Sunteți pe pagina 1din 75

STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag .

1
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

CAIETE DE SARCINI

OPIS
pagina

CAP. 1 - Prevederi generale............................................................. 1

CAP. 2 - Terasamente...................................................................... 5

CAP. 3 - Infrastructuri..................................................................... 19

CAP. 4 - Betoane............................................................................ 23

CAP. 5 - Cofraje............................................................................. 41

CAP. 6 - Armaturi.......................................................................... 48

CAP. 7 - Hidroizolatii.................................................................... 54

CAP. 8 - Racordari cu terasamentul.............................................. 58

CAP. 9 - Refacerea lucrarilor cu defecte....................................... 74

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 2
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

CAPITOLUL 1
PREVEDERI GENERALE

1. GENERALITATI
Prezentul Caiet de Sarcini se aplica lucrarilor de arta (poduri, viaducte si pasaje) aflate in
constructie pe drumurile publice si cuprinde conditiile ce trebuie indeplinite pe parcursul
executiei, controlului de calitate si receptiei lucrarilor.
Constructorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determinarile
cerute de prezentul Caiet de Sarcini si orice alte incercari si determinari cerute de Consultant.
In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Constructorul trebuie sa respecte prevederile
standardelor si normelor in vigoare.
Odata cu prezentarea graficului general de executie a lucrarilor, Constructorul va
prezenta câte un grafic detaliat de executie pentru fiecare lucrare de arta prevazuta a se executa.
Toate materialele care intra in lucrarile permanente vor fi supuse aprobarii
Consultantului. Inainte de aprovizionare, Constructorul va supune aprobarii Consultantului
sursele/furnizorii tuturor materialelor. Nici un material nu va fi utilizat in lucrarile permanente
inainte de a fi aprobat de Consultant. Materialele care nu corespund cerintelor prezentului Caiet
de Sarcini sau alte materiale decât cele prevazute in proiect pot fi aprobate de Consultant numai
cu avizul Proiectantului.
Constructorul va supune aprobarii Consultantului procedura de executie a lucrarilor, cu
cel putin 14 zile inainte de inceperea lucrarilor. Nici o lucrare nu va incepe inainte ca procedura
de executie a acelei lucrari sa fie aprobata de Consultant.
Constructorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, indeplineste
cerintele prevazute de prezentul Caiet de Sarcini.
Constructorul va inregistra zilnic date referitoare la executia lucrarilor si la rezultatele
obtinute in urma masuratorilor, testelor si sondajelor.
Executantul va transmite Consultantului toate documentele de Asigurare a Calitatii .
2. PREVEDERI GENERALE DE PROIECTARE
Podurile, viaductele si pasajele sunt lucrari bazate pe structuri de rezistenta, care asigura
continuitatea cailor de comunicatie peste diferite obstacole (râuri, vai, canale, alte cai de
comunicatie, etc.). In acceptiune generala acestea sunt considerate "lucrari de arta".
In conceptia oricarei structuri de rezistenta, deci si a lucrarilor de arta, trebuie sa se
respecte o serie de principii generale rezultate din experienta acumulata si anume:
 functionalitatea;
 capacitatea de rezistenta si stabilitate la sarcini statice si dinamice;
 durabilitatea;

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 3
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

 eficienta economica;
 estetica.
Din perspectiva acestor principii, lucrarea va trebui sa corespunda scopului caruia ii este
destinat si anume de a asigura circulatia nestingherita a vehiculelor la traversarea obstacolului, in
conditii de siguranta si confort.
Aceasta impune asigurarea spatiilor de libera trecere pe pod si sub pod, asigurarea unei
rigiditati a structurii in limitele deformatiilor admisibile, asigurarea unor conditii optime de
exploatare si intretinere. Pentru a-si indeplini functionalitatea, structura trebuie sa aiba asigurata
capacitatea de rezistenta, prin dimensionarea rationala a elementelor componente, la incarcarile
la care sunt supuse.
Pe principiul eficientei economice, orice lucrare de arta (pod, pasaj sau viaduct) trebuie
sa se realizeze cu costuri minime. In functie de conditiile de amplasare (latimea si inaltimea
obstacolului, conditiile geotehnice de fundare, conditiile hidrologice de scurgere a apei, etc),
eficienta economica a lucrarii se realizeaza prin stabilirea unei lungimi corespunzatoare a lucrarii
si adoptarea unor deschideri economice ale podului. Dupa precizarea deschiderilor, urmeaza
stabilirea solutiilor constructive si respectiv a materialelor din care se executa.
Deoarece un pod, pasaj sau viaduct este o lucrare de arta, trebuie sa aibe un aspect
arhitectural cât mai agreabil si o incadrare cât mai armonioasa in mediul inconjurator.
Aspectul unei lucrari de arta, trebuie sa respecte, pe cât posibil, toate aceste principii.
Astfel, se va adopta cea mai buna solutie in urma analizarii si compararii mai multor variante.
La proiectarea podurilor se vor respecta, pe cât posibil, simultan toate principiile
mentionate mai sus, iar adoptarea unei anumite solutii de pod (pasaj sau viaduct) rezulta numai
dupa elaborarea unei documentatii tehnico-economice in care sa se analizeze comparativ mai
multe variante.
La proiectarea podurilor, pasajelor si viaductelor se vor avea in vedere prevederile de mai
jos:
2.1 Asigurarea spatiilor libere pe pod si sub pod
a) Spatii libere la poduri
Lungimea podului si nivelul inferior al suprastructurii se va stabili printr-un calcul de
debuseu, conform normativului departamental, PD 95 - 2002 "Normativ privind proiectarea
hidraulica a podurilor si podetelor “.
La râuri mari si fluvii navigabile, se va tine seama si de dimensiunile gabaritului de
navigatie, in special la precizarea deschiderii maxime centrale si a inaltimilor libere sub
suprastructura din aceasta deschidere.
b) Spatii libere la pasajele superioare
La stabilirea liniei rosii si a marimii deschiderilor, se va tine seama de gabaritele minime
pe orizontala si verticala, necesare la traversarea cailor ferate (STAS 4392 - 84) sau soselei
(STAS 2924 - 91).

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 4
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

c) Gabarite pe poduri si pasaje


Inaltimea libera, latimea partii carosabile, a benzilor pentru ciclisti, a spatiilor de
siguranta si a trotuarelor se vor adopta, in functie de clasa tehnica a drumului, in conformitate cu
prevederile STAS 2924 - 91.
2.2 Incarcari
La calculul podurilor se va tine seama de actiunea tuturor incarcarilor la care pot fi
solicitate, respectând urmatoarele standarde:
 STAS 1545 - 89 "Poduri pentru strazi si sosele. Pasarele. Actiuni.”
 STAS 3221 - 86 "Poduri de sosea. Convoaie tip si clase de incarcare".
 STAS 10101/1-78 "Actiuni in constructii. Greutatti tehnice si incarcari
permanente".
 STAS 10101/OB-87 "Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor
pentru podurile de cale ferata si sosea".
2.3 Metode de calcul si dimensionare
La calculul si dimensionarea elementelor de rezistenta se va tine seama ca la data
elaborarii prezentului caiet de sarcini, in România, sunt in vigoare doua metode de calcul si
dimensionare la poduri si anume:
 metoda rezistentelor admisibile, aplicate la suprastructurile metalice, conform STAS 1844 -
75 "Poduri metalice de sosea. Prescriptii de proiectare" si SR 1911 - 1997 "Poduri metalice
de cale ferata. Prescriptii de proiectare."
 metoda de calcul la stari limita aplicata la infrastructuri si suprastructuri din beton, beton
armat si beton precomprimat conform STAS 10111/1-77 "Poduri de cale ferata si sosea.
Infrastructuri de zidarie, beton si beton armat. Prescriptii de proiectare" si STAS 10111/2-87
"Poduri de cale ferata si sosea. Suprastructuri din beton, beton armat si beton precomprimat.
Prescriptii de proiectare".
3. PREVEDERI GENERALE PENTRU EXECUTIE
Executia unei lucrari de arta nu poate incepe decât dupa ce antreprenorul a primit ordin
de incepere a lucrarilor .
Piesele principale pe baza carora constructorul va realiza lucrarea, sunt urmatoarele:
 planurile generale de situatie, de amplasament si dispozitiile generale;
 studiul geotehnic cu precizarea conditiilor din amplasament si a solutiilor
adecvate pentru fundatii;
 detaliile tehnice de executie, planuri de cofraj si armare, etc. pentru toate
elementele componente ale lucrarii de arta;
 caiete de sarcini cu prescriptii tehnice speciale pentru lucrarea respectiva;
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 5
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

 graficul de esalonare a executiei lucrarii;


La executie, antreprenorul va respecta prevederile din contract, din proiect si caietul de
sarcini si va lua toate masurile pentru realizarea unor lucrari de calitate si evitarea oricaror
neconformitati,
Toate lucrarile necesare pentru mutarea si protectia instalatiilor din cale si vecinatatea
acestora, precum si lucrarile provizorii (drumuri, poduri, etc) necesare pentru executia lucrarii
definitive se vor proiecta si executa prin grija Antreprenorului.
De asemenea, antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protejarea mediului
inconjurator in timpul executiei.
Se precizeaza ca la executie nici o adaptare sau modificare fata de documentatie, nu se
poate face decât cu aprobarea Consultantului sau/si a Proiectantului elaborator al documentatiei.
De asemenea, la executie se va tine seama de standardele, normativele si prescriptiile in
vigoare.
4. PREVEDERI GENERALE PRIVIND RECEPTIA LUCRARILOR
Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor de arta, se va face receptia lucrarilor pe
faze de executie si receptia finala. In cadrul receptiilor pe faze de executie se vor efectua
receptiile pe faze determinante conform programului acceptat de I.S.C.
5. PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA SI INTRETINEREA
LUCRARILOR DE ARTA
Inca din faza de conceptie, proiectul va contine elemente sau rezolvari constructive care
sa asigure personalului de exploatare si intretinere, urmarirea lucrarii si accese la infrastructuri,
reazeme si la interiorul suprastructurilor.
La unele lucrari cu caracter deosebit, la comanda beneficiarului se pot elabora si
documentatii (instructiuni, etc) privind modul de urmarire si intretinere a acestor lucrari.
In afara acestor instructiuni, se va tine seama si de prevederile cuprinse in standardele,
normativele si prescriptiile in vigoare.

CAPITOLUL 2

TERASAMENTE

CAP. 1. GENERALITATI
1.1. Obiectul si domeniul de aplicare
1.2. Prevederi generale

CAP. 2. MATERIALE FOLOSITE


2.1. Pământ vegetal
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 6
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

2.2. Pământ pentru terasamente


2.3. Apa de compactare
2.4. Verificarea calităţii pământurilor

CAP. 3. EXECUTAREA TERASAMENTELOR


3.1. Pichetarea lucrărilor
3.2. Lucrări pregătitoare
3.3. Mişcarea pământului
3.4. Excavaţii pentru calibrarea albiei, gropi de împrumut şi depozite
3.5.Pregătirea terenului de fundare
3.6.Executia umpluturilor.
3.6.1. Prescripţii generale
3.6.2. Modul de execuţie a umpluturilor
3.6.3. Compactarea umpluturilor
3.6.4. Controlul compactării
3.6.5. Executarea lucrărilor pe timp friguros
3.6.6. Execuţia lucrărilor în perioada cu temperaturi ridicate

CAP. 4. ACOPERIREA CU PĂMÂNT VEGETAL ŞI ÎNSĂMÂNŢAREA


CAP. 5 CONTROLUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR
CAP. 6 INTRETINEREA IN PERIOADA DE GARANTIE

CAP. 7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

CAP. 1.1. GENERALITATI


1.1. Obiectul si domeniul de aplicare
Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru lucrarile de aparari
de maluri . El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite laexecutarea
sapaturilor, umpluturilor, transporturilor, la compactarea , nivelarea si finisarea lucrarilor precum
si controlul calitatii si conditiile de receptie.
1.2. Prevederi generale
Lucrările de apărare se vor executa conform detaliilor din proiect.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 7
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Antreprenorul trebuie să aibă în vedere măsurile organizatorice şi tehnologice


corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu alte laboratoare
autorizate, efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa la zi a probelor şi încercărilor acestor probe
cerute prin prezentul caiet de sarcini cu prescripţii tehnice generale, prin caietul de sarcini cu
prescripţii tehnice speciale şi prin proiectul de execuţie.
Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea dirigintelui, verificări suplimentare faţă
de prevederile prezentului caiet de sarcini şi ale proiectului.
Pe timpul execuţiei lucrărilor la apă antreprenorul este obligat să-şi instaleze o miră
hidrometrică proprie,în amplasament, nivelul apei măsurat fiind trecut într-un registru care se va
ţine la şantier.
La sfârşitul programului de lucru utilajele şi materialele care au fost puse în operă se vor
asigura în locuri ferite de eventualele efecte ce pot fi produse de inundarea zonei ca urmare a
creşterii rapide a nivelului apei pe albia râului.
De asemenea, materialele de masă vor fi aprovizionate în ritmul introducerii lor în operă
pentru a aevita bolcarea albiei şi antrenarea lor în cazul unor viituri.
Antreprenorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice în
cadrul sistemului calităţii, care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet
de sarcini.
Antreprenorul are obligaţia convocării factorilor care trebuie să participe la verificarea
lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea efectuării acestora, în scopul
obţinerii acordului de confirmare a lucrărilor.
Proiectantul are obligaţia de a stabili prin proiect, fazele de execuţie determinante pentru
lucrările aferente cerinţelor şi de a aprticipa pe şantier la verificărilr de calitate legate de acestea.
În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va
dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun pentru rectificările
necesare.

CAP. 2. 2. MATERIALE FOLOSITE


2.1. Pamant vegetal
Pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi însămânţate se foloseşte pământ vegetal
ales din pământurile vegetale locale cele mai propice vegetaţiei.
Pentru aceasta pământul vegetal rezultat din decopertarea amprizei lucrarilor şi a gropilor
de împrumut va fi conservat şi utilizat numai pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi
însămânţate.
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 8
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

2.2. Pamanturi pentru terasamente


Categoriile şi tipurile de pământuri, clasificate conform STAS 8389-82 (Lucrări de
regularizare a albiei râurilor. Diguri. Condiţii de execuţie şi metode de verificare), care se
întâlnesc cel mai frecvent spre suprafaţa terenului şi în albiile râurilor şi din care urmează să se
execute umpluturile sunt precizate în tabelul 1.
Tabel 1
Unghi
Procentul
2. Umi Indice de de
ditat Tipu de Coeziune
plasticitate frecare
Categoria de pământ l fracţiuni aC
ea Ip internă
argiloase
W 
Nisipuri şi prafuri 0,00 –
8 – 12 A  15 0 – 10 25 – 27
nisipoase 0,05
Nisipuri argiloase şi 0,05 –
12 – 15 B 10 – 30 5 – 25 22 – 25
prafuri argilo-nisipoase 0,15
Argile prăfoase, argile
0,15 –
16 – 19 nisipoase, pământuri C 30 – 50 15 – 35 15 – 22
0,30
loessoide
0,30 –
19 – 25 Argile şi argile grase D > 35 > 35 8 - 15
0,60

Pământurile rezultate din calibrarea albiei minore care prezintă alte caracteristici
geotehnice decât cele precizate în tabelul 1 vor putea fi utilizate la execuţia lucrărilor de
umpluturi în condiţii speciale cu aprobarea antreprenorului si proiectantului.
Nu se vor utiliza în umpluturi pământurile organice, mâlurile, nămolurile, pământurile
turboase şi vegetale, pământurile cu consistenţa redusă (care au indicele de consistenţă sub 0,75),
precum şi pământurile cu conţinut mai mare de 5% materii organice. Nu se vor introduce in
umpluturi, bulgări de pământ îngheţat sau cu conţinut de materii organice în putrefacţie (brazde,
frunziş, rădăcini, crengi etc.).
Umpluturile se vor executa din materiale locale rezultate din excavaţiile utile pentru
realizarea lucrărilor de regularizare, precum şi din gropi de împrumut.
Materialele utilizate pot fi extrase atât de deasupra cât şi de sub nivelul apei. Cele extrase
de sub nivelul apei se vor depozita pe mal, pentru pierderea apei în exces până la umiditatea
optimă de compactare.
2.3. Apa de compactare
Apa necesară compactării terasamentelor nu trebuie să fie murdară şi nu trebuie să
conţină materii organice în suspensie.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 9
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Cu acordul antreprenorului, apa sălcie va putea fi folosită la compactare, cu excepţia


terasamentelor din spatele lucrărilor de apărări.
Adăugarea eventuală a unor produse, destinate să faciliteze compactarea, nu se face decât
cu aprobarea beneficiarului, în care caz se vor preciza şi modalitatea de utilizare.
2.4. Verificarea calitatii pamanturilor
Calitatea pământului se stabileşte pe baza principalelor caracteristici prevăzute în tabelul
2 şi are drept scop cunoaşterea posibilităţilor de punere în operă.
Tabelul 2
Metodele de
Nr. Frecvenţa
Caracteristici care se verifică Limita determinare
crt. minimă
conf. STAS
1. Granulozitatea Anexa 1 1913/5-85
2. Caracteristici de compactare  d 17-17,4 1913/13-83
3. Limita de plasticitate 1:5000 mc < 35 1913/4-86

Parametrii rezistenţei la  14 - 23
4. 8942/2-82
forfecare c 0,3-0,05
5. Materiale organice < 5% 7107/1/76

Dacă în urma verificării se constată că pământul are calitatea corespunzătoare se emite


buletin, iar dacă se constată o calitate necorespunzătoare se anunţă antreprenorul , beneficiarul şi
proiectantul pentru stabilirea de măsuri.
Laboratorul antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinărilor de
laborator.
CAP. 2. 3. EXECUTAREA TERASAMENTELOR
3.1. Pichetajul lucrarilor
Înainte de începerea lucrărilor de terasamente antreprenorul trece la executarea
pichetajului conform planurilor de trasare, a reperilor şi coordonatelor punctelor principale ale
traseului.
Odată cu realizarea pichetajului, în afara axelor (digurilor, drumurilor etc.), antreprenorul
va materializa prin ţăruşi şi şabloane următoarele:
 înălţimea umpluturilor în ax;
 punctele de intersecţie ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);
 înclinarea taluzurilor.
Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor picheţilor şi reperilor, de a-i
restabili dacă este necesar.
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 10
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

În caz de nevoie, scoaterea lor în afara amprizei lucrărilor este efectuată de către
antreprenor, pe cheltuiala şi răspunderea sa.
Această operaţie nu poate totuşi să fie efectuată decât după ce se obţine aprobarea
consultantului în scris, cu cel puţin 24 ore în avans.
Cu ocazia pichetajului vor fi identificate şi toate instalaţiile subterane şi aeriene, electrice.
de telecomunicaţii, sau de altă natură, aflate în ampriza lucrărilor, în vederea mutării sau
protejării acestora conform documentaţiilor tehnice.
3.2. Lucrari pregatitoare
Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare
în limita amprizei:
 defrişări;
 curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni;
 decaparea şi depozitarea pământului vegetal;
 asanarea zonei prin îndepărtarea apelor de suprafaţă în adâncime;
 demolarea construcţiilor existente.
Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor şi
arbuştilor, să scoată rădăcinile şi buturugile.
Doborârea arborilor şi a pomilor, precum şi transportul materialului lemnos rezultat se
face pe cheltuiala antreprenorului după îndeplinirea formelor legale.
Scoaterea buturugilor şi rădăcinilor este obligatorie.
Curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni şi alte materiale se face pe întreaga
suprafaţă a amprizei.
Decaparea pământului vegetal se face pe întreaga suprafaţă a amprizei şi agropilor de
împrumur.
Pământul decapat şi alte produse care sunt improprii vor fi depozitate în depozit definitiv.
Pământul vegetal va fi pus într-un depozit provizoriu în vederea reutilizării sale.
În porţiunile unde apele superficiale se pot scurge spre ampriza lucrării, acestea trebuie
abătute prin şanţuri de gardă care să colecteze şi să evacueze apa în afara amprizei.
Demolările construcţiilor existente vor fi executate până la adâncimea de 1,00 m sub
nivelul platformei terasamentelor.
Materialele provenite din demolare vor fi strânse cu grijă pentru a fi reutilizate conform
indicaţiilor precizate în documentaţia tehnică sau în lipsa acestora, evacuate în depozitul cel mai
apropiat, transportul fiind în sarcina antreprenorului.
Toate golurile rezultate în urma demolărilor sau după scoaterea buturugilor şi rădăcinilor
etc., vor fi umplute cu pământ bun pentru umplutură, conform prevederilor şi compactate
metodic pentru a obţine gradul de compactare cerut prin prezentul caiet de sarcini.
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 11
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Antreprenorul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca consultantul să constate şi


să accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul capitol.
Această acceptare trebuie să fie în mod obligatoriu menţionată în registrul de şantier.
3.3. Miscarea pamantului
Mişcarea pământului se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături în
profilele cu umplutură ale proiectului.
Excedentul de săpătură va fi transportat în depozite definitive.
Necesarul de pământ care nu poate fi acoperit din excavaţia pentru realizarea secţiunii de
scurgere provine din gropi de împrumut, conform prevederilor documentaţiei tehnice.
Dacă se constata in cursul execuţiei lucrărilor că natura pământurilor provenind din albie
şi gropi de împrumut este incompatibilă cu prescripţiile prezentului caiet de sarcini relativ la
calitate şi condiţiile de execuţie a umpluturilor, antreprenorul trebuie să informeze consultantul şi
să-i supună spre aprobare propuneri de modificare a provenienţei pamantului pentru umplutură.
Transportul pământului se face pe baza unui plan întocmit de antreprenor – “Tabloul
mişcării pământului” – care defineşte în spaţiu mişcările şi localizarea finală a fiecărui volum
izolat de debleu sau din groapa de împrumut considerată în mod individual. El ţine cont de
“Tabloul de corespondenţă a pământului” şi de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de
transport.
Acest plan este supus aprobării consultantului în termen de 30 zile de la notificarea
ordinului de începere a lucrărilor.
3.4. Excavatii pentru calibrarea albiei. Gropi de imprumut si depozite
Excavaţiile în albie se fac atât pentru îmbunătăţirea condiţiilor de scurgere a debitelor şi
realizarea unei albii stabile, cât şi pentru procurarea de material în vederea realizării
umpluturilor.
Ele se vor face în amplasamentele şi la profilul prevăzut în documentaţia tehnică.
Antreprenorul va putea schimba amplasamentul numai cu aprobarea consultantului şi
proiectantului, stabilindu-se totodată şi noul profil.
La execuţia excavaţiilor în albie este interzis să se realizeze:
 depozite provizorii în albie;
 epiuri şi breşe pentru dirijarea apei către lucrări.
Trecerile provizorii prin vad pe tuburi de beton se vor executa după calibrarea secţiunii,
iar rampele de acces se vor executa în supraprofil.
Gropile de împrumut şi depozitele sunt stabilite prin documentaţia tehnică. Terenurile pe
care sunt amplasate acestea vor fi puse la dispoziţia antreprenorului de către beneficiar.
Taluzurile gropilor de împrumut, se vor executa cu înclinarea de 1:2 … 1:3.
Surplusul de săpătură în zonele cu excavaţii în albie poate fi depozitat după cum
urmează:
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 12
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

 fie în depozitele de steril special prevăzute în documentaţia tehnică;


 fie lateral pe maluri, cu aprobarea consultantului şi proiectantului, fiind nivelat,
compactat şi taluzat.
În ambele situaţii este necesar să se respecte condiţiile impuse.
Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut şi depozitele să nu compromită
stabilitatea masivelor naturale şi nici să rişte antrenarea lor de apă sau să cauzeze, din diverse
motive, inundaţii, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. În acest
caz, antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube.
Răspunderea şi despăgubirea pentru ocuparea unor terenuri, altele decât cele prevăzute în
documentaţie, pentru depozite de pământ şi pentru gropile de împrumut, revine antreprenorului.
3.5. Pregatirea terenului de fundare
În afara lucrărilor de pichetare şi pregătitoare arătate la art. 3.1 şi art. 3.2 mai sunt
necesare şi alte lucrări pregătitoare după cum urmează:
După îndepărtarea stratului vegetal se va face de către antreprenor şi beneficiar o cartare
a aprizei decapate şi se va compara cu datele din proiect. În cazul în care pe suprafaţa decapată
se constată depozite de gunoaie menajere sau industriale sau de materiale rezultate din demolare,
acestea se vor îndepărta pe întreaga grosime.
În cazul în care pe ampriza apar lentile de mâl sau de pământuri moi, cu exces de
umiditate, grosimea de material ce se va îndepărta prin excavare, ca şi modul de tratare a zonei
respective va fi indicat de proiectant, pentru fiecare caz în parte.
După realizarea decopertării suprafaţa amprizei va fi recepţionată de beneficiar în sensul
incheierii unui proces verbal de lucrări ascunse in registrul de santier. Această recepţie se va face
pe întreaga lăţime a amprizei lucrarii şi pe lungimi care pot varia între 100 şi 150 m.
După încheierea procesului verbal de lucrări ascunse, se trece la compactarea terenului de
fundare, cu cilindru vibrator, cilindru picior de oaie sau compactor pe pneuri, cu respectarea
prevederilor art. 3.6.2.
Compactarea terenului de fundare trebuie să se facă astfel încât pe o adâncime de 0,3 m
să se realizeze un grad de compactare de minim 92% faţă de proctor normal.
Recepţia terenurilor de fundare după compactare constituie faza determinantăş prin care
se autorizează începerea umpluturilor .După această recepţie, se va continua realizarea
umpluturilor, evitându-se astfel deteriorarea terenului de fundare prin circulaţia utilajelor,
umezire sau creşterea unei noi vegetaţii.
Ca şi recepţia lucrărilor ascunse, autorizarea se va consemna în registrul de şantier.
3.6. Executia umpluturilor
3.6.1. Prescripţii generale

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 13
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului, indicate în


caietul de sarcini, să fie verificate şi acceptate. Această acceptare trebuie să fie în mod
obligatoriu consemnată în registrul de şantier.
Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.
Execuţia umpluturilor trebuie să fie întreruptă în cazul in care calităţile lor minimale
definite în prezentul caiet de sarcini vor fi compromise de intemperii.
Execuţia nu poate fi reluată decât după un timp fixat de consultant sau reprezentantul sau
la propunerea antreprenorului.
3.6.2. Modul de execuţie a umpluturilor
Umpluturile se execută din straturi elementare suprapuse, pe cât posibil orizontale, pe
întreaga lăţime a platformei şi în principiu pe lungimi de 50-100 m.
Pământul adus pe platformă este împrăştiat şi nivelat pe întreaga lăţime a platformei în
grosime de 10-20 cm pentru pământuri necoezive şi de 20 – 30 cm pentru cele coezive, urmând
realizarea unui profil longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv.
Profil transversal al fiecărui strat elementar va trebui să prezinte pante suficient de mari
pentru a asigura scurgerea rapidă a apelor de ploaie. În lipsa altor precizări aceste pante vor fi de
minim 4%, fără urme sau făgaşuri mai adânci de 10 cm.
La punerea în operă se va ţine seama de umiditatea optimă de compactare stabilită prin
încercarea Proctor normal cu o variaţie a acesteia de 2 procente dacă umiditatea optimă este
mai mare de 12% şi de 1 procent dacă umiditatea optimă este sub 12% (cazul balasturilor).
Pentru aceasta, laboratorul şantierului va face determinări ale umidităţii la sursă şi va face
recomandări în consecinţă pentru punerea în operă, respectiv aşternerea şi necompactarea
imediată, lăsând pământul să se zvânte sau să se trateze cu var pentru a-şi reduce umiditatea cât
mai aproape de cea optimă, sau din contră, udarea stratului aşternut pentru a-l aduce la valoarea
umidităţii optime.
3.6.3. Compactarea umpluturilor
Compactarea straturilor de 10-20 cm din materiale necoezive se va realiza cu cilindru
compactor. Numărul de treceri pentru compactare se va stabili pentru fiecare tip de material pus
în operă, pe piste de încercare de minimum 30 m lungime, care se includ în corpul drumurilor.
Rezultatele acestor încercări trebuie să fie menţionate în registrul de şantier.
Stratul se poate considera compactat dacă gradul de compactare este 95%, iar cel mediu
98% din valoarea obţinută prin încercarea Proctor normal efectuată anterior asupra materialului
respectiv.
Pentru evitarea de zone slabe în corpul drumurilor care nu se pot compacta eficient, se
vor respecta următoarele:
- în secţiune transversală se admit decalaje între straturi care se compactează în
perioade diferite până la o grosime de strat;

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 14
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

- în profil în lung, umplutura la capetele tronsonului ce se execută se va realiza cu


pante de 1:8 – 1:10; zonele rămase neumplute între tronsoane (breşe) se vor închide
tot în straturi succesive, compactarea făcându-se inclusiv pe taluzurile adiacente
breşei;
- drumurile de acces de pe coronament spre albie sau spre exterior se vor realiza prin
umpluturi în supraprofil.
Zonele de realizare a umpluturilor, vor fi delimitate şi marcate distinct pe teren pentru
operaţiunile arătate mai sus de depunere, împrăştiere şi compactare.
Materialul depus, care a fost murdărit sau dislocat prin circulaţia utilajelor, va fi
înlăturat. Eventualele făgaşuri mai mari de 10 cm sau cruste formate în urma băltirii apei vor fi
scarificate, nivelate şi recompactate.
Straturile depuse vor fi numerotate în ordinea depunerii cu precizarea cotelor inferioare şi
superioare după compactare. Depunerea unui nou strat este admisă numai dacă gradul de
compactare a fost realizat. Acesta urmează a fi confirmat de laboratorul de şantier cu luarea la
cunoştinţă a consultantului şi şefului punctului de lucru care urmează să execute noul strat.
Circulaţia cilindrilor compactori va fi dirijată paralel cu axul drumului, fiecare trecere
suprapunându-se pe minim 15 cm peste cea precedentă.
Zonele de întoarcere ale utilajelor vor fi în afara suprafeţelor în curs de compactare.
La întreruperi mai îndelungate ale lucrului suprafaţa ultimului strat va avea asigurată
scurgerea apei prin pante transversale şi va fi compactată cu cilindrul neted.
3.6.4. Controlul compactării
Starea rambleului este controlată prin supravegherea beneficiarului pe măsura execuţiei
în următoarele condiţii:
a) controlul va fi strat după strat;
b) se va proceda pentru fiecare strat la următoarele încercări cu frecvenţa teoretică din
tabelul 3.
Tabelul 3
Metodele de
Nr. Caracteristici care se Frecvenţa
Limita determinare conf.
crt. verifică minimă
STAS
1. Granulozitatea Anexa 1 1913/5-86
Pe fiecare strat
2. Gradul de compactare sau cel puţin 1 min.92,
9850-89
determinare la med.95
350 mc
3. Umiditatea W0c2% 1913/1-82
4. Parametrii rezistenţei  14 - 23
la forfecare 1:5000 mc 8942/2-88
c 0,3-0,05
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 15
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

5. Indicele de plasticitate < 35% 1913/4-86

Laboratorul antreprenorului va ţine un registru în care se vor consemna toate rezultatele


pentru determinarea umidităţii şi a gradului de compactare realizat pe straturi şi sectoare.
Antreprenorul nu va putea cere recepţia unui strat decât dacă toate gradele de compactare
corespunzătoare sunt superioare minimului prescris. Această recepţie va trebui, în mod
obligatoriu, menţionată în registrul de şantier.
3.6.5. Execuţia lucrărilor pe timp friguros
Nu se admite ca în corpul drumurilor să se formeze zone de material îngheţat. Pentru
aceasta se vor lua următoarele măsuri:
- Se întrerupe orice activitate de excavare, transport, împrăştiere şi compactare, dacă
temperatura scade zub –50C;
- Dacă în cursul zilei temperatura creşte peste 00C se va verifica dacă straturile
superficiale de la sursă sau în rambleu sunt îngeţate. Reluarea lucrului se va face
numai după ce stratul superficial s-a dezgheţat;
- Dacă o perioadă mai scurtă de timp nu se produce dezgheţarea materialului
superficial în cursul zilei, iar temperatura exterioară creşte, materialul îngheţat se va
îndepărta atât de la sursă cât şi din corpul rambleului, neadmiţându-se depunerea unui
strat nou peste pământ îngheţat sau folosirea pentru umplutură a unor materiale
îngheţate. La reluarea umpluturilor, odată cu materialul îngheţat, se va evacua de pe
suprafaţa de depunere, eventuala zăpadă şi gheaţă.
În zilele cu temperaturi negative se va renunţa la stropirea materialului pentru asigurarea
umidităţii admise, lipsa de umiditate necesară fiind compensată printr-o compactare suplimentară
(mărirea numărului de treceri) pentru a se atinge gradul de compactare prescris, conform art.
3.6.2.
3.6.6. Execuţia lucrărilor în perioada cu temperaturi ridicate
În această perioadă evaporaţia este intensă şi se reduce conţinutul de apă din stratul în
curs de compactare, rezultând o micşorare a gradului de compactare. Pentru a se evita aceste
situaţii, în perioadele când temperaturile sunt peste 250C se vor lua următoarele măsuri:
- Compactarea se va executa imediat după umectarea straturilor. Dacă în perioada
compactării se constată uscarea stratului superficial, se va continua udarea în timpul
compactării cu cca. 2 l/mp;
- În perioadele cu arşiţă se va urmări de către personalul laboratorului starea de
umiditate a stratului de compactare prin probe cu frecvenţa mărită(lacca.2 ore);
- Dacă stratul împrăştiat rămâne o perioadă mai mare necompactat, înainte de începerea
compactării se va determina umiditatea din strat şi se va completa până la umiditatea
admisă pentru compactare.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 16
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

CAP. 2. 4. ACOPERIREA CU PĂMÂNT VEGETAL


ŞI ÎNSĂMÂNŢAREA
Lucrările de protejare a taluzurilor se vor executa imediat după efectuarea finisării
(politurii) lor.
Îmbrăcarea cu pământ vegetal şi însămânţare se execută ori de câte ori pământul ce
trebuie protejat nu conţine substanţe care să asigure încolţirea şi dezvoltarea vegetaţiei.
Înfrăţirea pământului vegetal pe taluzul terasamentului se asigură prin trepte de înfrăţire.
Executarea treptelor de înfrăţire se face de sus în jos, iar pământul vegetal se aşterne de jos în
sus.
Grosimea stratului de pământ vegetal este de 10 cm. Pământul vegetal trebuie să fie
fărâmiţat, curăţat cu grijă de pietre, rădăcini sau iarbă şi umectat înainte de răspândire.
După aşternerea pământului vegetal se execută însămânţare pentru înierbare. Reţeta de
seminţe se va stabili în fiecare caz în parte, funcţie de natura pământului ce constituie
terasamentele respective, de climă, expunere etc.
După însămânţare taluzul este greblat şi tasat cu un mai plat sau cu rulou.
Executarea lucrărilor de îmbrăcaee cu pământ vegetal este, în principiu, suspendată pe
timp de ploaie.
În lipsa precipitaţiilor atmosferice este obligatorie întreţinerea umidităţii pe o perioadă de
minimum 30 de zile prin stropirea cu apă sau fixarea cu emulsii bituminoase cu soluţii chimice.

CAP. 2. 5. CONTROLUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR


Controlul calităţii lucrărilor se va face în paralel cu execuţia acestora fără a afecta ritmul
de lucru. Controlul constă în:
- control vizual;
- control dimensional prin metode topo-geodezice;
- controlul calităţii materialelor în surse şi respectiv după punerea în operă, efectuat în
laboratoarele de şantier ale sucursalelor, societatea şi laboratoare centrale;
- controlul comportării construcţiei în perioada execuţiei lucrărilor.
Controlul vizual se va referi în special la: înlăturarea stratului vegetal din ampriza
lucrarilor, înlăturarea buturugilor, rădăcinilor din terenul de fundare şi din materialul de
umplutură, depistarea zonelor cu terenuri mâloase sau deşeuri şi îndepărtarea acestora, precum şi
a zonelor cu exces de umiditate, schimbarea naturii terenului de fundare şi a materialului din
surse, modul de depunere, împrăştiere şi compactare a materialelor în corpul rambleului ,etc.
Constatările vizuale care contravin prezentului caiet de sarcini vor fi consemnate în
registrul de şantier al consultantului în care se vor prevedea şi măsurile locale ce trebuie luate.
Controlul dimensional se va efectua pe fiecare tronson de lucru şi va consta din:

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 17
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

- pichetarea axului şi amprizei tronsonului în lucru şi profile transversale din 50 m în


50 m, ori de câte ori se schimbă relieful profilelor ridicate la nivelul terenului de
fundare;
- determinarea cotelor fiecărui strat de depunere după compactare.
Grosimea fiecărui strat va fi verificată la fiecare 1000 mp de strat. Ea trebuie să
corespundă grosimii stabilite pe tronsonul experimental pentru tipul de pământ şi utilaje folosite
la compactare.
La dimensiunile geometrice prevăzute în proiect se admit următoarele toleranţe:
- la cotele platformei nu se admit toleranţe negative;
- la taluzurile acoperite cu pământ vegetal şi înierbate: 5 cm.
Controlul prin încercările de laborator se va face pe probe conform tehnicilor de încercare
standardizate, sau prin metode simplificate, rapide ce se vor conveni între laboratoarele centrale
de specialitate, beneficiar, proiectant şi antreprenor.
Tipurile de încercări, frecvenţa acestora şi laboratoarele de încercări sunt după cum
urmează:
 Pentru terenul de fundare se va determina
- curba granulometrică a terenului;
- gradul de compactare cu o frecvenţă de 1 probă la 2000 mp suprafaţă.
Compactarea Proctor normal pentru aceste terenuri se va determina prin încercări în
laboratoare.
 Pentru materialele la sursă (în strat dacă este deasupra apei şi respectiv în depozit dacă
sursa este sub nivelul apei) se vor face următoarele determinări la frecvenţe:
- curba granulometrică, 1 determinare la 5000 mc;
- încercarea Proctor normal, 1 determinare la 5000 mc sau ori de câte ori se
schimbă natura materialului;
- conţinutul de materiale organice, 1 determinare la 10.000 mc sau ori de câte
ori este necesar, procentul maxim admis 3% din greutate;
- conţinutul de substanţe solubile (sare, gips), 1 determinare la 50.000 mc şi ori
de câte ori se consideră necesar;
- Ip pentru argile, argile nisipoase, argile prăfoase şi prafuri argiloase, 1
determinare la 5000 mc;
- granulometria si grad de compactare, 1determinare la 500 mc.

CAP. 2. 6. ÎNTREŢINEREA ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 18
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

În timpul termenului de garanţie, antreprenorul va trebui să execute în timp util şi pe


cheltuiala sa lucrările necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzurilor şi a
digurilor şi să corijeze tasările rezultate dintr-o proastă execuţie a lucrărilor.
În afară de aceasta, antreprenorul va trebui să execute în aceeaşi perioadă şi la cererea
scrisă a consultantului toate lucrările complementare care vor fi necesare ca urmare a
degradărilor de care antrepriza nu va fi responsabilă.

CAP. 2. 7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepţii pe parcursul execuţiei (recepţii pe


faze de execuţie), unei recepţii preliminare şi unei recepţii finale.
71. Receptia pe faze de executie
În cadrul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări ce se
recepţionează s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţii şi de
prezentul caiet de sarcini.
În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepţie pe faze, în care se confirmă
posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare.
Recepţia pe faze se efectuează de către consultantul lucrarii şi şeful de punct de lucru,
documentul ce se încheie ca urmare a recepţiei să poarte ambele semnături.
Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării:
- trasarea şi şablonarea lucrării;
- decaparea stratului vegetal;
- compactarea terenului de fundaţie;
- execuţia umpluturilor care se autorizează trimestrial pentru continuarea lucrărilor.
Ultimele două constituie faze determinante şi la recepţie participă pe lângă cei arătaţi mai
sus, proiectantul şi inspectoratul din partea Inspecţiei de Stat în Construcţii.
Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziţia organelor de
control, cât şi a comisiei de recepţie preliminară sau finală.
7.2. Receptie preliminara
La terminarea lucrărilor de terasamente sau a unei părţi din acestea se va proceda la
efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor verificându-se:
- concordanţa lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini şi a proiectului de
execuţie;
- natura pământului din umpluturi;
- concordanţa gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini.
Lucrările nu se vor recepţiona dacă:
- nu sunt realizate cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect;
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 19
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

- nu este realizat gradul de compactare pe fiecare strat în parte (atestate de procesele


verbale de recepţie pe faze);
- nu s-au respectat pantele transversale şi suprafaţarea platformei;
- se observă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul terasamentelor,
ravinări ale taluzurilor etc.
Defecţiunile se vor consemna şi se va stabili modul şi termenul de remediere.
7.3. Receptia finala
La recepţia finală a lucrărilor se va consemna modul în care s-au comportat şi dacă au
fost întreţinute corespunzător.
CAPITOLUL 3.
INFRASTRUCTURI
FUNDATII DIRECTE DE SUPRAFATA SI
FUNDATII DIRECTE DE ADANCIME

1. DATE GENERALE PRIVIND FUNDATIILE DIRECTE


Fundatiile directe sunt fundatii la care transmiterea incarcarilor se face numai pe
suprafata talpii fundatiei in contact cu terenul.
Fundatiile directe pot fi de suprafata (fundatii continue sau izolate sub ziduri sau stalpi,
fundatii pe radier general) sau de adancime (fundatii pe chesoane deschise, sau pe chesoane cu
aer comprimat).
Obiectul prezentului caiet consta in fundarea directa a podurilor, pasajelor, viaductelor
sau podetelor si anume:
- in incinta de palplanse din lemn, din dulapi metalici sau din palplanse metalice;
La proiectarea si executarea fundatiilor de suprafata, fundatiilor in conditii speciale,
pamânturi sensibile la umezire, pamânturi contractile, se vor intocmi caiete de sarcini speciale ce
vor tine seama de normativele specifice in vigoare.
Adoptarea sistemului de fundare in incinta sau cu cheson se face numai pe baza existentei
studiilor geotehnice, cu precizarea stratificatiei, pozitia pânzei subterane, gradul de agresivitate
naturala sau artificiala.
La proiectarea si executarea fundatiilor de suprafata fundate in conditii speciale
(pamânturi sensibile la umezire, pamânturi contractile) se vor intocmi caiete de sarcini speciale
ce vor tine seama de normativele specifice in vigoare.
Folosirea chesoanelor cu aer comprimat se recomanda numai in cazuri bine fundamentate
din punct de vedere tehnico-economic si numai in cazurile in care nu este mai indicata o fundatie
indirecta. Pentru fundatiile pe chesoane cu aer comprimat, antreprenorul va elabora un caiet de
conditii specifice pentru executie si care va fi supus aprobarii beneficiarului.
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 20
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Adoptarea sistemului de fundare direct in incinta sau cu cheson se face numai pe baza
existentei studiilor geotehnice, cu precizarea stratificatiei, pozitia pânzei freatice si gradul de
agresivitate naturala sau artificiala.
2. CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIA FUNDATIILOR DIRECTE
IN INCINTA
Antreprenorul va supune aprobarii beneficiarului tehnologia preconizata pentru executie.
Documentatia va contine :
- masurile ce se propun privind dimensionarea incintei, conditiile de executie ale
acesteia, pozitionarea incintei, modul de sapare in interior, masurarea eventualelor deplasari
orizontale;
- justificarile necesare privind nedeformabilitatea incintei in timpul sapaturilor;
utilizand elemente de sprijinire (spraituri filate, contrafise);
- procedeul de betonare in interior pe toata inaltimea fundatiei.
Inainte de a incepe sapaturile, antreprenorul va informa beneficiarul, in timp util, pentru
a-i permite acestuia sa faca toate verificarile privind amplasamentul, dimensiunile, incadrarea in
tolerante si daca instalatiile necesare sapaturilor sunt in stare de functionare.
Dupa atingerea cotei si terminarea lucrarilor de sapatura, antreprenorul va anunta
beneficiarul care va face toate verificarile privitoare la pozitia si stabilitatea incintei si va aproba
inceperea betonarii fundatiei.
Natura, provenienta si calitatea materialelor necesare pentru executia fundatiilor
executate in incinta, vor corespunde claselor de rezistenta ale betoanelor specificate in proiect.
Daca betonarea se prevede a se efectua cu beton turnat sub apa, aceasta va satisface
conditiile privind betonarea sub apa cu ajutorul mai multor pâlnii prin metoda “Contractor” astfel
incat sa se asigure omogenitatea betonului si evitarea segregarii.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


ALMIRA SRL SRL
STAVRUCONS Contract:144/09.08.2014
Contract: 44/20.05.2014 Pag
Pag. .1 21
CAIETE de SARCINI Lucrarea:Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4
Lucrarea: Rev.
Rev.0 0

CAPITOLUL INFRASTRUCTURI – CULEI, PILE (RADIERE, ELEVATII, RIGLE,


ZIDURI INTOARSE, CUZINETI)
1. DATE GENERALE
Culeele sunt elemente de infrastructura care asigura rezemarea traveelor de capat si fac
racordarea cu rampele.
Pilele sunt de asemeanea elemente de infrastructura care asigura rezemarea a doua travei
adiacente ale suprastructurii.
Infrastructurile vor trebui sa respecte conditiile prevazute in proiect, in STAS 10111/1
„Poduri de cale ferata si sosea. Infrastructuri de zidarie, beton si beton armat. Prescriptii de
proiectare” si in prezentul caiet de sarcini.
Infrastructurile pot fi fundate direct sau indirect, in functie de caracteristicile fizico-
mecanice ale terenului.
Dimensiunile cuzinetilor vor fi stabilite conform STAS 10111/2 .
Elevatiile alcatuite din stalpi de beton armat pot fi folosite numai la pasaje si poduri unde
nu exista scurgeri de gheturi. In caz contrar aceste elevatii se pot folosi numai deasupra nivelului
maxim de scurgere a gheturilor.
Zidurile intoarse mai lungi de 1,00 m ale elevatiilor culeelor vor fi armate conform
prescriptiilor tehnice legale in vigoare.
2. EXECUTIA CULEELOR SI PILELOR
Executia culeelor si pilelor nu se poate face decat pe baza de proiect.
Fundarea infrastructurilor nu este admisa fara existenta studiilor geotehnice, adecvate
sistemului de fundare adoptat. Executantul are obligatia sa urmareasca corespondenta dintre
stratificatia prevazuta in proiect si cea reala si sa semnaleze beneficiarului orice nepotrivire, in
scopul stabilirii masurilor necesare.
Inceperea executiei infrastructurilor se va face in urma trasarii de catre executant a axelor
fundatiilor.
Dupa terminarea trasarii, executantul va instiinta beneficarul care urmeaza sa-si dea
avizul pentru inceperea lucrarilor.
Dupa terminarea fundatiilor se vor efectua, de catre antreprenor, noi masuratori.
Antreprenorul are obligatia sa semnaleze beneficiarului orice abateri de la trasarea initiala si sa
propuna solutii de remediere in cazul unor eventuale nepotriviri.
Masuratorile se vor repeta si dupa terminarea elevatiilor in scopul determinarii exacte a
distantelor dintre aparatele de reazem, precum si a cotelor din proiect. Eventualele corecturi se
vor face pe baza propunerilor antreprenorului si numai cu avizul beneficiarului.
Modul de cofrare si tratare a suprafetelor infrastructurilor va avea acordul beneficiarului,
iar la cererea acestuia chiar pe baza de proiect de arhitectura.

3. MATERIALELE DE CONSTRUCTII FOLOSITE

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 22
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Materialele de constructie folosite la executia infrastructurilor vor indeplini conditiile de


mai jos:

3.1. Agregate
Agregatele vor corespunde SR EN 12620 Agregate pentru beton ; SR 667 Agregate
naturale si piatra prelucrata pentru lucrai de drumuri si Codul de practica pentru executarea
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat indicativ NE 012;
Nisipul utilizat sort 0-4 trebuie sa fie conform caracteristicilor generale de granulozitate
din SR EN 12620, corespunzator claselor de granulozitate.Se va folosi pietris de rau sorturile 8 –
16 si 16 – 25(31). Partea levigabila admisa la pietris este de 0,5%.
Amestecul format din sorturile de agregate, nisip 0 – 4; 4 – 8, pietris 8 – 16 si 16 –
25(31), se va inscrie in zona foarte buna a limitelor granulometrice;
Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate.
Se vor lua masuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

3.2. Cimenturi
Cimentul va corespunde SR EN 197-1 Ciment , Partea 1: compozitie, specificatii si
criterii de conformiotate ale cimenturilor uzuale si SR 7055.
Cimentul se va livra in cantitatii astfel determinate, incât stocul rezultat sa fie consumat
in max. 2 luni;
Nu se admite amestecarea cimenturilor de diferite clase si tipuri si utilizarea lor ca atare.
Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o celula separata tip siloz.

3.3. Armaturi
Armaturile trebuie sa respecte planurile de executie din proiect. Restul conditiilor sunt
cele prevazute in capitolul „Armaturi”.

3.4. Betoane
Betoanele vor respecta clasele prevazute in proiect si prevederile SR EN 206-1 Beton,
Partea1: Specificatie, performanta, productie si conformitate. Prepararea betonului va respecta
prevederile din capitol „Betoane”, iar turnarea betonului se va executa in functie de sistemul de
fundare si prevederile Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat indicativ CP 012.

3.5 Apa
Apa utilizata la prepararea betoanelor cat si la stropirea lor trebuie sa corespunda
conditiilor tehnice prevazute in SR EN1008.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 23
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

BETOANE
CUPRINS
CAP. 1.GENERALITĂŢI
1.1. Obiectul şi domeniul de aplicare
1.2. Prevederi generale
CAP. 2. NATURA ŞI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE LA
PREPARAREA BETOANELOR
2.1. Cimenturi
2.2. Agregate
2.3. Apa
2.4. Aditivi
2.5. Armături
2.6. Controlul calităţii materialelor înainte de prepararea betoanelor
CAP. 3. BETOANE
3.1. Cerinţe privind caracteristicile betoanelor
3.2. Compoziţia şi utilizarea betoanelor
3.3. Caracteristicile betonului proaspat
3.4. Caracteristicile betonului intarit
3.5. Cerinte de baza privind compozitia betonului
3.6. Prepararea betonului
3.7. Reguli generale de betonare
CAP. 4. COFRAJE
CAP. 5. MORTARE
CAP. 6. ÎNCERCĂRI ŞI CONTROALE
7.1 Controlul de calitate al materialelor la furnizor
7.2. Controlul intern al materialelor pe şantier
7.3. Controlul execuţiei lucrărilor
7.4. Urmărirea comportării în timp a lucrărilor
CAP. 7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
8.1. Recepţia la termen a lucrărilor

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 24
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

8.2. Recepţia finală


CAP. 8. DESFIINŢAREA ŞANTIERULUI
CAP. 9. PROTECŢIA MEDIULUI

CAP. 1 GENERALITATI
1.1. Obiectul si domeniul de aplicare
Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea betoanelor folosite la lucrarile de aparari
de maluri. El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la realizarea
lucrarilor de beton tehnologiile de executie, controlul calitatii materialelor etc. Materialele şi
standardele folosite la întocmirea prezentului caiet de sarcini sunt cele în vigoare în anul 2011 şi
sunt obligatorii, în măsura în care nu contravin prevederilor acestui caiet de sarcini.
1.2. Prevederi generale
Lucrările se vor executa conform detaliilor din proiect.
Antreprenorul trebuie să aibă în vedere măsurile organizatorice şi tehnologice
corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu alte laboratoare
autorizate, efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa la zi a probelor şi încercărilor acestor probe
cerute prin prezentul caiet de sarcini cu prescripţii tehnice generale, prin caietul de sarcini cu
prescripţii tehnice speciale şi prin proiectul de execuţie.
Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea consultantului, verificări suplimentare
faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini şi ale proiectului.
Pe timpul execuţiei lucrărilor la apă antreprenorul este obligat să-şi instaleze o miră
hidrometrică proprie,în amplasament, nivelul apei măsurat fiind trecut într-un registru care se va
ţine la şantier.
La sfârşitul programului de lucru utilajele şi materialele care au fost puse în operă se vor
asigura în locuri ferite de eventualele efecte ce pot fi produse de inundarea zonei ca urmare a
creşterii rapide a nivelului apei pe albia râului.
De asemenea, materialele de masă vor fi aprovizionate în ritmul introducerii lor în operă
pentru a evita bolcarea albiei şi antrenarea lor în cazul unor viituri.
Antreprenorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice în
cadrul sistemului calităţii, care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet
de sarcini.
Antreprenorul are obligaţia convocării factorilor care trebuie să participe la verificarea
lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea efectuării acestora, în scopul
obţinerii acordului de confirmare a lucrărilor.
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 25
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Proiectantul are obligaţia de a stabili prin proiect, fazele de execuţie determinante pentru
lucrările aferente cerinţelor şi de a aprticipa pe şantier la verificările de calitate legate de acestea.
În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va
dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun pentru rectificările
necesare.
CAP. 2. NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE
LA PREPARAREA BETOANELOR
2.1. Cimenturi
La prepararea betoanelor utilizate la lucrarile de colectare si evacuare a apelor, conform
precizarilor STAS 6102-86-(Betoane pentru construcţii hidrotehnice. Clasificare şi condiţii tehnice
de calitate), sunt in contact permanent sau periodic cu apa, se va utiliza un tip de ciment care trebuie
sa corespunda conditiilor tehnice de calitate, conform prevederilor standardelor respective, precum si
a normativului cu indicativ NE 012 şi este II A/S 32,5.
Cimentul se livrează ambalat în saci de hârtie sau în vrac, transportat în vehicule rutiere
cu recipiente speciale sau în vagoane de CF tip 7 VC cu descărcare pneumatică, însoţit de un
certificat de calitate.
Daca antreprenorul propune utilizarea a mai mult de un singur tip de ciment, este necesar
a obtine aprobarea beneficiarului in acest scop. In acest caz, fiecare tip de ciment va fi utilizat pe
portiuni distincte ale lucrarii, indicate si aprobate de catre diriginte.
Conditiile tehnice de receptie, livrare si control a cimenturilor trebuie sa corespunda
prevederilor standardelor si a normativelor specifice: SR EN 196-6:2010 (Metode de încercări
ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea fineţii) si
SR EN 196-7/2008 (Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare şi
pregătire a probelor de ciment).
Depozitarea cimentului se face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa a
cimentului conform prevederilor din normativul NE 012, inclusiv prin constatarea existentei si
examinarea documentelor de certificare a calitatii si verificarea capacitatii libere de depozitare in
silozuri destinate tipului respectiv de ciment sau incaperi special amenajate. Pana la terminarea
efectuarii determinarilor acesta va fi depozitat in depozitul tampon inscriptionat.
Depozitarea cimentului vrac se va face in celule tip siloz corespunzatoare din punct de vedere al
protectiei impotriva conditiilor meteorologice si in care nu au fost depozitate alte materiale.
Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie sa se faca in incaperi inchise.
Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 60 de zile de la data expedierii de catre producator
pentru cimenturi cu adaosuri si respectiv 30 de zile in cazul cimenturilor fara adaosuri.
Cimentul ramas in depozit timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa
verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice la 2 (7) zile conform SR EN 196-
1:2006 (Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistenţelor mecanice).
Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii cimentului astfel:

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 26
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

- la aprovizionare inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garantie emis de


producator sau de baza de livrare conform normativul NE 012;
- inainte de utilizare de catre un laborator autorizat.
3. 2.2. Agregate
Agregatele vor satisface cerintele prevazute in reglementarile tehnice specifice SR EN
12620+A1:2008 (Agregate pentru beton) si dupa caz SR 662:2002 (Lucrări de drumuri. Agregate
naturale de balastieră. Condiţii tehnice de calitate) si SR 667:2000 (Agregate naturale şi piatră
prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiţii tehnice de calitate).
Granulozitatea agregatelor este verificata cu ajutorul ciururilor cu dimensiunile ochiurilor
conform reglementarilor in vigoare : SR EN 12620+A1:2008 (Agregate pentru beton).
Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse in medii umede
trebuie verificate in prealabil prin analiza reactivitatii cu alcaliile din beton.
Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau
depozitarii.
Depozitarea agregatelor trebuie facuta pe platforme betonate avand pante si rigole de
evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu
inaltime corespunzatoare pentru evitarea amestecarii cu alte sorturi. Compartimentele se vor
marca cu tipul de sort depozitat. Nu se admite depozitarea direct pe pamant sau platforme
balastate.
Controlul calitatii agregatelor este prezentat in NE 012-99, iar metodele de verificare sunt
reglementate in STAS 4606-80 (Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi
minerali. Metode de încercare).
4. 2.3. Apa
Apa utilizata la prepararea betoanelor trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice
mentionate in SR EN 1008:2003 (Apa de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare,
încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale
industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton). Nu se admite utilizarea apei de mare sau a
apelor minerale.
Verificarea calitatii apei se face la inceperea lucrarilor si se repeta ori de cate ori se
observa ca se schimba caracteristicile apei sau la schimbarea sursei de alimentare cu apa.
Se interzice utilizarea la prepararea betoanelor a apei de mare sau a apei cu saruri
minerale.
In timpul utilizarii pe santier se va cauta ca apa sa nu se polueze cu detergenti, materiale
organice, uleiuri, argile, etc.
5. 2.4. Aditivi
Aditivii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mai mici sau egale cu
5% substanta uscata fata de masa cimentului in scopul imbunatatirii sau modificarii proprietatilor
betonului in stare proaspata sau intarita.
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 27
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

6. 2.5. Armaturi
Oţelurile trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în
1. STAS 438/1-89 – Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat la
cald. Mărci şi condiţii tehnice de calitate;
2. STAS 438/2-91 – Produse de oţel pentru armarea betonului. Sârmă rotundă
trefilată;
3. SR 438-3:1998 – Produse de oţel pentru armarea betonului. Plase sudate
4. SR 438-4:1998 – Produse de oţel pentru armarea betonului. Sârmă cu profil
periodic obţinută prin deformare plastică la rece
Se utilizează următoarele tipuri:
- OB 37 – armături de rezistenţă sau constructive;
- PC 52 – armături de rezistenţă.
Pentru oţeluri din import, este obligatorie existenţa certificatului de calitate, în care se va
menţiona tipul de oţel echivalent din STAS 438/1-89, STAS 438/2-91,
SR 438-3:1998 .
În cazul când există dubiu asupra modului în care s-a făcut echivalarea, oţelul se va putea
utiliza pe baza încercărilor de laborator, însuşite de proiectant.
Livrarea
Se realizează conform prevederilor în vigoare, însoţită de certificatul de calitate. Când
livrarea se face de către o bază de aprovizionare, trebuie însoţită de certificate de garanţie,
corespunzătoare loturilor pe care le livrează.
Depozitarea
Depozitarea se face separat, pe tipuri şi diametre, în spaţii amenajate, asigurându-se:
- evitarea condiţiilor care favorizează corodarea oţelului;
- evitarea murdăririi cu pământ;
- asigurarea identificării uşoare a fiecărui sortiment.
Controlul calităţii
Operaţia de control constă, conform NE 012, din:
- constatarea existenţei certificatului de calitate;
- verificarea dimensiunilor;
- examinarea aspectului;
- verificarea prin îndoire pe dorn
-verificarea caracteristicilor mecanice
Fasonarea armăturilor
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 28
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Se face în strictă concordanţă cu proiectul. Se trece la fasonarea armăturilor, de către


executant, după analizarea posibilităţilor practice de montare, fixare, betonare şi compactare.
Dacă se consideră necesar, se va solicita proiectantului reexaminarea poziţiilor de armare.
Armăturile ce se fasonează trebuie să fie curate şi drepte, în care scop se vor îndepărta
eventualele impurităţi şi rugina de pe suprafaţa barelor, cu ajutorul periei de sârmă.
După îndepărtarea ruginei, reducerea dimensiunilor secţiunii barei nu trebuie să
depăşească abaterile limită, NE 012.
Oţelul beton, livrat în colaci şi bare îndoite, înainte de tăiere şi fasonare, va fi îndreptat
prin întindere cu troliul, fără a se depăşi o alungire de 1 mm/m.
Barele tăiate şi fasonate, vor fi etichetate şi depozitate, astfel încât să nu fie confundate şi
să li se asigure păstrarea formei, până în momentul montării.
Pe unele platforme industriale, unde corodarea este favorizată, se recomandă montarea şi
betonarea armăturilor în max. 15 zile de la fasonare.
Armăturile se termină, cu sau fără ciocuri, conform proiectului.
Pentru armăturile netede, având diametrul “d”, ciocul se îndoaie la 180°, cu raza
interioară de min. 1,25d şi porţiunea dreaptă de capăt de min. 3d.
Pentru armăturile cu profil periodic, ciocul se îndoaie la 90 o, cu raza interioară de minim
2d şi porţiunea dreaptă de capăt, de minim 7d.
Îndoirea barelor înclinate se face după un arc de cerc, de rază cel puţin 10d.
Capetele barelor înclinate, trebuie să aibă o porţiune dreaptă, cu o lungime de cel puţin
20d, în zonele întinse, şi cel puţin 10d, în zonele comprimate.
În cazul etrierilor, raza cercului de îndoire va fi 2d. La fasonarea si montarea barelor de
armatura nu se vor depasi urmatoarele abateri:
Fasonarea cercurilor şi îndoirea armăturilor, se execută cu o mişcare lentă, fără şocuri.
- distanta intre axele barelor:  5 mm
- lungimea barelor fata de proiect: 5 mm pentru barele cu lungimeamai mica de 1m  20
mm pentru barele cu lungimea mai mare de 1 m
Barele cu profil periodic, cu diametrul mai mare de 25 mm, se vor fasona la cald.
Montarea armăturilor
Montarea armăturilor, începe numai după:
- recepţionarea cofrajelor;
- acceptarea de către consultant a fişei tehnologice de betonare.
Armăturile vor fi montate în poziţia prevăzută în proiect, luându-se măsuri care să asigure
menţinerea acesteia în timpul turnării betonului (distanţieri, agrafe, capre etc.). Grosimea
stratului de acoperire cu beton in medii considerate fara agresivitate chimica se va prevedea cf.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 29
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

STAS 10107/0-90 (Construcţii civile şi industriale. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale


din beton, beton armat şi beton precomprimat) iar pentru mediile cu agresivitate chimica sunt
precizate reglementari tehnice speciale conform NE 012.
7. 2.6. Controlul calitatii materialelor inainte de prepararea betoanelor
Materialele destinate prepararii betoanelor pentru lucrarile de aparare sunt supuse la
incercari preliminare de informare si la incercari pentru stabilirea retetei a caror natura si frecventa
sunt date in tabelul nr.1.
Tabel nr.1
Frecventa minima
Actiunea,procesul Metode de
de verificare sau La aproviz. mat. in: determinare
Materialul Inainte de
caracte-rsticile ce se .depozit de rezerva utilizarea conform
verifica materialului STAS
.statii de betoane

0 1 2 3 4

Examinarea datelor
inscrise in certificatul La fiecare lot
de calitate sau aprovizionat - -
certificatul de garantie

O proba la max. 500 O proba pe sch.pt.


STAS
Parte levigabila mc pentru fiecare fiecare centrala de
4606-80
sursa beton

- STAS
Humus La schimbarea sursei
4606-80
Corpuri straine: Ori de cate ori
AGREGAT apar factori de
E -argila in buc. In cazul in care se STAS
impuri-ficare dar
-argila aderenta observa prezenta lor 4606-80
cel putin o data pe
-continut carbune si mica saptamana

O proba la 400 mc
beton si ori de cate ori
apar factori care pot
O proba la max. 500
Granulozitatea modifica STAS
mc pt. fiecare sort si
sorturilor granulozitatea 4606-80
fiecare sursa
sorturilor, dar cel
putin o data pe
saptamana

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 30
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Densitatea in
gramada in stare
- STAS
afanata si uscata O proba la 200 mc
4606-80
conform STAS 4606-
80

O proba la 200 mc
beton ori de cate
ori se observa o SR EN
Umiditatea - schim-bare cauzata 12620+A1:
de con-ditiile 2008
meteo, dar cel
putin o data pe zi

Examinarea datelor
inscrise in certif.de La fiecare lot -
cali-tate sau certif. de aprovizionat -
CIMENTU garantie
L
O determinare la fiecare
Stabilitatea conform SR EN
transport, dar nu mai
SR EN 196- 196-
putin de o determinare la -
3+A1:2009 3+A1:2009
100 t pe o proba medie

O determinare la fie-
care transport. dar nu SR EN
Timpul de priza mai putin de o determ. 196-
la 100 t pe o proba - 3+A1:2009
medie

O proba la 200 t daca


livrarea se efectueaza
in loturi mai mici de
Rezistente mecanice 100 t. SR EN
-
la 2 (7) zile O proba la 500 t daca 196-1:2006
livrarea se face in
loturi mai mari de 100
t

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 31
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

O proba la 200 t daca


livrarea se efectueaza
in loturi mai mici de
Rezistente mecanice 100 t. SR EN
-
la 28 zile O proba la 500 t daca 196-1:2006
livrarea se face in
loturi mai mari de 100
t

Prelevarea de La fiecare lot aproviz.


contraprobe care se probele se iau impre-
pastraza pentru 45 zile una cu delegatul SR EN
(pastrate in cutii bene-ficiarului sau al 196-1:2006
metalice sau pungi de ISCLPUATcare va -
polietilena sigilate sigila contraproba

Starea de conservare
numai daca s-a depasit O determinare la fiecare 2 probe pe siloz
termeneul de transport, dar nu mai (sus si jos) sau
depozitare, sau au putin de o determinare la dupa max. 50 t -
intervenit factorii de 100 t pe o proba medie ciment consumat
alterare

Verificarea duratei de La fiecare lot


depozitare aprovizionat

Examinarea datelor
inscrise in
SR EN
documentele de certifi- La fiecare lot
934-2:2009
care a calitatii emise de aprovizionare
de furnizor si/sau
ADITIVI producator

Densitatea solutiei
conform
reglementarilor tehnice - O proba la fiecare
-
in vigoare (daca sarja preparata
aditivul se prepara la
statie)

O proba la
inceperea SR EN
APA Compozitia chimica - lucrarilor daca 1008:2003
apa nu provine
dintr-o sursa
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 32
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

potabila

Confruntarea datelor
La fiecare lot
OTEL înscrise în certificatul de - -
aprovizionat
calitate

BETOANE

8. 3.1. Cerinte privind caracteristicile betonului


Compozitia unui beton a fost aleasa in asa fel incat cerintele si durabilitatea acestuia sa fie
asigurate conform tabelului nr. 2.
Cerinte minime de asigurare a durabilitatii pentru beton
in functie de clasele de expunere
Tabel nr. 2
Clasa de Agregate Rapo
Grad de Grad de Tip de
Clasa de rezistente Aer rt
Beton impermeabilit gelivitate ciment
expunere la inghet- antrenat A/C,
ate, min. min. conform
min. dezghet max.

XC2 + XF3 C 25/30 P8 G 100 da da 0,45 II A/S 32.5

Clasele de rezistenta si rezistentele caracteristice determinat pe cilindru sau cub sunt


prezentate NE 012.
Cerintele de durabilitate necesare pastrarii caracteristicilor fizico-chimice pe durata de
serviciu sunt legate de permeabilitatea betonului.
Rezistenta la inghet-dezghet a betonului, caracterizata prin gradul de gelivitate in functie
de numarul de cicluri de inghet-dezghet trebuie sa se incadreze in prevederile tabelului nr. 3 si
tabelul nr. 8.
In acest sens gradul de impermeabilitate va fi stabilit in functie de clasa de expunere in
care se incadreaza constructia. Nivelele de performanta la impermeabilitate sunt prezentate in
tabelul nr. 3.
Rezistenta la inghet-dezghet a betonului, caracterizata prin gradul de gelivitate in functie
de numarul de cicluri de inghet-dezghet trebuie sa se incadreze in prevederile tabelului nr. 3 si
tabelul nr. 8.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 33
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Dozajul minim de ciment pentru asigurarea cerintelor de durabilitate


Tabel nr. 3
Grad de Dozaj minim de ciment (kg/mc) pentru
Clasa de expunere
agresivitate Beton simplu Beton armat
XC2 + XF3 - 300 325

Valoarea de baza a deformatiei specifice la 28 de zile datorita contractiei betonului


obisnuit in conditii normale de intarire este de 0,25% conform STAS 10107/0-90 (Construcţii
civile şi industriale. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat şi beton
precomprimat).
Durabilitatea unui beton poate fi raportata la clasa sa de rezistenta, la compozitia sa, in
particular la tipul de ciment, raportul A/C maxim, gradul de impermeabilitate, contractia axiala si
rezistenta la inghet-dezghet.
Raportul A/C va fi mic la expuneri mai severe la care este supusa structura din beton.
Un dozaj minim de ciment trebuie adoptat in vederea asigurarii alcalinitatii betonului,
conditie necesara pentru protectia impotriva coroziunii armaturii din beton si pentru a asigura
lucrabilitatea betonului proaspat la raport A/C dat. Valorile pH-ului sunt mai mari de 12 pentru
elementele din beton armat si mai mari de 12,5 pentru elementele din beton precomprimat.
Valorile recomandate pentru raportul A/C maxim pentru diferite clase de expunere sunt
prezentate in tabelul nr. 2, iar pentru dozajul de ciment in tabelul nr. 3.
9. 3.2. Compozitia si utilizarea betoanelor
Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale necesare la executia elementelor sau
structurilor din beton simplu, beton armat si beton precomprimat.
Se vor avea in vedere reglementarile cuprinse in prescriptii tehnice indicativ NE 012.
Calitatea betonului este definita prin clase. Clasele de betoane sunt stabilite pe baza
rezistentei caracteristice a betonului fck, fcil/fck, fcub, care este rezistenta la compresiune
N/mm2 la 28 zile, determinata pe cilindri de 150/300 mm sau cuburi de 150 mm, sub a carui
valoare se pot intalni statistic cel mult 5% din rezultate.
SR EN 12390-1:2002 - Încercare pe beton întărit. Partea 1: Forma, dimensiuni şi alte condiţii
pentru epruvete şi tipare
SR EN 12390-2:2009 - Încercare pe beton întărit. Partea 2: Pregătirea şi păstrarea epruvetelor
pentru încercări de rezistenţă
SR EN 12390-3:2009 - Încercare pe beton întărit. Partea 3: Rezistenţa la compresiune
SR EN 12390-4:2002 - Încercare pe beton întărit. Partea 4: Rezistenţa la compresiune.
Caracteristicile maşinilor de încercare
SR EN 12390-5:2009 - Încercare pe beton întărit. Partea 5: Rezistenţa la încovoiere

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 34
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

SR EN 12390-6:2010 - Încercare pe beton întărit. Partea 6: Rezistenţa la întindere prin despicare


a epruvetelor
SR EN 12390-7:2009 - Încercare pe beton întărit. Partea 7: Densitatea betonului întărit
SR EN 12390-8:2009 - Încercare pe beton întărit. Partea 8: Adâncimea de pătrundere a apei sub
presiune
Incercari preliminare
In vederea stabilirii compozitiei betonului ce urmeaza a fi utilizat la executia lucrarilor,
antreprenorul va lua masuri ca prin laboratorul propriu sau un alt laborator de specialitate sa fie
efectuate incercarile preliminare necesare. Dotarea laboratorului va fi asigurata corespunzator
determinarilor ce trebuie efectuate, atat la inceperea lucrarilor, cat si pe parcursul executiei.
Din incercarile preliminare trebuie sa rezulte variatiile admisibile ale compozitiei,
care sa permita adaptarea ei la conditiile santierului pastrand caracteristicile betonului in
ceea ce priveste lucrabilitatea, continutul de aer si rezistentele mecanice aratate in tabelele
de mai jos

3.3. Caracteristicile betonului proaspat


Tabel nr. 4
INCERCAREA
DETERMINAREA CARACTERISTICII VALOAREA SE
EFECTUEAZA
CF.STAS
Consistenta
- prin metoda tasarii mm T2; T3 - 3010; 7020 SR EN
prin metoda gradului de compactare (Waltz Gc) 12350/2,4/2009
1,26 – 1,45
3
Densitatea aparenta a agregatelor kg/dm 2,3 – 2,9
Continutul de aer inclus % vol. (5%) 3,5 – 6% SR EN 12350-
7:2009
Rezistenta la 28 zile minima N/mm2
14,5 – 58
- fc preliminara cilindru - fc
18 - 73
preliminara cub
SR EN 12350-1:2009 - Încercare pe beton proaspăt. Partea 1: Eşantionare
SR EN 12350-2:2009 - Încercare pe beton proaspăt. Partea 2: Încercarea de tasare
SR EN 12350-3:2009 - Încercare pe beton proaspăt. Partea 3: Încercare Vebe
SR EN 12350-4:2009 - Încercare pe beton proaspăt. Partea 4: Grad de compactare
SR EN 12350-5:2009 - Încercare pe beton proaspăt. Partea 5: Încercare cu masa de răspândire

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 35
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

SR EN 12350-6:2009 - Încercare pe beton proaspăt. Partea 6: Densitate


SR EN 12350-7:2009 - Încercare pe beton proaspăt. Partea 7: Conţinut de aer. Metode prin
presiune
10. 3.4. Caracteristicile betonului intarit
Rezistenta la compresiune
Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristice, fck, cil (fck cub), care este
rezistenta la compresiune determinata pe cilindrii de 150/300 mm sau pe cuburi cu latura de 150
mm la varsta de 28 de zile sub a carei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate.
Definirea clasei facuta in prezenta reglementare tehnica are in vedere pastrarea epruvetelor
conform SR EN 12390/1,2,3,4,6.
Tabel nr. 5
Clasa de rezistenta a
C 25/30
betonului
fck cil. 25
fc cub 30
NE 012 Bc 30

Rezistenta la penetrarea apei


SR EN 12390-8:2009 - Încercare pe beton întărit. Partea 8: Adâncimea de pătrundere a
apei sub presiune
SR EN 206-1:2002 - Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi
conformitate
Aceasta caracteristica stabileste nivelele de performanta ale betoanelor functie de gradul lor
de permeabilitate.
Tabel nr. 6
Adancimea limita de patrundere a apei
(mm)
Presiunea apei
100 200 (bari)
Gradul de impermeabilitate
P410 P420 4
P810 P820 8

Rezistenta la inghet dezghet.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 36
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

In SR EN 206-1:2002 (Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi


conformitate) sunt stabilite nivelele de performanta ale betoanelor functie de gradul de gelivitate.
Tabel nr. 7
Gradul de gelivitate al betonului Numar de cicluri inghet-dezghet
G 100 100

3.5.Cerinte de baza privind compozitia betonului


Compozitia betonului trebuie sa fie astfel alcatuita incat in conditiile unui dozaj minim de
ciment si ale unor caracteristici in stare proaspata ale betonului, impuse de tehnologia de executie,
sa se asigure realizarea cerintelor de rezistenta, durabilitate sau a altor cerinte speciale prevazute
prin proiect.
Parametrii compozitiei betonului sunt:
 tipul de ciment
 tipul de aditivi
Raportul A/C maxim pentru realizarea clasei betonului se stabileste in functie de clasa
cimentului si de gradul de omogenitate al betonului conform NE 012
 dozajul de ciment minim conform NE 012.
 consistenta betonului
3.6.Prepararea betonului
Prepararea betonului se face in statia de betoane.
Statia de betoane trebuie sa dispuna de:
- depozite de agregate, avand compartimente separate si amenajate si marcate pentru
numarul necesar de sorturi rezultate in functie de granula maxima utilizata.
- silozuri de ciment, marcate, avand capacitatea corelata cu capacitatea de productie a
statiei pe un interval de maxim 3 zile
- instalatii pentru spalarea agregatului
- centrala de beton in buna stare de functionare
- buncare de descarcare a betonului preparat
- dotari care sa asigure spalarea malaxoarelor, buncarelor si mijloacelor de transport
- laborator amenajat si dotat corespunzator pentru confectionarea probelor
- nomenclatorul si frecventa operatiilor si incercarilor efectuate de laborator
- laboratorul trebuie sa fie autorizat conform Legii 10/1995 a MLPAT si NE-012

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 37
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Antreprenorul va prezenta Comisiei de atestare, numita pentru a verifica indeplinirea


conditiilor prevazute mai sus, lista reglajelor de efectuat la centrala de beton, care va controla in
special:
- verificarea si etalonarea basculelor si a dozatoarelor volumetrice
- functionarea eficace a dispozitivelor de obturare (deschidere-inchidere) a agregatelor si
cimentului
- starea malaxoarelor, in special uzura paletilor
- automatismul functionarii
Toate aceste verificari se vor face fara a prepara beton.
Experimentarea prepararii betonului in statie
Inainte de inceperea lucrarilor antreprenorul este obligat sa faca aceasta experimentare
pentru a verifica, folosind mijloacele santierului, ca reteta betonului stabilita in laborator permite
atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini.
Probele pentru verificari se vor lua din cel putin 6 amestecuri diferite, pe care se vor
determina caracteristicile aratate la stabilirea compozitiei betonului.
Prepararea propriu-zisa a betonului
- Centrala de beton trebuie sa fie de tip discontinuu de dozare si malaxare cu functionare
automata cu urmatoarele caracteristici:
a) Precizia cantitatilor citite sau inregistrate:
- pe sorturi ±5%
- pe agregatul total ±2%
- ciment ±3%
- apa de amestecare ±1%
- apa totala ±3%
- aditivi ±5%
b. Inregistrarea cantaririlor
c. Dozarea apei cu dozatoare automate sau cu contoare (in special pe santierele mari)
d. Dozarea aditivilor - idem, dozarea apei
In general se recomanda dozarea gravimetrica (cu balante cu parghii, cu arcuri sau cu doze
tensometrice).
In cazul betonierelor mobile (de santier) cu capacitate maxima de 250 litri, care prepara
betoane de clasa  C 12/15 este permisa si dozarea volumetrica, cu acceptul scris al beneficiarului
ca sistem alternativ avandu-se in vedere:

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 38
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

- pentru agregate se poate folosi ca unitate de masura cupa betonierei, gradata in prealabil,
sau cutii etalonate;
- pentru ciment se poate folosi ca unitate de masura sacul, cutii etalonate sau ambele
procedee simultan;
- pentru apa si aditivi se vor folosi recipienti gradati.
Abaterile la dozarea volumetrica nu vor depasi 5% pentru agregate si aditivi si respectiv
3% pentru ciment si apa.
Amestecarea betonului se va face utilizand betoniere cu amestec fortat sau cu cadere libera.
Ordinea introducerii materialelor componente in betoniera, ca si durata de amestecare se vor
face conform prevederilor cartii tehnice a utilajului respectiv. Durata de amestecare va fi de cel
putin 45 secunde de la introducerea ultimului component.
Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa fie cuprinsa intre
5 C si 30oC.
o

Durata de incarcare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului in buncarul


tampon sa fie maxim 20 minute.
La terminarea schimbului sau la intreruperea prepararii betonului mai mult de o ora se va
spala in mod obligatoriu toba betonierei cu jet puternic de apa.
- Transportul betonului se va face cu autoagitatoare (la betoane cu tasarea peste 5 cm) si
cu autobasculante cu bena, amenajate corespunzator (la betoane cu tasarea max. 5 cm).
Mijloacele de transport vor fi etanse pentru a nu se permite pierderea laptelui de ciment.
Masuri speciale in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile
Lucrarile de punere in opera a betonului vor fi intrerupte cand:

- temperatura aerului scade sub +5oC;


- ploua intens, fapt ce poate conduce la degradarea suprafetei betonate;
- la temperaturi exterioare peste 30oC si umiditatea aerului sub 40% se vor lua masuri de
racirea apei si protejare a suprafetei de beton.
Atunci cand temperatura aerului este peste +20oC si umiditatea relativa sub 50 % se vor lua
masuri pentru mentinerea umiditatii suprafetei betonului proaspat.
- In perioadele de timp friguros se poate prevedea utilizarea de acceleratori de priza si/sau de
intarire, numai cu avizul unui laborator de specialitate si sub controlul competent al santierului.
Controlul betonului pus in opera
In cursul prepararii betonului la statia de betoane :
Tabel nr. 8
Materialul Actiunea, procesul de Frecventa minima Metode de
verificare sau caracteristici ce determinare

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 39
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

se verifica conform STAS


0 1 2 3
Consistenta De doua ori pe schimb si tip
de beton si la inceputul
prepararii
Temperatura daca este prevazuta
Betonul proaspat cao o cerinta (incadrare in limitele SR EN 12350
5 C-30oC) 4 determinari pentru fiecare /2,4 /2009
tip de beton si schimb de
Continutul de nisip 0-3 din beton
lucru
Facultativ
O proba de 100 mc dar nu
mai mult de 6 probe pe zi.
Determinarea rezistentei la
SR EN 12390-
compresiune pe epruvete Pentru C8/10 o proba la 50
1:2002
cilindrice/cubice la varsta de 28 mc dar nu mai mult de 15
SR EN 12390-
zile probe pe zi
2:2009
Betonul intarit C>8% minim o proba pe SR EN 12390-
zi/schimb tip beton in ambele 4:2002
cazuri SR EN 12390-
Daca este prevazuta in 6:2010
compo-zitia betonului, dar SR EN 12390-
nu mai putin de doua probe 8:2009
Determinarea gradului de
impermeabilitate sau gelivitate pe obiect
La locul de punere in opera
Examinarea documentului de La fiecare transport -
transport

Betonul proaspat O proba pentru fiecare tip de SR EN


la descarcarea in Consistenta beton si schimb de lucru, dar 12350/2,4/2009
mijlocul de cel putin o proba la 20 mc de
transport beton
Temperatura daca este prevazuta
4 determinari pentru fiecare
ca o cerinta tehnica (5oC-30oC)
tip de beton si schimb de
lucru
0 1 2 3
SR EN 12390-
1:2002
Betonul intarit Determinarea rezistentei la Daca este prevazut in
SR EN 12390-
compresiune pe epruvete proiect o proba pe schimb
2:2009
cilindrice/cubice pentru
SR EN 12390-
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 40
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

verificarea rezistentelor de 3:2009 -


control pe faze SR EN 12390-
4:2002
Pentru fiecare tip de beton, SR EN 12390-
Determinarea rezistentei la parte de structura dar cel 5:2009 -
compresiune pe epruvete putin o proba pe zi de
cilindrice/cubice pentru turnare si nu mai putin de o
verificarea clasei betonului proba la:
- 300 mc pentru C6/7,5
- 100 mc (200) pentru C
8/10 –
C 16/20 SR EN 12390-
- 50 (100) mc pentru clase > 8:2009
C16/20

O proba la 300 mc dar nu mai


Determinarea gradului de putin de doua probe la fiecare
impermeabilitate obiect

Determinarea gradului de O proba la 1000 mc


gelivitate

3.7. Reguli generale de betonare


Executarea lucrarilor de betoane poate incepe numai dupa ce s-a verificat indeplinirea
urmatoarelor conditii:
 compozitia betonului a fost acceptata de beneficiar;
 sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele
necesare (agregate, ciment, piese inglobate etc.) si sunt in stare de functionare
utilajele si dotarile necesare;
 au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi cofraje si armaturi
(dupa caz)
 suprafetele de beton turnat anterior si intarit nu prezinta zone necompactate sau
segregate si au rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua
betoane ;
 nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile
(ger, ploi abundente, furtuna etc.);

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 41
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

 in cazul fundatiilor sunt prevazute masuri de dirijare a apelor din precipitatii sau
infiltratii, astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zona in care se va betona.
Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act care va fi aprobat de beneficiar.
Betonul; trebuie sa fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de
turnare; se admite un interval de maximum 30 minute numai in cazurile in care durata transportului
este mai mica de 30 minute.
Compactarea:
Compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare.
La executie se vor respecta prevederile normativul NE 012 referitoare la compactarea
betonului.
In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se executia astfel
ca betonarea sa se faca fara intrerupere pe intregul element. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate,
pozitia lor se va stabili prin proiect.
Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din contractie se
va asigura mentinerea umiditatii betonului protejand suprafetele libere prin:
 mentinerea in cofraje;
 acoperirea cu materiale de protectie;
 stropirea periodica cu apa;
 aplicarea de pelicule de protectie.
Protectia va fi indepartata dupa minim 7 zile numai daca intre temperatura suprafetei
betonului si cea a mediului nu este o diferenta mai mare de 12oC.
Pe timp ploios suprafetele de beton proaspat se vor acoperi cu prelate sau folii de polietilena,
atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment.
Decofrarea se va face numai dupa ce betonul a capatat rezistenta necesara cu respectarea
termenelor minime recomandate in NE 012/99.

COFRAJE
Cerinte de baza:
- Cofrajele si sustinerile trebuie sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de
finisare prevazute in proiect pentru elementele ce urmeaza a fi executate:
- Sa fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea tolerantelor pentru structuri si a nu
afecta capacitatea sa portanta.
- Sa fie puse astfel incat sa fie posibila amplasarea corecta a armaturii cat si realizarea unei
compactari corespunzatoare a betonului.
- Sa fie proiectate si montate in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 42
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

- Ordinea de montare si demontare a cofrajelor trebuie stabilita astfel incat sa nu produca


degradarea elementelor de beton cofrate.
- Cofrajele vor fi proiectate si montate astfel incat sa permita decofrarea fara deteriorarea sau
lovirea betonului.
- Suprafata interioara a cofrajului trebuie sa fie curata. Substantele de ungere trebuie aplicate
in straturi uniforme. Agentii de decofrare nu trebuie sa pateze betonul sau sa corodeze cofrajul.
- Distantierii cofrajului, lasati in beton, nu trebuie sa afecteze durabilitatea sau aspectul
betonului.
- Piesele inglobate provizoriu pot fi necesare pentru mentinerea fixa a cofrajului.
- Manipularea, transportul si depozitarea se va face astfel incat sa se evite deformarea si
degradarea lor.
- Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pamant sau depozitarea altor materiale pe
stivele de panouri de cofraj.
Tipuri de cofraje, dimensionare, transport:
- Se pot confectiona din: lemn sau produse din lemn sau polimeri si trebuie sa corespunda
reglementarilor in vigoare;
- Cofrajele, sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tinand seama de precizarile
date in “Ghidul pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor”;
- Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite
deformarea si degradarea lor;
- Este interzisa depozitarea lor direct pe pamant sau depozitarea altor materiale pe stivele
de panouri de cofraje.
Montarea cofrajelor
Montarea cofrajelor cuprinde urmatoarele operatii:
 trasarea pozitiei cofrajelor;
 asamblarea si sustinerea provizorie;
 verificarea si corectarea pozitiei panourilor;
 incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.
Rosturile de lucru
Rosturile de lucru trebuie evitate sau daca nu se pot evita, acestea vor fi pozitionate prin
proiect sau procedura de executie.
Numarul rosturilor trebuie sa fie minim deoarece acestea diminueaza rezistenta la intindere
si forfecare in comparatie cu restul structurii.
Rosturile de lucru se vor realiza tinandu-se seama de urmatoarele:
 suprafata rosturilor la stalpi si grinzi va fi de regula perpendiculara pe axa acestora;
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 43
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

 tratarea rosturilor se poate face prin:


 spalarea cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei betonului;
 cu peria de sarma pentru inlaturarea impuritatilor, dupa care se va uda.
Rosturile pentru structurile impermeabile trebuie sa fie impermeabile.
Recomandari privind stabilirea pozitiei rostului de lucru se fac in
NE 012.
Decofrarea
Decofrarea se face dupa ce betonul a atins o anumita rezistenta:
- partile laterale se decofreaza cand betonul a atins o rezistenta de minim 2,5 N/mm2 ;
- fetele interioare se decofreaza atunci cand rezistenta betonului a atins 70% pentru
elemente cu deschideri de maxim 6 m si 85% pentru elemente cu deschideri mai mari;
- popii de siguranta se vor indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa:
- 95% pentru elemente cu deschidere de maxim 6 m
- 112% pentru elemente cu deschidere de 6 – 12 m
- 115% pentru elemente cu deschidere mai mare de 12 m.

CAP. 5. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR

5.1. Prepararea mortarului de ciment


Pentru dozarea compoziţiei mortarului, nisipul este masurat în ladite sau in roabe, a caror
capacitate prezinta un raport simplu cu numarul de saci de liant de folosit.
Mortarul este preparat manual, amestecul nisip si ciment se face la uscat, pe o suprafata
plana si orizontala din scânduri sau panouri metalice pâna la omogenizare perfecta. Se adauga
atunci, în mod progresiv, cu o stropitoare, amestecând cu lopata, cantitatea de apa strict necesara.
Amestecarea va fi continua pâna când mortarul devine perfect omogen.
In toate cazurile, mortarul trebuie sa fie foarte bine amestecat pentru ca, framântat cu
mâna, sa formeze un bulgare usor umezit ce nu curge între degete. Pentru anumite folosinte, ca
mortare pentru protectii, pentru matări, s.a., delegatul beneficiarului poate sa accepte si alte
consistente

CAP. 6. INCERCARI SI CONTROALE


11. 6.1. Controlul de calitate al materialelor la furnizor
In cazul lucrarilor de aparare care necesita volum mai mare de lucrari, la care sunt necesare
cantitati mari de materiale, antreprenorul va delega un reprezentant la furnizor in vederea verificarii
calitatii si cantitatii fiecarui sortiment ce urmeaza a fi livrat. Se va urmari ca fiecare lot de livrare sa
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 44
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

fie insotit de un certificat de calitate al materialului, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare,
prin care producatorul garanteaza caracteristicile de calitate conditionat de regulile in ce priveste
transportul, manipularea si depozitarea materialelor.
12. 6.2. Controlul intern al materialelor pe santier
Controlul intern al materialelor livrate la santier este o obligatie permanenta a
antreprenorului. El se exercita sub autoritatea sefului de santier, a tuturor esaloanelor de executie.
Antreprenorul are obligatia sa asigure efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor pentru
materialele care vor fi puse in opera in cadrul, fie a laboratorului propriu santierului, fie la un
laborator autorizat. El va tine evidenta la zi a probelor si incercarilor acestor probe cerute prin
prezentul caiet de sarcini, prin caietul de prescriptii tehnice speciale si a proiectului.
Daca consultantul constata ca sunt necesare verificari suplimentare fata de caietele de sarcini
si ale proiectului, antreprenorul este obligat sa le efectueze.
13. 6.3. Controlul executiei lucrarilor
Daca lucrarile verificate nu corespund, se remediaza defectele la termenul stabilit de comun
acord între beneficiar, proiectant si antreprenor, dupa care se face o nouă verificare, majorându-se
procentul de verificare la 25 %.
Independent de încercările preliminare de informare şi încercările de reţetă privind
calitatea materialelor elementelor care intervin în construcţia lucrărilor se efectuează încercările
de control de calitate. Acestea sunt efectuate în cursul lucrărilor în condiţiile de frecvenţă
specificate în tabelul următor:
Tabel nr. 10
Categoria de
Denumirea control
Natura încărcării
lucrării Frecvenţa
A B C
Betoane >C - studiul compoziţiei x x - pentru betoane de
8/10 clase >C 8/10
- încercări de compresiune x x x
- încercări de întindere x x x -pe părţi din lucrare
Cofraje - controlul dimensiunilor de - înaintea betonării
x
amplasare fiecărui element
Armături - controlul poziţiei armăturilor x - înaintea betonării
Lucrări de - amplasamentul lucrărilor x x
apărare
- dimensiunile şi calitatea lucrărilor x x - înaintea betonării
fiecărui element
- profilul longitudinal, secţiunea şi x x
grosimea protejării
A - Incercări preliminare de informare

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 45
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

B - Incercări de control de
C - Incercări de control de recepţie
Verificarea aspectului suprafetei taluzurilor se face cu ochiul liber, pe cel putin 20 % din
lungimea acestora.
Lucrarile realizate nu trebuie sa prezinte denivelari mai mari de 5 cm, deci trebuie corectate
elementele care fac exceptie pentru o buna etanseitate si impermeabilizare.
Verificarea rosturilor se face cu ochiul liber pe cca. 20 % din lungimea lucrarilor.
Betoanele turnate pe loc trebuie sa nu prezinte fisuri, segregari pronuntate. Verificarea
aspectului betoanelor turnate pe loc se face cu ochiul liber pe toata suprafata lucrarilor de acest fel.
14. 6.4. Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor
Urmarirea comportarii in timp a constructiilor este necesara pentru cunoasterea continua
a aptitudinilor pentru exploatare cat si pentru completarea cunostintelor asupra raspunsului
constructiilor la solicitarile din exploatare si din actiunea mediului ambiant, in scopul
perfectionarii metodelor de calcul si proiectare.
Actiunea de urmarire a comportarii in exploatare a constructiilor, are ca scop obtinerea de
date in vederea stabilirii:
- modului de comportare a constructiilor in comparatie cu prevederile proiectelor si
instructiunilor de exploatare;
- masurilor ce trebuie luate in vederea eliminarii sau opririi eventualelor fenomene ce
ar putea duce la avarierea sau distrugerea constructiilor;
- programului si volumului de lucrari si reparatii a constructiilor in asa fel incat
cheltuielile si pierderile de productie sa fie minime;
- volumului de informatii care poate fi folosit pentru amenajari similare in functiune,
precum si pentru proiectarea altor amenajari ce urmeaza a se executa.
Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a
acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu
mijloace de observare si masurare specifice.
Astfel, dupa finalizarea lucrarii, constructorul trebuie sa faca profile de referinta.
Beneficiarul are obligatia de a urmari comportarea in timp a constructiei. In acest sens se
va face o vizualizare periodica la un interval de sase luni sau dupa viituri sau scurgeri masive de
gheturi si profile transversale prin lucrare, care se vor compara cu profilele transversale.
Aceste prevederi sunt elaborate pe baza urmatoarelor acte normative:
- Legea nr. 10/24-01-1995 “Lege privind calitatea in constructii”
- HGR nr. 766/1994-A 3
- “Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si
postutilizarea constructiilor”
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 46
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

- “Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acesteia.


Norme de intocmire a cartii tehnice aconstructiei”
- STAS 2745-90 - Teren de fundare. Urmărirea tasărilor construcţiilor prin metode
topografice
- STAS 10493-76 - Măsurători terestre. Marcarea şi semnalizarea punctelor pentru
supravegherea tasării şi deplasării construcţiilor şi terenurilor
- STAS 4294-73 - Măsurări terestre. Mărci pentru nivelment şi triangulaţie geodezică
Fata de cele relatate, se pot sublinia urmatoarele aspecte:
- Activitatea de urmarire in timp este obligatorie prin lege;
- Urmarirea comportarii in timp trebuie facuta organizat si constant prin observatii si
masuratori facute de unitati specializate;
- Situatiile deosebite de comportare se vor rezolva pe baza unor documentatii elaborate
de proiectantul initial sau de alte institutii specializate in baza unei expertize.
- Pe baza rapoartelor de observatii si masuratori vor putea fi intocmite programe de
reparatii si intretinere a lucrarii.
CAP. 7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si prin actul de
receptie se certifica faptul ca antreprenorul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu
prevederile contractului ale documentatiei de executie.
Receptia lucrarilor de constructii, in conformitate cu Hotararea nr. 273 din 14 iunie 1994
(publicata in Monitorul Oficial nr. 193 din 28 iulie 1994), se realizeaza in doua etape:
- receptia pe parcursul execuţiei
- receptia finala
7.1. Receptia pe parcursul executiei
Recepţia pe parcursul executiei se face de catre beneficiar, antreprenor şi proiectant si
consta in receptia pe faze determinante.
Se incheie un “proces verbal de receptie” pe faze determinante, care cuprinde:
- amplasamentul lucrarii
- natura si starea terenului de fundare
- dimensiunile fundatiei cu abaterile fata de proiect
- cota de fundare
- dimensiunile elevatiei
- marca betonului, tipul de element prefabricat folosit, abaterile
- calitatea materialelor folosite

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 47
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Se vor stabili zonele cu remedieri necesare si termenele de remediere a acestora.


Se vor mentiona in procesele verbale planşele si proiectul dupa care au fost executate
lucrarile.
În caz de necesitate pentru restabilirea remedierilor se vor întocmi schite ajutatoare, care
vor face parte integranta din procesul verbal de receptie.
Comisia de receptie examineaza executarea lucrarilor in conformitate cu respectarea
prevederilor din autorizatia de construire, cu prevederile contractului, ale documentatiei de
executie, precum si cu avizele eliberate de autoritatile competente.
Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si prezenta in fata
comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei.
La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul-
verbal de receptie, inclusiv recomandarea de admitere cu sau fara obiectii a receptiei.
7.2. Receptia finala
Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei
de garantie. perioada de garantie este cea prevazuta in contract.
La receptia finala participa:
- consultantul
- comisia de receptie numita de consultant
- proiectantul lucrarii
- antreprenorul.
CAP. 8. DESFIINTAREA SANTIERULUI
DUPA TERMINAREA EXECUTIEI LUCRARILOR
Dupa terminarea lucrarilor se vor lua masuri pentru desfiintarea santierului.

Astfel, la terminarea lucrarilor, antreprenorul va dezafecta constructiile si amenajarile


aferente organizarii de santier proprii.
Cu aceasta ocazie se vor face amenajarile necesare in vederea redarii in folosinta
anterioara a terenului pe care s-au aflat obiectele organizarii de santier.
Se vor inlatura in totalitate efectele si eventualele surse de poluare a terenului (baze de
productie, ateliere de reparatii si intretinere utilaje, depozite de combustibili).
Cu prilejul desfiintarii santierului, antreprenorul va asigura de asemenea curatirea locului
din ampriza lucrarilor executate atat la uscat, cat si in albie.
CAP. 9. PROTECTIA MEDIULUI
Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative asupra solului, microclimatului apelor de
suprafata, vegetatiei, faunei, zgomotului si peisajului.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 48
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Solutiile pentru problemele specifice degradarii taluzurilor trebuie sa ia in considerare


caracteristicile sistemului de lucrari de protectie si consolidare existente in zona si comportarea
acestora in timp.
Proiectele trebuie sa fie conforme cu necesitatile de aparare potrivite potentialului eroziv
al zonei aferente.
Amplele cercetari efectuate in ultima vreme indica faptul ca tehnicile manageriale care
emuleaza natura si lucreaza in concordanta cu procesele naturale sunt mai economice si mai
capabile de a atinge scopul propus.
In perspectiva unei dezvoltari durabile, pentru a rezolva problemele eroziunii malurilor,
trebuie respectate cerintele protectiei mediului. Esenta tehnologiilor ecologice consta in
utilizarea plantelor vii ca material de constructie.

Impactul lucrărilor în perioada de exploatare


TIPUL DE IMPACT EFECTE
Impactul asupra apelor de - reducerea proceselor de eroziune a
suprafaţă taluzurilor
Impactul asupra Impactul asupra apelor subterane - poluări accidentale
mediului fizic şi a calităţii apelor de suprafaţă
Impactul asupra versanţilor - creşterea gradului de stabilitate
Impactul asupra peisajului - este perceput pozitiv în zona
Impactul asupra - nesemnificativ. Se poate resimţi numai
Impactul asupra folosirii apei
mediului uman în caz de poluări accidentale

CAPITOLUL
ARMATURI
1 GENERALITATI
Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice necesare pentru proiectarea, procurarea,
fasonarea si montarea armaturilor utilizate la structurile de beton armat si beton precomprimat
pentru poduri, precum si conditiile tehnice ce trebuie indeplinite de armaturile existente care
urmeaza sa fie inglobate in lucrare.
2 OTELURI PENTRU ARMATURI
Otelul beton laminat la cald tip BSt 500S bare de la Φ8 mm la Φ40 mm folosit pentru
elemente si structuri calculate la solicitari seismic, se va face in conformitate cu legislatia si
reglementarile tehnice in vigoare din Romania:

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 49
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

- ST 009 – “Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armature: cerinte
si criteria de performanta”;
- STAS 10107/0-90 – “Calculul si alcatuirea elementelor structural din beton, beton
armat si beton precomprimat”;
- SR EN ISO 15630-1:2003 – “Otel pentru armarea si precomprimarea betonului –
Metode de incercare – Partea I: Bare, sarma laminate si sarme pentru armarea
betonului”;
- SR EN ISO 6892-1:2010 – “Materiale metalice. Incercarea la tractiune. Partea I:
metoda de incercare la temperature ambienta”;
- STAS 10128-1986 – “Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din
otel. Clasificarea mediilor agresive”;
- SR EN 1992-1-1:2004 – “eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Regului generale si regului pentru cladiri” – impreuna cu anexa nationala;
- P100-1/2006 – “Cod de proiectare seismic a cladirilor – Prevederi de proiectare
pentru cladiri”;
- NE 013-2002 – “Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton,
beton armat si beton precomprimat”;
- NE 012-99 – “Cod de practica pentru pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat”;
- NP 104-2004 – “Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si metal.
Suprastructuri pentru poduri de sosea, cale ferata si pietonale, precomprimate exterior”
- CP 012-1-2007 – “Cod de practica pentu lucrari de beton, beton armat si beton
precomprimat”
- P118-99– “Normativ de siguranta la foc a constructiilor”
- GP 080-2003 – “Ghid privind proiectarea si executia consolidarii prin
precomprimare a structurilor din beton armat si din zidarie”
- CR 6-2006 – “Cod de proiectare pentru structuri din zidarie”
Tipurile utilizate curent in elementele de beton armat si beton precomprimat si domeniile
lor de aplicare sunt indicate in tabelul urmator:

Tipul de otel Simbol Domeniul de utilizare


Produse din otel pentru armarea BSt 500S Armaturi de rezistenta pentru
betonului. Otel beton cu profil betoane de clasa cel putin C 12/15
periodic BSt 500S (Bc 15).
Sârma trasa neteda pentru beton armat STNB Armaturi de rezistenta sau armaturi
STAS 438/2-91 constructive; armaturile de rezistenta
Plase sudate pentru beton armat STNB numai sub forma de plase sau

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 50
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

SR 438/3-98 carcase sudate.


Armaturi pretensionate SBP I si
. sârme netede STAS 6482/2-80 SBP II Armaturi de rezistenta la elemente cu
. sârme amprentate SBPA I si betoane de clasa cel putin
STAS 6482/3-80 SBPA II C 25/30 (Bc 30)
. toroane TBP

Pentru otelurile din import este obligatorie existenta certificatului de conformitate emis
de unitatea care a importat otelul si trebuie sa fie agrementate tehnic cu precizarea domeniului de
utilizare.
3 LIVRAREA SI MARCAREA OTELULUI BETON
Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare, insotita de
un document de calitate (certificat de calitate/inspectie, declaratie de conformitate) si dupa
certificarea produsului de un organism acreditat.
Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie sa contina
urmatoarele informatii:
1. denumirea si tipul de otel; standardul utilizat;
2. descrierea produsului precizand tipul, identificarea, utilizarea
3. specificatiile tehnice cu care este conform produsul
4. conditiile particulare de utilizare a produsului;
5. numarul certificatului
6. conditiile si perioada de valabilitate a certificatului dupa caz
7. numele si functia persoanei abilitate sa semneze certificatul

3. TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA
Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura, vor fi
transportate si depozitate astfel incât sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante care pot
afecta armatura si/sau betonul, sau aderenta beton – armatura.
Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre, in spatii
amenajate si dotate corespunzator, astfel incât sa se asigure:
- evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii;
-evitarea murdaririi acestora cu pamânt sau alte materiale;
-asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 51
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

4. CONTROLUL CALITATII
Controlul calitatii otelului se va face prin incercari prin sondaj pe esantioane prelevate de
la locul de punere in opera , rezultatele obtinute sa fie conform prevederilor standardelor in
vigoare.
5. FASONAREA, MONTAREA SI LEGAREA ARMATURILOR
Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura, se va face in stricta
conformitate cu prevederile proiectului.
Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile
proiectului, tinând seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, precum si de
aspectele tehnologice de betonare si compactare. Daca se considera necesar, va face propuneri de
modificare, ce vor fi supuse aprobarii proiectantului.
Armatura trebuie taiata, indoita si manipulata astfel incât sa se evite:
- deteriorarea mecanica (de ex. crestaturi, loviri);
- ruperi ale sudurilor in carcase si plase sudate;
- contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau pot produce
procese de coroziune.
Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte. In acest scop se vor indeparta:
- eventuale impuritati de pe suprafata barelor;
- rugina, in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin sudura.
Dupa indepartarea ruginii, reducerea sectiunilor barelor nu trebuie sa depaseasca abaterile
prevazute in standardele de produs.
Otelul - beton livrat in colaci, sau barele indoite, trebuie sa fie indreptate inainte de a se
proceda la taiere si fasonare fara a se deteriora profilul (la intinderea cu troliul, alungirea maxima
nu va depasi 1 mm/m).
Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incât sa se evite
confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor, pâna in momentul montarii.
Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10ºC. Barele cu profil periodic cu
diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.
a. PARTICULARITATI PRIVIND ARMAREA CU PLASE SUDATE
Plasele sudate din sârma trasa neteda STNB sau profilata STPB, se utilizeaza ori de câte
ori este posibil la armarea elementelor de suprafata, in conditiile prevederilor STAS 10107/0-90.
Executarea si utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu reglementarile
tehnice in vigoare.
Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite, fara contact direct cu pamântul sau cu
substante care ar putea afecta armatura sau betonul, pe loturi de aceleasi tipuri si notate
corespunzator.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 52
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Incarcarea, descarcarea si transportul plaselor sudate se vor face cu atentie, evitându-se


izbirile si deformarea lor sau desfacerea sudurii.
Incercarile sau determinarile specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calitatii sudarii
nodurilor, se vor efectua conform STAS 438/3-1998.
In cazurile in care plasele sunt acoperite cu rugina, se va proceda la inlaturarea acesteia
prin periere.
Dupa indepartarea ruginii, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa
depaseasca abaterile prevazute in standardele de produs.
b. REGULI CONSTRUCTIVE
Distantele minime intre armaturi precum si diametrele minime admise pentru armaturile
din beton armat monolit, sau preturnat, in functie de diferitele tipuri de elemente, se vor
considera conform STAS 10111/2-87 .
c. INNADIREA ARMATURILOR
Alegerea sistemului de innadire se face conform prevederilor proiectului si prevederilor
STAS 10111/2-87 si C28/83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton.
De regula, innadirea armaturilor se realizeaza prin suprapunere fara sudura, sau prin sudura
functie de diametrul/tipul barelor, felul solicitarii, zonele elementului (de ex. zone plastice
potentiale ale elementelor participante la structuri antiseismice).
Procedeele de innadire pot fi realizate prin:
 suprapunere;
 sudura;
 mansoane metalo - termice;
 mansoane prin presare.
Innadirea armaturilor prin sudura se face prin procedee de sudare obisnuita (sudare
electrica prin puncte, sudare electrica cap la cap, prin topire intermediara, sudare manuala cu arc
electric prin suprapunere cu eclise, sudare manuala cap la cap cu arc electric - sudare in cochilie,
sudare in semimanson de cupru - sudare in mediu de bioxid de carbon), conform reglementarilor
tehnice specifice referitoare la sudarea armaturilor din otel - beton (C 28 - 1983 si C 150 - 1999),
in care sunt indicate si lungimile minime necesare ale cordonului de sudura si conditiile de
executie.
Nu se permite folosirea sudurii la innadirile armaturilor din oteluri ale caror calitati au
fost imbunatatite pe cale mecanica (sârma trasa). Aceasta interdictie nu se refera si la sudurile
prin puncte de la nodurile plaselor sudate executate industrial.
La stabilirea distantelor intre barele armaturii longitudinale, trebuie sa se tina seama de
spatiile suplimentare ocupate de eclise, cochilii, etc., functie de sistemul de innadire utilizat.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 53
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Utilizarea sistemelor de innadire prin dispozitive mecanice (mansoane metalo - termice


prin presare sau alte procedee) este admisa numai pe baza reglementarilor tehnice specifice sau
agrementelor tehnice.
d. STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON
Pentru asigurarea durabilitatii elementelor/structurilor din protectia armaturii contra
coroziunii si o conlucrare corespunzatoare cu betonul, este necesar ca la elementele din beton
armat sa se realizeze un strat de acoperire cu beton minim. Grosimea minima a stratului se
determina functie de tipul elementului (categoria elementului, conditiile de expunere, diametrul
armaturilor, clasa betonului, gradul de rezistenta la foc, etc). Grosimea stratului de acoperire cu
beton va fi stabilita prin proiect.
Grosimea stratului de acoperire cu beton in medii considerate fara agresivitate chimica,
se va stabili conform prevederilor STAS 10111/2-87. Grosimea stratului de acoperire cu beton in
mediile cu agresivitate chimica, este precizata in reglementari tehnice speciale
Pentru asigurarea la executie a stratului de acoperire proiectat, trebuie realizata o
dispunere corespunzatoare a distantierilor din materiale plastice, sau mortar. Este interzisa
utilizarea distantierilor din cupoane metalice sau din lemn.
e. INLOCUIREA ARMATURILOR PREVAZUTE IN PROIECT
In cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevazute in proiect, se poate
proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.
Distantele minime, respectiv maxime, rezultate intre bare, precum si diametrele minime
adoptate, trebuie sa indeplineasca conditiile din STAS 10107/2-90, STAS 10111/2-87.
f. . PROTECTIA ANTICOROZIVA A ARMATURILOR
In cazurile in care, prin graficul de executie sau datorita unor sistari, de la data montarii
armaturii si pâna la data incorporarii ei complete intr-un element de beton, vor trece mai mult de
3 luni, atunci armaturile sau zonele respective de armatura vor fi protejate anticoroziv. Costurile
respective vor fi suportate de catre antreprenor.
Armaturile aparente existente in elementele din beton armat sau beton precomprimat,
care urmeaza sa fie inglobate in beton pentru continuarea lucrarilor si care nu au fost protejate,
iar de la montarea lor au trecut mai mult de trei luni, se vor proteja anticoroziv. Protectia
anticoroziva va fi prima operatie care se va executa la inceperea activitatii.
Protectia anticoroziva se va executa numai daca, dupa curatire, sectiunea barelor aceluiasi
element este redusa cu cel mult 5 %. In caz contrar va fi solicitat proiectantul pentru a stabili
solutia ce se impune, eventual suplimentarea barelor.
Protectia anticoroziva a armaturilor consta in curatirea barelor (rugina, grasimi,
impuritati) si aplicarea materialelor specifice de protectie. Modul de curatire si de aplicare a
materialelor de protectie vor fi conforme cu instructiunile de utilizare a produsului, emise de
producator.
Materialele de protectie vor fi insotite de instructiuni de utilizare si de agrementul tehnic
si vor fi aprobate de Beneficiar cu avizul Proiectantului.
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 54
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

CAPITOLUL

HIDROIZOLATII
1 HIDROIZOLATII
1.1 Generalitati
Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale ce trebuie indeplinite la realizarea
hidroizolatiilor pentru lucrarile de poduri.
Hidroizolatiile au ca scop:
 impiedicarea patrunderii apei la structura de rezistenta;
 colectarea apelor ce se infiltreaza prin imbracaminte si dirijarea lor spre gurile de
scurgere;
La lucrarile de arta, hidroizolatiile sunt alcatuite in general din:
 sapa (sau stratul suport) care se executa in câmp continuu si se racordeaza la
marginea elementului care este hidroizolat la gurile de scurgere si la dispozitivele
etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie;
- stratul de amorsare a hidroizolatiei;
- stratul de lipire;
- stratul de baza (hidroizolatia propriu-zisa);
- stratul de protectie a hidroizolatiei;
Functionalitatile unor straturi pot fi comasate in diferite solutii ale firmelor specializate in
hidroizolatii. Hidroizolatiile propriu-zise pot fi alcatuite din:
- amestec lichid cu intarire rapida;
- membrana hidroizolatoare;
- solutie de bitum
Tehnologia de aplicare poate fi:
- prin pulverizare;
- prin lipire la cald a membranelor cu solutii pe baza de bitum;
- prin lipire la rece cu solutii pe baza de rasini sintetice;
- prin aplicarea de membrane autoaderente;
- prin lipire cu flacara a membranelor;
- prin spoire;
In toate variantele tehnologice trebuie sa se asigure conditiile fizico - mecanice.
Termenul de “sapa hidroizolatoare” utilizat in continuare, include toate straturile componente si
anume: stratul suport, amorsa, stratul hidroizolator de baza si stratul de protectie.
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 55
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

1.2 Caracteristici tehnice


Sapa hidroizolatoare trebuie sa aiba termenul de garantie de minimum 10 ani de
exploatare normala a podului, pasajului sau viaductului.
Pe durata acestei perioade, firma care garanteaza sapa hidroizolatoare, trebuie sa asigure
din efort propriu repararea sau inlocuirea acesteia si remedierea degradarilor cauzate de
infiltratiile de apa la structura de rezistenta, respectiv refacerea caii pe zona de interventie.
Materialele incluse in elementele sapei hidroizolatoare trebuie sa fie imputrescibile si sa
fie pasive chimic.
Sapa hidroizolatoare trebuie sa poata fi aplicata si la poduri in exploatare, la care lucrarile
sa se execute pe o jumatate a caii, iar pe cealalta jumatate sa se desfasoare circulatia normala,
asigurându-se continuizarea sapei, cu pastrarea caracteristicilor tehnice.
Sapa hidroizolatoare trebuie sa reziste la circulatia de mica viteza a utilajelor de transport
si asternere a straturilor imbracamintilor asfaltice pe pod.
Sapa hidroizolatoare trebuie sa asigure adezivitatea imbracamintii din asfalt la stratul sau
superior.
Stratul hidroizolator de baza trebuie sa satisfaca urmatoarele caracteristici fizico –
mecanice conform SR 137-95:
- forta de rupere: > 800 N/5 cm
- alungirea la rupere: min. 20%
- rezistenta la perforare statica
clasa de rezistenta L 4 neperforata: min 250 N pe bila  10 mm
- adezivitatea la tractiune (aderenta la suport): min. 0,5 N/mm2
- flexibilitate la rece pe un dorn  30 mm: fara fisuri la -10C
- permeabilitate la apa 72h, la 100 mm
coloana de apa: 0
- temperatura minima la care membrana
este stabila: 120C
- temperatura asfaltului turnat in
imbracaminte, la care membrana
trebuie sa reziste, fara diminuarea
caracteristicilor fizico-mecanice: 180C
- rezistenta la sfâsiere: longitudinala > 200N
transversala > 200N
- domeniul de temperatura de exploatare
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 56
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

curenta este: -20C  70C


- intervalul de temperatura a mediului in
care se aplica sapa hidroizolatoare: +5  +30C
Stratul superior al sapei hidroizolatoare, va fi compatibil chimic cu componentele din
alcatuirea asfaltului imbracamintii rutiere, pentru a evita agresarea sapei.
Membranele hidroizolatoare vor fi agrementate in România, conform Legii nr. 10/1995.
1.3 Prescriptii
1.3.1 Stratul suport
Hidroizolatia se poate aplica pe placa de suprabetonare sau pe betonul de panta si
egalizare. Betonul de panta si egalizare se va realiza din beton de clasa minim C16/20. Grosimea
stratului de beton va fi de min. 2 cm.
Stratul suport al hidroizolatiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte de calitate:
 aspect compact, fara goluri, denivelari, segregari, fisuri, crapaturi, etc;
 varsta betonului: min. 28 zile de la turnare;
 sa respecte pantele conform proiectului;
 sa fie executate toate lucrarile a caror executie ulterioara ar conduce la compromiterea
hidroizolatiei executate;
 sa fie rigid, intarit, sanatos, fara parti friabile, pete de ulei, grasimi, segregari, goluri sau alte
defecte de turnare si sa aiba sunet metalic la ciocanire;
 suprafata betonului nu trebuie sa prezinte proeminente mai mari de 1,5 – 2 mm (masurate cu
dreptarul de 3m lungime pe orice directie).
 sa nu prezinte pelicule superficiale de lapte de ciment;
 sa nu prezinte muchii vii (se racordeaza la suprafete verticale cu o raza de 5 cm), sa asigure
racordarea la gurile de scurgere si in zona rosturilor, conform detaliilor din proiect.
Inainte de aplicarea straturilor urmatoare, stratul suport se va pregati astfel:
 se desprafuieste prin suflare cu aer comprimat sau prin maturare/periere pâna la obtinerea
unei suprafete curate;
 se verifica planeitatea, se inlatura rugozitatile si se corecteaza asperitatile; daca nu se
realizeaza cerintele necesare aplicarii hidroizolatiei se vor face remedieri cu mortare speciale
aderente;
 se verifica umiditatea (umiditatea nu trebuie sa depaseasca procentul de umiditate precris in
instructiunile specifice);
 pe suprafata pregatita ca mai sus, este interzisa circulatia personalului din santier sau cu
utilaje de orice fel.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 57
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Calitatea suportului trebuie sa faca obiectul procesului verbal de receptie calitativa in faza
determinanta. Calitatea stratului suport conditioneaza continuarea lucrarilor.
1.3.2 Stratul de amorsaj
Amorsa are rolul de a facilita aderenta membranei hidroizolatoare la beton.
Solutia cu care se executa amorsa, poate fi pe baza de bitum sau pe baza de rasini
sintetice. Componentele solutiei nu trebuie sa contina produse care ataca chimic betonul.
Amorsa se aplica prin inundarea suprafetei si repartizarea manuala a solutiei sau prin
pulverizarea cu mijloace mecanice. Aplicarea amorsei se face in strat continuu, uniform, fara
aglomerari sau baltiri de material, astfel incât sa se asigure patrunderea in porii suportului si
colmatarea acestora. Amorsa se aplica numai pe suprafetele capabile a fi acoperite cu folie
hidroizolatoare. Se va urmari ca suprafata ce urmeaza a se izola sa fie amorsata in totalitate, fara
a exista suprafete neamorsate.
Amorsa se aplica pe suprafata uscata a stratului suport, la temperatura mediului ambiant
de peste +5C.
Dupa uscarea amorsei, trebuie sa rezulte o suprafata uniform colorata, aderenta la suport,
continua, fara basici, exfolieri sau neregularitati. Eventualele zone cu deficiente, se refac prin
decopertare zonala si reamorsare.
Pe suprafata amorsata nu se permite circulatia pietonala sau cu utilaje de orice fel.
1.3.3 Stratul hidroizolator
Stratul hidroizolator se aplica pe stratul suport amorsat, prin procedeul specific tipului de
membrana utilizata. Aplicarea hidroizolatiei se face respectând fisa tehnologica a firmei
producatoare.
Petrecerile foliilor la innadiri vor respecta instructiunile furnizorului .
Hidroizolatia se aplica in câmp continuu, asigurându-se aderenta pe toata suprafata pe
care se aplica. Nu se admit goluri, umflaturi, basici de aer, neetanseitati la petreceri sau margini
desprinse. Se vor trata special racordarile la gurile de scurgere, asigurându-se etanseitatea si
scurgerea apelor colectate.
La rosturile de dilatatie, tratarea hidroizolatiei se va face conform proiectului, functie de
tipul dispozitivului de acoperire a rostului de dilatatie.
Lateral, marginile stratului hidroizolator se vor racorda cu cordoane din chituri elastice,
de etansare.
In cazul membranelor lipite prin supraincalzire, temperatura sursei de caldura nu trebuie
sa fie mai mare de 250C sau mai mare decât temperatura la care tipul respectiv de membrana isi
modifica caracteristicile fizico - mecanice sau chimice. Membranele hidroizolatoare se aplica la
temperatura mediului ambiant, la cel putin +5C, dupa minimum 28 zile de la data turnarii
betonului de ciment sau mortarului (normativ AND 577). Sistemul hidroizolator nu se aplica pe
timp de ploaie.
1.3.4 Stratul de protectie
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 58
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Stratul de protectie poate fi:


 mastic bituminos cu grosimea de 2 cm;
 membrane de protectie, aderente la membranele hidroizolatoare;
Se pot folosi si membrane hidroizolatoare, la care nu este necesara sapa de protectie.
Verificarea si receptia lucrarilor de hidroizolatie, se face :
 la terminarea lucrarilor de hidroizolatie, prin incheierea unui proces – verbal de
receptie a sapei hidroizolatoare;
1.4 Controlul calitatii lucrarilor de executie
Se vor face conform ind AND 577, prin masuratori “in situ”. In situ se verifica aderenta
stratului hidroizolator de stratul suport. Masuratorile vor fi efectuate de catre laboratoare
autorizate. Pentru verificarea calitatii lipirii membranei de stratul suport se fac determinari
conform planului de verificare a calitatii lucrarilor aprobat de consultant.
Nu se va trece la faza urmatoare de executie in situatia in care rezultatele obtinute nu
corespund valorilor din reglemetarile tehnice in vigoare si fisei tehnice a producatorului.

CAPITOLUL
RACORDAREA CU TERASAMENTELE
1. GENERALITĂŢI
Prezentul capitol tratează condiţiile tehnice generale ce trebuie îndeplinite la executarea,
compactarea, nivelarea şi finisarea umpluturilor de la sferturile de con şi din spatele culeelor,
protecţia sferturilor de con, executarea, transportul, montarea plăcilor de racordare şi a grinzilor
de rezemare, executarea scărilor şi a casiurilor pe taluz, controlul calităţii şi condiţiile de
recepţie.
Racordarea culeelor cu terasamentele se poate face cu sfert de con, aripi sau ziduri de
sprijin.
În cazul terasamentelor înalte, la podurile cu oblicitate sau amplasate pe cursuri de apă cu
viteze mari, racordarea cu terasamentele se recomandă a fi realizată cu aripi sau ziduri de sprijin
din beton sau beton armat; în celelalte cazuri se recomandă folosirea sferturilor de con.
Fundaţiile aripilor, zidurilor de sprijin, sferturilor de con si ale pereurilor vor fi coborâte sub
adancimea de afuiere iar pereurile vor fi executate pe taluzurile terasamentelor până la limita
albiei majore. Aripile si zidurile de sprijin se recomanda să fie separate de corpul culeei printr-un
rost care să permită tasarea independentă a culeelor si a lucrărigor de racordare cu terasamentele.
2. EXECUŢIA UMPLUTURILOR
La execuţia umpluturilor la sferturile de con şi din spatele culelor se vor respecta prevederile
din caietele de sarcini de drum, din standardele şi normativele în vigoare şi din prezentul caiet
de sarcini.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 59
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

În spatele culeelor şi pe feţele laterale ale zidurilor intoarse care sunt în contact cu pământul
se va prevedea acoperirea cu o suspensie de bitum filerizat în dublu strat aşezată pe un mortar
de ciment sclivisit de 2cm grosime.
La execuţia terasamentelor în zona de tranziţie se recomandă următoarele:
a) În cazul culeelor masive şi înnecate se va ţine seama de faptul că în apropierea fundaţiei şi
elevaţiei culeei nu este posibilă compactarea umpluturilor cu compactori de tip greu (compactori
cu pneuri, rulouri vibratoare sau alte utilaje de compactare folosite în mod curent la compactarea
rambleelor). În acest caz asigurarea gradului de compactare se va face cu mijloace de
compactare specifice spaţiilor înguste (plăci vibratoare, maiuri mecanice, etc.). Pentru restul
rambleului, compactarea materialului de umplutură se va face cu utilaje indicate în “Normativ
privind executarea mecanizată a terasamentelor de drumuri” C 182-87.
Dacă umplutura din zona de tranziţie nu se face odată cu umplutura rambleului rampei de
acces, se va asigura un spaţiu suficient utilizării mijloacelor de compactare, executându-se
totodată şi treptele de înfrăţire.
Dacă umplutura din zona de tranziţie (excluzând umplutura care se compactează cu
mijloace specifice spaţiilor înguste), se face odată cu umplutura rambleului rampei de acces,
acestea se vor executa în straturi succesive, delimitându-se corespunzător materialul granular
utilizat în zona de tranziţie.
b) În cazul culeelor rezemate pe terasament compactarea umpluturilor de pământ se va face
în aceleaşi condiţii ca şi pentru restul rampei de acces. Pentru asigurarea unei stabilităţi maxime,
atât zonei de tranziţie pod-rampă de acces cât şi a culeei podului, care în acest caz reazemă direct
pe umplutura terasamentului, prin intermediul unui prism din piatră spartă, piatră brută sau
balast, este necesar să se respecte procesul tehnologic următor:
 executarea lucrărilor pregătitoare a terenului de fundare se va face în mod unitar
pe întreaga suprafaţă aferentă lucrării pod-rampă de acces;
 umplutura de pământ din zona de tranziţie pod-rampă de acces se va executa şi
compacta până la cota finală a terasamentului fără a ţine cont de amplasamentul
culeelor;
 amplasarea culeelor se va face în săpătura executată în terasamentul umpluturii
zonei de tranziţie, după ce aceasta a fost adusă la gradul de compactare
corespunzător prescripţiilor tehnice în vigoare;
 patul pentru plăcile de racordare se va executa prin umplutură şi compactare
succesivă până la aducerea la cotă, apoi se aşterne stratul de nisip în grosime de
10 cm.
Pentru înălţimi mari ale rampei de acces şi la adâncimi mari de fundare a culeei de acest
tip, se va respecta tehnologia de execuţie menţionată pentru tipurile de culee înecată sau masivă.
Compactarea materialului de umplutură în apropierea culeei se va face cu mijloace specifice
spaţiilor înguste.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 60
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

În toate cazurile, indiferent de tipul culeei adoptat, se recomandă executarea lucrărilor de


protejare a taluzurilor în scopul de a preveni ravinările sau pierderea locală a stabilităţii acestora.
Protejarea taluzurilor se va face ţinând seama de natura pământului, de înălţimea
rambleului şi de panta taluzului prin una din metodele următoare:
- caroiaje;
- plantaţii;
- pereuri;
Alegerea tipului şi metodei de protejare a taluzurilor se face în funcţie de condiţiile
climatice din zona respectivă şi a eficienţei tehnico-economice a soluţiei alese. Detaliile de
execuţie pentru protejarea taluzurilor vor fi stabilite în conformitate cu prevederile STAS 2916-
87. În cazul culeilor înecate, zona de taluz de sub suprastructuri se va perea.
Abaterile limită admise la execuţia platformei drumului în zona de tranziţie pod-rampă de
acces sunt:
- la înălţimea platformei:
 ± 0.05 m faţă de ax;
 ± 0.10 m la lăţimea totală;
- la cotele proiectului;
 ± 0.02 m faţă de cotele de nivel ale proiectului.

3. PLĂCI DE RACORDARE ŞI GRINZI DE REZEMARE


Plăcile de racordare sunt elemente folosite pentru atenuarea acţiunii traficului rutier pe
zona de tranziţie pod-rampă de acces.
Plăcile de racordare şi grinzile de rezemare aferente se execută prin prefabricare sau
monolit din beton de clasa minim C 20/25.
Plăcile de racordare sunt amplasate în terasament (în cazul sistemelor rutiere nerigide pe
rampa de acces) sau la nivelul căii (în cazul sistemelor rutiere rigide).
În cazul plăcilor de racordare amplasate la nivelul căii, executate monolit, se vor respecta
condiţiile tehnice impuse îmbrăcăminţilor rutiere rigide, conform prevederilor STAS 183-86.
Gradul de compactare a terasamentelor în zona de racordare pod-rampă de acces va fi de
minim 95%, stabilit conform STAS 2914-84.
Plăcile de racordare, inclusiv grinzile de rezemare ale acestora, se calculează la clasa “E”
de încărcare conform instructiunilor tehnice AND 515 -93. Placa de racordare se calculează ca
placă pe mediu elastic (în cazul plăcii de racordare turnată monolit) şi ca ansamblu de fâşii
simplu rezemate rigid la un capăt şi elastic la celălalt capăt prin intermediul grinzii de rezemare.
Plăcile de racordare se stabilesc în funcţie de înălţimea rambleului (Hr), tipul sistemului
rutier al rampei de acces şi tipul culeei, conform tabelului 5.
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 61
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

TABEL 5
Hr (m)
Tip culee
<3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 >8
Masivă P3 P4 P5 P6 * P6
{necată P3 P4 P5 P6 * P6
Rezemată pe
P5 P6 * P6
terasament

NOTĂ: În cazul sistemelor rutiere rigide se utilizează placa de racordare P 6* turnată


monolit.
Grinzile de rezemare se execută întotdeauna pe un prism de piatră spartă conform
instrucţiunilor STAS 6400-84 realizat în straturi succesive, bine compactate, odată cu
terasamentul zonei de tranziţie.
A. PROTECŢIA SFERTURILOR DE CON
Pentru asigurarea stabilităţii pământului din sfertul de con, se pot aplica următoarele 2
tipuri de protecţii:
1.Taluz constant 2:3
 sub pod (sau pasaj) se va perea cu un pereu ce va rezema pe fundaţie;
- în afara podului (sau pasajului) se va înierba.
2.Taluz variabil
 se va perea cu un pereu ce va rezema pe fundaţie;
Pereul pentru sfertul de con se va realiza din dale de beton, rostuite, aşezate pe un strat de
fundaţie din beton de 10 cm grosime şi un strat de nisip de 5 cm grosime. Dalele din beton vor
avea grosimea de 15 cm, pentru înălţimea de 4,00 m de la vârful sfertului de con şi cu grosimea
de 20 cm pentru restul de înălţime. Betonul din dale va fi de clasă minim C20/25 iar betonul din
fundaţie va fi de clasă minim C 12/15. Stratul de fundaţie din beton se aşterne în avans de
pozarea dalelor, astfel încât acestea se vor aşeza tot timpul pe betonul proaspăt.
B. SCĂRI ŞI CASIURI PE TALUZE
La capetele podului (pasajului) se vor amplasa de o parte şi de alta ale acestuia, casiuri
pentru evacuarea rapidă a apelor meteorice de pe suprastructură şi scări pentru accesul sub pod.
Casiul se va executa din piatră brută zidită sau din dale de beton clasa minim C20/25
prefabricate monolitizate pe şantier. Forma şi dimensiunile acestuia se vor preciza prin proiect.
Scările se realizează din elemente (trepte) prefabricate din beton de clasă minim C20/25.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 62
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Treptele trebuie să fie de înălţime egală şi să corespundă ca formă, dimensiuni şi mod de


finisare, prevederilor proiectului. Orizontalitatea treptelor se va verifica la fiecare treaptă cu
dreptarul şi nivela cu bulă de aer. Abaterile limită admisibile sunt:
 - la orizontalitatea treptelor 2 mm
 - la înălţimea treptelor 1 mm
Muchiile treptelor trebuie să fie drepte şi intacte, să nu prezinte ondulaţii sau ştirbituri. De
asemenea, treptele de beton sclivisit sau mozaicat nu trebuie să prezinte reparaţii locale ale unor
ştirbituri produse în timpul execuţiei din cauza unei protejări insuficiente a treptelor.
Atât casiul cât şi scara vor rezema pe taluz pe o fundaţie de balast de 10 cm grosime şi
vor avea fiecare o fundaţie din beton de clasă C12/15 a cărei dimensiuni, funcţie de înălţimea
terasamentului, se vor preciza în proiect.
Scările pe taluze sunt prevăzute cu un parapet realizat din ţeavă de diametrul  38 mm
sau oţel rotund OB 37 20 mm. Parapetele trebuie să fie verticale pe toată înălţimea, verificarea
efectuându-se cu firul cu plumb. La mâna curentă a parapetelor metalice se va controla ca în
punctele de înnădire să nu existe praguri care să jeneze la palmă. Micile denivelări se vor înlătura
prin polizare. Stâlpii acestui parapet vor avea fundaţii din piatră spartă, sau din beton.

GABIOANE ŞI SALTELE DIN GABIOANE


CAP.1. GENERALITĂŢI
Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea betoanelor folosite la lucrarile de aparari
de maluri . El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la realizarea
lucrarilor, controlul calitatii materialelor etc.
Caietul de sarcini este obligatoriu pentru unităţile de execuţie care realizează lucrările
din gabioane şi piatră brută pentru această lucrare.
În cazul constatării unor abateri de la prezenta documentaţie proiectantul şi beneficiarul
vor putea dispune întreruperea lucrărilor, antreprenorul fiind obligat la refacerea lucrărilor
necorespunzătoare.
Antreprenorul este obligat să efectueze toate încercările de laborator şi verificările
prezentate în acest caiet de sarcini, precum şi încercările şi verificările suplimentare pe care, pe
parcursul execuţiei, proiectantul sau beneficiarul le vor considera necesare.
La execuţie se vor respecta prevederile standardele şi normativele în vigoare, în măsura
în care acestea din urmă completează şi nu contravin prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat să organizeze autocontrolul calităţii lucrărilor pe toate fazele
de execuţie.
Beneficiarul, prin inspectorii de şantier, este obligat să supravegheze realizarea corectă pe
faze a lucrărilor şi să semnaleze proiectantului abaterile constatate.
Capitolul prezent nu cuprinde placarea cu beton a gabioanelor şi filtru de geotextil.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 63
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Documente de referinţă
5. Legea nr.10/1995-Legea privind calitatea în construcţii;
6. NP 067/2002 – Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor,
căilor ferate şi podurilor, împotriva acţiunii apelor curgătoare şi lacurilor;
7. SR 667/2000 – Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri.
Condiţii tehnice de calitate;
8. SR EN 12670/2002 – Piatră naturală. Terminologie;
9. STAS 2543/76 – Împletituri din sârmă. Plase cu ochiuri pătrate;
10. STAS 2542/82 – Împletituri din sârmă. Plase cu ochiuri hexagonale şi
trapezoidale;
11. SR 662/2002 – Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. Condiţii
tehnice de calitate;
12. STAS 438/1-89 – Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat la
cald. Mărci şi condiţii tehnice de calitate;
13. STAS 438/2-91 – Produse de oţel pentru armarea betonului. Sârmă rotundă
trefilată;
14. SR 438-3:1998 – Produse de oţel pentru armarea betonului. Plase sudate
15. SR 438-4:1998 – Produse de oţel pentru armarea betonului. Sârmă cu profil
periodic obţinută prin deformare plastică la rece
16. SR EN 10244/2/2009 – Sârme şi produse trefilate din oţel. Acoperiri metalice
neferoase pe sârmă de oţel. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc

CAP. 2. GABIOANE ŞI SALTELE DE GABIOANE


Lucrările de gabioane au următoarele caracteristici:
 sunt structuri elastice capabile să reziste în condiţii date de solicitările la care sunt supuse,
ele pot prelua sarcini destul de mari;
 sunt structuri drenante capabile să preia şi să evacueze apele;
 sunt structuri la care deformaţia asigură conlucrarea tuturor elementelor fără a se diminua
rezistenţa;
 sunt structuri cu o durată de funcţionare relativ mare, care pot fi considerate cu caracter
permanent;
 se pot executa in orice anotimp şi nu necesită măsuri speciale cu excepţia placării cu
beton;
 intră in funcţiune imediat, pe măsura executării lucrărilor;

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 64
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

 forma şi dimensiunile gabioanelor sunt diverse, în funcţie de tipul de lucrare, configuraţia


şi natura terenului.
Aceste lucrări constau in aprovizionarea, transportul şi montarea la faţa locului a
materialelor care alcătuiesc un gabion sau o saltea de gabioane.
2.1. – Materiale – Condiţii tehnice şi calitative
2.1.1. Alcătuire
Gabioanele sunt cutii alcătuite dintr-un schelet metalic (carcase) confecţionat din oţel
beton pe care se înfăşoară plasa de sârmă zincată şi care se umplu în amplasament cu piatră brută
sau bolovani de râu.
Cutiile pentru gabioane se confecţionează fie direct pe amplasament, fie acolo unde este
mai convenabil, după care se montează în amplasament, în funcţie de condiţiile specifice,
manual, cu o macara sau alte mijloace.
Cutiile de gabioane se vor executa din cadre şi armături longitudinale din oţel beton
OB37.
Plasa de sârmă va fi zincată (Zn),conform STAS 2543/76 si STAS 2542/82 de tipul
l(latura ochiului) x d(diametrul sârmei) x L(lăţimea plasei) si se va fixa de cadre de oţel beton
printr-o cusătură cu sârmă zincată cu diametrul de 2.8 mm.
Plasa de sârmă zincată va fi în conformitate cu planşele din proiectul tehnic şi detaliile de
execuţie.
Aceste tipuri de gabioane se vor folosi conform planşei cu secţiuni tip funcţie de zonele
pe care acestea se aplică.
2.1.2. Materiale
Principalele materiale care intră în alcătuirea gabioanelor sunt:
- oţel - beton pentru carcase;
- plase de sârmă pentru cutii;
- agregate de carieră (piatră brută negeliva sau bolovani de rau) pentru umplerea cutiilor
din gabioane .
2.1.2.1. Oţel - beton
Oţelurile beton trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în STAS 438/1-89;
438/2-91; SR 438-3,4-98.
Livrarea oţelului beton pe şantier se face conform prevederilor legale în vigoare însoţită
de:
-certificatul de calitate emis de producător (dacă livrarea o face producătorul);
-certificate de garanţie corespunzătoare loturilor care se livrează (dacă livrarea se face pe
bază de aprovizionare).

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 65
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

În cazul în care lipseşte certificatul de calitate sau există dubii asupra calităţii oţelului
aprovizionat se va proceda la determinarea caracteristicilor reale (în principal rezistenţa la
tracţiune şi sudabilitatea) de către un laborator de specialitate.
Sudabilitatea se va verifica conform SR ISO/TR 581:2011 (Sudabilitate. Materiale
metalice. Principii generale) .
Pentru fiecare cantitate şi sortiment aprovizionat operaţia de control a calităţii este
obligatorie şi va consta din:
-constatarea certificatului de calitate sau garanţie;
-verificarea dimensiunilor secţiunii ţinând seama de reglementările normativelor în
vigoare (STAS 438/1-89; STAS 438/2-91; SR 438/3,4-98).
- examinarea aspectului;
- verificarea prin îndoire la rece.
Frecvenţa verificărilor se face conform normativ NE 012.
Oţelurile vor fi depozitate pe tipuri şi diametre şi se va urmări:
- evitarea condiţiilor care favorizează corodarea;
- evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte materiale;
- asigurarea posibilităţilor de identificare uşoară a fiecărui sortiment şi diametru.
Oţelul beton livrat în colaci si trebuie să fie îndreptat înainte de a se proceda la tăiere şi
fasonare, fără a se deteriora însă profilul.
La intinderea cu troliul, alungirea maximă nu va depãşi 1 mm/m.
Înãdirea barelor prin sudură se va face conform instrucţiunilor tehnice pentru sudarea
armăturilor din oţel - beton , indicativ C28 / 99 Normativ pentru sudarea armăturilor din oţel-
beton.
Barele care se sudează se vor curăţa cu perii de sârmă până la obţinerea unui luciu
metalic pe lungimea înădirii prin sudare, precum şi pe suprafeţele transversale ale capetelor ce se
sudează.
2.1.2.2. Plasa de sârmă
Plasa va fi din sârmă zincată conform STAS 2543/76 (Împletituri din sârmă. Plase cu
ochiuri pătrate) cu ochiuri patrate sau conform STAS 2542/82 (Împletituri din sârmă. Plase cu
ochiuri hexagonale şi trapezoidale) cu ochiuri hexagonale.
Dimensiunile plaselor precum diametrul au o toleranţă de + 5 % .
Grosimea sârmei este de 2,8 mm, cu toleranţă de 2 % .
Sârma de legătură (împletire) va fi aceeaşi ca şi sârma din gabioane.
Plasa de sârmă trebuie să nu prezinte omisiuni la impletire. Se admite o singură ruptură
de sârmă pe 25 m2 .

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 66
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Vârfurile spirelor trebuie să se găsească în acelaşi plan, atunci când plasa este întinsă.
Capetele spirelor la marginile laterale ale plasei vor fi tăiate drept şi îndoite spre spirele
din care provin.
Abaterea limită de la perpendicularitatea laturilor ochiului va fi de ±5 0 .
Plasele din sârmă de oţel cu ochiuri pătrate se livrează în suluri fără miez.
Pentru lăţimi ale plasei mai mari de 1500 mm, capătul liber al plasei se leagă cu sârmă în
5 ...7 locuri la distanţe egale între ele.
La marginea sulului se ataşează o etichetă de tablă cu următoarele specificaţii:
- marca de fabrică sau determinarea producătorului;
- notarea plasei cu excepţia denumirii;
- lungimea;
- masa netă a sulului;
La livrare, produsul va fi însoţit de un certificat de calitate întocmit conform dispoziţiilor
legale in vigoare.
Încărcarea, transportul şi descărcarea plaselor de sârmă se vor face cu grijă, evitându-se
turtirile şi deformarea lor.

