Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Republicii Moldova

Universitatea de stat din Moldova

Facultatea de Științe Economice

Departamentul Economie, Marketing și Turism

Referat
La Disciplina Achiziții

Tehnologii informaționale în achiziții

A efectuat: Sturza Nadina MK1502

Conducător științific: Corețchi Boris dr. Conf. Univ.

Chișinău 2017
Cuprins
Introducere………………………………………………………………………………………...3

Subiectul I:Abordări teoretice privind tehnologiile informaționale în achiziții publice…...….......4

Subiectul II:Probleme existente cu privire la tehnologiile informaționale în achiziții publice…...9

Subiectul III:Beneficiile utilizării tehnologiilor informaționale în procesul de achiziții publice..11


Concluzie.......................................................................................................................................14
Bibliografie....................................................................................................................................15
Introducere
În general termenul de achiziţii publice este folosit pentru a descrie obţinerea de lucrări,
produse şi servicii de către autorităţi publice naţionale, regionale sau locale. Regulile de achiziţii
publice se referă la proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de produse,
servicii şi lucrări în Uniunea Europeană. O definiţie generică a achiziţiei publice este dobândirea,
definitivă sau temporară, de către o persoană juridică definită ca autoritate contractantă, a unor
produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achiziţie publică.
Actualitatea și importanța temei. În Republica Moldova este lansat în regim de
testare un nou sistem al achiziţiilor publice, care are drept scop îmbunătăţirea procesului de
achiziţie prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi creşterea gradului de transparenţă al
procesului de achiziţii publice. Proiectul a fost implementat cu succes în Ucriana, iar la moment
se află la etapa de pilotare în ţara noastră. Este de menţionat că 7 instituţii deja participă în
calitate de voluntari la acest proces de Achiziţii. Prin introducerea acestui proiect se
urmăreşte desfăşurarea on-line a tuturor procedurilor de achiziţii publice, posibilitatea accesării
gratuite a sistemului, depunerea ofertelor on-line prin intermediul unor formulare interactive,
existenţa unei evaluări automate a propunerilor financiare, precum şi creşterea nivelului de
încredere şi transparenţă a procesului.
Scopul acestui studiu este de a prezenta situația tehnologiilor informaționale in achizițiile
publice din Republica Moldova, nu numai prin prisma politicilor și reglementărilor din acest
domeniu, dar și ținând cont de alți factori care pot influența performanța acestora. Pentru
realizarea scopului stabilit au fost trasate următoarele obiective:
- Studierea implimentării tehnologiilor informaționale în efectuarea achizițiilor publice
- Analiza cadrului de reglementare privind achizițiile publice utilizate cu ajutorul
tehnologiilor informaționale
- Evaluarea problemelor existente cu privire la tehnologiile informaționale în achiziții
publice
- Identificarea beneficiilor utilizării tehnologiilor informaționale în procesul de achiziții
publice
- Prezentarea funcționalităților unui sistem modern de achiziții electronice
Metodologii de cercetare. În scopul realizării acestei cercetării am utilizat cîteva metode de
cercetare economică cum ar fi: metoda comparării, analiză și sinteză, inducția și deducția,
metoda anolagiei etc.
Cuvinte cheie. Achiziții, tehnologii informaționale, implimentare, Agenția achizițiilor
publice.
Subiectul I
Abordări teoretice privind tehnologiile informaționale în achizițiile
publice
Implementarea tehnologiilor informaționale în efectuarea achizițiilor publice oferă
oportunități pentru optimizarea costurilor și procedurilor atât pentru autoritățile contractante cât
și pentru agenții economici care furnizează produsele și serviciile sale. Achizițiile electronice
reprezintă procesul de vânzare și cumpărare a bunurilor și serviciilor de către agenții economici
și instituțiile statului prin intermediul rețelei Internet. Utilizarea unui sistem de e-Achiziții
contribuie la micșorarea costurilor proceselor de achiziții prin minimizarea semnificativă a
costurilor tranzacționale anuale a părților implicate în proces. În urma utilizării tehnologiilor
informaționale în procesul de achiziții, timpul necesar pentru efectuarea procedurilor de achiziție
și costurile pentru livrarea documentației se micșorează, iar transparența și accesul public în timp
real la informația privind achizițiile publice crește semnificativ. Achizițiile electronice reprezintă
totalitatea metodelor utilizate pentru eficientizarea și automatizarea procedurilor de achiziție prin
utilizarea tehnologiilor informaționale.
