Sunteți pe pagina 1din 20

MANUALUL

MERCK
EDIÞIA a XVIII-a

Ediþia I – 1899
Ediþia a II-a – 1901
Ediþia a III-a – 1905
Ediþia a IV-a – 1911
Ediþia a V-a – 1923
Ediþia a VI-a – 1934
Ediþia a VII-a – 1940
Ediþia a VIII-a – 1950
Ediþia a IX-a – 1956
Ediþia a X-a – 1961
Ediþia a XI-a – 1966
Ediþia a XII-a – 1972
Ediþia a XIII-a – 1977
Ediþia a XIV-a – 1982
Ediþia a XV-a – 1987
Ediþia a XVI-a – 1992
Ediþia a XVII-a – 1999
Ediþia a XVIII-a – 2006

http://www.all.ro/carte/merck.html
EDIÞII ÎN ALTE LIMBI
ale Manualului Merck
Arabã – Larike Publications Services, Cyprus
Cehã – Egem, Prague
Chinezã – People’s Medical Publishing House, Beijing
Coreeanã – Hanwoori Publishing Co., Seoul
Croatã – Placebo, Split
Francezã – Editions d’Après, Paris
Germanã – Elsevier, Ltd., Munich
Greacã – Medical & Scientific Publishing, Athens
Italianã – Springer-Verlag Italia Srl (Medicom), Milan
Japonezã – Nikkei Business Publications, Tokyo
Polonezã – Elsevier, Ltd, Wroclaw
Portughezã – Editora Roca Ltda., São Paulo
Rusã – MIR Publishers, Moscow
Spaniolã – Elsevier España, S.A., Madrid
Turcã – Yüce, Istanbul
Ungarã – Melania, Budapest

ALTE CÃRÞI MERCK


THE MERCK INDEX
Ediþia I, 1889

THE MERCK VETERINARY MANUAL


Ediþia I, 1955

THE MERCK MANUAL OF GERIATRICS


Ediþia I, 1990

THE MERCK MANUAL OF MEDICAL INFORMATION-HOME EDITION


Ediþia I, 1997

THE MERCK MANUAL OF HEALTH & AGING


Ediþia I, 2004

Cãrþile Merck sunt publicate fãrã a obþine profit, ca un serviciu adus comunitãþii
ºtiinþifice ºi publicului.

http://www.all.ro/carte/merck.html
EDIÞIA A XVIII-A

MANUALUL
MERCK
DE
DIAGNOSTIC ªI TRATAMENT

MARK H. BEERS, MD, Editor ªef


ROBERT S. PORTER, MD, Editor
THOMAS V. JONES, MD, MPH, Editor asociat
JUSTIN L. KAPLAN, MD, Editor asistent
MICHAEL BERKWITS, MD, MSCE, Editor asistent

Comitet editorial
Richard K. Albert, MD
Marjorie A. Bowman, MD, MPA
Sidney Cohen, MD
Jan Fawcett, MD
Eugene P. Frenkel, MD
Susan L. Hendrix, DO
Michael Jacewicz, MD
Gerald L. Mandell, MD, MACP
John E. Morley, MB, BCh
H. Ralph Schumacher, Jr., MD
David A. Spain, MD
Peter G. Szilagyi, MD, MPH
Paul H. Tanser, MD, FRCP(C), FRCP (Glasgow)

Publicat de MERCK RESEARCH LABORATORIES


Divizia MERCK & CO., INC.
Whitehouse Station, N.J. 2006

http://www.all.ro/carte/merck.html
THE MERCK MANUAL OF DIAGNOSIS AND THERAPY
Mark H. Beers, Robert S. Porter

Copyright © 2006 Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., USA, All Rights Reserved.
Publicatã în original în limba englezã cu titlul The Merck Manual of Diagnosis & Therapy,
18th Edition. Copyright © 2006 by Merck&Co., Inc.

MANUALUL MERCK DE DIAGNOSTIC ªI TRATAMENT


Mark H. Beers, Robert S. Porter

Toate drepturile rezervate Editurii ALL. Nicio parte din acest volum nu poate fi
copiatã fãrã permisiunea scrisã a Editurii ALL.
Drepturile de distribuþie în strãinãtate aparþin în exclusivitate editurii.

All rights reserved. The distribution of this book outside Romania,


without the written permission of ALL, is strictly prohibited.
Copyright © 2009, 2012, 2014 by ALL.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României


Manualul Merck de diagnostic ºi tratament / trad.: Adriana
Muºat, Graþiela Niþu, Ioana Popescu, ... - Bucureºti : Editura ALL, 2009
Index
ISBN 978-973-571-688-2

I. Muºat, Adriana (trad.)


II. Niþu, Graþiela (trad.)
III. Popescu, Ioana (trad.)

61

Editura ALL: Bd. Constructorilor nr. 20A, et. 3,


sector 6, cod 060512 – Bucureºti
Tel.: 021 402 26 00
Fax: 021 402 26 10
Departamentul distribuþie: Tel.: 021 402 26 30; 021 402 26 33
Comenzi la: comenzi@all.ro
www.all.ro

