Sunteți pe pagina 1din 22

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI - NORME TEHNICE GRADUL I

IANUARIE 2015
Varianta a Varianta b Varianta c
Enunt
La consumatorii alimentaţi din posturi de
20 % din puterea 30 % din puterea
transformare proprii, puterea celui mai mare 10 % din puterea transformatorului
transformatorului din care este transformatorului din care
motor alimentat pe j.t., care porneşte direct, nu din care este alimentat
alimentat este alimentat
va depăşi:
La stabilirea numărului de circuite pentru 5 kW pe un circuit
3 kW pe un circuit monofazat şi 8 1 kW pe un circuit monofazat şi 5
iluminat normal se recomandă de a nu se monofazat şi 10 kW pe un
kW pe un circuit trifazat kW pe un circuit trifazat
depăşi o putere totală instalată de: circuit trifazat

Legarea conductoarelor din cupru la aparate,


maşini, elemente metalice fixe, se face (de
regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în 16 mmp 10 mmp 6 mmp
cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau
egale cu:

Fiecare conductor conectat la bara principală nu este obligatoriu să poată fi trebuie să poată fi deconectat uşor, trebuie să poată fi deconectat
de legare la pământ la tabloul general: deconectat individual fără utilizarea unei scule individual

Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru prin cleme speciale, prin presare
prin răsucire şi matisare prin lipire cu cositor
îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă: cu scule speciale sau prin sudare

Montarea, pe conductoarele de protecţie, a


unor elemente care pot produce întreruperea interzisă permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului
circuitului este:

În instalaţiile electrice pentru şantiere de


construcţii şi de demolare, rezistenţa de
dispersie a prizei de pământ şi rezistenţa maximum 1Ω minimum 4Ω maximum 4 Ω
conductoarelor de protecţie până la
receptor trebuie să fie de
14 cm de tocurile din
Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi profilate 3cm de tocurile din materiale 1 cm de tocurile din materiale
materiale combustibile a
(STP) se recomandă să fie montate la distanţe combustibile a uşilor şi ferestrelor combustibile a uşilor şi ferestrelor
uşilor şi ferestrelor şi de 20
de minim: şi de 10 cm de pardoseală şi de 5 cm de pardoseală
cm de pardoseală

Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică


clădirilor cu funcţiuni depozitelor de materiale
la proiectarea, execuţia şi exploatarea minelor şi carierelor
agroindustriale şi agrozootehnice pirotehnice şi explozive
instalaţiilor electrice aferente:

Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată cu contact de protecţie în execuţie sub tencuială

dacă o întrerupere a sursei de


alimentare sau o scădere a
Protecţia motoarelor electrice împotriva tensiunii poate produce o condiţie
la motoarele cu puteri peste
întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare la motoarele cu puteri peste 5 kW periculoasă, o deteriorare a
10 kW
şi restabilirea ei ulterioară se prevede: maşinii sau afectarea activităţii în
curs de desfăşurare

Protecţia motoarelor electrice împotriva


care poate fi temporizată în
întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare întotdeauna rapidă întotdeauna temporizată
anumite cazuri
şi restabilirea ei ulterioară este o protecţie:
În amplasamente cu risc de incendiu datorita
prafului şi /sau fibrelor, temperatura la
suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de 200º C 115º C 80º C
defect, trebuie să fie limitată la:

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă


tensiune) cu tensiune nominală > 500 V se mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ
măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

Se admit doze comune pentru circuitele de dacă puterea instalată pe


dacă acestea funcţionează la
iluminat normal, de prize, de comandă şi de întotdeauna fiecare circuit nu depăşeşte 2
aceeaşi tensiune
semnalizare: kW
Se prevede accesul pe la ambele capete pe
coridoarele din dreptul tablourilor de
10 m 3m 5m
distribuţie formate din mai multe panouri
având o lungime mai mare de:

Se poate renunţa, în anumite condiţii, la


prevederea unui dispozitiv de protecţie
împotriva suprasarcinilor la reţelele de joasă
de protecţie împotriva de protecţie împotriva
tensiune de tip IT, în cazul în care fiecare de curent diferenţial rezidual
scurtcircuitelor supratensiunilor
circuit neprotejat împotriva suprasarcinilor este
protejat printr-un dispozitiv:

Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor


electrici, care se prevede pe toate întotdeauna numai a
neapărat a tuturor conductoarelor de regulă numai a conductorului
conductoarele de fază, trebuie să producă conductorului în care este
active în care este detectat supracurentul
deconectarea: detectat supracurentul
Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a
pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei
măsurări în acelaşi amplasament; una din
cca. 0,5 m cca. 1 m cca. 2 m
aceste măsurări se efectuează la o distanţă de
orice conductor extern accesibil din
amplasament de:

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de


numai de sarcinile în regim normal de simultaneitatea sarcinilor
protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se numai de sarcinile de pornire
de funcţionare în regim normal şi de pornire
seama:

la borna conectata la partea


Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: la borna din interior la oricare dintre borne
filetata a duliei

Dimensionarea conductoarelor circuitelor de


numai de sarcinile în regim normal de simultaneitatea sarcinilor
alimentare în cazul motoarelor se face ţinându- numai de sarcinile de pornire
de funcţionare în regim normal şi de pornire
se seama:
Este admisă racordarea prin prize la circuitul
de alimentare al receptoarelor electrice cu 0,5 kW 1 kW 2 kW
putere nominală până la:
Corpurile de iluminat care se instalează în
prevăzute cu glob, respectiv
depozite cu materiale combustibile, categoria echipate cu lămpi fluorescente prevăzute cu grătar protector
cu difuzor
BE 2, trebuie să fie întotdeauna:
În încăperi de locuit şi similare se recomandă
ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie 1m 0,5 m circa 0,3 m
distanţate faţă de plafon la:

sunt pentru TFJS sau TFJP cu o sunt pentru TFJS sau TFJP
În anumite condiţii, în volumul ,,0" din sunt pentru TFJS sau TFJP cu o
tensiune nominală care nu cu o tensiune nominală între
încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate tensiune nominală care nu
depăşeşte 12 V tensiune 12 V şi 24 V tensiune
receptoare electrice dacă: depăşeşte 24 V tensiune alternativă
alternativă alternativă
între conductoarele active şi
În instalaţiile de joasă tensiune aferente
numai între două conductoare numai între conductoarele active conductorul de protecţie
clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie
active luate 2 câte 2 conectat la reţeaua de legare
măsurată:
la pământ

încăperi cu cadă de baie fixă (cadă


Prevederile pentru instalaţii electrice în de baie) sau duş şi zonelor
încăperi cu cadă de baie sau duş duşurile de urgenţă utilizate
încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul învecinate, conform recomandărilor
pentru tratament medical în industrie sau laboratoare.
I 7 se aplică pentru: sandardului SR HD 60364 – 7 –
701.

În mod special se prevăd conductoare din


cupru la circuitele electrice pentru alimentarea
de sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere
16 mm2 25 mm2 10 mm2
a incendiilor, atunci când secţiunea
conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai
mică de:

La circuitele electrice pentru alimentarea


receptoarelor de importanţă deosebită
(receptoare din blocul operator al spitalelor, aluminiu cupru sau aluminiu cupru
iluminat de siguranţă, etc) materialul
conductoarelor este:

cu ajutorul şuruburilor,
Legăturile barelor se execută: numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor
clemelor sau prin sudare

prin sudare sau prin


Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie numai prin înşurubări, cu înşurubări cu contrapiuliţe şi
numai prin sudare
executate: contrapiuliţe şi şaibă elastică inele de siguranţă (şaibă
elastică)
Legăturile conductoarelor izolate se acoperă
cu material electroizolant (de ex. tub varniş, numai dacă sunt accesibile opţional întotdeauna
bandă izolantă, capsule izolante etc):

Legăturile electrice între conductoare izolate în interiorul tuburilor sau ţevilor de în interiorul golurilor din numai în doze sau cutii de
pentru îmbinări sau derivaţii se fac: protecţie elementele de construcţie legătură
Măsurile pentru evitarea contactului direct cu
materialul combustibil al echipamentelor numai la montarea aparentă a numai la montarea sub tencuială a atât la montarea aparentă cât
electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se elementelor de instalaţii electrice elementelor de instalaţii electrice şi la montarea îngropată
aplică:

se face interpunând materiale


Montarea pe materiale combustibile a
incombustibile între acestea
echipamentelor electrice cu grad de protecţie este strict interzisă este admisă fără restricţii
şi materialul combustibil sau
inferior IP54:
elementele de distanţare

