Sunteți pe pagina 1din 47

CONSULTAN ŢĂ , ORGANIZARE Şl CIBERNETIC Ă ÎN CONSTRUC Ţ II

PENTRU ÎNTOCMIREA CĂRŢII

TEHNICE A CONSTRUCŢIEI
Ediţie revizuită

mai 2003
+40-021-212.98.41; 212.98.37; Fax: +40-021-
312.56.41
MâfPi®®..............................................................31
if,?! J I i II "....................................................43
Hi!....................................................................44
Proces-verbal instalaţii gaze 45 Proces-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor 46 (Anexa 1 HG 273/1994)
Proces-verbal de recepţie finală (la clădiri mai mici 48 de P+1)
(Anexa 2 HG 273/1994)
Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 50
(Anexa 3 HG 273/1994)
Proces-verbal de recepţie finală 51
(Anexa 4 HG 273/1994) VII. Legislaţie de referinţă 52
I. INTRODUCERE

Lucrarea prezintă documentaţiile necesare întocmirii cărţii


tehnice a construcţiei şi conţine formularele necesare pentru a fi
completate în activitatea de execuţie, la recepţia lucrărilor şi în timpul
exploatării.
Lucrarea contribuie la implementarea şi aplicarea sistemului
calităţii în construcţii respectiv la activitatea de întocmire a cărţii
tehnice a construcţiei, care se alcătuieşte pe măsura realizării ei.
Lucrarea este necesară pentru toţi factorii implicaţi în activitatea
de proiectare, execuţie şi urmărire în exploatare a construcţiei şi
detaliază obligaţiile şi raporturile dintre proiectant, executant şi
beneficiar.
în bibliografie sunt prezentate reglementările tehnice şi actele
normative de referinţă
Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de
documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea,
întreţinerea, repararea şi urmărirea în timp a construcţiei.
Ea cuprinde documentaţia de bază structurată în patru capitole
şi două anexe care, prin completarea lor, formează, în final, Cartea
Tehnică a Construcţiei în conformitate cu HG nr. 273/1994. şi anume:
Fişa de date sintetice
Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea Capitolul B:
Documentaţia privind execuţia Capitolul C: Documentaţia
privind recepţia Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea,
întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp Jurnalul
evenimentelor
II. CONTINUTUL CĂRŢII TEHNICE A '
CONSTRUCTÎlLOR
9

FIŞA DE DATE SINTETICE '


1. Obiectul de
construcţi
e:
Denumire
Adresa: 2
Investitor
ul
Denumire
Adresa:
3. Delegaţii investitorului cu sarcini de verificare a calităţii
construcţiei
Numele, prenumele.
Funcţia, Atribuţia 4
Proiectantul lucrării
a) Unitate proiectant general
Denumire
Adresa
Unitate proiectantă de specialitate
Specialitatea Denumirea Adresa:
b) Şef proiect
Numele, prenumele
c) Proiectanţi de specialitate Specialitatea
Numele, prenumele Unitatea de care aparţine: Denumire Adresa
5. Verificatori de proiecte atestaţi, pe specialităţi

Nota: Punctele 1-7 se completează înaintea P.V.R la


terminarea lucrărilor
Numele, prenumele Nr. certificat de atestare
6. Executantul construcţiei
a) Antreprenor Antreprenor general
CAPITOLUL A

D
e
n
u
m
i
r
e

A
d
r
e
s
a
:
Subantreprenor de specialitate Specialitate
Denumire Adresa
b) Şef şantier Numele, prenumele
c) Şef punct de lucru Numele, prenumele
7. Modificări intervenite în datele de la
punctele 1-6: Se va scrie modificarea şi data
la care se efectuează.
8. Experţii tehnici atestaţi care au verificat calitatea
şi comportarea construcţiei
Numele,
prenumele Nr.
certificat de
atestare
9. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor:
Numele,
prenumele
Calitatea 5
Unitatea de care aparţin:
10. Comisia de recepţie la expirarea perioadei de
garanţie
Numele,
CAPITOLUL A

prenumele
Unitatea de
care aparţin:
11. Data începerii execuţiei
12. Data aprobării recepţiei la terminarea lucrărilor
13. Data aprobării recepţiei la expirarea perioadei
de garanţie
14 Gradul de seismicitate luat în calcul la
proiectarea construcţiei
Ks; Tc 15. Alte date

DOCUMENTAŢIA PRIVIND PROIECTAREA


>

Documentaţia privind proiectarea va cuprinde:


1. Tema de proiectare, elaborată de investitor (beneficiar), inclusiv
studiul de prefezabilitate şi de fezabilitate
2. Avize şi acorduri
Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în
vigoare, privind:
- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi
oportunitatea realizării investiţiei;
- certificatul de urbanism;
- acordul unic pentru avizele obţinute prin grija emitentului
autorizaţiei;
- avizele solicitate în certificatul de urbanism (avize de specialitate şi
avize privind asigurarea utilităţilor: energie termică, electrică, gaz metan, apă,
canal, telecomunicaţii etc.)
- acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru cazurile când
sunt necesare intervenţii la construcţiile existente etc.
6
- acordul proprietarilor vecini pentru cazurile în care noua construcţie
intervine cu lucrări la imobilele acestora;
3. Documentaţie tehnică
3.1. Părţi scrise
3.1.1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
CAPITOLUL A
3.1.2. Memoriu general
în care se vor face referiri asupra următoarelor elemente:
- amplasamentul, topografia;
- clima zonei;
- geologia, seismologia;
3.1.3. Date şi indici care caracterizează obiectul (şi care sunt cuprinşi
în anexa la cererea pentru autorizarea executării lucrărilor):

