă privind: distribuţie
192 patrimoniul public

Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse Debranşarea consumatorilor rău-
urmare a lucrărilor
distribuţie a energiei electrice stabileşte de terţi asupra reţelelor electrice platnici de la relele electrice de
planificate de exploatare şi
indicatorii de performanţă privind: din patrimoniul public distribuţie
193 mentenanţă

Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse Debranşarea consumatorilor


continuitatea alimentării cu
distribuţie a energiei electrice stabileşte de terţi asupra reţelelor electrice rău-platnici de la relele
energie electrică a utilizatorilor
indicatorii de performanţă privind: din patrimoniul public electrice de distribuţie
194
În situația în care, din motive obiective,
operatorul de distribuţie renunță la întreruperea 72 ore înainte de data
48 ore înainte de data stabilită 24 de ore înainte de data stabilită
planificată, el are obligația de a informa stabilită pentru începerea
pentru începerea lucrărilor. pentru începerea lucrărilor.
utilizatorii ce urmau a fi afectați de aceasta cu lucrărilor.
minimum:
195
După depunerea documentaţiei complete de
către utilizator, în situaţia în care soluţia de
20 zile calendaristice în
racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, 10 zile calendaristice în cazul 30 zile calendaristice în cazul
cazul racordării la joasă
operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joasă tensiune racordării la medie tensiune
tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în
maximum:
196
După depunerea documentaţiei complete de
către utilizator, în situaţia în care soluţia de
10 zile calendaristice în
racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, 30 zile calendaristice în cazul 20 zile calendaristice în cazul
cazul racordării la joasă
operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joaă tensiune racordării la joasă tensiune
tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în
maximum:
197
Standardul de performanţă pentru serviciul de
distribuţie a energiei electrice se aplică şi în da, dar numai după punerea
relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi nu da sub tensiune a instalaţiei de
titularii cererilor de racordare la reţeaua utilizare
electrică de interes public ?
198

Pentru argumentarea răspunsului la


reclamaţiile privind calitatea curbei de
tensiune, operatorul de distribuţie este obligat
să realizeze monitorizarea principalilor
3 zile consecutive 7 zile consecutive 10 zile consecutive
parametri de calitate prevăzuţi în standardul de
performantă pentru serviciul de distribuţie a
energiei electrice, în punctul de delimitare, pe
o perioadă de minimum:
199
Verificarea dimensionării, în proiectare, a
reţelelor electrice de distribuţie, conform criteriul stabilităţii termice
criteriul cheltuielilor de exploatare criteriul pierderilor minime de
prevederilor Codului tehnic al reţelelor si dinamice în regim de
minime energie
electrice de distribuţie (Codul RED), se face scurtcircuit
ţinând seama de:
200
Verificarea dimensionării, în proiectare, a
reţelelor electrice de distribuţie, conform criteriul economic si criteriul
criteriul pierderilor minime de criteriul cheltuielilor de
prevederilor Codului tehnic al reţelelor stabilităţii termice în regim de
energie exploatare minime
electrice de distribuţie (Codul RED), se face durata
ţinând seama de:
201
în anumite cazuri se poate încheia
pentru unul sau mai multe
întotdeauna, pentru un singur loc de un singur contract de furnizare
Un contract de furnizare se încheie:. locuri de consum, în funcţie
consum pentru mai multe locuri de
de opţiunea clientului final
202 consum
pentru unul sau mai multe locuri
întotdeauna, pentru un singur
Un contract de furnizare se încheie:. de regulă, pentru un loc de consum de consum, în funcţie de opţiunea
loc de consum
203 clientului final
frecvenţa, forma undei de
Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei accesul la reţelele de interes
metodologia de stabilire a tarifelor tensiune, respectiv conţinut de
de tensiune şi are în vedere: public
204 armonici
Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei amplitudinea tensiunii, inclusiv accesul la reţelele de interes metodologia de stabilire a
205 de tensiune şi are în vedere: flicker public tarifelor

Consumatorii pot conveni cu furnizorul


minimum o luna si maximum 12 minimum 3 luni si maximum 6
sistarea temporara a energiei electrice, fără minimum 6 luni
luni luni
denunţarea contractului, pentru o perioadă de:
206
Pentru asigurarea transportului/distribuţiei
energiei electrice prin reţelele electrice până la operatorul de reţea şi clientul
furnizor şi clientul final producător şi clientul final
clientul final, se încheie contract/contracte de final, în anumite situaţii
207 reţea între:
Pentru asigurarea transportului/distribuţiei
energiei electrice prin reţelele electrice până la operatorul de reţea şi furnizorul
producător şi clientul final furnizor şi clientul final
clientul final, se încheie contract/contracte de clientului final
208 reţea între:
manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin realizarea conducerii
contractarea energiei electrice eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de: operaţionale prin dispecer
209 acorda in cazul unui incident
manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin condiţiile de exploatare şi contractarea energiei
eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de: întreţinere reciprocă a instalaţiilor electrice
210 acorda in cazul unui incident
Convenţia de exploatare, anexă la contractul de
furnizare a energiei electrice, este un act juridic consumator si producător operator de reţea si consumator furnizor si producător
211 încheiat intre:
sunt utilizate, de regulă, la pot fi utilizate la decontarea nu pot fi utilizate la
Grupurile de măsurare martor instalate de
decontarea energiei electrice cu energiei electrice cu furnizorul, în decontarea energiei electrice
clientul final:
212 furnizorul anumite situaţii, condiţionat cu furnizorul

este obligat să prezinte


prognoze orare de consum
dacă este consumator sezonier, nu
Un client final cu o putere aprobată prin avizul este obligat să prezinte prognoze furnizorului cu care are
este obligat să prezinte prognoze
tehnic de racordare/certificatul de racordare de orare de consum furnizorului cu relaţii contractuale, numai
orare de consum furnizorului cu
cel puţin 1 MVA, care are relaţii contractuale dacă are un consum anual de
care are relaţii contractuale
energie mai mare de
100 GWh
213

Sunt definite ca locuri de consum cu consum


mare, locurile de consum ale clienţilor finali
noncasnici la care puterea aprobată prin avizul 50 kW 100 kW 200 kW
tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin
certificatul de racordare, depăşeşte:
214
În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza
unui contract-cadru aprobat de ANRE, cu un preaviz de cel puţin 5 zile
întreruperea alimentării cu energie electrică cu un preaviz de cel puţin10 zile lucrătoare, în cazul clienţilor fără preaviz
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale noncasnici
de către beneficiar se face:
215
În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza
unui contract-cadru aprobat de ANRE,
cu un preaviz de cel puţin 15 zile, cu un preaviz de cel puţin10
întreruperea alimentării cu energie electrică fără preaviz
în cazul clienţilor casnici zile
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale
de către beneficiar se face:
216
fără încheierea contractului
pe baza prevederilor contractului de furnizare în situaţiile
Furnizarea energiei electrice către clientul final fără încheierea contractului de
de utilizare a reţelei de reglementate în mod distinct
se realizează: furnizare, pe bază de negocieri
transport/distribuţie de către autoritatea
competentă.
217
pe baza prevederilor
Furnizarea energiei electrice către clientul final în temeiul unui contract de fără încheierea contractului de contractului de utilizare a
se realizează: furnizare furnizare, pe bază de negocieri reţelei de
218 transport/distribuţie

