Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: ………….

Profesor:……………………..

Data:……….

Saptămâna: S8

Durata Lecţiei: 50 de minute

Aria Curriculară: Consilere şi Orientare

Disciplina: Consiliere şi Dezvoltare Personală

Unitatea de învăţare: Unitatea2. Ce simţim?

Subiectul Lecţiei: Să recunoaştem şi să înţelegem emoţiile

Tipul lecţiei: Transmiterea de cunoştinţe

Scopul lecţiei: Cunoaşterea şi conştientizarea emoţiilor care apar în diferite contexte de viaţă

Competenţe Generale:

Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte şcolare şi extraşcolare

Competenţe specifice:

2.1 Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi

2.2 Acordarea feedbackului pozitiv în relaţionarea cu ceilalţi

Obiective Operaţionale:

O1: Să asocieze emoţii şi expresii faciale diferite

O2: Să vorbească despre emoţiile pe care le-au simţit în diferite situaţii de viaţă

O3: Să analizeze rolul şi importanţa emoţiilor

O4: Să realizeze corespondenţe între nevoile personale şi emoţii

O5: Să reflecteze asupra efectelor pe care le produc emoţiile în corpul nostru

Strategii didactice:

a)Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, discuţia de grup, reflecţia, desenul

b)Mijloace didactice: fişe de lucru, imagini, videoproiector, cretă colorată

c)Forme de organizare: frontală, individuală, în grup


Etapele Lecţiei Obiective Activitatea Activitatea Resurse de timp
operaţionale profesorului Elevului
1. Captarea O1: Să asocieze Profesorul le arată Elevii îşi exprimă 5 minute
atenţiei emoţii şi expresii elevilor imagini părerea referitor la
faciale diferite din reviste cu felul în care se
O2: Să vorbească peroane cunoscute simt persoanele
despre emoţiile pe şi îi invită să spună din imagini.
care le-au simţit în cum cred ei că se
diferite situaţii de simt persoanele
viaţă respective.
O3: Să analizeze
rolul şi importanţa
emoţiilor
O4: Să realizeze
corespondenţe
între nevoile
personale şi emoţii
O5: Să reflecteze
asupra efectelor pe
care le produc
emoţiile în corpul
nostru

2. Reactualizarea O1: Să asocieze Profesorul verifică Elevii care doresc, 5 minute


noţiunilor emoţii şi expresii dacă elevii au prezintă desenul şi
faciale diferite realizat desenul şi descrierea pe care
O2: Să vorbească descrierea le-au realizat.
despre emoţiile pe solicitate lecţia
care le-au simţit în trecută şi îi invită
diferite situaţii de pe cei care doresc,
viaţă să împărtăşească
O3: Să analizeze colegilor.
rolul şi importanţa
emoţiilor
O4: Să realizeze
corespondenţe
între nevoile
personale şi emoţii
O5: Să reflecteze
asupra efectelor pe
care le produc
emoţiile în corpul
nostru

3.Enunţarea O1: Să asocieze Profesorul le Elevii ascultă şi 3 minute


obiectivelor emoţii şi expresii comunică elevilor adresează
faciale diferite că în această oră întrebări.
O2: Să vorbească de studiu
despre emoţiile pe -vor învăţa să
care le-au simţit în recunoască
diferite situaţii de emoţiile prin
viaţă observarea
O3: Să analizeze expresiilor faciale
rolul şi importanţa -vor discuta despre
emoţiilor felul în care s-au
O4: Să realizeze simţit în situaţii
corespondenţe diferite de viaţă
între nevoile -vor reflecta
personale şi emoţii asupra relaţiei
O5: Să reflecteze dintre nevoile
asupra efectelor pe personale şi emoţii
care le produc -vor analiza
emoţiile în corpul efectele pe care
nostru emoţiile le produc
în corp.

4. Prezentarea O1: Să asocieze Profesorul Elevii ascultă, 5 minute


optimă a emoţii şi expresii -le vorbeşte adresează întrebări
conţinutului faciale diferite elevilor despre şi îşi iau notiţe.
O2: Să vorbească felul în care
despre emoţiile pe emoţiile noastre se
care le-au simţit în pot observa în
diferite situaţii de expresiile faciale
viaţă pe care le avem
O3: Să analizeze -le dă exemple de
rolul şi importanţa situaţii diferite de
emoţiilor viaţă şi de emoţii
O4: Să realizeze şi sentimente pe
corespondenţe care le-au simţit
între nevoile persoanele care au
personale şi emoţii trecut prin
O5: Să reflecteze situaţiile
asupra efectelor pe respective
care le produc -le vorbeşte despre
emoţiile în corpul rolul pe care îl au
nostru emoţiile în viaţa
noastră, le explică
faptul că emoţiile
sunt fireşti şi că
este normal să
simţim atât emoţii
plăcute cât şi
emoţii neplăcute
-descrie relaţia
dintre nevoile
personale şi emoţii
-le prezintă mai
multe tipuri de
efecte pe care
emoţiile le produc
în corpul nostru.

