Sunteți pe pagina 1din 10

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Ioana Ivan, Tel. +40
372843255, Email: ioana.ivan@cfr.ro, Fax: +40 213158549, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Servicii feroviare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici – Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor
cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2a: Km 614 – Cap Y Bârzava si 2b: Cap Y Bârzava-Cap Y
Ilteu ”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Jud.Hunedoara si Arad

Codul NUTS: RO42 - Vest

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrarile pentru reabilitarea si modernizarea subtronsoanelor geografice km 614 – Barzava si Barzava - Ilteu se incadreaza in categoria de
importanta "B" (constructie de importanta deosebita), model 1 de asigurare a calitatii, conform HGR nr. 766/21.11.1997.
Linia c.f. supusa modernizarii se încadreaza în categoria liniilor retelei de transeuropene de transport (RTE) de baza modernizate (V)"
pentru trafic mixt (V-M), in conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei nr. 2011/275/UE din 26 aprilie 2011, privind o specificatie tehnica de
interoperabilitate referitoare la subsistemul "infrastructura" al sistemului feroviar transeuropen conventional.
Parametrii de performanta ai liniei cu tipul de trafic V-M sunt:
-ecartament normal GB;
-sarcina pe osie: 22,5 t;
-viteza linie: 160 km/h;
-lungimea trenului: 600 m.
Lucrarile pentru reabilitarea si modernizarea subtronsoanelor geografice km 614 – Barzava si Barzava - Ilteu, linie electrificata dubla, pentru
circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, vor acoperi:
Pentru lotul 1
- lucrari de terasamente si consolidari pe o lungime de 44,706 km;
-13 poduri (din care 2 peste Mures), 39 podete;
- lucrari de electrificare si energoalimentare pe o lungime de 44,706 km si lucrari ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), pe o distanta de 44,706
km;
-lucrari civile în 5 statii (inclusiv halte de miscare si halte comerciale),
Cheltuielile diverse si neprevazute (9,7512% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute): 157.441.025 lei.
Pentru lotul 2
- lucrari de terasamente si consolidari pe o lungime de 36,123 km;
-17 poduri (din care 2 peste Mures), 25 podete, 1 tunel de 649 m;
- lucrari de electrificare si energoalimentare pe o lungime de 36,123 km, si lucrari ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), pe o distanta de 36,123
km;
- lucrari civile în 6 statii (inclusiv halte comerciale si punct de sectionare),
Cheltuielile diverse si neprevazute (9,7484% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute): 180.287.438 lei.

Proiectul se incadreaza în Axa prioritara 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de
transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UE, Domeniul major de interventie 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
feroviare de-a lungul Axei
Prioritare TEN - T 22, planificat pentru co-finantare din Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial pentru Transport
2007-2013 si 2014-2020.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:35 Pagina 1/10


Fisa de date
45213321-9 Lucrari de constructii de gari feroviare (Rev.2)

45221112-0 Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)

45234115-5 Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)

45315300-1 Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1: „Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici – Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia
trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2a: Km 614 – Cap Y Bârzava”. Valoare
1.772.021.055 lei (fara TVA), din care 157.441.025 lei cheltuieli diverse si neprevazute (9,7512,% din valoarea estimata a contractului)
Lotul 2: „Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici – Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia
trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2b: Cap Y Bârzava - Cap Y Ilteu”. Valoare
2.029.695.888 lei (fara TVA), din care 180.287.438 lei cheltuieli diverse si neprevazute (9,7484% din valoarea estimata a contractului)
Valoarea estimata fara TVA: 3,801,716,943.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


60 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Garantia de participare se constituie conform prevedrilor art.86 alin (1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Garantia de participare se constituie in lei sau pentru calculul echivalentei in alta moneda/valuta decat lei se va avea in vedere cursul
comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor (Formularele 2a si 2b) si este de
32.000.000 lei, fara TVA pentru lotul 1 si 36.000.000 lei, fara TVA pentru lotul 2. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de
minimum 120 zile de la termenul limita de depunere al ofertei.
Suma ce se va retine din garantia de participare se calculeaza potrivit art 278ˆ1 din OUG 34/2006.
Ofertantii care se incadreaza in randul intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), vor beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare,
conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Garantia de buna executie: 10 % din valoarea contractului (fara TVA) pentru fiecare lot in parte.
Garantia de buna executie se constituie conform prevederilor art.90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantii care se incadreaza in randul intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), vor beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie,
conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial pentru Transport 2007-2013 si 2014-2020 si bugetul de stat.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul asocierii, oferta trebuie sa cuprinda un
acord de asociere

