Sunteți pe pagina 1din 58

Arzător dublubloc DDG

EN
Instrucţiuni de utilizare

2012-06-28

BA-DDG-EN-19 Combustion and Energy Systems


ww
© 2012
Documentaţie tehnică SAACKE
Instrucţiuni de exploatare originale
Transmiterea precum şi multiplicarea acestui document,
valorificarea şi comunicarea conţinutului acestuia sunt
interzise, cât timp nu a fost acordată permisiunea în mod
expres. Contravenţiile obligă la despăgubire. Ne
rezervăm toate drepturile în privinţa înregistrării
patentului, mostrei utile sau a mostrei papilo-gustative.
SAACKE pe plan mondial -
Tehnologie cu viitor

De mai mult de 80 de ani SAACKE Puterea de inovaţie, perfecţiunea


reprezintă un standard de măsurare a tehnică şi fiabilitatea tuturor produselor
performanţelor în tehnologia de ardere justifică poziţia de vârf în domeniul
economică, de protecţie a mediului şi tehnologic a firmei SAACKE.
uşor de întreţinut. Managementul competent al
Ingineria de primă clasă şi optimizarea proiectelor, consultaţiile profunde şi o
continuă a produselor şi sistemelor, în reţea de service-uri răspândite mondial
urma cercetărilor proprii şi costisitoare, stau la baza unei apropieri de client şi a
asigură satisfacerea tuturor pretenţiilor unui parteneriat sigur pe viitor în
specifice de producţie – respectând o industria pieţei de instalaţii de căldură.
flexibilitate ridicată.

Combustion and Energy Systems


Conţinut DDG EN

0 Conţinut

0 Conţinut ................................................................................................................................ 4
1 Siguranţa .............................................................................................................................. 6
1.1 Documentaţia constituie parte integrantă a produsului! ..................................................................... 6
1.2 Simboluri ............................................................................................................................................ 6
1.3 Generalităţi referitoare la siguranţă .................................................................................................... 7
1.4 Periferice ............................................................................................................................................ 7
1.5 Utilizare conformă cu destinaţia ......................................................................................................... 8
1.6 Limitarea responsabilităţii ................................................................................................................... 9
1.7 Personalul calificat ............................................................................................................................. 9
1.8 Transportul şi depozitarea intermediară la locul de instalare............................................................. 9
1.9 Pericole din cauza suprafeţelor încinse ........................................................................................... 10
1.10 Pericole la manipularea curentului electric ...................................................................................... 10
1.11 Comportamentul în caz de urgenţă .................................................................................................. 10
1.12 Protecţie împotriva exploziilor atmosferice (ATEX) .......................................................................... 11
1.13 Funcţionarea de rezervă (numai pentru instalaţiile de pe ambarcaţiuni) ......................................... 11
1.14 Îmbrăcăminte de protecţie ................................................................................................................ 11
2 Transport, depozitare şi ambalare .................................................................................... 12
2.1 Urechi de transport ........................................................................................................................... 13
2.2 Indicaţii de siguranţă pentru transport .............................................................................................. 14
2.3 Controlul livrării ................................................................................................................................. 14
2.4 Procedură în cazul pagubelor la transport ....................................................................................... 14
2.5 Indicaţii pentru depozitare ................................................................................................................ 15
2.6 Eliminarea deşeurilor ambalajului .................................................................................................... 15
2.7 Eliminarea deşeurilor produsului ...................................................................................................... 15
3 Structură şi funcţionare..................................................................................................... 16
3.1 Componentele arzătorului ................................................................................................................ 16
3.2 Funcţionarea .................................................................................................................................... 17
4 Realizarea înzidirii.............................................................................................................. 20
5 Indicaţii de montaj ............................................................................................................. 22
5.1 Pregătirea montării (Varianta sudată) .............................................................................................. 23
5.2 Pregătirea montării (Varianta înşurubare) ........................................................................................ 23
5.3 Montare arzător ................................................................................................................................ 24
5.4 Racordare conducte şi armături ....................................................................................................... 25
5.5 Conductele racordate din fabrică ..................................................................................................... 27
6 Racordurile electrice ale arzătorului................................................................................. 29
7 Funcţionare / Operare........................................................................................................ 30
8 Diagrama RI ........................................................................................................................ 30
9 Revizie / Curăţare ............................................................................................................... 31
9.1 Generalităţi ....................................................................................................................................... 31
9.2 Pregătirile pentru lucrările de revizie ................................................................................................ 32
9.2.1 La lucrările regulate de revizie (în lipsa unei defecţiuni grave) ........................................................ 32

Technical Documentation

4 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Conţinut

9.2.2 La întreruperea exploatării din cauza unei defecţiuni ...................................................................... 33


9.3 Intervale de revizie ........................................................................................................................... 33
9.4 Întreţinerea componentelor generale ............................................................................................... 34
9.4.1 Controlarea instalaţiei în privinţa funcţionării ireproşabile................................................................ 36
9.4.2 Se controlează presiunile de admisie .............................................................................................. 37
9.4.3 Controlarea tijei de antrenare în organul de reglare ........................................................................ 37
9.4.4 Controlarea legăturilor care se pot desprinde .................................................................................. 38
9.4.5 Controlarea releului de control al presiunii aerului ........................................................................... 38
9.4.6 Controlarea conductelor flexibile ...................................................................................................... 40
9.4.7 Curăţaţi senzorul de flacără / controlaţi funcţionarea ....................................................................... 40
9.4.8 Se curăţă aprinzătorul ...................................................................................................................... 42
9.5 Întreţinerea componentelor relevante pentru funcţionarea pe bază de gaz .................................... 43
9.6 După încheierea lucrărilor de revizie................................................................................................ 43
10 Remedierea avariilor.......................................................................................................... 44
10.1 Remedierea defecţiunilor (funcţionare cu gaz) ................................................................................ 44
11 Dimensiuni / Tipuri............................................................................................................. 48
11.1 Greutatea arzătorului........................................................................................................................ 50
11.2 Dimensiuni pentru placa de ataşare a arzătorului / Poziţie admisie aer / Poziţie admisie gaz ........ 51
11.3 Momente de strângere pentru şuruburile de montaj ........................................................................ 53
11.4 Cote de racordare ............................................................................................................................ 54
11.4.1 Aer de ardere (canal de aer) ............................................................................................................ 55
11.4.2 Combustibil principal gaz ................................................................................................................. 56
11.4.3 Mediu de aprindere .......................................................................................................................... 56
11.4.4 Aer de răcire pentru senzorul de flacără .......................................................................................... 56
12 Date tehnice ....................................................................................................................... 57
12.1 Emisii de zgomot .............................................................................................................................. 57

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 5 / 58
Siguranţa DDG EN

1 Siguranţa
1.1 Documentaţia constituie parte integrantă a produsului!
Acest document constituie parte integrantă a produsului. Trebuie să fie păstrat pe
toată durata de utilizare a produsului. Puneţi acest document la dispoziţia
personalului responsabil pentru activităţile descrise în acesta. Introduceţi în
document completările pe care le primiţi ulterior de la SAAKE.

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim această documentaţie!


Ne face plăcere să primim indicaţii care pot duce la îmbunătăţirea documentaţiei
noastre. Adresa noastră de contact se regăseşte pe pagina finală a acestui document.

1.2 Simboluri
Informaţiile foarte importante sunt indicate în acest document prin simboluri
corespunzătoare:

Avertisment!
Simbolul pentru siguranţa muncii desemnează indicaţii de siguranţă, menite să
prevină pericolele pentru corp şi viaţă. Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă cu
atenţie şi comportaţi-vă la lucrările / procedurile respective cu deosebită atenţie.

Avertisment! Pericol cu moartea prin electrocutare!


Simbolul pentru electricitate desemnează indicaţii de siguranţă, menite să prevină
pericolele pentru corp şi viaţă cauzate de o eventuală electrocutare. Respectaţi
aceste indicaţii cu atenţie şi comportaţi-vă la lucrările / procedurile descrise cu
deosebită atenţie.

Atenţie!
Simbolul pentru atenţie desemnează toate indicaţiile de siguranţă menite să prevină
o deteriorare sau distrugere a produsului şi/sau ale altor componente ale instalaţiei.

Indicaţie
Aici găsiţi informaţii sau indicaţii necesare în mod special.

Technical Documentation

6 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Siguranţa

1.3 Generalităţi referitoare la siguranţă


Capitolul "Siguranţa" vă oferă o imagine de ansamblu asupra aspectelor legate de
siguranţă pe care trebuie să le respectaţi pentru a putea lucra în siguranţă cu
produsul descris. Toate persoanele care participă la asamblarea produsului,
montarea, instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea/revizia produsului, trebuie
să citească cu atenţie acest capitol şi să respecte instrucţiunile pentru a evita
rănirile şi pagubele materiale. Este vorba de siguranţa Dumneavoastră.
Puteţi găsi informaţii suplimentare, specifice, despre aceste indicaţii generale,
referitoare la instrucţiuni de manipulare sau proceduri, în documentaţia produsului.
Numai atunci când aţi respectat toate indicaţiile de siguranţă, puteţi să vă protejaţi
pe sine, pe colegii dumneavoastră şi mediul înconjurător printr-o exploatare sigură
şi fiabilă a produsului.
Respectaţi suplimentar normele regionale de prevenire a accidentelor şi de
siguranţă.

