Sunteți pe pagina 1din 10

CAPITOLUL VI

MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI


ECONOMICE
______________________________________________________________________________
| Explicaţie Cont debitor Cont creditor |
|______________________________________________________________________________|
| CAPITAL ŞI REZERVE |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Capitaluri |
|______________________________________________________________________________|
| - Subscrierea capitalului 456 1011 |
|______________________________________________________________________________|
| Aportul capitalului în natură şi în % 456 |
| numerar 205, 208, 211, |
| 212, 213, 214, |
| 231, 261, 262, |
| 263, 265, 301, |
| 302, 303, 361, |
| 371, 381, 501, |
| 503, 506, 512, |
| 531, 532, |
|______________________________________________________________________________|
| Concomitent, se înregistrează trecerea 1011 1012 |
| capitalului subscris nevărsat la capital |
| subscris vărsat |
|______________________________________________________________________________|
| Subscrierea de capital suplimentar cu 456 % |
| prima 1011, 104 |
|______________________________________________________________________________|
| Majorarea capitalului: % 101 |
| - din profitul realizat în anul curent 129 |
| - din profitul realizat în exerciţiile 117 |
| precedente |
| - din rezerve 106 |
| - din primele legate de capital 104 |
|______________________________________________________________________________|
| Reducerea capitalului: 101 % |
| - retragerea capitalului subscris de către 456 |
| acţionari/asociaţi |
| - acoperirea pierderilor contabile din 117 |
| exerciţiile precedente |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Rezerve |
|______________________________________________________________________________|
| Constituirea rezervelor din: % 106 |
| - prime legate de capital 104 |
| - profitul curent 129 |
| - profitul nerepartizat aferent exerciţiilor 117 |
| precedente |
|______________________________________________________________________________|
| Acoperirea pierderilor contabile aferente 106 117 |
| exerciţiilor anterioare din rezerve |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Subvenţii pentru investiţii |
|______________________________________________________________________________|
| Subvenţii pentru investiţii primite sau de 203, 205, 211, 131 |
| primit 212, 213, 214, |
| 445, 512 |
|______________________________________________________________________________|
| Donaţii sau plusuri de inventar constatate 203, 205, 211, 131 |
| la imobilizările necorporale sau corporale 212, 213, 214 |
|______________________________________________________________________________|
| Înregistrarea cotei părţi din subvenţie, 131 758 |
| virată la venituri, concomitent cu |

1
| amortizarea |
|______________________________________________________________________________|
| Înregistrarea subvenţiei de restituit sau 131 462, 512 |
| restituită |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Provizioane pentru riscuri şi |
| cheltuieli |
|______________________________________________________________________________|
| Constituirea sau majorarea provizioanelor 681 151 |
| pentru riscuri şi cheltuieli |
|______________________________________________________________________________|
| Diminuarea sau anularea provizioanelor 151 781 |
| pentru riscuri şi cheltuieli constituite |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Împrumuturi şi datorii asimilate |
|______________________________________________________________________________|
| Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni |
| - subscrierea 461 161 |
| - încasarea 512, 531 461 |
| - dobânzi datorate 666 168 |
| - răscumpărarea 505 512, 531 |
| - anularea obligaţiunilor răscumpărate 161 505 |
| - plata dobânzilor aferente 168 512, 531 |
| Prime de emisiune a obligaţiunilor |
| - înregistrarea 169 161 |
| - trecerea pe cheltuieli 686 169 |
|______________________________________________________________________________|
| Credite bancare pe termen lung |
| - primirea 512 162 |
| - dobânzi datorate 666 168 |
| - rambursarea 162 512 |
| - plata dobânzilor aferente 168 512 |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Leasing financiar (locatar) |
|______________________________________________________________________________|
| Primirea bunului în leasing 212, 213 167 |
|______________________________________________________________________________|
| Dobânda aferentă 471 168 |
|______________________________________________________________________________|
| Înregistrarea facturii pentru rata % 404 |
| scadentă |
| - rata scadentă 167 |
| - dobânda aferentă 168 |
| - cheltuiala cu dobânda 666 471 |
|______________________________________________________________________________|
| ACTIVE IMOBILIZATE |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Intrarea imobilizărilor |
|______________________________________________________________________________|
| Imobilizări necorporale obţinute din % 233, 721 |
| producţia proprie 203, 205, 208 |
| Imobilizări necorporale în curs realizate 233 721 |
| cu forţe proprii |
|______________________________________________________________________________|
| Imobilizări corporale obţinute din % 231, 722 |
| producţia proprie 211, 212, 213, |
| 214 |
| Imobilizări corporale în curs realizate cu 231 722 |
| forţe proprii |
|______________________________________________________________________________|
| Imobilizări corporale şi necorporale % 404 |
| achiziţionate de la terţi 201 la 208, |
| 211 la 214 |
|______________________________________________________________________________|