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:35 Pagina 2/10


Fisa de date
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) HG nr.1405/2010, Anexa2 d) Ordinul MT nr.774/2013 e) Legea 346/2004 f) Ordinul MT nr.290/2000 g) OUG.66/2011 art.15, h) Ordinele
ANRMAP nr.314/2010, nr.302/2011 si nr.509/2011 i) site-ul www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Declaratiile pe proprie raspundere trebuie semnate de reprezentantul legal al operatorului economic si depuse in original.
1. Ofertantul/asociatul/terul susinator nu trebuie sa se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonansa de Urgensa a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de lucrari, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnat prin hotarare definitiva a
unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
In acest sens, ofertantul/asociatul/terul sustinator va depune o Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original
(Formular 3 si 3.1 - daca este cazul).
2. Va fi exclus din procedura ofertantul /asociatul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare.
In acest sens, ofertantul/asociatul va depune o Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original (Formular 4).
Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile completarile ulterioare, lit. a), lit.c1 si lit d) va
fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (Formular 4.1).
Ofertantul va depune:
a. Certificatul fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul
social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
b. Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are
sediul social care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
Aceste documente vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institusiile autorizate ale tarii de origine (certificate de
atestare fiscala, caziere fiscale, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor,
taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Aceste documente vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie
conforma cu originalul insotite de traducerea autorizata si legalizata.
Nota:
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compentarilor conf.
Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, vor fi respinse.
3. Va fi exclus din procedura ofertantul care nu depune Declaratie pe proprie raspundere privind Certificatul de participare la licitatie cu
oferta independenta, sau il depune insa nu este conform Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP. Aceasta declaratie se depune in original
(Formular 5).
Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pe mai multe loturi diferite, ofertantul nu are dreptul ca in cadrul
aceleiasi proceduri:
a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competisie a tuturor ofertantilor in cauza;
b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
ATENTIE!
a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct
de la autoritatile competente.
b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii
obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. A se vedea prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al
ANRMAP.
c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (membrii asocierii) prezinta
inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compentarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institusiile autorizate ale tarii de
origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.
d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a
ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit, prin
care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local,
scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este termenul limita de depunere a ofertelor.
4. Ofertantul/Ofertantul asociat/Terul sustinator/Subcontractantul la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Declaratia
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 (Formular 8).
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie:
• Ofertantul/ofertantul asociat/Subcontractantul/Terul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere
sau de supervizare si/sau are acsionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se
afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu
persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.
• Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante
ce pot influenta continutul documentasiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: MOLDOVAN Macarie Alexandru, TRIFAN Valentin
Florin, BAICU Sorina, ALEXANDRU Victor, IRIMES Luca Macedon, BLEOTU Iulian-Danus, BOLCHIS Oana, Petrescu Irina,URSU Mihai,
PERJU Anca, FLORESCU Maria, COMAN Constanta Daniela, VLAD Nicolae, COMAN Mariana, FIERARU Doinita, MARIN Valentin, IVAN
Ioana Alexandra, ZUBCOV Eugen, TOMA Mirela, KISS Mariana, STANESCU Bogdan Iulian, AXENIE Irina, BENTZ Violeta Carmen,
MARGHESCU Costinela, NICOLAU Mara Caterina, KOSZTAN Eva Nicoleta, MIRZAC Ioan, BUCUR Stefan, STAN Cristian, GROPARU
Dorin-Nicusor, GLODEANU Mihai, BECA Zoe, SANDU Mircea Eugen, TOTILCA Marilena Iosefina, IUGA Luminita, BALTAC Sandica,
STAUDT Gabriela, MEDELES Cecilia, BATIESCU Daniela Madalina, ALECU Ana Maria Cristiana, SERBU Diana, BADEA Geta Rodica,
CONSTANTIN Doina, UNGUROIU Alina, TONCU Stefan Catalin, VAMESU Madalina Daniela, MIRICA Florina, MELINTE Ionut, PREDA
Georgiana, BUHOLT Mariana, LAUDAT Mirela Gabriela, PAPA Traian, PETRESCU Violeta Elena. Pe parcursul aplicarii procedurii de
atribuire Autoritatea Contractanta va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparisia unui conflict
de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de
actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica.
Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile art. 46 din OUG nr. 34/2006
cu modificarile si completarile ulterioare.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:35 Pagina 3/10


