Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA”

LOCALITATEA: TÂRGOVIŞTE
PROFESOR: COBIANU MONICA

PROIECT DIDACTIC

CATEDRA: ARTE PLASTICE


DISCIPLINA: ISTORIA ARTELOR ŞI A ARHITECTURII
CLASA: a IX-a
DATA: 14-XI-2017
TEMA PLASTICĂ: „Arta Etruscă.”
SUBIECTUL APLICATIV: „Opere reprezentative ale arhitecturii, sculpturii şi picturii etrusce”.
DURATA: 1 oră
TIPUL LECŢIEI: predare- învăţare- evaluare.
COMPETENŢE GENERALE:
1. Abordarea universului creaţiei artistice plastice din perspectivă cronologică.
2. Elaborarea unor judecăţi de valoare proprii bazate pe experienţe de cunoaştere.
3. Relaţionarea informaţiilor specifice diferitelor domenii de cunoaştere, în înţelegerea fenomenului
artistic din perspectivă istorică.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1. Identificarea elementelor specifice arhitecturii, sculpturii şi picturii diferitelor stiluri, epoci şi zone
geografice.
2. Identificarea rolului noilor tehnici şi modalităţi de folosire a limbajului plastic, în dezvoltarea
creaţiei artistice.
3. Analiza comparativă a diferitelor tehnici şi viziuni expresive, folosind termenii de specialitate.
4. Receptarea mesajului operei de artă, pornind de la interpretarea acestuia din diferite perspective.
COMPETENŢE DERIVATE: Pe parcursul şi la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
C1-Identificarea contextul dezvoltării artei etrusce și a trăsăturilor specifice;
C2-Analiza comparativă a operelor de artă specifice diferitelor stiluri;
C3-Stabilirea de relaţii şi corespondenţe între viziuni artistice, tehnici de lucru şi mijloace de
expresie;
C4-Utilizarea limbajului specific în comentarea operei de artă;
C5-Exprimarea unor judecăţi de valoare proprii cu privire la opera de artă.
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: feedforword (evaluare anticipată), conversaţia/ dialogul
dirijat, observaţia, expunerea/ explicaţia, descoperirea, chestionarea orală, comentariul pe imagine.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢARE ŞI MATERIAL INTUITIV: manuale şcolare, albume de artă,
videoproiector, laptop, prezentare powerpoint, hărți.
MATERIALE SPECIFICE DE LUCRU: caiete de notiţe, pixuri, coli format A4, creioane.
EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE: -continuă, frontală.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 ADRIANA BOTEZ-CRAINIC- „ISTORIA ARTELOR PLASTICE”, ED.DIDACTICĂ ŞI
PEDAGOGICĂ R.A., BUCUREŞTI, 1995
 XXX- „ARHITECTURA- EVOLUŢIE, STILURI, PERSONALITĂŢI”, ED.LITERA,
BUCUREŞTI, 2010
 XXX- „CIVILIZAŢII DISPĂRUTE”- ED. READER’S DIGEST”, BUCUREŞTI, 2009
 INTERNE

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE ACTIVITATEA METODE/ RESURSE ȘI


COMPETENȚE
ACTIVITATEA ELEVILOR MATERIALE
LECŢIEI DERIVATE PROFESORULUI STRATEGII SPECIFICE
Moment Solicită pregătirea caietelor de Pregătirea caietelor şi a materialelor
organizatoric. notiţe, a materialelor specifice de necesare.
2 min. lucru, face prezenţa şi îşi pregăteşte
resursele.