Redactor: Dr. Bianca Vasilescu


Coperta: Alexandru Novac

Traducãtori: Adriana Muºat


Graþiela Niþu
Ioana Popescu
Oana Trifãnescu
Andrei-Vlad Vasilescu

Tiparul executat la G. Canale & C. S. A. – România


http://www.all.ro/carte/merck.html
CUVÂNT ÎNAINTE

Ediþia precedentã a Manualului Merck a celebrat cea de a 100-a aniversare ºi o


istorie strãlucitã în oferirea informaþiilor pentru cei implicaþi în sistemul de sãnãtate
din toatã lumea. Cu aceastã nouã ediþie, implementãm schimbãrile necesare pentru
a fi siguri cã Manualul Merck satisface nevoile dumneavoastrã de informare în noul
secol. Nevoile dumneavoastrã s-au schimbat, aºa cã Manualul Merck trebuie sã se
schimbe la rândul sãu.
În ziua de azi, cititorii doresc sã gãseascã rapid ceea ce cautã pentru a se putea
concentra asupra subiectelor specifice. Cu toate acestea, cititorii doresc o resursã
bogatã în toate informaþiile de care au nevoie, acum sau mai târziu. Pentru cã în
medicinã informaþiile noi apar foarte rapid, o carte de medicinã devine la rândul ei
foarte rapid depãºitã. Manualul Merck nu mai poate aºtepta încã cinci ani pânã sã
aparã cu noi informaþii. Revoluþia a venit ºi, odatã cu ea, Manualul Merck începe un
nou capitol în istoria sa.
În anul 1899, Merck a publicat o lucrare de 192 de pagini intitulatã Merck’s Manual
of the Materia Medica, care mai târziu a devenit cunoscutã ca The Merck Manual of
Diagnosis and Therapy (Manualul Merck de Diagnostic ºi Tratament). Acea carte a fost
printatã ºi legatã, ditribuitã ºi, în final, rescrisã ºi publicatã ca a doua ediþie câþiva ani
mai târziu. Dupã aceea, au urmat mai multe ediþii, la intervale cuprinse între 2 ºi 12
ani. Dacã ar fi fost ca durata dintre ediþii sã fie proporþionalã cu viteza cu care se
moderniza îngrijirea medicalã, atunci ediþiile ar fi apãrut din ce în ce mai rapid, cu
apariþii intermitente de ediþii atunci când s-au descoperit antibioticele, atunci când a
fost perfecþionatã chirurgia pe cord deschis, sau când studiile de imagisticã asistatã
de computer s-au dezvoltat. În zilele noastre, progresele importante în îngrijirea
medicalã sunt continue, informaþiile învechite sunt potenþial periculoase, iar
întârzierea în oferirea informaþiilor corecte este inacceptabilã. Aceastã carte trebuie
sã se schimbe sau sã disparã.
Aceastã ediþie a Manualului Merck a fost astfel organizatã ºi structuratã pentru a
vã ajuta sã gãsiþi ceea ce doriþi mult mai uºor. Indexul este complet ºi detaliat.
Informaþiile au fost separate chiar mai clar acum în entitãþi care descriu fiziopatologia,
etiologia, simtomele ºi semnele, diagnosticul, prognosticul, tratamentul ºi profilaxia.
Un sumar al punctelor cheie se gãseºte în introducerea fiecãre pãrþi importante. Cu
toate cã puteþi în aceastã ediþie nouã sã rãsfoiþi ºi sã citiþi subiecte aºa cum doriþi,
acum este mult mai uºor ºi rapid sã cãutaþi ceva precis de care aveþi nevoie.
Manualul pe care îl aveþi acum în faþã este atât de nou în prospeþimea informaþiei
pe cât poate fi o carte tipãritã. Este ediþia a XVIII-a ºi, chiar mai important, este
ediþia anului 2006. A fost revizuitã ºi finalizatã chiar înainte sã fie datã la tipãrit. Cu
toate acestea, în doar câteva luni dupã apariþia pe piaþã, ea va deveni depãºitã.
Bineînþeles, marea majoritate a informaþiei pe care o conþine va fi corectã ºi relevantã
pentru cei din sistemul de sãnãtate, timp de ani buni de acum încolo. Însã, în unele
domenii ale medicinei, noi informaþii vor deveni disponibile dupã aceasta. Pe cât de
repede posibil, noi vom reîmprospãta aceste informaþii pe site-ul nostru de internet
www.merckmanuals.com, care poate fi accesat gratuit.
http://www.all.ro/carte/merck.html v
v
vii / CUVÂNT ÎNAINTE

Varianta electronicã a Manualul Merck de Diagnostic ºi Tratament va fi mult mai la


curent cu ultimele informaþii medicale decât aceastã formã tipãritã. Publicaþiile
electronice fac acest lucru sã fie posibil, chiar dacã rãpesc o parte din farmecul
acestei cãrþi. Site-ul este, însã, o sursã electronicã, el neavând niciun pic din farmecul
ºi confortul unui volum tipãrit. Mai mult ca sigur, astfel de “acuzaþii” au fost îndreptate
ºi cãtre Guttenberg din partea scribilor care afirmau cã toate cãrþile ar fi trebuit sã
fie obiecte de artã ºi nu obiecte utilitare, produse în masã. Cartea s-a schimbat ºi noi
suntem recunoscãtori cã aceastã modificare a avut loc.
La un moment dat în viitorul apropiat, vom tipãri o nouã ediþie a Manualul Merck
de Diagnostic ºi Tratament. Va fi versiunea printatã a conþinutului adus la zi de pe
site-ul Web. Vom face acest lucru pentru aceia care se bucurã de senzaþia de a þine
o carte în mânã, rãsfoindu-i paginile, îndoindu-i colþurile ºi fãcând notaþii pe marginea
paginilor. Sperãm cã aceia care se încadreazã în aceastã categorie sã rãmânã cât mai
numeroºi pentru mulþi ani de acum încolo.
De asemenea, sperãm ca aceastã ediþie a Manualul Merck sã vã fie de ajutor
dumneavoastrã, cititorilor noºtri, sã fie compatibilã cu nevoile dumneavoastrã ºi
demnã de a fi consultatã frecvent. Mulþumim celor câteva sute de persoane care au
contribuit la realizarea ei. Sugestii pentru îmbunãtãþirea cãrþii vor fi primite cu
bucurie ºi analizate atent.

