Sunteți pe pagina 1din 9

EDIŢIA a XV-a

1
FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse in Calendarul Activităţilor Educative 2017

Avizat,
Insp. educativ I.S.J. Prof. Dr. Nicolae Şerban
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Palatul Copiilor Drobeta Tr. Severin

Liceul de Arte I.St. Paulian

Scoala Gimnaziala ‚Petre Sergescu”

Adresa completă Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I,


Nr.24

Nr. de telefon/fax 0252/311189

Site şi adresă poştă electronică pcdrobetaturnuseverin@gmail.com

Coordonatori prof. Marioara Nef, director,


mariananef@yahoo.com ,

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 10/25


de cadre didactice din unitate

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 20

Alte programe/proiecte organizate 1. ”Pe aripi de primăvară”concurs


interjudeţean de dans modern/2003-
2016, sponsori, autofinantare

2.Trofeul Drobeta, 2011-2016,


finanţare MAN(2013), autofinanţare
In pasi de dans- concurs judetean
2000-2016

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT


B.1. Titlul proiectului : Concurs interjudetean de dans modern„ PE ARIPI DE PRIMAVARA”
B.2. Tipul activităţii principale : Concurs
B.3. Domeniul cultural- artistic*
B.4. Ediţia a XV-a
B.5. Număr participanţi: 400
B.6. Bugetul proiectului
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie
1000
B7: Proiectul este cu participare: directă, indirectă, online.

2
C. REZUMATUL PROIECTULUI,

Concursul interjudeţean de dans modern ”PE ARIPI DE PRIMAVARĂ” s-a adresat formaţiilor
de dans modern de la palate si cluburi ale copiilor, precum şi de la clasele pregatitoare si clasele I-IV
din şcolile generale. S-a derulat pe parcursul a 14 ani, bucurându-se de o largă participare a elevilor din
judetul nostru, de la P.C. Drobeta Tr. Severin, C.C. Orsova, de la clasa pregatitoare si clasele I-IV din
Drobeta Turnu Severin, dar şi de la unităţi şcolare din judetele limitrofe sau mai apropiate: P.C. Arad,
P.C. Craiova, P. C. Tg. Jiu, CC Horezu.
Principalele activităţi au fost: formarea echipei manageriale a proiectului, conceperea
proiectului, derularea campaniei de promovare/mediatizare şi stabilirea legăturilor parteneriale,
diseminarea şi organizarea festivalului, desfăşurarea Concursul interjudetean de dans modern.

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 20 elevi şi 10 cadre didactice, implicaţi în
organizare şi desfăşurare
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:
direcţi: - 400 de elevi şi 30 cadre didactice, membri si coordonatori ai formaţiilor artistice participante
- 40 persoane implicate în echipa managerială locală.
indirecţi: 2000 de persoane din comunitatea locală şi din comunităţile echipajelor participante la
concurs, iubitori ai dansului modern.
c. Activităţi propuse în ordinea în care se vor desfăşura:
În etapa preliminară: noiembrie 2016 -1 martie 2017
- Formarea echipei de proiect, organizarea activităţilor şi stabilirea responsabilităţilor în cadrul
echipei
- Prezentarea proiectului reprezentanţilor ISJ Mehedinţi şi comunităţii locale;
- Derularea campaniei de promovare;
- Încheierea contractelor cu eventualii sponsori;
- Trimiterea invitaţiilor la palatele şi cluburile copiilor din ţară, cu cercuri de profil;
- Pregătirea spaţiilor de concurs;
d. Descrierea activităţii principale:
Competiţia de dans modern se va desfăşura în sala de spectacol a Palatului Cultural “Theodor
Costescu” şi va fi organizată pe genuri de dans şi categorii de vârstă .
e. Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă
Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin implicare voluntară în organizarea şi desfăşurarea
proiectului, precum şi descoperirea şi promovarea aptitudinilor elevilor participanţi vor fi principalele
valori ale impactului educativ al proiectului.

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context:
 proiectul se adresează atât Palatului Copiilor, prin elevii şi cadrele didactice care vor fi
participanţi activi, cât şi comunităţii locale, care va fi beneficiara acestui proiect, prin
activităţile ce se vor desfăşura;
 acest proiect îşi propune să realizeze un schimb de experienţă, o confruntare interdisciplinară,
artistică şi sportivă între profesori-profesori şi elevi-elevi, în vederea unei mai bune cunoaşteri
a activităţilor din palate şi cluburi;
 participarea elevilor la activităţile propuse de noi o considerăm ca fiind bună ocazie de
socializare, de aplecare spre activitatea extraşcolară şi de identificare a talentelor pentru
performanţă.
Puncte tari:
 Concursul “Pe aripi de primavara” a devenit o tradiţie, an de an atrăgand tot mai mulţi
participanţi şi spectatori, iubitori ai dansului modern;
3
 Realizarea unui frumos schimb de experienţă intre cadrele didactice;
 Sprijinul comitetului de parinţi in organizarea concursului;
 Incheierea unor parteneriate intre Palatul Copiilor, unitatati scolare, Primaria, Consiliul Local si
Consiliul Judetean, pentru buna desfăşurare a proiectului;
 Condiţii foarte bune de realizare a concursului: scenă, sonorizare, siguranta participantilor;