Fisa de date
1. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional:
-Pentru persoane juridice romane: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comersului de pe langa Tribunalul Municipiului
Bucuresti/teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate autorizat al ofertantului pentru activitati de tipul celor supuse prezentei procedurii
de achizitie publica. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comersului se va depune in original/copie legalizata/copie lizibila cu mensiunea „conform
cu originalul”.
-Pentru persoane juridice straine: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenensa din punct de
vedere profesional, conforme legii tarii de Rezidenta a operatorului economic
Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite
de catre fiecare asociat pentru partea de contract pe care o va executa.
ATENTIE!
a. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul
sustinator).
2. Agrement Tehnic Feroviar eliberat de Autoritatea Feroviara Romana - AFER pentru executia de lucrari feroviare.
Conform prevederilor OMT nr.290/2000, Anexa 1, cap. II, art. 8, lit. a, precum si Anexa 5, cap. II, art. 8, lit. a, solicitantii de
autorizatii/agremente tehnice, trebuie sa depuna la AFER cereri in acest sens, cereri ce primesc numere de inregistrare.
Ca urmare, in vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a) Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertei, vor prezenta in oferta copii lizibile ale
acestora semnate si stampilate de ofertant “conform cu originalul”, inclusiv pagina cu vize.
b) Ofertantii straini care nu detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertei, vor prezenta in oferta copii ale
documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat), valabile la
data limita de depunere a ofertei si urmatoarele documente:
- un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru
autoritatea contractanta, toate autorizatiile/agrementele AFER pana la semnarea contractului;
- dovada demararii procedurii de obtinere a autorizatiilor/agrementelor AFER.
c) Ofertantii romani si straini care nu detin autorizatii/agremente AFER sau orice alte documente doveditoare, vor depune urmatoarele
documente:
- un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru
autoritatea contractanta, toate autorizatiile/agrementele AFER pana la semnarea contractului;
- dovada demararii procedurii de obtinere a autorizatiilor/agrementelor AFER.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro
In cazul asocierilor, cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie referitoare la cifra de afaceri în domeniul obiectului Ofertantul va depune: Formularul 9 + Anexa
contractului, în original din care sa rezulte cifra medie de afaceri în domeniul Angajamentul ferm va fi depus în original.(Formular 19 si/sau
obiectului contractului, pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) a ofertantului, elaborat în conformitate cu Formularul 21).
care trebuie sa fie de minimum: Formularele 3.1 si 4.1 (daca este cazul)

1.000.000.000 lei pentru lotul 1 si de


1.200.000.000 lei pentru lotul 2

Ofertantul va prezenta o lista cu facturile pentru anii 2011, 2012 ?i 2013 sau
alte documente relevante pentru anii 2011, 2012 si 2013 care sa ateste cifra
de afaceri in domeniul obiectului contractului.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta valuta comunicat de
BNR pentru anul respectiv.
Nota:
a) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si
financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana,
indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana
respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie
ofertantului resursele financiare invocate.
b)În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta
minima privind situatia economica si financiara poate fi îndeplinita prin
cumul. Daca grupul de operatori îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei
minime privind situatia economica si financiara invocând sustinerea
acordata de catre o alta(e) persoana(e), modalitatea de îndeplinire a cerintei
este similara ofertei individuale mentionate mai sus, cu precizarea ca
sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.
Tertul sustinator va depune Declaratii privind neîncadrarea în dispozitiile
art.180 si 181 lit a), c1) si d) si art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Demonstrarea cerintei se va face fie de ofertant/asociere fie de sustinator
fara cumularea acestora. Daca sunt mai multi sustinatori demonstrarea
cerintei se face de catre un singur sustinator.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:35 Pagina 4/10