1.4 Periferice
Următoarele produse pot fi utilizate (pe lângă arzător) ca subsisteme
suplimentare ale unei instalaţii:
 Instalaţie de încălzire / Alimentare cu aer / Sistem de evacuare a noxelor
 Sistemul de alimentare cu combustibil (linie de armături pentru ţevi de gaze /
sistem de alimentare cu păcură)
 Reglajul arzătorului
 Alte componente ale instalaţiei, care nu aparţin arzătorului (de ex. sistemul
de amortizare a zgomotului, sistemul de reducere a emisiilor)

Aceste subsisteme sunt necesare pentru exploatarea instalaţiei însă nu constituie


parte integrantă a arzătorului descris în cadrul acestei documentaţii şi pot diferi în
funcţie de fiecare instalaţie în parte. Această documentaţie pentru arzător nu
conţine, de aceea, nici un document concret referitor la subsistemele suplimentare
ale instalaţiei.
Se porneşte de la premisa că arzătorul şi sistemele sale suplimentare, înainte să fi
fost puse în funcţiune, au fost montate şi racordate electric conform regulilor iar
arzătorul a fost alimentat cu combustibilul stabilit contractual. Se porneşte de
asemenea de la premisa că sistemele suplimentare corespund normelor /
reglementărilor relevante, că acestea sunt adaptate arzătorului şi că au fost testate
în privinţa funcţionării corespunzătoare.
Arzătorul trebuie să fie integrat într-o conexiune de instalaţii corespunzătoare.
Indicaţii referitoare la cum poate fi integrat arzătorul într-o conexiune potrivită de
instalaţii puteţi găsi printre altele în capitolele "Dimensiunile camerei de ardere" şi
"Selectarea arzătorului" din documentaţie. Toate informaţiile necesare pentru
montaj şi pentru racordul electric al arzătorului cât şi pentru realizarea înzidirii se
regăsesc în documentaţie şi în instrucţiunile de utilizare ale arzătorului.
Operatorul trebuie să aibă grijă ca reglementările de prevenire a accidentelor şi de
siguranţă să fie incluse în acestea. Suplimentar, acesta trebuie să se îngrijească
de un mediu de lucru corespunzător reglementărilor (de ex. sala cazanelor).
Recomandăm operatorului să realizeze instrucţiuni de exploatare în raport cu
întreg mediul de lucru. Pentru aceste instrucţiuni de exploatare trebuie să fie
utilizate ca fundament atât acest document cât şi toate documentaţiile
suplimentare ale producătorului pentru componentele instalaţiei.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 7 / 58
Siguranţa DDG EN

1.5 Utilizare conformă cu destinaţia


Arzătorul este destinat exclusiv producerii de căldură prin arderea combustibilului
prevăzut conform plăcuţei de identificare, încadrându-se în datele de putere
menţionate în cadrul datelor tehnice.
Arzătorul trebuie să fie integrat într-o conexiune de instalaţii corespunzătoare
(Sistem de alimentare cu combustibil, Instalaţie de încălzire etc.) (vezi capitolul 1.4).
Energia produsă de arzător trebuie să fie preluată, chiar şi timpul luării în
exploatare.
Pentru a garanta o funcţionare corespunzătoare a arzătorului, la locul instalării nu
trebuie să se producă subpresiuni faţă de atmosferă. Orificiul de aspiraţie al
suflantei trebuie să fie liber pentru ca aceasta să poată aspira suficient aer.
Înainte ca arzătorul să poată fi instalat pentru exploatarea normală, acesta trebuie
să fie luat în exploatare (din punctul de vedere al alimentării cu combustibil).
Această luare în exploatare trebuie să fie efectuată exclusiv de către specialişti
pentru luare î exploatare (vezi "Personalul Calificat").
Specialistul pentru luarea în exploatare este responsabil pentru realizarea unei
arderi ireproşabile la toate nivelurile de putere şi pentru reglarea corectă a tuturor
dispozitivelor de siguranţă (releu de control etc.) şi regulatoarelor. Acesta trebuie
să documenteze toate valorile introduse într-un raport de recepţionare şi de
măsurători care va fi pus ulterior la dispoziţia operatorului.
Reglajele realizate la luarea în exploatare nu trebuie modificate ulterior. Excepţie:
Dacă condiţiile de exploatare se modifică la un moment dat, după luarea în
exploatare (de exemplu prin modificarea caracteristicilor combustibilului, ale
mediului înconjurător al instalaţiei), atunci un specialist pentru luarea în exploatare
trebuie să controleze reglajele şi să le adapteze noilor condiţii, dacă este necesar.
Valorile introduse astfel trebuie să fie documentate din nou într-un raport de
recepţionare şi de măsurători.
Arzătorul este prevăzut cu dispozitive de siguranţă şi a suportat verificări şi
recepţionări de siguranţă. Acesta poate fi exploatat numai atunci când toate
dispozitivele de siguranţă sunt reglate corect şi în funcţiune. În cadrul dispozitivelor
de siguranţă se încadrează circuitele de siguranţă şi toate componentele
adiacente, toate releele de control suplimentare cât şi măsurile de siguranţă
constructive cum ar fi de exemplu grătarul de reţinere şi plăcuţele de avertizare.
Este strict interzisă modificarea dispozitivelor de siguranţă sau scoaterea acestora
din funcţiune atâta timp cât în documentaţie nu este precizat explicit faptul că un
astfel de dispozitiv poate fi dezactivat şi/sau demontat pentru o perioadă scurtă de
timp. Dacă acest lucru este necesar, spre exemplu în cadrul efectuării reviziei,
dispozitivul de siguranţă trebuie să fie remontat şi/sau reactivat, înainte ca
arzătorul să fie pornit din nou. Nu este permisă în nici un caz acoperirea sau
îndepărtarea plăcuţelor de avertizare.
Remontările şi modificările arbitrare la arzător sunt strict interzise. Pot fi utilizate
numai componente de schimb originale. Utilizarea unor accesorii străine necesită
acordul explicit al SAACKE.
Indicaţiile şi reglementările cuprinse în documentaţie trebuie să fie respectate în
toate etapele de utilizare ale arzătorului. Acest lucru este valabil în mod special
pentru revizia arzătorului (respectarea termenelor pentru lucrările de inspectare şi
revizie şi pentru înlocuirea componentelor relevante pentru siguranţă).
Instalaţia trebuie să fie controlată în întregime, anual, de către producător şi/sau de
către personalul autorizat şi instruit de către acesta în ceea ce priveşte starea sa
de funcţionare, siguranţa funcţionării şi rentabilitatea acesteia. Vă recomandăm

Technical Documentation

8 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Siguranţa

încheierea unui contract de revizie. SAACKE Service GmbH vă pune la dispoziţie


cu plăcere informaţii mai detaliate.

1.6 Limitarea responsabilităţii


Utilizarea în cazul în care una dintre condiţiile menţionate mai sus este divergentă,
nu este conformă cu destinaţia.
Firma SAACKE nu-şi asumă nici o răspundere pentru avariile produse din cauza
utilizării neconforme cu destinaţia. Riscul pentru aceasta îl suportă singur
utilizatorul / operatorul.

1.7 Personalul calificat

Avertisment!
Pericol de răniri şi pagube materiale cauzate de exploatarea
necorespunzătoare!
Operatorul trebuie să se asigure că numai personal calificat şi autorizat lucrează cu
produsul.

Personalul calificat în sensul menţionat în această documentaţie este reprezentat


de către persoane care au efectuat o pregătire pentru calificarea în vederea
manipulării produsului descris şi sunt autorizate de către operatorul instalaţiei în
vederea montării produsului, punerii în funcţiune a acestuia, exploatării şi efectuării
reviziei acestuia.
Arzătorul poate fi pus în funcţiune numai de către personal instruit şi certificat
special în acest scop pentru arzătorul în cauză şi pentru componentele instalaţiei
("specialist pentru punerea în funcţiune"). Instruirea şi certificarea pentru arzător se
efectuează prin intermediul SAACKE, iar pentru celelalte componente ale
instalaţiei prin intermediul SAACKE sau al producătorilor respectivi.

1.8 Transportul şi depozitarea intermediară la locul de instalare

Avertisment! Pericol de rănire cauzat de posibilitatea răsturnării arzătorului!


Atunci când se răstoarnă un arzător, acesta poate produce răniri grave!
Respectaţi întotdeauna indicaţiile pentru transport şi depozitare.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 9 / 58
Siguranţa DDG EN

1.9 Pericole din cauza suprafeţelor încinse

Avertisment! Pericol de ardere din cauza suprafeţelor încinse!


Atunci când arzătorul funcţionează cu aer preîncălzit, cu abur sau cu păcură
preîncălzită trebuie să respectaţi măsurile de siguranţă descrise în continuare,
pentru evitarea rănirilor:
 arzătoarele care funcţionează cu aer preîncălzit sunt pregătite pentru o izolare.
Protejaţi toate suprafeţele accesibile cu o izolaţie (de exemplu o termoizolaţie
minerală) astfel încât temperatura la suprafaţă să nu depăşească 50°C
(în conformitate cu normele DIN EN 563) şi/sau protejaţi toate suprafeţele cu
ajutorul unei protecţii contra atingerii.
 Arzătorul şi componentele adiacente care funcţionează cu abur sau păcură
preîncălzită trebuie izolate de asemenea corespunzător dacă acest lucru nu a
fost deja efectuat din fabricaţie.
Montaţi în orice caz, în toate domeniile de periculozitate evidente, plăcuţe de
avertizare lizibile corespunzător pentru a atenţiona personalul de pericolul de rănire
prin atingerea suprafeţelor încinse.
Purtaţi la efectuarea tuturor lucrărilor la arzător îmbrăcăminte de protecţie adecvată
şi respectaţi reglementările regionale privind prevenirea accidentelor şi de
siguranţă.

1.10 Pericole la manipularea curentului electric

Avertisment! Pericol cu moartea prin electrocutare!


