Sunteți pe pagina 1din 5

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753
www.ub.ro; e-mail: rector@ub ro

Nr. 8240/18.05.2016

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 18 mai 2016 ora 12,
în ședința Consiliului de administrație

Ordinea de zi: probleme curente.

Prezenţi: Carol Schnakovszky, Adriana-Gertruda Romedea, Marcela-Cornelia Danu, Elena Nechita,


Cristina Cîrtiță-Buzoianu, Dănuț-Nicu Mârza-Dănilă, Valentin Zichil, Brândușa-Mariana Amălăncei,
Marcelina Mocanu, Ovidiu-Leonard Turcu, Silviu Șalgău, Ioan-Ciprian Drugă, Zamfir Gabriel.
Absenţi: Mihai Talmaciu – inspecție de grad, înlocuit de doamna prodecan Mocanu, Bogdan-
Constantin Rață – plecat în practică cu studenții, înlocuit de domnul prodecan Șalgău, Munteanu
Mihai-Viorel – probleme medicale, înlocuit de vicepreședintele Ligii Studențești, student Zamfir
Gabriel.
Invitați permanenți: Valentin Nedeff – președintele Senatului universitar. Ceilalți nu au fost invitați.

1. Domnul rector începe ședința adresând felicitări noilor decani și prodecani. Solicită ca
regulamentele facultăților să fie actualizate, conform titulaturilor și sarcinilor stabilite pentru
fiecare prodecan.
2. S-a aprobat referatul 8112, prin care doamna ș.l. Alexa solicită deplasarea în Franța, localitatea
La Rochelle, în perioada 26.06-03.07.2016, pentru efectuarea unei mobilități Erasmus+.
Cheltuielile de deplasare și întreținere în străinătate vor fi decontate din fondurile proiectului.
3. S-a aprobat referatul 8111, prin care doamna prof. Fînaru solicită deplasarea în Franța,
localitatea Orléans, în perioada 26.06.-03.07.2016, pentru efectuarea unei mobilități Erasmus+.
Cheltuielile de deplasare și întreținere în străinătate vor fi decontate din fondurile proiectului.
4. S-a aprobat referatul 8119, prin care domnul prof. Ababei solicită deplasarea în Republica
Moldova, localitatea Chișinău, în data de 03.06.2016, pentru a participa la susținerea publică a
unei teze de doctorat, în calitate de referent oficial. Cheltuielile de deplasare și întreținere în
străinătate vor fi acoperite din fonduri personale.
5. S-a aprobat referatul 8118, prin care domnul prof. Balint solicită deplasarea în Republica
Moldova, localitatea Chișinău, în data de 03.06.2016, pentru a participa la susținerea publică a
unei teze de doctorat, în calitate de referent oficial. Cheltuielile de deplasare și întreținere în
străinătate vor fi acoperite din fonduri personale.
6. S-a aprobat referatul 8127, prin care domnul prof. Grapă solicită deplasarea în Italia, localitatea
Milano, în perioada 19-27.06.2016, în interes personal. Cheltuielile de deplasare și întreținere
în străinătate vor fi acoperite din fonduri personale.
7. S-a aprobat referatul 8120, prin care domnul prof. Cotîrleț solicită deplasarea în Austria,
localitatea Salzburg, în perioada 24-31.05.2016, pentru a participa la al 57-lea congres de
chirurgie. Cheltuielile de deplasare și întreținere în străinătate vor fi suportate din fonduri
personale.
8. S-a luat cunoștință de adresa 8070, prin care Universitatea „George Bacovia” din Bacău ne
informează că Senatul acesteia nu s-a pronunțat în privința informațiilor despre programele de
studii și statele de funcții pentru cadrele didactice, solicitate de universitatea noastră în vederea
fuziunii. De altfel, Universitatea „George Bacovia” din Bacău ne anunță, tot prin această
adresă, că fuziunea este inoportună, având în vedere începerea sesiunii de examene și concursul
de admitere care va urma. Adresa va fi transmisă Senatului spre analiză.