MARK H. BEERS, MD, ºi ROBERT S. PORTER, MD

http://www.all.ro/carte/merck.html
vii

Dedicat oferirii informaþiilor medicale:


Merck ºi Manualele Merck

În anul 1899, producãtorul american de medicamente Merck & Co. a publicat


pentru prima oarã o carte intitulatã Merck’s Manual of the Materia Medica. Aceastã
carte avea ca scop sã fie un ajutor pentru medici ºi farmaciºti, amintind doctorilor cã
„memoria poate sã joace feste”. Compact ca dimensiuni, uºor de folosit ºi cuprinzãtor,
Manualul Merck (cum a ajuns sã fie cunoscutã cartea mai târziu) a devenit o favoritã
printre cei implicaþi în industria medicalã, dar ºi printre cei care cãutau informaþii
medicale. Chiar ºi Albert Schweitzer a avut aceastã carte în Africa în anul 1913, iar
amiralul Byrd a luat cu el Manualul în cãlãtoria sa cãtre Polul Sud în anul 1929.
În anii 1980, cartea devenise deja cel mai vândut text medical ºi era tradusã în
peste 12 limbi. Cu toate cã numele companiei mamã s-a schimbat într-o anumitã
mãsurã peste ani, numele cãrþii a rãmas neschimbat, cunoscutã oficial ca „Manualul
Merck de Diagnostic ºi Tratament” dar pomenitã ca „Manualul Merck”, sau mai
simplu, „Merck”-ul.
În anul 1990, editorii au introdus pe piaþã The Merck Manual of Geriatrics, care a
devenit rapid cea mai bine vândutã carte cu aceastã temã, oferind informaþii specifice
ºi cuprinzãtoare în legãturã cu îngrijirea persoanelor în vârstã. Cea de a treia ediþie
a fost publicatã în cinci limbi. Crearea acestei cãrþi reflectã dedicarea Merck-ului
faþã de populaþia acestei lumi ºi dorinþa companiei de a îmbunãtãþi îngrijirea geriatricã
în toatã lumea.
În anul 1997, a fost publicat The Merck Manual of Medical Information – Home Edition.
În aceastã carte revoluþionarã, editorii au tradus limbajul medical complex din
Manualul Merck într-un limbaj accesibil, creând astfel o carte care putea fi cititã ºi
de cei care nu aveau o pregãtire medicalã. Cartea a primit aprecieri excepþionale ºi
a fost vândutã în peste douã milioane de exemplare. Cea de a doua ediþie a fost
publicatã în anul 2003 ºi a continuat angajamentul companiei de a oferi informaþii
medicale cuprinzãtoare, uºor de înþeles, pentru publicul larg.
The Merck Manual of Health and Aging, publicat în anul 2004, a continuat
angajamentul societãþii Merck pentru educaþie ºi îmbãtrânire sãnãtoasã, oferind
informaþii în legãturã cu îmbãtrânirea ºi îngrijirea persoanelor în vârstã, într-un
limbaj pe înþelesul tuturor.
Ca parte a dorinþei ca orice persoanã care are nevoie ºi doreºte informaþii medicale
sã le poatã obþine, Merck oferã conþinutul acestor cãrþi pe site-ul sãu, fãrã a percepe
nicio taxã (vizitaþi www.merckmanuals.com). Nu este necesarã înregistrarea pe
site ºi accesul este nelimitat. Publicaþiile on-line sunt în permanenþã actualizate,
astfel încât informaþiile sã fie cât mai recente.
Merck susþine, de asemenea, ºi comunitatea chimiºtilor ºi a altor persoane care
au nevoie sã cunoascã informaþii în legãturã cu compuºii chimici, oferindu-le acestora
http://www.all.ro/carte/merck.html vii
v i i i / DEDICAT OFERIRII INFORMAÞIILOR MEDICALE

Merck Index. Publicat pentru prima oarã în anul 1889, este de fapt mai vechi decât
Manualul Merck, fiind în acelaºi timp ºi cel mai larg folosit text din categoria sa. The
Merck Veterinary Manual a fost publicat pentru prima oarã în anul 1955, oferind
informaþii în legãturã cu îngrijirea animalelor; este cea mai importantã lucrare în
acest domeniu.
Merck & Co, Inc. este una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume.
Compania este dedicatã oferirii de informaþii medicale de excepþie ºi, ca parte a
acestui efort, continuã sã ofere toate manualele sale ca un serviciu pentru
comunitate.

http://www.all.ro/carte/merck.html
CUPRINS
NR. SECÞIUNE PAG.
GHID PENTRU CITITORI ......................................... x
ABREVIERI ............................................................... xi
COMITET EDITORIAL ............................................ xiii
CONSULTANÞI ....................................................... xv
COLABORATORI .................................................. xvii

NUT 1 BOLILE DE NUTRIÞIE .............................................. 1


DIG 2 BOLILE APARATULUI DIGESTIV .......................... 62
HEP 3 BOLILE FICATULUI ªI CÃILOR
BILIARE ................................................................ 184
MUS 4 BOLILE OSTEOMUSCULARE ªI ALE
ÞESUTULUI CONJUNCTIV ................................. 249
RES 5 BOLILE APARATULUI RESPIRATOR ................... 351
URG 6 MEDICINA DE URGENÞÃ ................................... 512
CVS 7 BOLILE CARDIOVASCULARE ............................. 570
ORL 8 AFECÞIUNI OTORINOLARINGOLOGICE
ªI DENTARE ......................................................... 773
OFT 9 BOLILE OFTALMOLOGICE ................................. 867
DER 10 AFECÞIUNI DERMATOLOGICE .......................... 929
HEM 11 HEMATOLOGIE ªI ONCOLOGIE ..................... 1028
END 12 BOLILE ENDOCRINE ªI METABOLICE .............. 1172
IMU 13 IMUNOLOGIA; BOLILE ALERGICE ................... 1319
INF 14 BOLILE INFECÞIOASE ....................................... 1381
PSI 15 AFECÞIUNI PSIHIATRICE .................................. 1665
NEU 16 AFECÞIUNI NEUROLOGICE ............................. 1745
GU 17 BOLILE GENITO-URINARE ............................... 1926
GIN 18 GINECOLOGIE ªI OBSTETRICÃ ....................... 2059
PED 19 PEDIATRIE ......................................................... 2213
FAR 20 FARMACOLOGIE CLINICÃ ............................... 2513
TRA 21 TRAUMATISME; INTOXICAÞII ......................... 2545
SSP 22 SUBIECTE SPECIALE .......................................... 2696
APE APENDICE
Ghid de referinþã ............................................ 2773
Denumirile comerciale ale unor
medicamente frecvent utilizate ................... 2776
IND INDEX ................................................................. 2787
http://www.all.ro/carte/merck.html ix
GHID PENTRU CITITORI