7
> suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi
utilă
> înălţimea clădirii
> procentul de ocupare al terenului - POT
> coeficientul de utilizare al terenului - CUT
> categoria de importanţă a construcţiei
3.1.4. Studiul geotehnic;
3.1.5. Referatele de verificare ale proiectului întocmite de
verificatori atestaţi şi, după caz, referatele de expertiză tehnică;
3.1.6. Memoriile tehnice pe specialităţi (arhitectură, structură,
instalaţii, dotări şi instalaţii tehnologice după caz,
> amenajări exterioare şi sistematizare verticală, etc.).
y Programul fazelor determinante executării lucrărilor de
construcţii
3.1.7. Caietele de sarcini
- Programul fazelor determinante
- Caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;
- Caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi
puneri în funcţiune, urmărirea comportării în timp a construcţiilor;
- Caiete de sarcini pentru furnizorul de materiale, utilaje,
echipamente şi confecţii diverse etc.
3.1.8. Breviare de calcul pe specialităţi (acţiuni, ipoteze de
calcul, rezultatele calculelor de dimensionare şi verificare etc.).
3.2. Părţile desenate
în acest dosar se vor include şi:
> planşele pe baza cărora s-a obţinut autorizatia de
construire şi care au pe ele ştampila "Spre neschimbare".
> planşele cu modificările care au intervenit pe parcursul
execuţiei lucrărilor, elaborate de proiectant în baza dispoziţiilor
de modificare;
> cauzele care au dus la aceste modificări
Părţile desenate se compun din:
3.2.1. Planurile generale

8
- planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi
planimetrice;
- planurile topografice;
- planurile de amplasare a forajelor şi profilelor geotehnice;
- planurile privind construcţiile subterane;
- planurile de amplasare a reperilor ficşi şi mobili de trasare
3.2.2. Planşele obiectului
Planşele se organizează în volume pe specialităţi conform
borderourilor întocmite de proiectant şi completate cu planşele ce au
adus modificări.
a. Arhitectura
Această secţiune va cuprinde:
- planul de amplasare,
- planurile de arhitectură ale nivelurilor subterane şi
supraterane, ale teraselor, acoperişurilor etc.;
- secţiuni, faţade, detalii etc.;
- tablouri de tâmplarii şi tablouri de finisaje interioare şi
exterioare;
b. Structura
Această secţiune va cuprinde planşele privind alcătuirea şi
execuţia structurii de rezistenţă şi anume
- planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice;
- planurile suprastructurii şi detaliile caracteristice;
- descrierea soluţiilor constructive şi a tehnologiilor de execuţie
recomandate.
c. Instalaţiile
Această secţiune va cuprinde planşe privind montajul
instalaţiilor, conform borderoului întocmit de proiectant:
- planurile de amplasare a utilajelor şi echipamentelor;
- schemele de amplasare a utilajelor şi echipamentelor;
- schemele ale instalaţiilor;
- secţiuni, vederi, detalii.
d. Dotări şi instalaţii tehnologice
Această secţiune va cuprinde planurile principale de tehnologie
şi montaj, şi anume:
- desene de ansamblu;
- schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;
- schemele cinematice;

9
- schemele instalaţiilor;
- diagramele, monogramele, calculele inginereşti, tehnologice
şi de montaj;
- planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare,
schemele tehnologice de montaj;
- listele cu utilaje şi echipamentele din componenţa planurilor
tehnologice.
e. Dotări de mobilier, inventar gospodăresc, pază contra
incendiilor, protecţia muncii
Această secţiune va cuprinde:
- planurile de amplasare şi montaj;
- listele cu dotări.
DOCUMENTAŢIA PRIVIND EXECUŢIA

Documentaţia tehnică privind execuţia cuprinde:


1. Autorizaţia de construire a obiectului de investiţie
2. Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului şi a
bornelor de repere.
3. înregistrări care atestă certificarea de conformitate a calităţii
materialelor şi echipamentelor folosite şi calitatea lucrărilor efectuate.
Documentele sunt de trei feluri:
a. Documente referitoare la calitatea materialelor folosite la
realizarea construcţiei:
- certificate de calitate ale materialelor, certificate de
conformitate a calităţii materialelor;
- rezultatele încercărilor efectuate pe materialele, instalaţiile şi
echipamentele care au fost puse în lucrare.
b. Documente care se completează de către constructor,
beneficiar şi proiectant la fiecare etapă de lucru:
- Ordin de începere a lucrărilor;
- Proces-verbal de începere a lucrărilor;
- Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului şi a
bornelor de reper;
- Proces-verbal de trasare a lucrării
- Proces-verbal de recepţie a terenului de fundare
- Proces-verbal de recepţie a lucrărilor ce devin ascunse
- Proces verbal de recepţie a structurii de rezistenţă;

10
- Proces-verbal de recepţie calitativă a lucrărilor pe categorii
de lucrări
- Proces-verbal de admitere a fazelor determinante
- Proces-verbal de aspect beton după decofrare
- Condica de betoane
- Proces-verbal privind montarea instalaţiilor de măsurare
prevăzute în proiectul de urmărire a comportării în exploatare
- Jurnalul principalelor evenimente apărute în timpul executării
lucrărilor (inundaţii, cutremure, temperaturi excesive)
c. Documente care nu folosesc formulare tip dar sunt obligatorii
şi trebuie să existe în Cartea Tehnică:
- Registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse
- Registrul unic de comunicări şi dispoziţii de şantier
- Nota de constatare a organelor de control
- Expertizele tehnice ca urmare a unor greşeli de execuţie sau
ca urmare a unor accidente tehnice
- Proces verbal de neconformitate
- Proces-verbal de stingere remedieri
- Caietele de ataşament
DOCUMENTAŢIA PRIVIND RECEPŢIA LUCRĂRILOR
»»

Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi instalaţii


aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi cât şi la intervenţiile
în timp (reparaţii capitale, consolidări, modificări, modernizări,
extinderi etc.) asupra construcţiilor existente şi se realizează în două
etape (conform HG nr. 273/1994 - Regulament de recepţie a lucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferente acestora):
- recepţia la terminarea lucrărilor;
- recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.
Completarea datelor de la acest capitol se face numai
după ce s-au completat datele de la capitolul B "Executarea lucrărilor"
şi "Fişa de date sintetice" punctele de la 1 la 7.
1. Recepţia la terminarea lucrărilor
Participanţii sunt:
- comisia de recepţie;
- proiectantul lucrării;
- executantul lucrării
2. Recepţia finală
Participanţii sunt:
- comisia de recepţie: •
- proiectantul lucrării;
- executantul lucrării.
Comisia de recepţie
- se numeşte de către investitor
- este formată din cel puţin 5 membri dintre care:
- unul este reprezentant al investitorului;
- unul este reprezentant al autorităţii publice locale;
- ceilalţi vor fi specialişti în domeniu.
- pentru construcţiile de importanţă excepţională comisiile vor
fi formate din minimum 7 membrii şi numărul de specialişti va fi de
minimum 5;
- pentru locuinţe cu max. P+1 comisiile vor fi alcătuite din 2
membri:
- investitorul;
- delegatul administraţiei publice locale.
- pentru construcţiile cu înălţimea mai mare de 28 m sau cu săli
cu capacitate mai mare de 150 persoane, în comisie va exista şi o
persoană desemnată de Comandamentul Trupelor de Pompieri.
Formularele care trebuie completate cu ocazia recepţiei sunt
următoarele:
a. Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
b. Proces-verbal de recepţie finală
Pentru construcţii de locuinţe P. P+1E, cu înălţimea la cornişă
de maximum 8 metri - conf. art. 40 din HG 273/1994 se folosesc
formulare specifice, prezentate în capitolul VI - Formulare.
c. Alte acte suplimentare încheiate ca urmare a cererii
comisiilor de recepţie prin care se prevăd verificări sau cercetări
suplimentare cu indicarea rezultatelor obţinute şi a modului de
rezolvare
DOCUMENTAŢIE PRIVIND URMĂRIREA
COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE Şl INTERVENTII ÎN
TIMP

