Sunteți pe pagina 1din 9

OU nr. 85 publicatã în M.Of. nr.

378din data: 12/29/97

Prescurtarea legii: OU85/1997

Titlul actului normativ: ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ privind impunerea veniturilor realizate de persoanele
fizice

Emitent: GV

Republicatã:
ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. — Sunt obligate la plata impozitului pe venit, în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã, ºi
denumite, în continuare, contribuabili:
a) persoanele fizice române care realizeazã venituri de orice fel ºi din orice activitate, în România, cu
excepþia celor supuse impozitului pe salarii ºi impozitului pe venitul agricol;
b) asociaþiile familiale care desfãºoarã activitãþi economice pe bazã de liberã iniþiativã, potrivit
dispoziþiilor legale în vigoare;
c) persoanele fizice române ºi/sau strãine asociate ºi societãþile civile profesionale, care nu dau naºtere la
persoane juridice;
d) persoanele fizice strãine care realizeazã venituri în România printr-o bazã fixã sau într-o perioadã ce
depãºeºte în total 183 de zile în orice perioadã de 12 luni începând sau sfârºind în anul calendaristic vizat.

Art. 2. — (1) Se impoziteazã în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã:


a) veniturile realizate din desfãºurarea de activitãþi economice pe bazã de liberã iniþiativã, precum ºi din
practicarea unei profesii libere, potrivit dispoziþiilor legale în vigoare;
b) veniturile obþinute din închirieri, subînchirieri ºi din - constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitaþie;
c) veniturile realizate în baza unor contracte de locaþie de gestiune sau a altor asemenea forme de dare
în exploatare;
d) veniturile obþinute din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, închirierea, precum
ºi din valorificarea unor astfel de drepturi dobândite prin moºtenire;
e) veniturile obþinute din arendare, potrivit legii;
f) veniturile obþinute din participarea la o formã de asociere cu alte persoane fizice pentru realizarea în
comun a unor activitãþi, conform prevederilor legale în vigoare, altele decât cele prevãzute în legea
privind impozitul pe profit;
g) veniturile realizate din activitãþi agricole, precum ºi din organizarea activitãþii în asociaþiile agricole
fãrã personalitate juridicã, cu excepþia celor prevãzute la art. 3 lit. m);
h) veniturile realizate din activitãþi artistice, distractive sau sportive desfãºurate în mod independent,
precum ºi din organizarea unor asemenea activitãþi;
i) premiile ºi orice câºtiguri în bani sau în naturã, acordate de o entitate plãtitoare, care depãºesc suma de
5.000.000 lei, cu excepþia celor supuse impozitului pe salarii;
j) dobânzile realizate, cu excepþia celor prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã;
k) drepturile cuvenite inventatorilor ºi inovatorilor;
l) alte venituri realizate în mod permanent sau întâmplãtor.
1
(2) În categoriile de venituri prevãzute la alin. (1) se includ atât cele în bani, cât ºi cele în naturã.
(3) Evaluarea veniturilor în naturã se face la preþurile ºi tarifele practicate pe piaþã, la data încasãrii
venitului.
Art. 3. — Nu se supun plãþii impozitului reglementat prin prezenta ordonanþã de urgenþã:
a) dobânzile aferente titlurilor de stat, precum ºi cele aferente depunerilor la vedere în conturi la societãþi
- bancare;
b) sumele sau bunurile primite ca ajutor, donaþie, moºtenire sau sponsorizare, potrivit legii, cu excepþiile
menþionate în prezenta ordonanþã de urgenþã;
c) veniturile realizate din producerea ºi valorificarea obiectelor ºi produselor de cult, definite astfel potrivit
legii;
d) sumele primite de asiguraþi în baza contractelor de asigurare de bunuri sau de persoane;
e) pensiile de orice fel ºi ajutoarele primite, în cadrul sistemului asigurãrilor sociale, precum ºi alocaþiile
de stat pentru copii;
f) bursele elevilor, studenþilor ºi doctoranzilor;
g) pensiile de întreþinere plãtite în condiþiile legii;
h) premiile de orice fel, în bani sau în naturã, acordate de Regia Autonomã „Loteria Naþionalã“ la
sistemele sale de joc;
i) veniturile realizate de veteranii de rãzboi, vãduvele de rãzboi, vãduvele nerecãsãtorite ale veteranilor de
rãzboi ºi soþiile veteranilor de rãzboi din practicarea pe cont propriu ºi în mod singular a unei meserii sau
profesii, inclusiv din închirierea unei singure locuinþe, cu excepþia veniturilor obþinute exclusiv din
activitatea de comerþ;
j) veniturile realizate din servicii turistice prestate în mediul rural, potrivit dispoziþiilor legale în vigoare, pe
o perioadã de 10 ani de la data autorizaþiei de funcþionare;
k) veniturile obþinute din vânzarea bunurilor mobile ºi imobile, cu excepþia celor provenite din activitãþi
autorizate ºi a celor prevãzute la art. 26 alin. (2) lit. b);
l) veniturile obþinute din tranzacþionarea valorilor mobiliare;
m) veniturile realizate din vânzarea produselor agricole în stare naturalã, obþinute din producþie proprie,
din creºterea animalelor ºi a pãsãrilor, din vânzarea produselor provenite din silviculturã, sericiculturã ºi
apiculturã, în stare naturalã, precum ºi din vânzarea produselor culese din flora ºi fauna spontanã;
n) persoanele fizice în vârstã de peste 65 de ani împliniþi, femeile, ºi 70 de ani împliniþi, bãrbaþii, invalizii
de gradul I ºi persoanele handicapate asimilabile gradului I de invaliditate, care realizeazã venituri din
practicarea pe cont propriu ºi în mod singular a unei meserii sau profesii, cu excepþia veniturilor obþinute
exclusiv din activitatea de comerþ.

