Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Data: 27.12.17
Şcoala: Liceul Teoretic”Henri Coanda”
Clasa: a-VII-a Profesor: Turcu-Aurora-Elena
Aria curriculară:Dumnezeu si om
Disciplina: Religie
Unitatea de învăţare:Iisus Hristos-Mântuitorul şi Învǎţǎtorul lumii
Titlul lectiei: Cǎinţǎ şi iertare-Pilda fiului risipitor
Ttipul de lectie: mixtǎ
Scopul lectiei: - însuşirea valorilor religios-morale din minunile Mântuitorului Hristos;

Competenţe generale
C.G.1. cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desǎvârşirii omului;
Competenţe specifice:
1.2. – recunoaşterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile şi învǎţǎturile Sale;
Obiective Operationale:
O1 → sǎ exprime valori morale dobândite din minunea ,,Vindecǎrii orbului din naştere”;
O2 → sǎ precizeze calitǎţile şi defectele personajelor din ,,Pilda fiului risipitor”;
O3 → sǎ povesteascǎ în ordine evenimentele acestei pilde;
O4 → sǎ explice simbolurile pildei ;
O5 → sǎ enumere învǎţǎturile morale din pildǎ;

1
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee:, conversaţia,explicaţia, lectura,
2. Mijloace de învăţământ: internet, fişǎ de lucru: rebus, foi flipchart.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală, pe grupe.

Resurse:
1.Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VII-a;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2.Temporale: • număr de lecţii: 1
• durata: 50’
3. Bibliografice:
• *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
• Manualul pentru clasa a VII-a, editura Sfântul Mina, Iaşi, 2013
• Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998;

2
Scenariul didactic
Nr. Comp. Timp Conţinutul instructiv- Metode şi Mijloace de Forme de
Etapele lecţiei Evaluare
crt. derivate min’ educativ procedee învãţãmânt organizare
Salutul/Rugãciunea „Tatǎl
nostru”.
- notează absenţele şi
realizează managementul
clasei pentru începerea Activitate
Momentul Conversaţia
1 1’ activităţii didactice care Frontalã/grup
organizatoric
urmează să se desfăşoare;
- elevii răspund la salut,
spun rugăciunea şi se
pregătesc pentru începerea
activităţii didactice;
2 Verificarea 10’ Profesorul verificǎ tema Explicaţia Activitate
activitǎţii pentru acasǎ şi face precizǎri frontalǎ
suplimentare şi a suplimentare.
cunoştinţelor Elevii citesc tema şi îşi Fişǎ de Activitate pe Aprecieri
spun pǎrerea despre ceea ce lucru: Rebus grupe verbale
au ascultat la colegi.
C1 Se foloseşte metoda
REBUSULUI pentru a se Rebusul
reactualiza cunoştinţele.
Elevii sunt împǎrţiţi în patru
grupe şi au la dispoziţie 7
minute sǎ rezolve Rebusul.
Dupǎ expirarea timpului vor
veni în faţa clase şi îşi vor
prezenta rǎspunsurile. Grupa
cu cele mai multe rǎspunsuri
corecte este câştigǎtoare.

3
Elevii vor rezolv Rebusul
şi îl vor prezenta în faţǎ
clasei.
Unitatea de învǎţare:
Iisus Hristos- Învǎţǎtor şi
Mântuitor
Explicaţia Activitate
Profesorul îi întreabǎ pe
frontalǎ
elevi ce cuvânt au descoperit
pe verticala A-B a
Rebusului, arǎtând ce
înseamnǎ acest termen şi ce
legǎturǎ re cu noua lecţie.
Titlul lecţiei de astǎzi este:
Precizarea Cǎinţǎ şi iertare- Pilda
unităţii de fiului risipitor
3 învăţare, a titlului 1’ La sfârşitul orei elevii:
şi a competenţelor C1→ sǎ exprime valori morale
derivate ale lecţiei dobândite din minunea
,,Vindecǎrii orbului din
naştere”;
C2 → sǎ precizeze calitǎţile şi
defectele personajelor din
,,Pilda fiului risipitor”;
C3 → sǎ povesteascǎ în ordine
evenimentele acestei pilde;
C4 → sǎ explice simbolurile
pildei ;
C5 → sǎ enumere învǎţǎturile
morale din pildǎ;