Cuprinde următoarele documente (conform HG nr. 273/1994):


1. Prevederi ale proiectantului
1.1. Prevederi privind urmărirea comportării construcţiei

12
1.2. Instrucţiunile de exploatare şi întreţinere
1.3. Lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate în
timpul exploatării construcţiei
1.4. Documentaţia de interpretare a urmăririi comportării
construcţiei în timpul execuţiei şi exploatării
2. Proiectele de bază cărora s-au efectuat, după recepţia finală
a lucrărilor, modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv
realizat.
Documentaţia care este necesară în acest punct este aceeaşi
ca la capitolul A "Documentaţiile privind proiectarea".
3. Proiectul de urmărire specială a construcţiei - dacă este
cazul.
4. Acte de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia
executării lucrărilor şi măsurile de intervenţie luate.
Aceste acte sunt:
Notă de constatare
- Proces-verbal de remediere a defectelor
5 Proces-verbal de predare-primire a instalaţiilor de măsurare
prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat
între executant şi beneficiar - dacă este cazul.
6. Referatul cu concluziile anuale şi finale asupra rezultatelor
urmăririi speciale - dacă este cazul.
7. Procesele-verbale de predare-primire a construcţiei când se
schimbă proprietarul.
8. Jurnalul evenimentelor întocmit conform modelului de
formular
POJ3Tk»BMIM3V3 JUJAMHUl

jo ¿^t&fio bz sfnt>i rijt u jşnî 9g qibd 9te)n9nmr<rv3 . f


. .. 9i . • ?'•"■:> '"|c . »o" snsoioo n î ; ".>;»« -ibo; , •

ejf! "ub innfen-


jOlnf 0ÎÎU9V 9l9Î6lluŞ9fi 3 ' 1
i;ibr,~ nib lolrioJă jeem hii^m Tonw eeiru! sbilqri'ţ siso ai lusso nî .eieiosqa
i;ih£rmu

iijBW'J'V t?um9i7uo) âisro»naox9 9)n9min9v3 • 3


jss^&Uqq" ,.sbr:q£.î 9D -wi^em nsbâo .gisijne-ioî iolq .iionson:
91
a-

0h»V 3ti BlSfÎBglO 9ttn»OOtrj| slsdisv i»29DOv1 - a


polnfrie ■! b eiţuoexs 9b glsas* 9q

9t» imeanoo 9I0 '9min9v3 £ » Bi'Srne nii ot nî


9« eaniiquo eteîot nî Jrtsbnoqr îâaio!jn9m vitoa-iasi luieaob b! nsiimitf
S1 uo bsvsiq
U

! !- VÎ. ' j!~rvi.j|


n:

14
JURNALUL EVENIMENTELOR

Denumirea obiectului de construcţie


Instrucţiuni de completare
1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu
următoarele litere în coloana "categoria evenimentului".
UC - Rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi
curente;
US - Rezultatele verificărilor şi măsurătorilor din cadrul urmăririi
speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri;
M - Măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe
(reparaţii, consolidări, demplări etc);
E - Evenimente excepţionale (cutremure, inundaţii, incendii, ploi
torenţiale, căderi masive de zăpadă), poluări sau alunecări de teren
etc.);
D - Procese verbale întocmite de organele de verificare pe
fazele de execuţie a lucrărilor;
C - Rezultatele controlului privind modul de întocmire şi
păstrare a "Cărţii Tehnice a Construcţiei".
2. Evenimentele consemnate în jurnal şi care au
corespondent în actele cuprinse în documentaţia de bază. se prevăd
cu trimiteri la dosarul respectiv, menţionând natura actelor.
3. Schimbarea proprietarului se va consemna şi în jurnalul
evenimentelor
s| § «
Q.O
in S

ra
I S*
0) r= O)
MJlh
® 0) ¥ ®
o
ÍA
c
ra '
2.5
a>
Q.
«S
Ii
3-
c <° <U -

E >ra
si
> <u 0)
t/>
2
1§•
2m
c
a>
icra
®
<
D

</
>
>
<u
rao
a>

¡í0)
Su
c0)
®a
N""
IP
k_
O.
ra
16
ra ra u o

ra <b - -a
<u ra
£ 13

38
'5 £ u
a>
"> di cM
>n!

o o ra
orar»

_z>
MâfPi®
®.....31
if,?
!JI
i II
"43
Hi! 44
c
a>
£
c—
<U 3
SI

r
r CM oo
o
III. MODUL DE ÎNTOCMIRE A CĂRŢII TEHNICE A
CONSTRUCŢIEI
»

Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor


pentru fiecare obiect de construcţie definitiv, supus regimului de autorizare
a construcţiilor (conform HG nr. 273/1994)
Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală.
Cartea tehnică, după constituire, se completează şi se păstrează de
către investitor sau de către proprietar.
Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a
construcţiei vor fi îndosariate pe capitolele respective în ordinea de mai jos
cu file numerotate şi parafate pe măsura încheierii lor:
Capitolele care formează Cartea Tehnică sunt:
- Fişa de date sintetice
- Capitolul A - Documentaţie privind proiectarea
- Capitolul B - Documentaţie privind execuţia
- Capitolul C - Documentaţie privind recepţia
- Capitolul D - Documentaţie privind exploatarea, întreţinerea,
repararea şi urmărirea comportării în timp
- Jurnalul Evenimentelor
în cazul în care va fi necesar ca fiecare capitol să fie format din mai
multe dosare, fiecare dosar dintre acestea va cuprinde borderoul dosarului
şi va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (Fişa
sintetică. A, B, C, D, Jurnalul Evenimentelor) şi numărul de ordine al
dosarului, în cifre arabe.
Centralizatorul cărţii tehnice va cuprinde borderoul general al
dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul
fiecărui dosar.
Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte într-un exemplar.
Cartea tehnică se întocmeşte - pentru construcţiile noi - de către
investitor împreună cu proiectantul, astfel:
- proiectantul obiectului de construcţie întocmeşte şi predă
investitorului pe măsura elaborării şi cel mai târziu până la data recepţiei
finale a lucrărilor documentaţiei prevăzută în capitolul A - documentaţia
privind proiectarea şi în capitolul D - documentaţia privind exploatarea,
întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp;

18
- comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală
predau investitorului documentaţia prezentată la capitolul B - documentaţia
privind execuţia lucrărilor, imediat după întocmirea ei;
- investitorul obiectului de construcţie primeşte toate actele ce cad
în sarcina proiectantului şi a comisiilor de recepţie, le completează cu
actele ce cad în sarcina sa (documentaţia privind execuţia lucrărilor
prevăzută la capitolul B), le îndosariază pe capitole şi întocmeşte
centralizatorul Cărţii Tehnice;
- după recepţia finală, investitorul reţine un exemplar complet;
- proprietarul sau utilizatorul completează Cartea Tehnică a
Construcţiei cu documentaţia prevăzută în Jurnalul Evenimentelor.
Proprietarul sau utilizatorul va asigura activitatea de urmărire a
comportării construcţiei în timpul exploatării şi a intervenţiilor asupra ei.
Modul de întocmire şi completare a cărţii tehnice a construcţiei se
controlează în mod obligatoriu astfel:
- de către comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţie, cu
ocazia recepţiei;
- de către organele de control împuternicite în acest domeniu.
Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în
Jurnalul evenimentelor.
Cartea Tehnică a Construcţiilor se păstrează pe toată durata de
existenţă a obiectului până la demolarea sa, după demolare, investitorul
predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale pentru
păstrare. înainte de
predare, ea va fi completată cu modul de desfăşurare a acţiunii de
postutilizare pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant.
IV. ASPECTE PARTICULARE LA ÎNTOCMIREA CĂRŢII
TEHNICE PENTRU CONSTRUCŢII EXISTENTE

în cazul în care este necesară elaborarea Cărţii Tehnice pentru


o construcţie existentă şi care nu are Cartea Tehnică, se vor întocmi
următoarele documente:

Se va elabora un borderou care va prezenta documentele


obtinute anterior întocmirii Cârtii Tehnice. Acesta va avea următorul
cap de tabel:

19
Niât Denumire Conţinutul Elaborator Data Nr piese sense şiResp cartea tehnica
doament documentului întocmirii desenate (nume, semn.)

Se va elabora un borderou care va prezenta evenimentele


cunoscute care au avut loc înaintea întocmirii Cârtii Tehnice
în acest borderou se vor face referiri la următoarele
evenimente:
2.1. Cutremure de pământ şi prezentarea efectelor pe care le-
au avut asupra construcţiei:
Nr Data Prezentarea De unde provin dateleResponsabilul cu cartea
at. evenimentului evenimentului furnizate tehnică
1 10 11.1940
2 04.03.1977
3 30.08.1986
4 31.05.1990

2.2. Alte evenimente (explozii, incendii, inundaţii, alunecări de


teren etc) şi efectele observate asupra construcţiei.
2.3. Lucrări de reparaţii, transformări, modernizări (poziţionare,
descriere) şi efecte observate asupra construcţiei.

3 Nota de constatare sau expetiză pentru întocmirea Cărţii Tehnice


la o construcţie existentă, care se va referi la: 3.1. Date generale
despre construcţie Denumire Adresă Destinaţie
Categoria de importanţă (conform H.G. 766/1997) Clasa de
importanţă (conform P100 - 96) Durata normală de funcţionare (conform
HG 964/01.01.1999)
Durata de utilizare rămasă 3 2. Date
constructive Planuri ale construcţiei,
secţiuni, Vecinătăţi
Tipul închiderilor interioare, exterioare şi a învelitorii Instalaţii:
sanitare, electrice. încălzire, ventilaţii, gaze, automatizări.
3.3. Structura de rezistenţă Teren de
fundare (studiu geo) Tipul structurii de
rezistenţă

20
Infrastructura: fundaţii şi alte elemente sub cota 0.00 Suprastructura:
elemente verticale, elemente orizontale şi alte elemente constructive
3.4. Aprecieri asupra stării tehnice a construcţiei
Teren de fundare, structură de rezistenţă, compartimentări, instalaţii,
finisaje, şi alte elemente.
3.5. Concluzii şi recomandări
V. OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE PĂRŢILOR
IMPLICATE ÎN REALIZAREA CĂRŢII TEHNICE A
CONSTRUCŢIEI
»

Obligaţiile şi răspunderile sunt prezentate conform Legii nr. 10/1995.

1 OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE INVESTITORILOR


Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi
realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi
au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
- stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi
execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi
cercetărilor efectuate;
- obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a
autorizaţiei de construire;
- asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de
proiecte atestaţi;
- asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii
prin inspectori de specialitate sau agenţi economici de consultanţă
specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor.
- acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor
apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor
proiectelor;
- asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea
lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie;
- întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către
proprietar;
- expertizarea construcţiilor de cărtre experţi tehnici atestaţi. în
situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de reconstruire,
consolidare, transformare, extindere etc.
2. OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE PROIECTANŢILOR

21
Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor
obligaţii principale referitoare la caliLatea construcţiilor:
- precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;
- asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate
corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a
clauzelor contractuale:
- prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori
de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea
neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;
- elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind
execuţia lucrărilor, exploatarea. întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după
caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor
Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la
solicitarea proprietarului;
- stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru
lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de
calitate legate de acestea;
- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din
vina executantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de
calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a
soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori
de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;
- participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia
lucrărilor executate

3 OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE EXECUTANŢILOR


Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii
principale:
- sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi
neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;
- începerea execuţiei lucrărilor numai în construcţii autorizate în
condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de
specialişti atestaţi;
- asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un
sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu
responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi;
- convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea
lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor

22
necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a
lucrărilor,
- soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor
apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de
proiectant cu acordul investitorului;
- utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor
prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice,
care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-
martor, înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu
altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor
stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;
- respectarea proiectelor, a detaliilor de execuţie şi a dispoziţiilor de
şantier pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;
- sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în
Construcţii în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei
lucrărilor,
- supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund
cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele
necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei,
-aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse
prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de
construcţii;
- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute
din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie
stabilită potrivit legii;
- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la
terminarea execuţiei lucrărilor.
- stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de
producţie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în
conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu
prevederile legale în vigoare.