CAPITOLUL II
Impozitul pe venitul realizat din activitãþi desfãºurate pe bazã de liberã iniþiativã
Art. 4. — (1) Impozitul se calculeazã asupra venitului anual impozabil, determinat pe fiecare categorie ºi
loc de realizare a venitului, prin aplicarea urmãtoarelor cote:
Venitul anual impozabil Impozitul anual
— lei — — lei —
pânã la 3.000.000 450.000 + 15%
3.000.001– 6.000.000 450.000 + 20% pentru ceea ce depãºeºte 3.000.000
6.000.001– 9.000.000 1.050.000 + 25%pentru ceea ce depãºeºte 6.000.000
9.000.001–12.000.000 1.800.000 + 30%pentru ceea ce depãºeºte 9.000.000
peste 12.000.000 2.700.000 + 35%pentru ceea ce depãºeºte 12.000.000
(2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) nu poate depãºi 20% din venitul anual impozabil, în cazul veniturilor
obþinute din activitãþi agricole.
(3) În vederea aplicãrii prezentei ordonanþe de urgenþã, venitul impozabil realizat pe o fracþiune de an
se considerã venit anual impozabil.
Art. 5. — Contribuabilii prevãzuþi la art. 1, autorizaþi potrivit legii, se impun pe baza venitului efectiv
realizat, venitul impozabil determinându-se ca diferenþã între totalul veniturilor încasate, în bani ºi în
naturã, din activitatea desfãºuratã,ºi cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor, inclusiv primele
plãtite pentru asigurãrile de bunuri, pe baza documentelor justificative.
Art. 6. — Veniturile care se iau în calcul la determinarea venitului anual impozabil sunt: cele din activitatea
autorizatã, din valorificarea unor bunuri din inventarul utilizat de contribuabil pentru realizarea venitului,
2
din dobânzile primite pentru disponibilitãþile bãneºti din contul contribuabilului autorizat potrivit legii ºi din
alte activitãþi adiacente.
Art. 7. — (1) Cheltuielile pentru care nu se admite deducerea la calculul venitului anual impozabil sunt:
a) impozitul pe venit datorat conform dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã;
b) amenzile ºi penalitãþile plãtite autoritãþilor;
c) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încãlcãrii dispoziþiilor legale în vigoare;
d) cheltuielile de sponsorizare efectuate peste limita prevãzutã în Legea sponsorizãrii nr. 32/1994;
e) cheltuielile pentru acþiuni de protocol efectuate peste limita a 1% din veniturile încasate;
f) cheltuielile efectuate peste limita a 10% din veniturile încasate pentru delegare ºi detaºare, inclusiv
cheltuielile cu mijloace de transport proprietate individualã a contribuabilului când acestea sunt utilizate în
scopul realizãrii veniturilor, precum ºi cheltuielile de întreþinere ºi telefon când activitatea se desfãºoarã în
locuinþa proprie;
g) cheltuielile personale ale contribuabilului ºi ale familiei sale, precum ºi alte cheltuieli care nu sunt
efectuate pentru realizarea veniturilor.
(2) Cheltuielile efectuate pentru investiþii, dotãri ºi alte utilitãþi necesare desfãºurãrii activitãþii ºi care
concurã direct la realizarea de venituri, precum ºi cheltuielile cu reparaþiile capitale se scad din veniturile
încasate pânã la recuperarea acestora, dar nu mai mult de 50% din veniturile încasate în fiecare an.
(3) În cazul în care contribuabilul îºi desfãºoarã activitatea în locuinþa proprie, se admite deducerea
impozitului pe clãdire ºi a impozitului pe terenul aferent, proporþional cu spaþiul utilizat în acest scop.
(4) Cheltuielile pentru plata personalului angajat cu contract individual de muncã sau cu contract civil,
cum sunt: salarii ºi alte drepturi salariale, indemnizaþii, contribuþia pentru constituirea Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj, contribuþia pentru asigurãri sociale ºi alte obligaþii faþã de bugetul asigurãrilor