Atunci când o izolaţie este deteriorată sau componentele conducătoare de tensiune
nu sunt corect căptuşite, apare pericolul de moarte prin electrocutare!

Avertisment! Pericol cu moartea prin electrocutare!


Neatenţia poate duce la electrocutare.
De aceea, efectuaţi următorii paşi la lucrările la aparatele electrice:
1. Decuplaţi aparatul de la alimentarea cu tensiune.
2. Asiguraţi-l împotriva repornirii involuntare.
3. Verificaţi absenţa tensiunii.
4. Legaţi aparatul la pământ şi scurtcircuitaţi-l.
5. Acoperiţi componentele/aparatele învecinate, aflate sub tensiune.
6 Asiguraţi zona de periculozitate, de ex. printr-o îngrădire şi/sau printr-o
plăcuţă de avertizare evidentă, vizibilă corespunzător.

1.11 Comportamentul în caz de urgenţă

În caz de pericol:
Acţionaţi "Butonul Oprire de Urgenţă" al instalaţiei şi întrerupeţi alimentarea
cu combustibil!

Technical Documentation

10 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Siguranţa

1.12 Protecţie împotriva exploziilor atmosferice (ATEX)


Atunci când produsul trebuie să fie montat într-o zonă în care există pericolul de
explozie, operatorul trebuie să se îngrijească ca acesta să fie integrat într-un
sistem de protecţie împotriva exploziilor conform directivei 1999/92/EG.

1.13 Funcţionarea de rezervă (numai pentru instalaţiile de pe ambarcaţiuni)


Arzătoarele SAACKE care sunt montate în instalaţiile de pe ambarcaţiuni sunt
echipate cu funcţionare de rezervă, pentru a corespunde cerinţelor asociaţiilor de
calificare corespunzătoare. Informaţii suplimentare puteţi găsi în documentele
incluse în documentaţia instalaţiei referitoare la funcţionarea de rezervă.

1.14 Îmbrăcăminte de protecţie

Avertisment!
Purtaţi la toate lucrările îmbrăcăminte de protecţie adecvată conform prescripţiilor
de siguranţă şi prevenire a accidentelor naţionale specifice.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 11 / 58
Transport, depozitare şi ambalare DDG EN

Trans port

2 Transport, depozitare şi ambalare

LN010
1
Fig. 1: Stare de livrare (exemplu)

1 Cadru de transport

 Înaintea efectuării montării arzătorului, îndepărtaţi cadrul de transport.

Desenul este o imagine de principiu care reprezintă un arzător de tipul DDZG. Pentru tipurile DDZ şi DDG
1

este valabilă analog.

Technical Documentation

12 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Transport, depozitare şi ambalare

2.1 Urechi de transport

LN009
Fig. 2: Urechi de transport

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 13 / 58
Transport, depozitare şi ambalare DDG EN

2.2 Indicaţii de siguranţă pentru transport

Avertisment! Pericol de accidente la transport!


La transportarea arzătorului există pericolul de accidentare din cauza greutăţii
foarte mari a acestuia.
 Nu staţionaţi sub greutăţile suspendate.
 Utilizaţi pentru descărcarea arzătorului întotdeauna un mijloc ajutător
corespunzător (de ex. motostivuitor sau macara).

Avertisment! Pericol de rănire prin utilizarea unui dispozitiv de ridicat cu


capacitate prea mică!
Modelele de motostivuitoare sau mijloacele ajutătoare mai puţin robuste se pot
rupe.
La selectarea dispozitivelor de ridicare sau a mijloacelor ajutătoare acordaţi atenţie
existenţei unei forţe portante suficiente!
 Utilizaţi numai dispozitive de ridicare sau mijloace ajutătoare verificate şi
aprobate, ca de ex.:
– Cercel arc, de ex. conform normelor DIN 82101
– Lanţuri de ridicat, de ex. conform normelor DIN 5687 clasă de calitate 8

Atenţie!
La o manipulare necorespunzătoare a mijloacelor de transport şi a sculelor
(de ex. stivuitor cu furcă, macara) există pericolul avarierii arzătorului sau a părţilor
componente ale acestuia.

2.3 Controlul livrării


Produsele SAACKE părăsesc fabrica ambalate şi verificate.

 La recepţionarea livrării controlaţi în primul rând dacă ambalajul este intact. Astfel
obţineţi un prim punct de reper în privinţa efectuării corecte a transportului.

 Controlaţi dacă produsul a fost deteriorat în timpul transportului.

2.4 Procedură în cazul pagubelor la transport


În cazul producerii unor pagube la transport, respectaţi următoarele instrucţiuni:
 Avarierile la transport trebuie să fie înregistrate în actele de transport şi să
fie documentate cu fotografii şi/sau schiţe.
 Furnizorul responsabil (de ex. şoferul de camion) trebuie să confirme prin
semnătură avarierile constatate în actele de transport.
 Pagubele la transport trebuie să fie comunicate imediat firmei SAACKE
respectiv partenerului din contract.

Technical Documentation

14 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Transport, depozitare şi ambalare

2.5 Indicaţii pentru depozitare


 Depozitaţi arzătorul numai pe paletul sau în cutia pe/în care acesta a fost livrat.
 Depozitaţi arzătorul pe un teren sigur şi stabil.

 Depozitaţi toate elementele componente, în special cele electronice, pneumatice şi


hidraulice, într-un mediu fără praf şi la o temperatură corespunzătoare pentru
elementele componente. Umiditatea relativă a aerului trebuie să se situeze sub 80%.

 Protejaţi arzătorul cu un înveliş corespunzător, în cazul în care este scos din


funcţiune pentru o durată mai mare de timp. Conservaţi toate suprafeţele metalice.

2.6 Eliminarea deşeurilor ambalajului


 Eliminaţi deşeurile tuturor ambalajelor ţinând cont de normele în vigoare şi de
protecţia mediului înconjurător.

 Respectaţi la aceasta reglementările specifice regiunii dumneavoastră în ceea ce


priveşte eliminarea deşeurilor.

2.7 Eliminarea deşeurilor produsului


 La sfârşitul duratei sale de utilizare, deşeurile produsului trebuie să fie eliminate în
conformitatea cu normele în vigoare şi ţinându-se cont de protecţia mediului.
 Respectaţi la aceasta reglementările specifice regiunii dumneavoastră în ceea ce
priveşte eliminarea deşeurilor.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 15 / 58
Structură şi funcţionare DDG EN

3 Structură şi funcţionare
3.1 Componentele arzătorului

LN085
Fig. 3: Componentele arzătorului
1 Servomotor pentru clapete reglare aer 8 Senzor de flacără
ardere 9 Plăcuţă de identificare
2 Tije de antrenare pentru clapete reglare 10 Aprinzător
aer ardere
11 Capac interior
3 Armături de aprindere 2
12 Manometru pentru presiune din faţa
4 Inel de gaz clapetelor de reglare a aerului de
5 Admisie combustibil principal gaz ardere
6 Vizor 13 Releu de control al presiunii
7 presetupă aer aerului (L) 3

Specificaţia de ansamblu variază după configuraţia instalaţiei, dacă sunt montate pe arzător sau în exterior
2

La varianta la care nu există reglarea diferenţei de presiune


3

Technical Documentation

16 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Structură şi funcţionare

3.2 Funcţionarea
Aerul de ardere este reglat la arzătoarele DDG-EN ori prin clapete de reglare aer
integrate în presetupa de aer, ori printr-un cadru cu clapete separat. El este divizat
în interiorul arzătorului într-un flux de aer primar turbionat şi un flux de aer
secundar neturbionat. În acest fel debitele de aer primar şi secundar sunt reglate
împreună (într-un raport fix).
La arzătoarele DDZ-EN şi arzătoarele DDZG-EN este prevăzută o admisie
separată pentru aerul primar. Aici aerul de ardere este separat deja înaintea
arzătorului în aer primar şi secundar. În acest caz cele două debite pot fi reglate
independent unul de celălalt. Aerul primar este turbionat în interiorul arzătorului, în
timp ce aerul secundar este dirijat neturbionat în camera de ardere.
O cantitate foarte mică din aerul de ardere poate servi suplimentar ca aer de
ardere pentru aprinzător, ca aer de limitare pentru senzorul / senzorii de flacără şi
ca aer de limitare lance. La instalaţiile care lucrează cu aer de ardere preîncălzit,
aceşti curenţi parţiali sunt puşi la dispoziţie de o suflantă de aer rece separată.
Combustibilul principal gaz este divizat într-un inel de gaz amplasat la exterior în
gaz primar şi gaz secundar. În acest fel debitele de gaz primar şi secundar sunt
reglate împreună (într-un raport fix). Gazul primar şi secundar circulă prin mai
multe lănci de gaz în camera de ardere.
Combustibilul principal păcură şi mediul de pulverizare (vapori sau aer comprimat)
sunt reglate într-o staţie de armături de păcură, documentată separat. După intrare
sunt conduse în arzător prin lancea pentru păcură în duza pentru păcură.
Amestecul iese din duză pulverizat fin în mai multe jeturi.
Flacără principală este aprinsă printr-un aprinzător cu un sistem de supraveghere
flacără integrat (ionizare). Ea arde în domeniul zidăriei.

