Sunteți pe pagina 1din 8

ZIAR INDEPENDENT DE OPINIE, EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI INFORMAȚIE

Anul I, Nr. II, Mar. 2013


Apare lunar

”Idealul meu e adevărul, iubirea de om, de


pace, de înțelegere, iubirea de limbă...” Editorial
Interviu cu domnul Carol nalizez pentru că s-ar putea să Lumea sticlelor din
Feher, personalitate cunoscută a omit pe mai mulți și m-aș con- plastic
comunei Macea și nu numai. Re- sidera nedrept dacă mi-ar Le vedem peste tot. Sunt pe mar-
porter Vasile Ghiță. scăpa vreunul. Am foști elevi ginea drumului, în coșul de gunoi,
care au deveniti dascăli ca lângă coșul de gunoi, pe malul ape-
Iată domnule profesor Carol
mine, dar și medici, preoți, lor, pe luciul apelor. Oriunde.
Feher, că într-o zi liniștită de
pastori sau muncitori cu sapa… Nicăieri nu poți scăpa de ele. Tot
23 februarie 2013 am venit la
oameni de omenie. ce folosim, mâncăm, bem, aruncăm
dumneavoastră pentru a vă
Rep: Vă simt foarte atașat de trebuie să fie în recipiente din plas-
provoca la un dialog și mare
generația dumneavoastră și am o tic.
poftă de vorbă. O situație con-
întrebare pentru suflet. Dacă ați fi $ Cum rămâne cu vechiul
juncturală a făcut ca și eu să
acum la vârsta când să vă alegeți proverb românesc ”ulciorul nu
fac parte dintr-un colectiv de
cariera, având în vedere sistemul merge de multe ori la apă?” Se pare
redacție al ziarului Altfel, mo-
actual de învățământ, ați mai că este contrazis de realitatea co-
tiv pentru care mă aflu la
accepta meseria de dascăl? tidiană, unde și apa pe care o con-
dumneavoastră pentru a
C.F.: Da, aș accepta-o, dar sumăm vine direct în...plastic.
așterne câteva gânduri pe o
pretențiile, ștacheta n-aș $ Avem nenumărate exemple
pagină culturală.
coborâ-o. Fără disciplină, mai în care fapte reprobabile, oameni
Rep: Foarte multă lume, atunci
mult sau mai puțin liber con- cu un caracter și comportament
când vorbește de dumneavoastră,
simțită, fără exigență nu se îndoielnic scapă nepedepsiți, in-
spune că sunteți un om cu “O”
poate cerceta adevărul. firmând proverbul menționat mai
mare. Spuneți-mi, vă rog, secretul
Rep: Cunoscutul om de cultură sus, dovedind că ”ulciorul” merge
constă în faptul că toată viața ați
Petre Țuțea spunea că “revoluția e la apă fără să se ”spargă”, la
fost un mărturisitor, un pedagog?
C.F.: Am incercat să fiu om, o înaintare pe   loc”. Credeți că e nesfârșit.
posibilă o rezolvare a mizeriei $ Din păcate, ceea ce se con-
pedagog….
sociale prin revoluție? firmă este doar faptul că ne trans-
Rep: Ați avut foarte mulți elevi
C.F. E vai dacă progresul tre- formăm în ”plastic”. Insensibil,
în cariera de pedagog. Aveți câteva
buie obținut numai prin revo- ignorant, insipid, incorigibil, in-
nume care v-au reprezentat și vă
luție. Educația, cultura, exem- destructibil... Doar plastic. Plastic
fac cinste?
plul personal, devotamentul,... peste tot.
C.F.: O, Doamne! Foarte
continuarea în pag. 2 Alex Mercea
multe. Mi-e greu să nomi-

Vine primăvara!