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei


electrice consumate, clienţii finali pot fi:
industriali clienţi finali noncasnici terţiari

219

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei


electrice consumate, clienţii finali pot fi:
clienţi casnici terţiari industriali

220

ansamblul format din contor şi


transformatoarele de măsurare
ansamblul format din contorul de aferente acestuia, precum şi toate
Prin grup de măsurare a energiei electrice în doar transformatorul de
energie electrica si elementele de elementele intermediare care
sistem indirect se înţelege: măsurare
securizare constituie circuitele de măsurare a
energiei electrice, inclusiv
elementele de securizare
221
punctul unei reţele electrice în care
punctul unei reţele electrice în
se delimitează patrimonial
Punctul de delimitare între instalaţiile electrice care se află instalat grupul de punctul fizic în care este
instalaţiile electrice ale
este definit întotdeauna ca: măsurare a energiei electrice racordat un utilizator
utilizatorului de cele ale
tranzitate
operatorului de reţea
222
punct al unei reţele electrice care
punct al unei reţele electrice unde punct fizic din reţeaua
Punctul de măsurare a energiei electrice este delimitează patrimonial instalaţiile
se află instalat grupul de măsurare electrica la care se
definit ca: electrice ale utilizatorilor de cele
a energiei electrice racordează un utilizator
223 ele operatorilor de reţea
Regulamentul de furnizare a energiei electrice tranzacţiilor de pe piaţa angro de traderilor de energie electrică şi furnizorilor şi operatorilor de
224 la clienţii finali se aplicã: energie electrica clienţilor acestora reţea

Regulamentul de furnizare a energiei electrice furnizorilor si clienţilor finali de tranzacţiilor de pe piaţa angro de traderilor de energie electrică
la clienţii finali se aplicã: energie electrică energie electrica şi clienţilor acestora
225

Se considera o întrerupere de alimentare


sub 10 % din tensiunea de
situaţia în care valorile efective ale tensiunilor sub 1 % din tensiunea de referinţă sub 5 % din tensiunea de referinţă
referinţă
de linie/fază din punctul de conectare sunt:
226
Preavizul de deconectare se poate transmite
prin poştă, cu confirmare de prin intermediul autorităţilor
clientului final: numai telefonic
primire locale
227
Preavizul de deconectare se poate transmite
prin intermediul autorităţilor
clientului final: prin curier numai telefonic
locale
228
Nerespectarea de către clientul final a
întreruperea temporară a furnizării obligaţia de a reface instalaţia de sancţiune prin amendă
contractului de furnizare poate avea
energiei electrice racordare contravenţională
229 următoarele consecinţe:
Nerespectarea de către clientul final a
obligaţia de a reface instalaţia de rezilierea contractului de furnizare sancţiune prin amendă
contractului de furnizare poate avea
racordare a energiei electrice contravenţională
230 următoarele consecinţe:
aprobarea de către operatorul
acceptul operatorului de reţea angajamentul operatorului de reţea
de reţea a racordării
Avizul tehnic de racordare constituie: pentru utilizarea reţelei în anumite de a realiza instalaţia de racordare
utiizatorului în anumite
condiţii a utilizatorului;
231 condiţii.

oferta operatorului de reţea la


angajamentul operatorului de reţea acceptul operatorului de
cererea de racordare a
Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare a reţea pentru utilizarea reţelei
solicitantului;
utilizatorului; în anumite condiţii
232

pentru ori ce titular al


Avizul tehnic de racordare este un aviz scris numai pentru un anumit titular al
pe o perioadă de timp nelimitată locului de producere/consum
valabil: locului de producere/consum
respectiv
233
numai pentru un anumit
Avizul tehnic de racordare este un aviz scris pentru ori ce titular al locului de pe o perioadă de timp
amplasament al locului de
valabil: producere/consum respectiv nelimitată
234 producere/consum

numai dacă la locul de consum numai dacă puterea solicitată


respectiv se va consuma energie pentru a fi consumată din
Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: pentru orice loc nou de consum
electrică o perioadă de timp mai reţea este de cel puţin
mare de 6 luni 100 kW
235
utilizator sau de împuternicitul
Cererea pentru racordare la reţea trebuie să fie operatorul de reţea
legal al utilizatorului. furnizor
în mod obligatoriu semnată de:
236
Cererea pentru racordare la reţea şi se trimit obligatoriu prin
se depun numai la registratura se pot trimite prin poştă;
documentaţia anexată acesteia: poştă
operatorului de reţea.
237

se pot depune direct la centrele


Cererea pentru racordare la reţea şi se depun numai la
teritoriale de relaţii cu clienţii se trimit obligatoriu prin poştă
documentaţia anexată acesteia: registratura operatorului de
organizate de operatorul de reţea;
reţea.
238
Conform Regulamentului privind racordarea
un operator de distribuţie
utilizatorilor la reţelele electrice de interes un furnizor orice deţinător de reţea
239 public, operator de reţea este:
Conform Regulamentului privind racordarea
operatorul de transport şi de sistem
utilizatorilor la reţelele electrice de interes un furnizor orice deţinător de reţea
240 public, operator de reţea este:

datele tehnice si energetice


caracteristice locului de
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare
certificatul de urbanism a consum al utilizatorului,
pentru o organizare de de şantier, documentaţia contractul încheiat cu un furnizor
obiectivului pentru care se conform reglementărilor în
anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu de energie electrică
organizează şantierul, în termen de vigoare la data depunerii
şi:
valabilitate, in copie; cererii de racordare, aprobate
de autoritatea competentă;

241
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare autorizaţia de construire a
certificatul de urbanism a
pentru o organizare de de şantier, documentaţia obiectivului pentru care se contractul încheiat cu un
obiectivului pentru care se
anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu organizează şantierul, în termen furnizor de energie electrică
organizează şantierul, în termen de
şi: de valabilitate, in copie;
valabilitate, in copie;
242
Documentaţia anexata cererii de emitere a
de valoarea capitalului social, in categoria de utilizator din care de puterea instalata a
avizului tehnic de racordare are o structura ce
cazul persoanelor juridice face parte solicitantul echipamentelor utilizatorului
243 depinde de:
face parte din instalaţia de
nu face parte din instalaţia de face parte din instalaţia de racordare numai în cazurile
Grupul de măsurare a energiei electrice:
racordare; racordare; de excepţie, când punctul de
măsurare este diferit de
punctul de delimitare;
244
Lucrările pentru realizarea instalaţiilor pe bază de contract încheiat
cuprinse între punctul de racordare si punctul de către un furnizor de energie de către operatorul de reţea
de către utilizator
de delimitare la racordarea unui utilizator se electrică cu un operator economic
execută: atestat în condiţiile legii
245
Lucrările pentru realizarea instalaţiilor
cuprinse între punctul de racordare si punctul de către operatorul de reţea, cu de către un furnizor de
de către utilizator
de delimitare la racordarea unui utilizator se personal propriu energie electrică
246 execută:

Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o dacă este înscrisă în avizul tehnic dacă a fost una (oricare) dintre dacă prevede o instalaţie de
soluţie de racordare este valabilă: de racordare soluţiile prevăzute şi avizate din racordare cu costuri minime
studiul de soluţie pentru utilizator.
247
nu sunt respectate normele
Operatorul de reţea va comunica în scris
utilizatorul nu este de acord cu tehnice privind delimitarea
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz utilizatorul nu a încheiat contract
soluţia stabilită de operatorul de zonelor de protecţie şi de
tehnic de racordare si motivele justificate ale de furnizare
reţea siguranţă aferente
refuzului in situaţia în care:
capacităţilor energetice.
248

racordarea afectează siguranţa


Operatorul de reţea va comunica în scris
utilizatorul nu este de acord cu SEN, prin nerespectarea normelor
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz utilizatorul nu a încheiat
soluţia stabilită de operatorul de tehnice şi a standardelor de
tehnic de racordare si motivele justificate ale contract de furnizare
reţea performanţă prevăzute în
refuzului in situaţia în care:
reglementările tehnice în vigoare
249

Parcurgerea unei etape preliminare de


la solicitarea utilizatorului, este
documentare şi informare a viitorului utilizator nu este prevăzută de
este obligatorie pentru utilizator; obligatorie pentru operatorul de
pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică: legislaţia în vigoare.
reţea;
250
Pentru emiterea de către operatorii de reţea a
avizelor tehnice de racordare a utilizatorilor la
reţelele proprii, trebuie obţinută, în prealabil,
de către toţi operatorii de
de la operatorul reţelei electrice din amonte (la de către toţi operatorii de de către operatorii de
distribuţie, dar numai în cazul
care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), distribuţie, dar numai în cazul distribuţie concesionari, dar
unor puteri aprobate de peste
fie a certificatelor de racordare proprii racordării unor producători numai în anumite cazuri
1MW
actualizate, fie a avizelor tehnice de racordare
proprii actualizate:

251

Pentru emiterea de către operatorii de reţea a


avizelor tehnice de racordare a utilizatorilor la
reţelele proprii, trebuie obţinută, în prealabil,
de către toţi operatorii de de către toţi operatorii de
de la operatorul reţelei electrice din amonte (la de către toţi operatorii de
distribuţie, cu excepţia distribuţie, dar numai în
care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), distribuţie, dar numai în cazul unor
operatorilor de distribuţie cazul racordării unor
fie a certificatelor de racordare proprii puteri aprobate de peste 1MW
concesionari producători
actualizate, fie a avizelor tehnice de racordare
proprii actualizate:

252

actul de proprietate sau orice


alt înscris care atestă dreptul
Pentru un loc de producere sau de consum nou, autorizaţia de construire a de folosinţă asupra terenului,
contractul încheiet cu un furnizor
documentaţia anexată cererii de racordare va obiectivului, în copie; incintei ori clădirii în care se
de energie electrică
cuprinde obligatoriu: constituie locul de producere
sau de consum pentru care se
solicită racordarea, în copie.

253
Pentru un loc de producere sau de consum nou, autorizaţia de construire a
certificatul de urbanism în termen contractul încheiet cu un
documentaţia anexată cererii de racordare va obiectivului, în copie;
de valabilitate, în copie; furnizor de energie electrică
254 cuprinde obligatoriu:
Planul de situaţie cu amplasarea in zona a
Avizat de către operatorul de
locului de consum, care face parte din vizat de emitentul certificatului de
Avizat de ANRE reţea, anterior depunerii
documentele necesare solicitării unui aviz urbanism ca anexă la acesta
cererii
255 tehnic de racordare, trebuie sa fie:
prin împuternicit în numele
În vederea obţinerii avizului tehnic de
prin intermediul oricărui prin intermediul operatorului şi pe seama solicitantului,
racordare solicitanţii se pot adresa operatorului
producător de energie electrică pieţei de energie electrica care poate fi un proiectant de
la reţeaua căruia doresc să se racordeze :
256 specialitate

prin furnizorul de energie


În vederea obţinerii avizului tehnic de prin intermediul oricărui
prin intermediul operatorului pieţei electrică în numele şi pe seama
racordare solicitanţii se pot adresa operatorului producător de energie
de energie electrica solicitantului, pentru locurile de
la reţeaua căruia doresc să se racordeze : electrică
consum aferente clienţilor casnici
257

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită


utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, în termen de maximum ........
în cazul racordării la o reţea cu tensiunea de şapte luni trei luni nouă luni
110 kV sau mai mare, calculat de la data
încheierii contractului pentru elaborarea
studiului de soluţie
258
pentru o perioadă de timp,
în mod repetat, pentru o anumită aprobată de autorităţile
Loc de consum temporar este un loc de perioadă de timp, la acelaşi loc de competente, în scopul construirii,
de către un producător
consum în care se utilizează energie electrică consum. reparării sau amenajării unor
obiective
259

pentru organizarea sau desfăşurarea în mod repetat, pentru o


Loc de consum temporar este un loc de unor activitati ocazionale anumită perioadă de timp, la
de către un producător
consum în care se utilizează energie electrică acelaşi loc de consum.

260
poate avea mai multe locuri de poate avea mai multe locuri
nu poate avea mai multe locuri de
Un consumator: consum în aceeaşi incintă sau de consum, dar numai în
consum.
zonă; incinte sau zone diferite;
261
poate avea mai multe locuri de poate avea mai multe locuri de
nu poate avea mai multe
Un consumator: consum, în incinte sau zone consum, dar numai în incinte sau
locuri de consum.
262 diferite; zone diferite;

înainte de a începe executarea pe parcursul executării instalaţiei la terminarea instalaţiei de


Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia
instalaţiei de utilizare care urmează de utilizare care urmează să fie utilizare, înainte de punerea
solicitării avizului tehnic de racordare:
să fie racordată la reţeaua electrică; racordată la reţeaua electrică; ei sub tensiune.