Cuprinsul (pag. IX) conþine paginile la care cititorii vor gãsi lista membrilor comitetului
editorial, consilierilor, consultanþilor suplimentari ºi autorilor, precum ºi abrevierile ºi
simbolurile, titlurile secþiunilor, apendicele ºi indicele.
Fiecare secþiune începe cu propria tablã de materii, enumerând capitolele ºi
subcapitolele din acea secþiune. Capitolele sunt numerotate progresiv, de la începutul
pânã la sfârºitul cãrþii.
Indicele conþine intrãri multiple, încruciºate; numãrul paginilor cu caractere bold
semnificã prezentarea principalã a temei. În plus, cititorii vor gãsi multe referinþe
încruciºate la alte secþiuni ºi capitole din text.
Colontitlurile indicã pe pagina din stânga numãrul ºi titlul secþiunii, iar pe pagina din
dreapta numãrul ºi titlul capitolului.
Abrevierile ºi simbolurile utilizate în text pentru economia de spaþiu sunt enume-
rate în paginile XI ºi XII. Alte abrevieri din text sunt exprimate la prima menþionare în
capitolul sau subcapitolul respectiv.
Tabelele ºi figurile sunt trecute la indice, dar nu sunt enumerate într-o tablã de
materii.
Secþiunea 22, Subiecte speciale, trateazã, printre altele, medicina complementarã ºi
alternativã, suplimente dietetice, elemente de geneticã, oprirea fumatului, recuperarea,
medicina geriatricã, îngrijirea pacientului chirurgical, îngrijirea pacientului muribund ºi
luarea de decizii clinice.
Valorile de laborator din carte sunt date în unitãþi convenþionale. Însã, în majoritatea
cazurilor, sunt trecute în parantezã ºi unitãþile din sistemul internaþional.
Medicamentele sunt desemnate în text prin denumirile generice (comerciale). În
Apendicele II, multe dintre medicamentele menþionate în lucrare sunt listate alfabetic, cu
denumirea genericã urmatã de una sau mai multe denumiri comerciale.
Important: autorii, consultanþii ºi editorii acestei lucrãri au depus mari eforturi pentru
a se asigura cã tratamentele, medicamentele ºi schemele de dozaj sunt corecte ºi conforme
cu standardele acceptate în momentul publicãrii. Cu toate acestea, schimbãrile constante
informaþionale care rezultã din continua cercetare ºi experienþã clinicã, diferenþele
acceptate de opinie dintre specialiºtii de marcã, aspectele unice ale cazurilor clinice
individuale ºi posibilitatea de eroare umanã în pregãtirea unui text de asemenea amploare
impun ca fiecare cititor sã-ºi exercite propriul raþionament atunci când ia o decizie clinicã
ºi, dacã este necesar, sã consulte ºi sã compare informaþii provenite din alte surse.
Îndeosebi, cititorul este sfãtuit sã verifice informaþiile legate de produs, oferite de
producãtor, înainte de a prescrie sau a administra medicamentul, în special dacã acesta
nu îi este familiar sau este utilizat rar.
Notã: cititorii pot gãsi informaþii actualizate, tabele ºi figuri suplimentare, precum ºi
date multimedia la adresa de web www.merckmanuals.com. Vizitaþi frecvent site-ul
pentru a vedea ultimele date ºi informaþii medicale.

x http://www.all.ro/carte/merck.html
ABREVIERI
Urmãtoarele abrevieri sunt utilizate în text; alte abrevieri sunt explicate la prima
menþionare în capitolul sau subcapitolul respectiv.

ACTH hormon adrenocorticotrop EEG electroencefalogramã


ADH hormon antidiuretic F Fahrenheit (grad)
ADN acid dezoxiribonucleic FDA U.S. Food and Drug Administration
AINS medicamente anti-inflamatorii (S.U.A.)
nesteroidiene FEN febrã de etiologie necunoscutã
ALT alanin aminotransferazã g gram
(fost GPT) G6PD glucozo-6-fosfat
AMPc adenozin monofosfat ciclic dehidrogenazã
ARN acid ribonucleic GI gastro-intestinal
AST aspartat aminotransferazã GU genito-urinar
(fost GOT) Gy gray
ATP adenozin trifosfat h orã
BCG bacilul Calmette-Guérin Hb hemoglobinã
BPOC boalã pulmonarã obstructivã HCl acid clorhidric
cronicã HCO3 bicarbonat
C Celsius; centigrad; Hg mercur
complement HIV virusul imunodeficienþei
Ca calciu umane
CHEM concentraþia eritrocitarã HLA antigen leucocitar uman
medie de hemoglobinã HMG-
cGy centigray CoA hidroximetil glutaril
Ci curie coenzima A
CIM concentraþie inhibitorie Ht hematocrit
minimã Hz hertz (cicli/secundã)
CK creatinkinazã i.m. intramuscular
Cl clor i.v. intravenos
cm centimetru ICRS infecþie de cãi respiratorii
CO2 dioxid de carbon superioare
CPER colangiopancreatografie IgA etc. imunoglobulina A etc.
endoscopicã retrogradã IL interleukinã
CPK creatinfosfokinazã IM infarct miocardic
CT tomografie computerizatã INR raport normalizat
cu cubic internaþional
D/A IQ coeficient de inteligenþã
sau D dextrozã în apã ITU infecþie de tract urinar
dL decilitru (=100 mL) K potasiu
DTP diftero-tetano-pertussis kcal kilocalorie (calorie alimentarã)
(anatoxinã/vaccin) kg kilogram
EBS endocarditã bacterianã L litru
subacutã lb livrã (pound)
ECA enzima de conversie a LCR lichid cefalorahidian
angiotensinei LDH lactic dehidrogenazã
ECG electrocardiogramã LEC lichid extracelular

