Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECTIE

Data:15 1 2018
Unitatea de învăţământ: Scoala Generala Nr.2 Botosani
Profesor propunator: Adriana Nechita
Clasa: a VI-a
Locul de desfăşurare: Laboratorul de biologie
Unitatea de învăţare: Influenta omului asupra faunei
Subiectul lecţiei: Efectele activitatii omului asupra faunei
Tipul lecţiei: Lectie de transmitere si insusire de noi cunostinte
Obiective fundamentale:
1. înţelegerea efectelor poluării manifestate prin dezechilibre climatice, hidrologice, dispariţia unor specii de plante şi animale,
apariţia unor afecţiuni şi boli cronice la om.
2. Sensibilizarea şi educarea ecologică a elevilor în vederea reducerii ponderii poluării cauzate de populaţie la nivel local şi
planetar.
Obiective specifice:
- Sa propună soluţii de protejare a mediului de efectele poluante produse de mijloacele de transport;
–Utilizarea metodelor si a mijloacelor adecvate explorarii lumii animale;
-Transferarea rezultatelor experimentale în activităţile de creştere şi de îngrijire a animalelor
- Sa valorifice intr-un mesaj propriu termenii si simbolurile invatate;
- Exersarea utilizării unor surse de informare
- Rezolvarea situaţiilor problemă în relaţia dintre om şi regnul animal.
Obiective operaţionale:
Cognitive:
1. Să utilizeze noţiunile şi cunoştinţele privind degradarea şi protecţia mediului.
2. Să recunoască (în imagini şi surse de informare) efectul degradării mediului înconjurător.
3. Să identifice consecinţele pe care le are poluarea asupra vieţuitoarelor, implicit a omului
Formative:
4. Să anticipeze impactul pe care îl are acţiunea omului (activităţile cotidiene şi turismul) asupra poluării mediului.
5. Să găsească soluţii pentru problemele pe care le ridică poluarea.
6. Să găsească (să promoveze) cele mai adecvate măsuri practice pentru diminuarea poluării.
7. Să realizeze un set de acţiuni (proiect) pentru reducerea fenomenului de poluare în localitate.
Atitudinale:
8. Să promoveze necesitatea protecţiei mediului înconjurător.
Valori şi atitudini vizate :
- relaţionarea pozitivă cu ceilalţi ;
- antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului biologiei ;
- gândire critica şi flexibilă ;
 Evaluarea : Formativ – ameliorativă ( de achiziţii , de proces, de produs)
 Obiective ale evaluării :
Cognitive:
1-sa opereze cu noţiunile de poluare şi degradare
Formative :
2-sa argumenteze consecintele activitatii omului asupra faunei;
3-sa gaseasca solutii pentru problemele pe care le ridica poluarea;
Atitudinale:
- 4-sa formuleze şi sa susţina opinii privind
importanţa economică , ştiinţifică si ecologica a faunei
Strategia didactică: : dirijată, inductiv-deductivă, conversativă
a. Metode şi procedee:- expozitiv-euristice: - expunerea (M1) ;
- explicaţia (M2) ;
- conversaţia euristică (M3) ;
- observatia(M4)
- interactive : - comparaţia (M5) ;
- problematizarea (M6) ;
- demonstraţia ( M7) ;
- dezbaterea (M8)
- exercitiul (M9)
- invatarea prin descoperire (M10)
b. Mijloace de realizare( Resurse) :
- umane: 25 elevi
- de timp: 50 minute
- materiale: RM1 : Programa şcolară
RM2 :Proiectarea unităţilor de învăţare
RM3 manualul: Biologie , clasa a VI a
RM4 diapozitive / casete video (imagini pe calculator);
RM5 planşe ilustrative pentru poluare;
RM6 imagini din ziare şi reviste de specialitate;
RM7 colecţiile: „Terra Magazin", „Terra - planeta pe care trăim"„Pământenii - prieteni sau duşmani?"
RM8 atlas biologie
RM9 fise de lucru
c. Forme de organizare a activităţii :-frontală si individuala
d. Instrumente de evaluare :-verificare frontală orală,observarea sistematică,fişa de evaluare
Bibliografie: - Metodica predarii Biologiei la clasele V-VIII
- Educatie ecologica si de protectie a mediului. Editura Brevis Oradea 2008
- Reviste de pedagogie.
B. Demersul didactic
Resurse
Obiec Conţinuturile Metode si Modalitat
Activitati de invatare Forma de Tim
Secvenţele tive lecţiei Activităţi de învăţare ale profesorului mijloace i de
ale elevilor organizar P
obiective lecţie de evaluare
ea
i invataman
elevilor
t
I. Se creaza climatul favorabil începerii Elevii se Frontal cu explicatia Atentiona 2
Moment orei de biologie si pregateste materialul mobilizează pentru intreaga ri min
