Sunteți pe pagina 1din 36

Pagina 1 / 37

PERSONAL TESA (ADMINISTRATIV)

(il include si pe contabil)

Page 1 / 37
Pagina 2 / 37

PROCESUL DE MUNCĂ

Personalul TESA birouri (director, contabil, economist, inspector personal, inspector


salarii, operator calculator, funcţionar administrativ, etc.) asigură conducerea, coordonarea,
executarea şi supravegherea tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul SC ……………. SRL
…………. în conformitate cu dispoziţiile legale şi interesele acţionarilor.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
-calculatoare personale
-imprimante
-autoturisme
SARCINA DE MUNCĂ
În conformitate cu Fişa postului, personalul administratirv are următoarele sarcini de
muncă :

 Organizează şi asigură la nivelul societăţii desfăşurarea activităţii economice privind


folosirea eficientă a mijloacelor financiare de care dispune, gestionarea patrimoniului în
conformitate cu Legea Contabilităţii şi instrucţiunile/ procedurile primite de la Direcţia
Economică, precum şi a altor acte normative care reglementează activitatea financiar -
contabilă.
 Ia măsuri pentru asigurarea fondului informaţional necesar acestor activităţi,
operaţionalizarea şi precizarea acţiunilor solicitate de acestea la nivel de societate;
 Stabileşte proceduri de lucru/instrucţiuni şi decizii interne care să reglementeze
desfăşurarea operativă şi eficientă a activităţii economice a societăţii.
 Răspunde pentru desfăşurarea eficientă a activităţii financiar - contabile, pentru
gestionarea eficientă a patrimoniului societăţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 Răspunde pentru oportunitatea şi calitatea informaţiilor transmise şi a documentelor
elaborate şi avizate.
 Asigură întocmirea anuală a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli (B.V.C.) al
societăţii şi urmăreşte realizarea obiectivelor bugetare aprobate.
 Ia măsuri pentru elaborarea în termen a B.V.C. (înainte de începerea perioadei la care se
referă) într-o dimensiune participativă şi avizează acest document.
 Răspunde faţă de conţinutul , fundamentarea şi calitatea prevederilor B.V.C. al societăţii,
precum şi de încadrarea în cheltuielile aprobate.
 Propune şi urmăreşte corecţia B.V.C. la nivel de societate, funcţie de volumul, structura
abaterilor, modificările programului de producţie, numărul de personal, etc.
Page 2 / 37
Pagina 3 / 37

 Ia măsuri pentru stabilirea şi fundamentarea elementelor care conduc la corecţia B.V.C. şi


transmiterea datelor la Direcţia Economică pentru aprobare şi corectarea corespunzătoare
a B.V.C. la nivel de societate.
 Răspunde de oportunitatea, fundamentarea şi eficienţa unor astfel de corecţii la B.V.C.
 Organizează şi asigură funcţionarea normală şi eficientă a contabilităţii societăţii pentru
verificarea, înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiilor contabile,
consemnarea în documente legale pe secţiuni specifice: operaţii patrimoniale, costuri,
venituri, pierderi, etc., în vederea întocmirii situaţiilor contabile de încheiere, evidenţă, pe
comenzi şi produse; întocmirea listei comenzilor închise, evidenţa cheltuielilor efective şi
pe articole de calculaţie, etc.;
 Execută controlul ierarhic preventiv.
 Nominalizează persoanele ce vor întocmii aceste situaţii şi operaţii;
 Stabileşte sarcini, competenţe şi responsabilităţi.
 Ia măsuri pentru respectarea legalităţii, a termenelor de transmitere, înregistrarea,
prelucrare şi stocare a informaţiilor şi documentelor contabile.
 Acordă sau respinge după caz, viza de control preventiv pentru operaţiile contabile ale
societăţii.
 Răspunde de fundamentarea şi legalitatea situaţiilor informaţionale şi de termenele de
realizare.
 Răspunde pentru corectitudinea elementelor contabile transmise la serviciul Contabilitate
Generală în vederea elaborării bilanţului contabil al societăţii.
 Asigură prin personalul de specialitate al compartimentului, culegerea, prelucrarea,
înregistrarea şi transmiterea elementelor contabile şi abaterilor de la cheltuielile
(costurile) normate.
 Decide în legătură cu limitele de toleranţă şi cuantumul abaterilor de la cheltuielile
(costurile) normate; face propuneri în acest domeniu.
 Verifică şi avizează antecalculaţiile de preţ stabilite la nivelul fabricii/secţiei
independente în vederea transmiterii la serviciul Costuri - Preţuri.
 Informează Directorul Economic şi conducătorul societăţii asupra abaterilor/depăşirilor
constatate.
 Are obligaţia de a respecta metodologia de tratare a informaţiilor referitoare la abateri.
 Răspunde de corectitudinea şi fundamentarea informaţiilor transmise la Direcţia
Economică.
 Organizează efectuarea de analize economice periodice ale execuţiei bugetare la nivel de
societate, activităţi, produse, cheltuieli de regie, etc.
 Stabileşte măsuri pentru asigurarea fondului informaţional necesar analizei; face
propuneri de îmbunătăţire a condiţiilor de îndeplinire a prevederilor bugetare ale
societăţii şi pentru reducerea cheltuielilor de regie aprobate.
Page 3 / 37
Pagina 4 / 37

 Urmăreşte încadrarea cheltuielilor efective în valoarea cheltuielilor de regie planificată


prin buget.
 Informează Directorul Economic şi conducătorul societăţii asupra depăşirilor constatate.
 Răspunde de efectuarea periodică a unor astfel de analize şi de realismul propunerilor
avansate Directorului .
 Răspunde de încadrarea cheltuielilor de regie în planificat.
 Asigură evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, operaţiunilor patrimoniale ale societăţii, a
amortizării aferente gradului de utilizare stabilit la sfârşitul exerciţiului financiar anterior,
asigurând calculul gradului de utilizare şi regularizarea amortizării incluse în costuri la
finele exerciţiului financiar;
 Organizează inventarierea anuală sau ori de câte ori este nevoie a mijloacelor economice
ale fabricii/secţiei independente în conformitate cu prevederile legilor în vigoare şi cu
procedurile stabilite de Serviciul Contabilitate Generală.
 Organizează şi asigură conform planului de conturi, înregistrarea analitică a operaţiilor
financiar - contabile; situaţia valorică a cheltuielilor de producţie; decontarea producţiei
sub aspectul preţului de cost, etc.
 Asigură evidenţa contabilă a producţiei marfă livrată şi facturată, cheltuielile la 1000 lei
producţie marfă, preţ de cost, productivitate, cheltuieli de regie, etc. ale societăţii.
 Asigură ţinerea evidenţei contabile a rebuturilor şi remanierilor, urmăreşte recuperarea
cheltuielilor.
 Asigură şi urmăreşte la nivel de societate, activitatea de stabilire şi calculare a drepturilor
şi obligaţiilor salariale pentru tot personalul.
 Asigură prelucrarea operaţiilor economice financiare, asigurând întocmirea evidenţelor
primare a activităţii financiar - contabile a societăţii, cu privire la colectarea costurilor
efective şi repartizarea lor pe cheltuieli directe şi indirecte, decontarea costurilor,
efective, etc.
 Acordă asistenţă economică de specialitate celorlalte compartimente şi sectoare de
producţie societate în legătură cu activitatea financiar - contabilă şi asigurarea integrităţii
patrimoniale acestei unităţi economice.
 Participă la elaborarea strategiei şi politicii financiar - contabile a societăţii.
 Asigură prin personalul în subordine elaborarea situaţilor informaţionale specifice,
completarea registrelor de casă, emiterea şi difuzarea controlată a documentelor,
gestionarea şi păstrarea lor în conformitate cu prevederile legale.
 Întocmeşte structurile organizatorice ale direcţiilor, departamentelor, fabricilor, secţiilor,
compartimentelor, atelierelor societăţii în conformitate cu organigrama unităţii şi
numericul de personal angajat şi asigură transmiterea controlată a acestor documente,
după aprobarea lor de către conducere, la subunităţile funcţionale şi operaţionale ale
unităţii;

