Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Teoretic Alexandru Rosetti Vidra-Ilfov Avizat,

Anul şcolar 2017- 2018 Director


Disciplina: Limba franceză
Clasa a VII-a (L2), 2h/ săptămână
Manual: Cavallioti Avizat,
Profesor: Streche Sergiu Nicolae Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I (18 săptămâni= 36 ore)
Semestrul al II-lea (17 săptămâni= 34 ore, inclusiv săptămâna dedicată Programului Național „Școala altfel”)
Total: 35 săptămâni

Semestrul I
Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţar ore
e alocate
Révision Tema Aprofundarea, fixarea şi folosirea corectă a 4h IX: 11- 15
initiale  Familia: membrii familiei şi profesiile lor cunoştinţelor achiziţionate anterior (clasele V- 18- 22
 Locuinţa: încăperi, mobilier VI) în contexte de utilizare a limbii
 Şcoala: clasa, activităţi şcolare
 Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/
satul
Elemente de construcţie a comunicării
 Substantivul (genul şi numărul)
 Adjectivul calificativ, posesiv şi demonstrativ
 Verbul (conjugarea verbelor pronominale
uzuale de grupa I, conjugarea verbelor de gr.
I, II şi III (partir, prendre, lire, voir, savoir,
écrire, pouvoir şi vouloir) la indicativ prezent,