organizatoric didactic. începerea orei şi clasa aprecieri
Profesorul face prezenţa şi notează ascultă cu atenţie
absenţii ( in cazul in care există). îndrumările şi
Organizeaza materialele. indicaţiile date de
profesor pentru
lecţia ce va urma
Reactualizare O1 II- Profesorul, prin verificare orala,solicită - elevii răspund la Frontal cu Expunerea Analiza 5
a elevilor să – şi reamintească: anumite întrebări; intreaga dialogul raspunsuri min
cunoştinţelor - care sunt principalele căi de deteriorare a - vor face referiri la clasa conversatia lor ,
Clarificarea mediului; faptul că în realitate stimularea
notiunilor - ef. deteriorării mediului; impactul omului elevilor ,
- Degradarea depăşeşte mult sfera evaluarea
mediului - să definească poluarea si sa clasifice poluării. orala a
- Poluare / surse poluarea -Elevii definesc raspunsuri
de poluare poluarea si tipurile:a lor
- să de a exemple de poluanţii la modul
- Consecintele apei,solurilor,aerului
general.
poluarii ;dau exemple de
- Protejarea poluanti
mediului cunoscuti:Oxizi de
sulf,azot,CO2,Substa
nţe
radioactive,Substanţ
ele chimice,
pesticidele,
Substanţe reziduale
industriale şi
menajere,detergenţi
casnici
O2 Aspecte ale Profesorul incerca sa le capteze atentia : Elevii devin curiosi Activitate Conversaţi 4
Evocare poluarii reale a prin prezentarea unui filmulet cu asupra temei ce va fi frontală. e; min
componentelor dezechilibrele produse de om asupra studiata
(Anunţarea
mediului din faunei,mediului//„În anul 1998 Film cu
subiectului
diverse cauze oceanografii au observat fenomenul de dezechili
lecţiei.
înălbire a coralilor din apele oceanului -notează în caiete bere
Comunicarea Indian” titlul lecţiei şi vor fi asupra
obiectivelor.) „Depigmentarea ouălor de vultur şi atenţi la principalele mediului
absenţa ecloziunii sunt urmări ale poluării obiective prezentate
mediului cu substanţe chimice” de profesor .
Prof. anunţă titlul şi prezintă obiectivele
operaţionale ale lecţiei pe scurt şi pe
înţelesul elevilor;
- Imparte fisele de lucru si scrie pe tablă
titlul lecţiei: „Efectele activitatii omului
aupra faunei”
Dirijarea O1 Se explica si se III. În prima etapă a lecţiei profesorul Discuţii despre Activitate Explicatia Atentiona 25
invatarii completeaza urmăreşte ca elevii să fie participanţi fenomene frontala Invatarea ri asupra min
unele notiuni de activi; se porneşte de la aspecte deja caracteristice prin aspectelor
poluare a cunoscute din lecţiile de Ecologie si mediului; descoperire care vor fi
mediului biologia din cls aV a, iar elevii sunt - elevii sunt solicitaţi urmarite
inconjurator. invitaţi să:defineasca fauna si sa să observe, să
descopere căile diferite de poluare a compare, să Conversati Probă
mediului: descopere şi să a, orală.
- poluarea; formuleze
Activitate
concluzii: Observatia
- supraexploatarea resurselor(apa, solul, frontală
pădurea, păşunea, speciile, resursele - vor grupa si
minerale etc.); dezechilibrele individua
mediului în două la
- introducerea intenţionată sau accidentală mari categorii: Imagini
de elemente biologice; dezechilibre naturale ppt,planse,
şi dezechilibre atlase
- desfăşurarea unor activităţi generale ale
datorate activităţii
omului.
umane asupra
În această etapă a lecţiei profesorul va
faunei, Dezbaterea
prezenta imagini cu diverse efecte
- discuţii de grup Exercitiul
pozitive/ negative ale activitatii omului
privind categoriile
asupra faunei si tipurile de poluare
de poluanţi in
atmosferică, a solului şi a apei ; Activitate
diverse medii de Problemati
frontala
- se va realiza un comentariu simplu pe viata; zarea
baza informaţiilor din materialul
- studii de caz pe
prezentat;
tema poluanţilor
- se vor evidenţia substanţele poluante
acumulate în atmosferă, sol, apă şi
sursele de provenienţă a acestora.
- discuţii de grup Activitate Film Observare
O3 Impactul despre suspensii, frontală , didactic a
actiunilor Se vor stabili cerinţele şi problemele care substanţe Observare comporta
omului asupra urmează a fi rezolvate de către elevi; radioactive, produse a mentului
poluarii petroliere, ape calde, independe elevilor si
- discuţii frontale despre modul de acţiune
mediului,a microorganisme, şi ntă provocare
al principalelor substanţe poluante şi
