Sunteți pe pagina 1din 3

1.

LEGISLATIE
(articolele extrase vizeaza autoritatile administratiei publice judetene, municipale, orasenesti si comunale)

“PROTECTIA MEDIULUI”

Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind Protectia Mediului, publicat in
Monitorul Oficial cu numarul 1196 din data de 30 decembrie 2005

CAP. XII: Protectia asezarilor umane


Art. 70
Pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos, autoritatile administratiei publice locale, precum si, dupa
caz, persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii:
a) sa imbunatateasca microclimatul urban, prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa
din interiorul localitatilor si din zonele limitrofe acestora, sa infrumuseteze sis a protejeze peisajul,
sa mentina curatenia stradala;
b) sa prevada, la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, masuri de mentinere si
ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de refacere
peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate, masuri de protectie sanitara a captarilor de apa
potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor;
c) sa respecte din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor
industriale, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a
depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale si a altor obiective si activitati, fara a
prejudicial ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, stare de sanatate si de confort a
populatiei;
d) sa informeze publicul asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu ris
pentru sanatatea populatiei si mediu;
e) sa respecte regimul de protectie speciala a localitatilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic
si de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate si a monumentelor naturii. Sunt interzise
amplasaera de obiective si desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare in perimetrul si in zonele
de protectie a acestora;
f) sa adopte elemente arhitecturale adecvate, sa optimizeze densitatea de locuire, concomitant cu
mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a
perdelelor de protectie stardala, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica,
recreativa;
g) sa reglementeze, inclusive prin interzicerea temporara sau permanenta, accesul anumitor tipuri de
autovehicule sau desfasurarea unor activitati generatoare de discomfort pentru populatie in anumite
zone ale localitatilor, cu predominanta in spatiile destinate locuintelor, in zonele destinate
tratamentului, odihnei, recreerii si agrementului;
h) sa nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
i) sa adopte masuri obligatorii, pentru persoanele fizice si juridice, cu privire la intretinerea si
infrumusetarea, dupa caz, a cladirilor, curtilor si imprejurimilor acestora, a spatiilor verzi din curti si
dintre cladiri, a arborilor si arbustilor decorative;
j) sa initieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de intretinere si dezvoltare a canalizarii.

Art. 71
Schimbarea detinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi prevazute in planurile urbanistice este
interzisa.

Art. 72
La elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului se respecta prevederile prezentei
ordonante de urgenta si a reglementarilor speciale si se prevad, in mod obligatoriu, masuri de mentinere si
ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de refacere
peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate si masuri de dezvoltare a spatiilor verzi, de protectie sanitara a
captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor.
Art. 73
Planurile de urbanism si amenajarea teritoriului se supun procedurii de evaluare de mediu, in vederea
obtinerii avizului de mediu pentru planuri si programe, conform legislatiei in vigoare.

CAP. XIV – Atributii si raspunderi

Sectiunea 2 – Atributii si raspunderi ale altor autoritati centrale si locale


Art. 90
Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii si raspunderi:
a) aplica prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, cu respectarea principiilor
prezentei ordonante de urgenta;
b) urmaresc respectarea legislatiei de protectia mediului de catre operatorii economici care presteaza
servicii publice de gospodarie comunala;
c) adopta programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor, cu respectarea
prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
d) organizeaza structuri proprii pentru protectia mediului, colaboreaza cu autoritatile competente pentru
protectia mediului si le informeaza asupra activitatii desfasurate;
e) promoveaza o atitudine corespunzatoare a comunitatilor locale in legatura cu importanta protectiei
mediului;
f) asigura, prin serviciile publice si operatorii economici responsabili, luarea masurilor de salubrizare a
localitatilor, de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice;
g) conserva si protejeaza spatiile verzi urbane si / sau rurale, astfel incat sa se asigure suprafata optima
stabilita de reglementarile in vigoare, in localitatile in care nu exista posibilitatea asigurarii acesteia,
consevarea spatiilor verzi existente este prioritara;
h) supravegheaza operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de
poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si dezvoltarea sistemelor de colectare a deseurilor
refolosibile;
i) organizeaza servicii specializate pentru protectia mediului si colaboreaza, in acest scop, cu
autoritatile pentru protectia mediului.

“URBANISM”

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a
III – a zone protejate. Publicat in M Of. 152/2000
Art. 1
(1) Se aproba Planul de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, potrivit
anexelor nr. I-IV care fac parte integranta din prezenta lege.
(2) In intelesul prezentei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geographic
si/sau topographic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau cultural si sunt declarate ca atare
pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.
Art. 2
Legea evidentiaza zone zonele naturale protejate de interes national si identifica valorile de patrimoniu
cultural national, care necesita instituirea de zone protejate pentru asigurarea protectiei acestor valori.
Art. 3
Lucrarile de salvare, precum si de punere in valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate
publica, de interes national.
Art. 4
(1) Zonele naturale protejate de interes national si monumentele naturii, precum si gruparea geografica
si localizarea teritoriala a zonelor naturale protejate de interes national sunt prevazute in aneza nr. I
la prezenta lege.
Art. 5
(1) Valorile de patrimoniu cultural de interes national sunt prevazute in anexa nr. III la prezenta lege.
(2) Autoritatile administratiei publice locale, cu sprijinul autoritatilor publice centrale cu atributii in
domeniu, vor delimita, in baza unor studii de specialitate, in termen de 12 luni de la data intrarii in
vigoare a prezentei legi, zonele de protectie a valorilor de patrimoniu cultural, prevazute in anexa nr.
III.
(3) In vederea instituirii zonelor protejate autoritatile administratiei publice locale vor intocmi
documentatiile de urbanism si regulamentele aferente, elaborate si aprobate potrivit legii, care vor
cuprinde masurile necesare de protectie si conservare a valorilor de patrimoniu cultural national din
zona.
Art. 6
Anexele nr. I si III la prezenta lege se pot reactualiza periodic, pe masura identificarii de noi valori de
patrimoniu natural sau cultural, precum si a modificarilor intervenite asupra valorilor protejate.
Declararea si delimitarea zonelor protejate aferente noilor valori de patrimoniu se fac potrivit legii.
Art. 7
Prevederile Planului de amenajare a teritoriului national –Sectiunea a III-a – zone protejate sunt
obligatorii pentru autoritatile administratiei publice publice centrale si locale, care vor asigura preluarea
acestor prevederi in documentatiile de amenajare a teritoriului judetelor, municipiilor, oraselor si
comunelor.
Art. 8
(1) Lucrarile necesare de salvare, cercetare, restaurare, protejare, conservare si de punere in valoare a
patrimoniului din zonele protejate de interes national se vor executa numai in baza avizelor si aprobarilor
autoritatilor administrative si forurilor stiintifice din domeniu, prevazute de lege. Aceste lucrari se
cuprind in listele de investitii – anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe baza de
documentatii tehnico-economice elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale, si se finanteaza, in
completare, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie, prin legile bugetare anuale.

ANEXA
- Judetul Braila

Rezervatii ale biosferei, parcuri nationale sau naturale

Pozitia Denumirea Suprafata Judetul


R Balta Mica a Brailei 17.529,00 ha Braila

Rezervatii si monumente ale naturii

Nr. Denumirea Localizarea Suprafata


Crt.
2.259 Padurea Camnita Comuna Sutesti 1,30
2.260 Lacul Jirlau-Visani Comunele Jirlau, Visani, Galbenu 930,00