263

În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au


stabilit mai multe soluţii, utilizatorul trebuie să
opteze pentru una dintre aceste soluţii şi să îşi
trei luni; două luni;
exprime opţiunea în scris într-un interval de patru luni.
maximum ........ de la comunicarea de către
operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat
conform reglementărilor în vigoare.
264
orice proiectant de
specialitate (societate
Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de reţea
comercială atestată pentru
265 activităţi de proiectare)

locurile de consum şi/sau de


utilizatorii de tip
locurile de consum individuale ale producere care se racordează la
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă distribuitori, indiferent de
utilizatorilor de tip clienţi casnici, reţele electrice având tensiunea
de soluţie pentru: tensiunea reţelei la care se
indiferent de puterea solicitată nominală de 110 kV sau mai
racordează
mare;
266
locurile de consum care se
locurile de consum şi/sau de
racordează la reţele electrice de
utilizatorii de tip distribuitori, producere care se racordează
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă medie sau joasă tensiune,
indiferent de tensiunea reţelei la la reţele electrice având
de soluţie pentru: indiferent de puterea solicitată,
care se racordează tensiunea nominală de 110
dacă soluţia de racordare este
kV sau mai mare;
unică şi/sau evidentă
267
locurile de consum şi/sau de locurile de consum
utilizatorii de tip distribuitori, producere care se racordează la individuale ale utilizatorilor
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
indiferent de tensiunea reţelei la reţele electrice având tensiunea de tip clienţi casnici,
de soluţie pentru:
care se racordează nominală de 110 kV sau mai indiferent de puterea
mare; solicitată
268

locurile de consum şi/sau de


producere care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
locurile de consum existente de utilizare şi/sau al
pentru care se solicită un spor de proceselor tehnologice,
utilizatorii de tip distribuitori,
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă putere ce poate fi acordat prin impun necesitatea unei
indiferent de tensiunea reţelei la
de soluţie pentru: instalaţiile de racordare existente, analize pentru stabilirea
care se racordează
indiferent de tensiunea reţelei la impactului racordării asupra
care sunt racordate. reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate
269

locurile de consum şi/sau de


locurile de consum individuale ale
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un producere care se racordează la utilizatorii cu o putere de
utilizatorilor de tip clienţi casnici,
studiu de soluţie pentru: reţele electrice având tensiunea peste 25 kVA
indiferent de puterea solicitată
nominală de 110 kV sau mai mare;
270
locurile de consum individuale ale utilizatorii de tip distribuitori,
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un utilizatorii cu o putere de
utilizatorilor de tip clienţi casnici, indiferent de tensiunea reţelei la
studiu de soluţie pentru: peste 25 kVA
271 indiferent de puterea solicitată care se racordează

locurile de consum şi/sau de


producere care, prin tipul lor şi
caracteristicile echipamentelor locurile de consum care se
locurile de consum având puterea instalaţiilor de utilizare şi/sau al racordează la reţele electrice
maximă simultană absorbită mai proceselor tehnologice, impun de medie sau joasă tensiune,
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
mică de 30 kVA, indiferent de necesitatea unei analize pentru indiferent de puterea
studiu de soluţie pentru:
categoria din care fac parte din stabilirea impactului racordării solicitată, dacă soluţia de
punct de vedere al activităţii lor asupra reţelei şi a celorlalţi racordare este unică şi/sau
utilizatori şi stabilirea măsurilor evidentă
pentru încadrarea acestui impact
în limitele normate
272
locurile de consum care se
locurile de consum având puterea locurile de consum şi/sau de
racordează la reţele electrice de
maximă simultană absorbită mai producere care se racordează
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un medie sau joasă tensiune,
mică de 30 kVA, indiferent de la reţele electrice având
studiu de soluţie pentru: indiferent de puterea solicitată,
categoria din care fac parte din tensiunea nominală de 110
dacă soluţia de racordare este
punct de vedere al activităţii lor kV sau mai mare;
unică şi/sau evidentă
273

utilizatorii care solicită


locurile de consum care se locurile de consum având
modificarea/îmbunătăţirea
racordează la reţele electrice de puterea maximă simultană
instalaţiilor de racordare existente
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un medie sau joasă tensiune, absorbită mai mică de 30
sau creşterea gradului de siguranţă
studiu de soluţie pentru: indiferent de puterea solicitată, kVA, indiferent de categoria
în punctul de delimitare, dacă
dacă soluţia de racordare este din care fac parte din punct
lucrările necesare nu pot fi stabilite
unică şi/sau evidentă de vedere al activităţii lor
prin fişă de soluţie
274
racordarea locurilor de
Studiile de soluţie se avizează atât de către racordarea utilizatorilor racordaţi consum şi/sau de producere
operatorii de distribuţie cât şi de către racordarea utilizatorilor reţeaua de la medie tensiune care deţin în pe barele de medie tensiune
operatorul de transport şi de sistem în toate medie tensiune patrimoniu receptoare cu puteri sau 110 kV ale staţiilor de
cazurile în care prevăd: totale de peste 30 kVA transformare ale operatorului
de transport şi de sistem

275

Studiile de soluţie se avizează atât de către racordarea utilizatorilor racordaţi


racordarea la reţeaua electrică de
operatorii de distribuţie cât şi de către la medie tensiune care deţin în racordarea utilizatorilor
distribuţie a centralelor / grupurilor
operatorul de transport şi de sistem în toate patrimoniu receptoare cu puteri reţeaua de medie tensiune
dispecerizabile
cazurile în care prevăd: totale de peste 30 kVA
276
Metodologiile de reglementare a preţurilor şi
tarifelor în sectorul energiei electrice se de autoritatea competentă de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului
277 aprobă:

La cererea scrisă a unui client final, furnizorul


este obligat să comunice, în scris, o ofertă
5 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare
privind condiţiile de furnizare a energiei
electrice, într-un interval de cel mult:
278

Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei


Ministerul Economiei si Mediului
de transport elaborate de operatorul de CN Transelectrica SA ANRE
de Afaceri
transport şi de sistem se aprobă de către:
279
Contractul dintre furnizorul de energie
Ministerul Economiei si Mediului
electrică şi un client final trebuie elaborat în autoritatea competentă CN Transelectrica SA
de Afaceri
280 conformitate cu reglementările emise de:
clienţilor finali noncasnici care nu
Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să şi-au exercitat dreptul de clienţilor noncasnici care au
clienţilor casnici care nu şi-au
asigure furnizarea energiei electrice în regim eligibilitate şi care îndeplinesc dreptul la serviciul universal,
exercitat dreptul de eligibilitate
de ultimă instanţă: condiţiile impuse de legislaţie în anumite situaţii
pentru serviciu universal
281
clienţilor finali noncasnici
care nu şi-au exercitat
Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să clienţilor noncasnici care nu au
clienţilor casnici care nu şi-au dreptul de eligibilitate şi care
asigure furnizarea energiei electrice în regim dreptul la serviciul universal, în
exercitat dreptul de eligibilitate îndeplinesc condiţiile impuse
de ultimă instanţă: anumite situaţii
de legislaţie pentru serviciu
universal
282
condiţionat, pe baza mai multor condiţionat, pe baza mai multor
pe baza mai multor contracte
contracte de furnizare încheiate cu contracte de furnizare încheiate
Alimentarea cu energie electrică a unui loc de de furnizare încheiate cu
furnizori diferiţi, dacă puterea cu furnizori diferiţi, dacă puterea
consum se poate face: furnizori diferiţi, indiferent
aprobată este mai mare de 1 aprobată este mai mare de 10
de puterea aprobată
MW MW
283
condiţionat, pe baza mai
pe baza mai multor contracte de multor contracte de furnizare
Alimentarea cu energie electrică a unui loc de pe baza unui singur contract de furnizare încheiate cu furnizori încheiate cu furnizori
consum se poate face: furnizare diferiţi, indiferent de puterea diferiţi, dacă puterea
aprobată aprobată este mai mare de 1
MW
284
pentru o durată limitată, în cazurile
pentru o perioadă
Contractul de reţea se încheie în care operatorul de reţea solicită între clientul final şi producător
nedeterminată
285 acest lucru
pentru o perioadă
pentru o durată limitată, în cazurile
Contractul de reţea se încheie între clientul final şi producător nedeterminată, dar numai în
în care clientul solicită acest lucru
286 cazul reţelei de transport
Operatorul de măsurare are obligaţia să
înlocuiască grupurile de măsurare defecte sau
suspecte de înregistrări eronate ale clienţilor imediat 10 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare
casnici în termen de cel mult…..zile de la data
identificării/ înregistrarea sesizării scrise:
287
Prevederile contractuale întemeiate pe
dispoziţii ale actelor normative, la data intrării rămân în vigoare până la rămân în vigoare până la
se modifică de drept
în vigoare a modificării actelor normative incheierea unui act adiţional incheierea unui nou contract
288 respective:
pot impune furnizorului orice sunt obligaţi să achite
pot să opteze pentru orice
modalitate de plată, chiar dacă nu facturile pentru energia
Clienţii finali de energie electrică: modalitate de plată pe care
este pusă la dispoziţie de către electrică la una din casieriile
furnizorul o pune la dispoziţie
289 acesta furnizorului

