Sunteți pe pagina 1din 21

Directive și reglementări

în ceea ce privește
poluarea aerului cu
emisii de la autovehicule

Normative CEP
Transporturile - Sursă artificială
de poluare
Poluanţii emişi depind de:
• tipul de autovehicul;
• de natura combustibilului
• de condiţiile tehnice de funcţionare.
Substanțe nocive primare emise de automobile:
 CO
 HC
 NOx
 Plumbul
 SO2 și SO3
 Particule

Normative CEP
Smogul= SMOKE (FUM) + FOG (CEAŢĂ)
• iritant pentru căile respiratorii şi ochi;
• reduce vizibilitatea (ceaţa albă).

Fotochimic (uscat):
Condiţii de formare:
• aer uscat; lipsa vântului;
• NO şi HC; lumină puternică (solară);
• temperaturi mai mari de 20OC

Umed (londonez)
Condiţii de formare:
• umiditate atmosferică ridicată, t < - 4OC.
• funingine + SO + CO
Normative CEP
Ploaia acidă
Este formată din:
• oxizii de sulf,
• oxizi de azot ,
• vapori de apă

Rezultă acizi sulfurici şi acizi azotici, care pot fi


transportaţi la distanţe mari de locul formarii.

Interacţiunile dăunătoare provocate de ploile acide :


• Erodarea structurilor;
• Distrugerea culturilor agricole;
• Ameninţarea speciilor de animale;

Normative CEP
Efectul de sera

= creşterea concentrațiilor de gaze din atmosferă ce nu


permit ca energia solară primită de Pământ sub formă de
radiații să fie retrimisă în spațiu.

Principali poluaţi care provoacă efectul de seră:


• Bioxidul de carbon (CO2);
• Protoxidul de azot (N2O);
• Metanul (CH4);

Rezultatul: creşterea temperaturii planetei care duce


la schimbări ale climei si ale reliefului, din cauza topirii
calotelor glaciare de la poli
Normative PMR
OUG 195/2005 - privind protecția
mediului (1)
Art. 58.
Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii:
................
e) sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale
care pot produce impurificarea apelor de suprafață;...

g) să nu arunce și să nu depoziteze pe maluri, în albiile


râurilor și în zonele umede și de coastă deșeuri de orice
fel și să nu introducă în ape substanțe explozive,
tensiune electrică substanțe prioritare periculoase.

Normative CEP
OUG 195/2005 - privind protecția
mediului (2)

Art. 70
.... autorităţile administraţiei publice locale,
precum şi, după caz, persoanele fizice si juridice
au următoarele obligații: ............

g) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea


temporară sau permanentă, accesul anumitor
tipuri de autovehicule .... cu predominanţă în
spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate
tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului;
Normative CEP
OUG 195/2005 - privind protecția
mediului (3)
Art. 88.
Autoritatea publică centrală în domeniul transporturilor,
construcţiilor şi turismului are următoarele atribuţii şi
răspunderi:
c) asigură controlul gazelor de eşapament;
d) elaborează şi dezvoltă planuri de acţiune şi programe
privind îmbunătăţirea, calităţii şi protecţiei mediului, inclusiv
în domeniul zgomotului şi vibraţiilor pentru toate modurile
de transport şi infrastructurile acestora;

Normative CEP
OUG 195/2005 - privind protecția
mediului (4)

Art. 61
Autoritatea publică centrală pentru PM, ..., supraveghează şi
controlează aplicarea prevederilor legale privind protecţia
atmosferei şi gestionarea zgomotului ambiental, în care scop:
a) dispune încetarea temporară sau definitivă a activităţilor
generatoare de poluare, ....
b) solicită aplicarea măsurilor tehnologice, a restricţiilor şi
interdicţiilor în scopul prevenirii, limitării sau eliminării
emisiilor de poluanţi;
c) solicită luarea măsurilor în vederea respectării nivelului
maxim admis al zgomotului ambiental.

Normative CEP
OUG 195/2005 - privind protecția
mediului (5)

Art. 94
(1) Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor
fizice şi juridice, în care scop:
b) respectă condiţiile din actele de reglementare obţinute;
c) nu pun în exploatare instalaţii .....
e) asistă persoanele .... de verificare, inspecţie şi control,
punându-le la dispoziţie ... şi le facilitează controlul activităţilor....,
precum şi prelevarea de probe;

Normative CEP
OUG 195/2005 - privind protecția
mediului (6)
Art. 94
f) asigură accesul ... pentru verificare, inspecţie şi control la
instalaţiile .....
l) informează autorităţile competente, în caz de eliminări
accidentale de poluanţi în mediu sau de accident major;
m) depozitează deşeurile de orice fel numai pe amplasamente
autorizate în acest sens;
s) să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului de
inspecţie şi control prevăzut în prezenta ordonanţa de urgenţă.