4
4 Comunicarea 25’ Elevii vor fi împǎrţiţi în 4 Explicaţia Flipchart Activitate Aprecieri
noilor cunoştinţe grupe. Fiecare grupǎ va avea Mozaic frontalǎ verbale
de rezolvat nişte sarcini (7 Activitate pe
C2 min). Grupa 1- Tatǎl; Grupa 2- grupe
C4 Fiul cel tânǎr; Grupa 3- Fiul
cel mare; Grupa 4- Simbolurile
C3 pidei; Cate un membru din
C4 fiecare grupǎ va merge sǎ afle
informaţii din celelalte grupe,
C5 apoi le va face cunoscute
grupei de care aparţine.
Fiecare grupǎ va afişa ceea ce
a aflat de la ceilalţi. Toţi
membrii vor extrage
învǎţǎturile morale.
Tatǎl- Bun, Iertǎtor, Iubitor
Fiul cel tânǎr:
- pozitive: cǎinţa; îndreptarea;
drept etc.
- negative: pǎcǎtos, risipitor,
lacom etc.
Fiul cel mare:
-pozitive: credincios, muncitor
etc.
- negative: invidios; rǎutǎcios
etc.
Simbolurile pildei:
Tatǎl= Dumnezeu;
Fiul cel tânǎr= omul care se
îndepǎrteazǎ de Dumnezeu,
fǎcând pǎcate mari;
Plecarea de acasǎ= pǎrǎsirea
dreptei credinţe, alegerea unei
vieţi trǎite în robia pǎcatului;

5
Fiul cel mare= omul
credincios, care respectǎ
poruncile lui Dumnezeu;
Hotǎrârea de a se întoarce
acasǎ= trezirea din pǎcat şi
nǎdejdea cǎ va fi iertat;
Primirea fiului de tatǎ cu
braţele deschise= Dumnezeu
primeşte pe toţi oamenii care
se pocǎiesc;
Porcii= lǎcomia;
Învǎţǎturi morale:
1. Sǎ fim ascultǎtori faţǎ de
Dumnezeu şi pǎrinţi;
2. Sǎ cerem iertare celor pe
care i-am supǎrat;
3. Sǎ ne mǎrturisim pǎcatele;
4. Sǎ nu fim invidioşi.
Elevii îşi noteazǎ în caiete.
Fixarea şi C2 Profesorul adreseazǎ
Conversaţia Activitate Aprecieri
5 sistematizarea C3 5’ elevilor întrebǎri din lecţia
euristicǎ frontalǎ verbale
cunoştinţelor C4 de zi.
Se realizeazǎ pe baza Internet Aprecieri
comentǎrii urmǎtorului verbale
Asocierea şi Filmul Activitate
6 C5 5’ proverb: ,,A greşi e
generalizarea Explicaţia frontalǎ
omeneşte, a stǎrui în
greşealǎ e diavoleşte”.
7 Aprecierea 1’ Se fac aprecieri generale şi Activitate Aprecieri
activitãţii elevilor individuale privind frontalǎ/ verbale
implicarea în predarea noilor individualǎ
cunoştinţe.
Se noteazã elevii care s-au
evidenţiat pe parcursul

6
întregii lecţii.
Pentru ora urmǎtoare aveţi
de scris urmǎtoarea temǎ:
Tema pentru C2 Citiţi pe internet despre Internet Activitate
8 1’ Explicaţia
acasã C5 viaţa unui sfânt care a fost frontalǎ
pǎcǎtos, dar prin pocǎinţǎ a
aflat pe Dumnezeu.
Solicit elevilor să spunem
Încheierea rugăciunea „Tatǎl nostru” Exerciţiul Activitate în
9 1’
activitãţii cerându-ne astfel iertare moral grup
pentru tot ce am greşit.

7
8

S-ar putea să vă placă și