Page 4 / 37
Pagina 5 / 37

 Asigură întocmirea şi reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare


(R.O.F.) al societăţii în concordanţă cu organigrama aprobată de Consiliul de
Administraţie;
 Asigură multiplicarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al unităţii şi
transmiterea controlată a secţiunilor din regulament la direcţii, departamente, fabrici şi
secţii de producţie pentru implementarea în sistem;
 Acordă asistenţă de specialitate şi participă la întocmirea unor fişe a postului pentru
funcţiile de conducere ale compartimentelor funcţionale şi operaţionale din structura
unităţii;
 La solicitarea conducerii, analizează datele şi propune elementele informaţionale
necesare unor decizii sau dispoziţii de serviciu, pentru îmbunătăţirea activităţii unităţii;
 Participă în cadrul comisiilor de evaluare, promovare şi de rezolvare a contestaţiilor
pentru diferite categorii de personal din unitate;
 Participă la întocmirea de norme şi structuri organizatorice de personal pentru fabrici şi
secţii de producţie şi normative de personal pentru formaţiile de lucru pe tipuri de
activităţi;
 Participă la proiectarea şi optimizarea structurilor organizatorice a fabricilor şi secţiilor de
producţie pentru îmbunătăţirea relaţiilor de producţie şi a circuitului informaţional în
societate;
 Asigură asistenţă de specialitate la fabrici, secţii de producţie şi compartimentele
funcţionale pentru actualizarea fişei postului şi îmbunătăţirea sistemului informaţional;
 La solicitarea conducerii participă la efectuarea de analize şi controale pentru asigurarea
utilizării eficiente a personalului;
 Asigură întocmirea şi reactualizarea Regulamentului Ofiţerului de serviciu pe societate;
 Asigură evidenţa fişei postului şi funcţiei pentru personalul TESA la nivel de unitate în
conformitate cu structura organizatorică aprobată;
 Participă la întocmirea şi reactualizarea documentaţiei privind activitatea procesuală a
managementului general al calităţii;
 Este responsabil cu managementul calităţii la nivelul departamentului, având principala
atribuţie de a asigura interfaţa între activitatea procesuală a serviciului şi Direcţia Calitate
în conformitate cu procedurile de sistem aprobate.
 Poate face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţiilor de resurse umane, management -
organizare a societăţii;
 Răspunde de realizarea atribuţiilor şi sarcinilor care îi revin;
 Răspunde de calitatea, eficienţa şi fundamentarea lucrărilor efec-tuate;
 Are obligaţia de a-şi îmbunătăţi continuu nivelul de pregătire profesională în vederea
lărgirii orizontului de cunoştinţe;
 Respectă prevederile R.O.I. şi ale Contractului Colectiv de Muncă;
 Răspunde de respectarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă;
Page 5 / 37
Pagina 6 / 37

 Are obligaţia să respecte caracterul secret sau confidenţial al informaţiilor cu care vine în
contact.
 Participă la întocmirea procedurilor referitoare la angajarea/promovarea personalului, în
scopul asigurării condiţiilor prevăzute de Manualul Calităţii.
 Ia măsuri pentru respectarea procedurilor ISO 9001 în activitatea de selecţie, examinare,
promovare, angajare a personalului; Sesizează orice încălcare a procedurilor ISO 9001 şi
face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
 Ia toate măsurile necesare pentru pregătirea şi buna desfăşurare a concursurilor organizate
în vederea selectării/promovării personalului din societate, în acest scop:
 Elaborează planul de învăţământ şi programele analitice pentru cursurile de calificare şi
recalificare;
 Verifică şi vizează adeverinţele/certificatele care atestă absolvirea cursurilor organizate în
cadrul societăţii;
 Face propuneri pentru folosirea eficientă a echipamentelor de calcul/birotică din dotarea
serviciului;
 Propune teste pentru determinarea competenţei personalului;
 Întocmeşte diverse informări referitoare la problemele de care se ocupă;
 Ia parte, atunci când conducerea consideră necesar, la acţiuni de îndrumare şi control ce
se desfăşoară în cadrul societăţii;
 Participă la rezolvarea eventualelor contestaţii în urma examinărilor/ concursurilor sau a
negocierilor salariale;
 Verifică toate adeverinţele şi duplicatele eliberate în cadrul serviciului pentru salariaţii
care solicită acte referitoare la pregătirea lor profesională, la grupele de muncă, sau la
perioada în care au lucrat în străinătate prin detaşare;
 Se documentează permanent în legătură cu problemele legislative referitoare la modul de
acordare a grupelor de muncă;
 Participă la întocmirea de studii, diverse analize, verificări de situaţii, anchete;
 În activitatea sa exercită şi alte sarcini sau lucrări care sunt dispuse de şeful servciului sau
conducerea societăţii.
 Certifică sub semnătură:
o listele de cursanţi în diverse forme de pregătire profesională;
o procesele verbale de examinare în urma concursurilor susţinute;
o adeverinţe/certificate referitoare la pregătirea profesională;
o adeverinţe/tabele referitoare la grupele de muncă.
 Exercită dreptul de control asupra modului de acordare a grupelor de muncă şi a înscrierii
acestora în actele justificative.
 Gestionează şi administrează documentele primare transmise spre prelucrare precum şi
rezultatele prelucrărilor pe perioada cât se află în zona de activitate;

Page 6 / 37
Pagina 7 / 37

 Informează asupra anomaliilor şi erorilor constatate ca urmare a efectuării operaţiei de


transpunere a informaţiei de pe document pe suportul de prelucrare conform indicaţiilor
şi a metodologiei stabilite;
 Face propuneri de modificare a aplicaţiilor sau tehnologiilor în scopul utilizării raţionale
şi eficiente a echipamentului şi a diminuării efortului propriu.
 Urmăreşte ca la locul de muncă să fie ordine şi curăţenie şi ia toate măsurile necesare în
acest scop.
 Respectă Normele de Tehnica Securităţii Muncii pentru unităţile de informatică, Normele
de Pază şi Stingerea Incendiilor;
 Cunoaşte şi respectă legislaţia în vigoare precum şi toate actele normative care
guvernează activitatea de informatică;
 Are îndatorirea de a-şi îmbunătăţii continuu nivelul de pregătire profesională prin lărgirea
orizontului de cunoaştere, realizarea unor lucrări de calitate, manifestarea iniţiativei şi
spiritului creator în rezolvarea sarcinilor proprii cât şi pentru bunul mers al activităţii
serviciului în ansamblu, precum şi ataşament faţă de interesele generale ale societăţii;
 Are obligaţia să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului
compartimentului dată în baza R.O.I.;
 Poate face propuneri pentru îmbunătăţirea muncii în compartimentul în care lucreză;
 Răspunde de respectarea termenelor stabilite de şeful de compartiment pentru executarea
lucrărilor;
 Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;
 Răspunde de buna păstrare a echipamentelor pe care le deserveşte din dotare, se îngrijeşte
de supravegherea operaţiilor de reparaţii şi întreţinere pentru asigurarea funcţionării
corespunzătoare a acestora;
 Răspunde de respectarea programului de lucru şi folosirea întegrală a timpului de muncă;
 Are obligaţia să acţioneze pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei
neglijenţe în păstrarea şi administrarea bunurilor;
 Răspunde de respectarea prevederilor R.O.I. şi C.C.M.;
 Răspunde de respectarea dispoziţiilor şi indicaţiilor date de şeful serviciului în
problemele de care se ocupă în cadrul sarcinilor proprii;
 Răspunde de dactilografierea, manipularea şi păstrarea documentelor în condiţiile legii.
 Răspunde de respectarea programului de lucru şi de folosirea integrală a timpului de
lucru;
 Urmăreşte aplicarea corectă a prevederilor regulamentelor şi hotărârilor aprobate de
conducerea unităţii şi a legislaţiei în vigoare privind salarizarea şi încadrarea personalului
din societate.