Conform HG nr. 1.088/2011 din 3 noiembrie 2011, Inspectoratul de Stat


pentru Controlul Transportului Rutier (ISCTR) a preluat atribuţiile de control
de la Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român şi Compania de
Drumuri Naţionale Normative PMR
Definiții

REGULAMÉNT = Norme elaborate de o putere executivă, care


completează o lege sau reglementează aplicarea ei
= dispoziţii adoptate de către Comisie sau Consiliu ca urmare a unei
propuneri a Comisiei (caracter de norme obligatorii)

DIRECTÍVĂ = Instrucțiune generală dată de un organ superior


organelor în subordine, cu scopul de a îndruma, a orienta sau a determina
activitatea, atitudinea, conduita acestora
• obligă toate statele membre în legătură cu finalitatea lor, dar lasă — la
nivelul instanţelor naţionale — alegerea formei şi a mijloacelor necesare
atingerii acesteia.

Normative CEP
Regulamente UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe) (1)
Zgomot:

• R09 ECE – autovehicule cu trei roți


• R41 ECE – motociclete
• R51 ECE – autovehicule cu cel puțin patru roți
• R63 ECE - mopede

Normative CEP
Regulamente UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe) (2)

Emisii poluante:

• R24 ECE – motoare cu aprindere prin compresie


• R40 ECE – motociclete;
• R47 ECE – mopede;
• R49 ECE – vehicule grele;
• R83 ECE – conform cerințelor de combustibil ale
motorului
Normative CEP
DIRECTIVA CONSILIULUI
din 20 martie 1970
privind apropierea legislațiilor
statelor membre referitoare la
măsurile ce trebuie luate împotriva
poluării aerului cu emisii de la
autovehicule
(70/220/CEE)

Normative CEP
70/220/CEE

Normative CEP
70/220/CEE
Se aplică:
Autovehiculelor echipate cu MAS;
- emisiilor:
• la eșapament la temperatură ambiantă normală și joasă;
• prin evaporare;
• gazelor de carter;
- durabilității dispozitivelor antipoluare;
- sistemelor de diagnosticare la bord (OBD);

Autovehiculelor din categoriile M1 și N1 (1) echipate cu


motor cu aprindere prin compresie:
- emisiilor la eșapament;
- durabilității dispozitivelor antipoluare;
- sistemelor de diagnosticare la bord (OBD);
Normative CEP
70/220/CEE

„Carburantul necesar motorului” reprezintă tipul


de carburant folosit în mod normal la motor:
— benzină,
— GPL (gaz petrolier lichefiat),
— GN (gaz natural)
— atât benzină, cât și GPL,
— atât benzină, cât și GN,
— motorină.

Normative CEP
Realizarea încercărilor
Autovehiculele echipate cu motor cu aprindere comandată
trebuie să fie supuse următoarelor teste:
— Tip I (controlul emisiilor medii la eșapament după
pornire la rece);
— Tip II (controlul emisiilor de monoxid de carbon în regim
de ralanti);
— Tip III (controlul emisiilor de gaze de carter);
— Tip IV (emisii prin evaporare);
— Tip V (durabilitatea dispozitivului de control antipoluare);
— Tip VI (controlul emisiilor medii la temperatură joasă de
monoxid de carbon/hidrocarburi la eșapament după
pornire la rece);
— Test OBD.

Normative CEP
Bibliografie

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind


protecţia mediului (actualizată până la data de 3 decembrie 2008*) cu
modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 195 din 22
decembrie 2005; LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006; ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114
din 17 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19
noiembrie 2008.
2. http://eur-lex.europa.eu
3. www.unece.org/trans

Normative CEP
Referat pentru data viitoare:
Titlu fișier și subiect mail:
CEP1_8404a(b)_Nume_Prenume.doc(x)/pdf
dan.micu@upb.ro
•http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1970L0220:20070101:ro:PDF
•Realizați o prezentare de maxim 3 pagini a următoarei teme:
1. Încercarea de tip I (anexa III) – Apendicele 5, punctele 1, 2.1 și 2.2;
2. Încercarea de tip I (anexa III) – Apendicele 5, punctele 2.3 și 2.4;
3. Încercarea de tip I (anexa III) – Apendicele 5, punctul 3.1;
4. Încercarea de tip I (anexa III) – Apendicele 5, punctul 3.2;
5. Încercarea de tip I (anexa III) – Apendicele 6, punctele 1,2 și 3;
6. Încercarea de tip I (anexa III) – Apendicele 6, punctele 4.1 și 4.2;
7. Încercarea de tip I (anexa III) – Apendicele 6, punctul 4.3;
8. Încercarea de tip I (anexa III) – Apendicele 8;
9. Încercarea de tip II (anexa IV) ;
10. Încercarea de tip III (anexa V);
11. Încercarea de tip IV (anexa VI) – Apendicele 1;
12. Încercarea de tip VI (anexa VII) – punctele 1,2 și 3;
13. Încercarea de tip VI (anexa VII) – punctele 4,5 și 6;
14. Încercarea de tip V (anexa VIII);
Normative CEP