faunei modul lor de acţiune Dezbatere a
efectele pe care le produc.
şi efectele pe care le a participari
Ploile acide distrug culturile omoară
produc asupra faunei Problemat i elevilor
peştii prin otrăvirea locurilor şi
si a mediului; izarea\ la
farâmiţează pietrele.
- exerciţii de Exercitiul dezbatere.
Activităţile „casnice”- Aceste ape
descriere a Analiza
poluate contin substante care favorizeaza
manifestărilor pe raspunsuri
dezvoltarea bacterilor. Aceste bacterii
care le produc lor si
consuma cantitati imense de oxigen
poluanţii asupra aprecieri
dizolvat in apa si in felul acesta pune in
vietuitoarelor. verbale
pericol viata animalelor si plantelor.etc
O4 Efectele poluarii - Se cere elevilor să noteze în fişele de - exerciţii de Activitate Conversaţi Observare
asupra omului lucru,efectele si principalele măsuri de elaborare a unui plan individua e; a
(vietii pe combatere a poluării apei, solului, de măsuri pentru la. comporta
Pamant) atmosferei. diminuarea efectelor Exercitiul mentului
- Identifica cauzele care pot conduce la poluante a agenţilor elevilor si
Fise de
dispariţia unor specii de plante şi animale patogeni provocare
lucru
şi efectele lor asupra dispariţiei unor - explică care este a
specii de animale de pe Terra legătura între participari
Explicatia
- Construind fabrici şi uzine, dezvoltând dispariţia unor specii i elevilor
oraşele şi transporturile, defrişând şi comportamentul la
pădurile pentru a folosi lemnul şi a mări uman faţă de natură dezbatere.
suprafeţele agricole, aruncând nepăsător Analiza
în apă şi în aer cantităţi mari de deşeuri raspunsuri
toxice omul a stricat echilibrul natural lor si
existent în mediul înconjurător, aşa încât aprecieri
uneori şi-a pus în pericol însăşi viaţa lui. verbale
- elevii vor dezbate Activitate -explicatia -
Solutii de Se cere elevilor ca individual să specifice impactul zgomotelor individual -expunerea Observare
O5 protejare care sunt sunetele care le displac (acasă, la din oraşele mari a/Grupe Comparati a
existente sau şcoală, pe stradă) comparativ cu părinţii şi asupra sănătăţii de lucru a- comporta
propuse de elevi bunicii lor; apoi ce fel de sunete le plac(în oamenilor, cu sarcini problemati mentului
timpul şcolii, în vacanţe,, în oraş, la ţară); diferenţierii pe stabilite zarea elevilor in
se discută. zone(gări, zone de - pliante cu cadrul
industriale, propunato aspecte ale grupei si
aeroporturi, r ecologizari aprecierea
autostrăzi, parcuri, i parcurilor solutiilor
zone rezidenţiale) şi si a mai
Profesorul le explica eleviilor ca primele măsuri pentru obiectivelo interesant
iniţiative de ocrotire a mediului au apărut reducerea r turistice e prin
acum aproximativ 200 de ani, din lor(claxonat, ziduri - exemple note.
necesitatea salvării unor specii pe cale de de beton, apărători de modele - Analiza
dispariţie ,iar cu timpul, motivele care au auditive, etc). de fluturasi si
impus ocrotirea naturii s-au diversificat - Elevii realizeaza publicitari aprecierea
din ideea prevazuta sau afise prin note a
a profesorului - ghiduri si activitatilo
ca:fiinţa umană s-a regulament r practice
Profesorul mentioneaza ideea de baza : văzut nevoită să ia e pentru realizate
„Pentru ca Pământul să rămână o atitudine pentru micii de elevi
planetă vie, interesele oamenilor înlăturarea răului pe ecologisti
trebuiesc corelate cu legile naturii.” care l-a produs şi să
treacă urgent la
luarea unor măsuri
pentru protecţia
mediului
înconjurător
În urma discuţiilor Activitate Conversati Analiza 8
Obtinerea Măsuri IV Profesorul va cere elevilor să realizeze elevii îşi vor forma o individua a euristica concluziil min
performantei O6 practice pentru o analiză critică a propriului idee despre lă; or fiecarei
diminuarea comportament în natură; supraexploatarea Explicatia grupe si
poluării - discuţii cu elevii despre fenomene mediului Problemati evaluarea
caracteristice cum ar fi: tăierea pădurilor, înconjurător, despre zarea prin note.
agricultura intensivă, lipsa spaţiilor verzi, scoaterea din
şi consecinţele acestora pentru viaţa circuitul ecologic a Imagini Evaluare
fiecărui om. unor terenuri care proiectate orală.
sunt
utilizate pentru
construcţii
industriale şi urbane,
depozitare de
materiale şi deşeuri,
etc.