2
| Imobilizări financiare achiziţionate % 269 |
| 261 la 265 |
|______________________________________________________________________________|
| Vărsăminte pentru imobilizări financiare 269 512, 531 |
| achiziţionate |
|______________________________________________________________________________|
| Titluri primite ca urmare a participării % 211, 212, 213, |
| în natură a capitalul social al altei 261 la 265 214 |
| societăţi 281 |
|______________________________________________________________________________|
| Diferenţa dintre valoarea titlurilor 261 106 |
| primite şi valoarea neamortizată a |
| imobilizărilor corporale |
|______________________________________________________________________________|
| Titluri primite ca urmare a reinvestirii 261 la 265 761 |
| dividendelor |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Amortizarea imobilizărilor |
|______________________________________________________________________________|
| Amortizarea imobilizărilor corporale şi 681 280, 281 |
| necorporale |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Creanţe imobilizate |
|______________________________________________________________________________|
| Împrumuturi pe termen lung şi dobânzi 267 512, 531, 763 |
| aferente acordate societăţilor comerciale |
| la care se deţin participaţii |
|______________________________________________________________________________|
| Încasarea creanţelor şi dobânzilor 512, 531 267 |
| aferente legate de participaţii |
|______________________________________________________________________________|
| Garanţii depuse şi alte creanţe 267 512, 513 |
| imobilizate la dispoziţia terţilor |
|______________________________________________________________________________|
| Restituirea garanţiilor depuse şi a altor 512, 531 267 |
| creanţe imobilizate |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Leasing financiar (locator) |
|______________________________________________________________________________|
| Predarea bunurilor în regim de leasing 267 212, 213 |
| financiar |
|______________________________________________________________________________|
| Dobânda aferentă 267 472 |
|______________________________________________________________________________|
| Facturarea ratelor şi dobânzilor scadente 411 % |
| 706 |
| 267 |
| Înregistrarea la venituri a dobânzii 472 766 |
| facturate |
|______________________________________________________________________________|
| Diminuarea creanţei cu cota parte din 658 267 |
| veniturile facturate |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Ieşirea imobilizărilor |
|______________________________________________________________________________|
| Vânzarea imobilizărilor necorporale 461 758 |
|______________________________________________________________________________|
| Scoaterea din evidenţă a imobilizărilor % 203, 205, 208 |
| necorporale |
| - valoarea neamortizată 658 |
| - amortizarea 280 |
|______________________________________________________________________________|
| Vânzarea imobilizărilor corporale 461 758 |
|______________________________________________________________________________|