sociale sau faþã de bugetele fondurilor speciale, precum ºi contribuþiile profesionale obligatorii pentru
desfãºurarea activitãþii de cãtre contribuabil, inclusiv contribuþiile pentru bugetul asigurãrilor sociale ºi
bugetele fondurilor speciale, sunt deductibile, numai dacã se face dovada plãþii acestor obligaþii.
(5) Pentru activitatea de interes public desfãºuratã de notarii publici, care implicã determinarea de taxe de
timbru aferente actelor notariale, se admite la deducere, în plus, o cotã de 5% din veniturile încasate ca
urmare a acestei activitãþi.
Art. 8. — (1) Meseriaºii care presteazã servicii sau executã lucrãri în ateliere stabile se impun pe bazã de
norme anuale de venit. Meseriile ºi normele de venit se vor stabili prin hotãrâre a consiliilor judeþene sau
a Consiliului General al Municipiului Bucureºti.
Aceste norme de venit se reduc, în funcþie de vârstã, dupã cum urmeazã:
— 40% pentru bãrbaþii între 60 ºi 65 de ani ºi pentru femeile între 55 ºi 60 de ani;
— 50% pentru bãrbaþii între 65 ºi 70 de ani ºi pentru femeile între 60 ºi 65 de ani.
(2) Pentru invalizii de gradul II ºi pentru persoanele handicapate asimilabile gradului II de invaliditate,
normele de venit se reduc cu 25%.
(3) Reducerile prevãzute mai sus nu se aplicã în mod cumulativ, ci se aplicã reducerea cea mai mare.
Art. 9. — Reducerile ºi scutirile acordate potrivit dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã se aplicã
începând cu anul urmãtor celui în care contribuabilii împlinesc limitele de vârstã menþionate.
Art. 10. — Contribuabilii care desfãºoarã exclusiv activitate de comerþ în puncte volante, cãrãuºii cu
mijloace de transport cu tracþiune animalã ºi meseriaºii ambulanþi se supun plãþii unui impozit forfetar
trimestrial, stabilit prin hotãrâre a consiliilor judeþene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureºti.
Art. 11. — (1) Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum ºi colaboratorii
societãþilor comerciale, care desfãºoarã cu autoturisme proprii activitate de taximetrie în condiþiile legii,
datoreazã un impozit forfetar trimestrial în sumã de 400.000 lei, care poate fi majorat sau diminuat de
consiliile locale, în funcþie de condiþiile concrete de practicare a acestei activitãþi din fiecare localitate, cu
pânã la 50%.
(2) Pentru transportul de persoane care se efectueazã cu autoturisme de teren, microbuze ºi autobuze,
inclusiv pentru activitatea de instruire auto, contribuabilii au obligaþia sã declare veniturile realizate la
organele fiscale teritoriale. Calculul veniturilor totale se face prin însumarea tarifelor înscrise pe biletele
de cãlãtorie cu regim special, eliberate cãlãtorilor pentru serviciul prestat, precum ºi a altor venituri de
natura celor prevãzute la art. 6. Din veniturile astfel rezultate se deduc chiria aferentã mijlocului de
transport închiriat ºi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, pe bazã de documente justificative,
acestea din urmã neputând depãºi 60% din veniturile încasate. În aceste situaþii nu se aplicã prevederea
referitoare la includerea cheltuielilor de transport în limita cotei de 10% menþionatã la art. 7 alin. (1) lit. f).
3
Art. 12. — (1) Impunerea veniturilor realizate de contribuabilii care desfãºoarã activitãþi pe bazã de liberã
iniþiativã se face de cãtre organele fiscale pe a cãror razã teritorialã aceºtia îºi au sediul exercitãrii
activitãþii, iar în lipsa acestuia, de cãtre organele fiscale pe a cãror razã teritorialã aceºtia îºi au domiciliul.