Cadrul de reglementare Legea Nr. 96 din 13.04.2007 privind achizițiile publice creează
cadrul legal pentru utilizarea instrumentelor de tehnologii informaționale în procesul de achiziții
publice, precum:
• Comunicarea pe cale electronică între autoritățile contractante și ofertanți;
• Implementarea unui sistem dinamic de achiziție în totalitate electronic;
• Publicarea în format electronic a anunțurilor, caietelor de sarcini și a tuturor
documentelor suplimentare;
• Efectuarea tuturor comunicărilor și schimbului de informații pe cale electronică;
• Prezentarea pe cale electronică a ofertelor;
• Efectuarea licitațiilor electronice.
Mecanismele de utilizare a achizițiilor electronice și a sistemului dinamic sunt stabilite în
Regulamentul privind achizițiile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 776 din
26.09.2013 și Regulamentul privind achizițiile publice folosind licitația electronică aprobat prin
Hotărârea Guvernului Nr. 774 din 04.10.2013. Aceste regulamente transpun parțial Directiva
18/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri şi de servicii,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 134 din 30 aprilie 2004.
La momentul actual Sistemul achizițiilor publice este utilizat de circa 100 de autorități
publice în calitate de autoritate contractantă. Toate documentele de licitație sunt generate de
Sistem în baza datelor înregistrate la etapele precedente precum procesul verbal de deschidere a
ofertelor, raport de evaluare, etc.
Companiile ofertante, în baza accesului la Registru prin intermediul semnăturii digitale,
au posibilitatea de a se înregistra si de a descărca documentele privind licitația în format
electronic fără a se prezenta fizic la Agenția de Achiziții Publice sau Autoritatea Contractanta
pentru a obține setul de documente pe suport de hârtie.
Totodată, interfața publică a RSAP (Registrul de stat al achizițiilor publice) oferă tuturor
cetățenilor informația și statutul despre licitațiile curente și cele încheiate. Datele detaliate despre
fiecare tip de achiziție și informația relevantă pentru fiecare ofertant este accesibilă după
înregistrarea în sistem și autentificarea prin intermediul semnăturii digitale. RSAP reprezintă un
sistem complex care este în continuă dezvoltare. Aceasta se datorează necesității ajustării
acestuia la schimbările care au loc în procesul de achiziții, necesitatea implementării
funcționalităților noi și dezvoltarea tehnologiilor informaționale. Astfel, în luna iunie 2014 este
planificată lansarea versiunii actualizate a Registrului ce va include un set de forme de raportare
noi, funcționalități noi și desfășurarea sistemului în infrastructura M-Cloud oferită de Centrul de
Guvernare Electronică.
La moment AAP (Agenția achizițiilor publice) este în proces de conceptualizare și
planificare a funcționalităților de prezentare a ofertelor în format electronic prin intermediul
semnăturii digitale și elaborarea unor module suplimentare pentru analiza ofertelor și gestiunea
automatizată a criteriilor de evaluare. Astfel, agenții economici nu vor fi nevoiți să se deplaseze
fizic pentru depunerea ofertelor la autoritățile contractante iar transparența procesului de
evaluare și selectare a furnizorilor va crește.
 În scopul optimizării procesului de gestionare a achizițiilor publice și creșterea
transparenței acestora, se întreprind măsuri de ordin tehnic și organizatoric pentru
utilizarea de către toate autoritățile contractante și ofertanții participanți la achizițiile
publice a serviciului ”E-Factura” implementat de Serviciul Fiscal de Stat, care reprezintă
un instrument pentru crearea, redactarea, semnarea digitala și circulația electronică a
facturilor și facturilor fiscale.