-Se intocmeste schita lectiei pe tabla -Isi noteaza schita Explicatia


lectiei in caiete
Acţiuni -Se stabilesc reguli de protejare a spatiului -Sunt atenti la regulile
(proiect) pentru apropiat elevilor ( un set de actiuni).Masuri. de protejare expuse de Activitate
reducerea profesor individua
O7 fenomenului de lă;
poluare în
localitate

Asigurarea si În încheiere, profesorul va distribui Activitate Exercitiul Evaluare 7


intensificarea elevilor fişa unei probe de evaluare în individua Explicatia practica min
retentiei si a scris pentru tema: „Efectele activitatii lă; Fisa de
transferului omului asupra faunei”. evaluare
cunostintelor
Tema pentru O8 Necesitatea Realizarea unui portofoliu: „Masuri de Frontal Explicatia
acasa protecţiei protejare a mediului „
mediului
înconjurător
SCHIŢA LECTIEI
EFECTELE ACTIVITATII OMULUI ASUPRA FAUNEI
FAUNA – totalitatea speciilor de animale ce locuiesc intr-o regiune
A. DEFRISAREA PADURILOR

Pozitive:-a dus la marirea suprafetelor de teren , ceea ce a permis extinderea agriculturii si a localitatilor;
Negative:-a perturbat echilibrul gazelor in natura prin scaderea cantitatii de oxygen,a provocat disparitia unor specii de plante si
animale.
MASURI:-Replantarea imediata a altor arbori, taierile sa se faca prin rariri.