Page 7 / 37
Pagina 8 / 37

 Asigură şi ţine la zi evidenţa la nivelul societăţii cu privire la salarizare (stat de funcţiuni,


grila de salarizare, decizii cu privire la: angajarea personalului TESA, transfer, detaşare,
modificare a funcţiei, a salariului, sancţiuni).
 Confirmă legalitatea negocierii salariului prin verificare a tuturor anexelor la Contractul
Individual de Muncă al personalului TESA din societate privind încadrarea corectă a
personalului în clasele grilei de salarizare, a sporurilor şi alte drepturi băneşti.
 Sesizează şeful direct asupra neconformităţilor constatate cu privire la problemele de
salarizare a personalului TESA ţinând cont de prevederile legale şi ale C.C.M.
 Urmăreşte încadrarea corespunzătoare a personalului TESA în clasele de salarizare
prevăzute în grila de salarizare şi încadrarea în normativele de personal şi în
organigramele aprobate.
 Avizează fişele de angajare ale personalului TESA pentru respectarea condiţiilor care
trebuie să le îndeplinească solicitanţii pentru posturile vacante, înscrie limitele de
salarizare corespunzătoare funcţiei în raport cu pregătirea solicitanţilor, întocmeşte
proiectul deciziilor de angajare sau deciziilor de numire pe post a persoanei promovate şi
urmăreşte aprobarea acestora - conform procedurii pentru ocuparea posturilor vacante.
 Asigură evidenţa deciziilor şi dispoziţiilor de serviciu la nivel de unitate.
 Înregistrează şi arhivează toate documentele privind angajările, promovările,
transferările, sancţiunile, pensionările, disponibilizările la nivelul societăţii.
 Are obligaţia să respecte caracterul confidenţial sau secret al informaţiilor cu care vine în
contact.
 Are obligaţia să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea şefului direct în condiţiile
stabilite prin Regulamentul Intern.
 Are îndatorirea de a-şi îmbunătăţi continuu nivelul de pregătire profesională, de a fi la
curent cu noile reglementări în domeniul salarizării precum şi ataşament faţă de interesele
generale ale societăţii.

MEDIUL DE MUNCĂ

Personalul TESA birouri îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă (clădire


administrativă, depozite, autoturism) şi în aer liber. Clădirea administrativă, depozitele şi incinta
acestora se caracterizează prin :
-iluminat natural şi artificial
-curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în clădiri sau funcţionării
necorespunzătoare a instalaţiilor de climatizare
-zgomot datorat funcţionării echipamentelor tehnice
-temperatură ridicată sau scăzută, în funcţie de anotimp
-pulberi rezultate din activitatea de manipulare a produselor textile

Page 8 / 37
Pagina 9 / 37

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI


A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie
Factori de risc mecanic :
-prindere, lovire, strivire de către organele de maşini în mişcare ale echipamentelor
tehnice (electrostivuitor, transportor textile, etc.) în timpul deplasării personalului TESA birouri,
in secţiile productive, pentru verificarea locurilor de muncă şi a modului de îndeplinire a
sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine
-organe de maşini în mişcare-prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie
(mâneci, eşarfe, etc.) de către transmisiile prin curele ventilator/pompă de apă, curea distribuţie,
în caz de defecţiune, la deplasările cu autoturismul şi conducerea acestuia de către personalul
TESA birouri
-prindere, lovire, strivire de către mijloacele de transport auto şi CF la deplasarea prin
incinta societăţii sau pe drumurile publice în caz de accident rutier
-autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale
echipamentelor tehnice lângă care se poate afla personalul TESA birouri la un moment dat
(electrostivuitor, transportor textile, compresoare de aer, centrală termică, etc.) la verificarea
locurilor de muncă
-căderi de obiecte de birou (calculatoare, imprimante, televizoare, etc.) amplasate
necorespunzător
-căderi de materiale sau piese depozitate necorespunzător, pe lângă care poate circula
personalul TESA birouri la un moment dat, în timpul deplasărilor prin depozite
-proiectare de corpuri sau particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia în
timpul circulaţiei cu autoturismul
-proiectare de particule de oţel incandescente rezultate în timpul operaţiunilor de
revizie /reparaţie (polizare, sudare electrică şi autogenă) şi în raza de acţiune a cărora se poate
afla personalul TESA birouri în timpul verificării locurilor de muncă
-jet de ulei la fisurarea accidentală a circuitelor hidraulice a echipamentelor tehnice şi în
apropierea cărora se poate afla personalul TESA birouri la un moment dat
-contact accidental direct cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăioase,
abrazive) la deplasarea personalului TESA birouri în depozite
-explozii datorate exploatării necorespunzătoare, defectelor ascunse, sau a altor cauze a
recipienţilor butelie pentru gaze tehnice utilizate la lucrările de sudare oxigaz, a cazanelor din
centrala termică sau a recipienţilor sub presiune pentru stocarea aerului comprimat şi pe lângă
care se poate deplasa la un moment dat personalul TESA birouri

Page 9 / 37
Pagina 10 / 37

Factori de risc termic


-contactul accidental cu suprafeţe foarte calde (scântei sau suprafeţe proaspăt sudate) la
deplasarea personalului TESA birouri în incinta depozitului pentru verificarea locurilor de
muncă
-flacări, flame de la sudarea electrică la deplasarea personalului TESA birouri prin zone
în care se efectuează lucrări de întreţinere/reparaţie
-contact accidental cu suprafeţe foarte reci (în anotimpul rece)
Factori de risc electric
-electrocutare prin atingere directă şi/sau indirectă – panouri electrice deschise,
improvizaţii la realizarea legăturilor, prize de pământ discontinui, etc., la verificarea de către
personalul administrativ a locurilor de muncă
Factori de risc chimic
-contactul accidental cu substanţe inflamabile (uleiuri, carburanţi, etc.) la deplasarea
personalului TESA birouri prin incinta societăţii
B. Factori de risc proprii mediului de muncă
Factori de risc fizic :
-temperatura aerului prea scăzută în incinta biroului, în anotimpul călduros, datorită
reglării necorespunzătoare a instalaţiei de aer condiţionat
-temperatura aerului ridicată sau prea scăzută la deplasarea prin incinta depozitului
-curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile incăperii
-zgomot, peste limita admisă, datorat funcţionării echipamentelor tehnice din depozit
-nivel de iluminare artificială scăzut în incinta societăţii
-radiaţii infraroşii provenite de la sudarea electrică la verificarea lucrărilor de reparaţii
-pulberi pneumoconiogene, peste limita admisă, la manipularea manuală a materialelor
textile din depozite şi în apropierea cărora se poate afla, la un moment dat, personalul TESA
birouri
-calamităţi naturale (seisme)