F 15.07/ Ed. 1 CA 18.05.2016


9. S-a aprobat situația financiară definitivă a Universității pe luna aprilie, înregistrată cu nr. 8133.
10. S-a aprobat demisia din funcția de director al Departamentului de educație fizică și performanță
sportivă a domnului conf. Rață, în urma numirii ca decan al Facultății de Științe ale Mișcării,
Sportului și Sănătății, înregistrată cu nr. 8117. Domnul conf. Rață va îndeplini sarcinile de
director al Departamentului EFPS, fără remunerație, până la alegerea unui nou director.
11. S-a aprobat extrasul din procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Inginerie din data
de 17.05.2016, privind numirea prodecanilor: prodecan responsabil cu managementul calității,
programele de studii, etică și imaginea facultății – conf.univ.dr. Mirela Panainte-Lehăduș,
prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și
internaționale – prof.univ.dr.ing. Denisa-Ileana Nistor, prodecan responsabil cu managementul
financiar și activități studențești – ș.l.dr.ing. Roxana-Margareta Grigore. Extrasul este
înregistrat cu nr. 8114.
12. S-a aprobat referatul 8139, prin care Facultatea de Litere transmite numele persoanelor numite
în funcția de prodecan: lector univ.dr. Raluca Galița și conf.univ.dr. Elena Ciobanu.
13. S-a aprobat referatul 8121, prin care Facultatea de Științe transmite numele persoanelor numite
în funcția de prodecan: prodecan pentru programe de învățământ și activități studențești, pentru
strategii economice și de calitate – conf.univ.dr. Ferdinant Pricope, prodecan pentru programe
de cercetare, relații naționale și internaționale, etică și imaginea facultățiu – conf.univ.dr.
Gloria-Cerasela Crișan.
14. S-a aprobat referatul 8232, prin care Facultatea de ȘMSS transmite numele persoanelor numite
în funcția de prodecan: prodecan responsabil cu managementul calității, etică și activități
studențești – prof.univ.dr. Silviu Șalgău, prodecan responsabil cu managementul cercetării
științifice și relații naționale și internaționale – prof.univ.dr. Tatiana Dobrescu, prodecan
responsabil cu managementul financiar, administrativ și imaginea facultății – conf.univ.dr.
Daniel-Lucian Dobreci.
15. S-a aprobat referatul 8085, prin care Facultatea de Științe Economice transmite numele
persoanelor numite în funcția de prodecan: prodecan responsabil cu managementul calității –
lector univ.dr. Simona-Elena Dragomirescu, prodecan responsabil cu managementul cercetării
științifice și relațiile internaționale – conf.univ.dr. Laura-Cătălina Țimiraș, prodecan
responsabil cu managementul financiar – lector univ.dr. Daniela-Cristina Solomon.
16. S-a luat cunoștință de propunerile finale a comitetelor de selecție pentru comisiile de
specialitate CNATDCU, înregistrate cu nr. 8149. La comisia Inginerie energetică, din
Universitatea noastră este numit domnul prof. Tudor Sajin, iar la comisia Ingineria mediului
este numit domnul prof. Gabriel-Octavian Lazăr.
17. S-a luat cunoștință de anunțul 7992, afișat pe site-ul MENCȘ, privind cererile de propuneri
EACEA/05/2016 în cadrul programului Erasmus+. Termenul de depunere este 30.05.2016.
Documentul se va direcționa către Facultăți și prorectorul cu cercetarea.
18. S-a luat cunoștință de OMENCȘ 3755/11.05.2016 (UBc 8153), pentru modificarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență,
de master și de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, aprobată prin OMENCȘ
3107/2016. S-a modificat art. 7 (1), prin care se menționează că la admiterea în ciclul de studii
universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau
echivalentă, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către
direcțiile de specialitate din cadrul MENCȘ, ca fiind studii/ diplome de bacalaureat. În Ordinul
3107 se menționa că recunoașterea diplomelor de bacalaureat se face de către instituțiile de
învățământ superior, conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin al MENCȘ. Se va
modifica regulamentul de admitere al Universității, art. 8, pentru a fi în acord cu OMENCȘ
3755/2016.
19. S-a luat cunoștință de adresa 8123, prin care MENCȘ ne informează că domnul Păduraru
Dumitru, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, prin
sentință civilă definitivă, a fost condamnat la pedeapsă de 2 ani închisoare și pedeapsa
complementară de interzicerea dreptului de a ocupa funcția de cadru didactic în învățământul
public și privat.