Dispozitive de siguranţă
 Sistem de supraveghere a flăcării
– Flacăra de aprindere este supravegheată printr-un electrod de ionizare
ce se găseşte în aprinzător
– Flacăra principală este supravegheată prin cel puţin un senzor de flacără
 Armături de aprindere inclusiv ventile magnetice de aprindere
 Releu presiune gaz pentru aerul de ardere
 Dispozitivele de siguranţă pentru combustibilul principal şi mediul de
pulverizare sunt pregătite printr-o staţie de armături (documentată separat)
4

Numai la combustibil principal păcură


4

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 17 / 58
Structură şi funcţionare DDG EN

LN083
Fig. 4: Traseu de aer DDG-EN

A Aer de ardere
B Aer primar
C Aer secundar

Technical Documentation

18 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Structură şi funcţionare

LN084
Fig. 5: Traseu combustibil gaz

A Combustibil principal gaz, divizat în interiorul arzătorului în gaz primar şi secundar

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 19 / 58
Realizarea înzidirii DDG EN

4 Realizarea înzidirii
Înaintea montării arzătorului la instalaţia de încălzire trebuie realizată zidirea
corespunzătoare conform specificaţiilor descrise în acest capitol.
Recomandăm pentru zidărie un material ignifug cu un conţinut de AL2O3 de min. 60%
şi o rezistenţă la şocul termic de minim 15.

LN115
Fig. 6: Realizarea înzidirii

1 Izolaţie (şnur de etanşare) 5


2 Şnur de etanşare 6
3 Zidărie6
4 Arzător

Numai la varianta înşurubată, vezi capitolul „Instrucţiuni de montaj”


5

Nu aparţine pachetului de livrare al arzătorului


6

Technical Documentation

20 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Realizarea înzidirii

Mărime constructivă Dimensiuni în mm

D1 D2 X1

150.01 390 450 155

150.02 410 470 155

150.03 430 490 155

200.01 445 520 190

200.02 465 540 190

200.03 490 565 190

300.01 520 610 230

300.02 545 635 230

300.03 570 660 230

450.01 620 730 275

450.02 655 765 275

450.03 685 795 275

650.01 715 845 335

650.02 770 900 335

650.03 790 920 335

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 21 / 58
Indicaţii de montaj DDG EN

Trans port

5 Indicaţii de montaj

Avertisment! Pericol de rănire şi pagube materiale din cauza greutăţii


arzătorului şi a suflantei!
Respectaţi la toate lucrările descrise în cele ce urmează indicaţiile indicaţiile şi
instrucţiunile de siguranţă din capitolul „Transport, depozitare şi ambalare“!

Atenţie! Montajul eronat al arzătorului este posibil!


Condiţia impusă pentru montarea arzătorului este realizarea corectă a zidăriei
(vezi capitolul „Realizarea zidăriei“)!

Avertisment! Pericol pentru sănătate din cauza materialului ceramic fibros!


Şnururile de etanşare şi plăcile fibroase pentru etanşare conţin fibre minerale
ceramice rezistente la înaltă temperatură, care prin contact direct sau inhalare pot
cauza pericole pentru sănătate.

La lucrul cu şnururi de etanşare şi plăci fibroase trebuie purtat un echipament de


protecţie adecvat (salopete cu închidere comodă la gât şi la încheieturile mâinilor,
mânuşi, ochelari de protecţie cu protectoare laterale, mască pentru praf fin FFP2).

Atenţie!
Generatorul de căldură este supus la dilatare termică. De aceea trebuie montate
elemente flexibile între toate conductele şi canalele pozate rigid şi arzător. La
racordarea elementelor de legătură flexibile ţineţi seamă de direcţia dilatării.

Atenţie!
Între suflanta (externă) şi admisia de aer de ardere în arzător trebuie montat un
compensator. Compensatorul nu este în pachetul de livrare al arzătorului.

În funcţie de instalaţie, arzătorul de la placa de ataşare a arzătorului trebuie să fie


prins de generatorul de căldură prin
 înşurubare (varianta înşurubată) sau
 sudare (varianta sudată)

Avertisment!
La sudare luaţi în considerare indicaţiile de greutate din capitolul „Dimensiuni /
Tipuri“ şi poziţiile de admisie aer prevăzute pentru instalaţie în desenul instalaţiei.

Technical Documentation

22 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Indicaţii de montaj

5.1 Pregătirea montării (Varianta sudată)

Indicaţie
Luaţi în considerare paragraful „Dimensiuni pentru placa de ataşare a arzătorului“
din capitolul „Dimensiuni / Tipuri“.

 Pregătiţi înainte de instalare placa de ataşarea a arzătorului la generatorul de


căldură pentru cordonul de sudură.
 Continuaţi cu capitolul 5.3.

5.2 Pregătirea montării (Varianta înşurubare)

Indicaţie
Luaţi în considerare paragraful „Dimensiuni pentru placa de ataşare a arzătorului“
din capitolul „Dimensiuni / Tipuri“.

 Aplicaţi pe placa de ataşare a arzătorului o izolaţie stabilă la temperaturi înalte


(şnur de etanşare), înainte de a înşuruba arzătorul.

 Continuaţi cu capitolul 5.3.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 23 / 58
Indicaţii de montaj DDG EN

5.3 Montare arzător


Arzătorul este dotat cu urechi de transport astfel încât să-l puteţi ridica la poziţia de
amplasare cu ajutorul unui dispozitiv de ridicare.

LN009
Fig. 7: Urechi de transport

 Împingeţi arzătorul prin placa de ataşare a arzătorului în generatorul de căldură.


Respectaţi indicaţiile din capitolul „Execuţia zidăriei” şi din desenul instalaţiei, pe
care le-aţi primit de la SAACKE.

 Sudaţi arzătorul la placa de ataşare a arzătorului (varianta sudată) respectiv


înşurubaţi arzătorul la placa de ataşare a arzătorului (varianta înşurubată).

Atenţie!
Şnururile de etanşare şi plăcile din fibre ceramice se contractă în timpul punerii în
funcţiune cu până la 15%, datorită efectului temperaturii. De aceea, după punerea
în funcţiune strângeţi din nou ferm toate şuruburile de montaj.

Technical Documentation

24 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Indicaţii de montaj

5.4 Racordare conducte şi armături


După montarea arzătorului trebuie să racordaţi la acesta conductele şi armăturile
prevăzute pentru instalaţia dumneavoastră. Cotele de racordare corespunzătoare
le găsiţi la capitolul „Dimensiuni / tipuri”. O reprezentarea conductelor deja
racordate din fabrică găsiţi la sfârşitul acestui capitol.
Informaţii mai detaliate despre amplasarea specifică instalaţiei a arzătorului,
armăturilor, conductelor şi a sistemului de comandă a arzătorului precum şi
materialele pe care trebuie să le folosiţi le găsiţi în desenele instalaţiei precum şi în
planul traseelor electrice din manualul de operare.
În principiu ar trebui să respectaţi la montare următoarele instrucţiuni:

 Pozaţi toate conductele de combustibil, canalul de aer, cablajele electrice şi tijele,


astfel încât
 să nu vă fie în drum la operarea şi întreţinerea arzătorului.
 să reziste la solicitările mecanice, chimice şi termice care apar în timpul
funcţionării.
 Pozaţi conductele flexibile care unesc conductele tubulare şi arzătorul conform
indicaţiilor de montaj, pe care le găsiţi în manualul de operare.

 Instalaţi suporţi adecvaţi pentru armături şi conducte tubulare.

 Instalaţi un compensator la intrarea aerului arzătorului.

Atenţie!
Pozaţi conductele de combustibil în zona de presiune numai orizontal sau în urcare
pentru a evita formarea bulelor de gaze.

Arzătoare care sunt prevăzute pentru funcţionare cu păcură, vapori şi/sau aer
preîncălzit:

 Respectaţi pentru toate conductele de păcură, vapori şi aer indicaţiile din capitolul
siguranţă paragraful „Pericole datorate suprafeţelor fierbinţi“.

 Dotaţi conductele de păcură şi vapori cu o încălzire adiacentă adecvată.


 La final izolaţi conductele.

Indicaţie
Aveţi grijă ca izolaţia să cuprindă atât conducta cât şi încălzirea adiacentă.

 Instalaţi într-o poziţie adecvată senzorul pentru reglarea temperaturii încălzirii


adiacente.

Atenţie!
Pozaţi la arzător toate conductele care trebuie izolate (de exemplu pentru
funcţionare cu aer preîncălzit), la o distanţă suficientă de arzător.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 25 / 58
Indicaţii de montaj DDG EN

Împământare

Avertisment!
Întregul sistem de alimentare cu combustibil şi arzătorul trebuie legate în mod sigur
la pământ. Toate asamblările franşelor trebuie conectate electric. Determinaţi
aceasta prin măsurarea rezistenţei (rezultat < 1 Ω).

Technical Documentation

26 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Indicaţii de montaj

5.5 Conductele racordate din fabrică

LN087
Fig. 8: Stare de livrare (1)

1 Mediu de aprindere
2 Aer de ardere pentru aprinzător
3 Aer de răcire pentru senzorul de flacără 1

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 27 / 58
Indicaţii de montaj DDG EN

LN086
Fig. 9: Stare de livrare (2)

1 Aer de răcire pentru senzorul de flacără 2 (opţional)

Technical Documentation

28 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Racordurile electrice ale arzătorului

Wartung / R ei nigungTrans pot

6 Racordurile electrice ale arzătorului


În funcţie de configuraţia instalaţiei...
 ...arzătorul are o cutie de conectare a aparatelor.
În acest caz componentele sunt cablate la cutia de conectare a aparatelor.
Dumneavoastră trebuie să realizaţi cablarea dintre cutia de conectare a
aparatelor şi tabloul de comutare.
 ...este prevăzută o cablare directă a componentelor la tabloul de comutare.

 Executaţi cablajul conform planului traseelor electrice specific instalaţiei.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 29 / 58
Funcţionare / Operare DDG EN

7 Funcţionare / Operare
Arzătorul nu conţine nici o componentă care să necesite indicaţii speciale pentru
operare.
Găsiţi indicaţiile de operare ale instalaţiei dumneavoastră în manualul de operare
al instalaţiei dumneavoastră.