4 OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE PROPRIETARILOR


CONSTRUCŢIILOR
Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:
- efectuarea în timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le
revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi
rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;

23
- păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi
predarea acesteai, la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar;
- asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform
prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice;
- efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare,
transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de
reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către
persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii;
- asigurarea realizării lucrărilor de investiţii asupra construcţiilor,
impuse prin reglementările legale;
- asigurarea efectuării lucrărilor din etapa postutilizare a
construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5. OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE ADMINISTRATORILOR Şl


ALE UTILIZATORILOR CONSTRUCŢIILOR
Administratorii şi utilizatorii construcţiilor au următoarele obligaţii
principale:
- folosirea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare
prevăzute în cartea tehnică a construcţiei;
- efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le
revin conform contractului;
- efectuarea la construcţia existentă de lucrări de investiţie de
reconstruire, consolidare, transformare, extindere etc., numai cu acordul
proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale;
- efectuarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor conform
cărţii tehnice a construcţiei şi contractului încheiat cu proprietarul;
- sesizarea în termen de 24 de ore. a Inspectoratului de Stat în
construcţii, în cazul unor accidente tehnice la construcţiile în exploatare.

24
MâfPi®®
CATALOG
• PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII
actualizate trimestrial

o AVANTAJE
CUNOAŞTERE:
- MATERIALE EXISTENTE $1 NOU APĂRUTE
- FURNIZOR] PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL
- MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ
- PREŢURI DE SORTIMENTE
UTILIZARE:
- EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR
- ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE
- CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA
MATERIALELOR

• AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII-MONTAJ


O AVANTAJE
CUNOAŞTERE:
- MATERIALE $1 PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ,
AVÂND AGREMENT TEHNIC
- FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN
VÂNZARE
- VALABILITATEA AGREMENTULUI
- UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE ţl PRODUSELE
UTILIZARE:
- ASIGURAREA ACHIZIŢIONĂRII MATERIALELOR Şl PRODUSELOR DE
CALITATE
- RESPECTAREA CERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.G. 766/1997 Şl LEGEA
IO/199S PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII
• INFORMAŢIILE DIN CATALOG

SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCÂTORI DE MATERIALE DE


CONSTRUCŢII
PENTRU AGREMENTE TEHNICE, INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE
AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M.L.P.T.L. CATALOGUL SE ED1TEAZA
PERIODIC (TRIMESTRIAL)
. FORMULARE
ORDIN ÎNCEPERE LUCRĂRI Nr data

1. Valoare contract..................
2 Investitor.................................
iv
3. Executant ..............................
4 Proiect nr...........din..................întocmit de..........................................................
5. Contarct nr......din.........finanţat de banca:....................................................
6 Data începerii execuţiei:..................
7. Termen de execuţie .....................
8. începerea execuţiei se va comunica I.S.C., titulari de avize, autorizaţii
9. Responsabil tehnic cu execuţia atestat MLPTL.................... nr.............angajat
cu contract de muncâ............................

Participanţi
Numele Prenumele Funcţia Semnătura
Constructor ...............................................................................................................
Beneficiar ................................................................................................................

iv
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A
BORNELOR DE REPERE

Nr.____Data__________
1. Delimitarea terenului conf. plan nr _____________________________avand
coordonatele (axele)

Planşa nr. _______________________Proiect nr. _____________cu reperele


de identificare a terenului si trasare a lucrărilor (bornele, construcţiile etc ):

Indicativul bornei de referinţa_____________Cota_____________


Cota absoluta____________
borna 1 borna 2 borna 3 borna 4
x ____________ _____________ _______________________
Coordonata y ______________ _____________ ____________ ___________
(Axa) z ____________ _____________ ____________ ___________

2. Constructii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol:

3. Alte menţiuni:

CONSTRUCTORUL se obliga a) sa BENEFICIAR:_______________________


transporte cantitatea de__________ PROIECTANT._______________________
moloz existenta pe amplasament. PRIMIT
BENEFICIARUL se obliga:
b) sa demoleze volumul de fundaţii a) sa plateasca
existent pe amplasament constructorului costul
pentru mc
incarcarii si transporturilor
a fi transportate_______mc. comandate
4 PREDAT: b) sa plateasca
Numele Prenumele constructorului valoarea
lucrărilor comandate

Funcţia Semnătură

Numele Funcţia

Semnătură
Prenumele
iv
CONSTRUCTOR:

iv
PROCES-VERBAL de
trasare a lucrărilor de

Nr.____Data__________

Trasarea a fost executata pe baza planşelor nr _________________________din


proiectul nr

Elementul de reper si verificarea este: (borna, constructia invecinata etc)

avand coordonatele X Y Z
Cota

Executat trasarea. Verificat.

Numele _____________
Prenumele _____________
Semnătură ______________

t
PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRĂRILOR CE
DEVIN ASCUNSE

Nr.____Data__________
Faza din lucrare supusa verificării:

Elementele de identificare (sector, porţiune, ax. cota etc.):

Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr._____________


planşele nr._______________________sau a dispoziţiei de şantier nr.
din data de__________.

Concluzii:

CONSTRUCTOR, BENEFICIAR,
Numele _________________ __________________
Prenumele _________________ __________________
Semnătură ________________ __________________

Atestam refacerea (remedierea) lucrărilor conform prevederilor proiectului.

Data__________

CONSTRUCTOR. BENEFICIAR,

Numele _________________ _____________________


Prenumele _________________ _____________________
Semnătură ________________ _____________________
INVESTITOR

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE


- a fundaţiilor1)
- a structurii de rezistenţă*)
- a infrastructurii*)

Data: anul...............luna ......................................ziua................