3
| Vânzarea imobilizărilor corporale cu plata 461 % |
| în rate |
| - valoarea imobilizării corporale vândute 758 |
| - dobânda de încasat aferentă ratelor 472 |
|______________________________________________________________________________|
| Scoaterea din evidenţă a imobilizărilor % 211, 212, 213, |
| corporale 214 |
| - valoarea neamortizată 658 |
| - amortizarea 281 |
|______________________________________________________________________________|
| Vânzarea imobilizărilor financiare 461 764 |
|______________________________________________________________________________|
| Scoaterea din evidenţă a imobilizărilor % 261 la 265 |
| financiare |
| - cu diferenţa dintre valoarea titlurilor 106 |
| dobândite şi valoarea neamortizată a |
| imobilizărilor corporale aduse ca aport |
| - cu diferenţa dintre valoarea de 664 |
| înregistrare a titlurilor şi valoarea |
| înregistrată în contul 1068 |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Provizioane pentru deprecierea |
| imobilizărilor |
|______________________________________________________________________________|
| Provizioane pentru deprecierea 681 290, 291, 293 |
| imobilizărilor necorporale, corporale şi |
| în curs |
|______________________________________________________________________________|
| Provizioane pentru deprecierea 686 296 |
| imobilizărilor financiare |
|______________________________________________________________________________|
| Reducerea sau anularea provizioanelor 290, 291, 293 781 |
| constituite pentru deprecierea |
| imobilizărilor necorporale, corporale şi |
| în curs |
|______________________________________________________________________________|
| Reducerea sau anularea provizioanelor 296 786 |
| constituite pentru deprecierea |
| imobilizărilor financiare |
|______________________________________________________________________________|
| STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE |
|______________________________________________________________________________|
| Achiziţionarea stocurilor 301, 302, 303, 401 |
| 308, 361, 368, |
| 371, 378, 381, |
| 388 |
|______________________________________________________________________________|
| Producţia, lucrările, serviciile în curs 331, 332, 341 711 |
| de execuţie şi produsele obţinute din la 348, 361, |
| producţia proprie la finele perioadei 368 |
|______________________________________________________________________________|
| Reluarea producţiei, lucrărilor şi 711 331, 332 |
| serviciilor în curs de execuţie, la |
| începutul perioadei |
|______________________________________________________________________________|
| Reţinerea din producţie proprie a 301, 302, 303, 345 |
| produselor finite ca materii prime, 371, 381 |
| materiale, mărfuri sau ambalaje |
|______________________________________________________________________________|
| Materii prime, materiale date spre 351 301, 302, 303, |
| prelucrare sau în custodie la terţi, 345, 371 |
| mărfuri depuse în consignaţie |
|______________________________________________________________________________|
| Primirea bunurilor de la terţi, inclusiv 301, 302, 303, % |

4
| valoarea serviciilor prestate 345 351 |
| 401 |
|______________________________________________________________________________|
| Scăderea din evidenţă a mărfurilor depuse % 351 |
| în consignaţie, vândute 607 |
| 378 |
|______________________________________________________________________________|
| Consumuri de materiale 601, 602, 603 301, 302, 303 |
|______________________________________________________________________________|
| Vânzarea către terţi a stocurilor 411 701 la 708 |
|______________________________________________________________________________|
| Concomitent scoaterea din evidenţă a |
| stocurilor vândute: |
| - produse finite, semifabricate, produse 711 341, 345, 346 |
| reziduale |
| - mărfuri 607 371 |
| - ambalaje 608 381 |
|______________________________________________________________________________|
| Lipsuri constatate cu ocazia inventarierii |
| - materii prime, materiale, animale, 601, 602, 603, 301, 302, 303, |
| mărfuri, ambalaje 606, 607, 608 361, 371, 381 |
| - semifabricate, produse finite şi produse 711 341, 345, 346 |
| reziduale din producţie proprie |
|______________________________________________________________________________|
| Imputarea lipsurilor persoanelor vinovate 428, 461 758 |
|______________________________________________________________________________|
| Diferenţe între costul de producţie şi |
| costul standard: - nefavorabile 348 711 |
| - favorabile 711 348 |
|______________________________________________________________________________|
| Constituirea sau majorarea provizioanelor 681 391 la 398 |
| pentru deprecierea stocurilor |
|______________________________________________________________________________|
| Anularea sau diminuarea provizioanelor 391 la 398 781 |
| pentru depreciere constituite |
|______________________________________________________________________________|
| DECONTĂRILE CU TERŢII |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Decontări cu furnizorii |
| - pe baza efectelor comerciale 401, 404 403, 405 |
| - pe baza avansurilor plătite 401 409 |
| sau |
| 404 232, 234 |
| - pe baza sconturilor obţinute ulterior 401, 404 767 |
|______________________________________________________________________________|
| Avansuri acordate furnizorilor 409 512, 531 |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Decontări cu clienţii |
| - vânzarea stocurilor pentru care nu s-au 418 701 la 708 |
| întocmit facturi |
| - emiterea facturii 411 418 |
|______________________________________________________________________________|
| Acceptarea efectelor comerciale de încasat 413 411 |
|______________________________________________________________________________|
| Primirea efectelor comerciale 511 413 |
|______________________________________________________________________________|
| Încasarea efectelor comerciale 512 511 |
|______________________________________________________________________________|
| Scontarea efectelor comerciale înainte de % 511 |
| scadenţă 512, 667 |
|______________________________________________________________________________|
| Avansurile primite de la clienţi 512, 531 419 |
|______________________________________________________________________________|
| Decontarea avansurilor primite 419 411 |