8 Diagrama RI
Găsiţi schema RI specifică instalaţiei în manualul de operare al instalaţiei
dumneavoastră.

Technical Documentation

30 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Revizie / Curăţare

Wartung / R ei nigungTrans pot

9 Revizie / Curăţare
9.1 Generalităţi
Capitolul „Revizia / curăţarea” cuprinde indicaţii obligatorii pentru inspecţia şi
revizia arzătorului şi pentru înlocuirea componentelor.
Respectaţi înaintea şi în timpul lucrărilor de revizie capitolul „Siguranţa” şi normele
regionale privind protecţia persoanelor, a mediului şi cele de prevenire a
accidentelor.
Operaţiunile descrise aici au voie să fie executate numai de personalul autorizat de
către operatorul instalaţiei. Operatorul instalaţiei trebuie să se asigure că
personalul este capabil să execute corect operaţiunile descries. Decisiv este ca
aceste persoane să recunoastă posibile pericole la timp şi să le prevină.
SAACKE Service GmbH vă pune la dispoziţie cu plăcere informaţii mai detaliate în
privinţa şcolarizării corespunzătoare. Puteţi găsi adresa noastră de contact pe
pagina verso a acestui document.
Pentru operaţiuni în domeniu electric sunt presupuse cunoştinţe speciale. De
aceea operaţiunile în domeniu electric trebuie executate exclusiv de specialişti
electronişti.
Operaţiunile care sunt evidenţiate cu noţiunea „Personal service“ pot avea
influenţe decisive la funcţionarea corectă a arzătorului şi calitatea arderii. Acestea
trebuie executate exclusiv de personal care deţine cunoştinţe specifice în privinţa
produsului şi operaţiunilor şi deţine echipament necesar pentru executarea
lucrărilor (de ex. aparate de măsură). SAACKE asigură prin măsurile de calificare
şi un managemen consecvent al calităţii o derulare impecabilă a acestor operaţiuni
de service. Suplimentar oferim şi şcolarizări operatorului. SAACKE Service GmbH
vă pune la dispoziţie cu plăcere informaţii mai detaliate. Puteţi găsi adresa noastră
de contact pe pagina verso a acestui document.

Atenţie!
Dacă o componentă a arzătorului este defectă aceasta trebuie înlocuită.
Respecaţi faptul că unele piese relevante din punct de vedere siguranţă trebuie
înlocuite exclusiv de personalul de service!

La înlocuirea componentelor în cadrul reviziei trebuie să fie montate numai


componente de schimb originale. Informaţii mai detaliate se regăsesc în capitolul
„Siguranţa".

Reparaţiile au voie să fie efectuate exlusiv de către personalul specializat


autorizat de producător. SAACKE Service GmbH vă pune la dispoziţie cu plăcere
informaţii mai detaliate.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 31 / 58
Revizie / Curăţare DDG EN

Indicaţie
Subsistemele suplimentare ale instalaţiei (de ex. instalaţii de încălzire, sisteme de
alimentare cu combustibil; vezi capitolul „Siguranţa”) sunt necesare pentru
exploatarea instalaţiei dar nu constituie părţi integrante ale arzătorului descris în
cadrul acestei documentaţii şi pot diferi în funcţie de instalaţie. Această
documentaţie pentru arzător nu conţine, de aceea, nici un document concret
referitor la subsistemele suplimentare ale instalaţiei.

Urmaţi indicaţiile cuprinse în cadrul documentaţiei producătorului pentru celelalte


subsisteme pentru a facilita o exploatare sigură a instalaţiei.

9.2 Pregătirile pentru lucrările de revizie

9.2.1 La lucrările regulate de revizie (în lipsa unei defecţiuni grave)


 Stabiliţi priorităţile mai întâi cu maistrul fabricii înainte de începerea reviziei.
Asiguraţi-vă că perioada de repaus a instalaţiei pentru efectuarea reviziei nu a
implicat avarii sau defecte la celelalte instalaţii sau componente.

Indicaţie
Următoarele indicaţii sunt valabile pentru toate operaţiunile de revizie.
Excepţie: Operaţiuni pentru care există indicaţii explicite că pot fi executate numai
în timpul funcţionării.

 Setaţi arzătorul la exploatare scăzută.

 Decuplaţi arzătorul şi mecanismul de comandă al arzătorului.

 Decuplaţi instalaţia de la tensiune şi asiguraţi-o contra recuplării involuntare.

Avertisment!
Pericol de electrocutare prin repornirea involuntară a arzătorului!
Scoaterea de sub tensiunea înseamnă:
 decuplarea întrerupătorului principal al instalaţiei
 sau decuplarea automatelor de siguranţă ale instalaţiei
 sau îndepărtarea siguranţelor (toate fazele).

A asigura contra recuplării înseamnă:


 încuierea întrerupătorului principal decuplat în poziţia de 0
 sau montarea unei plăcuţe de avertizare vizibile distinctive pe automatele de
siguranţă respectiv pe componentele inferioare ale acestora.

 Întrerupeţi alimentarea cu combustibil. Urmaţi pentru aceasta indicaţiile cuprinse în


documentaţia producătorului pentru sistemul de alimentare cu combustibil.

 Închideţi închizătorul manual rapid pentru mediul de aprindere.


 Lăsaţi arzătorul să se răcească.

Technical Documentation

32 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Revizie / Curăţare

Efectuaţi următorii paşi înainte de a lucra la componentele cu conţinut de


combustibil:

Avertisment! Pericole din cauza flăcării deschise!


Asiguraţi-vă că în timpul lucrărilor de revizie nu există nici o flacără deschisă în
instalaţie! Nu utilizaţi flacără deschisă (nici o brichetă sau aparat de sudură) în
cadrul reviziei!

 Îndepărtaţi corespunzător restul de combustibil rămas în conducte.

 Eliminaţi deşeurile de combustibil în conformitate cu normele de protecţie a


mediului.

9.2.2 La întreruperea exploatării din cauza unei defecţiuni


 Procedaţi după cum este descris în capitolul „Funcţionarea / Deservirea”,
secţiunea „Întreruperea exploatării din cauza unei defecţiuni”.

9.3 Intervale de revizie


Intervalele medii de revizie recomandate în continuare sunt rezultate în condiţii de
exploatare normale şi de utilizare regulată la o funcţionare în regim discontinuu
(clasa de întrebuinţare B conform DIN 31052).
Pentru condiţii de exploatare speciale este necesară scurtarea intervalelor de
revizie. În sfera condiţiilor speciale de exploatare se încadrează următoarele:
 Un grad sporit de murdărire a combustibilului
 Influenţe speciale ale mediului înconjurător, de ex. un mediu cu aer mai
sărat sau deosebit de prăfuit, umiditate mare, temperaturi extreme
 La funcţionare în regim continuu

Atenţie!
 Reparaţi imediat straturile de acoperire deteriorate ale suprafeţelor pentru
evitarea coroziunii.
 Remediaţi imediat deficienţele depistate la arzător.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 33 / 58
Revizie / Curăţare DDG EN

9.4 Întreţinerea componentelor generale


Zilnic ... vezi capitolul
Controlaţi instalaţia în ceea ce priveşte funcţionarea ireproşabilă (control vizual, 9.4.1
control al zgomotelor), urmaţi mesajele privind exploatarea şi defecţiunile.
Îndepărtaţi combustibilii scurşi.
Controlaţi presiunile de admisie ale aerului de ardere, mediul de pulverizare (DDZ 9.4.2
/ DDZG), mediul de aprindere şi combustibilul şi comparaţi-le cu procesul-verbal
de preluare şi de măsurare.

Săptămânal … Capitolul
Controlaţi tijele de antrenare ale organelor de reglare precum şi toate legăturile 9.4.3
care se pot desprinde ale componentelor în mişcare şi elementelor de legătură. 9.4.4
Controlaţi releul de control al presiunii aerului. 9.4.5

Trimestrial… Capitolul
Controlarea conductelor flexibile. 9.4.6
Se curăţă senzorul de flacără, prin aceasta se controlează funcţia. 9.4.7
Se curăţă aprinzătorul. 9.4.8

Semestrial… Capitolul
Se controlează valorile de emisie (O2, CO, NOx, coeficientul funinginii). Personalul de service
Se controlează aprinzătorul şi armăturile de aprindere. Personalul de service

Anual (sau după 6000 ore de funcţionare)… Capitolul


Se controlează traseele circuitelor aerului de ardere, mediului de pulverizare (DDZ Personalul de service
/ DDZG), combustibilului şi mediului de aprindere.
Se controlează componentele în contact cu focul. Personalul de service
Controlaţi componentele relevante pentru siguranţă în vederea depistării sfârşitului Personalul de service
duratei de utilizare a acestora iar în cazul expirării duratei de utilizare indicate
informaţi operatorul.