(2) Contribuabilii prevãzuþi la art. 5, care îºi desfãºoarã activitatea în mod temporar sau sezonier în altã
localitate decât cea în care îºi au sediul sau domiciliul, se impun de organele fiscale pe a cãror razã
teritorialã îºi desfãºoarã activitatea în acest mod, acestea având obligaþia transmiterii, în termen de 15
zile, a dispoziþiei de impunere la organele fiscale la care contribuabilii sunt în evidenþã, în vederea
definitivãrii impunerii. În acest caz, impozitul plãtit în localitatea unde s-a desfãºurat activitatea în mod
temporar sau sezonier se scade din impozitul total datorat, stabilit de organele fiscale unde contribuabilul
este în evidenþã.
(3) Organele locale care aprobã exercitarea activitãþii în mod temporar sau sezonier au obligaþia sã
menþioneze expres pe autorizaþie perioada de funcþionare în localitatea respectivã.
Art. 13. — (1) Contribuabilii care desfãºoarã activitãþi pe bazã de liberã iniþiativã sunt obligaþi sã depunã
declaraþia anualã de impunere, pentru veniturile realizate în anul fiscal precedent, pânã la data de 31
ianuarie a fiecãrui an fiscal.
(2) În cazul începerii activitãþii în cursul anului, în termen de 30 de zile de la data eliberãrii autorizaþiei de
funcþionare, contribuabilii au obligaþia sã depunã o declaraþie de impunere provizorie, pe baza
veniturilor ºi a cheltuielilor realizate în perioada de activitate parcursã ºi a celor preliminate a se realiza
pânã la sfârºitul anului.
(3) În cazul încetãrii activitãþii, contribuabilii sunt obligaþi sã depunã autorizaþia de funcþionare la
autoritatea publicã care a eliberat-o ºi sã declare organului fiscal, în termen de 5 zile de la data depunerii
acesteia, încetarea sursei de venit, concomitent cu depunerea declaraþiei de impunere definitive.
Art. 14. — (1) Pentru contribuabilii impuºi pe baza venitului efectiv realizat, organele fiscale vor proceda la
definitivarea impozitului pe anul anterior pânã la data de 15 aprilie a fiecãrui an fiscal. Venitul impozabil
astfel determinat constituie venit impozabil provizoriu pentru anul curent.
(2) În cazul contribuabililor care îºi încep activitatea în cursul anului fiscal ºi al celor care îºi înceteazã
activitatea în cursul anului fiscal, impunerea se face în termen de 30 de zile de la data depunerii
declaraþiei de impunere provizorii, prevãzutã la art. 13 alin. (2), sau a declaraþiei de impunere definitive,
prevãzutã la art. 13 alin. (3).
(3) În cazul unei creºteri sau reduceri a venitului realizat, în cursul anului, de peste 20%, organele fiscale
au dreptul, o singurã datã pe an, în cursul semestrului II, sã recalculeze impozitul provizoriu în funcþie de
venitul efectiv realizat de la începutul anului de impunere, repartizând impozitul rezultat în urma
recalculãrii pe termenele de platã urmãtoare.
(4) În cazul contribuabililor impuºi pe baza normelor de venit, impunerea este definitivã ºi se efectueazã
pânã la data de 15 aprilie a anului în curs. Pentru cei care îºi desfãºoarã activitatea pe perioade mai mici
de un an, normele de venit se restrâng la perioada efectiv lucratã, acestea constituind ºi baza de calcul
pentru eventualele reduceri prevãzute la art. 8.
(5) Pentru contribuabilii impuºi pe bazã forfetarã, impunerea se face pânã la data de 15 aprilie a anului în
curs. În cazul în care aceºtia îºi desfãºoarã activitatea pe perioade mai mici de un an, impozitul forfetar
trimestrial se calculeazã proporþional cu perioada lucratã.
Art. 15. — (1) Diferenþele de impozit stabilite pe anul anterior ca urmare a definitivãrii impunerii ºi cele
pentru anul în curs, precum ºi impozitul stabilit în limita termenului de prescripþie se plãtesc în 30 de zile
de la data comunicãrii dispoziþiei de impunere.
(2) Impozitul stabilit pentru anul curent de impunere se plãteºte trimestrial, în patru rate egale, pânã la
data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(3) Impozitul calculat pe baza normelor de venit ºi impozitul forfetar se datoreazã la termenele prevãzute
la alin. (2).
(4) În cazul în care impunerea anualã se face dupã expirarea termenului de platã pentru trimestrul I,
contribuabilul va plãti, cu titlu de impozit, o sumã egalã cu cuantumul impozitului aferent trimestrului
precedent.
Art. 16. — (1) În cazul constatãrii de cãtre organele fiscale a unor abateri de la legislaþia în vigoare pe
linia nedeclarãrii veniturilor, a evidenþierii ºi declarãrii eronate a veniturilor ºi cheltuielilor, în scopul
sustragerii de la plata impozitului sau neconducerii evidenþelor obligatorii prevãzute de lege, pe lângã
aplicarea sancþiunilor prevãzute de legislaþia în vigoare în materie de abateri de la disciplina financiarã,
4
organele fiscale vor proceda la impunerea din oficiu pe baza metodelor stabilite prin instrucþiunile
prevãzute la art. 30 alin. (2) din prezenta ordonanþã de urgenþã, iar în caz de abateri repetate sau în
cazul deþinerii nejustificate a autorizaþiei de funcþionare, prin lipsa de activitate a contribuabililor, pe o
perioadã de 6 luni, organele fiscale vor proceda la reþinerea autorizaþiilor de funcþionare ºi la înaintarea
acestora, în procedurã de urgenþã, autoritãþilor care le-au eliberat, în vederea anulãrii.
(2) Contribuabilii autorizaþi au obligaþia de a prezenta organelor de control autorizaþia de funcþionare în
original.