Subsemnaţii..................................................................................

din partea beneficiarului


având funcţia................................................................................

din partea proiectantului


având funcţia.................................................................................

din partea constructorului


având funcţia.................................................................................

întruniţi în comisie de recepţie, la cererea unităţii executante, în


conformitate cu legea nr 10/1995, a ordinului MLPAT nr 31 din 01.10.1995, am
procedat la recepţia lucrărilor privind:
- fundaţiile*)
- structura de rezistenţă *)
verificând lucrările executate şi documentele carea atestă calitataea se
constată
1. Lucrările sunt executate în conformitate cu planurile de execuţie
ale proiectului nr............planşele nr.......................şi cu detaliile de execuţie
modificate din dispoziţiile de şantier nr...........................din ............................. şi
comunicarea de şantier nr...........din..........................
2 Comisia hotărăşte: se pot continua lucrările de:
- structura de rezistenţă2)
- finisaje**)

PROIECTANT CONSTRUCTOR

REPREZENTATNTUL BENEFICIARULUI
PROCES-VERBAL DE CONTROL A CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE
DETERMINANTE
Nr._____Data_____________
Nr de înregistrare la ISC Nr de înregistrare la societatea de construcţii controlată

1 Se anulează cele care nu fac obiectul recepţiei


2*) Rămân numai poziţia care urmează fazei recepţionate

37
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

Ca urmare a controlului statului efectuat la faţa locului de inspectorul de


specialitate. . la obiectivul ... ce se realizează în baza autorizaţiei de
construire nr. ... valabilă până la data de_______obiectul ce se execută pe baza
proiectului nr._____elaborat de_______
verificat de:
numele şi prenumele_______atestat nr.________în domeniile
responsabil tehnic cu execuţia:
numele şi prenumele_______atestat nr.________în domeniile______________
în faza determinantă:_____________________________
în prezenţa antreprenorului:________________________________
reprezentat de:__________________________________
cu participarea investitorului:_______________________________
reprezentat de___________________________________
inspector de şantier________autorizat nr ______________

şi a proiectantului: ________________
reprezentat de: __________________
în baza prevederilor Legii 10/1995. a procedurii privind controlul statului în fazele
de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, aprobată
prin Ordinul MLPAT nr. 31/N/02.10 1995, a reglementărilor tehnice în vigoare, a
controlului efectuat asupra lucrărilor din teren şi a documentelor privind:
- calitatea materialelor şi a elementelor de construcţii puse în operă;
- calitatea lucrărilor ce au devenit ascunse;
- calitatea lucrărilor constatată de investitor, executant şi proiectant cu prilejul
verificărilor efectuate în baza obligaţiilor legale şi contractuale
se constată că:
- SUNT (NU SUNT) asigurate condiţii corespunzătoare de continuare a
execuţiei lucrărilor;
- SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de execuţie prevăzute în planşele:
- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementărilor în vigoare:

38
MENŢIUNI SPECIALE
În baza celor de mai sus,
SE (NU SE)AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în exemplare, câte unul pentru fiecare
semnatar şi originalul la ISC

Numele Prenumele Semnătura


I.S.C. ________ __________ ______________________________
INVESTITOR _____________ __________ ____________________________
PROIECTANT:__________________________________________________
ANTREPRENOR:_________ ____________

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVA

Nr.____Data__________

Cu ocazia verificării efectuate la:

- Au stat la baza verificărilor urmatoarele documente.

- Din verificările efetuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat


urmatoarele:

- Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

- Menţiuni speciale:

BENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT,

Numele _____________________ ___________________ ____________


Prenumele __________________ ___________________ ____________
Semnătură __________________ ________________________________
OBIECTUL________________________________________________________
ADRESA__________________________________________________________

39
CONSTRUCTOR.

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPA


DECOFRARE SI POZIŢIONARE GOLURI TEHNOLOGICE SI DE INSTALATIE

Nr.____Data__________
S-au verificat urmatoarele elemente de beton:

Cuprins intre orele__________________turnat pe data de


Aspectul betoanelor dupa decofrare:

Existenta si poziţia golurilor verificate dupa planşele nr.

Se vor lua urmatoarele masuri la termenele inscrise mai jos:

CONSTRUCTOR, BENEFICIAR, INSTALATOR,


Numele ____________________ ___________________ _____________
Prenumele _________________ ___________________ _____________
Semnătură __________________ ___________________ _____________

Remedierea defectelor constatate s-a făcut pe baza soluţiei


date de______________________________________________________

prin________________________________________________________

Se confirma executarea corespunzătoare (de calitate) a remedierilor.

Data__________
CONSTRUCTOR, BENEFICIAR.
Numele _________________ __________________
Prenumele _____________________ __________________
Semnătură _____________________ _______________

40
Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi
decontarea lucrărilor de construcţii- montaj, finanţate de stat sau din alte surse

Consultantă, Organizare ţi Cibernetici în Ccnstrucţii - COCC a proiectai şi a dai in exploatare curentă sistemul informatic
DELTA 2000, care:
răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi dc execuţie construcţii-inontaj în elaborarea ofertelor economice
şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesarc prezentării la licita{ii conform legislaţiei actuale
privind achiziţiile publicc. precum şi a „Normelor metodologice" de aplicare a acesteia.
permite programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor executate pentru invesliţii, indiferent de sursa dc
finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi dc legislaţie, aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor
specific« lucrărilor de investiţii bugetaie şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv formularele lip
document pentru prezentaiea la licitaţii; ofertele pot fi întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz
editate în: 1981-1982, 1992-1996 şi 1999-2001 şi în continuare de COCC, cârc sunt elaborate împreuna cu
inslilutede cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate in perioada 1999-2001
sunt indicatoare de norme de deviz ediţia 1981 -1982 revizuite şi complclalc la zi cu norme penlni materiale şi
tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la /i ale unor norme; aplicaţia DELTA 2000 este unicat în tari din
punct dc vedere al bazei de dale normative şi a codificării resurselor, care este realizată in concordantă cu
prevederile Uniunii Euiopenc.

Amintim că COCC este «ingura societate abilitată oficial «A edrtere, si difuze/« şi să comercializeze aceste norme, în urma
contractelor pe care le-a avut cu MClnd. şi MI,P 11 .

