Sunteți pe pagina 1din 4

“APROB” PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

Directorul Liceului Teoretic „______________” la ştiinţe, clasa a II-a C, anul de studii 201_ – 201_

_________________________ ___________ profesor: ______________________

Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi Nr de Data Obser-


evaluare ore vaţii
Modulul I „ Natura-
lumea din jurul tău „
1.1 Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea 1.Natura- ●Exerciţii p/u cunoaşterea naturii 1
ştiinţifică a termenilor – cheie: natură,mediu mediul înconjurător localităţii natale, ţării;
înconjurător, corp, natural/ artificial, ocrotire. ●Observări ghidate asupra mediului
înconjurător;
●Exerciţii de identificare a
corpurilor vii şi nevii, pe baza
1.2 Descrierea unor caracteristici observabile ale însuşirilor acestora;
2. Corpuri din natură
diferitor corpuri din natură. ●Exerciţii de comparare şi 1
(terestre/cereşti) clasificare a corpurilor conform
grupului de echivalenţă prin
1.3 Compararea corpurilor din natură pe baza unor alcătuirea de tabele;
observaţii proprii. ●Interpretări ale unor acţiuni,
3. Corpurile terestre atitudini ale omului faţă de mediul 1
(vii/nevii, înconjurător prin discuţii, jocuri de
naturale /artificiale) rol, dramatizări, etc.;
1.4 Ordonarea obiectelor pe baza unor criterii date. ●Evaluare-descrierea unui corp pe
baza unui algoritm dat;
Alcătuirea enunţurilor cu
termenii:natură, om de ştiinţă, corp,
corp natural, corp artificial, ocrotire. 1
4. Evaluare sumativă:
Ce este natura?
Test format din toate tipurile de
1.5 Identificarea unor efecte pozitive/negative ale itemi
activităţii omului asupra mediului înconjurător. Ameliorare- recuperare
Modulul II „Lumea vie”

2.1 Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea 1. Locul de trai al omului ● Observări dirijate asupra vieţui- 1
ştiinţifică a termenilor-cheie: localitate, mediu (rural / urban) toarelor şi mediilor de viaţă ale
familial, mediu şcolar, convieţuire, mediu de viaţă. acestora;
●Joc didactic”Turul oraşului”;
2. Mediul familial ●Joc didactic „Cutia cu idei”; 1
2.2 Comunicarea, sub diverse forme ale ●Exersări ale unei ţinute corecte în
observaţiilor efectuate asupra mediilor de viaţă ale 3. Mediul şcolar bancă; 1
lumii vii. ●Exerciţii şi activităţi de autocu-
4. Mediul social noaştere”; 1
●Exerciţii de recunoaştere şi de
2.3 Identificarea apartenenţei la familie, grup comparare a mediilor de viaţă ale 1
şcolar, localitate. 5. Mediile de viaţă ale diferitor corpuri vii;
animalelor ●Activităţi de identificare a
caracteristicilor comune animale-lor
2.4 Aplicarea regulilor pentru menţinerea sănătăţii 6. Mediile de viaţă ale care trăiesc într-un anumit mediu de 1
acasă, la şcoală, în comunitate. plantelor viaţă;
●Exerciţii de stabilire a corespon-
denţelor dintre organismele vii şi
2.5 Descrierea relaţiilor (de hrănire, de 7. Părţile plantei mediile lor de viaţă; 1
reproducere) între sistemele mediului înconjurător. ●Ordonarea în succesiune logică de
8. Schimbările din enunţuri sau imagini care prezintă
lumea vie anumite etape din viaţa organismelor 1
2.6 Descrierea părţilor componente ale unei plante, vii;
ale corpului unui animal, ale corpului uman. ●Evaluare-producerea unui text
ştiinţific de mic volum despre o
9. Cum cunoşti lumea din vieţuitoare, folosind cele 5 simţuri; 1
2.7 Interpretarea schimbărilor care se produc în jur ●Redactarea regulilor de igienă ce
lumea vie. trebuie respectate pentru sănătatea
simţurilor;
10.Evaluare sumativă: ●Elaborarea unor proiecte tematice; 1
2.8 Demonstrarea importanţei simţurilor în
„Ce schimbări au loc în
cunoaşte-rea lumii înconjurătoare. ●Test de cunoştinţe.
lumea vie „
Ameliorare - recuperare
Modulul III „Corpurile cereşti”