2.1.2.3. Agregatele de carieră


Piatra brutã se întrebuinţează la umplerea gabioanelor.
Piatra brută trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate în conformitate cu SR 667/2000
(Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiţii tehnice de calitate).
Piatra brută trebuie să aibă următoarele caracteristici :
 porozitatea aferentă rocii < 1,0 % sau între 1-5%;
SR EN 1936:2007 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea densităţii reale
şi densităţii aparente şi a porozităţii totale şi deschise
 absorbiţia la apă la presiune normală < 0,5%;
SR EN 13755:2008 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea absorbţiei de
apă la presiune atmosferică
 rezistenţa la compresiune 61-120 N/mm2
SR EN 1926/2007 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la
compresiune uniaxială;
 rezistenţa la şoc mecanic de 7,1 – 10 N/mm2 ;
SR EN 14158:2004 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea energiei la
rupere prin şoc
 uzură mică prin frecare pe cale uscată;
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 67
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

SR EN 14157:2006 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinare a rezistenţei la


abraziune
 roci de calitate bună cu coeficient de calitate 11,1...13;
 roci semigrele cu densitate aparentă între 1,80 şi 2,25 g/cm2 şi roci grele având densitatea
aparentă cuprinsă între 2,25 şi 3 gr/ cm2 ;
SR EN 1936:2007 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea densităţii reale
şi densităţii aparente şi a porozităţii totale şi deschise
 rezistenţa îngheţ-dezgheţ
SR EN 12371/2010 (Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la
îngheţ).
Piatra brută trebuie să provină din roci metamorfice sau sedimentare şi să satisfacă
următoarele condiţii:
- să nu prezinte urme vizibile de dezagregare fizică, chimică sau mecanică;
- să fie omogenă în ce priveşte culoarea şi compoziţia mineralogică;
Piatra folosită la umplerea saltelelor de gabioane va avea formă poligonală greutatea
cuprinsa intre 10-50 kg/buc. Aceasta vor trebui să respecte aceleaşi condiţii precum piatra brută
de carieră.
Pentru piatra brută ce este livrată din carieră organizată se vor emite certificate de calitate
pentru fiecare transport în parte, conform legilor în vigoare.
Se interzice introducerea în lucrare a pietrei brute cu amestec de pământ şi steril, a
anrocamentelor ce depăşesc sortul prescris.
2.1.3. Descrierea lucrărilor de apărări de mal din gabioane
Ordinea de execuţie a lucrărilor este următoarea:
- lucrări pregătitoare;
- excavarea şi nivelarea amplasamentului;
- amplasarea geotextilului pe fundul saltelei sau in spatele zidului de gabioane, odată cu
executarea zidului de gabioane;
- executarea şi montarea cutiilor saltelelor de gabioane;
- umplerea cutiilor saltelelor de gabioane cu piatră brută;
- montarea cutiilor pentru gabioane şi umplerea lor cu piatră brută;
- realizarea umpluturii în spatele apǎrǎrii de mal acolo unde este cazul.
Lucrările pregătitoare constau în:
- curăţirea terenului din amplasamentul lucrării de iarbă şi buruieni, frunze şi crengi,
defrişarea de tufişuri şi arbuşti;

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 68
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

- înainte de începerea lucrărilor de bază se va verifica dacă in amplasament există


trasee de cable, conducte, altele decât cele indicate pe teren, sau alte obiective care ar
putea fi afectate de lucrările proiectate; în astfel de situaţii se va proceda la devierea
sau protecţia acestora;
- săpăturile pentru pozarea lucrărilor se vor executa pe tronsoane de 10-20 m în ordinea
stabilită în proiect, manual şi mecanizat;
- la terminarea lucrărilor se va întocmi proces verbal de verificare a cotei de fundare;

2.1.4. Executia gabioanelor


Gabioanele se vor executa după verificarea şi acceptarea de către consultant a
dimensiunilor şi calităţii acestora.
In primă fază, plasa se va monta pe fundul şi laturile cutiei, plasa capacului rămâne rulată
în partea din faţă, urmând să se deruleze spre spatele cutiei şi să se fixeze după umplerea cutiei
cu piatră. La legarea împletiturii de cadrele metalice se va face coaserea cu sârmă strâns, la
fiecare ochi de plasă astfel încât să rezulte o structură rezistentă la deformare.
Feţele vecine a două gabioane vor fi perfect lipite utilizând în acest scop un levier de
lemn. Cei patru pereţi verticali vor fi cusuţi cu sârmă zincată. De asemenea pereţii vecini a două
gabioane vor fi cusuţi cu sârma de legătură. Se va coase prin fiecare ochi, introducerea sârmei de
legătură se va face cu o bară de lemn şi un cleşte pe care se rulează extremitatea firului liber.
Saltelele se vor monta astfel încât între ele să nu rămână spaţii goale.
Faţa gabionului umplut trebuie să fie orizontală cu o toleranţă de 2 - 3%. Cusătura pe
margini nu trebuie să aibă un pas mai mare de 30 cm.
Se vor lega cu sârmă toate laturile gabionului de laturile vecine.
Dimensiunile minime ale pietrei trebuie sã fie de 1,5 ori mai mari decât dimensiunea
maximă a ochiului plasei, dar nu mai mari de 8 - 10 cm pentru salteaua de gabioane si intre 15-
40 cm pentru gabioane.
Umplerea se va executa manual, prin aşezare, urmărindu-se realizarea unei zidării
uniforme la peretele frontal şi împănarea pietrelor şi umplerea golurilor astfel incât să nu apară
deformaţii ulterioare.
In cazuri excepţionale, când la umplere se utilizează şi piatră cu dimensiuni sub 15 cm,
aceasta se va aşeza în mijlocul cutiei, constituind miezul umpluturii.
La suprafaţa gabionului (partea de sus) se vor aşeza pietre mici şi plate.
2.1.5. Toleranţe şi abateri limită admisibile la lucrările de gabioane
Lucrările de gabioane se execută in tronsoane de 15 m.
Pregătirea terenului şi montarea gabioanelor se vor face pe tronsoane cu lungimi de
maxim 20 m.
Abaterile limită pentru fiecare tronson la elevaţii :

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 69
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

- cota ±2 cm;
- lungime ±4 cm;
- lăţime ±2 cm;
- abaterile înclinării paramentelor faţă de proiect ±3 cm;
- poziţionare în plan ±3 cm;

CAP.3. FILTRE DIN GEOTEXTIL


Geotextilele sunt membrane permeabile cărora compoziţia fibroasă şi tehnologia de
realizare le conferă propr ietăţi compatibile cu utilizarea lor la lucrarile de aparare.
La proiectarea lucrărilor s-a ţinut seama de prevederile ghidului pentru proiectarea
lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice, P 134-1995 şi NP 075-2002.
Alegerea unui filtru geotextil se face pe baza a două criterii:
- de reţinere a particulelor de pământ si previn antrenarea lor de către apă;
- de permeabilitate, potrivit căreia permeabilitatea unui geotextil trebuie să fie mai mare
ca permeabilitatea pământului, înmulţit cu un coeficient de siguranţă egal cu zece.
Geotextilele se realizează din polimeri cum ar fi polipropilenă (P.P.), poliesteri (PES) şi
mai rar poliamidă (PA) şi polietilenă (PE).
După modelul de fabricare ele pot fi ţesute, neţesute, tricotate, reţea, etc.
Alegerea unui filtru din geotextil se face pe baza a două criterii:
- de reţinere a particulelor de pământ care pot fi antrenate de către apă;
- de permeabilitate, potrivit căreia permeabilitatea unui geotextil să fie mai
mare ca permeabilitatea pământului înmulţit cu un coeficient de siguranţă egal cu
10.
Geotextilele se recomandă a fi folosite astfel:
- pământ compactat nisipos - geotextile puţin dense şi groase
- pământ argilos, prăfos-argilos - geotextile subţiri, impregnate
- pământ prăfos - geotextile mai dense.
Tipul de geotextil utilizat fregvent la lucrarile de aparari de maluri respectiv ziduri de
gabioane, peree etc. are urmatoarele caracteristici :
- tip material: polimer cal. I. fibră nouă
- tip geotextil: neţesut
- masa specifică: 300 g/mp
- grosime sub sarcina de 20 KN/mp: 4,5 mm
- rezistenţa la rupere prin tracţiune: >35 KN/m
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 70
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

- alungirea la rupere: max. 85%


- rezistenţa la poansonare CBR 3.500 N
- alungirea la sarcină 30 daN/5 cm: 50%
- coeficient de permeabilitate DARCY: 1 m/s x 10 -3
- mărimea porilor  90  0,07 mm.
Caracteristicile geotextilelor trebuie sa corespunda prevederilor “Normelor tehnice
privind utilizarea materialelor geosintetice la lucrarilor de construtii” aprobate de ICCPDC –NE
075/2002.
Se va determina masa unitară a materialului, pe probe prelevate prin sondaj, rezultatele
fiind comparate cu valorile din fişele care însoţesc produsul.
Este suficientă o suprapunere a fâşiilor de geotextil pentru înădirea acestora pe o lăţime
de 20 cm, care asigură o bună continuitate atât din punct de vedere mecanic cât şi hidraulic.
Zona suprapusa nu trebuie să aibă o rezistenţă mecanică mai mică decât rezistenţa fâşiilor
ce se îmbină; de această condiţie se va ţine seama la alegerea firului şi a modelului cusăturii. In
general se recomandă o cusătură cu fir dublu, care evită desfacerea cusăturii în cazul ruperii
firului.
Condiţiile de depozitare a geotextilului trebuie să asigure punerea în operă conform
proiectului, evitându-se umezirea şi îngheţul produselor, expunerea la lumină, precum şi
impurificarea cu praful de pe şantier etc. Rulourile se vor depozita culcat, pe o suprafaţă
orizontală. Este interzisă depozitarea lor în straturi încrucişate.
In situaţia în care un sul a fost afectat printr-o depozitare necorespunzătoare, se vor
îndepărta rândurile de la suprafaţă care au fost deteriorate, înainte de punerea în operă.
In majoritatea cazurilor, geotextilele sunt livrate sub formă de suluri. In funcţie de
dimensiunile lor, sulurile pot fi deplasate manual sau cu utilaje de transport local. Pentru
geotextilele sub formă de plăci, panouri etc., se vor folosi mijloace de manipulare şi transport
corespunzătoare.
Rolele de geotextil trebuie să fie prevăzute cu etichete pe care se va specifica:
producătorul, denumirea comercială a geotextilului, numărul lotului de fabricaţie, condiţiile de
depozitare.
La sosirea pe şantier se va verifica în primul rând denumirea şi tipul geotextilului livrat,
precum şi modul de prezentare, prin examinarea etichetelor aplicate pe baloturi, verificând dacă
tipul de geotextil corespunde celui prevăzut în proiect. Toate materialele necorespunzătoare vor
fi restituite furnizorului.
Pentru geotextilele din fiecare lot fabricat (aprovizionat) şi care urmează să fie pus în operă,
se vor lua câte 3 prelevări unitare de câte 0,5 mp pentru a se constitui eşantioanele de conservare şi
păstrare.
CAP. 4 - BARBACANE DIN PVC

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 71
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Pentru realizarea barbacanelor se folosesc tuburi PVC  110 mm conform STAS 6675/2-92
Caracteristicile acestora sunt aratate in tabelul nr.15.
Tabel nr. 15
STAS 10617/2-84(inlocuit
STAS 6675/2-92
partial cu decizia 33/2004
Tub de PVC rigid Tub de polietilena rigid
Diametru exterior (mm) 75 110 75 110
Grosimea nominala (mm) 3.6 5.3 4.3 6.3
Lungimea (ml) 6.0 6.0 5-12 5-12
Greutatea (kg/ml) 1.12 2.11 0.972 2.080
Suprafata activa (cm2/ml) 24-45 neperforat 24-45 neperforat

CAP. 5. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR


5.1. Controlul de calitate al materialelor la furnizor
In cazul lucrarilor de aparare care necesita volum mai mare de lucrari, la care sunt necesare
cantitati mari de materiale, antreprenorul va delega un reprezentant la furnizor in vederea verificarii
calitatii si cantitatii fiecarui sortiment ce urmeaza a fi livrat. Se va urmari ca fiecare lot de livrare sa
fie insotit de un certificat de calitate al materialului, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare,
prin care producatorul garanteaza caracteristicile de calitate conditionat de regulile in ce priveste
transportul, manipularea si depozitarea materialelor.
5.2. Controlul intern al materialelor pe santier
Controlul intern al materialelor livrate la santier este o obligatie permanenta a
antreprenorului. El se exercita sub autoritatea sefului de santier, a tuturor esaloanelor de executie.
Antreprenorul are obligatia sa asigure efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor pentru
materialele care vor fi puse in opera in cadrul, fie a laboratorului propriu santierului, fie la un
laborator autorizat. El va tine evidenta la zi a probelor si incercarilor acestor probe cerute prin
prezentul caiet de sarcini, prin caietul de prescriptii tehnice speciale si a proiectului.
Daca consultantul constata ca sunt necesare verificari suplimentare fata de caietele de sarcini
si ale proiectului, antreprenorul este obligat sa le efectueze.

5.3. Controlul calităţii lucrărilor


- verificarea tasării platformei de lucru şi a măsurilor luate pentru scurgerea apelor
meteorice;
- verificarea terenului de fundare care, constă în verificarea naturii şi stării de consistenţă a
terenului de fundare;

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 72
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

- verificarea cutiilor din plasă, cu dimensiuni, confecţionare şi aşezare pe teren;


- verificarea pe tot parcursul execuţiei a dimensiunilor în plan şi secţiune, a calităţii
materialelor puse în operă.
5.4. Urmărirea comportării în timpul execuţiei lucrărilor
Este necesară pentru cunoaşterea continuă a aptitudinilor pentru exploatare :
- modul de comportare a construcţiilor în comparaţie cu prevederile proiectului;
- măsurile ce trebuie luate în vederea opririi eventualelor fenomene ce ar putea duce la
avarierea sau distrugerea construcţiilor.
5.5. Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de
existenţă a acestora.
După finalizarea lucrărilor, antreprenorul trebuie să facă profile de referinţă
(postexecuţie).
Beneficiarul are obligaţia de a urmări comportarea în timp a construcţiei. In acest sens va
face şi vizualizare periodică la un interval de 6 luni si in mod obligatoriu după viituri, sau
scurgeri masive de gheţuri şi va face profile transversale prin lucrare, care se vor compara cu
profilele de referinţă.
CAP. 6. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si prin actul de receptie
se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile
contractului ai ale documentatiei de executie.
Receptia lucrarilor de constructii, in conformitate cu Hotararea nr. 273 din 14 iunie 1974
(publicata in Monitorul Oficial nr. 193 din 28 iulie 1994), se realizeaza in doua etape:
 receptia la terminarea lucrarilor
 receptia finala

6.1. Receptia la terminarea lucrarilor


Antreprenorul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevezute
in contract.
Comisia de receptie examineaza executarea lucrarilor in conformitate cu respectarea
prevederilor din autorizatia de construire, cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie,
precum si cu avizele eliberate de autoritatile competente.
Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si prezenta in fata
comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei.
La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal
de receptie, inclusiv recomandarea de admitere cu sau fara obiectii a receptiei.

6.2. Receptia finala

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 73
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de
garantie. Perioada de garantie fiind cea prevazuta in contract.
La receptia finala participa:
 beneficiarul
 comisia de receptie numita de beneficiar
 proiectantul lucrarii
 antreprenorul

CAP. 7. DESFIINTAREA SANTIERULUI DUPA TERMINAREA EXECUTIEI


LUCRARILOR
7.1. Desfiintarea santierului
Dupa terminarea lucrarilor se vor lua masuri pentru desfiintarea santierului.
Astfel, la terminarea lucrarilor, antreprenorul va dezafecta constructiile si amenajarile
aferente organizarii de santier proprii.
Cu aceasta ocazie se vor face amenajarile necesare in vederea redarii in folosinta anterioara
a terenului pe care s-au aflat obiectele organizarii de santier.
Se vor inlatura in totalitate efectele si eventualele surse de poluare a terenului (baze de
productie, ateliere de reparatii si intretinere utilaje, depozite de combustibili).
Cu prilejul desfiintarii santierului, antreprenorul va asigura de asemenea curatirea locului
din ampriza lucrarilor executate atat la uscat, cat si in albie.

CAP. 8. PROTECTIA MEDIULUI


Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative asupra solului, microclimatului apelor de
suprafata, vegetatiei, faunei, zgomotului si peisajului.
Tratarea directa a degradarilor taluzurilor ca simptom imediat, implica eforturi in directia
identificarii si abordarii tuturor factorilor semnificativi.
Potentialul de degradare a taluzurilor este dictat de stabilitatea acestora si de capacitatea
eroziva a apei de precipitatii si de infiltratii.
Solutiile pentru problemele specifice degradarii taluzurilor trebuie sa ia in considerare
caracteristicile sistemului de lucrari de protectie si consolidare existente in zona si comportarea
acestora in timp.
Proiectele trebuie sa fie conforme cu necesitatile de aparare potrivite potentialului eroziv
al zone aferente.
Amplele cercetari efectuate in ultima vreme indica faptul ca tehnicile manageriale care
emuleaza natura si lucreaza in concordanta cu procesele naturale sunt mai economice si mai
capabile de a atinge scopul propus.

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0


STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 74
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

In perspectiva unei dezvoltari durabile, pentru a rezolva problemele eroziunii malurilor,


trebuie respectate cerintele protectiei mediului. Esenta tehnologiilor ecologice consta in
utilizarea plantelor vii ca material de constructie.

Impactul lucrărilor în perioada de exploatare


Tipul de impact Efecte
Impactul asupra apelor de - reducerea proceselor de eroziune a
suprafaţă taluzurilor
Impactul asupra Impactul asupra apelor subterane
- poluări accidentale
mediului fizic şi a calităţii apelor de suprafaţă
Impactul asupra versanţilor - creşterea gradului de stabilitate
Impactul asupra peisajului - este perceput pozitiv în zona
Impactul asupra - nesemnificativ. Se poate resimţi
Impactul asupra folosirii apei
mediului uman numai în caz de poluări accidentale

CAPITOLUL
REFACEREA LUCRARILOR CU DEFECTE

In cazul cand o parte a infrastructurii sau intreaga infrastructura nu corespunde prevederilor


proiectului si prezentului caiet de sarcini, antreprenorul este obligat sa execute remedierile
necesare.
Dupa recunoasterea si analiza defectelor, inaintea inceperii lucrarilor de remediere, antreprenorul
propune beneficiarului programul de reparatii, spre aprobare.
Reparatiile intra in sarcina antreprenorului.
Pentru remedierea defectelor de natura sa afecteze calitatea structurii, siguranta si durabilitatea in
exploatare se va proceda astfel:
 intocmirea releveului al defectelor;
 cercetarea cauzelor, procedandu-se si la efectuarea de incercari investigatii sau
calcule suplimentare;
 evaluarea consecintelor posibile pe termen scurt si mai lung;
 intocmirea unui dosar de reparatii insotit de toate justificarile necesare.
 In functie de constatarile si de studiile efectuate beneficiarului poate sa procedeze
astfel:
 sa acorde viza proiectului de reparatii, cu eventuale observatii;
 sa prevada demolarea unei parti sau a intregii lucrari.
In cazul defectelor privind geometria lucrarii, calitatea si culoarea suprafetelor, dar care nu
afecteaza siguranta si capacitatea portanta a lucrarii, remedierile se pot efectua astfel:
 defectele minore pot fi corectate prin degresare, spalare, rabotare sau rostuire;
Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 75
CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0

 in cazul defectiunilor mai importante, antreprenorul va propune beneficiarului un


program de remediere, pe care-l va analiza si aproba ca atare sau cu completarile
necesare.
Pe suprafetele vazute, cu parament fin, este interzisa sclivisirea simpla.
Fisurile deschise care pot compromite durabilitatea lucrarii, cat si aspectul se colmateaza prin
injectie. Dupa injectie, fisurile sunt curatate cu aer comprimat.
In cazul cand o parte sau intreaga lucrare nu corespunde prevederilor din proiect si din caietul de
sarcini, antreprenorul este obligat sa execute remedierile necesare. Dupa recunoasterea si analiza
defectelor, inaintea inceperii lucrarilor de remediere antreprenorul propune programul de
reparatii spre aprobare beneficiarului.
Pentru remedierea defectelor de natura sa afecteze calitatea structurii, siguranta si durabilitatea in
exploatare se va proceda astfel:
 montarea in lucru a dispozitivelor necesare, eventual sa asigure personal de
executie;
 releveu detaliat al defectelor;
 cercetarea cauzelor, procedandu-se si la efectuarea de incercari, investigatii sau
calcule suplimentare;
 evaluarea consecintelor posibile pe termen scurt sau mai lung;
 intocmirea unui dosar de reparatii insotit de toate justificarile necesare.
 In functie de constatarile si de studiile efectuate beneficiarului poate sa procedeze
astfel:
 sa acorde viza proiectului de reparatii, cu eventuale observatii;
 sa prevada demolarea unor parti sau a intregii lucrari si refacerea lor pe cheltuiala
antreprenorului;
In cazul defectelor privind geometria lucrarii, calitatea si culoarea suprafetelor, dar care
nu afecteaza siguranta si capacitatea portanta a lucrarii, reparatiile se pot efectua astfel:
 defectele minore se pot corecta prin degresare, spalare, rabotare sau rostuire;
in cazul defectiunilor mai importante antreprenorul poate propune beneficiarului un porogram de
remediere pentru a-l analiza si aproba ca atare sau cu completarile necesare
la suprafetele vazute cu parament fin este interzisa sclivisirea simpla. Atunci cand totusi se
aplica, acerasta nu se va face decat cu aprobarea beneficiarului.
Fisurile deschise care pot compromite atat aspectul cat si durabilitatea structurii vor fi tratate,
respectand prevederile Normativului C 149, privind procedee de reparare a elementelor din beton
si beton armat.
La terminarea lucrarilor, antreprenorul va efectua o verificare a intregii lucrari si va asigura
degajarea tuturor spatiilor (sprijiniri, sustineri, depozite, etc.) pentru a permite lucrul liber al

VERIFICAT INTOCMIT
Ing. Mihu Gabriel Ing. Vlad Laurentiu

Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0