F 15.07/ Ed. 1 2 CA 18.05.2016


20. S-a aprobat referatul 9160, prin care Facultatea de Științe propune comisiile de finalizare a
studiilor. Studii universitare de licență. Matematică: președinte – conf.univ.dr. Maria Prisecaru,
membri – conf.univ.dr. Marcelina-Cristina Mocanu, conf.univ.dr. Manuela Gîrțu, conf.univ.dr.
Valer Nimineț, secretar – lector univ.dr. Elena-Roxana Ardeleanu, membru supleant – lector
univ.dr. Carmen-Violeta Popescu. Informatică IF și IFR: președinte – conf.univ.dr. Ferdinant
Pricope, membri – prof.univ.dr. Mihai Talmaciu, lector univ.dr. Simona-Elena Vârlan, lector
univ.dr. Cosmin-Ion Tomozei, secretar – lector univ.dr. Elena-Roxana Ardeleanu, membru
supleant lector univ.dr. Iulian-Marius Furdu. PIPP: președinte – prof.univ.dr. Mihai Talmaciu,
membri – prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, lector univ.dr. Costică Lupu, lector univ.dr.
Mihaela Hriban, secretar – asist.univ.dr. Ioana Boghian, membru supleant – lector univ.dr.
Liliana Mâță. Biologie: președinte – prof.univ.dr. Mihai Talmaciu, membri – prof.univ.dr.
Ioan-Viorel Rați, conf.univ.dr. Camelia Ureche, lector univ.dr. Daniela Nicuță, secretar – lector
univ.dr. Dumitra Răducanu, membri supleanți – conf.univ.dr. Ferdinant Pricope, conf.univ.dr.
Maria Prisecaru. EPM: președinte – prof.univ.dr. Mihai Talmaciu, membri – conf.univ.dr.
Maria Prisecaru, conf.univ.dr. Ferdinant Pricope, conf.univ.dr. Camelia Ureche, secretar –
lector univ.dr. Ionuț-Viorel Stoica, membri supleanți – prof.univ.dr. Ioan-Viorel Rați, lector
univ.dr. Daniela Nicuță. Studii universitare de master. IAST: președinte – prof.univ.dr. Ioan-
Viorel Rați, membri – prof.univ.dr. Elena Nechita, lector univ.dr. Simona-Elena Vârlan, lector
univ.dr. Iulian-Marius Furdu, secretar – lector univ.dr. Cosmin-Ion Tomozei, membru supleant
– lector univ.dr. Dan Popa. VRBPM: președinte – prof.univ.dr. Elena Nechita, membri –
prof.univ.dr. Ioan-Viorel Rați, conf.univ.dr. Ferdinant Pricope, conf.univ.dr. Dorel Ureche,
lector univ.dr. Roxana-Elena Voicu, membri supleanți – conf.univ.dr. Maria Prisecaru,
conf.univ.dr. Camelia Ureche.
21. S-a aprobat referatul 8146, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus+ pentru
studenții beneficiari de stagii de plasament (SMP), în semestrul al doilea al anului universitar
2015-2016.
22. S-a aprobat referatul 8113, prin care Facultatea de Inginerie propune blocarea bursei
studentului Țicloș Alexandru (TCM, anul III).
23. S-a aprobat referatul 8048, prin care Serviciul social propune tarifele de cazare pe perioada de
vară. Se va supune aprobării Senatului.
24. S-a aprobat cererea 8067, prin care absolventul Turian Cătălin-Constantin (EFS, promoția
1999) solicită eliberarea unor duplicate: al doilea duplicat la diploma de licență, duplicat la
foaia matricolă, duplicat la certificatul de definitivat.
25. S-a aprobat cererea 7976, prin care absolventul Ambăruș Ștefan (IEDM, promoția 2010)
solicită eliberarea duplicatului la diplomă și supliment.
26. S-a luat cunoștință de Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor
vârstnice nr. 934/11.05.2016 (UBc 8152/18.05.2016), pentru stabilirea valorii nominale
indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016. Începând cu luna mai 2016,
valoarea unui tichet de masă se majorează la valoarea de 9,57 lei.
27. S-a luat cunoștință de e-mail-ul 7978, prin care Uniagents.com ne informează despre programul
Common Registration for International Short Programmes.
28. S-a aprobat Programul de audituri interne pentru anul 2016, întocmit de Departamentul de
management, înregistrat cu nr. xxxx.
29. S-a luat cunoștință de adresa 8040, prin care MENCȘ ne informează că nu este necesar acordul
ordonatorului principal de credite pentru achiziționarea serviciilor juridice. Se va transmite
acest răspuns la Curtea de Conturi.
30. S-a aprobat referatul 8140, prin care Direcția Generală Administrativă propune comisia de
recepție finală a obiectivului „Reabilitare și mansardare Corp B0”: președinte – ing. Ioan-
Ciprian Drugă, membri – prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil, ing. Maria Coșa, ing. Dragoș
Dudeci, Aneta Prahuza, secretar – ing. Radu-Simion Răstoacă.
31. S-a aprobat referatul 7982, prin care doamna prof. Nechita, în calitate de coordonator al
proiectului BLISS, solicită sprijinul Universității pentru organizarea unui examen de certificare
privind gradul de cunoaștere a limbii engleze pentru 6 cadre didactice din colectivul de