O dată la doi ani (sau după 12000 ore de funcţionare)… Capitolul


Se controlează clapetelede reglare aer. Personalul de service

Technical Documentation

34 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Revizie / Curăţare

Înlocuirea componentelor relevante pentru siguranţă (durata de utilizare)

Interval în Se înlocuieşte de
Componentă DDZ DDG DDZG
ani către...
7 Personalul de
Releu de control presiune gaz X X 10
service
Releu presiune gaz pentru aerul de ardere Personalul de
X X X 10
service
Releu supraveghere presiune gaz pentru mediul de Personalul de
7 X X 10
pulverizare service
Releu control presiune păcură
7
Personalul de
X X 10
service
Automat aprindere / reglare combinată
7
Personalul de
X X X 10
combustibil-aer / releu de flacără
7 7
service
Senzor de flacără Personalul de
X X X 10
service
7
Ventil magnetic pentru gaz
Personalul de
(incl. ventil magnetic de aprindere la aprinzător de X X 15
service
gaz)
Conducte flexibile Personalul de
X X X 5
service
Ventil magnetic pentru păcură
7
Personalul de
(incl. ventil magnetic de aprindere la aprinzător de X X 10
service
păcură)
7
Ventil pentru mediul de pulverizare Personalul de
X X 15
service

Această componentă nu este parte a arzătorului, dar este de importanţă pentru funcţionarea corectă a
7

arzătorului.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 35 / 58
Revizie / Curăţare DDG EN

9.4.1 Controlarea instalaţiei în privinţa funcţionării ireproşabile


 Urmăriţi mesajele de funcţionare şi de defectare ale instalaţiei.
 Controlaţi instalaţia în privinţa funcţionării ireproşabile (control vizual, control al
zgomotelor).

Dacă constataţi o problemă la arzător:


 Respectaţi instrucţiunile de la capitolul „Remedierea defecţiunilor”.

Dacă la funcţionarea cu păcură constataţi că există pierderi mari de combustibil:

 Decuplaţi imediat arzătorul.

 Localizaţi scurgerea şi remediaţi-o dacă este posibil.


 Contactaţi dacă aveţi îndoieli personalul service.
 Numai DDZG:
Comutaţi la funcţionarea cu gaz (vezi capitolul „Funcţionare/operare”).

 Debarasaţi păcura scursă ţinând cont de normele în vigoare şi de protecţia


mediului înconjurător.

Dacă la funcţionarea cu gaz constataţi că există pierderi mici de combustibil:

 Localizaţi scurgerea şi remediaţi-o dacă este posibil.


 Contactaţi dacă aveţi îndoieli personalul service.

Dacă la funcţionarea cu gaz constataţi că există pierderi mai mari de combustibil:

 Acţionaţi imediat butonul de oprire de urgenţă al instalaţiei şi închideţi închiderea


rapidă manuală din traseul armăturii de gaz!

 Localizaţi scurgerea.

 Contactaţi dacă aveţi îndoieli personalul service.

Dacă scurgerea este în traseul de armătură cu gaz (între ventilul de blocare de


siguranţă şi ventilele magnetice de gaz):

 Eliberaţi gazul prin conducta de evacuare în atmosferă („peste acoperiş”).


 Contactaţi personalul service.

 Numai DDZG:
Comutaţi la funcţionarea cu păcură (vezi capitol „Funcţionare/operare”).

Technical Documentation

36 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Revizie / Curăţare

9.4.2 Se controlează presiunile de admisie


 Citiţi de la manometrul corespunzător presiunile de admisie a aerului de ardere,
combustibilului, mediului de aprindere şi de pulverizare.

 Comparaţi această valoare cu valorile documentate în raportul de preluare şi


măsurare.

 Dacă constataţi o abatere: Controlaţi dacă conductele de alimentare sunt deschise.


 Contactaţi personalul service dacă nu puteţi constata nicio eroare.

9.4.3 Controlarea tijei de antrenare în organul de reglare

Indicaţie
Operaţiunile descrise în aceste capitol trebuie executate la toate tijele de
antrenare.

DDZ063
Fig. 10: Tijă de antrenare (prezentare de principiu)

 Controlaţi mai întâi dacă piuliţele (a) sunt strânse ferm.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 37 / 58
Revizie / Curăţare DDG EN

DDZ064
Fig. 11: Tije de antrenare: Capăt articulat, şurub şi contrapiuliţă

 Controlaţi dacă capătul articulat (2) merge uşor.


 Controlaţi dacă înşurubarea (1 şi 3) este strânsă ferm.

9.4.4 Controlarea legăturilor care se pot desprinde


 Controlaţi toate elementele mobile şi care se pot desprinde (de ex. şuruburi,
contactele cu fişe) la arzător.

9.4.5 Controlarea releului de control al presiunii aerului

Indicaţie
La varianta cu reglarea diferenţei de presiune nu este incorporat nici un releu de
control al presiunii. În acest caz acest capitol pentru întreţinere nu este relevant.

Indicaţie
Acest control se poate executa numai dacă arzătorul este în stare de funcţiune.

Atenţie!
Controlul va declanşa o deconectare de siguranţă! Stabiliţi priorităţile mai întâi cu
maistrul fabricii înainte de executarea controlului.

Releul de control al presiunii aerului integrat în arzător se deosebeşte de la o


comandă la alta prin construcţie şi dimensiuni. Acestea sunt toate controlate în

Technical Documentation

38 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Revizie / Curăţare

acelaşi mod. În cele ce urmează vezi găsi un exemplu tipic pentru un releu de
presiune a aerului.

DDZ066
Fig. 12: Releu control de presiune aer

1 Releu control de presiune aer


2 Dispozitiv de verificare (aici în poziţie de funcţionare „închis”)
3 Robinet de închidere pentru manometru
4 Manometru

 Setaţi arzătorul la exploatare scăzută.

 Deschideţi dispozitivul de verificare prin rotirea manetei.

 Pentru aceasta trebuie să fie declanşată o deconectare de siguranţă.

 Dacă este declanşată o deconectare de siguranţă, controlul a avut succes.


Închideţi din nou dispozitivul de verificare şi deblocaţi arzătorul de la sistemul de
comandă al arzătorului.
 Dacă deconectarea de siguranţă nu se declanşează, releul de presiune a aerului
este posibil defect. Contactaţi personalul service.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 39 / 58
Revizie / Curăţare DDG EN

9.4.6 Controlarea conductelor flexibile


 Controlaţi conductele tubulare flexibile.

Atenţie!
Sunt critice şi deteriorările structurale mici la conductele tubulare. Puteţi conduce la
deteriorarea conductei tubulare.

Atunci când determinaţi o deteriorare la structura unei conducte tubulare:


 Decuplaţi imediat arzătorul.

 Înlocuiţi conducta tubulară deteriorată. Acordaţi atenţie să montaţi noua conductă


fără torsiune.

 Eliminaţi ca deşeu păcura ieşită (de ex. păcură de scurgere) ţinând cont de
normele în vigoare şi de protecţia mediului înconjurător.

9.4.7 Curăţaţi senzorul de flacără / controlaţi funcţionarea


Sistemul de supraveghere a flăcării este compus din senzor de supraveghere a
flăcării (detector, la arzător) şi din releul de supraveghere a flăcării (dispozitiv de
evaluare). Este documentat separat.

Indicaţie
Respectaţi documentaţia producătorului pentru sistemul de supraveghere a flăcării.

Avertisment! Pericol de rănire din cauza aerului cu particule!


La demontarea senzorului de flacără pot zbura particule în aer. Vă recomandăm să
purtaţi ochelari de protecţie.

Indicaţie
Acest control se poate executa numai dacă arzătorul este în stare de funcţiune.

Atenţie!
Controlul va declanşa o deconectare de siguranţă! Stabiliţi priorităţile mai întâi cu
maistrul fabricii înainte de executarea controlului.

 Setaţi arzătorul la exploatare scăzută.

Technical Documentation

40 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Revizie / Curăţare

DDZ062
Fig. 13: Senzor de flacără (exemplu)

Demontaţi senzorul de flacără supă cum urmează:

 Slăbiţi şurubul randalinat (1).

 Trageţi din suport său senzorul de flacără (3).

 Acoperiţi lentila. Acordaţi atenţie la această operaţiune să nu murdăriţi sau zgâriaţi


lentila.

 Pentru aceasta trebuie să fie declanşată o deconectare de siguranţă.

Avertisment!
În cazul în care la controlul timpului de deconectare nu se declanşează nici o
deconectare de siguranţă, acţionaţi întrerupătorul de oprire de urgenţă al instalaţiei
şi anunţaţi personalul de service. Nu porniţi din nou instalaţia decât după ce a avut
loc verificarea sistemului de supraveghere a flăcării de către personalul de service.

 Curăţaţi cu o lavetă moale lentila senzorului de flacără.

 Împingeţi din nou în suportul său senzorul de flacără.

 Strângeţi din nou bine şurubul randalinat (1).


 Deblocaţi arzătorul de la sistemul de comandă al arzătorului.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 41 / 58
Revizie / Curăţare DDG EN

9.4.8 Se curăţă aprinzătorul


În funcţie de configurarea instalaţiei pot fi montate diferite tipuri de aprinzătoare.
Aprinzătorul este totuşi mereu demontat în acelaşi mod:

DDZ057
Fig. 14: Aprinzător (exemplu)

Indicaţie pentru aprinzător de păcură


Posibil să iasă la următorul pas o cantitate mică de păcură reziduală. De aceea
pregătiţi o tavă de colectare a păcurii şi îndepărtaţi combustibilul scurs în mod
corect conform protecţiei mediului.

 Demontaţi conductele pentru aerul de aprindere şi mediul de aprindere.

 Demontaţi cablul electric de la electrozii de aprindere. Respectaţi documentaţia


producătorului pentru aprinzător.

 Rotiţi în afară şuruburile inbus (1, în total patru bucăţi) la suportul aprinzătorului (2).

 Trageţi aprinzătorul (3) din suportul său.


 Curăţaţi aprinzătorul.

Atenţie!
Curăţaţi aprinzătorul doar în exterior. Este permisă demontarea aprinzătorului doar
personalului şcolarizat special în acest scop.

 Montaţi la loc aprinzătorul.

Indicaţie
Pentru a remonta aprinzătorul procedaţi în ordinea inversă a operaţiunilor.