Page 10 / 37
Pagina 11 / 37

C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


Suprasolicitare psihică
-ritm de lucru mare (la intocmirea bilanţului semestrial şi anual, etc.)
-solicitare permanentă a atenţiei în timpul conducerii personale a autoturismului, decizii
dificile în timp scurt-intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul
deplasării în condiţii atmosferice grele-ceaţă, ploaie, ninsoare)
D. Factori de risc proprii executantului
Acţiuni greşite-executarea defectuoasă de operaţii :
-circulaţie pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente
sau într-un stadiu avansat de oboseală la conducerea personală a autoturismului
-executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe
drumurile publice, la conducerea personală a autoturismului
-circulaţia pe drumurile publice fără închiderea centurii de siguranţă la conducerea
personală a autoturismului
-circulaţia pe drumurile publice cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia
electrică, instalaţia de frânare, la conducerea personală a autoturismului
-neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică în timpul circulaţiei pe
drumurile publice, la conducerea personală a autoturismului
-întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la
coborâre), în timpul deplasării pe drumurile publice, la conducerea personală a autoturismului
-dispoziţii (comenzi) greşite date subordonaţilor pentru efectuarea unor operaţii, care pot
conduce imediat sau ulterior la accidente (ex. utilizarea de materiale necorespunzătoare,
utilizarea unor echipamente tehnice cu defecţiuni sau nedotate cu toate dispozitivele de
protecţie etc.)
-nesincronizări de operaţii, în sensul întârzierii sau devansării efectuării acestora şi care
pot conduce imediat sau ulterior la accidente (ex. neefectuarea reparaţiei unor echipamente
tehnice sau punerea în funcţiune a acestora înainte de dotarea cu toate dispozitivele de protecţie
prevăzute în cărţile tehnice)
-pornirea sau oprirea arbitrară a echipamentelor tehnice
-deplasări, staţionări în zone interzise, periculoase
-cădere la acelaşi nivel în timpul deplasării de la un loc de muncă la altul prin alunecare,
dezechilibrare sau împiedicare
-nerespectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii elaborate în cadrul societăţii, a regulilor de
exploatare, întreţinere şi reparaţie menţionate în cărţile tehnice ale echipamentelor tehnice

Page 11 / 37
Pagina 86 / 37

SC ………… SRL NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 20


……………………… FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DURATA EXPUNERII : 8 h/sch.
LOCUL DE MUNCĂ :
DE MUNCĂ ECHIPA DE EVALUARE:
FIŞA NR. ….. Evaluatori autorizaţi, consultanţi, medic de
PERSONAL ADMINISTRATIV
medicina muncii, conducătorul locului de muncă
CONSE-
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CLASA CLASA
COMPONENŢA FACTORI DE CINŢA NIVEL
A FACTORILOR DE RISC DE DE
SISTEMULUI RISC MAXIMĂ PARŢIAL
GRAVI- PROBA-
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI PREVIZI- DE RISC
TATE BILITATE
BILĂ
0 1 2 3 4 5 6
F1-Prindere, lovire, strivire de către
organele de maşini în mişcare ale
echipamentelor tehnice (electrostivuitor,
transportor textile, etc.) în timpul
deplasării personalului TESA birouri, in DECES 7 1 3
secţiile productive, pentru verificarea
locurilor de muncă şi a modului de
MIJLOACE FACTORI DE îndeplinire a sarcinilor de serviciu de
DE RISC către personalul din subordine
PRODUCŢIE MECANIC F2-Organe de maşini în mişcare-
prindere, antrenare mână sau articole de
vestimentaţie (mâneci, eşarfe, etc.) de
către transmisiile prin curele
DECES 7 1 3
ventilator/pompă de apă, curea
distribuţie, în caz de defecţiune, la
deplasările cu autoturismul şi conducerea
acestuia de către personalul TESA birouri

Page 86 / 37
Pagina 87 / 37

F3-Prindere, lovire, strivire de către


mijloacele de transport auto şi CF la
deplasarea prin incinta societăţii sau pe DECES 7 2 4
drumurile publice în caz de accident
rutier
F4-Autodeclanşări sau autoblocări
contraindicate ale mişcărilor funcţionale
ale echipamentelor tehnice lângă care se
poate afla personalul TESA birouri la un
DECES 7 1 3
moment dat (electrostivuitor, transportor
textile, compresoare de aer, centrală
termică, etc.) la verificarea locurilor de
muncă
F5-Căderi de obiecte de birou
ITM 3-45
(calculatoare, imprimante, televizoare, 2 2 2
ZILE
etc.) amplasate necorespunzător
F6-Căderi de materiale sau piese
depozitate necorespunzător, pe lângă care
ITM 3-45
poate circula personalul TESA birouri la 2 2 2
ZILE
un moment dat, în timpul deplasărilor
prin depozite
F7-Proiectare de corpuri sau particule de
parbriz rezultate ca urmare a spargerii INV. GR.
4 1 2
acestuia în timpul circulaţiei cu III
autoturismul

Page 87 / 37
Pagina 88 / 37

F8-Proiectare de particule de oţel


incandescente rezultate în timpul
operaţiunilor de revizie /reparaţie
INV. GR.
(polizare, sudare electrică şi autogenă) şi 4 2 3
III
în raza de acţiune a cărora se poate afla
personalul TESA birouri în timpul
verificării locurilor de muncă
F9-Jet de ulei la fisurarea accidentală a
circuitelor hidraulice a echipamentelor
tehnice şi în apropierea cărora se poate DECES 7 1 3
afla personalul TESA birouri la un
moment dat
F10-Contact accidental direct cu
suprafeţe sau contururi periculoase
ITM 3-45
(înţepătoare, tăioase, abrazive) la 2 2 2
ZILE
deplasarea personalului TESA birouri în
depozite
F11-Explozii datorate exploatării
necorespunzătoare, defectelor ascunse,
sau a altor cauze a recipienţilor butelie
pentru gaze tehnice utilizate la lucrările
de sudare oxigaz, a cazanelor din
DECES 7 1 3
centrala termică sau a recipienţilor sub
presiune pentru stocarea aerului
comprimat şi pe lângă care se poate
deplasa la un moment dat personalul
TESA birouri

Page 88 / 37
Pagina 89 / 37

F12-Contactul accidental cu suprafeţe


foarte calde (scântei sau suprafeţe
proaspăt sudate) la deplasarea ITM 3-45
2 2 2
personalului TESA birouri în incinta ZILE
depozitului pentru verificarea locurilor
FACTORI DE de muncă
RISC TERMIC F13-Flacări, flame de la sudarea electrică
la deplasarea personalului TESA birouri ITM 45-
3 1 2
prin zone în care se efectuează lucrări de 180 ZILE
întreţinere/reparaţie
F14-Contact accidental cu suprafeţe ITM 3-45
2 2 2
foarte reci (în anotimpul rece) ZILE
F15-Electrocutare prin atingere directă
şi/sau indirectă – panouri electrice
FACTORI DE
deschise, improvizaţii la realizarea
RISC DECES 7 1 3
ELECTRIC legăturilor, prize de pământ discontinui,
etc., la verificarea de către personalul
TESA a locurilor de muncă
F16-Contactul accidental cu substanţe
FACTORI DE inflamabile (uleiuri, carburanţi, etc.) la ITM 3-45
RISC CHIMIC deplasarea personalului TESA birouri
2 2 2
ZILE
prin incinta societăţii
F17-Temperatura aerului prea scăzută în
incinta biroului, în anotimpul călduros, ITM 3-45
2 5 3
datorită reglării necorespunzătoare a ZILE
MEDIUL DE FACTORI DE
MUNCĂ RISC FIZIC
instalaţiei de aer condiţionat
F18-Temperatura aerului ridicată sau
ITM 3-45
prea scăzută la deplasarea prin incinta 2 3 2
ZILE
depozitului