http://www.all.ro/carte/merck.html xi
xii / ABREVIERI

LES lupus eritematos sistemic PO2 presiune parþialã a oxigenului


LIC lichid intracelular (sau tensiune)
m metru PPD derivat proteic purificat
M molar (tuberculinã)
m2 metru pãtrat ppm pãrþi per milion
mCi milicurie PR poliartrita reumatoidã
mEq milliechivalent PTI purpurã trombocitopenicã
Mg magneziu idiopaticã
mg miligram RCR resuscitare cardiorespiratorie
min minut RFG ratã de filtrare glomerularã
mL mililitru RMB ratã metabolicã bazalã
mm milimetru RMN rezonanþã magneticã
mmol milimol nuclearã
mOsm miliosmol s.c. subcutanat
mUI mili-unitate internaþionalã SaO2 saturaþie arterialã în oxigen
N azot; normal (puterea unei SCT suprafaþã corporalã totalã
soluþii) SHU sindrom hemolitic uremic
Na sodiu SI Sistem Internaþional de
NaCl clorurã de sodiu Unitãþi
ng nanogram (=milimicrogram) SIDA sindrom de imunodeficienþã
nm nanometru (=milimicron) dobânditã
nmol nanomol SIDS sindromul morþii subite la
NPT nutriþie parenteralã totalã sugar
O2 oxigen SNC sistem nervos central
OMS Organizaþia Mondialã a sol soluþie
Sãnãtãþii sp specie (singular)
ORL otorinolaringologie spp specii (plural)
OTC fãrã prescripþie medicalã TA tensiune arterialã
(medicament) TB tuberculozã
P fosfor; presiune TP timpul de protrombinã
p.o. per os (oral) TPT timp parþial de
PACO2 presiune parþialã a dioxidului tromboplastinã
de carbon alveolar UI unitãþi internaþionale
PaCO2 presiune parþialã a dioxidului UI urografie intravenoasã
de carbon arterial UTI
PAO2 presiune parþialã a oxigenului (ATI) unitate de terapie intensivã
alveolar VEM volum eritrocitar mediu
PaO2 presiune parþialã a oxigenului VD ventricul drept
arterial VS ventricul stâng
PCO2 presiune parþialã a dioxidului VSH viteza de sedimentare a
de carbon (sau tensiune) hematiilor
PCR reacþie de polimerizare în lanþ P micro-; micron
PET tomografie cu emisie de PCi microcurie
pozitron Pg microgram
pg picogram (=micromicrogram) PL microlitru
pH logaritmul cu semn schimbat Pm micrometru (=micron)
al concentraþiei ionilor de Pmol micromol
hidrogen POsm micro-osmol
PMN polimorfonucleare (leucocite) mP milimicron (=nanometru)

http://www.all.ro/carte/merck.html
xiii

EDITORI ªI
COMITETUL EDITORIAL
EDITORI
Editor ºef
MARK H. BEERS, MD
Executive Director of Geriatrics and Clinical Literature, Merck & Co., Inc. and Clinical
Professor of Medicine, Drexel University College of Medicine

Editor
ROBERT S. PORTER, MD
Merck & Co., Inc. and Clinical Assistant Professor, Department of Emergency Medicine,
Jefferson Medical College

Editor asociat
THOMAS V. JONES, MD, MPH
Merck & Co., Inc. and Adjunct Clinical Associate Professor of Medicine, Temple Univer-
sity School of Medicine

Editor asistent
JUSTIN L. KAPLAN, MD
Merck & Co., Inc. and Clinical Associate Professor, Department of Emergency Medicine,
Jefferson Medical College

Editor asistent
MICHAEL BERKWITS, MD, MSCE
Merck & Co., Inc. and Adjunct Assistant Professor of Medicine, University of Pennsylvania
School of Medicine

COMITETUL EDITORIAL
RICHARD K. ALBERT, MD JAN FAWCETT, MD
Professor, Department of Medicine, Uni- Professor of Psychiatry, University of New
versity of Colorado Health Sciences Center; Mexico School of Medicine
Chief of Medicine, Denver Health Medical
Center EUGENE P. FRENKEL, MD
Professor of Internal Medicine and Radio-
MARJORIE A. BOWMAN, MD, MPA logy, Patsy R. and Raymond D. Nasher Dis-
Professor and Chair of Family Practice and tinguished Chair in Cancer Research; Elaine
Community Medicine, University of Penn- Dewey Sammons Distinguished Chair in
sylvania School of Medicine Cancer Research in honor of Eugene P. Frenkel,
MD; and A. Kenneth Pye Professorship in
SIDNEY COHEN, MD Cancer Research, Harold C. Simmons
Professor of Medicine and Director, Comprehensive Cancer Center, The Univer-
Research Programs, Thomas Jefferson sity of Texas Southwestern Medical Center
University at Dallas

http://www.all.ro/carte/merck.html xiii
xiv / EDITORI ªI COMITETUL EDITORIAL

SUSAN L. HENDRIX, DO H. RALPH SCHUMACHER, JR., MD


Professor, Department of Obstetrics and Professor of Medicine, University of Pennsyl-
Gynecology, Wayne State University School vania School of Medicine; Chief of Rheuma-
of Medicine, Hutzel Women’s Hospital tology, Department of Veterans Affairs
Medical Center, Philadelphia
MICHAEL JACEWICZ, MD
Professor of Neurology, University of DAVID A. SPAIN, MD
Tennessee Health Science Center and Vete- Professor of Surgery and Chief of Trauma/
rans Administration Medical Center, Memphis Surgical Critical Care, Stanford University

GERALD L. MANDELL, MD, MACP PETER G. SZILAGYI, MD, MPH


Professor of Medicine, Owen R. Cheatham Professor of Pediatrics and Chief, Division
Professor of the Sciences, University of of General Pediatrics, University of Roches-
Virginia Health Center ter School of Medicine and Dentistry

