Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERAȘU

COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Raportul activităților didactice


An şcolar 2016-2017

Anul școlar 2016-2017 a însemnat aceeași implicare din partea cadrelor didactice care fac
parte din Comisia metodică Limbă și Comunicare a Liceului Tehnologic din comuna Cerașu.
S-au urmărit obiectivele stabilite conform programelor școlare, planificarea riguroasă a
materiei și îndeplinirea acesteia la timp, prin utilizarea manualelor, cât și a unor materiale auxiliare
pentru a fi valorificate informaţii cuprinzătoare.
Astfel, pe parcursul anului școlar profesorii din cadrul acestei comisii au desfăşurat activităţi
diverse, în conformitate cu graficul întocmit în septembrie 2016.
În acest sens, s-au absolvit cursuri (Leadership în organizațiile școlare și Formator, urmate
de prof. Jungheatu Georgeta), s-a participat la cercuri pedagogice, s-a continuat proiectul la nivelul
școlii organizat de prof. Iliescu Raluca (TEACHER FOR A DAY).
S-a efectuat testarea inițială la disciplina limba și literatura română, prilej ce a condus la
constatarea deficienţelor de exprimare în scris a multor elevi, de aceea s-a avut în vedere
ameliorarea comunicării în scris a elevilor, prin propunerea lecturii și interpretării textelor la prima
vedere, atât în cadrul temelor, cât și în evaluarea formativă sau continuă.
Elevii de gimnaziu au dedicat momente marilor scriitori care au fost aniversați începând din
luna noiembrie, după cum urmează:
- Medalion Mihail Sadoveanu, la data de 5 noiembrie 2016
- Medalion I. L. Caragiale, 1 februarie 2017
- Parteneriat cultural cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, prin
participarea la concursul de teatru „CARAGIALE – CONTEMPORANUL NOSTRU”
organizat de Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploiești, experiență dorită și cerută de elevii
talentați din clasa a VII-a care au reușit să obțină PREMIUL AL II-LEA, având concurență
serioasă din Capitală și din alte județe ale țării. Tot în cadrul acestui concurs elevele Șandru Ioana,
Onoiu Miruna și Tudose Miruna au obținut fiecare PREMIUL DE INTERPRETARE
- CARNAVALUL DOVLEACULUI nu a lipsit nici în acest an, prof. Iliescu Raluca și
Jungheatu Georgeta venind în întâmpinarea elevilor de gimnaziu cu un concurs pe mai multe
secțiuni printre care au fost prezentarea în limba engleză și concursul de poezii în limba română.
Prof. Ioniță Alexandra a organizat astfel de manifestări în limba engleză împreună cu elevii claselor
primare.

Puncte slabe percepute pe parcursul activităților didactice din sem. I:

- lipsa de interes în ceea ce privește învățarea a elevilor corigenți;


- dezinteres pentru lectură;
- lectura greoaie, cu greșeli și fără expresivitate a multor elevi din ciclul gimnazial;
- lipsa timpului pentru desfășurarea unui cerc de lectură;
- existența unei mari discrepanțe între ceea ce cred că știu și ceea ce știu unii dintre elevi;
- lipsa timpului suplimentar pentru exerciții diversificate de redactare a textelor reflexive.

Puncte tari:
- progresul a 50% dintre elevii de gimnaziu, luând ca valori de referință notele de la
evaluarea inițială, lucrările semestriale și media semestrială de la sfârșitul sem. I;
- dezvoltarea competențelor de lectură prin activități artistice.

1
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERAȘU
COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE
MĂSURI CE S-AU IMPUS:

1. Urmărirea progresului şcolar al elevilor, realizarea unor analize comparative:


- note testare iniţiala - medie semestrială/ medie anuală;
- medie semestrul I- medie sem. II;
- medie anuală - nota obţinută la Examenul de Evaluare Naţională

2. Diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de examen în ședințe cu elevii şi


părinţii
3. Parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen
4. Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale axate pe cerințe percepute ca
dificile de către elevi
5. Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri
6. Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative,
ținând cont de posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor și de nivelul de cunoştinţe al elevilor
7. Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice
8. Realizarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită
9. Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de
pregătire suplimentară
10. Motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor
activităţi didactice complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea preponderentă a
metodelor activ-participative, asigurarea unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de
recompense și sancţiuni pozitive

Semestrul al II-lea

Membrii comisiei au participat la întâlnirile stabilite, urmărind activitățile din grafic.