În cazul în care, într-un loc de consum, energia


se poate încheia, în anumite cazuri, trebuie să se încheie întotdeauna este obligatorie separarea
electrică este utilizată atât pentru activităţi
un singur contract de furnizare două contracte de furnizare instalaţiilor de utilizare
economice, cât şi pentru consum casnic
290
În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor clientul final poate fi
operatorul de reţea are dreptul să
conform Regulamentului de furnizare a se reziliază contractul de furnizare deconectat numai după o
întrerupă alimentarea cu energie
energiei electrice la clienţii finali şi a a energiei electrice decizie a ANRE pentru cazul
electrică a locului de consum
291 procedurilor specifice respectiv

În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor furnizorul are dreptul să solicite


clientul final poate fi deconectat
conform Regulamentului de furnizare a operatorului de distribuţie se reziliază contractul de
numai după o decizie a ANRE
energiei electrice la clienţii finali şi a deconectarea clientului final de la furnizare a energiei electrice
pentru cazul respectiv
292 procedurilor specifice reţea
în cazul neînţelegerilor
Dacă între operatorul de reţea/furnizor şi precontractuale şi a
clientul final apar neînţelegeri/dispute şi părţile numai în cazul disputelor apărute în reclamaţiilor/disputelor
numai în cazul neînţelegerilor
nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa derularea contractului de apărute în derularea
precontractuale
ANRE în vederea declanşării procesului de reţea/furnizare a energiei electrice contractului de
soluţionare la nivelul acesteia reţea/furnizare a energiei
electrice
293

care după ce şi-a exercitat dreptul nu poate încheia contract de


de eligibilitate revine la serviciul beneficiază întotdeauna de furnizare a energiei electrice
Un client casnic
universal, nu beneficiază de preţuri/tarife reglementate decât cu furnizorul de ultimă
preţuri/tarife reglementate instanţă
294

operatorul de măsurare are dreptul se recalculează consumul de operatorul de măsurare


Atunci când se constată defectarea grupului de să recalculeze consumul de energie energie electrică numai dacă Înlocuieşte grupul de
măsurare la un loc de consum electrică pentru o perioadă defectarea grupului de măsurarea măsurare defect,
anterioară fost produsă de clientul final întotdeauna, pe cheltuiala sa
295

Atunci când contractul de reţea este încheiat de


se asigură printr-un intermediar se asigură prin furnizorul de
furnizor, legătura între clientul final şi se asigură prin furnizor
oarecare ultimă instanţă
operatorul de reţea, privind serviciul de reţea
296
este client industrial cu un
Un client final poate fi încadrat în categoria de este client casnic situat în mediul este client casnic cu venituri
consum mai mic de
client vulnerabil dacă: rural reduse
297 1000kWh/ lună

conţine condiţiile tehnico- stabileşte condiţii tehnice de


Certificatul de racordare emis de către se eliberează pe bază de tarif economice de racordare la reţea a utilizare a reţelei după
operatorul de reţea reglementat. unui loc de consum şi/ sau de punerea sub tensiune a
298 producere instalaţiei de utilizare.

conţine condiţiile tehnico- certifică îndeplinirea condiţiilor


Certificatul de racordare emis de către economice de racordare la reţea a de racordare la reţea prevăzute se eliberează pe bază de tarif
operatorul de reţea unui loc de consum şi/ sau de într-un aviz tehnic de racordare reglementat.
299 producere valabil
Perioada de valabilitate a certificatului de cu durata de existenţă a
cu durata până la incheierea
racordare este egală cu 12 luni de la emitere instalaţiilor de utilizare de la locul
contractului de racordare
de consum şi/ sau de producere.
300
Emiterea certificatului de racordare de către la cererea scrisă a
gratuit pe bază de tarife reglementate
301 operatorul de reţea se face utilizatorului.
de comun acord de catre
Numărul şi localizarea punctelor de delimitare
operatorul de reţea şi utilizator, cu
între instalaţia de racordare şi instalaţia de de catre utilizator de catre operatorul de reţea
respectarea prevederilor legale în
utilizare se stabilesc
302 vigoare
întotdeauna pe proprietatea
Punctul de delimitare în cazul locuinţelor întotdeauna la bornele de
întotdeauna la limita de proprietate utilizatorului, în exteriorul
individuale se stabileşte ieşire din grupul de măsurare
303 locuinţei

Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei


unui loc de consum şi/sau de
electrice în amonte de punctul de racordare
producere nou sau care se
pentru crearea condiţiilor tehnice necesare
dezvoltă, cu o putere
racordării, operatorul de reţea solicită, prin oricărui loc de producere oricărui loc de consum
aprobată totală pentru
avizul tehnic de racordare, constituirea unei
consum/evacuare mai mare
garanţii financiare în favoarea sa, de către
de 1 MW
utilizatorul
304

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul în cel mult 3 luni de la data


la încheierea contractului de conform prevederilor din
are obligaţia se constituie garanţia financiară emiterii avizului tehnic de
racordare contractul de racordare
înscrisă în avizul tehnic de racordare . racordare
305