Page 89 / 37
Pagina 90 / 37

F19-Curenţi de aer favorizaţi de


ITM 3-45
deschiderea uşilor şi neetanşeităţile 2 3 2
ZILE
incăperii
F20-Zgomot, peste limita admisă, datorat
INV. GR.
funcţionării echipamentelor tehnice din 4 2 3
III
depozit
F21-Nivel de iluminare artificială scăzut ITM 3-45
2 3 2
în incinta societăţii ZILE
F22-Radiaţii infraroşii provenite de la
ITM 3-45
sudarea electrică la verificarea lucrărilor 2 2 2
ZILE
de reparaţii
F23-Pulberi pneumoconiogene, peste
limita admisă, la manipularea manuală a
ITM 45-
materialelor textile din depozite şi în 3 1 2
180 ZILE
apropierea cărora se poate afla, la un
moment dat, personalul TESA birouri
F24-Calamităţi naturale (seisme) DECES 7 1 3
F25-Ritm de lucru mare (la intocmirea ITM 45-
3 4 3
bilanţului semestrial şi anual, etc.) 180 ZILE
F26-Solicitare permanentă a atenţiei în
timpul conducerii personale a
SARCINA DE SOLICITARE
MUNCĂ PSIHICĂ autoturismului, decizii dificile în timp
ITM 45-
scurt-intervenţii pe baza reflexelor 3 3 3
180 ZILE
dobândite (efort mai accentuat în cazul
deplasării în condiţii atmosferice grele-
ceaţă, ploaie, ninsoare)

Page 90 / 37
Pagina 91 / 37

F27-Circulaţie pe drumurile publice sub


influenţa băuturilor alcoolice, a unor
medicamente sau într-un stadiu avansat DECES 7 1 3
de oboseală la conducerea personală a
autoturismului
F28-Executarea de manevre nepermise
de legislaţia care reglementează
DECES 7 1 3
circulaţia pe drumurile publice, la
conducerea personală a autoturismului
F29-Circulaţia pe drumurile publice fără
închiderea centurii de siguranţă la DECES 7 1 3
conducerea personală a autoturismului
ACŢIUNI
EXECUTANT
GREŞITE F30-Circulaţia pe drumurile publice cu
defecţiuni la mecanismul de direcţie,
DECES 7 1 3
instalaţia electrică, instalaţia de frânare,
la conducerea personală a autoturismului
F31-Neadaptarea vitezei la condiţiile de
trafic şi la starea atmosferică în timpul
DECES 7 1 3
circulaţiei pe drumurile publice, la
conducerea personală a autoturismului
F32-Întreruperea motorului în rampă şi
aducerea manetei de viteze în poziţia
neutru (la coborâre), în timpul deplasării DECES 7 1 3
pe drumurile publice, la conducerea
personală a autoturismului

Page 91 / 37
Pagina 92 / 37

F33-Dispoziţii (comenzi) greşite date


subordonaţilor pentru efectuarea unor
operaţii, care pot conduce imediat sau
ulterior la accidente (ex. utilizarea de
DECES 7 1 3
materiale necorespunzătoare, utilizarea
unor echipamente tehnice cu defecţiuni
sau nedotate cu toate dispozitivele de
protecţie etc.)
F34-Nesincronizări de operaţii, în sensul
întârzierii sau devansării efectuării
acestora şi care pot conduce imediat sau
ulterior la accidente (ex. neefectuarea
DECES 7 1 3
reparaţiei unor echipamente tehnice sau
punerea în funcţiune a acestora înainte de
dotarea cu toate dispozitivele de protecţie
prevăzute în cărţile tehnice)
F35-Pornirea sau oprirea arbitrară a
DECES 7 1 3
echipamentelor tehnice
F36-Deplasări, staţionări în zone
DECES 7 1 3
interzise, periculoase
F37-Cădere la acelaşi nivel în timpul
deplasării de la un loc de muncă la altul ITM 45-
3 3 3
prin alunecare, dezechilibrare sau 180 ZILE
împiedicare
F38-Nerespectarea instrucţiunilor proprii
de securitate a muncii elaborate în cadrul
societăţii, a regulilor de exploatare, DECES 7 2 4
întreţinere şi reparaţie menţionate în
cărţile tehnice ale echipamentelor tehnice

Page 92 / 37
Pagina 93 / 37

PERSONAL TESA BIROURI


Niveluri partiale de risc

4.5
4
3.5
3
2.5
Series1
2
1.5
1
0.5
0
F1

F4

F7

7
0

4
F1

F1

F1

F1

F2

F2

F2

F3

F3

F3
Page 93 / 37
Pagina 93 / 37

PERSONAL TESA BIROURI


LEGENDA

NIVELURI PARŢIALE DE RISC

F1-Prindere, lovire, strivire de către organele de maşini în mişcare ale echipamentelor


tehnice (electrostivuitor, transportor textile, etc.) în timpul deplasării personalului TESA birouri,
in secţiile productive, pentru verificarea locurilor de muncă şi a modului de îndeplinire a
sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine
F2-Organe de maşini în mişcare-prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie
(mâneci, eşarfe, etc.) de către transmisiile prin curele ventilator/pompă de apă, curea distribuţie,
în caz de defecţiune, la deplasările cu autoturismul şi conducerea acestuia de către personalul
TESA birouri
F3-Prindere, lovire, strivire de către mijloacele de transport auto şi CF la deplasarea prin
incinta societăţii sau pe drumurile publice în caz de accident rutier
F4-Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale
echipamentelor tehnice lângă care se poate afla personalul TESA birouri la un moment dat
(electrostivuitor, transportor textile, compresoare de aer, centrală termică, etc.) la verificarea
locurilor de muncă
F5-Căderi de obiecte de birou (calculatoare, imprimante, televizoare, etc.) amplasate
necorespunzător
F6-Căderi de materiale sau piese depozitate necorespunzător, pe lângă care poate circula
personalul TESA birouri la un moment dat, în timpul deplasărilor prin depozite
F7-Proiectare de corpuri sau particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia
în timpul circulaţiei cu autoturismul
F8-Proiectare de particule de oţel incandescente rezultate în timpul operaţiunilor de
revizie /reparaţie (polizare, sudare electrică şi autogenă) şi în raza de acţiune a cărora se poate
afla personalul TESA birouri în timpul verificării locurilor de muncă
F9-Jet de ulei la fisurarea accidentală a circuitelor hidraulice a echipamentelor tehnice şi
în apropierea cărora se poate afla personalul TESA birouri la un moment dat
F10-Contact accidental direct cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăioase,
abrazive) la deplasarea personalului TESA birouri în depozite
F11-Explozii datorate exploatării necorespunzătoare, defectelor ascunse, sau a altor cauze
a recipienţilor butelie pentru gaze tehnice utilizate la lucrările de sudare oxigaz, a cazanelor din
centrala termică sau a recipienţilor sub presiune pentru stocarea aerului comprimat şi pe lângă
care se poate deplasa la un moment dat personalul TESA birouri
F12-Contactul accidental cu suprafeţe foarte calde (scântei sau suprafeţe proaspăt sudate)
la deplasarea personalului TESA birouri în incinta depozitului pentru verificarea locurilor de
muncă