Montarea tuburilor de protecţie a trebuie evitată; se poate face


conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala este strict interzisă este admisă fără restricţii excepţie pentru tuburi
combustibilă a podurilor: metalice

de regulă, cu dispozitive de
numai cu dispozitiv de protecţie la
Motoarele electrice alimentate prin circuite numai cu protecţie la suprasarcini, protecţie la scurtcircuit şi
scurtcircuit, pentru puteri mai mici
separate trebuie prevăzute pe toate fazele: pentru puteri mai mici de 5 kW dispozitive de protecţie la
de 5 kW
suprasarcină

Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în


cazul compensării locale (individuale) la cel mult 70% din puterea de mers cel mult 80% din puterea de mers cel mult 90% din puterea de
receptoare de putere mare (motor asincron, în gol a receptorului în gol a receptorului mers în gol a receptorului
transformator) trebuie să compenseze:
Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare conductoarele electrice din traseul să solicite cu tracţiune redusă să nu solicite la tracţiune
electrice libere montate pe izolatoare în principal să poată suporta eforturile conductoarele electrice din traseul conductoare electrice din
interiorul clădirilor se fixează astfel încât: de tracţiune suplimentare principal traseul principal

Se admite alimentarea a mai multor receptoare


electrice de forţă de aceeaşi natură şi destinaţie
(de ex. motoare) prin acelaşi circuit de j.t. 8 kW 10 kW 15 kW
prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit,
dacă puterea totală instalată nu depăşeşte:

Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul este permisă, dar nu se


este interzisă este permisă în anumite condiţii
tablourilor electrice: recomandă

Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni nu există în prescripţiile


şi distribuţie în interiorul încăperilor de este interzisă, cu unele excepţii este permisă întotdeauna energetice o prevedere în
cabluri: acest sens

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie


etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu Cu Al otel
mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din:

Circuitele de joasă tensiune de curent este admisă gruparea pe


se recomandă să fie grupate pe este interzisă gruparea pe acelaşi
alternativ, de curent continuu sau de tensiuni acelaşi panou (dulap), în
acelaşi panou (dulap) panou (dulap)
diferite anumite condiţii
Circuitele de joasă tensiune de curent
nu pot fi grupate pe acelaşi panou se recomandă să fie grupate pe este interzisă gruparea pe
alternativ, de curent continuu sau de tensiuni
(dulap), necondiţionat acelaşi panou (dulap) acelaşi panou (dulap)
diferite
Puterea instalată pe un circuit monofazat de
prize din clădirile de locuit şi social - culturale 1 kW 1,5 kW 2 kW
este de:
În cazul în care temperatura minimă este sub
se admite dacă se prevede o se admite în cazul în care
valorile stabilite de norme, montarea aparatelor nu se admite
încălzire locală aparatele au ulei
înglobate în echipamentul de joasă tensiune :

Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă


în orice spaţiu în dulapuri speciale în exterior
tensiune poate fi făcută:

Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă


în încăperi separate în exterior în orice spaţiu
tensiune poate fi făcută:

Întreruperea conductorului de protecţie prin de regula nu este permisă,


este permisă nu este permisă
aparate de conectare: cu excepţia anumitor cazuri

La realizarea tablourilor şi barelor de


distribuţie de j.t., distanţa minimă de izolare în
aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor 10 mm 15 mm 20 mm
faze, precum şi între acestea şi părţi metalice
legate la pământ trebuie să fie de cel puţin:

este interzisă numai în cazul


Montarea siguranţelor de j.t.pe conductoarele în care conductorul de
este interzisă este întotdeauna permisă
instalaţiei de protecţie: protecţie este folosit drept
conductor de nul
conductoarele de plecare spre
Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie conductoarele de alimentare să fie conductoarele de alimentare
consumatori să fie legate la
montate în aşa fel încât: legate la şuruburile de contact să fie legate la duliile filetate
şuruburile de contact
Supunerea legăturilor electrice la eforturi de este permisă în cazul
este permisă întotdeauna este interzisă
tracţiune: conductoarelor de cupru
Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot
instala astfel încât înălţimea laturii de sus a
2m 2,3 m 2,5 m
tablourilor faţă de pardoseala finită să nu
depăşească:
Tuburile şi ţevile metalice sau din material
aparent sau îngropat, în
plastic din instalaţiile electrice de j.t. se numai aparent numai îngropat
anumite condiţii
instalează:
Coloanele electrice colective pot alimenta cel
10 apartamente 20 de apartamente 30 de apartamente
mult:
pot avea doua secţiuni dacă pot avea doua secţiuni dacă
trebuie sa aibă aceeaşi secţiune pe
Conductoarele coloanelor electrice: lungimea coloanelor depăşeşte lungimea coloanelor
toata lungimea lor
20m depăşeşte 10m
în cazul tablourile de distribuţie doar dacă secţiunea
Conductorul de protecţie al coloanelor electrice numai dacă secţiunea conductorului ale consumatorilor, la borna de conductorului nu are valoare
individuale trebuie să fie legat la pământ: este mai mică de 10 mm2 legare la pământ de pe rama constantă pe toată lungimea
metalică a tablourilor coloanei