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul


anterior încheierii contractului de conform prevederilor din la încheierea contractului de
are obligaţia se constituie garanţia financiară
racordare contractul de racordare racordare
înscrisă în avizul tehnic de racordare
306
în cel mult 3 luni de la data
În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are anterior încheierii contractului de în termenul prevăzut în
emiterii avizului tehnic de
obligaţia să constituie garanţia financiară racordare contractul de racordare.
307 racordare
titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de
racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
Lucrările de întărire necesare în vederea
operatorul de reţea suportă integral producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
evacuării în reţea a puterii aprobate
costurile de realizare a acestor de producere contribuie la suportarea costurilor de
utilizatorilor se realizează de către operatorul
lucrări suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
de reţea şi
acestor lucrări, cu o cotă inclusă o cotă inclusă în tariful de
în tariful de racordare . racordare .
308

titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de


racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
Lucrările de întărire necesare pentru racordarea pe cheltuiala acestuia, în producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
unui loc de consum, se realizează de către conformitate cu prevederile legale de producere contribuie la suportarea costurilor de
operatorul de reţea şi în vigoare. suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
acestor lucrări, cu o cotă inclusă o cotă inclusă în tariful de
în tariful de racordare . racordare .
309
poate fi folosită ulterior
poate fi folosită ulterior pentru
Instalaţia de racordare realizată, conform rămâne în patrimoniul pentru racordarea altor
racordarea altor utilizatori, numai
contractului de racordare, pentru un utilizator utilizatorului utilizatori, în condiţii
cu acordul acestui utilizator
310 reglementate

poate fi folosită ulterior


Instalaţia de racordare realizată, conform rămâne în patrimoniul pentru racordarea altor
rămâne în patrimoniul utilizatorului
contractului de racordare, pentru un utilizator operatorului de reţea utilizatori, numai cu acordul
311 acestui utilizator

în termen de maximum 10 zile în termen de maximum 10


în termen de maximum 10 zile
Pentru utilizatorii clienţi casnici, punerea sub calendaristice de la data depunerii zile calendaristice de la data
calendaristice de la data încheierii
tensiune a instalaţiilor de utilizare trebuie de către utilizator, la operatorul de recepţiei instalaţiei de
contractului pentru furnizarea
făcută reţea, a dosarului instalaţiei de racordare de către operatorul
energiei electrice
utilizare de reţea
312
Punctul de delimitare în cazul racordării unei cu respectarea condiţiei ca cu respectarea condiţiei ca
zone industriale, comerciale sau de servicii tensiunea punctului de delimitare să tensiunea punctului de delimitare conform opţiunii
comune la reţeaua electrică de distribuţie fie egală cu tensiunea instalaţiei de să fie egală cu tensiunea punctului dezvoltatorului
se stabileşte utilizare de racordare
313

realizată între punctul de racordare


din amonte de punctul de
Instalatia de racordare este instalaţia electrică la reţeaua electrică de interes public din aval de punctul de delimitare
racordare
şi punctul de delimitare
314
numai după încheierea cu
Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare de către oricare operator economic operatorul de reţea a contractului inainte de încheierea
se execută: cu activitate de construcţii montaj de execuţie de către un constructor contractului de execuţie
315 atestat

numai după încheierea de către un


Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare de către un operator economic inainte de încheierea
constructor atestat a contractului
se execută: atestat de ANRE contractului de execuţie
de execuţie cu utilizatorul
316

în situaţia locurilor de producere


care nu au fost puse sub tensiune, în cazul schimbării titularului
dacă se modifica numărul şi locului de consum şi/ sau de
Utilizatorul are obligaţia să solicite
puterea grupurilor generatoare, fără producere prin preluarea la expirerea perioadei de
operatorului de reţea actualizarea avizului
depăşirea puterii aprobate prin obiectivului de la locul de consum valabilitate
tehnic de racordare valabil:
avizul tehnic de racordare, şi daca şi/ sau de producere respectiv prin
nu se schimbă condiţiile tehnico- cumpărare, moştenire etc.
economice de racordare la reţea
317
în situaţia locurilor de producere
care nu au fost puse sub tensiune,
dacă se modifica numărul şi
Utilizatorul are obligaţia să solicite
puterea grupurilor generatoare, fără la expirerea perioadei de la schimbarea denumirii
operatorului de reţea actualizarea avizului
depăşirea puterii aprobate prin valabilitate utilizatorului
tehnic de racordare valabil:
avizul tehnic de racordare, şi daca
nu se schimbă condiţiile tehnico-
economice de racordare la reţea
318

în situaţia dezvoltării din punct de în cazul schimbării titularului


vedere tehnic şi energetic a locului de consum şi/ sau de
Utilizatorul are obligaţia să solicite
activităţii utilizatorului la un loc de producere prin preluarea la schimbarea denumirii
operatorului de reţea actualizarea certificatului
consum şi/ sau de producere, obiectivului de la locul de consum utilizatorului
de racordare:
necesitând un spor de putere faţă de şi/ sau de producere respectiv prin
puterea aprobată cumpărare, moştenire etc.
319

operatorul de reţea poate impune


utilizatorul trebuie sa solicite
condiţia ca utilizatorul să solicite
În situaţia racordarii de generatoare la emiterea unui nou aviz
actualizarea certificatului de
instalaţia de utilizare a unui loc de consum tehnic de racordare deoarece
nu este obligatorie actualizarea racordare, daca constată că este
existent, fără evacuarea de energie electrică în apare un loc de producere
dosarului instalaţiei de utilizare necesar să includă în certificatul
reţeaua operatorului de reţea, indiferent de nou, a cărui racordare la
de racordare condiţii suplimentare
regimul de funcţionare al utilizatorului reţea trebuie aprobata de
legate de racordarea
către operatorul de reţea
generatoarelor
320
utilizatorul trebuie sa solicite
În situaţia racordarii de generatoare la emiterea unui nou aviz
operatorul de reţea nu poate
instalaţia de utilizare a unui loc de consum tehnic de racordare deoarece
este obligatorie actualizarea impune condiţia ca utilizatorul să
existent, fără evacuarea de energie electrică în apare un loc de producere
dosarului instalaţiei de utilizare solicite actualizarea certificatului
reţeaua operatorului de reţea, indiferent de nou, a cărui racordare la
de racordare
regimul de funcţionare al utilizatorului reţea trebuie aprobata de
către operatorul de reţea
321

Cererile de racordare pentru locuri de unui operator de distribuţie


producere cu puteri instalate de până la 50 MW obligatoriu operatorului de care deţine în apropierea
operatorului de transport şi de
inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu distribuţie concesionar din zona locului de producere sau de
sistem
puteri maxim simultan absorbite de până la 50 respectivă consum o reţea electrică de
MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi: distribuţie
322

unui operator de distribuţie


Cererile de racordare pentru locuri de care are în apropierea locului
producere cu puteri instalate de până la 50 MW de producere sau de consum
operatorului de distribuţie operatorului de transport şi de
inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu o reţea electrică de
concesionar din zona respectivă sistem
puteri maxim simultan absorbite de până la 50 distribuţie de interes public
MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi: şi deţine, obligatoriu, licenţă
de distribuţie.
323

operatorul de reţea care a


operatorul de reţea la care a fost elaborat fişa sau studiul de
operatorul de reţea la reţeaua
depusă cererea de racordare, chiar solutie, chiar dacă opţiunea
căruia se racordează instalaţiile
dacă opţiunea scrisă a utilizatorului scrisă a utilizatorului este
Avizul tehnic de racordare se emite de către: utilizatorului, conform soluţiei de
este pentru o variantă de soluţie de pentru o variantă de soluţie
racordare stabilite prin fişa sau
racordare la reţeaua electrică de racordare la reţeaua
studiul de solutie
deţinută de un alt operator de reţea electrică deţinută de un alt
operator de reţea
324
este client industrial cu un
Client casnic poate fi încadrat în categoria de este client casnic situat în mediul este client casnic cu venituri
consum mai mic de
client vulnerabil dacă: rural reduse
1000kWh/ lună