F 15.07/ Ed. 1 3 CA 18.05.2016


Informatică al Departamentului MISE, cu plata taxei din fondul de investiții, și considerarea
acestei sume ca și contribuție in-kind a Universității la acest proiect.
32. S-a aprobat referatul 8110, prin care Școala de Studii Doctorale solicită acordarea sumei de
8.000 lei din fondurile IOSUD pentru susținerea parțială a cheltuielilor de transport, cazare și
masă și realizarea de documente pentru participarea la Colocviul Franco-Român de Chimie
Aplicată CoFrRoCa 2016, care se va organiza la Universitatea din Clermont-Ferrand, Franța.
Suma va fi rambursată din alocația bugetară, care va fi încasată pentru studentul-doctorand
Ostache Cosmin, aflat în stagiu sub îndrumarea doamnei prof. Fînaru.
33. S-a aprobat referatul 8109, prin care Școala de Studii Doctorale solicită cofinanțarea proiectului
de cercetare depus în parteneriat cu Universitatea din Orléans și Universitatea Tehnică din
Chișinău, din fondurile IOSUD, pentru asigurarea cheltuielilor prevăzute în anexa 2.
34. S-a aprobat referatul de necesitate 7914, prin care Serviciul tehnic solicită achiziția lucrărilor
pentru autorizarea la incendiu a Laboratorului chimice-biochimice.
35. S-a aprobat referatul de necesitate 7913, prin care Serviciul tehnic solicită achiziția lucrărilor
pentru autorizarea la incendiu a Laboratorului de energii neconvenționale.
36. S-a aprobat referatul de necesitate 8010, prin care Serviciul tehnic propune reparații la căminul
nr. 1.
37. S-a aprobat referatul de necesitate 8051, prin care Serviciul social propune efectuarea de lucrări
de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la căminele și restaurantul Universității. Domnul prof.
Nedeff recomandă efectuarea de analize la substanțele care se vor folosi.
38. S-a aprobat, la solicitarea domnului prodecan Șalgău, cazarea a 34 de persoane participante la
Campionatul Național Universitar de Volei Masculin, în perioada 20-22.05.2016, la cuantumul
de 25 lei/ persoană/ zi și servirea mesei la Restaurantul Universității, în cuantum de 35
lei/persoană/ zi. În această perioadă reprezentantul MENCȘ va fi cazat în apartamentul de
protocol, la tarif de 25 lei/zi. La acest campionat, Universitatea este co-organizator cu MENCȘ,
Federația Sportului Școlar și Universitar și Clubul Sportiv „Știința” Bacău. Facultatea va
întocmi referate în acest sens.
39. Doamna prodecan Mocanu solicită înființarea unor module în limba engleză pentru studiile de
master, care sunt destinate studenților străini. Dacă programul nu este integral în limbă străină,
acreditarea se poate face în română/ limba străină, pentru modulele care se fac în limba străină.
Actele de studii se vor elibera cu mențiunea că disciplina sau modulul respectiv s-a desfășurat
în limba străină. Programul nu va primi finanțare suplimentară
40. S-a luat cunoștință de actul adițional nr. 1 la Contractul complementar pe anul 2016, înregistrat
cu nr. 7770. Ni s-au alocat 300.000 lei pentru finanțarea altor obiective de investiții cuprinse în
capitolul C.
41. Doamna prorector Romedea prezintă programul manifestărilor prilejuite de aniversarea
Universității. Domnul rector solicită să se întocmească un referat, prin care să se stabilească
sumele care se vor aloca din fondurile Universității, pentru buna organizare a acestor
manifestări, în situația în care cheltuielile depășesc bugetul (sponsorizări). Trebuie avut în
