Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a) .........................................., cetățean român/......................., născut la data de


..................................... în ..........................., cu domiciliul în........................... Str. ................nr. .........,
bl............., sc......., et........., ap. ......, județ/sector .................., posesor al CI/BI/PAȘAPORT
seria..........nr............................, eliberat(ă) de ............................., la data de ..........................,
CNP..................................................., în calitate de titular/membru al
...................................................................................... PFA/ÎI/IF, în conformitate cu prevederile art. 9 alin.
(21) din O.U.G. nr. 44/2008, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 182/2016, declar pe
propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că la sediul profesional,
imobil cu destinație de locuință, situat în ................................., Str. ................nr. ........., bl............., sc.......,
et........., ap. ......, județ/sector ......... nu desfășor activitate economică.
Dau prezenta declarație, fiind necesară la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
.............................

Semnătura ................... Data ....................