5
|______________________________________________________________________________|
| Diferenţele de curs valutar rezultate cu % 411 |
| ocazia evaluării creanţelor în valută la |
| data bilanţului sau la decontare: |
| - nefavorabile 512, 665 |
| - favorabile 512 % |
| 411, 765 |
|______________________________________________________________________________|
| Scoaterea din evidenţă a clienţilor incerţi 654 411 |
|______________________________________________________________________________|
| Reactivarea clienţilor scoşi din evidenţă 411 754 |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Decontări cu personalul |
|______________________________________________________________________________|
| Salarii datorate personalului 641 421 |
|______________________________________________________________________________|
| Reţineri din salarii reprezentând avansuri, 421 % |
| popriri, ajutorul de şomaj, impozitul pe 425, 427, 428, |
| salarii şi alte sume datorate 431, 437, 444 |
|______________________________________________________________________________|
| Plata avansurilor cuvenite 425 512, 531 |
|______________________________________________________________________________|
| Achitarea salariilor nete datorate 421 512, 531 |
| personalului |
|______________________________________________________________________________|
| Evidenţierea ajutoarelor materiale 431 423 |
|______________________________________________________________________________|
| Reţineri din ajutoarele materiale şi 423 % |
| drepturile de protecţie socială 425, 427, 428, |
| 444 |
|______________________________________________________________________________|
| Achitarea sumelor nete reprezentând 423 512, 531 |
| ajutoare materiale şi drepturi de |
| protecţie socială |
|______________________________________________________________________________|
| Drepturile de participare a salariaţilor 117 424 |
| la profit |
|______________________________________________________________________________|
| Impozitul aferent participării 424 444 |
| salariaţilor la profit |
|______________________________________________________________________________|
| Plata drepturilor cuvenite din 424 512, 513 |
| participarea salariaţilor la profit |
|______________________________________________________________________________|
| Sume reprezentând salarii şi alte 421, 423, 424 426 |
| drepturi de personal neridicate |
|______________________________________________________________________________|
| Achitarea drepturilor de personal 426 512, 531 |
| neridicate |
|______________________________________________________________________________|
| Prescrierea drepturilor de personal 426 758 |
| neridicate |
|______________________________________________________________________________|
| Virarea popririlor efectuate asupra 427 512, 513 |
| drepturilor de personal |
|______________________________________________________________________________|
| Alte sume datorate salariaţilor 641 428 |
|______________________________________________________________________________|
| Sume datorate de salariaţi unităţii 428 706, 708, 758 |
|______________________________________________________________________________|
| Achitarea altor sume datorate 428 512, 531 |
| salariaţilor |
|______________________________________________________________________________|
| Încasarea altor sume datorate de 512, 531 428 |

6
| salariaţi |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Decontări cu asigurările şi protecţia |
| socială |
|______________________________________________________________________________|
| Contribuţia unităţii pentru asigurările 645 % |
| sociale şi pentru constituirea fondului 431 |
| de şomaj 437 |
|______________________________________________________________________________|
| Virarea sumelor reprezentând contribuţia % 512 |
| la asigurările sociale şi la fondul de 431 |
| şomaj 437 |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Decontări cu bugetul statului şi alte |
| fonduri speciale |
|______________________________________________________________________________|
| a) Impozitul pe profit/venit |
|______________________________________________________________________________|
| Impozitul pe profit/venit datorat 691, 698 441 |
|______________________________________________________________________________|
| Virarea la bugetul statului a impozitului 441 512 |
| datorat |
|______________________________________________________________________________|
| b) Taxa pe valoarea adăugată |
|______________________________________________________________________________|
| Evidenţierea T.V.A. deductibilă: |
| - achiziţii interne; |
| 4426 401, 404 |
| - achiziţii din import |
| 4426 512 |
|______________________________________________________________________________|
| T.V.A. aferentă cumpărărilor devenită 4426 4428 |
| exigibilă |
|______________________________________________________________________________|
| Evidenţierea T.V.A. colectată aferentă 411, 531 4427 |
| vânzărilor |
|______________________________________________________________________________|
| T.V.A. aferentă vânzărilor devenită 4428 4427 |
| exigibilă |
|______________________________________________________________________________|
| Regularizarea T.V.A. la sfârşitul |
| perioadei: |
| - T.V.A. de plată; 4427 % |
| 4426 |
| 4423 |
| - T.V.A. de recuperat % 4426 |
| 4427 |
| 4424 |
|______________________________________________________________________________|
| Suportarea pe cheltuieli a T.V.A. 635 4426 |
| deductibilă conform prevederilor legale |
| (ex. suma determinată prin prorată) |
|______________________________________________________________________________|
| Virarea T.V.A. de plată 4423 512 |
|______________________________________________________________________________|
| Încasarea sau compensarea T.V.A. de 512, 4423 4424 |
| recuperat |
|______________________________________________________________________________|
| c) Impozite şi taxe cuvenite bugetului |
| de stat şi altor organisme publice |
|______________________________________________________________________________|
| Evidenţierea altor impozite şi taxe 635 446 |
| (ex. impozitul pe clădiri, impozitul |
| pe terenuri, taxe de timbru, etc.) |