vedere că procentul în care putem solicita decontări de la Consiliul Județean este de 30%.
Programul se va transmite pe intranet și se va afișa pe site-ul Universității.
42. Domnul decan Zichil propune stabilirea modului de realizare a materialelor publicitare și a
numărului de exemplare, pentru protocolul celor 5 conferințe și a concursului național
studențesc, având în vedere dubla celebrare: 40 de ani de la înființarea învățământului tehnic și
55 de ani de la înființarea învățământului superior la Bacău. Domnul prof. Nedeff informează
că ar trebui particularizate materiale pe secțiuni, având în vedere necesitatea ca participanții să
deconteze delegațiile. Din cauza numărului mare de acțiuni în data de 02.06.2016, s-a decis
închiderea Restaurantului pentru studenți, personalul Universității și alți clienți. Restaurantul va
anunța acest lucru, din timp, prin afișare, și se va posta anunț și pe site-ul Universității. Este
sesiune de examene și nu ar trebui să fie o problemă închiderea pentru o zi a Restaurantului. În
această zi, Restaurantul va funcționa numai pentru participanții la manifestările Universității.
Celelalte detalii organizatorice s-au notat de către factorii responsabili.
43. Domnul președinte al Senatului propune emiterea unui comunicat de presă pentru reabilitarea
imaginii Universității. Ridicarea de documente de către Direcția Generală Anticorupție a fost o
F 15.07/ Ed. 1 4 CA 18.05.2016
acțiune normală; Universitatea a mai avut astfel de cazuri, pentru care nu s-a făcut atâta vâlvă,
nici intern și nici extern. Așteptăm concluziile raportului MENCȘ, privind ancheta acestuia,
chiar dacă vor fi contestate de reclamanți. Domnul prof. Nedeff consideră că ar trebui ca în
acest raport să se facă referire și la faptul că Universitatea „George Bacovia” din Bacău nu mai
consideră oportună fuziunea prin absorbție. Domnul prof. Nedeff este de părere că ar fi cazul să
analizăm dacă vom acționa în judecată ziarul care denigrează imaginea Universității cu articole
care repetă aceleași subiecte, ceea ce denotă un fel de instigare. Domnul decan Turcu solicită să
se transmită o solicitare pentru schimbarea imaginilor publicitare care însoțesc articolele
electronice.
44. Doamna prodecan Mocanu propune analiza situației create de intrarea în concediu prenatal a
administratorului-șef de la Facultatea de Științe. Domnul rector solicită întocmirea unui referat
pentru următoarea ședință.
45. Domnul prof. Nedeff solicită stabilirea unui număr suficient de membri supleanți în comisiile
de concurs pentru posturile didactice, care să asigure prezentarea comisiei în condițiile legale
pentru validarea concursurilor.
46. S-a aprobat propunerea domnului director Drugă de centralizare a datelor pentru dotări pe Axa
10. Domnul rector informează că au apărut și oferte din străinătate pentru aceste achiziții.
Domnul prof. Turcu cere precizări privind dotările pentru ID-IFR. Domnul rector informează
că vor fi fonduri suplimentare pentru facultățile care nu sunt tehnice, dar care organizează
învățământ la distanță sau IFR, având în vedere specificul acestor forme de învățământ.

Avizat, Întocmit,
Preşedintele şedinţei, Secretar-șef Universitate,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY Ing. Adrian-Laurențiu Apăvăloaei


Aprobat,
R E C T O R,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY

F 15.07/ Ed. 1 5 CA 18.05.2016