Captarea Proiectează în faţa clasei imaginea Privesc opera de artă, comentează şi -observația -laptop
atenţiei. ce reprezintă sculptura etruscă analizează contextul în care a fost -videoproiector
3 min. „Lupoaica”. Profesorul va conversa creată. Stabilesc conexiuni -evaluarea -PPT
cu elevii pe tema originii sculpturii interdisciplinare (istorie, geografie, anticipată prin:
şi a semnificaţiei acesteia. mitologie, artă). -conversația/
Reactualizarea C5 Prin dialog dirijat este descoperit Răspund la întrebări şi solicită chestionarea
cunoştinţelor și contextul în care s-a dezvoltat informaţii noi. orală/ dialogul
evaluarea. C1 civilizaţia romană, evidențiindu-se dirijat
5 min. importanța suprapunerii acestei
culturi peste vestigiile etrusce.
Profesorul enunță, pe scurt, teoriile Elevii sunt atenţi la explicaţii, -expunerea/
referitoare la originile poporului intervin cu întrebări și completări. explicația -laptop
etrusc, conform istoricului Herodot -videoproiector
și lui Dionis din Halicarnas. -PPT
Totodată, folosește ca suport vizual Observă imaginile prezentate. -observația
imagini ce reprezintă harta antică a Stabilesc conexiuni -hartă
Peninsulei Italice și cea a Europei interdisciplinare.
(în vremea Imperiului Roman
extins).

Transmiterea Profesorul anunţă titlul lecţiei de Elevii notează titlul lecției și ideile -caiete de notițe
noilor C1 zi: „Arta Etruscă”, îl notează la enunțate. -instrumente de
cunoştinţe. tablă, apoi prezintă, pe scurt, scris
2 min. împrejurările istorice în care s-a
dezvoltat această civilizație.

2
ETAPELE ACTIVITATEA METODE/ RESURSE ȘI
COMPETENȚE
ACTIVITATEA ELEVILOR MATERIALE
LECŢIEI DERIVATE PROFESORULUI STRATEGII SPECIFICE
Expune trăsăturile specifice
Evaluarea. societăţii etrusce şi le solicită
3 min. C1 elevilor să-şi amintească amănunte Elevii răspund la întrebări. -chestionarea
despre organizarea socială şi religia orală
C5 popoarelor antice studiate pentru a
face o analiză comparativă. Sunt notate informațiile noi. -caiete de notițe
Transmiterea Profesorul sintetizează informaţiile, -instrumente de
noilor adaugă altele noi şi le expune concis scris
cunoştinţe. pentru a fi notate.
5 min. Enunță principalele tipuri de Elevii participă la identificarea și -cometariul pe -laptop
construcții (locuința, templul, definirea elementelor caracteristice imagine -videoproiector
mormântul) și le prezintă arhitecturii etrusce. -PPT
caracteristicile, exemplificând prin -dialogul
C1 imagini și făcând apel la spiritul de dirijat
observație al elevilor.
Evaluarea. Împreună cu elevii analizează Elevii își reactualizează -comentariul
4 min. aspectul estetic dar și pe cel cunoștințele, își expun părerea pe imagine
C2 funcțional pus în valoare de referitoare la imaginile vizualizate,
arhitectura laică, cea edilitară, apoi notează în caiete ideile
hidraulică, religioasă şi funerară. sintetizate.
Încurajează elevii să facă apel la Intervin cu completări şi îşi
cunoștințele mai vechi pentru a clarifică noile cunoștințe, emit păreri -dialogul
C5 descoperi elementele preluate de la şi judecăţi proprii privind realizările dirijat
alte civilizaţii, studiate la clasă celor două civilizaţii.
anterior, precum şi invenţiile
C2, C3 proprii etruscilor, pe care le vor
prelua ulterior romanii.
Concomitent derulează imagini
exemplificatoare.
Transmiterea Prezentând imagini cu porți Sunt atenţi şi înregistrează cele -observația -laptop
noilor monumentale construite de către spuse de profesor. -explicația -videoproiector
cunoştinţe. etrusci, profesorul face referiri la -PPT
3 min. conceptul urbanistic al orașelor
etrusce.