doar dacă secţiunea


numai dacă secţiunea
Conductorul de protecţie al coloanelor electrice în cazul firidelor de branşament, la conductorului nu are valoare
conductorului este mai mică de 10
individuale trebuie să fie legat la pământ: bara de legare la pământ constantă pe toată lungimea
mm2
coloanei

puterii absorbite, care se poate


puterilor instalate ale aparatelor
Dimensionarea branşamentelor se efectuează determina în funcţie de puterea
electrocasnice existente la criteriilor constructive
pe baza: totală instalată şi de un coeficient
consumator
de simultaneitate

Distanţa între nivelul pardoselii şi partea


inferioară a firidelor de branşament trebuie să 0,3 m 0,4 - 0,5 m 1m
fie de:
Montarea dozelor de trecere este obligatorie în
cazul în care lungimea coloanelor în linie 10 m 15 m 20 m
dreapta, pe orizontală, depăşeşte:

coloana electrică şi bornele


Racordul electric este partea din branşament linia electrică aeriană sau subterană firida de branşament şi coloană
contorului montat la
cuprinsă între: şi firida de branşament sau colonele electrice
consumator

Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a


pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei
măsurări în acelaşi amplasament; una din
cca. 0,5 m cca. 1 m cca. 2 m
aceste măsurări se efectuează la o distanţă de
orice conductor extern accesibil din
amplasament de:

0,5 % pentru racordurile electrice 10 % pentru racordurile electrice 5 % pentru racordurile


Racordurile şi coloanele electrice se
subterane, respectiv 1% pentru subterane, respectiv 5% pentru electrice subterane, pentru
dimensionează astfel încât să fie îndeplinite
racordurile electrice aeriene şi racordurile electrice aeriene şi racordurile electrice aeriene
condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu
pentru coloanele electrice colective pentru coloanele electrice şi pentru coloanele electrice
trebuie să depăşească:
sau individuale colective sau individuale colective sau individuale

Secţiunile transversale ale coloanelor electrice


colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să 3 x 50 + 25 mmp 3 x 70 + 35 mmp 3 x 95 +50 mmp
depăşească, în cazul utilizării aluminiului:

nu se admite, cu excepţia
celor cu apă caldă, care
servesc pentru încălzirea
Prin încăperile de producţie electrică, trecerea
se admite necondiţionat este interzisă, fără excepţii instalaţiei respective şi cu
conductelor cu fluide:
condiţia folosirii de ţevi
sudate, fără flanşe, ventile
sau alte armături
Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi
rezistenţă la foc a materialelor se face în PE 102 reglementărilor specifice normativului I7
conformitate cu prevederile:
Dacă într-un amplasament se exercită mai se aleg astfel încât să fie
nu sunt condiţionate dacă există în spaţiul respectiv nu se pot
multe influenţe externe, caracteristicile satisfăcute condiţiile cele mai
acceptul beneficiarului monta echipamente electrice
echipamentelor electrice: dezavantajoase.

tensiunea foarte joasă pentru tensiunea foarte joasă de


Abrevierea TFJS înseamnă: tensiune foarte joasă de protecţie
circuite subterane securitate

tensiunea foarte joasă de tensiunea foarte joasă pentru


TFJP reprezintă abrevierea pentru: tensiunea foarte joasă de protecţie
securitate panouri

Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă


tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor
instalaţii sau utilaje care ar putea să le este interzisă trebuie evitată este opţiunea proiectantului
pericliteze în funcţionare normală sau în caz de
avarie:

parte conductoare accesibilă


a unui echipament, care
poate fi atinsă şi care în mod
Masă (a unui echipament sau element de elemente conductoare din instalaţie elemente izolante din instalaţie normal nu se află sub
construcţie)reprezintă: aflate sub tensiune aflate în legătură cu pământul tensiune, dar care poate fi
pusă sub tensiune în urma
unui defect a zolaţiei de
bază.