$ PAGINA 1
ZIAR INDEPENDENT DE OPINIE, EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI INFORMAȚIE

interviu cu d-l profe- Rep: În “epocă” v-ați lăsat vreo- precum și ai marilor noștri înain-
sor Carol Feher, continuare din dată călăuzit de “evanghelia roșie” tași.
pag. 1 adică manifestul comunist? Rep.: Când am fost împreună în
C.F.: Nu... E șoadă întrebarea. Ungaria, la Szeged, am ascultat cear-
-dragostea de om, de adevăr, de Dacă principiile enunțate mai sus dașul lui Vittorio Monti și v-am
muncă, ar putea, ar trebui să con- sunt roșii, atunci aș fi fost adep- văzut pătruns de muzică. Ce in-
stituie factorul motor într-o so- tul ideii de cinste, adevăr și drep- strument vă este pe suflet cel mai
tate. mult?
cietate umană.
Rep.: V-am vorbit mult de Petre C.F.: Instrumentul pe care-l
Țuțea deoarece acesta a învățat pe apreciez cel mai mult este vioara.
meleagurile argeșene și m-am gândit Ea, vioara, dacă este legată de
că aveți o anumită afinitate față de suflet, cântă și ne încânta sufle-
el, deoarece și soția dumneavoastră tul. Dintre violoniștii pe care i-
este din Argeș. Cum comentați? am văzut și ascultat și m-au fer-
C.F.: Argeșenii sunt oameni mecat, a fost Ion Voicu, pe care l-
drepți, legați de pământ. Poate am ascultat în 1954 la Palatul
prea puțin maleabili. Cred că Cultural din Arad.
muntenilor le lipsește simțul Rep.: Mai țineți minte repertoriul?
muzicalității limbii; adeseori ei C.F.: Repertoriul nu-l mai țin
văd limba presărată cu sare și minte dar imi amintesc că la
piper. Și personajele lui Preda cererea auditoriului s-a aplecat
sunt destul de directe dar nu le asupra instrumentului, a închis
lipsește oralitatea și farmecul ochii și ne-a fermecat cu ”Ciocâr-
graiului popular. lia”.
Rep: Nae Ionescu și Lucian Blaga Rep.: Ați știut că și eu sunt ar- Rep.: Ați avea de adresat un
au fost două personalități care s-au geșean...? cuvânt ziarului ”Altfel”?
detestat. Zicea Nae “ E unul Blaga...” C.F.: Oh, în clipa asta mi-a C.F.: Macea a dat câteva cărți, l-
Care dintre cei doi vă este mai scăpat. a dat pe Pavel Mercea, l-a dat pe
apropiat, literar vorbind? Rep.: Dintre gânditorii greci, care Gligor Moț… a dat și un ziar local
C.F. Eu îi apreciez pe amândoi. vă este mai apropiat, Socrate sau și mă bucur că și Sânmartinul,
Păcat că generației noastre i-au Platon? Socrate “căuta un zeu”. prin osârdia unor oameni de su-
fost ascunși. Dumneavoastră căutați vreunul sau flet, care sunt ”altfel” a făcut să
Rep. Petre Țuțea recunoaște că din deja sunteți sub binecuvântarea Lui vadă lumina tiparului ziarul de
generația lui, Eliade și Cioran au fost și, la fel ca Mircea Eliade, vă consid- suflet, credință și iubire de
extrem de inteligenți. Despre Cioran erați ca fiind “omul împlinit religios”. oameni – Altfel. Felicit colectivul
mai spunea că este și disperat. Dis- C.F.: Religiozitatea nu este îm- de redacție și îi doresc succes și la
perat în esență, prin faptul că era an- plinită doar dacă principiile multe ediții.
ticreștin. Ce părere aveți? enunțate încap în conceptul de
C.F.: Dacă a fi creștin înseamnă om religios.
a fi drept, a iubi oamenii, pacea și Rep.: În 28 iunie 2009 am fost in-
munca, țara și limba, atunci aces- vitat în Macea la lansarea cărții
tor personalități trebuie să le ”Rapsozi și rapsodii măcene”, unde pe
dăm înaltă cinstire. lângă doamna Elena Feher și doamna
Rep.: Sunteți un om credincios. Ce Cândea Florica, apăreți și dum-
puteți comenta referitor la acest text neavoastră. Vorbiți în carte foarte
al lui Țuțea: “Fără Dumnezeu omul mult despre spiritualitatea măceană,
rămâne un biet animal rațional și lumea măcenilor, spațiul pământean
vorbitor, care vine de nicăieri și pe care Dumnezeu l-a binecuvântat și
merge spre nicăieri.” nu în ultimul rând despre Blaga și
C.F.: Mi-e teama să mă consider Eminescu. Ce au, în opinia dum-
credincios, dar nu mi-e frică sa neavoastră, Blaga și Eminescu cu
afirm că idealul meu e adevărul, Macea?
iubirea de om, de pace, de înțele- C.F.: Macea e pământul natal.
gere, iubirea de limbă. Ar fi bine Atât Blaga cât și Eminescu cântă
să ne însușim cuvântul lui Isus: p ă m â n t u l , țarina, glia
A consemnat
“Eu sunt Calea, Adevăr ul și strămoșească. Macea e și patria
Viața.” lor, căci pământul acesta a luat în
brațe bunii și străbunii noștrii - Vasile Ghiță -