3.1 Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea 1. Soarele. „Familia” ●Observări directe asupra cerului
ştiinţi-fică a termenilor-cheie: soare, stea, planetă , Soarelui înstelat, Soarelui, Lunii; 1
Lună, Pămînt, glob pămîntesc. ●Prezentări Power Point, de filme,
planşe despre corpurile cereşti; 1
2. Pămîntul. Globul
●Redarea prin desen a Sistemului
3.2 Documentarea din diverse surse de informare pămîntesc solar;
cu referire la corpurile din Sistemul Solar. ●Descrierea modelului Pămîntului (a 1
3. Pămîntul – globului pămîntesc);
casa noastră comună ●Observări asupra Lunii, redarea
3.3 Realizarea unor experimente simple în baza Proiect de grup grafică a fazelor Lunii ;
unui algoritm dat. ●Descrierea orală a corpurilor
cereşti; 1
4. Luna
●Reprezentarea tabelară a locului
corpurilor în spaţiul casei, clasei,
3.4 Înregistrarea grafică(tabel, schemă, fişă de 5. Spaţiul. şcolii, oraşului, utilizînd relaţiile 1
observaţie) a observaţiilor efectuate asupra unor spaţiale: mai jos, mai sus, la stînga,
fenomene naturale 6. Evaluare sumativă la dreapta, în exterior, în interior, etc
„Corpurile cereşti” ●Evaluare- realizarea unui proiect 1
3.5 Stabilirea locului unui corp în spaţiu după de grup „Familia Soarelui”;
Ameliorare-recuperare
anumite puncte de referinţă. ●Test de cunoştinţe

Modulul IV „Mişcarea şi timpul”


4.1 Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea 1.Totul se află în mişcare ●Observări directe asupra mişcării 1
ştiinţifică a termenilor-cheie: mişcare, anotimp; corpurilor din natură;
timp, trecut-prezent-viitor, calendar, ceas, ●Exerciţii de exemplificare a
planificare a timpului. tipurilor de mişcare: pe linie dreaptă 1
2. Anotimpurile
4.2 Argumentarea importanţei mişcării pentru şi în jurul axei de rotaţie;
vieţuit. ●Activităţi de observare directă a
4.3 Ordonarea unor fenomene, evenimente pe baza schimbărilor sezoniere;
unor criterii date. 3. Primăvara ●Experimente simple pentru 1
4.4 Utilizarea instrumentelor de măsurare(citirea evidenţierea schimbărilor în natură
unui termometru, folosirea unui calendar, a 4. Vara în diverse anotimpuri; 1
caesului)
5. Toamna ●Realizarea unui calendar al naturii; 1

4.5 Comunicarea sub diferite aspecte a 6. Iarna ●Exerciţii de comparare a 1


observaţiilor efectuate. schimbării vremii în diferite anotim-
puri(temperatura medie, precipitaţii, 1
7. Proiect de grup
durata zilei şi a nopţii);
Hora anotimpurilor
●Completarea unor scheme,
8. Timpul. enunţuri, care exprimă diverse relaţii 1
4.6 Aprecierea importanţei protejării mediului Măsurarea timpului între fenomene( anotimp şi
înconjurător activitatea omului);
9. Planificarea
●Măsurarea diverselor intervale de 1
timpului.
timp: anul, luna, ziua, ora,
minutul,etc.
10. Sînt prietenul 1
naturii ●Evaluare- clasarea informaţiei
într-un tabel cronologic;
11. Să învăţăm iubirea
de patrie ●Selectarea unor experienţe din acti- 1
vitatea zilnică pentru organizarea
Proiect de grup
programului de lucru al elevului;
12. Evaluare ●Elaborarea unui program de activi-
sumativă: tăţi pentru o zi; 1
„ Mişcarea şi timpul”
●Test de cunoştinţe
Ameliorare-recuperare
1
Sinteză.
Total: 33 ore