CAPITOLUL III
Impozitul pe veniturile din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din închirierea,
precum ºi din valorificarea unor astfel de drepturi dobânditeprin moºtenire
Art. 17. — (1) Veniturile din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din închirierea,
precum ºi din valorificarea unor astfel de drepturi dobândite prin moºtenire se supun anual impunerii de
cãtre unitãþile plãtitoare sau, dupã caz, de cãtre organismele de gestiune colectivã, înfiinþate potrivit legii.

(2) Impozitul se calculeazã prin aplicarea cotelor de impozit prevãzute la art. 4 asupra venitului anual
impozabil.
Art. 18. — (1) Venitul anual impozabil se determinã prin scãderea din venitul brut realizat a unei cote
forfetare de cheltuieli, dupã cum urmeazã:
a) 50% în cazul operelor de artã plasticã, de arhitecturã ºi fotografie;
b) 40% în cazul operelor muzicale, indiferent de gen;
c) 30% în cazul operelor ºtiinþifice, precum ºi al operelor ºi prestaþiilor artistice, indiferent de gen, cu
excepþia operelor prevãzute la lit. a) ºi b);
d) 20% în cazul operelor literare, indiferent de gen;
e) 15% în cazul veniturilor din drepturi conexe dreptului de autor.
(2) În situaþia realizãrii de venituri din activitãþi distincte pentru care se acordã cote diferite de cheltuieli,
pentru calculul venitului impozabil se foloseºte cota cea mai mare.
(3) În cazul lucrãrilor de artã monumentalã, venitul anual impozabil se determinã prin scãderea din venitul
brut realizat a cheltuielilor efective.
(4) Cotele prevãzute mai sus nu se aplicã în cazul moºtenitorilor, cu excepþia drepturilor obþinute din
opere muzicale.
Art. 19. — Impozitul se calculeazã de cãtre fiecare plãtitor de venit, cumulat de la începutul anului, prin
recalcularea impozitului la fiecare platã efectuatã cãtre aceeaºi persoanã.
Art. 20. — (1) Când veniturile de natura celor care fac obiectul prezentului capitol sunt aferente unui grup
de persoane, impunerea veniturilor obþinute se face separat, în funcþie de cota-parte ce se cuvine
fiecãrei persoane.
(2) Principiul prevãzut la alin. (1) se aplicã ºi în cazul veniturilor realizate de moºtenitorii aflaþi în
indiviziune.

Art. 21. — Impozitul se calculeazã ºi se reþine de cãtre plãtitorii de venit la fiecare platã ºi se varsã la
bugetul consiliului local pe a cãrui razã teritorialã se aflã unitatea plãtitoare, o datã cu ridicarea
numerarului de la societatea bancarã sau cu depunerea la aceasta a documentelor pentru plata
drepturilor respective sau în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare plãþii acestora, în celelalte cazuri.
CAPITOLUL IV
Impozitul pe veniturile din închirieri, din subînchirieri
ºi din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitaþie

Art. 22. — Veniturile realizate de persoanele fizice, în mod permanent sau temporar, direct sau prin
agenþi economici specializaþi, din închirieri, din subînchirieri ºi din - constituirea dreptului de uzufruct, uz
sau abitaþie, se supun impozitãrii conform dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã.
Art. 23. — Impozitul se calculeazã prin aplicarea cotei de impozit de 15% asupra venitului anual
impozabil.
Art. 24. — (1) Venitul anual impozabil se determinã prin scãderea din veniturile încasate în decursul unui
an a impozitului pe clãdiri, a primelor de asigurare plãtite ºi a impozitului pe teren aferente spaþiului
închiriat, iar în cazul închirierilor sau subînchirierilor de camere mobilate se mai deduce ºi o cotã forfetarã
5
de cheltuieli de 20% din venitul rãmas dupã scãderea impozitelor ºi a primelor menþionate.
(2) În cazul închirierilor ºi subînchirierilor de camere mobilate prin agenþi economici specializaþi, înainte
de deducerea cotei forfetare de 20% menþionatã la alin. (1), se scade comisionul reþinut de aceºtia, pe
baza documentelor justificative.
(3) Venitul din chirii înscris în declaraþia de impunere nu poate fi mai mic decât nivelurile valorice stabilite
prin hotãrâri ale consiliilor locale.
Art. 25. — (1) Declaraþia de impunere se depune o datã cu înregistrarea contractului de închiriere la
organul fiscal ºi în termen de 5 zile de la data încheierii convenþiei între pãrþi atunci când legea nu
prevede obligativitatea - înregistrãrii la organul fiscal.
(2) Declaraþia de impunere se depune o singurã datã sau ori de câte ori se produc modificãri ale
veniturilor care fac obiectul acestui capitol.
(3) La încetarea sursei de venit, contribuabilii sunt obligaþi sã declare aceasta la organul fiscal în termen
de 5 zile.