Technical Documentation

42 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Revizie / Curăţare

9.5 Întreţinerea componentelor relevante pentru funcţionarea pe bază de gaz


Semestrial… vezi capitolul
Se controlează inelul de gaz, diafragmele de gaz, coturile, lăncile de gaz şi
Personalul de service
ajutajele de gaz.
Se controlează clapeta de reglare a gazului. Personalul de service
Documentaţia producătorului
Se controlează componentele traseului armăturilor de gaz. pentru traseul armăturilor de
gaz

Anual... vezi capitolul


Se controlează diafragmele de strangulare ale lăncilor de gaz (dacă există). Personalul de service

9.6 După încheierea lucrărilor de revizie


 Pregătiţi focarul (vezi capitolul "Funcţionarea / deservirea", secţiunea "Pregătirea
focarului") după ce aţi finalizat lucrările de revizie.

 Reporniţi arzătorul.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 43 / 58
Remedierea avariilor DDG EN

Trans pot

10 Remedierea avariilor
Indicaţie
La apariţia unor dificultăţi care nu pot fi remediate urmând descrierile următoare
contactaţi service-ul firmei SAACKE.

10.1 Remedierea defecţiunilor (funcţionare cu gaz)


Arzătorul nu porneşte
Cauză posibilă Măsuri
 Nu există tensiune de comandă  Realizaţi alimentarea cu tensiune de comandă.
 Nu este preselectat combustibilul  Preselectaţi combustibilul.
 Arzătorul este blocat în continuare după o  Deblocaţi arzătorul de la sistemul de comandă al
deconectare de siguranţă prin intermediul sistemului arzătorului.
de comandă al arzătorului
 Circuitul general de siguranţă al instalaţiei este
întrerupt, cauze tipice de ex.
– Lipsă apă  Respectaţi instrucţiunile din documentaţia
producătorului pentru generatorul de căldură.
– Clapeta pentru gaze de evacuare a generatorului Clapetă pentru gaze de evacuare antrenată manual:
de căldură nu este deschisă
 Deschideţi clapeta pentru gaze de evacuare.
Clapeta pentru gaze de evacuare comandată prin
intermediul comenzii instalaţiei:
 Îndepărtaţi corpurile străine care blochează clapeta
pentru gaze de evacuare.
 Dacă astfel nu se remediază eroarea: Respectaţi
instrucţiunile din documentaţia producătorului pentru
generatorul de căldură şi/sau comanda instalaţiei
sau apelaţi al personalul de service.
– A fost acţionat butonul de oprire de urgenţă a  Determinaţi dacă butonul a fost acţionat doar
instalaţiei întâmplător şi/sau că motivul acţionării nu mai este
valabil.
 Dacă motivul pentru acţionare nu mai este valabil:
Deblocaţi butonul de oprire de urgenţă a instalaţiei.
– Manostatul / termostatul de siguranţă al  Deblocaţi manostatul / termostatul de siguranţă.
generatorului de căldură a întrerupt circuitul de Respectaţi instrucţiunile din documentaţia
siguranţă şi este blocat producătorului pentru generatorul de căldură.
 Circuitul de reglare al cazanului întrerupt  Controlaţi circuitul de reglare al cazanului; dacă
există îndoieli, apelaţi la personalul de service.

Technical Documentation

44 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Remedierea avariilor

Arzătorul nu porneşte
Cauză posibilă Măsuri
 Circuitul de siguranţă a gazului întrerupt, cauze de
ex.
– Nu există combustibil sau presiunea  Controlaţi dacă presiunea gazului este conformă cu
combustibilului este prea scăzută sau prea configuraţia instalaţiei.
ridicată
 Urmaţi instrucţiunile din documentaţia
producătorului pentru sistemul de alimentare cu
combustibil sau apelaţi la personalul de service.
– Releul de presiune a gazului este reglat eronat în  Urmaţi instrucţiunile din documentaţia
sistemul de alimentare cu combustibil sau este producătorului pentru sistemul de alimentare cu
defect combustibil sau apelaţi la personalul de service.

Etapa de aerisire nu începe


Cauză posibilă Măsuri
 Controlul etanşeităţii sistemului de alimentare cu
combustibil a întrerupt circuitul de siguranţă
– După deconectarea de siguranţă precedentă a  Descărcaţi de sarcină sistemul de alimentare cu
fost „închisă” presiunea între supapele magnetice combustibil. Urmaţi instrucţiunile din documentaţia
pentru gaz în sistemul de alimentare cu producătorului pentru sistemul de alimentare cu
combustibil combustibil.
– Organul(ele) de blocare manuală în sistemul de  Controlaţi dacă toate organele manuale de blocare
alimentare cu combustibil nu este(sunt) în poziţia din sistemul de alimentare cu combustibil se află în
corectă poziţia corectă. Urmaţi instrucţiunile din
documentaţia producătorului pentru sistemul de
alimentare cu combustibil.
– Supapa magnetică a gazului în sistemul de  Urmaţi instrucţiunile din documentaţia producătorului
alimentare cu combustibil este neetanşă sau pentru sistemul de alimentare cu combustibil.
defectă
 Unul sau mai multe organe de reglare nu ating  Se reface mobilitatea organelor de reglare. În caz de
poziţia de circulaţie a aerului îndoială apelaţi la personalul de service.
 Întrerupătorul de protecţie a motorului (suflanta) a  Deblocaţi întrerupătorul de siguranţă al motorului.
întrerupt circuitul de siguranţă
 Dacă se repetă eroarea: Apelaţi la personalul de
service.

Deconectare de siguranţă în timpul etapei de aerisire


Cauză posibilă Măsuri
 Releul de control presiune pentru aerul de ardere a
întrerupt circuitul de siguranţă
– Nu este disponibil aer de ardere sau presiunea  Controlaţi dacă presiunea este conformă cu
este prea redusă configuraţia instalaţiei.
– Releul de control a presiunii este reglat incorect  Apelaţi la personalul de service.
sau este defect
 Circuitul de siguranţă general al instalaţiei sau al  Vezi „Arzătorul nu porneşte”.
gazului este întrerupt
 Senzorul de flacără recunoaşte lumina externă  Controlaţi camera de ardere.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 45 / 58
Remedierea avariilor DDG EN

Aprinderea nu este iniţiată


Cauză posibilă Măsuri
 Unul sau mai multe organe de reglare nu ating poziţia  Se reface mobilitatea organelor de reglare. În caz
de aprindere de îndoială apelaţi la personalul de service.

Nu există flacără de aprindere


Cauză posibilă Măsuri
 Nu există scânteie de aprindere
– Transformatorul de aprindere nu furnizează  Controlaţi dacă transformatorul de aprindere este
tensiune secundară alimentat cu tensiune.
 Controlaţi racordurile şi cablurile.
– Electrozii de aprindere sunt murdari sau defecţi  Apelaţi la personalul de service.
 Alimentarea cu mediu de aprindere întreruptă sau  Controlaţi dacă presiunea este conformă cu
presiunea prea scăzută sau prea ridicată configuraţia instalaţiei.
 Controlaţi dacă toate organele manuale de blocare
din sistemul de alimentare cu gaz de aprindere se
află în poziţie corectă.
 Se controlează reductorul de presiune (dacă este
disponibil).
 Ventilele magnetice de aprindere nu se deschid  Apelaţi la personalul de service.
 Aprinzător defect  Respectaţi instrucţiunile din documentaţia
producătorului pentru aprinzător. În caz de dubiu:
Apelaţi la personalul de service.

Probleme în timpul aprinderii


Cauză posibilă Măsuri
 Senzorul de flacără nu recunoaşte flacăra de  Respectaţi instrucţiunile din documentaţia
aprindere producătorului pentru aprinzător (cu sistem integrat
de supraveghere a flăcării).
 Dacă astfel nu se remediază eroarea: Apelaţi la
personalul de service.
 Flacăra de aprindere instabilă  Apelaţi la personalul de service.

Nu există flacără principală


Cauză posibilă Măsuri
 Nu există combustibil principal sau presiunea este  Controlaţi dacă presiunea este conformă cu
prea scăzută sau prea ridicată configuraţia instalaţiei.
 Controlaţi dacă toate organele manuale de blocare
din sistemul de alimentare cu combustibil se află în
poziţia corectă. Urmaţi instrucţiunile din
documentaţia producătorului pentru sistemul de
alimentare cu combustibil.

Technical Documentation

46 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Remedierea avariilor

Nu există flacără principală


Cauză posibilă Măsuri
 Supapele magnetice pentru gaz în sistemul de
alimentare cu combustibil nu deschid  Urmaţi instrucţiunile din documentaţia
producătorului pentru sistemul de alimentare cu
 Releul de presiune a gazului este reglat eronat în combustibil.
sistemul de alimentare cu combustibil sau este defect
 Aer în conducta de combustibil  În caz de dubiu: Apelaţi la personalul de service.

