Sunteți pe pagina 1din 96

Anul VIII nr.

4/2016

INFOSFERA
Revistă de studii de securitate şi informaţii pentru apărare

Publicaţie indexată în bazele de date internaţionale EBSCO şi CEEOL

Revistă cu prestigiu ştiinţific recunoscut de Consiliul Naţional de Atestare


a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU)

Direcţia Generală de Informaţii a Apărării


CUPRINS
Determinismul economic în planul securităţii ..................................................................... 3
Napoleon POP

Donald Trump la Casa Albă: scurt exerciţiu de „political & strategic forecasting”,
la jumătatea lunii noiembrie a anului 2016 ....................................................................... 14
Florin DIACONU
Provocări şi evoluţii la frontiera NATO. A treia generaţie de răspunsuri: îndiguire
şi disuadare .......................................................................................................................... 21
Iulian CHIFU

Noua strategie de securitate naţională a Federaţiei Ruse.................................................. 28


Ştefan DĂNILĂ

Războiul economic – ameninţare majoră în epoca globalizării......................................... 35


Daniel LEONTE

Psihologia analizei de intelligence ...................................................................................... 43


Cristian DOBRE

Războiul cibernetic în politica principalelor organizaţii internaţionale la care


România este parte............................................................................................................... 54
Bogdan-Florin TIMIŞ

Perspectivele întrebuinţării vehiculelor mai uşoare decât aerul în acţiunile militare ...... 65
Cătălin-Gabriel GHIORGHIŢĂ

Rolul şi importanţa informaţiilor pentru vizualizarea câmpului de luptă......................... 72


Daniel CĂRĂMIDARU

Simularea - instrument modern de pregătire/instruire a structurilor din domeniul ISR .... 82


Nelu TUVENE

Consideraţii asupra învăţământului centrat pe cursant în domeniul informaţii


pentru apărare...................................................................................................................... 86
Mihail-Marius DRAGOMIR

Recenzia cărţii „Ce se ascunde în spatele Boko Haram”


(autor:Alba Iulia Catrinel Popescu) ................................................................................... 93
Tiberiu TĂNASE

2
INFOSFERA

DETERMINISMUL ECONOMIC
ÎN PLANUL SECURITĂŢII

Dr. Napoleon POP*

Abstract
The core of the economic determinism of the security - in the broadest sense - has not changed over
time, regardless of the economic model practiced by humans. History has studied the evolution of how this
determinism was perceived and understood, and about the evolution of the role that it has played over time.
The most important thing however was how the man to use these advantages provided by this determinism
to promote the interests of power, supported by a level of societal development. Durability of economic
determinism in the security applies to the phenomenon of globalization, which is an expression of continuity
in search of opportunities obviously for those who can afford it. In this context, the author defines statements
on key news this correlation and, given the reality of nation-states, concludes that economic status achieved
usually by own effort (national) that provide comfort / human civilization stage their own citizens under Tier
development must be defended against those who they want for free through any kind of conquest. Mankind
chose any idea to become a tool for materialization of knowledge for the benefit of her needs money. Real
money, a fiction work, only those who are properly measures the added value of human labor. This value only
occurs within what we call the real economy.
Keywords: security, economy, determinism, globalization, money.

Motto: “Economic Security is National Security… Lacking economic


security or a viable market based economy, the USSR disintegrated.
It disintegrated rapidly, broadly, and precipitously”.
Sheila R. Ronis, profesor de management la Walsh College
şi director al Center for Complex and Strategic Decisions

Pecunia nervus belli1


Tucidide, istoric militar atenian

Economia reală reprezintă planul cel mai continuitatea unei vieţi civilizate prin respectul
relevant al interacţiunii dintre om şi natură, pentru faţă de toţi semenii noştri sau continuitatea unei
propria supravieţuire a omului. Supra-forţarea civilizaţii prin selecţia arbitrară a celor care ar
„tehnică” a acestui determinism a dus mereu avea dreptul la viaţă.
la explozii incontrolabile, războaiele mondiale Enunţuri cheie. Dacă eşti preocupat de rolul
şi recenta criză financiară fiind exemple de economiei, fie ca activitate umană productivă,
necontestat în acest sens. Este timpul să vorbim fie ca ştiinţă, nu se poate să scapi din vedere
despre acest determinism şi în sensul lui uman, relevanţa acestuia oglindit prin reflecţii profunde
pentru a nu uita care este scopul final al securităţii, şi/sau ştiri de conjunctură din domeniu. Ambele

*Dr. Napoleon POP este Director ştiinţific în cadrul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române.