7
|______________________________________________________________________________|
| Constituirea impozitului pe dividende 457 446 |
|______________________________________________________________________________|
| Constituirea datoriilor sau vărsămintelor 635 447 |
| către alte organisme publice |
|______________________________________________________________________________|
| Achitarea impozitelor şi taxelor 444, 4423, 446, 512 |
| 447, 448 |
|______________________________________________________________________________|
| Alte datorii faţă de bugetul statului 658 448 |
| (amenzi, majorări, penalităţi, etc.) |
|______________________________________________________________________________|
| Sume datorate de bugetul statului 448 758 |
| unităţii |
|______________________________________________________________________________|
| Încasarea de la bugetul statului a 512 448 |
| sumelor cuvenite |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Decontări în cadrul grupului şi cu |
| asociaţii |
|______________________________________________________________________________|
| Virări de sume între unităţi din cadrul |
| grupului |
| - virarea sumelor 451 512, 531 |
| - încasarea sumelor 512, 531 451 |
|______________________________________________________________________________|
| Dobânzi aferente împrumuturilor acordate |
| în cadrul grupului |
| - cuvenite; 451 766 |
| - datorate. 666 451 |
|______________________________________________________________________________|
| Sume depuse de către asociaţi sau lăsate 512, 531 455 |
| temporar la dispoziţia unităţii |
|______________________________________________________________________________|
| Dobânzi cuvenite asociaţilor pentru 666 455 |
| sumele depuse |
|______________________________________________________________________________|
| Restituirea către asociaţi a sumelor 455 512, 531 |
| reprezentând disponibilităţi sau dobânzi |
| aferente acestora |
|______________________________________________________________________________|
| Dividende datorate 117 457 |
|______________________________________________________________________________|
| Dividendele nete achitate 457 512, 531 |
|______________________________________________________________________________|
| Evidenţierea transferurilor din |
| operaţiuni de asociere în participaţie: |
| - venituri; 701 la 786 458 |
| - cheltuieli. 458 601 la 686 |
|______________________________________________________________________________|
| Primirea sumelor din operaţiuni de |
| asociere în participaţie: |
| - venituri; 458 701 la 786 |
| - cheltuieli. 601 la 686 458 |
|______________________________________________________________________________|
| Plata sumelor cuvenite 458 512, 531 |
| coparticipanţilor |
|______________________________________________________________________________|
| Încasarea sumelor cuvenite 512, 531 458 |
| coparticipanţilor |
|______________________________________________________________________________|
| 7. Debitori şi creditori diverşi |
|______________________________________________________________________________|
| Diferenţele de curs valutar rezultate |