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara Ofertantul va completa Formularul 10.
Lista contractelor de lucrari executate in ultimii 5 ani calculati pana la data Experienta similara se va dovedi prin prezentarea de
limita de depunere a ofertelor. Din lista trebuie sa reiasa indeplinirea documente/certificate/etc.
urmatoarelor cerinte:
1.1.Realizarea de lucrari de reabilitare/ modernizare/ construire
infrastructura si suprastructura de cale ferata pentru circulatia trenurilor cu
viteza de 160 km/h sau mai mult, pe o distanta de cel putin:
-44 km cale ferata dubla pentru lotul 1, din maximum 3 contracte;
-36 km cale ferata dubla pentru lotul 2, din maximum 3 contracte.
Lucrarile din cadrul contractelor prezentate trebuie sa fi fost executate pe
intreaga distanta precizata pentru fiecare lot.
1.2.Realizarea de lucrari de arta:
-executia a cel putin unui pod de cale ferata dubla, avand cel putin o
deschidere de minimum 100 m, pentru lotul 1;
-executia a cel putin unui pod de cale ferata dubla, avand cel putin o
deschidere de minimum 100 m, pentru lotul 2;
-executia unui tunel feroviar cu lungimea de minimum 500 m pentru cale
ferata dubla sau tunel de metrou cu lungimea de minimum 500 m, care sa
asigure doua linii de circulatie, pentru lotul 2.
1.3.Ofertantul trebuie sa fi realizat linie de contact cu suspensie catenara
alimentata în curent alternativ pe o lungime de:
- 44 km cale ferata dubla pentru lotul 1, din maximum 3 contracte;
- 36 km cale ferata dubla pentru lotul 2, din maximum 3 contracte.
1.4.Ofertantul trebuie sa faca dovada realizarii unei substatii de tractiune cu
urmatoarele caracteristici:
- Alimentare din retea electrica de înalta tensiune
- Alimentare a liniei de contact in curent alternativ.
Cerinta trebuie indeplinita pentru fiecare lot.
1.5.Realizarea a cel putin unui sistem SCADA sau echivalent, respectiv a
unui sistem de comanda, achizitie si gestionare date, pentru specialitatea de
electrificare si energoalimentare de linii de cale ferata.
Cerinta trebuie indeplinita pentru fiecare lot.
1.6.Centralizare electronica – configurarea, implementarea si punerea în
exploatare a unui sistem de centralizare electronica (electronic interlocking)
pentru calea ferata.
Cerinta trebuie indeplinita pentru fiecare lot.
Avand in vedere faptul ca sistemele de siguranta implementate pe calea
ferata sunt fundamental diferite de cele aplicate in alte domenii de transport
pe sine, nu se vor accepta referinte provenite din proiectele implementate la
retelele de tramvai si/sau metrou.
1.7 RBC - configurarea, implementarea si punerea în exploatare a unui Ofertantul va depune:
sistem "Radio Block Center" (RBC) pentru o aplicatie ERTMS cu ETCS nivel Formularul 11 insotit de documente/certificate,etc care sa ateste
2 care sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte: indeplinirea cerintelor.
-ofertantul sa fi pus în exploatare cel putin un sistem RBC – ETCS nivel 2, Avand in vedere ca trebuie respectate cerintele obligatorii ale
-ofertantul trebuie sa faca dovada ca sistemul prezentat pentru dovedirea Specificatiilor Tehnice Pentru Interoperabilitate (TSI) ale UE,
experientei similare a îndeplinit, inclusiv în exploatare, functia de Anexa A, se vor accepta numai certificari buna executia ETCS
HANDOVER cu unul produs de alt producator, pe baza cerintelor europene (RBS) din statele UE si Elvetia.
precizate în subsetul 039, versiune 2.1.2 sau ulterioara; Avand in vedere faptul ca sistemele de siguranta implementate
-sistemul trebuie sa fi fost pus în exploatare, confirmata de pe calea ferata sunt fundamental diferite de cele aplicate in alte
certificari/documente care atesta functionarea sistemului la momentul domenii de transport pe sine, nu se vor accepta referinte
punerii în functie/implementarii, respectiv care atesta ca sistemul a fost pus provenite din proiectele implementate la retelele de tramvai
in exploatare. si/sau metrou.
-ofertantul va face dovada ca el a configurat, implementat si pus în
exploatare întregul sistem RBC prezentat ca experienta similara.
Cerinta trebuie indeplinita pentru fiecare lot.
1.8. Lucrari de constructii cladiri.
Pentru lotul 1: construirea a cel putin unei cladiri cu o suprafata desfasurata
de minim 393 mp;
Pentru lotul 2: construirea a cel putin unei cladiri cu o suprafata desfasurata
de minim 345 mp.
Nota:
Contractul/contractele prezentate pentru dovedirea experientei similare
trebuie sa fie finalizat/finalizate, iar lucrarile trebuie sa fie executate si duse
la bun sfârsit.
Conform ORDIN ANRMAP 509/2011, art. 14
„(1) Prin formulele "lucrari executate si duse la bun sfarsit" si "contract de
lucrari finalizat" se intelege:
- lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie
partiala; sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau
-lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.”