$ PAGINA 2
ZIAR INDEPENDENT DE OPINIE, EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI INFORMAȚIE

EVENIMENTE
SFÂRȘITUL LUMII! cronologii și zvonuri despre vestea că nu mai este mult si
(continuare din nr. 1 / ian. 2013) „sfârșitul veacului.” Dar unde-i vine eliberarea!
„Să nu mergeți după ei!” pericolul? Așteptând semne
Nu suntem deci singurii care $ Prizonierii din timpul
sunt nedumeriți în ce privește războiului din Vietnam (1965-
sfârșitul lumii, ci istoria ne 1973) povesteau despre metoda
arată o căutare febrilă a mul- subtilă folosită de inamic pen-
tora pentru descifrarea „secre- tru decimarea lor. După câteva
tului.” săptămâni de detenție venea
$ Evanghelistul Matei, în un ofițer vietnamez și-i anunța
cap. 24 al Evangheliei sale ne că cei mai supuși dintre ei, în
spune că și ucenicii doreau să trei luni vor fi dați la schimbul
afle acest lucru și pe Muntele de prizonieri și vor pleca acasă.
Măslinilor L-au întrebat pe Lunile treceau și nu se întâm-
Iisus, cu numai câteva zile îna- pla nimic. De ce nu mai vine?!
inte de răstignirea Sa: „spune- Apoi, ofițerul reapărea,
ne, când se vor întâmpla aceste spunând că schimbul de prizo-
lucruri? Și care va fi semnul nieri s-a amânat cu încă trei
venirii Tale și al sfârșitului vea- luni și întocmea o listă cu
cului acestuia?” (Matei 24:3) nume. Iar treceau lunile și nu
$ Ceea ce surprinde este se întâmpla nimic. Și tot așa,
faptul că primul lucru pe care treceau anii, iar prizonierii, cu
Iisus îl rostește nu se referă la moralul măcinat, mureau cu $ E adevărat că Mân-
tuitorul enumeră apoi câteva
semne majore care vor avea loc
înainte de venirea Lui a doua
oară: „Veți auzi de războaie și
vești de războaie, ... un neam
se va scula împotriva altui
neam, ... pe alocuri vor fi cu-
tremure de pământ, foamete și
ciumă.” Și din nou Iisus sur-
prinde! El repetă de doua ori,
spunând: „Dar sfârșitul tot nu
va fi atunci ... Dar toate aceste
lucruri nu vor fi decât începu-
tul durerilor” (Matei 24:6-8). $
Așadar, ele nu vestesc sfârșitul!
Tot aici, Iisus vorbește de tim-
pul când cei care îl vor urma
vor fi prigoniți: „Atunci vă vor
nici un semn, ci la un pericol zile nu din cauza condițiilor da să fiți chinuiți și vă vor
extrem de tentant: „Băgați de din lagăr, ci din cauza torturii omorî ...” (Matei 24:9) (Numai
seamă să nu vă înșele cineva!” celei mai perfide, a speranței în evul mediu întunecat se
(Matei 24:4), „Vor veni mulți în zdrobite. „O nădejde amânată vorbește de aproximativ 50 de
numele Meu care vor zice: îmbolnăvește inima!” milioane de martiri pentru
,Vremea se apropie!’ Să nu (Proverbe 13:12). Este exact credința lor în Iisus Hristos).
mergeți după ei!” (Luca 21:8) efectul pe care-l produc pre- Și Iisus continuă: „Atunci
Iisus le poruncește lor și, deo- vestitorii înșelători ai sfârșitu- mulți vor cădea, se vor vinde
potrivă nouă astăzi, să stăm lui, știind că pentru un exilat unii pe alții și se vor urî unii pe
departe de cei care se ocupă cu nu există ceva mai dulce decât alții. -continuarea în pag. 5

$ PAGINA 3
ZIAR INDEPENDENT DE OPINIE, EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI INFORMAȚIE

CULTURĂ - SOCIAL
Se vede că pe aici a trecut mâna Omul sfințește locul
omului
  Cu regret trebuie s-o spunem că în urma
Motto: „Munca este binecuvântată de peregrinării noastre, a românilor pe drumuri eu-
ropene, ba chiar pe alte continente, puțini sunt
Dumnezeu”
aceia care s-au lăsat impresionați sau influențați
de priveliști încărcate de istorie, de cultură, de
  Criza economică poate afecta grav un om, ordine și curățenie, de preocuparea oamenilor
o familie sau chiar o întreagă societate. Factorii locului pentru frumos. Frumosul este aici la el
determinanți ai acestei stări de lucruri pot fi de acasă, împământenit din generație în generație,
ordin politic, social, pot fi consecințe ale unor meritul fiind al oamenilor cu minți sănătoase care
calamități naturale sau de cele mai multe ori chiar n-au permis sordidului să se aștearnă peste viața
omul poate fi propriul factor determinant al pro-
priei crize.
$ Ne-am născut la țară și ne-am deprins de
mici să muncim după puterile noastre, pentru că
munca, după spusele părinților „este binecuvân-
tată de Dumnezeu”, având rolul hotărâtor de a ne
face oameni pregătiți pentru viață, educați, disci-
plinați, care în orice situație normală sau „limită”
să se poată baza pe ei înșiși fiind totodată un aju-
tor neprețuit pentru cei din jur la momentul
oportun.