CAPITOLUL V
Impozitarea altor venituri
Art. 26. — (1) Agenþii economici, instituþiile publice ºi orice alte entitãþi sunt obligate sã calculeze, sã
reþinã ºi sã verse impozit pe sumele brute datorate persoanelor fizice pentru dobânzi, servicii prestate ºi
lucrãri executate de acestea, precum ºi pentru orice activitate desfãºuratã în afara unitãþii la care este
salariatã persoana fizicã beneficiarã de venit, prin aplicarea urmãtoarelor cote:

Venitul lunar impozabil Impozitul lunar


— lei — — lei —
pânã la 500.000 50.000 + 10%
500.001 — 1.500.000 50.000 + 20% pentru ceea ce depãºeºte 500.000
1.500.001 — 2.500.000 250.000 + 25% pentru ceea ce depãºeºte 1.500.000
2.500.001 — 3.500.000 500.000 + 30% pentru ceea ce depãºeºte 2.500.000
peste 3.500.000 800.000 + 40% pentru ceea ce depãºeºte 3.500.000
(2) Fac excepþie de la dispoziþiile alin. (1) urmãtoarele venituri, care se impoziteazã astfel:
a) 1% în cazul dobânzilor plãtite de societãþile bancare pentru depozitele persoanelor fizice;
b) 15% în cazul celor care livreazã mãrfuri sau vând bunuri în regim de consignaþie, cu excepþia
bunurilor din inventarul propriu al persoanei fizice depunãtoare;
c) 20% în cazul drepturilor bãneºti cuvenite pentru invenþii ºi inovaþii.
(3) Veniturile realizate de persoanele fizice din contracte de management nu intrã sub incidenþa
dispoziþiilor prezentului articol, impozitându-se conform dispoziþiilor legale în materie.
(4) Impozitul calculat pe baza cotelor menþionate mai sus se reþine de la beneficiarii de venituri, aºa cum
sunt definiþi la alin. (1), ºi nu se aplicã în cazul persoanelor autorizate care au obligaþia de a emite
documentul de încasare a venitului respectiv.
(5) În cazul veniturilor realizate prin încasãri repetate de la aceeaºi unitate plãtitoare de venit, cu
excepþiile prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã, impozitul se calculeazã prin cumularea
veniturilor realizate în cadrul aceleiaºi luni, deducându-se impozitul reþinut pentru plãþile anterioare.
Art. 27. — (1) Sumele reþinute ca impozit reprezintã impozit definitiv ºi se vireazã la bugetul consiliului
local pe a cãrui razã teritorialã plãtitorii de venituri menþionaþi la art. 26 îºi au domiciliul sau sediul.
Vãrsarea impozitului se face o datã cu ridicarea numerarului de la societatea bancarã sau în ziua
lucrãtoare imediat urmãtoare plãþii, în cazul în care plata se face din casã.
(2) În cazul dobânzilor, impozitul reþinut se varsã de cãtre unitatea plãtitoare pânã la data de 25 inclusiv a
lunii urmãtoare plãþii.
(3) Impozitul necalculat, nereþinut ºi nevãrsat potrivit art. 26 alin. (4) se suportã de cãtre unitatea
plãtitoare de venit ºi reprezintã cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal.
Art. 28. — (1) Veniturile, altele decât cele realizate în baza unui contract individual de muncã încheiat
conform legii, obþinute de artiºti, sportivi ºi alte categorii asemãnãtoare de persoane, profesioniºti sau
amatori, alþii decât cei prevãzuþi la art. 5, realizate în mod independent prin intermediul unor instituþii
publice, asociaþii sau alte entitãþi, ca urmare a participãrii la spectacole, concursuri, campionate ºi alte
manifestãri artistice, culturale ºi sportive, cu excepþia premiilor, se impoziteazã cu cotele menþionate la
art. 26 alin. (1).
6
(2) În cazul veniturilor realizate prin instituþii publice, asociaþii sau alte entitãþi ºi prin organizatori de
manifestãri artistice, culturale ºi sportive, persoane fizice autorizate ºi persoane juridice, impozitarea se
face prin reþinere la sursã, iar termenul de platã este cel prevãzut la art. 27 alin. (1).
(3) Impozitul necalculat, nereþinut ºi nevãrsat se suportã de cãtre unitatea plãtitoare de venit ºi reprezintã
cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal.
Art. 29. — (1) Contribuabilii, persoane fizice, care realizeazã venituri din premii ºi orice fel de câºtiguri au
obligaþia de a plãti impozit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra sumei ce depãºeºte plafonul
neimpozabil menþionat la art. 2 alin. (1) lit. i).
(2) Impozitul se calculeazã ºi se reþine prin stopaj la sursã de cãtre unitãþile care acordã premiile ºi
câºtigurile, vãrsarea impozitului fãcându-se în termen de 5 zile de la data acordãrii acestora.