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:35 Pagina 5/10


Fisa de date
2. Ofertantii trebuie sa prevada in cadrul ofertei urmatorul personal: Ofertantul va depune pentru managerul de proiect:
2.1.Managerul de proiect - Curriculum Vitae, in original si semnat de titular (Formular 14);
Persoana desemnata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: - Copie lizibila cu mensiunea ”conform cu originalul” a diplomei;
•absolvent de studii superioare - Documente care sa ateste experienta specifica solicitata;
•experienta specifica – implicarea, ca manager de proiect sau ca adjunct al - Angajamentul de participare si/sau Declaratie de disponibilitate
managerului de proiect, în cel putin un contract si implicarea, in calitate de (Formular 15).
expert, in cel putin un contract de lucrari de Ofertantul va depune pentru Responsabilul/Responsabilii tehnici
reabilitare/modernizare/construire a infrastructurii si/sau suprastructurii cu executia:
feroviare. - Copii dupa atestarile tehnico-profesionale ale RTE, valabile la
Domeniul infrastructurii si/sau suprastructurii feroviare se refera la calea data limita de depunere a ofertei.
ferata si nu cuprinde domeniile „metrou” si „tramvai”. - Angajamentul de participare si/sau Declaratie de disponibilitate
Nota: Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate (Formular 16).
comunicarile scrise intre Antreprenor si Autoritatea Contractanta si/sau
Managerul de proiect vor fi in limba romana.
In cazul in care expertii propusi nu sunt vorbitori de limba romana,
operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretariat de
specialititate din/in limba romana, pe toata durata contractului si in functie
de necesitasile care pot aparea pe parcursul realizarii activitatii proiectului.
Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri
de calitate.
2.2.Responsabilul/Responsabilii tehnici cu executia
Pentru Lotul 1 - Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici cu
executia lucrarilor de constructii conform OMLPTL nr. 777/26.05.2003, art 9
alin(1) se face pentru toate cerintele de calitate prevazute la art. 2 alin. (2),
sau in conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind
recunoasterea calificarilor profesionale si a recunoasterii reciproce a
diplomelor, certificatelor si a altor titluri de studiu prevazute la art.53 (ex-
articolul 47 TCE), se accepta fiecare categorie de lucrari de specialitate,
pentru urmatoarele domenii de constructii:
I – Constructii civile, energetice, telecomunicatii;
II – Constructii poduri;
III – Constructii de cai ferate...".
Astfel acest personal trebuie sa acopere prin autorizarile detinute categoriile
prevazute in legislatia in domeniu (Legea nr.10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare, HG nr.925/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare, etc).
Atestatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei.
Pentru Lotul 2 - Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici cu
executia lucrarilor de constructii conform OMLPTL nr. 777/26.05.2003, art 9
alin(1) se face pentru toate cerintele de calitate prevazute la art. 2 alin. (2),
sau in conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind
recunoasterea calificarilor profesionale si a recunoasterii reciproce a
diplomelor, certificatelor si a altor titluri de studiu prevazute la art.53 (ex-
articolul 47 TCE), se accepta fiecare categorie de lucrari de specialitate,
pentru urmatoarele domenii de constructii:
I – Constructii civile, energetice, telecomunicatii;
II – Constructii poduri, tunele;
III – Constructii de cai ferate...".
Astfel acest personal trebuie sa acopere prin autorizarile detinute categoriile
prevazute in legislatia in domeniu (Legea nr.10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare, HG nr.925/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare, etc).
Atestatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei.
3. Ofertantul va depune o declaratie in original, privind efectivul mediu anual Ofertantul va depune Formularul 12
al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani.
4.Ofertantul va depune formularul cu informatiile referitoare la personalul de Ofertantul va depune Formularul 13
conducere. Angajamentul ferm va fi depus in original.(Formular 20 si/sau
Nota: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si elaborat in conformitate cu Formularul 21); 3.1 si 4.1 (daca este
profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, cazul).
indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana
respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Tertul sustinator va depune Declaratii privind neincadrarea in dispozisiile
art.180 si 181 lit a), c1) si d) din OUG 34/2006 cu modificari si completari
Subcontractarea Daca este cazul, ofertantul va depune lista cu subcontractantii
Ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii indiferent de procentul de (Formular 17)
subcontractare si toate datele de recunoastere a subcontractantilor (daca
este cazul).
Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de
achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in
fata contractantului.
In cazul in care, un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si
este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune inainte de
semnarea contractului cu autoritatea contractanta, contractul incheiat intre
ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie
publica.
Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face
numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica
propunerea tehnica si financiara prezentate initial.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:35 Pagina 6/10