Munca înnobilează
% Am fost învățați că munca înnobilează și
știm că până în cele mai ascunse detalii ale exis-
tenței umane ea își face simțită prezența lor ci au sfințit locul în care trăiau. Scriitorul
aplicăndu-și „sigiliul” pe orice lucru finit. Munca român Ioan Slavici în binecunoscuta-i nuvelă
trasează din fragedă pruncie personalitatea indi- „Popa Tanda” ne face cunoștință cu un astfel de
vidului. om care salvează din deznădejde un sat întreg.
$ Munca determină și diferențiază cultura $ Un alt scriitor român, Ion Lăncrănjean în
popoarelor identificându-le originea. Prin munca una din operele sale, „Cordovanii”, pe parcursul
spirituală sau fizică iau naștere și dăinuie peste desfășurării romanului folosește ca pe un laitmo-
veacuri valoroase opere de artă. Munca semnează t i v p r o p o z i ț i a „ Vi n e i a r ă p r i m ă v a r a . ”
„cartea de vizită” a unei gospodării, a unui sat, a Parafrazându-l pe autor spun și eu „vine iară
unui oraș și în cele din urmă a unei țări, a unei primăvara” aducând în sufletele noastre speranță,
națiuni. entuziasm și bucurie, simțăminte care ne în-
$ Munca este un principiu de viață, ea este deamnă să reparăm căsuța și gardul, să văruim
motorul evoluției omului și a societății. Ea face pomii și să plantăm alții, să ne cioplim o băncuță,
distincție între bine și rău, între indolență și s-o așezăm la umbra unui copac și pe care să stăm
voință, între sărăcie și bunăstare și nu în ultimul când suntem obosiți pentru o binemeritată
rând între „lumină” și „întuneric”. Însușirile na- odihnă.
tive se perfecționează, se desăvârșesc doar prin $ Vom vedea că în toiul lucrului vom uita de
muncă și învățătură. Aceste principii de viață criză de orice fel ar fi ea.
formează caractere puternice, demne de starea de $ Vom vedea că într-adevăr „munca este
„om” creat de Dumnezeu după „Chipul și binecuvântată de Dumnezeu.”
asemănarea Lui.” $ Vom vedea placut surprinși că „se vede ca
pe aici a trecut mâna omului.”