Dacă protecţia motoarelor contra


suprasarcinilor este realizată cu întrerupere,
toate conductoarele active conductorul neutru toate conductoarele de fază
dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă
obligatoriu:
legarea directă la pământ a
unui punct activ – punctul
izolarea tuturor părţilor active faţă legarea direct la pământ a
Simbolul literar T utilizat pentru notarea neutru, în cazul în care
de pământ, sau legarea la pământ a maselor instalaţiei, independent de
schemei de legare la pământ de tip TN are acesta este accesibil sau a
unui punct printr-o impedanţă de eventuala legare la pământ a unui
următoarea semnificaţie: unui conductor de fază, în
valoare foarte mare. punct al alimentării
cazul în care punctul neutru
nu este accesibil;

legarea directă la pământ a


unui punct activ – neutrul, în
izolarea tuturor părţilor active faţă
Simbolul literar T utilizat pentru notarea cazul în care acesta este
de pământ, sau legarea la pământ a legarea directă la pământ a
schemei de legare la pământ de tip IT are accesibil sau a unui
unui punct printr-o impedanţă de maselor instalaţiei
următoarea semnificaţie: conductor de fază, în cazul
valoare foarte mare.
în care neutrul nu este
accesibil;

legarea directă a maselor la


punctul de alimentare legat
legarea directă la pământ a unui la pământ; curent alternativ,
izolarea tuturor părţilor active faţă
Simbolul literar I utilizat pentru notarea punct activ – neutrul, în cazul în punctul de legare la pământ
de pământ, sau legarea la pământ a
schemei de legare la pământ de tip IT are care acesta este accesibil sau a este în mod normal punctul
unui punct printr-o impedanţă de
următoarea semnificaţie: unui conductor de fază, în cazul în neutru; iar în cazuri speciale,
valoare foarte mare.
care neutrul nu este accesibil; punctul de legare la pământ
poate fi un conductor de
fază.
Schema de legare la pământ de tip TN-S, în reglementările nu fac precizări
numai în reţelele cu tensiune
care un conductor de protecţie distinct este privind cazurile în care se la ultimul tablou spre consumator
peste 500 V
utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează: utilizează acest tip de schemă

reglementările nu fac
Schema de legare la pământ de tip TN-S, în când trebuie separate PE şi N
numai în reţelele cu tensiune peste precizări privind cazurile în
care un conductor de protecţie distinct este pentru asigurarea funcţionării
500 V care se utilizează acest tip de
utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează: protecţiei
schemă

numai cu dispozitiv de control utilizarea unui anumit tip de


permanent al izolaţiei reţea (ca schemă de
conductorului neutru faţă de fără a fi necesară luarea unor protecţie) şi eventual
Reţeaua de tip IT se utilizează:
pământ şi/sau măsuri anumite prevederea unor protecţii
declanşarea automată în caz de sunt opţiuni ale
defect proiectantului

contactul persoanelor sau


contactul persoanelor sau
animalelor domestice sau de
contactul direct al persoanelor sau animalelor domestice sau de
Se consideră atingere directă: crescătorie cu mase puse accidental
al animalelor cu părţi active crescătorie cu părţi ale unei
sub tensiune datorită unui defect
instalaţii electrice
electric

contactul nemijlocit sau prin contact electric al


intermediul unui element conductor contactul persoanelor sau persoanelor sau al animalelor
Se consideră atingere indirectă:
al persoanelor sau animalelor animalelor domestice sau de cu părţile conductoare
domestice sau de crescătorie cu crescătorie cu părţi ale unei accesibile
părţi active ale unei instalaţii instalaţii electrice puse sub tensiune ca urmare
electrice a unui defect.
Partea conductoare
accesibilă a unui echipament
electric sau a unui element
Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este: conductorul PEN conductorul neutru (N)
de construcţie care poate fi
atinsă, dar care în mod
normal nu este sub tensiune

Partea conductoare accesibilă a


conductor sau parte conductoare unui echipament electric sau a
Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este: destinată să fie pusă sub tensiune în unui element de construcţie care conductorul PEN
funcţionare normală poate fi atinsă, dar care în mod
normal nu este sub tensiune

parte conductoare a unui


partea izolantă accesibilă a unui echipament, care poate fi atinsă, şi
element de construcţie care poate fi care nu este în mod normal sub elemente conductoare din
Conform I 7, parte conductoare accesibilă este:
atinsă, şi care poate ajunge sub tensiune, dar care poate ajunge instalaţie aflate sub tensiune
tensiune în caz de defect sub tensiune în cazul unui defect
al izolaţiei de bază.