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001: 2008 sau Certificate, documente, alte dovezi privind standardele de
echivalent valabil la termenul limita de depunere a ofertelor. asigurare a calitatii.
Ofertantul va prezenta certificatul de calitate de mediu SR EN ISO 14001:
2005 sau echivalent valabil la termenul limita de depunere a ofertelor.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza
probe/dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardele specificate,
sau echivalent.
Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitasii nu pot fi
prezentate de terul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in
care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare
membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


18/1/1332/19.05.2014

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Da

Alte publicari anterioare

Numarul anuntului in JO:2014/S040-066884 din 26.02.2014

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:35 Pagina 7/10


Fisa de date
Ofertantul va depune o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile
obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului sunt
utrmatoarele:
-Inspectia Muncii - organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei, www.inspectmun.ro;
-Inspectoratele teritoriale de Munca din fiecare judet si municipiul Bucuresti.
Este obligatorie intocmirea propunerii tehnice astfel incat in procesul de evaluare informatiile din aceasta sa permita identificarea facila a
corespondentei cu cerintele tehnice din caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat aceasta sa corespunda in totalitate cerintelor din Caietul de Sarcini.
In cazul in care vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant fata de cerintele caietului de sarcini oferta va fi declarata ca
fiind neconforma.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic trebuie sa contina, ca element distinctiv constitutiv valoarea rezultata
in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara depusa (fara diverse si neprevazute).
In cazul cand vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant fata de cerintele Caietelor de Sarcini/specificatiilor
tehnice/cerintelor beneficiarului, oferta va fi declarata ca fiind neconforma.
Ofertele admisibile vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a preturilor ofertate.
Propunerea financiara va fi prezentata de catre ofertanti in conformitate cu documentatia aferenta anuntului de participare si conform
formularelor aferente incluse in sectiunea „Formulare”. (Formularul nr.22, Formularul nr.23).
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
In conformitate cu prevederile art.11 alin.4 din HG.925/2006,ofertantii au dreptul de a prezenta initial o declaratie pe propria raspundere,
semnata de reprezentantul legal, insotita de anexa, prin care confirma ca indeplinesc cerintele de calificare din fisa de date si in care
mentioneaza succint modul de indeplinire al cerintelor
Adresa la care se depun ofertele: Compania Nationala de Cai Ferate"CFR"-SA,bulevardul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, aripa Gara de
Nord, camera 40. Numarul de exemplare pe suport hartie: un exemplar original si 3 copii. Oferta tehnica si cea financiara vor fi depuse si in
format electronic (CD/DVD), in plicul cu originalele.
Modul de prezentare: Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile in PACHETE SEPARATE, marcand corespunzator pachetele cu
"ORIGINAL" si, respectiv,"COPIE".
Aceste pachete interne, continand originalul si copiile, vor fi introduse intr-un colet exterior.
Coletul exterior va fi marcat dupa cum urmeaza:
i. adresa de depunere a Ofertelor
ii. sa contina identificarea precisa a acestei proceduri de atribuire
iii. sa contina numele si adresa Ofertantului
iv. sa fie adresata Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” - SA, asa cum a fost indicat in acesta documentatie de atribuire
v. avertismentul: A NU SE DESCHIDE DECAT IN PREZENTA COMISIEI DE EVALUARE la data si ora specificate in anuntul de participare.
Daca coletul exterior nu este sigilat si marcat conform celor de mai sus, Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” - SA nu-si va asuma nicio
responsabilitate pentru pierderea/deschiderea Ofertei inainte de termenul stabilit prin aceasta Documentatie de atribuire.
Oferta se depune la adresa autoritatii contractante insotita de scrisoarea de inaintare (Formular 1), scrisoarea de garantie de participare in
original si documentele de IMM, daca este cazul.
Ofertantul nu are dreptul:
-sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale/comuna si sa fie nomimalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa
caz, a celei in care este ofertant asociat.
Modul de transmitere a ofertei: prin posta, prin depunere direct la sediul autoritatii contractante sau alte forme de depunere.
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei: Ofertantii au posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei depuse numai pana la data limita de
depunere a ofertei.
Deschiderea ofertelor: Ofertele se vor deschide de catre comisia de evaluare ai carei membri vor semna declaratii de disponibilitate si
confidentialitate. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, in baza imputernicirilor si a
actului de identitate. Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal de deschidere semnat de membrii comisiei de evaluare,
de reprezentantii operatorilor economici prezenti la sedinta de deschidere si, dupa caz, observatorii UCVAP, in care se va desemna modul
de desfasurare al sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte
consemnandu-se totodata lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte.
Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de catre comisia de evaluare in cadrul unor
sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor, in etapa de evaluare a ofertelor.
Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfasura in conformitate cu cap.VI din HG.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:35 Pagina 8/10