S-a mai avut în vedere implementarea măsurilor impuse la sfârșitul sem. I și s-a stimulat
pregătirea elevilor prin evaluări formative, continue și ritmice.
Cu toate acestea, elevii cu note mici din primul semestru au mai înregistrat rezultate slabe și
foarte slabe. Câțiva dintre aceștia au reușit să înregistreze progres, salvându-se de la corigențe, cu
mențiunea că s-a ținut cont de situațiile elevilor cu dificultăți de învățare.
O atenție aparte a primit simularea Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a, rezultatele
relevând nivelul mediu al multor elevi, discuțiile referitoare la greșelile făcute în rezolvarea
subiectului fiind minuțios discutate, ceea ce a condus la progres în învățare, după cum s-a observat
la EN 2017.
Clasa a XII-a a evidențiat dezinteresul pentru reușită atât în cadrul orelor, cât și la simulare.
Evaluarea Naținonală la clasa a VI-a a demonstrat că elevii buni (5-6 dintr-un efectiv de
21) au înțeles textele, dar nu au reușit să exprime clar în scris mesajele acestora, de aceea punctajele
au fost parțiale în marea majoritate, ceea ce a condus la recomandări bibliografice și discuții în
litera cerințelor acestor teste, în viitor. Rezultatele au fost comunicate, explicându-li-se dificultățile
întâmpinate în rezolvarea integrală a subiectelor: operații logice, de gândire și de identificare a
variantei conforme, omiterea unor răspunsuri și neînțelegerea unor aspecte din text. Cea mai dificilă
cerință a fost redactarea unui chestionar pornind de la text. Întrebările formulate de elevi nu relevau
întru totul subiectul chestionarului. În plus, atât la limba română, cât și la limba engleză s-au reperat
greșeli în exprimarea scrisă și li s-a spus părinților să le cumpere copiilor reviste pentru a înlocui, pe
cât posibil, timpul și lectura din mediul virtual cu lectura textelor redactate fără abateri de la
normele gramaticale.
Sfârșitul anului școlar a venit cu succes pentru unii elevi, cât și cu insucces pentru cei
dezinteresați. La disciplina limba și literatura română au fost 15 elevi corigenți: 5 elevi din clasa a

2
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERAȘU
COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE
VIII-a, 4 elevi din clasa a VII-a și 6 din clasa a VI-a care au promovat în cele două sesiuni de
corigențe: 24-25 iulie, 1-5 septembrie a.c.
Evaluarea Naținonală la clasa a VIII-a
Toți cei 15 participanți au fost admiși, rezultatele la disciplina în discuție fiind următoarele:
- 6 note între 9 și 10 (9.70, 9.60, 9.60, 9.45, 9.15 și 9.05);
- 3 note între 8 și 8.99 (8.85, 8.70, 8.60);
- 3 note între 7-7.99 (7.80, 7.75, 7.70);
- 3 note între 6-6.99 (6.65, 6.65 și 6.40);
Bacalaureatul însă nu a adus succese, un candidat dintre cei patru participanți nu a obținut
notă peste 5 (3,20), iar ceilalți trei au fost la limită și puțin peste nota 6, respectiv: 5, 5.90, 6.35, în
ceea ce privește rezultatele la limba și literatura română.

Din păcate, nu a fost loc, nici timp de pregătire pentru olimpiadă, însă nici cei 3-4 elevi din
gimnaziu care ar fi putut fi încurajați și pregătiți nu își doreau participarea la această competiție.
Pentru că li s-a părut mai ușor, patru gimnaziști din clasa a V-a au participat la Concursul
Național de Creație și Interpretare ,,Ana Blandiana”, Brăila, 2017, atât la secțiunea Creație literară,
cât și la secțiunea Recitări, singura distincție fiind Premiul al III-lea obținut de eleva Chiru
Andreea.
Prof. Iliescu Raluca i-a sensibilizat pe elevi prin concursul de creație în care i-a implicat cu
prilejul sărbătorii Valentineʼs Day.
Considerăm că s-a lucrat bine, că se putea mai bine și ne propunem ca rezultatele viitoare să
fie din ce în ce mai bune, să ridicăm nivelul cunoștințelor elevilor și să-i determinăm să fie tot mai
motivați în pregătirea școlară și pentru viață.

Responsabil Comisie metodică,

Prof. Jungheatu Georgeta