I'e lângă indicatoarele dc noime amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii să-şi poală crea norme proprii, cu consumuri
de resutsc proprii ce se consuiuie in baze dc dale normative proprii utilizatorului.
între utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate dc date (selecţii dc devize, de
obiecte, o investiţie sau selecţii dc investiţii) prin procedeul cxport'import foarte rapid Sistemul DEI .TA 2000 are programele
elaborate in limbajul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dc date gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe
calculatoare compatibile IBM. monopost sau in reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 40 sau
Windows 2000.
Sistemul DELTA 2000 ncccsilâ următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTÎL'M 200
MHz; 32 Mb RAM; HDD-1GB, FDD 3,5*. CD-ROM, imprimantă A4/A3 (recomandăm PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi
Monitor 15").

Sistemul DELTA 2000 este realizat în conformitate cu prevederile cuprinse in Ordonanţa de lirgenţă «r. 60/2001 privind
achiziţiile publice ţicnim servirii, proiectare şi lucr*ri.

Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asislcnţa tehnică la sediul beneficiarului Preţul de bază
pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $. fără TVA, la care se adaugă contravaloarea diverselor servicii
Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară DE1.TA, preţurile vor fi stabilite prin negociere directă
De asemenea, in funcţie de mărimea societăţilor comcrciale (număr de personal, doiarc informatică etc ). preţurile pot deveni
negociabile
SJ._3™ ra« i 8 >1

Z § ra S SS

c ^
i f , ? ! J I

i II "

H
Si

B-S ~
11 f j l

oI

LU
Z
<
O « Si 8
C t°gs
D $I
L W
U
Q
ill
<
O
D
"
Z
.
O
o
O
ds

sii
SJ._3™ ra« i 8 >1

cc o
Hi!
HO
3=m
2<
^ow
CO O
LU
z y <z
O CD
Q CJ
O<

||11
g i l l
CONSTRUCTOR PROCE-
OBIECTUL ADRESA

VERBAL PENTRU DESCHIDERE ENERGIE


ELECTRICĂ Nr __________Data

Beneficiar de investiţii: între: - Executantul lucrării: reprezentat prin: şi -


ELECTRICA Secţia
care preia coloanele pentru întreţinere şi exploatare în conformitate cu RFUEF
şi delegat ELECTRICA Secţia
care a efectuat verificarea în conformitate cu RFUEF
a avizat punerea sub tensiune a instalaţiilor şi preluarea acestora de
către ELECTRICA.
Coloanele electrice ce urmează a fi preluate de ELECTRICA sunt executate la
situat în:
Localitatea Judeţ/Sector Str Nr în conformitate cu proiectul nr. întocmit de:__

S-au prezentat şi preluat de către ELECTRICA următoarele documente:


1. Dosarul preliminar de coloane care cuprinde planurile de trasee, schiţele
monofilare ale instalaţiilor de coloane şi de utilizare.
2. Dosarul definitiv al instalaţiilor de utilizare.
3. Situaţia tehnico-economică de evaluare a lucrărilor de coloană, inclusiv devizul
pe categorii de lucrări.
în urma verificării documentelor şi a lucrărilor executate (coloane şi instalaţii
electrice de utilizare) s-a constatat că acestea corespund proiectului şi normelor
tehnice în vigoare, fapt pentru care se avizează preluarea coloanelor în
patrimoniul ELECTRICA
Valoarea de inventar a coloanelor electrice ce se predau este de__________lei.
Termenul de garanţie este de un an, timp în care executantul se obligă a remedia
eventualele deficienţe care vor fi semnalate de unitatea de exploatare şi care
provin din vicii de execuţie sau materiale.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în_________exemplare
Numele .Prenumele________Semnătura
Executant lucrare:________________________
Secţia ELECTRICA:_______________________
PROCES-VERBAL DE PROBE TERMICE
Nr _____Data_________

- Dilatare - Contractare - circulaţie


- Presiune rezistentă - etanşeitate
- Spălare
- Lucrări ascunse ADRESA:
Localitatea Judeţ/Sector Str. Nr.
Proba s-a efectuat (hidraulic, cu agent termic propriu, prin sondaj, vizual) •
presiunea hidraulică kgf/cmp;
- circulaţie

43
CONSTRUCTOR Lucrarea ESTE
OBIECTUL ADRESA (NU ESTE)
executată
conform proiectului, are avizarea tehnică a RADET
La recepţia părţilor comune, conform:

aveţi obligaţia de a solicita asistenţă tehnică din partea RADET, pewntru


depistarea eventualelor defecţiuni la instalaţia de încălzire neobservate pe
parcursul execuţiei Au participat la probe: delegat CTC-RADET: - maistru din
partea:

- instalator sudor din partea

Prezentul proces-verbal se încheie în exemplare


Numele Prenumele Semnătura
Delegat CTC-RADET: Maistru
Instalator sudor:
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICĂ (instalaţii de utilizare gaze) Nr.
______Data____________
Comisia întrunită pentru recepţionarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor
pentru imobilul din: Localitatea Judeţ/Sector Str. Nr. a constatat următoarele:
- Scrisoarea de aprobate a cotei
- Instalaţia a fost executată conform documentaţiei tehnice cuprinse în dosarul
preliminar aprobat de DISTRIGAZ cu nr. din data corespunde prevederilor şi se
compune din puncte de ardere repartizate astfel:

- Ţeava îngropată a fost izolată cu: şi strat de armare din:

în straturi, cu strat protector din:


- Rezistenţa şi etanşeitatea s-au verificat la presiunea de kgf/cmp timp de ore, cu
La terminarea probelor, robinetul de a fost sigilat în poziţia "ÎNCHIS"
de către delegatul DISTRIGAZ.
Delegatul beneficiarului a luat la cunoştinţă că este interzis a se umbla la sigiliu,
acest fapt fiind de natură a da naştere la accidente şi se obligă a ţine închise toate
robinetele instalaţiilor de utilizare până la punerea ei în funcţiune de către
delegatul de resort al DISTRIGAZ
Având în vedere că la construcţia instalaţiei de utilizare au fost respectate în
întregime toate prevederile normativului de distribuţie şi utilizare a gazelor, în
vigoare - instalaţia SE DECLARĂ RECEPŢIONATĂ COMISIA Nume
Prenume Semnătura

44
1. Delegat CTC- DISTRIGAZ: 2 Instalator autorizat: 3. Maistru: 4 Montor: 5.
Beneficiar:
INVESTITOR

4547
6 Comisia de recepţie motiveaza propunerea facuta prin.