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul de coeziune prin POS-T 2007-2013, POS-T 2014-2020 si bugetul de stat.

Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport

VI.3) ALTE INFORMATII


Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere, privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, tert sustinator), in care
se va mentiona calitatea de participant la procedura, precum si datele de recunoastere ale participantilor (Formular 6 si 7).
Modalitatea de departajare a ofertelor conforme, aflate pe primul loc si care prezinta preturi egale: Autoritatea Contractanta va solicita
ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis sigilat, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara
are pretul cel mai scazut.
In cazul in care un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va declara partea din
contract pe care o subcontracteaza, impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor si va depune inainte de incheierea contractului cu
autoritatea contractanta, contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica.
Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibila pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui
tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile
respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica.
Durata efectiva de executie a lucrarii este de 36 luni iar perioada de garantie a lucrarii este de 24 de luni.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA Directia Asistenta Juridica

Adresa postala: Bd.Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213192525, Fax: +40 213192526

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:35 Pagina 9/10


Fisa de date
LOT NR. 1 DENUMIRE: „Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici –
Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia
trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada,
subtronsonul 2a: Km 614 – Cap Y Barzava”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Lucrarile pentru reabilitarea si modernizarea subtronsonului geografic 2a: km 614-Cap Y Barzava vor acoperi:
-lucrari civile in 5 statii (inclusiv halte de miscare si halte comerciale), lucrari de terasamente si consolidari pe o lungime de 44,706 km,
13 poduri (din care 2 peste Mures), 39 podete, lucrari de electrificare si energoalimentare pe o lungime de 44,706 km si lucrari ERTMS
(ETCS nivel 2 + GSMR), pe o distanta de 44,706 km
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Reabilitarea si modernizarea subtronsonului geografic 2a: km 614-Cap Y Barzava - 44,706 km

Valoarea estimata fara TVA: 1,772,021,055.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 60 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Cheltuielile diverse si neprevazute (9,7512% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute): 157.441.025 lei.
Valoarea garantiei de participare: 32000000.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: „Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici –


Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia
trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada,
subtronsonul 2b: Cap Y Barzava-Cap Y Ilteu”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Lucrarile pentru reabilitarea si modernizarea subtronsonului geografic 2b: Cap Y Barzava-Cap Y Ilteuvor acoperi:
-lucrari civile in 6 statii (inclusiv halte comerciale si punct de sectionare), lucrari de terasamente si consolidari pe o lungime de 36,123
km, 17 poduri (din care 2 peste Mures), 25 podete, un tunel de 649 m, lucrari de electrificare si energoalimentare pe o lungime de
36,123 km si lucrari ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), pe o distanta de 36,123 km
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Reabilitarea si modernizarea subtronsonului geografic 2b: Cap Y Barzava-Cap Y Ilteu- 36,123 km

Valoarea estimata fara TVA: 2,029,695,888.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 60 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Cheltuielile diverse si neprevazute (9,7484% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute): 180.287.438 lei.
Valoarea garantiei de participare: 36000000.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:35 Pagina 10/10