Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: I
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Unitatea de învăţare: Textul şi sfera cunoaşterii
Tema zilei: Traista cu basme şi poveşti
Tema lecţiei: Grupul de litere ci , Ci
Tipul lecţiei: predare integrată
Durata: 100 min.
Obiective: a) cognitive: O1 – să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, silabele
dintr-un
cuvânt şi sunetele dintr-o silabă;
O2 – să sesizeze legătura dintre enunţurile şi imaginile care le înso-
ţesc;
O3 – să identifice grupul de litere ci, Ci în coloane şi în text;
O4 – să integreze cuvintele noi în enunţuri;
O5 – să răspundă la întrebările referitoare la text;
O6 – să dea exemple de cuvinte care încep cu grupurile de litere;
b) afective: O7 - să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu
ceilalţi,
pentru a cânta în colectiv;
c) psiho – motorii:O8 – să scrie corect grupurile de litere ci, Ci în cuvinte
şi pro-
ziţii;
O9 – să deseneze, folosind codul culorilor;
O10 – să execute mişcările unui cântec;
Metode procedurale: metoda fonetică analitico – sintetică, conversaţia, explicaţia,
exerciţiul,
analiza, diagrama Wenn, jocul didactic;
Resurse materiale: planşă cu grupul de litere, planşă ce reprezintă un spectacol de
circ, fişe de
muncă destinate recunoaşterii grupului de cuvinte care nu sunt în manual;
Evaluare: - evaluarea comportamentului elevilor pe parcursul lecţiei;
- aprecierea prin întăriri pozitive;
Propunător: Cseh Maria
STRATEGII DIDACTICE
Etapele lecţiei O.R. Activitatea propunătorului Activitatea Metode şi
elevilor procedee
1.Avampremiera Partea I (prima oră)
a)organizarea clasei -se pregătesc
-pregătirea materialelor necesare pentru oră
lecţiei
O7 b) – captarea atenţiei: Pe o planşă
este desenată Albă ca Zăpada ală- -conversaţia
turi de ştirile zilei:
ŞTIRILE ZILEI
BUNĂ ZIUA, DRAGI PITICI!
AZI ESTE JOI,.......MARTIE
2008 -doi elevi vor îm
VOM INTRA ÎN LUMEA Părtăşi
O7 MINUNATĂ A PITICILOR.
O10 NE ÎMPĂRTĂŞESC....şi........ -cântă, execu-
*Fiecare copil are în mână un pitic tând mişcările
desenat şi vor cânta cântecelul versurilor
,,Noi
2.Organizarea si- O1 suntem voinicii” -...despre piticii met.fonetică
tuaţiilor de -...pi-ti-cii analitico-sin
învăţare - Despre cine am cântat noi acum? tetică
-Să despărţim cuvântul în silabe.
-Care este prima silabă/a doua/a -pronunţă ci
treia silabă? -...sunetul ci
O2 -Haideţi să pronunţăm ultima silabă
 Analiza O1 -Ce sunet auzim?
planşei
 Pe o planşă este reprezentată -observă şi -observaţia,
lumea circului răspund Analiza
 Pe bază de întrebări şi răspun -...clovni,....
suri, se analizează planşa:
-Ce observaţi pe planşă? -...cinci
-Cum sunt îmbrăcaţi piticii? met.fonetică
-Haideţi să numărăm piticii.Câţi analitico-sin
sunt? -...dintr-o silabă tetică
-Să despărţim cuvântul în silabe.
-Din câte silabe este format cuvân- -...ci, n, ci
tul?
-Ce sunete auziţi în silabă?
-Din câte litere credeţi că se scrie
sunetul ci?
-Fiţi foarte atenţi că acest sunet se
 Scrierea O8 scrie din două litere. -vor scrie două Demonstraţia
grupului rânduri cu gupul Scrie!
de litere -Deschidem caietele şi vom nota de litere
acest grup de litere care este format
din două litere:c şi i care se pronun-
ţă împreună ci
 Învăţătoarea va verifica per-
 Citirea co- manent modul cum scriu elevii -...cireşi,căciulă.. -exerciţiul
loanelor O3 -formulează 2-3
-Ce este desenat sus pe pagină? propoziţii
-Formulaţi o propoziţie despre ci-
reşe/căciulă/arici -citesc în ritm -demonstraţia
propriu, în şoap-
tă coloanele din
-Vom citi împreună coloanele manual
* Se realizează citirea model de -fiecare elev va
către învăţătoare citi câte o coloa- -exerciţiul

O3 -încercuiesc gru-
pul de litere
-După ce am citit, vom sublinia
grupul de litere ci, Ci pe fişele de
lucru
 Scrierea O8 -vor scroie în -exerciţiul
cuvintelor Partea a II-a (ora a II-a) caiete cuvintele
-Acum,după ce am citit cuvintele,
 Citirea O2 vom scrie în caiete câteva dintre -vor citi 2-3
textului acestea elevi
 Se va face citirea model -explicaţia
 Citirea în lanţ
 Explicarea cuvintelor necu- -vor arăta pe
noscute: clovn, dresor, trupă etc. imagine sau
-Puneţi degetul pe imaginea din planşă
O4 manual şi arătaţi unde este desenat
clovn, dresor etc. -alcătuiesc oral
 După explicarea cuvintelor propoziţii
din text, se vor alcătui propoiţii cu
aceste cuvinte

 Analiza O5 -...La circ -conversaţia


textului -...despre un
-Cum se numeşte textul? spectacol de circ
-Despre ce eveniment important
este vorba? -...la circ

-Unde a mers Cecilia?


-Cine sunt cei care organizează
 Scrierea O8 spectacolul? -vor scrie pro- -exerciţiul
propoziţiei poziţia
3.Fixarea cunoş- O6  Se va scrie pe caiet ,,Cinci -Ciprian -diagrama
tinţelor pitici sunt voinici” -cireşe,circ,cinci Wenn
 Aplicând metoda diagrama -exerciţiul
Wenn, se dau exemple de cuvinte
care încep cu ci, Ci

Grupuri de litere

O9

Joc didactic: pe o fişă de


lucru se
dau următoarele cerinţe:
1.Faceţi corespondenţa dintre
silabele si cuvintele scrise de tipar
şi cele de mână.
2.Colorează respectând următoarea
corespondenţă.(codul culorilor)