- Viorica Maria Romaniuc -

$ PAGINA 4
ZIAR INDEPENDENT DE OPINIE, EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI INFORMAȚIE

Sfârșitul lumii - continuare potop, când mâncau și beau, se să traverseze pe jos masivul
din pag. 3 însurau și se măritau, până în muntos al insulei, aproape o
ziua când a intrat Noe în cora- imposibilitate. Traseu sălbatic,
+ Se vor scula mulți pro- bie și n-au știut nimic, până cu creste acoperite de ghețuri,
oroci mincinoși și vor înșela pe când a venit potopul si i-a luat cu prăpăstii. Însoțit de doi
mulți.” pe toți, tot așa va fi și la venirea bravi tovarăși, Shackleton riscă
$ Ne întrebăm atunci: Fiului omului.” (Matei 24:37-39) din nou. Timp de 36 de ore se
mai au nevoie creștinii de Cum era în zilele lui Noe? cațără și se târăsc printre
repere pentru evaluarea timpu- „Domnul a văzut că răutatea nămeți și creste și cu sentimen-
l u i ? Ma i a u i m p o r t a n ț ă omului era mare pe pământ și tul că sunt apărați de o mână
„semnele” sfârșitului? Da, cu o că toate întocmirile gândurilor n e v ă z u t ă , c u e f o r t u r i s u-
precizare radicală: pentru că din inima lui erau îndreptate în praomenești, ajung la stațiunea
doar Dumnezeu cunoaște ziua fiecare zi numai spre rău.” de baleniere. După trei
venirii Fiului omului (Matei (Geneza 6:5) încercări nereușite de a se
24:36), Iisus a dat un singur $ Recunoaștem atmos- apropia de Insula Elefantului
semn clar: „Evanghelia aceasta fera? O întâlnim zilnic? Să nu cu balenierele pentru salvarea
a Împărăției va fi propovăduită ne mirăm că oameni ca noi, cu echipajului, Shackleton ape-
în toată lumea ca să slujească Biblia la îndemână, în loc s-o lează la guvernul chilian, care
de mărturie tuturor neamuri- deschidem pentru a cunoaște trimite vasul Yelcho în acțiunea
l o r. AT U N C I VA V E N I astfel calea mântuirii și a-L cu- de salvare. La 30 august 1916,
SFÂRȘITUL.” Pentru cei care noaște pe Dumnezeu, aseme- Insula Elefantului și-a arătat
stau cu privirile spre cer, în nea contemporanilor lui Noe crestele. Trebuia să nu se
așteptare, semnul dat de Hris- înghițiți de apele Potopului, zăbovească deloc, altfel riscau
tos se traduce cam așa: „Te in- vom fi surprinși de ceasul soco- să rămână și ei blocați între
te r e s e a z ă s f â r ș i t u l l u m i i ? telilor finale. Din dragoste pen- ghețuri. Shackleton își mușca
Atunci du-te și ocupă-te nu de tru noi, Iisus insistă asupra nervos buzele. Oare vor mai fi
semne, ci de semeni!” elementului surpriză: „Ve- în viață? Va avea timp suficient
gheați, căci nu știți nici ziua, să-i adune de pe unde vor fi
nici ceasul când va veni Fiul risipiți?
omului.” Înaintând printre ghețurile ce
$ În decembrie 1914, ex- în mod inexplicabil se despicau
ploratorul polar sir Ernest în fața lor, spre marea lui
Shackleton a pornit spre Polul uimire, pe mal stăteau 22 de
Sud cu vasul Endurance, însoțit oameni, echipați și gata pentru
de 27 de oameni. Intenția lui plecare. În câteva minute, vasul
era să străbată Antarctica de la făcea cale întoarsă prin culoa-
un capăt la altul, trecând pe la rul care... se închidea în urma
Pol. Pentru că vara polară a lor. Dupa 20 de luni de chin, de
uitat să mai apară, la numai 165 degerături, de foame extremă
km de țintă, prins între și descurajare, toți cei 28 erau,
ghețuri, Shackleton a fost ne- în sfârșit, salvați!
voit să oprească. După zece După o lungă îmbrățișare,
luni de așteptare zadarnică a primul lucru pe care l-a făcut
dezghețului, corabia a fost Shackleton a fost să-l întrebe
sfărâmată și s-a scufundat, pe locotenent: „Cum de ați
lăsându-i pe temerari pe ban- știut voi că tocmai azi și exact
Așteptând revenirea chiza de gheață. Cu rezerve la această oră voi veni să vă
Și dacă tot mai mulți stau cu minime, cei 28 au pornit pe jos, iau?” Locotenentul i-a răspuns
ochii ațintiți pe semne, pentru trăgând trei bărci de salvare scurt: „Sir! De patru luni de
a „detecta” apropierea sfârșitu- după ei, ajungând după patru zile, în fiecare dimineață, dau
lui, n-ar fi normal să asistăm la luni și jumătate de bâjbâire aceeși comandă:,Băieți! Strân-
o planetă fremătând de oameni printre capcanele morții, pe geți ba gajele! Luați-vă
care vestesc Evanghelia Insula Elefantului. Locul stân- rucsacurile și adunarea pe mal!
(împăcarea omului păcătos cu cos și pustiu, complet ne- Fiți gata! Poate că astăzi va
Dumnezeu, prin Iisus Hristos), prietenos, îl face pe Shackleton veni comandantul ca să ne
care aleargă să facă binele, să să riște imposibilul. salveze!’”
vestească pacea, să ajute pe $ În aprilie 1916, împre- $ Iisus, Marele nostru
semeni, așteptând și grăbind ună cu cinci voluntari, acesta Salvator, ne spune: „Iată, Eu
venirea lui Iisus Hristos? În pornește într-o bărcuță cu vâsle vin curând, și răsplata Mea este
mod paradoxal, asistăm însă la să străbată 1280 km, înfruntând cu Mine, ca să dau fiecăruia
împlinirea cuvintelor Mân- cele mai zbuciumate talazuri, după fapta lui!”(Apoc. 22:12),
tuitorului privind atmosfera până în insula Georgia de Sud, „Și voi dar, FIȚI GATA, căci
din preajma revenirii: „Cum s-a de unde speră să primească aju- Fiul omului va veni în ceasul în
întâmplat în zilele lui Noe, ai- tor. După trei săptămâni între care nu vă gândiți.” (Luca
doma se va întâmpla și la veni- viață și moarte, cei șase ajung la 12:40) - va urma.
rea Fiului omului. În adevăr, destinație, dar de cealaltă parte
cum era în zilele dinainte de a insulei. Nu le rămânea decât - Ionel Ghiță -