296

Elaborarea de programe de eficienta energetica Autorităţii Naţionale de


Ministerului de resort (Ministerul
si de promovare a resurselor regenerabile de Guvernului României Reglementare în domeniul
Economiei )
energie este o atribuţie a: Energiei
62
L123/2012 art.3
pct.1

l.123/2012
art.70

l123/2012 art.3
pct.2

l123/2012 art.93
alin 1 lit5,24,25;
alin 3 lit a

Legea 123/2012
art.15 alin.3

l123/2012 art.3
pct.9
Cod RED
art.6.2.2. lit.i

l123/2012
art.46 alin.1

l123/2012 art.3
pct.15

l.123/2012
art.3pct.12

l.123/2012
art.3pct.21

l.123/2012
art.51 alin 1

l123/2012 art.58
alin 4 lit.a,

l123/2012 art.58
alin 4 lit.b
l123/2012 art.58
alin 4 lit.a,b,c

l123/2012 art.58
alin 5

l.123/2012 art.1

l123/2012
art.3 pct.64

L123/2012
art.10 alin 1 si 2
pct a
l123/2012
art.3 pct.39

l.123/2012
art.23.alin.4

l.123/2012
art.3.pct.75
ord.59 art.30
si 35

Reg.aut.EE
art.68
Reg.aut.EE
art.68

Reg.aut.e.e. art.1

Reg.aut
e.e.art.38

l.123/2012
art.93 pct.3

l.123/2012
art.93 pct.5
Reg.aut
e.e.art.20

L123/2012
art.10 alin 1 lit a

l123/2012 art.10
alin 2 lit.e

l123/2012 art.10
lit.f

l123/2012 art.10
alin 2 lit.a

l123/2012 art.10
alin.d
l123/2012 art.10
alin.c

l123/2012 art.10
alin 2 lit.a

l123/2012 art.10
lit.g

Reg.aut
e.e.art.51

Reg.aut
e.e.art.16 lit a

Reg.aut
e.e.art.19 alin
3
l123/2012
art.96 alin 6

L123/2012
art.10 alin.1

L123/2012
art.10 alin.1

Reg Aut EE
art.60

l123/2012 art.19
alin 2

l123/2012 art.3
pct.6
Reg.atest.op.e
c.O23/2013
art.1

Reg.aut.EE
art.28

l123/2012 art.36
alin7 lit i

l.123/2012
art.19

l.123/2012
art.19

l.123/2012
art.93.pct.28

l.123/2012
art.26
l.123/2012
art.92

Cod RED

l.123/2012
art.3pct.12

Cod RED
art.1.1.2

l.123/2012
art.71 alin.2 lit.d

l123,art71,alin.2
, lit.c
Cod RED
art.9.1.1.
l.123/2012 art.6
lit.b

l.123/2012
art.16 alin.2

l.123/2012
art.16 alin.2

ord 64 art.41

Stand Perf.
art,16 alin 1

ord 59, art.26,


alin (1)

l123/2012 art.58
alin 4 lit.b

l123/2012 art.58
alin 4 lit.a,
l123/2012 art.58
alin 4 lit.a,b,c

l.123/2012 art.3
pct 27

l.123/2012
art.67 lit a

l.123/2012
art.67 lit b
l.123/2012
art.93 pct.3

l123/2012 art.3
pct.33

l123/2012 art.3
pct.33

ord.64, art 72,


alin 3
ord 64,art.
80,alin.2 (iv)

Ord 59, art5.2.b;


6.3.c

l.123/2012
art.65 alin1

l123/2012
art.45 lit.g

l123/2012
art.45 lit.a

l123/2012 art.36
alin 7 lit a
l.123/2012
art.3 pct.40

l.123/2012
art.3 pct.45

ord 59, art 74

ord 59, Anexa 1,


pg 45

L.123 art.42
l.123/2012
art.42.alin.a

l.123/2012
art.42.alin.d

l.123/2012
art.42.alin.f

l.123/2012
art.49.lit.f
l.123/2012
art.49.lit.a

l.123/2012
art.25 alin 13

l.123/2012
art.54

l.123/2012
art.2.alin.i

l.123/2012
art.2.alin.d
l.123/2012
art.93 pct.28

ord 59, art 1


l.123/2012
art.3.pct.65

l.123/2012
art.30 alin 2 si
3

l.123/2012
art.3.pct.66

l.123/2012
art.3.pct.63
ord 59, art 5,
lit b

l.123/2012
art.3.pct.77

l.123/2012
art.1.alin 2
lit.bpct.77
l.123/2012
art.92 alin.2

ord 59,art.33,lit
b

l.123 art.13 lit


b

l.123/2012
art.13 lit.a

l123/2012
art.77 a si b

l.123/2012 art.3
pct.82
l.123/2012 art.3
pct.83

ord 59, Anexa 2,


art2.3

Reg de rac.
Ord.59 art.18
alin.4

ord.102 art.12
lit.a
Reg.racordare
O.102 art 15 lit
g

Reg.racordare
O.102 art 15
lit. a
O.35/2013 art.4
alin.3+art 5 lit a

O.35/2013 art.4
alin.3+art 5 lit a

O.35/2013 art.8
alin.2
O.35/2013
art.8 alin.1

Reg.aut.EE
art.68 d

Reg.aut.EE
art.68

Reg.aut.e.e.
art.13 lit.a

reg.aut.ee.art.10
alin.d,e

Reg.aut.ee.art.11
alin.1
Reg Aut EE
art.12 lit.b si
lit.c

Reg Aut EE
art.12 lit.f si lit.g

Reg Aut EE
art.11 alin.2 lit.b

Reg Aut EE
art.7

Reg Aut EE
art.7

Reg Aut EE
art.66 lit f
Reg Aut EE
art.39 alin.3

Reg Aut EE
art.27

Reg Aut EE
art.12 lit.e

Reg Aut EE
art.11 l alin.2

RE.aut EE
art.51

Re.aut EE
art.11 alin.2
Re.aut EE
art.42 alin.2

Reg.aut.EE
art.66.lit.e

Reg.aut.EE
art.66.lit.i

Reg.aut.EE
art.66.lit.b
Reg.aut.EE
art.66.lit.d

Reg.aut.EE
art.66.lit.d

l123/2012 art.3
pct.13

L.123/2012 art.3
pct.13

l123/2012 art.3
pct.13

l123/2012 art.93
alin.3lit b

l123/2012 art.93
alin.3lit a
Reg.aut
e.e.art.38
Cod RED art.1.4

Cod RED
art.1.5.1

RED art.5.4.1
lit.a

RED art.5.4.1
lit.a

Stand.perf.art.
23
Stand Perform
art.25

Stand.perf.art.
16 lit.b

Stand.perf.art.
27 alin.2

Stand.perf.art.
27 alin.1
Stand.perf.art.
27 alin.1

RED art.5.4.1
lit.b

RED art.5.4.1
lit.a

Cod RED
art.5.1.4

Cod RED
art.5.1.1

Cod RED
art.3.2.1 lit a
Cod RED
art.3.2.1 lit c

Cod RED
art.3.2.1 lit a

Cod RED
art.1.2.3 lit b

Cod RED
art.1.2.3 lit a

Cod RED
art.1.2.3 lit c

Cod RED
art.1.2.3 lit e
Cod RED
art.1.2.3 lit d

Stand.perf.art.
30 alin.1

Cod RED
art.3.2.2.

Cod RED
art.3.2.3.

Cod RED
art.3.2.3.
Cod RED
art.1.2.1

Stand.perf.art.
5 lit.a

Stand.perf.art.
5 lit.b

Stand.perf.art.
5 lit.b

Stand.perf.art.
5 lit.a
Stand.perf.art.
3 lit.b

Stand.perf.art.
3 lit.a

Stand.perf.art.
3 lit.c

Stand.perf.art.
4 lit.b

Stand.perf.art.
4 lit.a

Stand.perf.art.
4 lit.c
Stand.perf.art.
4 lit.a

Stand.perf.art.
4 lit.c

Stand.perf.art.
4 lit.c

Stand.perf.art.
4 lit.a

Stand.perf.art.
4 lit.a

Stand.perf.art.
4 lit.a

Stand perf
art.12 alin 5
ord 59, art.26,
alin (1) si si art
5, alin5

ord 59, art.26,


alin (1) si si art
5, alin5

Stand.perf.art.
3 alin.2

Stand.perf.art.
27 alin.3

Cod RED
art.5.6.1 lit c
Cod RED
art.5.6.1 lit a

ord.64,art.10,
alin2

ord.64,art.10,
alin2

Stand.Perf.art.
19
Stand.Perf.art.
19

ord 64 art.38
alin.1

ord.64 art.11
alin 1

ord 64, art 11,


alin2

ord 59, Anexa 1


ord 59, Anexa 1

ord 59, Anexa 1

ord 64, alin 98

l123/2012
art.61 alin5

ord
64,art.7,lit.b

ord 64 art 59
lit a

ord 64 art 59
lit a
ord 64, art 10,
alin 1

ord 64, art 10,


alin 1

ord 64,art.6,
pct.b

L.123/2012 art.3
pct.13

l.123/2012
art.3 pct.29
ord 59, Anexa
1

ord 59, Anexa


1

ord 64,art.2

ord 64,art.2

Stand perf.
art.6 alin1

ord 64, art.61,


alin 1, a

ord 64, art.61,


alin 1, a

ord 64, art 33,


lit c

ord.64 art.33
lit d
Ord 59, Anexa
1, art.2.4, art.24

Ord 59, Anexa


1, art.2.4, art.24

Ord 59, Anexa


1,

Ord 59, Anexa


1,

Ord 59, Anexa


1,
art.2.4/art.5.1/art
.11

Ord 59 art.15

Ord 59, art 12,


(2)

Ord 59, art 12,


(2)
Ord 59, Anexa
1-pg.46

ord 59 Anexa 1

ord 59, art 14, lit


h

ord 59, art 14, lit


h

ord 59, art 14,


(1)

ord.59,Anexa 1-
instalatia de rac
ord 59, art 44,
(3)

ord 59, art 44,


(3)

ord 59, art.18,


alin 7

ord 59, art. 27


alin 1

ord 59, art 27,


(1), Leg 123,
art25, alin 2

ord 59, art10,


(2)
ord.59,
art.25,alin.2

ord.59,
art.25,alin.2

ord 59, art. 14,


(1), lit g

ord 59, art. 14,


(1), lit c
ord 59, art14,
lit b

ord.59 art.12
alin 1 lit b

ord.59 art.12
alin 1 lit c

Reg de rac.
Ord.59 art.18
alin.4

ord 59, Anexa 1,


loc de consum
temporar

ord 59, Anexa 1,


loc de consum
temporar
ord.59, Anexa
1, loc de
consum

ord.59, Anexa
1, loc de
consum

ord 59, art 5,


alin1 si 2

Reg.racordare
O.102 art 23,
alin. 4

ord 59, art 9, lit


c

ord.102 art.12
lit.c
ord.102 art.12
lit.a

ord.102 art.12
lit.c

ord.102 art.12
lit.d

Reg.racordare
O.102 art 15
lit. a
ord.102 art.15
lit.b

Reg.racordare
O.102 art 15
lit. g

Reg.racordare
O.102 art 15
lit. a

ord.102 art.15
lit.f
ord.102 art.21
alin 3 lit.b

ord.102 art.21
alin 3 lit.a

l.123/2012
art.76 alin.3

l.123/2012
art.58

ord 59, art14,


lit b

ord 64 art.10,
alin 1
ord
64,art.8,pct.b,
alin2 L 123 art.55

ord
64,art.8,pct.b,
alin2 L 123 art.55

ord.64,art.16,
alin.1

ord.64,art.16,
alin.1

ord 64 art. 17,


alin.3

ord 64 art. 17,


alin.3
ord 64, art
102, alin 1

ord 64,
art.20,alin3

ord 64, art.51,


litb.

ord 64, art 28,


alin 1

ord 64, art. 37,


alin 2

ord 64, art. 37,


alin 2
ord 64, art 45,
alin 1

ord 64, art 50,


alin4

ord.64,art.102,al
in 1

ord.64,art.15

ord.64 art.56
alin.1 lit.b

ord 59,art.2, alin


5 ord 59,art.55, alin 1

ord
59,art.2,
ord 59, Anexa 1 alin 5
ord 59, art.59,
alin 1
ord 59, art.57
alin 1

ord 59, art. 22


alin1

ord 59, Anexa


2, art2.3

ord 59, art.31

ord 59, art.31


alin

ord 59, art.31


alin

ord 59, art.31


alin
ord.59, art.40
alin d

ord 59, art 44,


(3)

ord 59,
art.46,alin2

ord 59,
art.46,alin2

ord 59, art. 64,


alin 4
ord 59 Anexa
4, alin 1.2

ord 59, Anexa 1

ord.59 art.44
alin 6

ord.59 art.44
alin 6

ord.59 art.5
alin.2 lit.b
ord.59 art.5
alin.2 lit.b

ord 59,art.5 alin


2, lit a

ord 59 art.7
alin 3
ord 59 art.7
alin 3

Ord 59, art 8(2)

Ord 59, art 8(2)

ord 59, Anexa 1


l123/2012
art.3 pct.16

l.123/2012
art.6 lit.b