 Totodată, pentru facilitarea procedurii de achiziții pentru ofertanți, se analizează
posibilitatea utilizării de către AAP și autoritățile contractante a serviciului electronic
oferit de către Serviciul Fiscal de Stat ”Contul curent al contribuabilului”. Aceasta va
permite eliminarea necesității prezentării de către participanții la licitații a certificatului
privind lipsa 65 datoriilor față de bugetul de stat, care va fi substituit prin accesul
autorităților la sistemul electronic al Serviciului Fiscal.
Pe lângă funcționalitățile implementate și cele planificate a sistemului de achiziții
electronice din Moldova, practica internațională și istoriile de succes din alte țări demonstrează o
creștere a eficienței și transparenței achizițiilor publice prin implementarea tehnologiilor
informaționale în alte componente a procesului de achiziții publice precum:
• Elaborarea registrului furnizorilor care va include indicatori de performanță a acestor
furnizori, acesta fiind disponibil tuturor autorităților contractante. Accesul la această informație
va minimiza riscurile contractării unor furnizori ne-performanți sau care au încălcat procedurile
sau condițiile contractuale.
• Efectuarea plăților pentru serviciile și bunurile achiziționate prin intermediul
transferurilor de bani în format electronic (Electronic Funds Transfer – EFT);
• Publicarea și actualizarea continuă ”listei negre” a agenților economici în baza datelor
din sistemele informaționale care reprezintă un risc sporit de contractare;
• Expedierea și semnarea în format electronic a contractelor pentru furnizarea bunurilor și
serviciilor.;
• Elaborarea unui modul pentru gestionarea statutului și dinamicii executării contractelor
de achiziție și a statutului de efectuare a plăților pentru achizițiile publice;
În perspectivă, după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, va fi necesară
ajustarea sistemelor informaționale utilizate în procesul de achiziții publice la cerințele și
standardele stabilite de către Proiectul Paneuropean pentru Achizițiile Electronice (PEPPOL).
Acest fapt este necesar pentru asigurarea interoperabilității sistemelor informaționale implicate
în procesul de achiziții publice din Republica Moldova și din statele membre ale Uniunii
Europene.
Volumul achizițiilor publice în Republica Moldova constituie circa 9% din PIB, sau circa
24% din Bugetul Public Național pentru anul 2013. Astfel, orice îmbunătățire în acest sistem
poate contribui substanțial la majorarea beneficiilor pentru societate. În ultima perioadă se
prefigurează o tendință puternică de creștere a numărului de achiziții prin cererea ofertelor cu
preț față de alte forme de achiziții. Agenția Achizițiilor Publice este responsabilă de coordonarea
și reglementarea politicilor în domeniul achizițiilor publice la nivel național, care se
subordonează Ministerului Finanţelor. Totodată, autoritățile contractante sunt cele care
nemijlocit sunt responsabile de efectuarea achizițiilor și calitatea acestora.
Principalul element în procesul achizițiilor publice este Grupul de Lucru. În atribuțiile lor
intră examinarea şi identificarea necesităţilor autorităţii contractante, elaborarea planurilor
anuale şi trimestriale de achiziţii, efectuarea selectării furnizorilor, purtând, de fapt,
responsabilitatea în fața legii și a autoritarii contractante pentru rezultatele obținute. Principala
problemă la nivel de autoritate contractanta în relația cu Grupul de Lucru ține deasigurarea unei
independențe și responsabilizări reale a acestuia. Succesul în achizițiile publice în cea mai mare
parte este determinat de activitatea autorităților contractante, Agenției Achizițiilor Publice și
instituțiilor ce exercită controlul administrativ asupra autorităților contractante, organelor de
drept și Curții de Conturi. Veriga slabă în acest lanț, la acest moment, sunt organele ierarhic
superioare care nu acordă atenția cuvenită evaluării rezultatelor obținute din achiziții și a
organelor de drept. Forțele motrice ale procesului de îmbunătățire a calității achizițiilor publice
sunt Agenția Achizițiilor Publice și Curtea de Conturi. Procesul de achiziții poate fi împărțit în
trei etape: Pre-Achiziții, Achiziții propriu-zis, și PostAchiziții. Principalele constrângeri la
această etapă sunt legate de:capacitățile insuficiente a membrilor grupului de lucru în
planificarea adecvată a achizițiilor, elaborarea documentelor, cerințelor și specificațiilor
calitative și obiective, stabilirea inadecvată a responsabilităților/atribuțiilor membrilor grupului
de lucru și responsabilitatea scăzută a acestora în procesul de achiziții publice, inclusiv și în
executarea prevederilor legale, insuficiența controalelor interne și a monitorizării din partea AAP
asupra procesului de achiziții publice. În general la acestă etapă se acordă o importanță
nejustificat de mică comparativ cu impactul acesteia asupra rezultatelor finale.