în circuitele monofazate cu
în circuitele monofazate cu trei trei conductoare şi în
în circuitele monofazate cu trei
conductoare şi în circuitele circuitele polifazate ale căror
Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi conductoare şi în circuitele
polifazate ale căror conductoare conductoare de fază au
secţiune cu conductorul de fază: polifazate indiferent de secţiunea
de fază au secţiunea mai mică sau secţiunea mai mică sau egală
conductoarelor de fază
egală cu 16 mm2Cu sau 25 mm2Al cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2
Al
în circuitele monofazate cu trei
în circuitele monofazate cu
conductoare şi în circuitele
în circuitele monofazate cu două trei conductoare şi în
Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi polifazate ale căror conductoare
conductoare, indiferent de circuitele polifazate
secţiune cu conductorul de fază: de fază au secţiunea mai mică sau
secţiunea conductoarelor indiferent de secţiunea
egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2
conductoarelor de fază
Al

Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie


secţiunii conductorului de protecţie tipului reţelei (LEA sau LES) căderii de tensiune
corespunzătoare din punct de vedere al:

stabilităţii termice în regim de


Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie secţiunii conductorului de
tipului reţelei (LEA sau LES) lucru permanent sau intermitent al
corespunzătoare din punct de vedere al: protecţie
receptoarelor
La instalaţiile electrice de putere secţiunile stabilităţii termice în regim
tipului cicuitului de alimentare secţiunii conductorului de
conductoarelor de fază trebuie să fie de lucru permanent sau
(aerian sau subteran) protecţie
corespunzătoare din punct de vedere al: intermitent al receptoarelor

La instalaţiile electrice de putere secţiunile


stabilităţii termice în regim de tipului cicuitului de alimentare secţiunii conductorului de
conductoarelor de fază trebuie să fie
scurtă durată la pornire. (aerian sau subteran) protecţie
corespunzătoare din punct de vedere al:

Valoarea curentului maxim admisibil într-un


conductor în regim permanent de lucru se tipul receptorului alimentat lungimea circuitului secţiunea conductorului
stabileşte în funcţie de:
Valoarea curentului maxim admisibil într-un
conductor în regim permanent de lucru se lungimea circuitului materialul conductorului tipul receptorului alimentat
stabileşte în funcţie de:

lungimea circuitului natura izolaţiei conductorului tipul receptorului alimentat

Valoarea curentului maxim admisibil într-un


conductor în regim permanent de lucru se modul de montare tipul receptorului alimentat lungimea circuitului
stabileşte în funcţie de:
La instalaţiile electrice de putere de joasă
50 A/mm2 pentru conductoare de 35 A/mm2 pentru conductoare de 20 A/mm2 pentru
tensiune, densitatea maximă de curent admisă
cupru aluminiu conductoare de aluminiu
în regim de scurtă durată la pornire este de:

La instalaţiile electrice de putere de joasă


35 A/mm2 pentru conductoare de 35A/mm2 pentru conductoare de 16 A/mm2 pentru
tensiune, densitatea maximă de curent admisă
aluminiu cupru conductoare de aluminiu
în regim de scurtă durată la pornire este de:

În cazul în care alimentarea consumatorului se


3% pentru receptoarele din 5% pentru receptoarele din
face din cofretul de branşament de joasă
instalaţiile electrice de lumină şi 10% pentru toate tipurile de instalaţiile electrice de
tensiune, valorile căderilor de tensiune, în
5% pentru restul receptoarelor receptoare lumină şi 12% pentru restul
regim normal de funcţionare faţă de tensiunea
(forţă etc.) receptoarelor (forţă etc.)
nominală a reţelei, trebuie să fie de cel mult:

În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a


motoarelor electrice, pierderea de tensiune la
pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă nu se 20% 25% 12%
dispune de alte date specificate de producătorul
motorului etc.), trebuie să fie cel mult egală cu:

Pentru motoarele monofazate, protecţia contra opţional pentru motoare mai


obligatoriu pe conductorul de fază obligatoriu pe conductorul neutru
suprasarcinilor se face: mici de 1,1 kW
Alimentarea transformatorului de sonerie sau numai direct din tabloul de numai dintr-un circuit de iluminat
dintr-un circuit de prize
soneriei de 220 V se face: . distribuţie normal
Alimentarea transformatorului de sonerie sau numai direct din tabloul de dintr-un circuit de iluminat numai dintr-un circuit de
soneriei de 220 V se face: . distribuţie normal prize

Secţiunea minimă admisă pentru conductoare


de fază din circuite pentru prize monofazate în
2,5 mm2 cupru, 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu
instalaţiile electrice din interiorul clădirilor este
de:

Secţiunea minimă admisă a conductorului de


fază pentru circuitul unui receptor
2,5 mm2 cupru 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu
electrocasnic monofazat cu putere de peste 2
kW este de:

aceeaşi secţiune ca şi
aceeaşi secţiune ca şi conductorul
Pentru circuite monofazate, conductorul neutru aceeaşi secţiune ca şi conductorul conductorul de fază, numai
de fază, numai pentru conductoare
(N) va avea: de fază pentru conductoare de
de cupru
aluminiu

Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare


de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de
16 mm2 25 mm2 35 mm2
fază de 35 mm2, conductorul neutru are
secţiunea minimă de:

Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor


anormale trebuie să fie asigurată, de regulă,
pentru fiecare motor a cărui putere nominală 2 kW 3 kW 0,5 kW
este mai mare de:

Protecţia unui motor trifazat împotriva


pe toate conductoarele de fază şi pe pe toate conductoarele de
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută: pe două conductoare de fază
conductorul neutru fază
Protecţia unui motor trifazat împotriva
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută: pe un conductor de fază pe toate conductoarele de fază pe două conductoare de fază

Cablurile de energie la circuitele care


alimentează receptoare de importanţă
deosebită, se prevăd cu conductoare de cupru 10mm2 16mm2 6mm2
atunci când secţiunea conductoarelor (din
aluminiu) ar rezulta mai mică de :

punctul de delimitare între


Branşamentul electric este partea din instalaţia
distribuitor şi consumator,
de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între firida de branşament coloana electrică
reprezentat de bornele
linia electrică şi:
contorului
Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de
lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii 1m de la axul aparatului (0,6-1,5) m de la axul aparatului 1,5 m de la axul aparatului
finite, la înălţimea de:
Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică
depozitelor de materiale protecţiei clădirilor împotriva
la proiectarea, execuţia şi exploatarea minelor şi carierelor
pirotehnice şi explozive trăsnetelor
instalaţiilor electrice aferente:

Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică


clădirilor cu funcţiuni depozitelor de materiale
la proiectarea, execuţia şi exploatarea minelor şi carierelor
agroindustriale şi agrozootehnice pirotehnice şi explozive
instalaţiilor electrice aferente:

Se poate renunţa, în anumite condiţii, la


prevederea unui dispozitiv de protecţie
de protecţie împotriva de protecţie împotriva
împotriva suprasarcinilor în reţelele de joasă de curent diferenţial rezidual
scurtcircuitelor supratensiunilor
tensiune de tip IT, în cazul în care fiecare
circuit neprotejat împotriva suprasarcinilor este
protejat printr-un dispozitiv:
din una sau din două surse,
Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate întotdeauna din două surse de dintr-o singură sursă de
conform opţiunii
la incendiu trebuie asigurată: alimentare independente alimentare, în anumite cazuri
consumatorului

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi


receptoarelor electrice în locuri în care ar putea
se admite se admite condiţionat este interzisă
fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive,
căldură sau şocuri mecanice:

Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte


se admite întotdeauna este total interzisă se admite condiţionat
sau utilaje pe care poate să apară condens:

Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui


tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin …
măsurată între punctele cele mai proeminente 0,5 m 0, 8 m 1m
ale tabloului şi elementele neelectrice de pe
traseu

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu dispozitiv pentru îmbunătăţirea


grătar protector difuzor
descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu: factorului de putere