$ PAGINA 5
ZIAR INDEPENDENT DE OPINIE, EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI INFORMAȚIE

SĂNĂTATE funcţionarea inimii, a plămânilor şi a aparatului


circulator pentru a putea duce mai mulţi nutri-
  Topul maladiilor care afectează organis- enţi, oxigen la muşchi şi ţesuturi, contribuie la
mul uman îl menţin bolile cardiovasculare. scăderea presiunii sanguine, accelerarea me-
Bolile cardiovasculare reprezintă tulburări sau tabolismului, reduce stresul şi riscul de diabet,
leziuni ale muşchiului cardiac (miocard), ale creşte nivelul colesterolului “bun”. Mersul vioi
vaselor sangvine ale inimii (vase coronariene) sau timp de 30 minute, de câteva ori pe săptămână
ale sistemului de vase sangvine (artere şi vene).
$ O treime din numărul total de decese
este cauzat de bolile cardiovasculare, care consti-
tuie principala cauză de deces pe plan mondial.
Statisticile privind maladiile cardiovasculare sunt
îngrijoratoare, estimându-se ca, la nivel mondial,
17 milioane de oameni mor anual din cauza boli-
lor cardiovasculare şi ca la fiecare două secunde
survine un deces ca rezultat al acestor boli, un
atac de cord la fiecare cinci secunde şi un atac
cerebral la fiecare şase secunde.
În plus, bolile cardiovasculare constituie una din-
tre principalele cauze ale afecţiunilor de lungă
durată, având şi un impact negativ asupra
ocupării forţei de muncă.

$ Factorii de risc ai maladiilor cardiovas-


culare pot fi împărţiţi în două categorii: modifi-
cabili (cei care pot fi influenţaţi, evitaţi) şi nemo-
dificabili (acei care nu pot fi influenţaţi sau scade considerabil riscul unui atac de inima sau
trataţi). dezvoltarea unei afecţiuni coronariene, în plus,
Factorii nemodificabili includ vârsta, sexul şi energizează, relaxează, tonifică musculatura, arde
predispoziţia genetică. Printre factorii de risc caloriile şi contribuie la controlarea apetitului.
modificabili se numără: alimentaţia incorectă, ce Scădea riscului afecţiunilor cardiovasculare poate
implică dislipidemia (niveluri anormale ale coles- fi atins prin abordarea unui regim alimentar mai
terolului), diabet/ perturbări ale toleranţei la glu- sănatos, în plus, vara este sezonul perfect pentru
coza, obezitate; tabagismul; sedentarismul; con- îmbunătăţirea sau schimbarea planului alimentar.
sumul de alcool şi stresul psihosocial. $ Aceasta presupune consumul scăzut de
Evitarea factorilor de risc modificabili ar putea grasimi, sodiu, a alimentelor cu încărcătură ca-
reduce cu pâna la 80% numărul deceselor prema- lorică mare, care favorizează obezitatea şi tul-
ture provocate de afecţiunile cardiovasculare. burări metabolice, în schimbul consumului de
Tabagismul este un important factor de risc fructe şi legume, apreciate prin continutul scăzut
modificabil pentru bolile cardiovasculare. Ris- de sodiu, dar cu o cantitate mare de fibre, care
curile de infarct miocardic ale fumătorilor sunt ajută la scăderea nivelului colesterolului. Pentru
de două ori mai mari decât ale nefumătorilor. bolile cardiace este necesară o alimentaţie bogată
Nicotina şi monoxidul de carbon din fumul de în elemente nutritive ca: fibre, acizi graşi esenţi-
ţigară reduc cantitatea de oxigen din sânge şi ali, vitamina K şi Mg, care sunt factori de pro-
afectează pereţii vaselor sangvine, determinând tecţie împotriva bolilor cardiace.
formarea plăcilor de aterom. $ Sănătatea cardiacă este legată de compor-
$ În plus, fumatul favorizează apariţia boli- tamentul şi de stilul nostru de viaţă. Astfel,
lor cardiovasculare prin reducerea cantităţii de strategiile de prevenţie eficiente trebuie să fie
HDL (colesterol bun). bazate pe factori cheie precum consumul de tu-
Practicarea activitaţilor fizice (alergatul, mersul tun, alimentaţia, activitatea fizică şi consultaţia
pe bicicleta, gimnastica aerobică, baschetul, periodică a medicului.
plimbările, urcatul pe scări, vâslitul) diminuează
riscurile afecţiunilor cardiovasculare. Mişcarea - dr. Simona Mercea -
c r e ş te r e z i s te n ţ a i n i m i i , î m b u n ă t ă ţ e ş te