INVESTITOR

(Anexa 1 din HG 273/1994) 7. Comisia de recepţie recomanda urmatoarele:


PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR Nr. Dala _______

privind lucrarea:

executata in cadrul contractului nr. din data 8. Prezentul proces-verbal conţinând file şi anexe numerotate cu un total de ....
si investitor
încheiat intre executant. file, a fost incheiat astazi_____________________la (locul):
pentru lucrările de:
in___exemplare.

COMISIA DE RECEPŢIE
eliberata de
Specialist Semnătură
la data
cu valabilitate pana la data de
PREŞEDINTE Numele

Prenumele

1. Lucrările au fost executate in baza autorizaţiei nr

Specialist Semnătură
MEMBRI Numele
Prenumele
2. Comisia de recepţie si-a desfasurat activitatea in
intervalul__________-__________fiind formata din
Numele ________ Prenumele

3. Au mai participat la recepţie:


Numele_________________Prenumele
Calitatea

4 Constatările comisiei de recepţie


4 1. Din documentaţia scrisa si desenata necesara a fi
prezentata au lipsit sau sunt incomplete urmatoarele piese:
(Observaţiile vor fi înscrise în anexa 1)

4.2 Urmatoarele cantitati de lucrări nu au fost executate


în47
(Observaţiile vor fi înscrise46 anexa 2)
4.3. Urmatoarele lucrări nu respecta prevederile proiectului:
(Observaţiile vor fi înscrise în anexa 3)
INVESTITOR
5. In urma constatărilor făcute, comisia propune:

4747
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ
Nr. Data
(Anexa 2 din HG 273/1994)INVESTITOR

privind lucrarea:
autorizată cu nr.... la data de ............. cu valabilitate până la data de .............. de
către
1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul . fiind formată din
Nr. crt. Numele şi prenumele

2 Au mai participat la recepţie:


Nr. crt. Numele şi prenumele Calitatea
3. în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a
construcţiei, comisia a constatat următoarele:

3.1 Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei anexe


nr 1

3.2. Lucrările au fost complete terminate la data de..........................


3.3 Observaţiile făcute de comisiei de recepţie finală sunt prezentate în lista
anexă 2:

3.4. Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului AU FOST (NU AU


FOST) completate.

3 5 Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului


SUNT (NU SUNT) în posesia utilizatorului.

3.6. Construcţia s-a (nu s-a) comportat corespunzător în perioada de la


terminarea ei la data de.......... până în prezent, respectiv pe o durată de...............

luni, constatările comisiei fiind prezentate în anexă nr. 3

3.7. Valoarea lucrărilor executate este de ... lei, conform listei anexe nr. 1.

4. în baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune

5. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: 6 Comisia de

recepţie finală recomandă următoarele


COMISIA DE RECEPŢIE:

PREŞEDINTE

48
7. Pezentul proces-verbal. conţinând file şi anexe numerotatetotal de . . .
file. a fost încheiat astăzi . la locul ...în... exemplare

Numele şi prenumele Specialist Semnătura

MEMBRI:
Numele şi prenumele Specialist Semnătura

19
1

bn
(Anexa 3 din HG 273/1994)
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR
Nr.____Data__________
(pentru construcţii de locuinţe P. P+1E. cu înălţimea la cornişă de maximum 8 metri ~ conf
art 40 din HG 273/1994)
privind lucrarea:

49
INVESTITOR

executata in cadrul contractului nr din data


încheiat intre:

si între

pentru lucrările de:

1. Lucrările au fost executate in baza autorizaţiei nr __________eliberata de


la data__________cu valabilitate pana la data de____________
2. Comisia de recepţie si-a desfasurat activitatea in
intervalul__________-__________fiind formata din:
Numele_________________Prenumele__________________

3 Au mai participat la recepţie:


Numele_________________Prenumele__________________
Calitatea____________________________

4. Constatările comisiei de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

5 Comisia de recepţie recomandă următoarele

6. Prezentul proces-verbal, conţinând .


total de .. file. a fost incheiat astazi _ Investitor

in___exemplare Delegat al administraţiei publice

COMISIA DE RECEPŢIE locale


file şi ........anexe numerotate cu un
______la (locul):
(Anexa 4 din HG 273/1994)
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CONSTRUCŢIE
MAXIM P + 1E Nr.________________Data
(pentru constructii de locuinţe P. P+1E, cu înălţimea la cornişă de maximum 8 metri - conf art
40 din HG 273/1994)
privind lucrarea:
autorizată cu nr la data de cu valabilitate până la data de.................................. de

50
7. Pezentul proces-verbal. conţinând file şi anexe numerotatetotal de . . .
file. a fost încheiat astăzi . la locul ...în... exemplare

către: __________________
1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul fiind
formată din:
Numele şi prenumele Denumirea unităţii de care aparţine:
2 Au mai participat la recepţie
Numele şi prenumele Calitatea
3. în urma examinării lucrărilor şi a documentelor, comisia a constatat
următoarele:

4. Valoarea lucrărilor este de lei, conform listei anexe nr. 1

5 în baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune:

6 Prezentul proces-verbal, conţinând file şi..................... anexe numerotate cu


un total de .......... pagini a fost încheiat astăzi ................. la locul .............. în ...

exemplare.

COMISIA DE RECEPŢIE FINALĂ: Investitor (proprietar) Nume Prenume

Semnătura

Delegat al administraţiei locale Nume Prenume Semnătura


VI. LEGISLAŢIE DE REFERINŢĂ

> Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991


privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Legea
453/18.07.2001 (MO 431/01.08 2001)
^ Lege privind calitatea în construcţii nr. 10/1995
> Ordin al MLPTL pt. Aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare
1943/19.12.2001 (MO 231/08.04.2002)
> Ordin al MF şi MLPTL privind aprobarea structurii, conţinutului şi
modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi

51
INVESTITOR

prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii 1013/873 din


06.2001.
> Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora - HG 273/1994 (MO 193/28.07.1994)
> Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor - HG 925/1995
> Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în
construcţii (HG 766/1997);
> Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a
construcţiilor (HG 766/1997);
^ Ghidul responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiilor
GE 035/1999

52

S-ar putea să vă placă și