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de de 5 ori greutatea corpului de


de 3 ori greutatea corpului de
iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg peste 5 kg iluminat, dar nu mai puţin de 10
iluminat utilizat
astfel încât să suporte fără deformări: kg
Montarea liberă a conductoarelor electrice pe este la latitudinea
este interzisă se admite condiţionat
clădiri, la exterior: beneficiarului
instalaţii din încăperi din
Este obligatorie protecţia la suprasarcini
categoriile celor cu risc de incendiu instalaţii de comandă instalaţii de semnalizare
pentru:
sau de explozie

Utilizarea conductelor metalice pentru apă


este recomandată este permisă condiţionat nu este permisă
drept conductoare de protecţie:
Îmbinarea tuburilor de protecţie a
admisă doar pentru tuburi cu
conductoarelor electrice la trecerile prin admisă interzisă
diametru mai mic de 16 mm
elemente de construcţie este:
În camerele de copii din creşe, grădiniţe,
spitale de copii, prizele trebuie montate pe
peste 1m peste 1,5 m peste 2m
pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la
axul aparatului la nivelul pardoselii finite:

În cazul consumatorilor racordaţi direct la


reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului,
3 kW 4 kW 5,5 kW
pornirea directa a motoarelor monofazate se
admite pentru o putere de până la:

În cazul consumatorilor racordaţi direct la


reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului,
4 kW 5,5 kW 7,5 kW
pornirea directă a motoarelor trifazate se
admite pentru o putere de până la:

în construcţie deschisă sau


numai în construcţie închisă închisă, în funcţie de
Tablourile de distribuţie se vor executa . numai în construcţie deschisă
(protejată) condiţiile de influenţe
externe şi grad de protecţie

În clădirile de locuit se prevăd în fiecare


cel mult două prize prize după necesităţi cel puţin trei prize
încăpere:

În instalaţiile de joasă tensiune, distanţa de


izolare în aer între părţile sub tensiune
cel puţin 50 mm 75 mm 100 mm
neizolate ale tabloului şi elemente de
construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de:

În locuinţe se prevede câte un circuit de priză


separat numai pentru receptoare cu puteri de 2 kW 2,5 kW 3 kW
peste:
Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau este admisă numai pentru
este interzisă este admisă
ţevi montate în pământ: conductoare de cupru
Pe circuitele secundare ale transformatoarelor este obligatoriu să se prevadă este obligatoriu să se prevadă se permite renunţarea la
de curent: protecţia la suprasarcină protecţia la scurcircuit protecţia la scurtcircuit
este obligatoriu să se
Pe circuitele secundare ale transformatoarelor este obligatoriu să se prevadă se recomandă să nu se prevadă
prevadă protecţia la
de curent: protecţia la suprasarcină protecţia la suprasarcina
scurcircuit

Protecţia la suprasarcini şi protecţia la trebuie asigurate prin dispozitive de pot fi asigurate printr-un singur trebuie asigurate printr-un
scurtcircuit protecţie separate dispozitiv de protecţie singur dispozitiv de protecţie

atât la curenţi de
Sigutanţele fuzibile sunt dispozitive care
numai la curenţi de suprasarcină numai la curenţi de scurtcircuit suprasarcină cât şi la curenţi
protejează:
de scurtcircuit

Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de natura izolaţiei conductoarelor de


condiţiile de iluminare naturală cerinţele luminotehnice
lumină se face în funcţie de alimentare

Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de destinaţiile încăperilor şi a natura izolaţiei conductoarelor de condiţiile de iluminare
lumină se face în funcţie de construcţiei alimentare naturală

În încăperi în care se impun condiţii speciale


prevăzute cu dispozitive de
de protecţie datorită utilizatorilor (copii, montate aparent de tip îngropat
protecţie diferenţială ≤ 30 mA
bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie

În încăperi în care se impun condiţii speciale


de protecţie datorită utilizatorilor (copii, de tip special (de ex. cu obturatori) de tip îngropat montate aparent
bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de pe fază sau pe nul, nu are


numai pe conductoarele de fază numai pe conductorul de nul
lumină trebuie montate: importanţă
Culoarea verde-galben pentru izolaţia
conductoarelor si cablurilor se foloseşte pentru faza neutru de lucru de protecţie şi de neutru
marcarea conductorului de:
Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii
nominali ai fuzibilelor a două siguranţe
doua trepte o treapta trei trepte
consecutive , diferenţa trebuie să fie de cel
puţin: