Sunteți pe pagina 1din 1

Cum poate școala preveni fenomenul de trafic de ființe umane?

Vorbind despre educație ca despre un ansamblu de acțiuni sociale prin care se transmite
cultura, se generează, se organizează ți se conduce învățarea la nivel individual sau colectiv,
problematica traficului de ființe umane poate fi abordată în relație cu următoarele aspecte ale
sistemului educațional:
 Politicile educaționale dezvoltate la nivelul unei țări sau regiuni
 Curricula aprobată de Ministerul Educației și Cercetării
 Oferta educațională a instituțiilor de învățământ publice sau private
 Oportunitățile de formare a personalului didactic.
Problematica traficului de ființe umane poate fi abordată în cadrul sistemului educațional pe
mai multe paliere complementare:
- Ca problematică teoretică, de conținut al învățământului, ca scop informativ;
- Ca ansamblu de activități practice, ca scop de prevenire a traficului prin eliminarea unor
cauze favorizante (incapacitatea de a lua decizii informate, lipsa unei orientări profesionale
și a unei calificări inadecvate etc.)
Ca exemplu de finalități educaționale urmărite în sistemul de învățământ românesc, care pot fi
relaționate cu problematica traficului, putem menționa:
 Pentru învățământul gimnazial (obligatoriu):
- Formarea și dezvoltarea capacității de adaptare și de integrare în comunitate,
- Asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime, în raport cu aspirațiile și
cu aptitudinile elevilor etc. (Curriculum Național pentru învățământul obligatoriu.
Cadru de referință,1988);
 Pentru învățământul liceal sunt avute în vedere seturi de competențe generale și specifice,
determinate de specificul diferitelor discipline, alături de seturi de valori și atitudini cu un
caracter transdisciplinar, precum:
- Încredere în forțele proprii,
- Responsabilitate,
- Toleranță,
- Comportament civilizat,
- Manifestarea disponibilității de a aborda sarcini variate,
- Dezvoltarea independenței în gândire și acțiune etc.(Programe școlare pentru clasa
a X-a).
În concordanță cu finalitățile învățământului obligatoriu, absolvenții vor fi capabili să:
- Demonstreze gândirea creativă,
- Folosească diverse modalități de comunicare în situații reale,
- Înțeleagă sensul apartenenței la diverse tipuri de comunități,
- Demonstreze capacitatea de adaptare la situații diferite,
- Contribuie la construirea unei vieți de calitate,
- Înțeleagă și să utilizeze tehnologiile în mod adecvat,
- Își dezvolte capacitățile de investigare și să-și valorizeze propria experiență.
Este evident că finalitățile educaționale citate anterior, în măsura în care sunt transpuse în
realitate, pot favoriza succesul social al absolvenților și, ca urmare, pot avea o contribuție
semnificativă atât la prevenirea traficului de ființe umane, cât și la prevenirea situațiilor de
inadaptare, de eșec, devianță ori delicvență.
”Ghid de prevenire a traficului de ființe umane, România 2004”