Procesul de tender propriu-zis este de regulă mai vizibil, fiindu-i acordată o atenție
sporită. Problemele aferente acestei faze sunt legate preponderent de executarea atribuțiilor de
către membrii grupului de lucru. Din activitatea acestora nu se observă atingerea unui nivel
suficient de mare de competiție a ofertanților. Astfel, nu se respectă sau nu se aplică acțiunile
necesare pentru asigurarea transparenței, respectării imparțialității și confidențialității în
implicarea membrilor grupului de lucru. Admiterea aplicării neuniforme și discriminatorii a unor
cerințe, și atribuirea contractelor cu nerespectarea cadrului legal, constituie alte aspecte
problematice. Totodată, unele probleme sunt generate de capacitatea insuficientă a Agenției
Achiziții Publice privind publicarea pe propria pagina WEB a invitațiilor de participare.
Problemele aferente fazei de post-achiziție sunt cauzate în special de executarea controlului din
partea autorităților contractante. Principalele riscuri la această etapă sunt legate de majorarea
nejustificată a valorii contractelor și acceptarea unor bunuri și servicii necalitative. Importanța
executării unor activități de evaluare și control a rezultatelor achizițiilor din partea tuturor
actorilor 8 implicați în acest proces este crucială în schimbarea situației legată de performanța
achizițiilor publice. Neregulile la această etapă sunt cruciale pentru tot procesul de achiziții. Pe
lângă prejudiciile însemnate care se aduc bugetului, acestea creează o atmosferă de
”autodisciplină” la ofertanți despre faptul că fără relațiile respective nu este bine să te angajezi
intr-o achiziție publică.
La momentul actual, Republica Moldova are un Registru de Stat al Achizițiilor Publice
care se află la etapa de implementare. Aceasta este prima etapă în digitizare a achizițiilor publice.
Circa 100 de autorități contractante utilizează acest sistem, care permite Ofertantilor să
controleze procesul de desfasurare a achizitiilor, simplificarea interactiunii cu autoritatile
contractante, îmbunătățirea gestiunii procesului asigură o generare rapidă a informației statistice.
În luna iunie 2014 este planificată lansarea versiunii actualizate a Registrului ce va include un set
de forme de raportare 9 noi, funcționalități noi și desfășurarea sistemului în infrastructura M-
Cloud oferită de Centrul de Guvernare Electronică. Totodată, dezvoltarea rapidă a e-achizițiilor
întâmpină câteva constrângeri. Principalele din acestea se referă la lipsa unei strategii,
cooperarea interministerială scăzută, diferențe în răspândirea și utilizarea tehnologiilor
informaționale în spațiul rural și urban, există constrângeri financiare privind menținerea și
promovare sistemului, accesul la semnăturile digitale este dificil. Deși procesul de dezvoltare a
e-achizițiilor a fost foarte lent ( RASP a fost inițiat în 2008), odată cu crearea Centrului de
Guvernare Electronică au fost create noi condiții pentru impulsionarea acestui proces nu doar la
nivel tehnic, dar și organizațional.