8
| cu ocazia evaluării debitorilor |
| diverşi în valută la data bilanţului |
| sau la decontare |
| - nefavorabile 665 461 |
| - favorabile 461 765 |
|______________________________________________________________________________|
| Lipsuri de valori imputate terţilor 461 758 |
|______________________________________________________________________________|
| Valoarea debitelor reactivate 461 754 |
|______________________________________________________________________________|
| Lichidarea debitelor constituite prin 512, 531, 658 461 |
| încasare sau scăzute din evidenţă ca |
| insolvabile |
|______________________________________________________________________________|
| Sume încasate de la creditori diverşi 512, 531 462 |
| şi necuvenite |
|______________________________________________________________________________|
| Diferenţele de curs valutar rezultate |
| cu ocazia evaluării creditorilor |
| diverşi în valută la data bilanţului |
| sau la decontare |
| - nefavorabile 665 462 |
| - favorabile 462 765 |
|______________________________________________________________________________|
| Lichidarea datoriilor faţă de 462 512, 531 |
| creditorii diverşi |
|______________________________________________________________________________|
| Disponibilităţi intrate în cont, 512 473 |
| neidentificate |
|______________________________________________________________________________|
| Sume restituite de unitate în urma 473 512 |
| clarificării |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Constituirea şi utilizarea |
| provizioanelor pentru deprecierea |
| creanţelor |
|______________________________________________________________________________|
| Provizioane constituite pentru 681 491 |
| deprecierea creanţelor - clienţi |
|______________________________________________________________________________|
| Diminuarea sau anularea provizioanelor 491 781 |
| pentru deprecierea creanţelor - clienţi |
|______________________________________________________________________________|
| Provizioane constituite pentru 686 495 |
| deprecierea creanţelor - decontări în |
| cadrul grupului şi cu asociaţii |
|______________________________________________________________________________|
| Diminuarea sau anularea provizioanelor 495 786 |
| pentru deprecierea creanţelor - decontări |
| în cadrul grupului şi cu asociaţii |
|______________________________________________________________________________|
| Provizioane constituite pentru 681 496 |
| deprecierea creanţelor - debitori diverşi |
|______________________________________________________________________________|
| Diminuarea sau anularea provizioanelor 496 781 |
| pentru deprecierea creanţelor - debitori |
| diverşi |
|______________________________________________________________________________|
| CONTURI DE TREZORERIE |
|______________________________________________________________________________|
| Achiziţionarea investiţiilor financiare 501 la 508 462, 509, 512, |
| pe termen scurt 531 |
|______________________________________________________________________________|
| Vânzarea investiţiilor financiare pe |

9
| termen scurt: |
| - în situaţia obţinerii unui câştig 461 % |
| financiar 501, 502, 503, |
| 506, 508, 764 |
| - în situaţia înregistrării unei pierderi % 501, 502, 503, |
| financiare 461 506, 508 |
| 664 |
|______________________________________________________________________________|
| Anularea acţiunilor proprii 101 502 |
|______________________________________________________________________________|
| Anularea obligaţiunilor emise 161 505 |
|______________________________________________________________________________|
| Ridicări de numerar de la bancă 581 512 |
| 531 581 |
|______________________________________________________________________________|
| Depuneri de numerar la bancă 581 531 |
| 512 581 |
|______________________________________________________________________________|
| Acordarea avansurilor de trezorerie 542 531 |
|______________________________________________________________________________|
| Decontarea avansurilor de trezorerie 301 la 388, 542 |
| 531, |
| 601 la 628 |
|______________________________________________________________________________|
| Dobânzi datorate aferente perioadei 666 518 |
|______________________________________________________________________________|
| Virarea dobânzilor datorate 518 512 |
|______________________________________________________________________________|
| Dobânzi de încasat 518 766 |
|______________________________________________________________________________|
| Încasarea dobânzilor cuvenite 512 518 |
|______________________________________________________________________________|
| Sume încasate reprezentând credite 512 519 |
| bancare pe termen scurt |
|______________________________________________________________________________|
| Dobânzi datorate aferente creditelor 666 519 |
| bancare pe termen scurt |
|______________________________________________________________________________|
| Restituirea creditelor bancare pe 519 512 |
| termen scurt şi a dobânzilor aferente |
|______________________________________________________________________________|
| Cumpărarea de alte valori 532 401 |
|______________________________________________________________________________|
| Deschiderea acreditivelor în favoarea 581 512 |
| terţilor 541 581 |
|______________________________________________________________________________|
| Utilizarea acreditivelor 401, 404 541 |
|______________________________________________________________________________|
| Constituirea provizioanelor pentru 686 591 la 598 |
| deprecierea investiţiilor financiare pe |
| termen scurt |
|______________________________________________________________________________|
| Diminuarea sau anularea provizioanelor 591 la 598 786 |
| constituite pentru deprecierea |
| investiţiilor financiare pe termen |
| scurt |
|______________________________________________________________________________|

10