Sunteți pe pagina 1din 7

Plan de lecţie

Unitatea de învăţământ: Şcoala Nr. 18 Sibiu


Clasa: a VII – a A
Data: 20.03.2018 ora 09:00
Timp: 50 de minute
Profesor metodist: prof. Alexandra Savu
Student practicant: Folescu Adelina-Elena
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Obiectul: Cultură civică
Aria curriculară: Om şi societate
Subiectul: Instituţii şi practici democratice
Titlul lecţiei: Autoritatea judecătorească
Tipul lecţiei: Predare – învăţare
Motivaţia: Necesitatea lecţiei rezidă în cunoaşterea instituţiilor democratice
şi în manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din
care copiii fac parte şi ale comunităţii locale. Se urmăreşte o cunoaştere a
autorităţilor statului şi o respectare a acestora.
Condiţii prealabile: Elevii au dobândit cunoştinţe esenţiale despre
instituţiile democratice ale statului în clasele anterioare. Ei au luat deja,
contact cu diverse elemente instituţionale în societate.
Scopul lecţiei: Cunoaşterea valorilor fundamentale ale democraţiei şi ale
drepturilor omului.

1
Obiective operaţionale:
O1 : cunoaştere: să numească funcţiile instituţiilor statului
democratic;
O2 : înţelegere: să argumenteze rolul autorităților judecătorești
în luarea şi punerea în practică a deciziilor politice.
O3 : aplicare: să folosească conceptele de instituţie, executiv,
legislativ şi judecătoresc pentru explicarea mecanismelor de
conducere politică: procedura judecătorească.
O4 : sinteză: să argumenteze necesitatea funcţionării justiției
pentru existenţa democraţiei.
O5 : evaluare: să aprecieze valoarea puterii judecătorești;
O6: aplicare: să aprecieze elaborarea şi aplicarea corectă a
legilor în România prin rezolvarea unui mini-conflict;
Strategia didactică:
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia euristică, problematizarea;
Material didactic: schema lecţiei, tabla, creta, powerpoint
Forma de lucru: Individual și pe grupe;
Evaluarea: Pe parcursul lecţiei, prin apreciere verbală și observație
sistematică
Bibliografie: Manualul de Cultură civică, Internet, Constituţia României.

Demers didactic
Nr. Momentele Activitatea elevilor
Ob Activitatea profesorului Metode
lecţiei
1. Moment Profesorul asigură Elevii scot
organizatoric ordinea şi liniştea pentru pe bănci cărţile şi
începerea orei. Se verifică caietele.
prezența. Se pregătesc
materialele didactice.

2
2. Reactua conversaţia
lizarea euristică
cunoştinţelor Profesorul pune întrebări din Elevii
anterioa lecţia precedentă puterea răspund la întrebări.
re executivă ;
De cine este reprezentată puterea Puterea
executivă în România ? executivă este
reprezentată de
Guvern;
Ce autorități intră în componența În componența
Guvernului ? guvernul intră:
primul-ministru,
miniștrii și alți
membrii stabiliți de
lege;
Care sunt actele adoptate de Actele
către guvern ? adoptate de guvern
sunt:
ordonanțe(simple,
de urgență),
hotărâri.