Subiectul II
Probleme existente cu privire la tehnologiile informaționale în achiziții
publice
La momentul actual au fost identificate un șir de probleme în procesul de dezvoltare a
achizițiilor electronice care rețin dezvoltarea și valorificarea potențialului existent din domeniul
achizițiilor publice din Moldova precum:
• Nu există o strategie definită pentru dezvoltarea achizițiilor electronice. Componentele
și funcționalitățile sunt elaborate în dependență de prioritățile și condițiile existente la moment și
în dependență de disponibilitatea resurselor financiare pentru dezvoltarea achizițiilor electronice.
• Cooperarea interministerială nu este suficientă pentru implementarea comună a
funcționalităților cu impact pozitiv înalt atât pentru autoritățile publice cât și pentru agenții
economici.
• Diferența de dezvoltare a capacităților de utilizare a tehnologiilor informaționale și
dotare tehnică dintre regiunile rurale și urbane ale țării nu permit tuturor autorităților publice și
agenților economici să utilizeze achizițiile electronice.
• Nu există un buget destinat pentru mentenanța în regim de exploatare a Sistemului
existent a achizițiilor electronice
• Nu există un buget destinat pentru un program de promovare a utilizării achizițiilor
electronice. Agenții economici nu sunt informați despre existența componentelor de achiziții
electronice.
• Nu există un buget destinat pentru instruirea utilizatorilor din cadrul autorităților publice
participante la achiziții publice. Deși exista o rotație continuă a angajaților din cadrul 66
autorităților publice , nu exista programe de instruire continuă a persoanelor responsabile pentru
achizițiile publice din cadrul AAP și autorități. Instruirea este organizată doar cu forțele Agenției
Achiziții Publice.
• Procurarea semnăturilor digitale necesare pentru utilizarea Registrului de Stat al
Achizițiilor Publice reprezintă o povară pentru agenții economici din cauza costului înalt pentru
semnături și a termenului scurt de valabilitate a acestora care este de un an. Astfel, în fiecare an,
autoritățile publice implicate și agenții economici sunt nevoiți să parcurgă procedura de re-
înnoire a semnăturilor și sa achite costul acestora. Cu integrarea Registrului de Stat al
Achizițiilor Publice în serviciul MPass a fost asigurată posibilitatea de utilizare a sistemului prin
intermediul semnăturii mobile. Dar aceasta posibilitate la fel este legată de costurile
semnificative pentru Agentul Economic.
• La moment RSAP activează în lipsa licențelor pentru SGBD Oracle care este parte
componentă a Registrului. Astfel, nu este asigurat suportul din partea companiei Oracle. Nu
există un buget pentru procurarea licențelor pentru Registru, iar infrastructura M-Cloud oferită
de Centrul de Guvernare Electronică nu oferă o platformă tehnică cu asigurarea licențelor
necesare. În cazul necesității migrării bazei de date a Registrului în al sistem de gestiune a
bazelor de date, nu există un buget destinat pentru efectuarea acestor lucrări.
Analizând experiența altor state și în pofida problemelor și provocărilor existente în
utilizarea și dezvoltarea sistemelor informaționale în procesul de achiziții publice, acestea oferă
un șir de beneficii precum minimizarea timpului și a numărului de proceduri în procesul de
achiziții, reducerea resurselor pentru administrarea procesului de achiziții, creșterea transparenței
și a calității guvernării în ansamblu. Acumularea datelor pentru analiza și luarea deciziilor în
domeniul Achizițiilor Publice.
Subiectul III
Beneficiile utilizării tehnologiilor informaționale în procesul de achiziții
publice
Beneficii pentru Guvern:
• Creșterea transparenței procesului de achiziții publice;
• Îmbunătățirea climatului pentru desfășurarea afacerilor în țară;
• Conformarea instituțiilor de stat și a agenților economici cu politicile și reglementările
din domeniul achizițiilor publice;
• Evidența tranzacțiilor de achiziție în timp real și analiza tendințelor procurărilor
efectuate;
• Oferirea instrumentelor de analiză și raportare din domeniul achizițiilor publice;
• Creșterea economiilor statului din contul reducerii costurilor de administrare a
achizițiilor.