Ardere necorespunzătoare sau defecţiune în timpul regimului de reglare


Cauză posibilă Măsuri
 Alt subsistem al instalaţiei (de ex. sistemul de  Urmaţi instrucţiunile din documentaţia
alimentare cu combustibil, dulapul de comandă, producătorului pentru subsistemul defect sau apelaţi
generatorul de căldură) declanşează o defecţiune / o la personalul de service.
deconectare de siguranţă
 Unul sau mai multe organe de reglare nu îşi ating  Se reface mobilitatea organelor de reglare. În caz
poziţia prevăzută de îndoială apelaţi la personalul de service.
 Sistemul de supraveghere a flăcării a întrerupt  Curăţaţi lentila senzorului de flacără (vezi capitolul
circuitul de siguranţă „Întreţinere / curăţare”).
 Asiguraţi o răcire suficientă.
 Dacă astfel nu se remediază eroarea: Apelaţi la
personalul de service.
 Circuitul general de siguranţă este întrerupt  Vezi „Arzătorul nu porneşte”
 Circuitul de siguranţă a gazului întrerupt  Vezi „Arzătorul nu porneşte”
 Arzătorul fumegă, combustia totală este deficitară  Apelaţi la personalul de service.
sau se manifestă orice altă stare de funcţionare
nedorită a arzătorului, nedescrisă în alt loc

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 47 / 58
Dimensiuni / Tipuri DDG EN

11 Dimensiuni / Tipuri

LN107
Fig. 15: Cote arzător

Indicaţie
În funcţie de specificul instalaţiei sunt posibile abateri de la dimensiuni, din această
cauză sunt valabile dimensiunile date aici pentru proiectare. Găsiţi dimensiunile
valabile pentru instalaţia dumneavoastră în manualul de operare pentru instalaţia
dumneavoastră.

Indicaţie
Planificaţi un spaţiu liber de montare. Spaţiul liber de montare necesar este
specific instalaţiei. Găsiţi toate informaţiile necesare în manualul de operare pentru
instalaţia dumneavoastră.

Technical Documentation

48 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Dimensiuni / Tipuri

Mărime Dimensiuni în mm
constructivă
8 9
A B C D E F G

150.01 1000 600 900 380 466 965 130

150.02 1000 600 900 400 466 965 130

150.03 1000 600 900 420 466 965 130

200.01 1200 750 1100 435 566 965 130

200..02 1200 750 1100 455 566 965 130

200.03 1200 750 1100 480 566 965 130

300.01 1450 950 1300 510 616 965 150

300.02 1450 950 1300 535 616 965 150

300.03 1450 950 1300 560 616 965 150

450.01 1800 1200 1600 605 770 1140 170

450.02 1800 1200 1600 640 770 1140 170

450.03 1800 1200 1600 670 770 1140 170

650.01 2200 1500 2000 700 1020 1140 200

650.02 2200 1500 2000 755 1020 1140 200

650.03 2200 1500 2000 775 1020 1140 200

Mărime Dimensiuni în mm
constructivă
10 11 8
H9 K Lmin Mmax N

150.01 600 1555 250 716 161,5

150.02 600 1555 250 716 161,5

150.03 600 1555 250 716 161,5

200.01 700 1755 250 816 161,5

200.02 700 1755 250 816 161,5

200.03 700 1755 250 816 161,5

300.01 900 1975 250 866 161,5

300.02 900 1975 250 866 161,5

300.03 900 1975 250 866 161,5

450.01 1150 2560 350 1120 183,5

450.02 1150 2560 350 1120 183,5

450.03 1150 2560 350 1120 183,5

650.01 1250 3160 350 1370 183,5

650.02 1250 3160 350 1370 183,5

650.03 1250 3160 350 1370 183,5

Pentru arzătoarele de tipul DDG-EN nu este relevant


8

Pentru arzătoarele de tipul DDZ-EN nu este relevant


9

Cota L este specifică instalaţiei, trebuie totuşi să aibă valoarea minimă de Lmin
10

Cota M este specifică instalaţiei. Valoarea indicată aici este lungimea care poate fi atinsă la dotarea
11

maximă (lungime maximă).

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 49 / 58
Dimensiuni / Tipuri DDG EN

11.1 Greutatea arzătorului


Mărime Greutate în kg
constructivă DDG-EN DDZ-EN DDZG-EN
150 530 475 580
200 730 640 780
300 1100 990 1150
450 1860 1610 1910
650 2700 2500 2900

Tab. 1: Greutatea arzătorului

Technical Documentation

50 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Dimensiuni / Tipuri

11.2 Dimensiuni pentru placa de ataşare a arzătorului / Poziţie admisie aer / Poziţie admisie gaz
180°
157,5° 202,5°

135° 225°

11,25° 16
x2
22,5 2 ,5°
°

112,5° A 247,5°

R1
Dk
R2
90° 270°

67,5° 292,5°

45° 315°

22,5° 337,5°

LN023
Fig. 16: Dimensiuni pentru placa de ataşare a arzătorului / Poziţie admisie aer /
Poziţie admisie gaz

Dimensiuni
Mărime Dimensiuni în mm
constructivă
A 12 DK R112 R2

150 16 x ∅ 19 Cota D + 20 ∅ 900 ∅ 1000


200 16 x ∅ 19 Cota D + 20 ∅ 1000 ∅ 1100
300 16 x ∅ 19 Cota D + 20 ∅ 1200 ∅ 1250
450 16 x ∅ 19 Cota D + 30 ∅ 1500 ∅ 1650
650 16 x ∅ 19 Cota D + 30 ∅ 1650 ∅ 1800

În faza de proiectare a amplasării trebuie respectate trei reguli pentru amplasarea


admisiilor de aer şi gaz:
 Poziţie admisie aer = 0°, 22,5° sau un multiplu de 22,5°
 Poziţie admisie gaz = 0°, 22,5° sau un multiplu de 22,5°
 Unghiul între admisia aerului şi admisia gazului ≥ 45°

Relevant numai pentru varianta înşurubată


12

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 51 / 58
Dimensiuni / Tipuri DDG EN

Exemple:

45°

LN025
Fig. 17: Exemplu pozitiv

90°

67,5°
:-(

LN026
Fig. 18: Exemplu negativ: Unghiul dintre admisia aerului şi admisia gazului
prea mic

Technical Documentation

52 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Dimensiuni / Tipuri

11.3 Momente de strângere pentru şuruburile de montaj

Indicaţie
Momentele de strângere indicate aici sunt valori orientative. Ele sunt valabile
pentru şuruburi noi, zincate sau cromate, având clasa de rezistenţă 8.8 şi piuliţe cu
clasa de rezistenţă 8 pe suprafeţe curate ale componentelor constructive.

Mărime constructivă Şuruburi / prezoane Piuliţe mari Moment de strângere


mari
Toate M16 M16 170 – 215 Nm

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 53 / 58
Dimensiuni / Tipuri DDG EN

11.4 Cote de racordare

LN088
Fig. 19: Racorduri

1 Aer de ardere
2 Mediu de aprindere
3 Combustibil principal gaz

Toate celelalte racorduri sunt furnizate din fabrică (vezi capitolul „Montaj”,
paragraful „Conducte racordate din fabrică”).

Technical Documentation

54 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Dimensiuni / Tipuri

11.4.1 Aer de ardere (canal de aer)

DDZ069
Fig. 20: Dimensiuni racord pentru canal de aer

Mărime Dimensiuni în mm
constructivă Ø Lăţime S T U V W X Y Z
150 11,5 8 600 450 700 650 6 x 100 550 500 4 x 80
200 11,5 8 700 550 800 750 6 x 110 650 600 5 x 100
300 11,5 8 1000 600 1100 1060 10 x 95 700 660 6 x 95
450 11,5 8 1200 750 1300 1260 11 x 105 850 810 8 x 90
650 14,0 10 1300 1000 1420 1370 14 x 110 1120 1070 10 x 95

Tab. 2: Dimensiuni racord pentru canal de aer

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 55 / 58
Dimensiuni / Tipuri DDG EN

11.4.2 Combustibil principal gaz

DDZ070
Fig. 21: Flanşa de racordare pentru combustibil principal gaz, PN16

Mărime Dimensiuni în mm
Număr de orificii
constructivă DN Ø d1 ØD b Øk s Ø d2
150 100 114,3 220 20 180 3,6 18 8
200 100 114,3 220 20 180 3,6 18 8
300 125 139,7 250 22 210 4 18 8
450 150 168,3 285 22 240 4,5 22 8
650 200 219,1 340 24 295 6,3 22 12

Tab. 3: Flanşa de racordare pentru combustibil principal gaz

11.4.3 Mediu de aprindere


Cotele de racordare a mediului de aprindere la armăturile de aprindere sunt în
funcţie de armăturile de aprindere utilizate. Găsiţi cotele în manualul de operare
pentru instalaţia dumneavoastră.

11.4.4 Aer de răcire pentru senzorul de flacără


Dimensiunile de racordare pentru aerul de răcire sunt în funcţie de senzorul de
flacără utilizat. Găsiţi cotele în manualul de operare pentru instalaţia
dumneavoastră.

Technical Documentation

56 / 58 BA-DDG-EN-19 2012-06-28
DDG EN Date tehnice

12 Date tehnice
Performanţă minimă şi maximă a arzătorului dumneavoastră o găsiţi marcată pe
plăcuţa cu date tehnice.
Toate informaţiile suplimentare cum ar fi de exemplu cerinţele pentru combustibil le
găsiţi în desenul instalaţiei şi/sau documentele corespunzătoare în manualul de
operare pentru instalaţia dumneavoastră.

12.1 Emisii de zgomot


Emisiile de zgomot sunt în funcţie de configuraţia instalaţiei. Vă rugăm să luaţi
legătura cu SAACKE GmbH, Bremen. Adresa noastră de contact se regăseşte pe
pagina finală a acestui document.

Technical Documentation

2012-06-28 BA-DDG-EN-19 57 / 58
a
SAACKE GmbH
Südweststrasse 13 · 28237 Bremen
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 - 421- 64 95 0
Fax: +49 - 421- 64 95 5224
E-Mail: info@saacke.de
www.saacke.com

b
SAACKE Service GmbH
Südweststrasse 13 · 28237 Bremen
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 - 421- 64 95 0
Fax: +49 - 421- 64 95 5244
E-Mail: service@saacke.de
www.saacke.com

SAACKE-Hotline: +49-421-64 95 5201