Oportunităţi:
 Concursul asigură condiţiile atragerii copiilor catre dans modern şi poate aduce o contribuţie
importantă la formarea viitorilor specialişti în arta dansului modern;
 Implicarea în organizarea concursului a unui număr tot mai mare de factori de răspundere la
nivel de comunitate locală;
 Recunoaşterea meritelor cadrelor didactice în activitatea extraşcolară prin acordarea de diplome
de participare şi trofee.
 Cunoaşterea activitaţilor din palate si cluburi ale copiilor pe plan local si interjudetean

D.2. SCOPUL PROIECTULUI:


Promovarea şi cunoaşterea activităţilor dans modern din palatele şi cluburile copiilor si din unitatile
scolare, pe plan local.
D.3.Obiectivele specifice ale proiectului:
 să promovăm imaginea palatelor şi cluburilor copiilor în comunitatea locală penrtu aprecierea
activităţii extraşcolare;
 să concepem concursul atractiv şi de nivel competitiv ridicat;
 să valorificăm potenţialul creativ al elevilor, părinţilor, reprezentanţilor comunităţii locale,
prin implicare voluntară în organizarea, desfăşurarea, evaluarea, diseminarea prezentului
proiect educativ şi asumarea de roluri.
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:
Elevii înscrişi la cercurile de dans modern din cadrul palatelor şi cluburilor copiilor precum si iubitorii
de dans modern din scolile gimnaziale, cadrele didactice participante, iubitorii de activitaţi de timp liber.

D.5. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:


Directi:
 400 elevi - participanţi activi, 30 cadre didactice - membrii şi coordonatori de formaţii artistice
 10 persoane implicate direct în echipa managerială a proiectului;
Indirecţi: - 2000 persoane din comunitatea severineană iubitoare de dans modern, părinţi, cadre
didactice.
D.6. Durata proiectului: noiembrie 2016 – iunie 2017 (8 luni).
D.7. Descrierea activităţilor:
Activitatea nr.1
a. Titlul activităţii: Constituirea echipei manageriale a proiectului, conceperea proiectului.
b. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie- decembrie 2016.
c. Locul desfăşurării: Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin.
d. Participanţi: Directorul unităţii, responsabilul comisiei metodice, un reprezentant al comunităţii
locale, 4 profesori conducători de cerc, 10 elevi de la cercurile de dans modern, 3 reprezentanţi ai
Comitetului de părinţi.
e. Descrierea pe scurt a activităţii: Echipa managerială a proiectului va fi compusă din iniţiatorii
proiectului, părinţi, elevi. Se va concepe proiectului, se vor edita materialele şi pliantele, afişele pentru
atragerea partenerilor în proiect. Echipa de proiect se va întâlni în şedinţe lunare pentru a planifica şi
analiza fiecare activitate.