Beneficii pentru cumpărătorii de produse și servicii:
• Reducerea costurilor de administrare a procedurilor de achiziții publice;
• Proces facil de efectuare a comenzilor/solicitărilor de produse și servicii;
• Creșterea productivității instituțiilor prin reducerea timpului funcționarilor implicați
direct sau indirect în procesul de achiziții. Aceasta le oferă funcționarilor publici posibilitatea să
se concentreze asupra funcțiilor și sarcinilor cu prioritate mai înaltă;
• Asigurarea unei proporții optime dintre prețul și valoarea produselor achiziționate;
• Stocarea și gestionarea centralizată a informației despre furnizori;
• Reducerea timpului pentru obținerea produselor și serviciilor.
Beneficii pentru furnizori:
• Reducerea costurilor administrative în procesul de achiziții publice;
• Simplificarea procedurilor de achiziții;
• Creșterea transparenței procesului de achiziții publice;
• Standardizarea procedurilor de achiziții pentru utilizatorii achizițiilor electronice;
• Existența unui mediu de concurență regulamentar;
• Reducerea costurilor de desfășurarea a afacerii;
• Îmbunătățirea accesului la achizițiile publice pentru companiile mici și mijlocii și pentru
agenții economici cu sediul în diferite regiuni ale țării;
• Simplificarea procesului de interacțiune cu instituțiile statului și reducerea costurilor
prin utilizarea unei singure interfețe pentru furnizarea produselor și serviciilor pentru Guvern;
• Acces la informația istorică despre achizițiile efectuate care permit furnizorilor să
estimeze corect și competitiv prețurile pentru ofertele sale.
Funcționalitățile unui sistem modern de achiziții electronice
Pentru optimizarea maximă a proceselor și minimizarea costurilor acestora în termeni de
timp și resurse financiare, toate procesele de lucru în cadrul achizițiilor și sistemele
informaționale implicate trebuie sa fie integrate și interconectate între ele. Sistemul
informațional integrat de achiziții publice poate avea o arhitectură centralizată unde toate
funcționalitățile vor fi implementate de către un sistem informațional unic sau poate avea o
arhitectură decentralizată formată din mai multe sisteme informaționale integrate între ele. Mai
jos sunt prezentate principalele funcționalități și componente ale unui sistem modern de achiziții
electronice.
Funcționalități:
• Existența unui singur punct de acces pentru participarea la achizițiile publice atât pentru
contractanții cât și pentru furnizori. Singurul punct de acces reprezintă un portal, pagină web sau
interfață publică al unui sistem de achiziții electronice;
• Înregistrarea online a participanților la licitație;
• Expedierea ofertelor în format electronic;
• Notificarea agenților economici în format electronic despre licitațiile deschise și oferirea
accesului la setul de documente necesare pentru informare și participare la licitație;
• Gestionarea procesului de evaluare, selecție și contractare în format electronic;
• Efectuarea plăților în format electronic pentru achizițiile publice;
• Utilizarea sistemului informațional de gestionare a facturilor fiscale în procesul de
achiziții publice;
• Integrarea sistemelor de achiziții publice cu sistemele informaționale ale Autorităților
Publice;
• Elaborarea, semnarea și expedierea în format electronic a contractelor de achiziții.
Componente:
• Registrul produselor comerciale și sistem de clasificare a bunurilor
• Registrul produselor și serviciilor contractate și procurate
• Implementarea unui sistem integrat de cercuit al documentelor în format electronic
pentru gestionarea informației aferente achizițiilor publice în cadrul AAP și instituțiilor
contractante.
• Sistem de analiză și evaluare a performanței de executare a contractelor de către
contractanți
• Registrul achizițiilor planificate de către fiecare autoritate contractantă
• Sistem de autentificare securizat și utilizarea semnăturilor digitale în procesul de
semnare și aprobare a documentelor.