Page 93 / 37
Pagina 94 / 37

F13-Flacări, flame de la sudarea electrică la deplasarea personalului TESA birouri prin


zone în care se efectuează lucrări de întreţinere/reparaţie
F14-Contact accidental cu suprafeţe foarte reci (în anotimpul rece)
F15-Electrocutare prin atingere directă şi/sau indirectă – panouri electrice deschise,
improvizaţii la realizarea legăturilor, prize de pământ discontinui, etc., la verificarea de către
personalul administrativ a locurilor de muncă
F16-Contactul accidental cu substanţe inflamabile (uleiuri, carburanţi, etc.) la deplasarea
personalului TESA birouri prin incinta societăţii
F17-Temperatura aerului prea scăzută în incinta biroului, în anotimpul călduros, datorită
reglării necorespunzătoare a instalaţiei de aer condiţionat
F18-Temperatura aerului ridicată sau prea scăzută la deplasarea prin incinta depozitului
F19-Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile incăperii
F20-Zgomot, peste limita admisă, datorat funcţionării echipamentelor tehnice din depozit
F21-Nivel de iluminare artificială scăzut în incinta societăţii
F22-Radiaţii infraroşii provenite de la sudarea electrică la verificarea lucrărilor de
reparaţii
F23-Pulberi pneumoconiogene, peste limita admisă, la manipularea manuală a
materialelor textile din depozite şi în apropierea cărora se poate afla, la un moment dat,
personalul TESA birouri
F24-Calamităţi naturale (seisme)
F25-Ritm de lucru mare (la intocmirea bilanţului semestrial şi anual, etc.)
F26-Solicitare permanentă a atenţiei în timpul conducerii personale a autoturismului,
decizii dificile în timp scurt-intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în
cazul deplasării în condiţii atmosferice grele-ceaţă, ploaie, ninsoare)
F27-Circulaţie pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor
medicamente sau într-un stadiu avansat de oboseală la conducerea personală a autoturismului
F28-Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe
drumurile publice, la conducerea personală a autoturismului
F29-Circulaţia pe drumurile publice fără închiderea centurii de siguranţă la conducerea
personală a autoturismului
F30-Circulaţia pe drumurile publice cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia
electrică, instalaţia de frânare, la conducerea personală a autoturismului
F31-Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică în timpul circulaţiei
pe drumurile publice, la conducerea personală a autoturismului
F32-Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la
coborâre), în timpul deplasării pe drumurile publice, la conducerea personală a autoturismului
F33-Dispoziţii (comenzi) greşite date subordonaţilor pentru efectuarea unor operaţii, care
pot conduce imediat sau ulterior la accidente (ex. utilizarea de materiale necorespunzătoare,
utilizarea unor echipamente tehnice cu defecţiuni sau nedotate cu toate dispozitivele de
protecţie etc.)

Page 94 / 37
Pagina 95 / 37

F34-Nesincronizări de operaţii, în sensul întârzierii sau devansării efectuării acestora şi


care pot conduce imediat sau ulterior la accidente (ex. neefectuarea reparaţiei unor echipamente
tehnice sau punerea în funcţiune a acestora înainte de dotarea cu toate dispozitivele de protecţie
prevăzute în cărţile tehnice)
F35-Pornirea sau oprirea arbitrară a echipamentelor tehnice
F36-Deplasări, staţionări în zone interzise, periculoase
F37-Cădere la acelaşi nivel în timpul deplasării de la un loc de muncă la altul prin
alunecare, dezechilibrare sau împiedicare
F38-Nerespectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii elaborate în cadrul
societăţii, a regulilor de exploatare, întreţinere şi reparaţie menţionate în cărţile tehnice ale
echipamentelor tehnice

Page 95 / 37
Pagina 96 / 37

PERSONAL TESA BIROURI

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCĂ ESTE :

38

Σ Riri
i=1 (7x7)+0(6x6)+0(5x5)+2(4x4)+23(3x3)+13(2x2)+0(1x1) 291
Nrg= —————————— = ———————————————————— = ——— = 2,83
38 0x7+0x6+0x5+2x4+23x3+13x2+0x1 103

Σ ri
i=1

Nrg = 2,83

Page 96 / 37
Pagina 97 / 37

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE nr.1


PERSONAL TESA BIROURI

FACTOR DE RISC NIVEL


Nr COMPETENŢE TERMEN
(forma concretă de DE MĂSURA PROPUSĂ
crt RĂSPUNDERI de aplicare
manifestare) RISC
0 1 2 3 4 5
Prindere, lovire, strivire de
către organele de maşini în
Dotarea tuturor echipamentelor
mişcare ale echipamentelor
tehnice cu toate dispozitivele şi
tehnice (electrostivuitor,
apărătorile de protecţie prevăzute în
transportor textile, etc.) în
cărţile tehnice. Conducerea
timpul deplasării
Păstrarea unei distanţe societăţii
1 personalului TESA birouri, 3 Permanent
corespunzătoare faţă de organele de Personalul
in secţiile productive, pentru
maşini în mişcare îm timpul verificării TESA
verificarea locurilor de
locurilor de muncă şi a modului de
muncă şi a modului de
îndeplinire a sarcinilor de muncă de
îndeplinire a sarcinilor de
către personalul din sibordine.
serviciu de către personalul
din subordine
2 Organe de maşini în mişcare- 3 Interzicerea efectuării de operaţiuni Conducerea Permanent
prindere, antrenare mână sau pentru care personalul administrativ societăţii
articole de vestimentaţie nu este calificat, instruit şi dotat cu Personalul
(mâneci, eşarfe, etc.) de către echipamentul individual de protecţie TESA
transmisiile prin curele specific.
ventilator/pompă de apă, În cazul defectării autivehiculelor în
curea distribuţie, în caz de traseu se va anunţa societatea şi o
defecţiune, la deplasările cu unitate service specializată.
autoturismul şi conducerea
Page 97 / 37
Pagina 98 / 37

acestuia de către personalul


TESA birouri
Prindere, lovire, strivire de Respectarea strictă a legislaţiei în
către mijloacele de transport vigoare privind circulaţie pe drumurile
auto şi CF la deplasarea prin publice.
3 4 Personal TESA Permanent
incinta societăţii sau pe Circulaţia în incinta societăţii se va
drumurile publice în caz de face numai pe căi de circulaţie
accident rutier marcate.
Respectarea programului de revizii şi
Autodeclanşări sau
reparaţii ale echipamentelor tehnice
autoblocări contraindicate
din dptarea societăţii.
ale mişcărilor funcţionale ale
Înlocuirea, conform prevederilor
echipamentelor tehnice lângă
cărţilor tehnice ale echipamentelor
care se poate afla personalul Conducerea
tehnice, a tuturor aparatelor de
4 TESA birouri la un moment 3 societăţii Permanent
măsură, control şi avertizare a stărilor
dat (electrostivuitor,
de pericol.
transportor textile,
Dotarea, verificarea, repararea şi
compresoare de aer, centrală
înlocuirea tuturor dispozitivelor de
termică, etc.) la verificarea
protecţie din componenţa
locurilor de muncă
echipamentelor tehnice.
Căderi de obiecte de birou
Amplasarea aparatelor pe birouri se va
(calculatoare, imprimante,
5 2 efectua în poziţii care să excludă Personal TESA Permanent
televizoare, etc.) amplasate
căderea accidentală a acestora.
necorespunzător
6 Căderi de materiale sau piese 2 Depozitarea ordonată în rafturi a Personal TESA Permanent
depozitate necorespunzător, materialelor şi nedepăşirea sarcinii
pe lângă care poate circula maxime admise pentru fiecare tip de
personalul TESA birouri la raft.
un moment dat, în timpul Păstrarea unei distanţe
deplasărilor prin depozite corespunzătoare faţă de materialele
Page 98 / 37
Pagina 99 / 37

depozitate pe înălţime la verificarea


locurilor de muncă.
Evitarea conducerii cu geamurile
Proiectare de corpuri sau
deschise pe suprafeţele de teren pe
particule de parbriz rezultate
care se ridică pulberi
7 ca urmare a spargerii 2 Personal TESA Permanent
pneumoconiogene.
acestuia în timpul circulaţiei
Circulaţia cu viteză redusă pe
cu autoturismul
porţiunile de drum aflate în reparaţie.
Proiectare de particule de
Utilizarea polizoarelor numai cu
oţel incandescente rezultate
apărătorile de protecţie montate.
în timpul operaţiunilor de
Îngrădirea zonelor unde se efectuează
revizie /reparaţie (polizare, Conducerea
lucrări de sudare cu panouri de
8 sudare electrică şi autogenă) 3 societăţii Permanent
protecţie.
şi în raza de acţiune a cărora
Neîndreptarea jetului de metal
se poate afla personalul
incandescent rezultat de la operaţiile
TESA birouri în timpul
de sudare către căile de circulaţie.
verificării locurilor de muncă
Jet de ulei la fisurarea
accidentală a circuitelor
Verificarea periodică şi înlocuirea
hidraulice a echipamentelor Conducerea
conductelor şi armăturilor uzate sau
9 tehnice şi în apropierea 3 societăţii Permanent
îmbătrânite prin care circulă fluide
cărora se poate afla
sub presiune.
personalul TESA birouri la
un moment dat