5. Dirijarea O1: Să asocieze Profesorul le cere Elevii se implică 15 minute


învăţării emoţii şi expresii elevilor: în activităţile
faciale diferite -să urmarească în propuse de
O2: Să vorbească manualul digital, profesor şi
despre emoţiile pe filmuleţul „Să adresează
care le-au simţit în identificăm întrebări.
diferite situaţii de emoţiile„ şi să
viaţă numească cât mai
O3: Să analizeze multe dintre
rolul şi importanţa emoţiile mimate de
emoţiilor fetiţa din filmuleţ.
O4: Să realizeze -să noteze pe o
corespondenţe foaie de hârtie,
între nevoile emoţiile
personale şi emoţii identificate şi să
O5: Să reflecteze dea exemple de
asupra efectelor pe situaţii de viaţă în
care le produc care au simţit
emoţiile în corpul emoţiile
nostru respective.
-să urmarească în
manualul digital,
prezentarea
PowerPoint “De ce
sunt importante
emoţiile?” şi să
completeze spaţiile
lipsă din textul
exerciţiului 5,
pagina 29.

6. Conexiunea O1: Să asocieze Profesorul îi invită Elevii răspund 5 minute


inversă emoţii şi expresii pe elevi să: solicitărilor
(Asigurarea faciale diferite - dea exemple de profesorului şi
feedbackului) O2: Să vorbească situaţii din viaţa adresează
despre emoţiile pe lor când au întrebări.
care le-au simţit în acţionat aşa cum
diferite situaţii de au simţit şi să
viaţă vorbească despre
O3: Să analizeze rezultatele
rolul şi importanţa acţiunilor lor.
emoţiilor
O4: Să realizeze
corespondenţe
între nevoile
personale şi emoţii
O5: Să reflecteze
asupra efectelor pe
care le produc
emoţiile în corpul
nostru

7. Evaluare O1: Să asocieze Profesorul le cere Elevii rezolvă 5 minute


emoţii şi expresii elevilor să rezolve exerciţiul din
faciale diferite exerciţiul 6, pag. manual şi vorbesc
O2: Să vorbească 30, din manual şi îi despre felul în care
despre emoţiile pe invită pe cei care se simt, atunci
care le-au simţit în doresc, să când le sunt
diferite situaţii de vorbească despre respectate nevoile,
viaţă felul în care se respectiv, nu le
O3: Să analizeze simt atunci când le sunt respectate
rolul şi importanţa sunt respectate nevoile.
emoţiilor nevoile, respectiv,
O4: Să realizeze nu le sunt
corespondenţe respectate nevoile.
între nevoile
personale şi emoţii
O5: Să reflecteze
asupra efectelor pe
care le produc
emoţiile în corpul
nostru

8. Fixarea O1: Să asocieze Profesorul le cere Elevii răspund 5 minute


emoţii şi expresii elevilor să solicitării
faciale diferite asocieze diferite profesorului şi
O2: Să vorbească tipuri de emoţii cu adresează
despre emoţiile pe efectele pe care le întrebări.
care le-au simţit în produc pe chipul şi
diferite situaţii de în corpul nostru,
viaţă într-o listă dată.
O3: Să analizeze
rolul şi importanţa
emoţiilor
O4: Să realizeze
corespondenţe
între nevoile
personale şi emoţii
O5: Să reflecteze
asupra efectelor pe
care le produc
emoţiile în corpul
nostru

9. Asigurarea O1: Să asocieze Profesorul le cere Elevii îşi notează 2 minute


retenţiei şi a emoţii şi expresii elevilor să rezolve, sugestiile de lucru
transferului faciale diferite pentru ora pentru lecţia
O2: Să vorbească următoare, următoare.
despre emoţiile pe exerciţiul 8, pag.
care le-au simţit în 31, din manual.
diferite situaţii de
viaţă
O3: Să analizeze
rolul şi importanţa
emoţiilor
O4: Să realizeze
corespondenţe
între nevoile
personale şi emoţii
O5: Să reflecteze
asupra efectelor pe
care le produc
emoţiile în corpul
nostru