Sunteți pe pagina 1din 1

lvlli.i t-ct ERUL EDUCAI. lEt NAflot,\!AI-t:

.1:;':t . 1;i;".

=:!

i

iii

....

i.r.:

.1:j

iouAr.rrn

on IMPIADA DE

$T'nnNTE

SOCnO'UMLANE

tsucureqti

Etapa judefeani/municipiului

Martie 2018

DISCMN,NNA SOCNON,OGIE

"

" "

Toate subiectele sunt obligatorii.

Timpul de lucru: 3 ore

Se acordi 10 puncte din oficiu.

Varianta 1

Fie urm[torul text:

,,Inegalitdyile economice reprezintd o caractetisticd persistenfi a tutlffor sistemelor sociale, cu

'urripo

societdlilor de vdndtori Ei cttlegdtori,

tn cari se prodttceau puline bogd\ii. Diviziunile de

clasd-formeazd-miezul inegalitdlilor

inJlumld in vielile noorti. Dai

ecinomice tn societdlile moderne. Clasa exercitd o puternicd

activitdlile noastre ntt sunt complet determinate de divizhmile de

ciasd: mulli oameni demonstreazd un ammit grad de mobilitatesociald." (A. Giddens, Sociologie)

pornind de la textul dat, elaborafi o analiz[, de aproximativ patru pagini, a problematicii sociologice abordate. in realizarea analizeiveli avea in vedere unnltoarele lepere:

-

  • - piecirarea ingelesului noliunilor sociologice

  • - Lxptcarea, pe baza teoiiilor stratificirii enun{ate

  • - "*pti.it,

argumentarea

o iiferenliere

de inegalitate economic,i qi de mobilitate sociald;

sociale elaborate de cdtre Karl Marx 9i Max Weber,

a faptului cd divizhmea de clasd este generatd de inegalitatea economicd;

unui punct de vedere personal referitor la faprul c[ stratificarea social[ reprezintl

a inegalit{ilor in fu".1i. de criterii specifice fiecdrei societili-

Noti! pentru conlinuiut analizei se acord[ 26 de puncte. Penffu redactarea analizei se acordd

4 puncte, astfel: intadrarea in limita de spatiu precizati (1 punct), calitatea oreanizerii ideilor (3 puncte).

tacit sau explicit al actorilor sociali cu privire

iu r"gulit. care reglementeazi raporturile interpersonale. sau.intergrupale, prin socializare, sinele

invafl s6 intepreteze

A. piezentaqi

valoarea simbolic[ a gesturilor semnificative ale altora.

conceptul de interacliune socialE, pebazacaracteristicilor interac{ionismului simbolic.

8 puncte B. pomind de la prezentarea modelului mecanicist, argumentafi p1o sau conta afinnagiei potrivit

clreia tntr-un cont&\t social dat, actorul social nu

procenil de raportare la valorile impus.e

poate

divaga de la standardizarea sinelui, tn

10 puncte

de rolul social'

'C. Ilustrali, piirrtr-ro exernplu de li nivelul vielii de

tacit este decisiv[ in respectarea regulilor

o- o.tutiuli modul in care,

gesturilor semnificative ale

prin

alt-ora.

licean, o. situalie in care existenla acordului

6 puncte

impuse de raporturile interpersonale.

socializare, sinele invali s[ interpreteze valoarea simbolici a

6 puncte

profilul umanist - consideragi sociologii liceulai -

iniliaz[ o anchit6 sociologii[

.*.J*.

rii ,u proproe si

privind-Motivalia

yrnty

ilvdlare.r:lyylri de li9.7t Aceastd

surprind[ factorii motiva[ionali, dar qi tehnicile/strategiile prin care

profesorii pot creste gradul de interes al elevilor pentru qcoald'

tn realizarea anchetelsociologice

-

prezentarea succint6

veti avea in vedere urmdtoarele lepere:

auneitrasituri a cunoaqterii com-une l-iaunei trdsituri a cunoEterii gtiinfifice;

-

-

constnrirea a dou[ ipoteze

stabilirea explicit6 a

de lucru, folosind modalitEli distincte de formulare;

universului cercet[rii, menfionind totodat[ modalitatea de egantionare in

-

alegerea

grupului

1int6:

elaSorar.u *oi

chestionar care si cuprindd l0 intreb6ri (5 inchise qi 5 deschise), urmate de 3

intreblri de identifi care'

Varianta 1

I