Page 99 / 37
Pagina 100 / 37

Contact accidental direct cu


suprafeţe sau contururi
Evitarea contactului direct cu
periculoase (înţepătoare,
10 2 suprafeţe sau obiecte înţepătoare sau Personal TESA Permanent
tăioase, abrazive) la
tăioase.
deplasarea personalului
TESA birouri în depozite
Explozii datorate exploatării
necorespunzătoare, Respectarea strictă a instrucţiunilor
defectelor ascunse, sau a tehnologice, de lucru şi de protecţia
altor cauze a recipienţilor muncii la exploatarea recipienţilor sub
butelie pentru gaze tehnice presiune.
utilizate la lucrările de Verificarea la termenele prevăzute în
Conducerea
sudare oxigaz, a cazanelor cărţile tehnice a echipamentelor
11 3 societăţii Permanent
din centrala termică sau a tehnice supuse prescripţiilor ISCIR.
recipienţilor sub presiune Dotarea echipamentelor tehnice,
pentru stocarea aerului verificarea şi înlocuirea aparatelor de
comprimat şi pe lângă care măsură, control şi semnalizare a
se poate deplasa la un stărilor de pericol prevăzute în cărţile
moment dat personalul tehnice ale echipamentelor.
TESA birouri
Contactul accidental cu
Interzicerea accesului altor persoane
suprafeţe foarte calde
în zonele în care se efectuează lucrări
(scântei sau suprafeţe
de sudare electrică şi autogenă.
proaspăt sudate) la Conducerea
Purtarea de către personalul de
12 deplasarea personalului 2 societăţii Permanent
conducere a echipamentului
TESA birouri în incinta
individual de protecţie specific
depozitului pentru
lucrărilor executate de subordonaţii pe
verificarea locurilor de
care îi controlează.
muncă
Page 100 / 37
Pagina 101 / 37

Flacări, flame de la sudarea


electrică la deplasarea
Interzicerea accesului altor persoane Conducerea
personalului TESA birouri
13 2 în zonele în care se efectuează lucrări societăţii Permanent
prin zone în care se
de sudare electrică şi autogenă.
efectuează lucrări de
întreţinere/reparaţie
Contact accidental cu
Evitarea contactului direct cu
14 suprafeţe foarte reci (în 2 Personal TESA Permanent
suprafeţe foarte reci.
anotimpul rece)
Electrocutare prin atingere Asigurarea tuturor tablourilor electrice
directă şi/sau indirectă – împotriva intervenţiilor neautorizate.
panouri electrice deschise, Verificarea periodică a instalaţiilor
Conducerea
improvizaţii la realizarea electrice şi a cablurilor de alimentare.
societăţii
15 legăturilor, prize de pământ 3 Măsurarea periodică a prizelor de Permanent
discontinui, etc., la pământ.
verificarea de către Permiterea accesului şi intervenţia în
personalul administrativ a instalaţii electrice numai personalului
locurilor de muncă calificat şi autorizat.
Contactul accidental cu
substanţe inflamabile
La controlarea recipientelor cu
(uleiuri, carburanţi, etc.) la
16 2 substanţe necunoscute se va evita Personal TESA Permanent
deplasarea personalului
contactul direct cu aceste substanţe.
TESA birouri prin incinta
societăţii
Temperatura aerului prea
Reglarea aparatelor de aer condiţionat În
scăzută în incinta biroului, în
în aşa fel încât să se evite diferenţele perioada
17 anotimpul călduros, datorită 3 Personal TESA
prea mari între temperatura exterioară caldă a
reglării necorespunzătoare a
şi cea din birouri. anului
instalaţiei de aer condiţionat
18 Temperatura aerului ridicată 2 Reglarea parametrilor de funcţionare a Conducerea Permanent
Page 101 / 37
Pagina 102 / 37

instalaţiilor de climatizare din secţiile


sau prea scăzută la
productive în aşa fel încât să se evite societăţii
deplasarea prin incinta
diferenţele prea mari între temperatura
depozitului
exterioară şi cea din secţii.
Reducerea fluctuaţiei persoanelor care
Curenţi de aer favorizaţi de circulă pe uşile de acces în birouri. Conducerea
19 deschiderea uşilor şi 2 Montarea de dispozitive de închidere societăţii Permanent
neetanşeităţile incăperii automată a uşilor după fiecare
deschidere.
Purtarea echipamentului individual de
Permanent
protecţie (antifoane) la deplasarea
personalului administrativ prin secţiile
Zgomot, peste limita admisă,
de producţie cu echipamente tehnice Conducerea
datorat funcţionării
20 3 mari generatoare de zgomot. societăţii
echipamentelor tehnice din
Montarea de panouri fonoabsorbante
depozit Sem. I
în încăperile unde sunt amplasate
2007
echipamente tehnice mari generatoare
de zgomot.
Asigurarea unui nivel de iluminare
Conducerea
Nivel de iluminare artificială artificială corespunzător în incinta
21 2 societăţii Permanent
scăzut în incinta societăţii societăţii şi în special pe căile de
circulaţie.
Radiaţii infraroşii provenite
Interzicerea accesului altor persoane Conducerea
de la sudarea electrică la
22 2 în zonele în care se efectuează lucrări societăţii Permanent
verificarea lucrărilor de
de sudare electrică şi autogenă.
reparaţii

Page 102 / 37
Pagina 103 / 37

Pulberi pneumoconiogene,
Menţinerea în stare de funcţionare a
peste limita admisă, la
instalaţiilor de captare şi exhaustare a
manipularea manuală a
gazelor arse şi a pulberilor.
materialelor textile din Conducerea
23 2 La manipularea materialelor care Permanent
depozite şi în apropierea societăţii
generează pulberi în cantitate mai
cărora se poate afla, la un
mare se vor purta măşti de protecţie
moment dat, personalul
de unică folosinţă.
TESA birouri
Elaborarea şi prelucrarea cu întreg
personalul a unui program de acţiuni
în situaţii de urgenţă (calamităţi), în
care să se specifice şi modul concret Conducerea Sem. I
24 Calamităţi naturale (seisme) 3
de acţiune a fiecărei categorii de societăţii 2007
personal în aceste situaţii. Anual se
vor efectua şi exerciţii de alarmare în
caz de calamităţi naturale.
Neutilizarea pe perioade lungi de timp
a programului prelungit de lucru.
Asigurarea unui microclimat
Ritm de lucru mare (la corespunzător în timpul lucrului şi a Conducerea
25 intocmirea bilanţului 3 pauzelor în timpul programului societăţii Permanent
semestrial şi anual, etc.) normal de lucru.
Asigurarea unui climat de muncă
destins, fără conflicte între personae,
certuri, etc.