4
Activitatea nr.2
a. Titlul activităţii: Promovarea proiectului, mediatizarea şi stabilirea legăturilor parteneriale.
b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie - februarie 2017.
c. Locul desfăşurării: la sedii de televiziune, presa, Palatul Copiilor.
d. Participanţi: directorul unitaţii, echipa de proiect, 5 elevi, 1 reprezentant al comunităţii si
mass-media.
e. Descrierea pe scurt a activităţii:
 Conceperea materialelor pentru mediatizarea proiectului;
 Realizarea şi semnarea parteneriatelor şi a contractelor de sponsorizare;
 Mediatizarea proiectului în mass-media locală (radio,TV şi presa scrisă);
 Realizare materialelor de presa;
Activitatea nr.3
a. Titlul activităţii: Corespondenţa cu invitaţii, colaboratorii.
b. Data/perioada de desfăşurare: martie 2017.
c. Locul desfăşurării: Palatul Copiilor.
d. Participanţi: directorul unitaţii, echipa de proiect.
e. Descrierea pe scurt a activităţii: Corespondenţa se va realiza prin trimiterea invitaţiilor şi
regulamentele concursului, pe adresele de e-mail sau fax ale palatelor si cluburile copiilor, cu cercuri de
profil. Se distribuie invitaţii sponsorilor, reprezentanţilor comunităţilor locale, membrilor juriului.
Activitatea nr:4
a. Titlul activităţii: organizarea concursului
b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2017
c. Locul desfăşurării: Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin
d. Participanţi: directorul unităţii, echipa de proiect, (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai
comunităţii etc): cadre didactice; 2 reprezentanţi ai comunităţii; 2 reprezentanţi ai comitetului de părinţi.
e. Descrierea pe scurt a activităţii: Este o activitate de asigurare a unor condiţii optime de desfăşurare a
concursului (locaţie de concurs, amenajare sala, sonorizare, prezentatori, afişe, asistenţa medicală, juriu,
premiere, participarea reprezentanţilor mass-media etc.). Se vor realiza diplomele şi se va asigura
semnarea acestora, primirea confirmărilor, centralizarea acestora, realizarea desfăşurătorului şi a fişelor
de jurizare. Se revizuiesc sarcinile fiecărui membru implicat în proiect, astfel încât desfăşurarea
concursului să se realizeze în condiţii optime.
Activitatea nr.5
a. Titlul activităţii: Desfăşurarea Concursului Interjudetean de dans modern ” PE ARIPI DE
PRIMAVARA”
b. Data/perioada de desfăşurare: mai 2017.
c. Locul desfăşurării: Palatul Cultural “Teodor Costescu”.
d. Participanţi: 400 elevi din judeţul nostru şi din alte judeţe, 30 profesori însoţitori, membrii juriului.
e. Descrierea pe scurt a activităţii: Desfăşurarea concursului conform regulamentului anexat.

Activitatea nr. 6
a. Titlul activităţii: Evaluarea proiectului, diseminarea rezultatelor proiectului în 20 unităţi şcolare şi în
mass media locală şi naţională. .
b. Data/perioada de desfăşurare: iunie 2017.
c. Locul desfăşurării: Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin.
d. Participanţi: directorul unitaţii, echipa de proiect, 2 reprezentanţi ISJ, 10 elevi, 10 cadre didactice, 5
părinţi, 2 reprezentanţi ai comunităţii locale, 5 reprezentanţi mass- media.
e. Descrierea pe scurt a activităţii: se va face analiza produselor activităţii, se vor trage concluziile atât
negative cât şi pozitive ale modului de derulare a proiectului. Se vor concluziona şi centraliza rezultatele,
fiind folosite ca bază de plecare pentru următorul concurs.
 se va evalua proiectul printr-un raport, evidenţiindu-se punctele tari şi punctele slabe;
5
 se vor disemina rezultatele în unităţile şcolare participante la concurs şi în mass media locală şi
naţională.
D.8. Diagrama Gantt a activităţilor:
Luna
Nr. Responsabili
Obiectiv specific Activitate
crt 1 2 3 4 5 6 7 8

1. A.1.Constituirea echipei Prof.Nef


manageriale a proiectului, Marioara
conceperea proiectului.
Prof.
Să promovăm imaginea A.2.Promovarea proiectului, Ungureanu
Palatelor şi Cluburilor mediatizarea şi stabilirea Maria
Copiilor în comunitatea legăturilor parteneriale.
locală şi nu numai, pentru Prof. Ionica
aprecierea activităţii Dagadita
extraşcolare
Prof.
Costangioara
Anisoara

3. Să concepem Concursul A.3.Corespondenţa cu invitaţii, Echipa de


atractiv şi de nivel colaboratorii. proiect
competitiv ridicat;
A.4.Organizarea concursului

5. Să dezvoltăm A.5.Desfăşurarea propriu zisă a Echipa de


interdisciplinaritatea pe Concursului Interjudetean de proiect
plan naţional în domeniul dans modern ”Pe aripi de
cultural- sportiv şi să primavara”
identificăm elevii talentaţi
pentru a-i îndruma spre
performanţă.

6. Să valorificăm A.6.Evaluarea proiectului, Echipa de


potenţialul creativ al diseminarea rezultatelor proiect si
elevilor, părinţilor, proiectului în 20 unităţi şcolare
reprezentanţilor şi în mass media locală şi Insp. educativ,
comunităţii locale, prin naţională. Prof. Dr.
implicare voluntară în Şerban
organizarea, desfăşurarea, Nicolae,
evaluarea, diseminarea Inspector de
prezentului proiect specialitate,
educativ şi asumarea de Prof. Ghimeş
roluri. Daniela

D.9. Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:


Rezultate:
 Formarea unor percepţii pozitive asupra activităţii educative extraşcolare desfăşurate în cadrul
6
palatelor şi cluburilor copiilor.
 Organizarea unui schimb de experienţă pozitiv, interdisciplinar, între formaţiile de dans
modern; Participarea a cel puţin 5 judeţe cu cercuri de profil;
 Implicarea a 20 de reprezentanţi ai elevilor, părinţilor şi comunităţii locale, în realizarea
proiectului; Creşterea interesului pentru dans modern, în cadrul comunităţii;
D.10. Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale proiectului:
 Monitorizarea activităţii se va face prin urmărirea activităţilor din proiect de către echipa de
proiect.
 Evaluarea proiectului se va face pe etape şi la final, ţinându-se cont de:
 numărul beneficiarilor proiectului;
 numărul cadrelor didactice implicate în proiect,
 numărul altor instituţii implicate în proiect;
 Se vor identifica eventuale nevoi în vederea îmbunătăţirii organizării altei ediţii.
 Pe parcursul concursului se vor face înregistrări audio-video.
Indicatori de evaluare a proiectului:
calitativi:
 Utilizarea eficienta a resurselor financiare in vederea organizarii in conditii optime a concursului;
 Obiectivitatea jurizării;
 Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului;
 Realizarea unui standard ridicat al concursului;
 Constituirea unei baze de date cu participanţii la proiect;
cantitativi:
 Numărul de beneficiari ai proiectului: 400 direcţi - 2000 indirecţi;
 Participarea comunităţii locale: 10 reprezentanţi ;
 Numărul cadrelor didactice şi elevi implicaţi, în proiect - 40;
 Diseminarea proiectului în 20 de unităţi şcolare.
D.11. Continuitatea/sustenabilitatea proiectului:
Concursul interjudetean de dans modern „Pe aripi de primavara” a devenit o tradiţie în municipiul
Drobeta Turnu Severin datorită susţinerii din partea ISJ Mehedinţi, a Primăriei şi Consiliului Local, a
Palatului Cultural „Teodor Costescu”, a sponsorilor şi a părinţilor. De la aceste instituţii partenere avem
acordul de implicare şi în anul 2017. Experienţa acumulată din ediţiile precedente a dus la creşterea
valorii concursului, fiind unul dintre cele mai apreciate concursuri interjudetene din municiliul nostru,
cererea de participare fiind foarte, foarte mare. Acest lucru ne-a arătat necesitatea extinderii lui pe viitor,
realizând astfel un schimb cultural-artistic la cel mai înalt nivel. Se urmăreşte competiţie, colaborare,
învăţare cu partenerii din tara.
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare:
 Popularizarea proiectului prin intermediul presei locale: apariţii la TL2, Datina, articole în
presa scrisă.
 Mediatizarea prin distribuirea de pliante, afişe, invitaţii, articole şi bannere;
 Diseminarea se va realiza pe adresele de e-mail sau fax, prin invitaţii şi pe site-ul clubului
D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului
Parteneri:
Interni: Palatul Copiilor, Comitetul de părinţi.
Externi:
 Primăria şi Consiliul Local Drobeta Turnu Severin
 Palatul Cultural “Teodor Costescu”
 S.C. Kraft SRL;
 Complexul Comercial Decebal.
Responsabilităţile partenerilor:

7
Partenerii interni - Palatul Copiilor cu sprijinul Comitetului de părinţi asigură rezolvarea problemelor
de organizare a concursului, confecţionează materiale publicitare şi difuzarea lor, realizează DVD - uri şi
fotografii cu activităţile din cadrul proiectului, asigura insoţitori de grup, prezentator spectacol, personal
de ingrijire sala.
Partenerii externi:
 Primăria şi Consiliul Local Drobeta Turnu Severin – sprijin material înaintea şi în timpul
desfăşurării activităţilor din proiect;
 Mass-media - asigură mediatizarea proiectului prin realizarea unor emisiuni radio-TV, a unor
articole în presa locală;
 Sponsorii: suportă unele cheltuieli de organizare şi se implică în desfăşurare.
E. DEVIZ ESTIMATIV:

Fonduri Finanţare
Nr. Total sumă
Descrierea cheltuielilor proprii solicitată
crt.
M.E.N.C.S.

Cupe, trofee,
1 1000 - 1000
medalii
Cheltuieli de organizare; mape, afişe,pliante,
2 ecusoane, 1000 - 1000
diplome, invitaţii,etc.
TOTAL RON 2000 - 2 000

F. Bugetul ultimilor două ediţii:


Contribuţie
Buget total Buget primit
proprie /alte
Anul desfăşurării Ediţia de la MENCS
resurse

2015 1000 - 1000

2016 1000 - 1000

G. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MENCS, doresc ca proiectul să fie


inclus în CAERI: DA.

Coordonatori: Prof. Nef Marioara


Prof. Ungureanu Maria
Prof. Dăgadiţă Ionica
Prof. Costăngioara Anişoara

8
9