$ PAGINA 6
ZIAR INDEPENDENT DE OPINIE, EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI INFORMAȚIE

EDUCAȚIE cunoştinţă”...toate sunt bune şi


frumoase dar nu îndeajuns. Fie
De ce poartă bărbații
Alo…? că este drept sau nu, semenii
cravată
$ Probabil că, în general, $ În antichitate bărbații
fac judecăţi de valoare la ad- egipteni își legau bucăți
comportamentul d u m- r e s a c a r a c t e r u l u i d u m- dreptunghiulare de postav în
neavoastră este manierat, po- neavoastră pe baza modului în
liticos şi poate chiar plin de jurul gâtului pentru a scoate în
care vă comportaţi în socie-
amabilitate, dar acest lucru nu evidență statutul social.
tate. Războinicii împăratului chinez
înseamnă că rândurile de mai $ Un prim exemplu ar fi
jos nu vă sunt de folos. purtau un fel de eșarfă ca să-și
ca toată lumea ştie să
$ Bunul simţ, respectul arate rangul. Soldații romani
folosească telefonul dar foarte purtau o bucată de pânză în
pentru semeni şi o viziune puţini ştiu să-l folosească în jurul gâtului pentru a le ține de
binevoitoare asupra vieţii va avantajul lor. Când vorbiţi cu
ajuta enorm să stabiliţi relaţii cald iarna și pentru a absorbi
cineva la telefon impresia pe transpirația în timpul verii
care o creaţi despre propria (probabil în același fel cum
persoană este determinată în
jucătorii de tenis din ziua de
proporţie de 70% de vocea
a stăzi folosesc bentițe și
dumneavoastră şi numai 30% manșete).
de ceea ce spuneţi. Cel de la Cravata - ideea croaților
capătul celălalt al firului îşi
% În timpul Războiului
formează o părere desprea
dumneavoastră nu numai pe de 30 de Ani (1618-1648) mer-
baza a ceea ce spuneţi, ci şi pe cenarii croați care luptau în
baza modului în care spuneţi şi Franța se distingeau printr-un
a tonului vocii. Vorbiţi cu cei- fular cu nod pe care îl purtau.
armonioase cu cei din jur şi să lalţi cum aţi dori să vorbească
vă câştigaţi reputaţia unei ei cu dumneavoastră. Depinde
persoane cu o conduită civili- de dumneavoastră să vă trans-
zată. miteţi mesajul cu claritate şi
$ Regulile de compor- suficient de tare, pentru că
tare civilizată în societate interlocutorul să nu facă efor-
joacă un rol important în turi să înţeleagă ce-aţi spus dar
cadrul relaţiilor interumane şi nici prea tare, ca să-l asurziţi.
s u n t u ş o r d e u r m a t . No i Când vorbiţi la telefon folosiţi-
oamenii, nu moştenim însă vă gură doar ca să vorbiţi,
aceste norme de conduită de la adică nu mestecaţi gumă, nu
generaţie la generaţie şi nici nu mâncaţi şi nu beţi în timp ce
suntem dotaţi cu un instinct sunteţi la telefon. Începeţi cu
care să permită cunoaşterea lor un salut, spuneţi-i de la înce-
din faşă. Trebuie să învăţăm put interlocutorului cu cine
regulile comportamentului vorbeşte. Dacă se întâmplă să
civilizat. Parizienii au fost impresionați
se întrerupă convorbirea su-
$ Ni m ă n u i n u - i f a c e naţi imediat înapoi, indiferent de acest articol vestimentar și
p l ă ce r e s ă p e t r e a c ă t i m p de circumstanţe. Oamenii ţin i-au dat numele de „cravat”
alături de cineva care nu ştie să întotdeauna minte felul în care derivat din cuvântul „croat”
se comporte civilizat. Regulile se încheie o convorbire telefo- („hrvatski” în limba croată,
comportamentului adecvat în nică. „croates” în limba franceză).
societate impun mai mult $ Când terminaţi con- Istoria este mai lungă și intere-
decât simpla etalare a bunelor vorbirea mulţumiţi-i persoanei santă...
maniere, pentr u că aceste cu care aţi vorbit pentru că v-a
sunat şi încheiaţi pe o notă $ În fi ne, în secolul al
norme specifice conduc la o
productivitate mai mare la lo- pozitivă, întotdeauna cu un XIX-lea românii îi spuneau
salut de încheiere. Lăsaţi per- „gâtlegău” pentru ca mai apoi
cul de muncă, contribuie la soană pe care aţi sunat-o să
menținerea unei atmosfere de să împrumute termenul din
închidă prima. Vocea umană va
lucru netulburată şi creează un avea întotdeauna o forţă care limba franceză („cravate”) și s-
mediu plăcut în care oamenii nu poate fi redată prin nicio a ajuns la binecunoscuta de-
pot să interacţioneze la capaci- formă de comunicare scrisă. numire de „cravată”.
tate maximă. continuarea în pag. 8
“Vă rog”, “mulţumesc”, - Simina Ardelean -
$
“scuzaţi-mă”, “îmi pare bine de