Capitolul VI
Dispoziþii finale ºi tranzitorii
Art. 30. — (1) Consiliile locale ºi judeþene pot acorda, de la caz la caz, potrivit legii, pentru motive
temeinic - justificate, eºalonãri de plãþi în cel mult 12 rate lunare, amânãri de plãþi pânã la sfârºitul anului
calendaristic, precum ºi reduceri sau scutiri de majorãri de întârziere aferente impozitului neachitat.
(2) Ministerul Finanþelor va elabora instrucþiuni privind evidenþa veniturilor ºi cheltuielilor, metodologia de
calcul, încasare ºi control al impozitului pe veniturile persoanelor fizice ºi formularistica corespunzãtoare,
inclusiv declaraþia de impunere, precum ºi metodele de calcul al impozitului, prevãzute la art. 16 alin. (1),
care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicãrii în Monitorul oficial
al României a prezentei ordonanþe de urgenþã.
(3) Contribuabilii impuºi pe baza normelor de venit ºi cei impuºi forfetar nu au obligaþia sã conducã
evidenþele contabile stabilite prin legislaþia în domeniu.
Art. 31. — Sumele datorate potrivit dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã sunt venituri ale
bugetelor locale, cu excepþia impozitului pe venitul realizat de avocaþi ºi de notarii publici, care se varsã
la bugetul de stat.
Art. 32. — În cazul în care impozitul sau diferenþele de impozit prevãzute la art. 15 nu sunt plãtite în
termen, contribuabilii sunt obligaþi la plata majorãrilor de întârziere, calculate potrivit dispoziþiilor legale.
Art. 33. — (1) În cazul realizãrii de venituri în valutã, impozitul ºi eventualele majorãri de întârziere se
plãtesc în lei.
(2) În cazul în care veniturile se realizeazã în valutã, pentru calculul impozitului prevãzut de prezenta
ordonanþã de urgenþã, evaluarea acestora în lei se face utilizând cursul de schimb al pieþei valutare,
comunicat de Banca Naþionalã a României, din ziua precedentã încasãrii veniturilor respective, potrivit
normelor legale.
Art. 34. — (1) Controlul, constatarea, stabilirea, urmãrirea ºi încasarea sumelor datorate bugetelor locale
potrivit prezentei ordonanþe de urgenþã se efectueazã de cãtre organele de specialitate ale consiliilor
locale.
(2) Pânã la organizarea compartimentelor de specialitate la nivelul consiliilor locale, atribuþiile
menþionate la alin. (1) se aduc la îndeplinire de cãtre organele Ministerului Finanþelor.
Art. 35. — (1) Obiecþiunile, contestaþiile ºi plângerile formulate la actele de control sau de impunere ale
organelor prevãzute la art. 34 se soluþioneazã conform dispoziþiilor legale privind soluþionarea
obiecþiunilor, contestaþiilor ºi a plângerilor asupra sumelor constatate ºi aplicate prin actele de control sau
de impunere ale organelor Ministerului Finanþelor.
(2) În condiþiile exercitãrii controlului, constatãrii, stabilirii, urmãririi ºi încasãrii sumelor datorate bugetelor
locale de cãtre organele de specialitate ale consiliilor locale, se va adopta o nouã procedurã de
soluþionare a obiecþiunilor, contestaþiilor ºi plângerilor formulate la actele de control sau de impunere.
Art. 36. — Termenul de prescripþie a dreptului de a stabili impozitul reglementat prin prezenta ordonanþã
de urgenþã ºi a majorãrilor de întârziere pentru neplata în termen a impozitului, precum ºi de a constata
contravenþii ºi de a aplica amenzi ºi penalitãþi este cel prevãzut de legislaþia privind controlul fiscal.
Art. 37. — (1) Pentru sumele reprezentând impozite achitate în plus, contribuabilul poate cere
compensarea cu alte obligaþii bugetare sau restituirea acestora.
(2) Dreptul de a cere compensarea sau restituirea sumelor menþionate la alin. (1) se prescrie în termenul
prevãzut de legislaþia privind executarea creanþelor bugetare.
Art. 38. — Dreptul de a cere executarea silitã a creanþelor bugetare reglementate în prezenta ordonanþã
de urgenþã se prescrie în termenele prevãzute de legislaþia privind executarea creanþelor bugetare.
7
Art. 39. — (1) Controlul, constatarea, stabilirea, urmãrirea ºi încasarea sumelor datorate bugetelor locale,
inclusiv a majorãrilor de întârziere, pânã la intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã, în
cadrul perioadei de pre- scripþie, se efectueazã, conform legislaþiei în vigoare, pentru perioada în care
obligaþia bugetarã era exigibilã.
(2) obiecþiunile, contestaþiile ºi plângerile aflate pe rol la organele jurisdicþionale, administrative ºi
judiciare se soluþioneazã în conformitate cu legislaþia în vigoare la data constatãrii faptei.
Art. 40. — Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã atrage rãspunderea
contravenþionalã sau penalã, dupã caz, potrivit legii.
Art. 41. — (1) tranºele de venit impozabil prevãzute la art. 4 alin. (1) ºi la art. 26 alin. (1), precum ºi nivelul
impozitului forfetar trimestrial prevãzut la art. 11 alin. (1) se indexeazã anual prin hotãrâre a Guvernului,
pânã la data de 30 noiembrie a fiecãrui an fiscal, pe baza indicelui de inflaþie aferent unei perioade de 12
luni care se încheie la data de 1 noiembrie a aceluiaºi an ºi când creºterea acestuia depãºeºte 20%.