JOHN E. MORLEY, MB, BCh PAUL H. TANSER, MD, FRCP(C),


Dammert Professor of Gerontology, Saint FRCP
Louis University Health Sciences Center; (Glasgow)
Director, Geriatric Research, Education Professor of Medicine (Emeritus), McMaster
and Clinical Center, St. Louis VA Medical University; Medical Head of Cardiology,
Center Palmerston North Hospital, New Zealand

http://www.all.ro/carte/merck.html
xv

CONSULTANÞI

INA CALLIGARO, PharmD JOANNE LYNN, MD, MA, MS


Assistant Dean for Education and Associ- Senior Researcher, RAND Health, Arlington
ate Professor of Clinical Pharmacy, Temple Subiecte speciale
University School of Pharmacy
Formule farmaceutice pediatrice ºi dozãri NAYAHMKA MCGRIFF-LEE, PharmD
Senior Regional Medical Scientist,
ROBERT B. COHEN, DMD Glaxo-SmithKline
Associate Professor of Dentistry and Prac- Formule farmaceutice ºi dozãri
tice Coordinator, Tufts University School
of Dental Medicine MELVIN I. ROAT, MD
Afecþiuni dentare Assistant Surgeon, Wills Eye Hospital,
Philadelphia
RALPH E. CUTLER, MD Afecþiuni oftalmologice
Professor of Medicine (Emeritus), Loma
Linda University School of Medicine; Con- JAMES R. ROBERTS, MD, FACEP,
sultant in Nephrology, Loma Linda VAMC FAAEM, FACMT
Afecþiuni genitourinare Professor and Vice Chair, Department of
Emergency Medicine and Director, Division
DAVID P. HUSTON, MD of Medical Toxicology, The Drexel Univer-
Cullen Professor of Immunology, Depart- sity College of Medicine; Chair, Department
ments of Medicine and Immunology, Baylor of Emergency Medicine and Director, Divi-
College of Medicine sion of Medical Toxicology, Mercy Catholic
Imunologie Medical Center
Intoxicaþii ºi traumatisme
SIDNEY N. KLAUS, MD
Professor of Medicine, Section of Derma- ROBERT J. RUBEN, MD, FACS, FAAP
tology, Dartmouth Medical School Distinguished University Professor, Albert
Afecþiuni dermatologice Einstein College of Medicine, Department of
Otolaryngology, Montefiore Medical Center
Afecþiuni otorinolaringologice

http://www.all.ro/carte/merck.html xv
xvi

Revizia capitolelor
Steven Berney, MD Gail P. Jarvik, MD, PhD
William C. Black, MD Peter Laibson, MD
Jerrold T. Bushberg, PhD, DABMP Allen S. Levine, PhD
John J. Caronna, MD Colonel David F. Murchison, DDS, MMS
Patricia Coyle, MD John S. Oghalai, MD
Dwight L. Evans, MD Ann Ouyang, MB, BS
Margery Gass, MD Stewart Shankel, MD
Laura C. Hanson, MD, MPH David R. Thomas, MD
Mary L. Hardy, MD Elise W. van der Jagt, MD, MPH
Jerome M. Hershman, MD James Wayne Warnica, MD, FRCP(C)
Helen Hoenig, MD Eric C. Westman, MD, MHS
Randall Hughes, MD

Mulþumiri
Mulþumim pentru asistenþa editorialã acordatã lui: Rosalyn Carson-Dewitt, MD, J. Ricker
Polsdorfer, MD, Susan Spitz, MD, MSJ, ºi Oren Traub, MD, PhD. De asemenea, adresãm
mulþumiri lui Andrew J. Fletcher, MB, BChir, Sandra J. Masse, Debra G. Share, ºi
Jonathan S. Simmons, care ne-au ajutat la prima editare a acestei cãrþi, ºi lui Maureen
Howard, Mary Evangelisto Miller, J. Donna LeBlanc, Beth A. Mescolotto, Nicole L. Paul,
ºi Regina A. Stamatis, care ne-au ajutat la corecturã.

http://www.all.ro/carte/merck.html
xvii

COLABORATORI

MOIRA L. AITKEN, MD J. MALCOLM O. ARNOLD, BSc, MD,


Professor of Medicine, University of FRCP, FACC
Washington Professor of Medicine, Physiology and Phar-
Bronºiectaziile macology, University of Western Ontario;
Program Leader, Circulation Group,
ROY D. ALTMAN, MD Lawson Health Research Institute; Re-
Professor of Medicine, Division of Rheu- search Director, Division of Cardiology,
matology and Immunology, David Geffen London Health Sciences Center
School of Medicine at University of Califor- Insuficienþa cardiacã ºi cardiomiopatiile
nia, Los Angeles
Afecþiuni articulare; Boala Paget a osului JOHN A. ASTIN, PhD
California Pacific Medical Center, San Francisco
BRADLEY D. ANAWALT, MD Medicinã complementarã ºi alternativã
Associate Professor of Medicine, Univer-
sity of Washington; Assistant Chief of Medi- GEORGE L. BAKRIS, MD
cine, VA Puget Sound Professor of Preventive Medicine and
Endocrinologia sistemului reproducãtor masculin Internal Medicine and Director, Hyperten-
sion/Clinical Research Center, Rush Medi-
KENNETH C. ANDERSON, MD cal Center
Kraft Family Professor of Medicine, Hipertensiunea arterialã
Harvard Medical School; Chief, Division of
Hematologic Neoplasia, Dana-Farber DAVID H. BARAD, MD, MS
Cancer Institute Associate Clinical Professor, Albert Einstein
Afecþiunile celulelor plasmatice College of Medicine, Bronx
Abordarea pacientei cu afecþiuni ginecologice
GERALD L. ANDRIOLE, MD
Professor and Chief of Urologic Surgery, JOHN G. BARTLETT, MD
Washington University School of Medicine; Professor of Medicine and Chief, Division
Urologist-in-Chief, Barnes-Jewish Hospi- of Infectious Diseases, Johns Hopkins Uni-
tal, St. Louis versity School of Medicine
Afecþiunile prostatei Bronºitia acutã; Pneumonia; Abcesul pulmonar
ROSEMARY BASSON, MD, FRCP (UK)
BRIAN R. APATOFF, MD, PhD Clinical Professor, Department of Psychia-
Director, Multiple Sclerosis Clinical Care try, University of British Columbia
and Research Center, Department of Neu- Disfuncþiile sexuale la femei
rology and Neuroscience, New York Pres-
byterian Hospital; Weill Medical College of BYRON E. BATTEIGER, MD
Cornell University Professor of Medicine and Microbiology and
Boli demielinizante Immunology, Division of Infectious Diseases,
Indiana University School of Medicine
NOEL A. ARMENAKAS, MD Infecþiile cu Chlamydia ºi Mycoplasma
Clinical Associate Professor of Urology,
Cornell Weill Medical School; Attending J. BRAD BELLOTTE, MD
Surgeon, Lenox Hill Hospital and New York Department of Neurosurgery, Allegheny
Presbyterian Hospital General Hospital, Pittsburgh
Traumatismele tractului genitourinar Traumatismele coloanei vertebrale