$ PAGINA 7
ZIAR INDEPENDENT DE OPINIE, EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI INFORMAȚIE

De ce poartă bărbații cravată mult mai mult decât atât! Cravata devine de
-continuare din pag. 7 foarte multe ori centrul de greutate al ținutei
+ Eleganta societate europeană a secolului unui bărbat acaparând atenția interlocutorilor.
al XIX-lea a adoptat această nouă podoabă iar de Fiind la origine o piesă de îmbrăcăminte militară
atunci cravata a intrat în garderoba bărbaților de dă o nuanță de distincție, siguranță, rigurozitate,
pretutindeni părăsind arena militară. putere și seriozitate purtătorului. A devenit un
Cravata a evoluat în diverse forme iar cea pe care accesoriu aproape obligatoriu al vestimentației
o cunoaștem în ziua de azi este foarte populară și oamenilor de afaceri sau a politicienilor și mai
a fost inventată de Jesse Langsdorf în 1924 la mult, un simbol al eleganței masculine, o carte de
New York. vizită. Stiliștii merg mai departe și spun că
Cravata în zilele noastre transmite mesaje subliminale fiind un instrument
Există chiar o zi internațională a cravatei serbată pentru un limbaj subtil. Cravata este privită ca o
în Croația și în multe orașe ale lumii în data de 18 oglindă a unui bărbat și diverse tipuri de noduri
octombrie. trădeaza aspecte ale personalității celui care o
Bun... Dar de ce o poartă bărbații în prezent? Nu poartă.
prea ține de cald, hai să zicem că ar putea avea
rolul de a acoperi nasturii de la cămașă... Este - Adelin Tolan -

0723175474, 0730334073, 0754635432,


0357406495.

S.C. M.L.A. PRIVATE TRADE S.R.L. – în


www.solascriptura.ro - cursuri gratuite de comuna Macea, nr. 983, magazin cu materiale
de construcții care produce și livrează bolțari și
studiu al Bibliei.
pavele. Orar: Luni-Vineri 8:00-17:00.
Izolații ecologice fulgi de celuloza (ISOCELL).
ANCA-FLOR – o gamă largă de materiale de
Suprafețe orizontale cca 5 kg/mp; plan înclinat
construcții, lemne de foc, se asigură transport
cca 6.5 kg/mp; suprafețe verticale cca 7.5 kg/ gratuit. Contact tel.: 0257536437, 0743089329,
mp; preț 1 euro/kg+TVA; manopera 10 ron/mp 0745529536.
(www.ecoizola-i.com).   Panou solar fotovoltaic DESTINE BROKER - cele mai ieftine asigu-
100W. Preț: 650 ron+ TVA. rari RCA, locuinte, etc. Tel. 0757628115
(Alex Mercea)
Tub neon led ecologic 18W. Caracteristici: nu
Vând 3 plante de aloe vera in ghivece (13, 15
se încălzește, nu se sparge, consumă doar
ani) in Curtici, tel. 0257464077, Lidia Mișcuța.
0,02W/oră. Tensiune lucru: 125V/220V; Con-
sum de energie: 18W; Unghiul de iluminare: 120 Pentru anunțuri persoane de contact:
grade; Durata de viață: peste 50000 H; Dimensi-
Adelin Tolan – email: altfel@adelintolan.ro
uni (mm): 1200. Contact: Marius Dumitru,
email: office@skylight-romania.ro, tel. Pavel Crișan – tel. 0257536162, com. Macea,
0733943007; echipa Silky Services Arad, tel. nr. 966, duminică-joi de la ora 9:00-19:00.

Colectivul de redactie: Mercea Alex- redactor-șef, Sănătate - Mercea Simona, Educație -


Ghiță Marin, Cultură - Ghiță Vasile, Evenimente - Ghiță Ionel, Social - Mohorea Dorin
Responsabil Macea - Ardelean Simina, Responsabil Sanmartin - Ghiță Ionel
Publicitate - Tolan Adelin, Crișan Pavel
Consultanți: Maur Mihai, Nădăban Ștefan, Mohorea Aida, Romaniuc Zorica-Maria