1
viitorul apropiat, imperativ, expresii uzuale la
forma negativă şi interogativă, expresii
verbale impersonale, învăţate în clasele a V-a
şi a VI-a)
Funcţii comunicative ale limbii
 A relata activităţi la prezent, viitor apropiat
 A descrie persoane
Unité 0 Tema : 1.2 Identificarea sensului global al unui 4h IX: 25-29
Mes amis  Universul personal: îmbrăcăminte mesaj simplu/ al unei conversaţii uzuale, X: 2-6
Claire et  Oameni şi locuri : obiective turistice şi articulat(e) clar
Nicolas culturale, diversitatea spaţiului francofon 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
Funcţii comunicative ale limbii: de comunicare uzuală
 A cere şi a da informaţii practice (de loc) 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor
Elemente de construcţie a comunicării : necesare rezolvării unei sarcini de lucru
 Tipuri de fraze: fraza exclamativă simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind
relatori simpli
Unité 1 Tema : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un 8h X: 9-13
Qui a peur  Mediul înconjurător : plante şi animale mesaj simplu, articulat clar şi rar X: 16-20
des Funcţii comunicative ale limbii: 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj 23- 27
écureuils ?  A cere şi a da indicaţii de orientare oral articulat clar si rar 30X- 3XI
 A situa în timp, a relata activităţi (la trecut) 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
Elemente de construcţie a comunicării : de comunicare uzuală
 Substantivul : construcţii cu prepoziţia à şi 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor
de necesare rezolvării unei sarcini de lucru
 Verbul : perfectul compus al verbelor simple
conjugate cu avoir şi cu être 4.1 Redactarea de texte scurte folosind
relatori simpli
4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu
valoare imperativă pentru situaţii uzuale
Unité 2 Tema : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un 6h XI : 6- 10
Une lettre  Mediul înconjurător : plante şi animale mesaj simplu, articulat clar şi rar 13- 17
de Corse  Oameni şi locuri : obiective turistice şi 1.4 Executarea de instrucţiuni rostite clar şi 20- 24
culturale, diversitatea spaţiului francofon rar
Funcţii comunicative ale limbii: 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
2
 A cere şi a da informaţii practice (de timp) de comunicare uzuală
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor
Elemente de construcţie a comunicării : necesare rezolvării unei sarcini de lucru
 Adjectivul numeral cardinal 60-100 simple
 Pronumele interogativ (reluare şi 4.1 Redactarea de texte scurte folosind
consolidare) relatori simpli
Unité 3 Tema : 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj 6h XI: 27-29
Un Noël pas  Universul personal: cumpărături oral articulat clar şi rar XII: 4-8
comme les  Obiceiuri si tradiţii : sărbătorile tradiţionale 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de 11- 15
autres şi de familie oameni, locuri, activităţi
Funcţii comunicative ale limbii: 3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de
 A exprima cantitatea titlu şi/sau imagini însoţitoare
Elemente de construcţie a comunicării : 3.2 Identificarea sensului global al unui text
 Articolul partitiv- înlocuirea cu prepoziţia scurt
de
 Adverbe de cantitate
Unité 4 Tema : 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj 6h XII: 18-22
Un musée  Oameni şi locuri : obiective turistice şi oral articulat clar şi rar I:15- 19
de l’avenir culturale 2.1 Utilizarea corectă a intonaţiei în enunţuri 22- 26
Funcţii comunicative ale limbii: afirmative, negative, interogative,
 A compara calităţi exclamative
 A situa în timp, a relata activităţi la viitor 3.2 Identificarea sensului global al unui text
Elemente de construcţie a comunicării : scurt
 Verbul : viitorul simplu gr. I, gr. a II-a, 4.1 Redactarea de texte scurte folosind
verbe auxiliare relatori simpli
 Adjectivul calificativ– grade de comparaţie
regulate
Révision Tema : Aprofundarea şi folosirea corecta a 2h 29I- 2II
 Mediul înconjurător : plante şi animale cunoştinţelor achiziţionate în contexte/situaţii
Funcţii comunicative ale limbii: de utilizare a limbii
 a situa în timp, a relata la prezent şi
perfectul compus
 a exprima cantitatea
Elemente de construcţie a comunicării:
 Verbul : perfectul compus
3
 Articolul partitiv- înlocuirea cu prepoziţia
de
Semestrul al II-lea
Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
alocate
Unité 5 Tema : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un 8h II : 12- 16
Chic ! On ne  Universul personal : gusturi şi preferinţe mesaj simplu, articulat clar şi rar 19- 25
fait plus la Funcţii comunicative ale limbii: 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de 26 II- 2 III
vaisselle !  A exprima preferinţe oameni, locuri, activităţi III: 5- 9
Elemente de construcţie a comunicării : 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiile
 Pronumele personal cu funcţie de necesare rezolvării unei sarcini de lucru
complement direct simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind
relatori simpli
Unité 6 Tema : 1.2 Identificarea sensului global al unui 10h III: 12- 16
Ce sont les  Incursiuni în lumea artei: personaje mesaj simplu/ al unei conversaţii uzuale, 19- 23
comédiens, ce îndrăgite din B.D., literatura pentru copii articulat (e) clar IV: 11-13
sont les  Oameni şi locuri : diversitatea spaţiului 1.4 Executarea de instrucţiuni rostite clar şi 16-20
magiciens… ! francofon rar 23-27
Funcţii comunicative ale limbii: 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii V : 2- 4
 A exprima sentimente (satisfacţie, bucurie) de comunicare uzuală
Elemente de construcţie a comunicării : 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de
 Pronumele personal cu funcţie de oameni, locuri, activităţi
complement indirect 3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de
 Adverbele de mod (reluare şi diversificare) titlu şi/sau imagini însoţitoare
4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu
valoare imperativă pentru situaţii uzuale

Programul Activităţi educative extracurriculare şi III: 26- 30


Național extraşcolare
„Școala
altfel”
Unité 7 Tema : 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 8h V: 7- 11
Choisissons  Incursiuni în lumea artei : cinematografie simplu/ al unei conversaţii uzuale, articulat (e) 14- 18
4
un scénario Funcţii comunicative ale limbii: clar 21- 25
 A descrie un personaj 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj 29-31
 A situa în timp, a relata activităţi (la oral articulat clar si rar
prezent, la trecut şi la viitor) 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
Elemente de construcţie a comunicării : de comunicare uzuală
 Adverbe de timp 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de
 Conjuncţii uzuale: et, mais, donc oameni, locuri, activităţi
 Prepoziţia (elemente frecvente în 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiile
comunicare) necesare rezolvării unei sarcini de lucru
simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind
relatori simpli
Révision Funcţii comunicative ale limbii: Aprofundarea, fixarea şi folosirea corectă a 4h VI : 4-8
finale  a situa în timp, a relata activităţi la prezent, cunoştinţelor achiziţionate în contexte de 11- 15
perfectul compus și viitor utilizare a limbii
 a exprima cantitatea
Elemente de construcţie a comunicării:
 adjectivul calificativ
 pronumele personal complement (COD și
COI)