http://www.all.ro/carte/merck.html xvii
xviii / COLABORATORI

CHESTON M. BERLIN, JR., MD THOMAS G. BOYCE, MD, MPH


University Professor of Pediatrics, Penn Assistant Professor of Pediatrics, Mayo
State Children’s Hospital, M. S. Hershey Clinic College of Medicine; Consultant in
Medical Center, Hershey Pediatric Infectious Diseases, Mayo Clinic
Principiile tratamentului medicamentos la copii Gastroenteritele

BRIAN M. BERMAN, MD PETER C. BRAZY, MD


Professor of Family Medicine; Director, Professor of Medicine, University of
Center for Integrative Medicine, Univer- Wisconsin-Madison
sity of Maryland School of Medicine Anomalii în transportul renal
Medicinã complementarã ºi alternativã
CHRISTIAN M. BRIERY, MD
RICHARD W. BESDINE, MD Fellow, Maternal-Fetal Medicine, Univer-
Professor of Medicine, Greer Professor of sity of Mississippi Medical Center
Geriatric Medicine, and Director, Division Sarcina cu risc crescut
of Geratrics (Medicine) and Director of
Center for Gerontology and Healthcare GEORGE R. BROWN, MD
Research, Brown Medical School Professor and Associate Chairman, Depart-
Medicinã geriatricã ment of Psychiatry, East Tennessee State
University; Chief of Psychiatry, Mountain
ALBERT BIGLAN, MD Home VAMC
Adjunct Associate Professor of Ophthalmol- Sexualitatea ºi tulburãrile sexuale
ogy, University of Pittsburgh School of
Medicine; Staff Physician, Children’s Hos- HAYWOOD L. BROWN, MD
pital of Pittsburgh Professor and Chair, Department of Ob-
Afecþiuni ºi malformaþii oculare stetrics and Gynecology, Duke University
Medical Center
JOSEPH J. BIUNDO, MD Sarcina normalã, Traaliul; Naºterea
Medical Director of Rehabilitation, Kenner
Regional Medical Center ROBERT G. BRZYSKI, MD, PhD
Bursitele, Tendinitele, ºi Fibromialgia Associate Professor of Obstetrics and
Gynecology, The University of Texas Health
SEAN BLACKWELL, MD Science Center at San Antonio
Assistant Professor, Department of Obste- Endocrinologia sistemului reproducãtor
trics and Gynecology, Wayne State Univer- feminin
sity School of Medicine, Hutzel Women’s
Hospital REBECCA H. BUCKLEY, MD
Sarcina ºi patologia asociatã J. Buren Sidbury Professor of Pediatrics
and Professor of Immunology, Duke Uni-
ANN S. BOTASH, MD versity Medical Center
Professor of Pediatrics, State University of Afecþiuni imunodeficitare
New York, Upstate Medical University
Abuzarea copilului ANGELA CAFIERO, PharmD, CGP
Assistant Professor of Clinical Pharmacy,
ALFRED A. BOVE, MD, PhD University of the Sciences in Philadelphia,
Chief of Cardiology, Cardiology Section, Philadelphia College of Pharmacy; Clinical
Temple University School of Medicine Pharmacy Specialist-Geriatrics, Philadel-
Boli provocate de scufundare sau de lucrul în phia VA Medical Center
condiþii de presiune ridicatã Farmacodinamica

KAREN BOWEN, MD CHARLES LEE CAPERTON II, MD


Assistant Clinical Professor of Medicine, Assistant Professor of Obstetrics and Gyne-
The George Washington University; Asso- cology, The University of Texas Health
ciate Medical Director, Community Hos- Science Center at San Antonio
pices of The Washington Home Endocrinologia sistemului reproducãtor
Îngrijirea pacientului muribund feminin

http://www.all.ro/carte/merck.html
COLABORATORI / xix

JOHN J. CARONNA, MD ALAN S. COHEN, MD


Professor of Clinical Neurology and Vice Distinguished Professor of Medicine
Chairman, Department of Neurology and (Emeritus), Boston University School of
Neuroscience, Weill Medical College of Medicine; Editor-in-Chief, Amyloid: The
Cornell University Journal of Protein Folding Disorders
Starea de inconºtienþã ºi coma Amiloidoza