3. Captarea Captarea atenţiei se Elevii Anexa 1


atenţiei O1 realizează prin prezentarea ascultă cu interes şi
datelor generale. îşi spun părerile
Se face apel la despre tema pusă în conversaţia
cunoştinţele anterioare ale discuţie. euristică
elevilor despre parlament, despre
O4 lege și despre govern;
Se vorbeşte despre
necesitatea respectării legilor.
Se dau exemple de
situaţii în care se încalcă legea.
Se vorbeşte despre ordine socială
şi drepturi ale omului.
4. Anunţa Profesorul anunţă tema: Elevii conversaţia
rea temei şi a Autoritatea Judecătorească ascultă şi scriu pe euristică
obiecti Profesorul scrie pe tablă caiete titlul lecţiei
velor titlul lecţiei noi: Autoritatea noi.
judecătorească;
3
Nr. Momentele Ob
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode
lecţiei
5. Dirijarea Profesorul întreabă elevii Elevii ascultă cu
învăţării ce ştiu ei despre autoritatea mult interes şi îşi conversaţia
judeătorească; spun părerea. euristică
Se ajunge la conceptul
central şi se dă definiţia: Puterea Elevii scriu
judiciară sau judiciarul este una definiţia pe caiete.
din cele trei puteri fundamentale expunerea
dintr-un stat democratic modern,
conform principiului numit ciorchinelui
Separarea puterilor în stat,
O3 celelalte două puteri fiind Elevii îşi spun
executivul și legislativul. părerea.
Pe parcurs ce ideile sunt
dezvoltate se face un ciorchine pe
tablă
Se prezintă organismele
publice care reprezintă autoritatea Elevii scriu ideile
judecătorească: Ministerul Public pe caiete.
și Consiliul Superior al
Magistraturii expu
O2 Se enumeră principalele atribuții nerea
ale Ministerului Public și ale
Consiliulul Superior al
Magistraturii:
Ministerul Public: reprezintă Elevii îşi spun
interesele generale ale societății și părerea.
apară ordinea de drept și
drepturile și libertățile cetățenilor;
Consiliul Superior al
Magistraturii: este garantul
independenței justiției; conversaţia
CSM propune Președintelui euristică
României numirea în funcție a
judecătorilor și procurorilor
O

Nr. Momentele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode


lecţiei
5. Dirijarea 2. Alegerea unor autoritaţi statale Elevii ascultă cu
învăţării 3. Funcţia de control mult interes şi îşi conversaţia
4
4. Stabilirea direcţiilor principale spun părerea. euristică
ale activităţii sociale, economice,
culturale şi politice
Sunt aduse în discuţie relaţiile Elevii scriu ideile
dintre autoritățile judecătorești şi pe caiete. expunerea
celelalte puteri: Prin transmiterea
O2 funcțiilor către parlament, guvern
și administrație, precum și către Elevii îşi spun
judecători independenți, puterea părerea.
statală este ținută în echilibru prin
intermediul unor controale
reciproce.
O5 În conformitate cu Elevii scriu ideile
dispozițiile Constituției pe caiete.
României, republicată, autoritatea
judecătorească este alcătuită din
instanțele judecătorești,
Ministerul Public și Consiliul
Superior ai Magistraturii. Acestea
sunt reprezentate în teritoriu de
următoarele organisme:
 Înalta Curte de Casație și
Justiție
 Consiliul Superior al
Magistraturii
 Direcția Națională
Anticorupție
 Curțile de apel
 Tribunalele
 Judecătoriile
 Institutul Național al
Magistraturii

studiul de
caz

Nr. Momentele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode


lecţiei .
6. Obţine Se fac câteva exerciţii: Elevii conversaţia
O5
rea perfor răspund la întrebări. euristică
5
manţei 1. Ce sunt judecătorii? Judecătorii
sunt magistrați
O6
specializați în
aplicarea legilor.

2. Ce sunt procurorii? Procurorii


sunt angajații
parchetelor
organizate în cadrul
Ministerului Public
și au sarcina de a
reprezenta în
justiție drepturile și
interesele
cetățenilor.
7. Retenţia şi Elevii sunt întrebaţi încă Elevii Anexa 2
transfe odată ce au înţeles din această vizionează
rul lecţie și rezolvă situație concretă filmulețul
în care se vor constitui grupe de 3
elevi: judecător, pârât și
reclamant
Se vizionează un Expunerea
powerpoint despre autoritățile
judecătorești
9. Încheierea Se fac aprecieri verbale și
lecției individuale și se oferă
recompense

6
Anexa 1

Anexa 2:
Să presupunem că o persoană se consideră nedreptățită deoarece, atunci
când vecinul și-a refăcut gardul curții, a avansat cu 20 de centimetri în
perimetrul curții sale, micșorându-i astfel proprietatea. Formați grupe de câte
trei și stabiliți cine este judecătorul, cine este pârâtul și cine este
reclamantul. Derulați procesul și discutați împreună cum ați rezolvat cazul
arătând ce dovezi au fost invocate și cum s-a aplicat legea.