Page 103 / 37
Pagina 104 / 37

Parcurgerea traseelor lungi se va


efectua numai în stare perfectă de
Solicitare permanentă a sănătate şi odihnă.
atenţiei în timpul conducerii Se vor face pauze la fiecare ora de
personale a autoturismului, conducere a autovehiculelor pe
decizii dificile în timp scurt- traseele lungi.
26 intervenţii pe baza reflexelor 3 Înainte de plecare se va verifica starea Personal TESA Permanent
dobândite (efort mai tehnică a autovehiculului, în special
accentuat în cazul deplasării sistemul de direcţie, de frânare, starea
în condiţii atmosferice grele- pneurilor, a sistemului de iluminare-
ceaţă, ploaie, ninsoare) semnalizare şi se vor completa
nivelurile de carburanţi, uleiuri,
lichide de răcire şi spălare defecitare.
Circulaţie pe drumurile
publice sub influenţa
băuturilor alcoolice, a unor Se interzice plecarea în cursă sub
27 medicamente sau într-un 3 influenţa băuturilor alcoolice sau în Personal TESA Permanent
stadiu avansat de oboseală la stare de oboseală.
conducerea personală a
autoturismului
Executarea de manevre
nepermise de legislaţia care
Respectarea strictă a prevederilor
reglementează circulaţia pe
28 3 legale care reglementează circulaţia pe Personal TESA Permanent
drumurile publice, la
drumurile publice.
conducerea personală a
autoturismului

Page 104 / 37
Pagina 105 / 37

Circulaţia pe drumurile Respectarea strictă a prevederilor


publice fără închiderea legale care reglementează circulaţia pe
29 centurii de siguranţă la 3 drumurile publice. Personal TESA Permanent
conducerea personală a
autoturismului
Circulaţia pe drumurile Respectarea strictă a prevederilor
publice cu defecţiuni la legale care reglementează circulaţia pe
mecanismul de direcţie, drumurile publice.
30 3 Personal TESA Permanent
instalaţia electrică, instalaţia
de frânare, la conducerea
personală a autoturismului
Neadaptarea vitezei la Respectarea strictă a prevederilor
condiţiile de trafic şi la legale care reglementează circulaţia pe
starea atmosferică în timpul drumurile publice.
31 3 Personal TESA Permanent
circulaţiei pe drumurile
publice, la conducerea
personală a autoturismului
Întreruperea motorului în Respectarea strictă a prevederilor
rampă şi aducerea manetei legale care reglementează circulaţia pe
de viteze în poziţia neutru (la drumurile publice.
32 coborâre), în timpul 3 Personal TESA Permanent
deplasării pe drumurile
publice, la conducerea
personală a autoturismului
33 Dispoziţii (comenzi) greşite 3 Respectarea calităţii materialelor Conducerea Permanent
date subordonaţilor pentru utilizate, a procesului tehnologic societăţii
efectuarea unor operaţii, care precum şi a ordinii operaţiilor de
pot conduce imediat sau muncă efectuate de personalul
ulterior la accidente (ex. subordonat.
Page 105 / 37
Pagina 106 / 37

Transmiterea de ordin şi dispoziţii


muncitorilor numai prin intermediul
conducătorului direct al locului de
utilizarea de materiale muncă respectiv.
necorespunzătoare, utilizarea Se interzice punerea în funcţiune a
unor echipamente tehnice cu echipamentelor tehnice noi sau
defecţiuni sau nedotate cu revizuite/ reparate făra montarea
toate dispozitivele de tuturor dispozitivelor şi apărătorilor de
protecţie etc.) protecţie, a aparaturii de măsură,
control şi semnalizare a stărilor de
pericol, care sunt prevăzute în cărţile
tehnice ale echipamentelor tehnice.
Nesincronizări de operaţii, în Transmiterea de ordine şi dispoziţii
sensul întârzierii sau muncitorilor numai prin intermediul
devansării efectuării acestora conducătorului direct al locului de
şi care pot conduce imediat muncă respectiv.
sau ulterior la accidente (ex. Se interzice punerea în funcţiune a
neefectuarea reparaţiei unor echipamentelor tehnice noi sau Conducerea
34 3 Permanent
echipamente tehnice sau revizuite/ reparate făra montarea societăţii
punerea în funcţiune a tuturor dispozitivelor şi apărătorilor de
acestora înainte de dotarea protecţie, a aparaturii de măsură,
cu toate dispozitivele de control şi semnalizare a stărilor de
protecţie prevăzute în cărţile pericol, care sunt prevăzute în cărţile
tehnice) tehnice ale echipamentelor tehnice.
Se interzice intervenţia la
Pornirea sau oprirea arbitrară echipamentele tehnice din dotarea Conducerea
35 3 Permanent
a echipamentelor tehnice societăţii de persoane fără calificarea societăţii
şi autorizarea necesară.

Page 106 / 37
Pagina 107 / 37

Deplasări, staţionări în zone Circulaţie pietonală se va efectua


36 3 Personal TESA Permanent
interzise, periculoase numai pe căi de circulaţie marcate .
Circulaţie pietonală se va efectua
numai pe căi de circulaţie marcate şi
libere de orice obstacol.
Cădere la acelaşi nivel în
Se va reorganiza sistemul de conectare Conducerea
timpul deplasării de la un loc
şi interconectare a calculatoarelor, societăţii
37 de muncă la altul prin 3 Permanent
imprimantelor, faxurilor, etc. din Personal
alunecare, dezechilibrare sau
birouri, în aşa fel încât pe spaţiile administrativ
împiedicare
dintre birouri să nu mai existe cabluri
care pot conduce la căderi prin
împiedicare.
Nerespectarea instrucţiunilor Respectarea strictă a prevederilor
proprii de securitate a muncii instrucţiunilor proprii de securitate şi
elaborate în cadrul societăţii, sănătate în muncă şi a celorlalte reguli Conducerea
38 a regulilor de exploatare, 4 stabiliote de conducerea societăţii. societăţii Permanent
întreţinere şi reparaţie Personal TESA
menţionate în cărţile tehnice
ale echipamentelor tehnice

Page 107 / 37
Pagina 108 / 37

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII


PENTRU LOCUL DE MUNCĂ NR.1

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă nr. 1 (personal TESA) este egal
cu 2,83, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr.1”, din care se observă că din totalul
de 38 factori de risc identificaţi, doar doi depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3 : 0
încadrându-se în categoria factorilor de risc maxim, 0 încadrându-se în categoria factorilor
de risc foarte mare, 0 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare, 2 încadrându-se în
categoria factorilor de risc mediu, 23 încadrându-se în categoria factorilor de risc mic, 13
încadrându-se în categoria de factori de risc foarte mic .
Cei doi factori de risc care se încadrează în domeniul inacceptabil, sunt :

F3-prindere, lovire, strivire de către mijloacele de transport auto şi CF la deplasarea


prin incinta societăţii sau pe drumurile publice în caz de accident rutier

F38-nerespectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii elaborate în cadrul


societăţii, a regulilor de exploatare, întreţinere şi reparaţie menţionate în cărţile tehnice ale
echipamentelor tehnice

Pentru diminiuarea sau eliminarea celor 38 factori de risc, sunt necesare măsurile
generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru locul de muncă nr.1.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează :

 42,11 %, factori proprii mijloacelor de producţie


 21,05 %, factori proprii mediului de muncă
 5,26%, factori proprii sarcinii de muncă
 31,58 %, factori proprii executantului

Din analiza factorilor de risc se observă că 57,89 % dintre aceştia provoacă consecinţe
ireversibile asupra organismului uman (deces sau invaliditate).

Page 108 / 37
Pagina 109 / 37

PERSONAL TESA BIROURI


Repartitia factorilor de risc pe elementele sistemului
de munca

Factori de risc proprii


mijloacelor de productie
31.58
42.11 Factori de risc proprii
mediului de munca
Factori de risc proprii
sarcinii de munca
5.26
Factori de risc proprii
21.05
executantului

Page 109 / 37