MARY T. CASERTA, MD ROBERT B. COHEN, DMD


Associate Professor of Pediatrics, Univer- Associate Professor of Dentistry and Prac-
sity of Rochester School of Medicine and tice Coordinator, Tufts University School
Dentistry; Attending Physician, Golisano of Dental Medicine
Children’s Hospital at Strong Abordarea pacientului stomatologic; Urgenþe
Enteroviroze; Alte viroze; Infecþiile nou-nãscutului dentare; Afecþiuni dentare comune; Abordarea
pacientului cu simptome nazale, bucale ºi
BRUCE A. CHABNER, MD faringiene; Traumatismele faciale
Professor of Medicine and Clinical Direc-
tor, Massachusetts General Hospital Can- SIDNEY COHEN, MD
cer Center and Harvard Medical School Professor of Medicine and Director,
Principiile tratamentului în cancer Research Programs, Thomas Jefferson
University
IAN M. CHAPMAN, MBBS, PhD Gastrite ºi Ulcerul peptic; Afecþiuni esofagiene ºi
Associate Professor of Endocrinology, Uni- Tulburãri de înghiþire
versity of Adelaide; Department of Medi-
cine, Royal Adelaide Hospital NANANDA F. COL, MD, MPP, MPH,
Afecþiunile glandei hipofize FACP
Associate Professor of Medicine, Brown
RACHEL L. CHAPMAN, MD University Medical School
Assistant Professor, Department of Pedi- Luarea deciziilor medicale
atrics, Yale University School of Medicine
Fiziologia perinatalã; Abordarea îngrijirii KATHRYN COLBY, MD, PhD
sugarului ºi copilului; Îngrijirea copilului bolna Assistant Professor of Ophthalmology,
ºi a familiei Harvard Medical School; Attending Sur-
geon, Cornea Service and Director of the
LAN X. CHEN, MD, PhD Joint Clinical Research Center, Massachu-
Clinical Assistant Professor and Attending setts Eye and Ear Infirmary
Rheumatologist, University of Pennsylva- Abordarea pacientului oftalmologic
nia Medical Center-Presbyterian and
VAMC DANIEL W. COLLISON, MD
Infecþiile articulaþiilor ºi ale oaselor Associate Professor of Medicine and Sur-
gery, Section of Dermatology, Dartmouth
WILLIAM D. CHEY, MD, FACG, FACP Medical School
Associate Professor, Director of Gastro- Psoriazisul ºi alte boli înrudite; Tulburãri de
intestinal Physiology Laboratory, Univer- pigmentare; Tulburãri ale transpiraþiei; Tumori
sity of Michigan benigne; Ulcere de presiune
Bezoarele ºi corpurile strãine
EVE R. COLSON, MD
JILL M. CHOLETTE, MD Associate Professor of Pediatrics, Yale Uni-
Critical Care Pediatrics Fellow, University versity School of Medicine; Director, Well
of Rochester School of Medicine and Newborn Nursery, Yale-New Haven
Dentistry Hospital
Afecþiuni hematologice perinatale Fiziologie perinatalã; Abordarea îngrijirii
nou-nãscutului ºi sugarului; Îngrijirea copilului
WILLIAM J. COCHRAN, MD bolnav ºi a familiei sale
Vice Chairman, Department of Pediatrics,
Geisinger Clinic, Danville, PA MARY ANN COOPER, MD
Malformaþii congenitale gastrointestinale; Professor, Department of Emergency Medi-
Afecþiuni gastrointestinale la nou-nãscut ºi cine, University of Illinois at Chicago
sugar Leziuni produse de curentul electric

http://www.all.ro/carte/merck.html
xx / COLABORATORI

BRYAN D. COWAN, MD DANIEL F. DANZL, MD


Professor and Chairman, Department of Professor and Chair of Emergency
Obstetrics and Gynecology; University of Medicine, University of Louisville School
Mississippi Medical Center of Medicine
Fibroamele uterine Leziuni produse de frig

JILL P. CRANDALL, MD NORMAN L. DEAN, MD, FCCP


Assistant Professor, Division of Endocrinol- Pulmonologist, Internal Medicine,
ogy, Diabetes Research and Training Cen- Geriatrics, North Carolina Department of
ter, Albert Einstein College of Medicine Corrections; Director of Airway Clinics,
Diabetul zaharat ºi Afecþiunile metabolismului North Carolina Correctional Institution for
carbohidraþilor Women
Înecul
RICARDO CRUCIANI, MD, PhD
Clinical Assistant and Professor, Depart- ALAN H. DeCHERNEY, MD
ment of Neurology and Anesthesiology, Professor of Obstetrics and Gynecology,
Albert Einstein College of Medicine; Direc- Division of Reproductive Endocrinology,
tor, Research Division, Department of Pain David Geffen School of Medicine at Uni-
Medicine and Palliative Care, Beth Israel versity of California, Los Angeles
Medical Center Endometriozele
Neurotransmisia
RONALD DEE, MD
BURKE A. CUNHA, MD Associate Clinical Professor of Surgery,
Professor of Medicine, State University of Albert Einstein College of Medicine, Bronx
New York School of Medicine; Chief, In- Afecþiunile sistemului venos periferic ºi a
fectious Disease Division, Winthrop-Uni- sistemului limfatic
versity Hospital, Mineola
Spirochetele; Bacilii Gram-Negativi PETER J. DELVES, PhD
Reader in Immunology, Department of
EMMETT T. CUNNINGHAM, JR., MD, Immunology and Molecular Pathology,
PhD, MPH Division of Infection and Immunity, Uni-
Professor of Ophthalmology and Director, versity College London
The Uveitis Service, New York University Biologia sistemului imun
School of Medicine; Senior Vice President,
Medical Strategy, Eyetech Pharmaceuticals CRAIG S. DERKAY, MD
Uveitele Professor, Otolaryngology and Pediatrics,
Eastern Virginia Medical School; Director,
DREW C. CUTLER, MD Pediatric Otolaryngology, Children’s Hos-
Associate Professor of Pediatrics, Loma pital of the King’s Daughters, Norfolk
Linda University School of Medicine Afecþiuni orofaringiene
Boala chisticã renalã
ARA DerMARDEROSIAN, PhD
RALPH E. CUTLER, MD Professor of Pharmacognosy and Medici-
Professor of Medicine (Emeritus), Loma nal Chemistry, Roth Chair of Natural Pro-
Linda University School of Medicine; Con- ducts, Scientific Director, Complementary
sultant in Nephrology, Loma Linda VAMC and Alternative Medicine Institute, Univer-
Abordarea pacientului genitourinar; Terapia de sity of the Sciences in Philadelphia, Phila-
înlocuire renalã; Afecþiunile tubulointerstiþiale; delphia College of Pharmacy
Infecþiile de tract urinar Suplimente dietetice

PATRICIA A. DALY, MD DEEPINDER KAUR K. DHALIWAL,


Assistant Professor of Clinical Medicine, MD
University of Virginia; Clinical Endocrinolo- Associate Professor, University of Pitts-
gist, Front Royal, VA burgh School of Medicine; Director of
Sindromul de neoplazie endocrinã multiplã Cornea/ External Disease and Director of
Refractive Surgery, University of Pittsburgh
JOHANNA P. DAILY, MD Medical Center Eye Center; Medical Direc-
Associate Physician, Brigham and Women’s tor, University of Pittsburgh Medical Center
Hospital; Instructor, Harvard Medical School Laser Center
Virozele Erori de refracþie
http://www.all.ro/carte/merck.html