3
ETAPELE ACTIVITATEA METODE/ RESURSE ȘI
COMPETENȚE
ACTIVITATEA ELEVILOR MATERIALE
LECŢIEI DERIVATE PROFESORULUI STRATEGII SPECIFICE
Evaluarea. De asemenea, adresează elevilor Elevii răspund întrebărilor. -chestionarea
5 min. întrebări: orală
„Cărei civilizaţii îi este atribuită Fac apel la cunoştinţele asimilate la
inventarea arcului de boltă?” istorie referitoare la influențele
C4, C5 „În cazul căror popoare mormintele manifestate în lumea antică asupra
erau, de asemenea, de tip tumul?” culturii și modului de viețuire al
„Ce alte civilizaţii din Antichitate popoarelor din Bazinul Mării
C2, C3 erau preocupate de confort şi de Mediterane.
realizarea instalaţiilor utilitare de Elevii îşi exprimă părerea şi
maximă eficienţă?” argumentează. -observația -laptop
Completează expunerea cu Analizează imaginile. -comentariul -videoproiector
vizionarea şi comentarea imaginilor. pe imagine -PPT

Transmiterea Enunţă ideile principale rezultate Notează noile cunoştinţe. -caiete de notițe
noilor în urma observaţiilor făcute pentru a -instrumente de
cunoştinţe. fi notate de către elevi. scris
3 min. Expune imagini ce prezintă lucrări
reprezentative ale statuarei etrusce. Analizează imaginile și își expun
C2 Se discută despre materialele părerea despre operele de artă. -observația -laptop
folosite în realizarea sculpturilor (lut -videoproiector
ars, bronz). -PPT
Evaluarea. Sunt prezentate imagini, iar elevii Dezbat idei referitoare la regulile de -comentariul
5 min. C3 sunt solicitați să descopere deosebiri reprezentare a figurii umane. pe imagine
stilistice între sculptura etruscă și
cea greacă ori egipteană.
Transmiterea Reia ideile desprinse din Notează informațiile noi. -caiete de notițe
noilor C2, C3 comentariul elevilor şi structurează -instrumente de
cunoştinţe. informaţia. scris
4 min. Se fac completări referitoare la Fac observații asupra exemplelor de -observația
priceperea etruscilor în ceea ce sculpturi realizate din bronz.
privește prelucrarea metalelor.
Prezintă imagini conţinând fresce Identifică tematica şi notează -comentariul -laptop
C3, C4 etrusce pictate în interiorul subiectele întâlnite în pictură. pe imagine -videoproiector
mormintelor. -PPT

4
ETAPELE ACTIVITATEA METODE/ RESURSE ȘI
COMPETENȚE
ACTIVITATEA ELEVILOR MATERIALE
LECŢIEI DERIVATE PROFESORULUI STRATEGII SPECIFICE
Atrage atenția asupra caracterului Punctează aspecte definitorii pentru
documentar al imaginilor înfățișate pictura din morminte și trag
cu privire la viața și specificul concluzii despre bunăstarea și -dialogul
societății acestui popor. tipologia aristocrată a etruscilor. dirijat
Evaluarea. C2, C3 Încurajează elevii să realizeze Încearcă să găsească asemănări/ -descoperirea
2 min. C4, C5 comparații stilistice între frescele deosebiri între cromatica și stilurile
etrusce și cele cretane sau egiptene. de reprezentare observate în cazul
frescelor prezentate anterior la clasă,
în cadrul cursurilor despre alte
civilizații antice studiate.

Transmiterea Profesorul trage concluziile ce se Notează concluziile. -caiete de notițe


noilor impun la finalul lecţiei. -instrumente de
cunoştinţe. scris
3 min.

Comunicarea Anunţarea viitoarei teme: „Arta Elevii notează tema de documentare.


temei din lecţia Romei Antice”.
următoare. Elevii sunt rugaţi să caute
1 min. informaţii despre un edificiu sau -lucru -manual
operă de artă reprezentativă din individual -albume de artă
timpul dominaţiei Imperiului
Roman.
Se propune realizarea unor schițe Informațiile și schițele realizate -evaluare
după edificiul/ opera aleasă. urmează a fi prezentate în faţa frontală
clasei.