B. DETERIORAREA PRIN CONSTRUCTII DE BARAJE SI CANALE

Efecte:-Pozitive:-Asigurarea apei potabile,irigatii,producerea de energie electrica.


Negative:- modificarea cursului raului,schimbarea peisajului,disparitia unor specii de plante si animale.
MASURI:-Construirea de baraje, indiguirile, desecarile, orice interventie a omului in natura sa
fie urmate de un studiu referitor la avantajele si dezavantajele acestor actiuni.

C. VANATOAREA SI PESCUITUL
-Sunt practicate intensiv pentru obtinerea de: trofee valoroase (blana, coarne), cantitati mari de carne si peste
Efecte:------Pozitive:-asigurarea de hrana necesara consumului.
Negative:-disparitia sau reducerea efectivelor unor animale
MASURI:-Sa fie vanate doar animalele batrane,sa se respecte perioadele admise si zonele de pescuit.

D. FLOLOSIREA EXCESIVA A INGRASAMINETELOR CHIMICE SI PESTICIDELOR


- Oamenii au folosit si folosesc ingrasaminte chimice In scopul cresterii productiei agricole

Efecte:-Poluarea aerului, apei si a solului.


MASURI:- Fertilizarea pamantului sa se realizeze cu ingrasaminte naturale. (gunoi de grajd, resturi vegetale, etc)
-Combaterea daunatorilor sa se faca prin metode naturale (piatra vanata, apa de var)

E .DETERIORAEA PRIN POLUARE


POLUAREA – Afectarea mediului inconjurator cu diverse substante nocive.
Tipuri:poluarea:apei,a solului si a aerului
FIŞĂ DE LUCRU
Pe baza imaginilor prezentate şi a informaţiilor din manual completează tabelul de mai jos cu cel puţin doua exemple pentru fiecare rubrică:

Consecinţele Efecte Măsuri de combatere


dezastruoase ale acţiunii
omului asupra mediului asupra faunei

A. DEFRISAREA
PADURILOR

B. DETERIORAREA
PRIN CONSTRUCTII
DE BARAJE SI
CANALE

C. VANATOAREA SI
PESCUITUL

D. FLOLOSIREA
EXCESIVA A
INGRASAMINETELOR
CHIMICE SI
PESTICIDELOR

E .DETERIORAEA
PRIN POLUARE
Nume ………..
Data …………...
Clasa …………..
TEST DOCIMOLOGIC

I.Alegeti prin incercuirea literei, raspunsurile corecte privind : 3p


1. Comportamentul ecologic al omului :
a).-distruge cuiburile pasarelelor ;
b).-foloseste rational resursele naturale;
c).-pescuieste tot timpul anului ;
d).-taie copacii ce-ti stau incale;
e).-vaneaza in toate perioadele anului;
f).-aduna gunoaile in locuri special amenajate;
2. Poluarea afecteaza :
a). - plantele
b).- animalele
c).- omul
d). –numai animalele si omul

II.Ce actiuni ale omului in natura sunt responsabile de efectele inscrise mai jos? Scrieti denumirea actiunii in spatiul rezervat.
Eroziunea solului
Disparitia unor specii de plante si animale
Distrugerea peisajului

Saracirea solului in substante minerale si


organice
Poluarea solului ,apei si a aerului
Distrugerea unor specii de vietuitoare

3p

III. Poluarea este fenomenul de degradare a spatiului natural in urma activitatilor umane:
-Da-ti doua exemple de surse de poluare din localitatea voastra .
-Explicati afirmatia “ Daca secolul urmator nu va fi ecologist , nu va mai fi deloc”. 3p
Oficiu:1p