Sunteți pe pagina 1din 4

Obiectul: Geografie

Clasa: a-X-a
Subiectul : Resursele hidrosferei
Tipul lecției: mixtă

Competențe specifice:
- să utilizeze terminologia științifică specifică disciplinei, pentru prezentarea unei
informații de geografie economică
- sesizarea unor succesiuni de fenomene și procese social economice
- citirea și interpretarea informației grafice și cartografice de geografie economică
- argumentarea unui demers explicativ
Obiective operaționale:

La sfîrșitul lecției elevii vor fi capabili să:


O1- să localizeze pe harta fizică a lumii, principalele resurse ale hidrosferei
O2- să menționeze modul de valorificare a apelor continetale în industria energetică, folosind
harta fizică a lumii;
O3- să precizeze domeniile de activitate în care este valorifictă apa;
O4 – să localizeze statele cu centrale maree-motrice;
O5-să prezinte avantajele și dezvantajele construirii unei hidrocentrale
Strategii didactice:

Metode didactice folosite: conversația, expunerea, explicația, problematizarea, lucrul cu


harta fizică a lumii, lucrul cu atlasul geografic

Mijloace didactice: harta fizică a lumii,harta politica a lumii, atlasul geografic, manualul,

Forma de organizare: frontal și individual

Bibliografie:
Manualul de geografie, clasa a-X-a;
Ciulache Sterie,2004, Meteorologie și climatologie, Editura Universitară, București,
Maria Eliza Dulamă,1996 , Didactica geografiei, Clusium,
Nicolae Ilinca, 2000, Didactica Geografiei, București,
Schema lecției-Resursele hidrosferei

A.Apele continentale
B.Apa bazinelor oceanice
A.Apele continentale reprezentate de –fluvii, lacuri, apele subterane, ghețari și zăpezi
permanente.
Valorificarea apelor continentale:
- apa sursă de viață
- apa în industrie-industria energetică, hidrocentrale
avantajele hidrocentralelor-poluare redusă, energie electrică la un preț mai mic,
refolosirea apei,
dezavantajele-impiedică migrația peștilor, pericolul pentru unele delte, strămutarea
unor localități,
Hidrocentrale s-au amenajat pe fluviile: Columbia(Grand Coulee), Parana( Itaipu),
Mississippi, Nil( Aswan), Congo( Inga), Chang Jiang( Trei Defilee), Dunărea, Enisei, Gange,
Indus,
- în transport Canalul fluviilor Dunăre –Main –Rihn
- în turism-croaziere
- comerț
B.Utilizarea în- industrie- centrale maree motrice în Franța, Canada, S.U.A.
- transport
- turism
-comerț
- apă potabilă prin desalinizare ăn statele din apropierae Golfului Persic
- extracția resurselor- nichel , crom, săruri de potasiu
Momentele Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii Evaluare
lecției didactice
Moment - pregătirea clasei, controlul prezenței, verificarea - elevii pregătesc caietele, manualul, atlasul observarea
organizatoric materialului didactic geografic
Verificarea - se verifică resursele litosferei - elevii ascultă întrebarea, se gîndesc Lucrul cu Analizează
cunoștințelor - enumerați și localizați patru bazine și formulează răspunsurile, harta răspunsurile
dobăndite carbonifere din Europa, - vin la hartă și localizează statele Conversația primite
anterior - localizați pe harta politica a lumii patru
state cu resurse de petrol ce au ieșire la
Golful Persic
- localizați pe harta trei state cu minereuri
de fier
- localizați trei state cu resurse de petrol din
Africa
Captarea Care sunt învelișurile Pămîntului? -ascultă întrebarea și formulează răspunsul. Conversația
atenției
Anunțarea Elevii sunt anunțați că vor discuta despre - notează în caiete titlul lecției. Conversația
temei resursele hidrosferei, se notează pe tablă titlul
lecției
Desfășurarea Elevii sunt întrebați prin ce sunt reprezentate - ascultă întrebarea și formulează Conversația Analizează
propriu-zisă a resursele de apă ale Terrei.Se notează pe tablă – răspunsul-resursele Terrei sunt Explicația răspunsurile
lecției Apele continentale și Apa bazinelor oceanice. reprezentate prin apele continentale Lucrul cu primite
Elevii sunt întrebați prin ce sunt reprezentate și apele bazinelor oceanice. harta
apele continetale.Se notează – fluvii, lacuri, apele - Răspund prin ce sunt reprezentate
subterane, ghețari și calote glaciare. apele continentale, localizează
Se localizează pentru fiecare continent fluvii, fluviile, lacurile , precizează zonele
lacuri, se enumeră zone-regiuni cu ghețari. cu ghețari de pe glob,
Cu ajutorul elevilor se precizează care sunt - Sunt localizate fluvii pe care s-au
domeniile de activitate în care se folosește apa- amenajat hidrocentrale
industria energetică( hidrocentrale pe fluviile - Precizează avantajele și
Columbia, Parana, Nil, Congo, Chang Jiang, dezavantajele construirii unei
Volga, Enisei, Dunăre,Gange, Indus, hidrocentrale, notează în caiete.
Brahmaputra). - Precizează care sunt celelalte
Se precizează împreună cu elevii care sunt domenii de activitate în care este Conversația
avantajele( costuri reduse, poluare mică, apa valorificată apa de pe continent. Explicația
poate fi folosită apoi în agricultură, industrie), cît - Notează în caiete noțiunile noi Lucrul cu
și dezavantajele( impiedică migrația peștilor, - Localizează pe hartă harta
strămutarea unor localități, timp îndelungat pînă Expunerea
de construește o hidrocentrală, fluviul nu mai
trasportă o cantitate mare de aluviuni, de aceea
unele delte pot fi afectate).
Se analizează celelalte de activitati în care este
valorificată apa- în agricultură( se enumeră fluvii
pe care s-au amenajat sisteme de irigații-Nil,
Mississippi, Volga,Enisei), în industrie, în turism,
în transport, pentru viața oamenilor.
Se discută despre bazinele oceanice, și
valorificarea apei- in ind energetică- centrale
mareemotrice în Franța, Canada, S.U.A..Apa
mărilor poate fi utilizată și ca apă potabilă prin
desalinizare in statele din Golful Persic.
Asigurarea -se face o verificare frontală a cunoștințelor noi - ascultă întrebările și formulează Conversația Analizează
feed-back-ului - enumerați trei avantaje ale construirii unei răspunsurile Dialogul răspunsurile
hidrocentrale primite
- localizați cinci fluvii de pe Terra pe care s-au
amenajat hidrocentrale
- argumentați afirmația „apa- sursă de
viață”( patru argumente).

Precizarea Se cere elevilor să licalizeze pe harta mută Notează cerința Conversația


temei pentru fluviile pe cre s-au amenajat hidrocentrale.
acasă