Sunteți pe pagina 1din 3

STRATEGII DIDACTICE

ETAPELE LECŢIEI CONŢINUTUL LECŢIEI METODE ŞI MIJLOACE FORME DE EVALUARE


PROCEDEE ORGANIZARE
1.MOMENT Se creează condiţiile psihologice şi Conversaţia Frontal
organizatorice necesare unei bune desfăşurări
ORGANIZATORIC
a lecţiei
2. ANUNTAREA TEMEI SI A Elevii sunt anunţaţi că vor recapitula noţiunile Conversaţia tabla Frontal Observarea
studiate in unitatea de invatare „Lentile”.
OBIECTIVELOR LECŢIEI Explicaţia caietele elevilor sistematică
3.VERIFICAREA Trecerea in revista a principalelor notiuni Explicaţia -tabla Frontal Orală
CUNOŞTINŢELOR ÎNSUŞITE studiate Conversţia -caietele Individual Scrisă
1. Ce sunt lentilele subtiri?
ANTERIOR euristică elevilor Apreciere
2.Care sunt elementele principale ale
lentilelor subtiri? Demonstraţia verbală
3. Ce rol au lentilele? Munca
4. Ce fel de imagini formeaza lentilele?
Prezintă datele problemelor propuse spre independentă
rezolvare
- cu ajutorul elevilor, se scriu legile lentilelor şi
se prezintă algoritmul de rezolvare
- indică un elev pentru a ieşi la tablă
- urmăreşte rezolvarea problemelor, dă
indicaţii.
4. OBṬINEREA . Pentru aceasta solicit rezolvarea cerintele Conversaţia -tabla Frontal Scrisă
PERFORMANṬEI fisei de lucru (profesorul imparte fisele de Explicaţia -caietele Individuală Autoevaluare
lucru). Pe baza punctajului mentionat in fisa,
elevilor
solicit autoevaluarea elevilor.

5. TEMA PENTRU ACASĂ -Elevii primesc ca temă pentru acasă exerciṭiile conversaţia Frontal
15,16,17 pagina 46
PROIECT DE LECŢIE

DATA: 28.03.2014

ŞCOALA: Şcoala Gimnaziala “Gerge Cosbuc” 23 August

CLASA: a VII-a

PROFESOR : Vlădulescu Elmaz

ARIA CURRICULARǍ: Matematică şi ştiinţe

DISCIPLINA: Fizică

UNITATEA DE ÎNVǍŢARE:Fenomene optice

SUBIECTUL LECŢIEI: Lentilele

TIPUL DE LECŢIE: Lecţie de rezolvare de probleme

COMPETENṬE SPECIFICE:

1.1 clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice, instrumente şi mărimi fizice din domeniile studiate

1.3 identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor definitorii ale unor fenomene, mărimi caracteristice, proprietăţi ale unor corpuri şi
dispozitive, condiţii impuse unor sisteme fizice

3.1 compararea, clasificarea şi interpretarea unor fenomene fizice din domeniile: optică, mecanică, căldură

STRATEGII DIDACTICE:

a) resurse procedurale: Conversaţia, Explicaţia, Analiza, Problematizarea, Observaţia, Descrierea,

b) resurse materiale: culegere de problem, manual , fise de lucru

d) Modalitǎţi de organizare a activitǎţii cu elevii: frontal, individual