Funcționalitățile și componentele care necesită a fi implementate în Moldova
Etapa I (1-2 ani)
• Elaborarea registrul produselor comerciale și sistem de clasificare a bunurilor;
• Elaborarea registrului produselor și serviciilor contractate și procurate;
• Elaborarea registrului furnizorilor și evaluarea performanței acestora;
• Elaborarea sistemului de expediere a ofertelor în format electronic;
• Utilizarea facturilor electronice;
• Efectuarea plăților electronice.
Etapa II (3-5 ani)
• Elaborarea, semnarea și expedierea în format electronic a contractelor de achiziții
• Elaborarea unui sistem de analiza și monitorizare a procesului de achiziții publice
Principalele impedimente în dezvoltarea achizițiilor electronice sunt:
• Lipsa unei strategii de dezvoltare a achizițiilor electronice
• Lipsa unei abordări de prestare a serviciilor pentru facilitarea mediului pentru
antreprenori
• Lipsa capacității gestionare a proiectelor de dezvoltare TI.
• Lipsa promovării posibilității de utilizare a achizițiilor publice.
Concluzie
Procesul de descentralizare prin care trece Republica Moldova se răsfrânge şi asupra
domeniului de achiziţii publice. Acordarea unor atribuţii şi împuterniciri extinse autorităţilor
contractante presupune în acelaşi timp existenţa capacității acestora, realizarea unei
responsabilizări efective și un sistem echilibrat de control. În acest sens o importanță crucială o
are respectarea principiilor de transparență pe tot procesul achizițiilor publice. De asemenea,
introducerea cât mai rapidă a sistemelor de achiziții electronice, cooperării în procesul de
achiziții a autorităților contractante și trecerea lentă la procurarea serviciilor de achiziții publice
de la agenții specializate sunt direcțiile care vor contribui la îmbunătățirea calității achizițiilor.
Totodată, constrângerile și problemele existente în sistemul de achiziții publice sunt
multiple atât din interiorul sistemului cât și din afara acestuia. și cu o mare pondere a celor din
mediului extern acestui sistem. Ținând cont de faptul că factorii de succes în asigurarea unor
achiziții calitative se extind și în afara controlului nemijlocit al Agenției, rolul de bază al
Ministerului Finanțelor este ca prin politicile sale să promoveze controlul intern pe domeniul
achizițiilor, sporirea controlului prin Inspecția Financiară și sporirea măsurilor de
responsabilizare în procesul de executare a bugetului.
Cadrul legal și de proceduri privind achizițiile publice, chiar dacă nu este perfect nu este
cauza care generează cele mai multe riscuri de pierderi în achiziții. Principalele cauze sunt mai
curând legate de controlul slab al rezultatelor achizițiilor și managementului inadecvat al
riscurilor. Autoritățile contractante acordă puțină atenție analizei factorilor și constrângerilor
existente cu scopul de a elabora măsurile necesare pentru îmbunătățirea situației. Astfel, este
necesar de pus mai mare accent pe controlul rezultatelor, atât din interiorul autorității
contractante cât și din partea executorilor primari de buget și/sau autorităților ierarhic superioare.
Rapoartele de executare a bugetelor întocmite de toate autoritățile contractante trebuie să includă
date suficiente și relevante în privința rezultatelor obținute din achiziții și informații privind
rezultatele evaluărilor post-achiziții.
Bibliografie
Surse monografice:
1. Achiziții publice: transparență sau opacitate, Centru „Acces-Info” Chișinău 2009.
2. Aplicarea dodului de conduit a funcționarului public din Republica Moldova, Cancelariu
de stat a Republicii Moldova, Chișinău 2013.
3. Achizițiile publice și etica Publică: Viziuni privind combaterea corupției, Efim Obreja,
Viorelia Gîscă, Teodor Potîrniche, Chișinău 2002.
4. Achiziții publice în Republica Moldova: Probleme și soluții, Dumitru Budianschi, Denis
Cenușă, Olesea Stamate, Serghei Merjan, Chișinau 2014.
Surse web:
5. http://www.expert-grup.org
6. http://tender.gov.md/ro