(2) Consiliile judeþene ºi Consiliul General al Municipiului Bucureºti vor stabili prin hotãrâri, pentru anul
fiscal în curs, pânã la data de 1 martie, normele de venit ºi impozitul forfetar, menþionate la art. 8 alin. (1)
ºi la art. 10, în care scop direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene
ºi a municipiului Bucureºti vor transmite propuneri pânã la data de 15 februarie a anului respectiv.
(3) Dupã organizarea compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale, propunerile pentru normele
de venit anual, precum ºi pentru impozitul forfetar vor fi elaborate de cãtre acestea ºi vor fi transmise în
condiþiile alin. (2).
Art. 42. — Definitivarea impunerii privind veniturile realizate anterior datei de 1 ianuarie 1998, respectiv
plata obligaþiilor cãtre buget, se face, potrivit legislaþiei în vigoare, pânã la aceastã datã.
Art. 43. — Prevederile prezentei ordonanþe de urgenþã se completeazã cu dispoziþiile din convenþiile
pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit ºi pe capital, din alte acorduri
internaþionale ºi din acte normative care fac referire la veniturile pentru care sunt aplicabile dispoziþiile
acestei ordonanþe de urgenþã.
Art. 44. — La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã se abrogã: Decretul nr. 153/1954
privitor la impozitul pe veniturile populaþiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 11 mai 1954; anexa nr.
11 la Hotãrârea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr.
54/1990, publicatã în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 33–34 din 8 martie 1990; Hotãrârea
Consiliului de Miniºtri nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populaþiei, publicatã
în Buletinul oficial nr. 41 din 30 aprilie 1970; Decretul nr. 394/1973 privitor la impunerea veniturilor
realizate din închirieri de imobile, publicat în Buletinul Oficial nr. 105 din 17 iulie 1973; ordonanþa
Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunãtãþirea impunerii activitãþilor producãtoare de venit din exercitarea
unei profesii libere ºi din lucrãri literare, de artã ºi ºtiinþifice, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 125/1995; prevederile
referitoare la impozitare din Decretul nr. 101/1980 privind organizarea unor activitãþi de prestãri de
servicii în condiþiile stabilirii pe bazã de cotã-parte din încasãri a veniturilor cuvenite persoanelor ce
desfãºoarã aceste activitãþi, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 26 martie 1980; prevederile referitoare
la impozitul pe venit cuprinse la art. 15 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum ºi
unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
172 din 7 iulie 1994; art. 5 din Decretul nr. 296/1983 privind stabilirea tarifelor pentru transporturile de
produse cu mijloace de tracþiune animalã, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 61 din 10 august
1983; pct. 4 din cap. II al anexei la Ordonanþa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele ºi taxele
locale, publicatã în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 209 din 26 august 1992, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 114/1992; ordonanþa Guvernului nr. 11/1992 privind modul de desfãºurare ºi
impozitare a activitãþii de taximetrie auto, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din
26 august 1992, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 114/1992; art. 77 din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116
din 9 iunie 1995; art. 111 din Legea notarilor publici ºi a activitãþii notariale nr. 36/1995, publicatã în
Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995; art. 4 ºi art. 7 lit. k) din Legea nr. 32/1991
privind impozitul pe salarii, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august
1996; art. I pct. 10 din Ordonanþa Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.
32/1991, republicatã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997;
legea nr. 181/1997 privind impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 17 noiembrie 1997; Ordonanþa de urgenþã a
8
Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea ºi completarea ordonanþei Guvernului nr. 44/1995 privind
îmbunãtãþirea impunerii activitãþilor producãtoare de venit din exercitarea unei profesii libere ºi din lucrãri
literare, de artã ºi ºtiinþifice, publicatã în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 278 din 15 octombrie
1997; art. 5 din legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii ºi Consemnaþiuni din
România în societate bancarã pe acþiuni, numai în ceea ce priveºte impozitul pe venit, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.
Art. 45. — Prezenta ordonanþã de urgenþã intrã în vigoare pe data de 1 ianuarie 1998.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea secretariatului general
al guvernului ºi a departamentului
pentru administraþia publicã localã,
Remus Opriº
Bucureºti, 23 decembrie 1997.
Nr. 85.