Sunteți pe pagina 1din 4

INIMA MAMEI

La marginea unui caă tun, De ei a auzit ceva ÎÎi oferi multȘi bani femeii,

Uitat demult de vreme, ȘȘ i îânsaă sȘ i ,,Bogaă tȘia”, Pentru cei doi copii,

Era o casaă din chirpici Femeie rea, o vraă jitoare, Dar mama refuzaă saă -i vaâ ndaă

ȘȘ i din caâ teva lemne. Îubea doar avutȘia. Îndiferent ce-ar fi.

Aici traă iau in saă raă cie Ea hotarîâ saă îâi cunoascaă Vaă zaâ nd caă mama-i hotaă raâ taă

O vaă duvaă saă rmanaă Pe-acesȘ ti copii vestitȘi, ȘȘ i nici nu vrea s-asculte,

ȘȘ i cei doi copilasȘ i ai saă i, Șaă -i ia cu ea sȘ i saă îâi facaă , Bogata-i smulse pe copii

CumintȘi saă -i pui la ranaă . Cu mult mai fericitȘi. Fugind pe nu stiu unde.

Cei doi copii erau sȘ i harnici ȘȘ i îântr-o zi ca multe alte, Raă mase-n urma ei un nor

De se dusese vestea, Pe drumul cel din sat, De praf,sȘ i urme multe

ÎÎn toate cele patru zaă ri Veni cu mult alai îân urmaă , Îar mama caâ nd se dumiri

AsȘ a zice povestea. Bogata din Palat. Vaă rsaă lacrimi de saâ nge.

Ei se numeau_el,Voinicel, Ea se opri cu zgomot mare Caâ nd se mai linisȘ ti putȘin,

Îar fata,Haă rnicutȘa. La casa cea saă racaă , Luaâ nd o traistaă -n spate,

Mama lor îâi iubea nespus, ȘȘ i coborîâ ,zicaâ nd caă vrea Femeia o porni la drum

Mai mult sȘ i decaâ t viatȘa. Cei doi copii, daâ nd plataă . Copiii saă îâsȘi cate.

1
ȘȘ i multe zile a tot mers, Dar dragostea de mamaă , Dupaă cum vezi,sunt „Foamea”,

Faă raă saă se odihneascaă , ÎÎi micsȘ ora din chin. Dar faă raă dintii taă i,

Paâ naă -ntr-o zi caâ nd„Frigul”, chiar, Porni caă tre paă durea, Nu pot maâ nca nimica.

ÎesȘ i-n drum s-o opreascaă . De care Frigu-i spuse. Mi-i dai,doar dacaă vrei.

_Eu sȘ tiu unde-s copiii, ȘȘ i merse zi sȘ i noapte, Mama n-a stat pe gaâ nduri,

ÎÎtȘi spun caă i-am vaă zut, Șe duse, se tot duse. ȘȘ i-a scos dintȘii pe raâ nd,

Dar ca saă -tȘi spun mai multe, Deodataă -i saă ri-n fatȘaă, Ea Foamei i i-a dat

Plaă tesȘ te-mi un tribut. Un lup cum nu vaă zuse. ȘȘ i a plecat plaâ ngaâ nd.

Șunt vultur,dar n-am pene, ȘȘ i n-o laă saă saă treacaă Șe duse mai departe

ȘȘ i ca saă -ti fac pe plac, Din guraă îâi sȘ i spuse. Șpre zarea araă tataă ,

Daă -mi paă rul taă u ca graâ ul, _De vrei saă treci pe-aicea, Zicaâ nd îân gaâ ndul ei

Daă -mi paă rul saă maă -nbrac. Pe unde sunt staă paâ n, -Î-oi mai gaă si vreodataă ?

Pentru a afla drumul, Vreau saă -mi dai dintȘii taă i, Dupaă mai multe zile,

Pe gaâ nduri n-a mai stat, La mine saă îâi pun. ÎÎi apaă ru îân fatȘaă,

Femeia-sȘ i smulse paă rul Vrei saă -tȘi gaă sesȘ ti copiii? Din valuri de nisipuri,

ȘȘ i Frigului l-a dat. Caă mori de dragul lor. O broascaă saă ltaă reatȘaă

Avea dureri de moarte, Daă -mi dintȘii taă i frumosȘ i Eu sȘ tiu ce vrei,femeie,

Parc-o-ntȘepau multi spini, ȘȘ i-tȘi sar îân ajutor. Șaă te ajut,chiar pot.

2
Daă -mi ale tale unghii Cu dragostea de mamaă , ÎÎn locul ei crescu,

ȘȘ i drumul tȘi-l araă t. Porni caă tre Palat. Un trandafir de foc.

Șaă sȘ tii caă eu sunt „Șetea.” Ajunse caă tre searaă , Mai apaă ru sȘ i-o apaă

De am unghii ,de-ndataă La locul caă utat. Ce va purta mereu,

Voi scormoni nisipul Era paă zit Palatul Îubirea unei mame

ȘȘ i voi gaă si vreo apaă . De-un animal ciudat. Pentru copilul saă u.

Ea-sȘ i smulse cele unghii, ȘȘ i n-o laă saă saă intre , Ciudatul duse inima

Nici nu simtea c-o doare. AsȘ a cum a sperat. Fierbinte îân Palat.

_Vrei saă - tȘi gaă sesȘ ti copiii? _De vrei saă -tȘi scapi copiii, Caă ldura zdrobi lantȘuri,

Șunt colo-n depaă rtare. Daă -mi inima din piept. Copiii s-au salvat.

Acolo-i Bogaă tȘia . Dacaă -i iubesȘ ti ataâ ta, Vaă zuraă trandafirul,

Traă iesȘ te-ntr-un Palat, Nu cred caă vrei s-asȘ teptȘi. ȘimtȘeau caă -i mama lor.

Faă cut din diamante, _Îubesc prea mult copiii, Veneau pe malul apei,

Din tot ce a furat. Nu pot saă mai asȘ tept. Atunci caâ nd l-era dor.

Palatul e acela ÎÎtȘi dau inima mea, De-atuncea trandafirul,

Ce licaă re îân zare. O smulg acum din piept. E floarea cea mai dragaă .

Acolo sunt copiii, Caă zu maă icutȘa,moartaă . E simbol al iubirii,

Ai taă i,sȘ i-ai altor mame. Ea dispaă ru pe loc. E dragostea de mamaă .

3
4

S-ar putea să vă placă și