Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială ……………………………….

Str. ………………………….Jud. …………………………


Tel. ……………….. - Fax …………………… E-mail:……………………………..
Nr. ........../Din .................................

R E C O M A N D A R E / CARACTERIZARE

Doamna funcţionează la Şcoala …………………ca profesor titular/ suplinitor gradul


didactic ….. , pe catedra de……………………
Este un cadru didactic competent, cu o bună pregătire profesională, fiind apreciat(ă)
pentru modul în care lucrează cu elevii şi pentru relaţiile pe care le are cu personalul
didactic din unitate. Este ataşat(ă) de elevi şi colaborează cu aceştia, existând o bună
relaţie profesor-elev acest fapt fiind oglindit şi de rezultatele bune şi foarte bune obţinute
de elevi, dovada preocupării doamnei(lui) profesoare în actul de predare-învăţare.
Interesată în permanenţă de desfăşurarea unor lecţii cu un profund caracter formativ şi
informativ, doamna profesor ………………. studiază curriculum naţional şi cel la dispoziţia
şcolii realizând corelarea conţinutului activităţilor de ȋnvăţare cu obiectivele şi prevederile
Programei. Ţinând cont de particularităţile de vârstă ȋn actul de evaluare a nivelului de
cunoştinţe al elevilor foloseşte, după o selecţie judicioasă, toate mijloacele şi procedeele ce-i
stau la îndemână, atât cele clasice cât şi cele moderne având ca finalizare ȋmbogăţirea bagajului
de cunoştinţe precum şi formarea personalităţii elevului şi pregătirea acestuia pentru viaţă.
Dovada seriozităţii, responsabilităţii şi dăruirii este susţinută de o bună pregătire
profesională ȋn cadrul catedrei, pentru activitatea pe care o desfăşoară, obţinând ȋn ultimii
cinci ani şcolari respectiv 2009 -2015 calificativul “FOARTE BINE”.
De asemenea, s-a evidenţiat in mod pregnant prin calităţile deosebite de organizator al
unor evenimente şcolare şi extracurricculare precum şi sarcinile ce-i revin ȋn cadrul Comisiei
de limbi străine şi cele din fişa postului.
Calitatea demersului didactic, comportamentul şi ţinuta, modul de relaţionare cu elevii,
părinţii şi colegii de serviciu, ȋndreptăţeşte acordarea prezentei Recomandări cu toată
ȋncrederea din partea conducerii Şcolii Gimnaziale…………………… .

Director, Director adjunct,


Prof…………………… Prof……….……………

Responsabil Comisie metodică,


Prof. …………………………..

Eu am făcut-o pentru o colegă dar se poate adapta şi pentru colegii bărbaţi. Fiecare
adaugă sau elimină după nevoi.
Mult succes tuturor şi sănătate!
gabriela_19652002@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și