3
INFOSFERA

reprezentări pot sugera forţa unei îndeletniciri rus anticipează o scădere cu 0,6% a PIB-ului
fundamentale pentru viaţa noastră în raport cu în acest an (2016-n.n.), a treia scădere anuală
scopul ei: protecţia fizică şi spirituală a fiinţei consecutivă - FT”). Adică, nici economie, nici
umane pentru continuitatea civilizaţiei atinse, securitate.
respectiv ceea ce denumim generic securitate. Desfăşurarea relativ simplă a corelaţiei asupra
Sheila R. Ronis, o personalitate recunoscută căreia insistăm, exemplificată prin ceea ce am dorit
în domeniul abordărilor deciziilor de securitate şi să fie o reflecţie şi o ştire, ne trimite la înţelegerea
proiectelor de reformare a legislaţiei de securitate unor enunţuri cheie pe care nu le putem omite.
a SUA, ne oferă una dintre cele mai sintetice Astfel: (1) Resursele securităţii de orice fel au
definiţii a sinergiei economie – securitate, fost generate în toate timpurile prin acţiunea lui
formulând explicit că securitatea economică homo economicus, fie implicat direct în proiectarea
nu este altceva decât securitate naţională. O şi fabricarea instrumentelor dedicate ei (şi aici nu
tratare superficială a acestei sinergii, respectiv a este vorba numai de arme), fie supus impozitelor
întoarcerii ei pe dos, ne oferă, poate, şi cel mai de către statul care gestionează cheltuieli pentru
puternic exemplu real de dezintegrare a unei securitate. Zicerea lui Tucidide, de acum două
puteri la care mulţi dintre noi am fost martori. milenii, nu face decât să sintetizeze, pentru
Reflecţia doamnei Ronis din motto ne spune timpurile războinice, că asigurarea securităţii prin
că un colos ca URSS sucombă ca stat din lipsa arme are nevoie de bani „produşi” de oameni;
forţei economice proprii care nu mai face faţă (2) Arealul de securitate pentru orice comunitate,
disipării neoptime a resurselor proprii. Adică, indiferent de nivelul ei de dezvoltare istorică, de
nici pentru economie, nici pentru securitate. la indivizi la triburi şi până la statul naţiune, a fost
O ştire titrată de Financial Times ne relatează mereu extins dincolo de jurisdicţia economică a
că Rusia, din motive de slăbiciune economică – entităţii în cauză, riscurile fiind considerate că vin,
decurgând din calitatea scăzută a propriei de regulă, din exterior.
guvernanţe a modelului economic ales, preţului Globalizarea ne-a demonstrat însă că
scăzut al ţiţeiului şi a sancţiunilor economice riscurile care provin şi din interior au şi ele o
internaţionale aplicate ca urmare a anexării mare de putere de contaminare. Ea începe cu
Crimeii – este nevoită să-şi reducă bugetul apărării propria structură economică şi, prin propagare,
(„Rusia se pregăteşte de reduceri bugetare, care ajunge să creeze probleme economiei globale în
ar putea lovi chiar şi apărarea, adică Guvernul ansamblul ei; (3) Strategia securităţii a evoluat

4
INFOSFERA

spre perfecţiune prin căutarea echilibrului între a actorilor deveniţi globali şi prima conotaţie pe
puterea economică a celui interesat să-i dea care le-o conferim este cea de putere economică,
valenţele de securitate necesare şi geopolitica prin care le măsurăm capacitatea de securitate,
terţilor orientată spre acelaşi obiectiv. Competiţia pentru ei şi pentru omenire.
pentru securitate a reformulat bazele sănătoase
ale unei economii – viabilitate şi credibilitate – Globalizare şi securitate: acelaşi determi-
într-un context larg de stabilităţi: a preţurilor, nism?
financiară, politică şi socială. Spre deosebire de cele două războaie
Din aceste trei enunţuri cheie extragem o mondiale ale secolului XX care au surprins
concluzie axiomă şi apoi alte concluzii de rang doi, prin viteza de extindere, în era globalizării
care pot să ne călăuzească în evaluarea modului mondializarea unui conflict pe temeiul
de abordare a securităţii. Concluzia axiomă se securităţii poate cunoaşte o viteză de
poate formula astfel: o stare economică atinsă, propagare nebănuită. Nu vorbim aici neapărat
de regulă, prin efort propriu (naţional), care de tehnologie, cât de contaminarea insidioasă
asigură un confort uman de etapă propriilor pe care o produc noile interdependenţe create de
cetăţeni conform nivelului de dezvoltare, globalizare, via economic. Acest lucru explică
trebuie apărată faţă de toţi cei care şi-o doresc natura discursului momentului între puterile
pe gratis, prin orice fel de cucerire. De aici globale (G-7, G-20), axat cu prioritate pe
rezultă că prima resursă a conservării avantajelor fragilitatea creşterii economice care impietează
unei stări economice, în faţa riscurilor interne şi conservarea sau dezvoltarea unei stări
externe de a le pierde, este însăşi sustenabilitatea economice capabile să facă faţă noilor riscuri,
asigurată dinamicii respectivei stări economice. în condiţiile în care se produc deja agresiuni pe
Or, acest lucru înseamnă un mix de politici temeiul securităţii.
adecvat, o acţiune umană coerentă. Tocmai de aceea, etapa crizei financiare a
De asemenea, reţinem că homo economicus, începutului globalizării readuce în prim-plan nu
prin însăşi dotarea lui raţională, nu urmează un economia în general, ci economia reală, cel mai
drum rectiliniu de progres în niciun domeniu. palpabil şi plin de valoare domeniu al îngemănării
Istoria consemnează străpungeri de anvergură, ca acţiunii umane cu resursele primare rare sau
o reflectare a inventivităţii omului, dar şi a lipsei de finite ale planetei. Numai economia reală aduce o
continuitate în comportament şi/sau a modificării securitate autentică în orice domeniu (alimentar,
verticalităţii faţă de principii temporare. În energetic, logistic, militar etc.), pentru că îl are în
istoria progresului omenirii, evoluţia într-o linie centrul ei pe homo economicus şi în globalizare,
dreaptă este extrem de banală, deşi o perfectă singurul care produce valoare adăugată. Fetişul
predictibilitate ne-ar scăpa de multe „surprize” economiei financiare, ajuns în delirul banului
la adresa securităţii. Acţiunea omului este mai care se autoproduce de la sine, dar şi prăbuşit
apropiată de forma perfectă a cercului desfăşurat în peste noapte (august 2008), s-a dovedit iluzoriu,
dinamică, adică cu suişuri şi coborâşuri, memoria iar întoarcerea la realitate a costat omenirea cu
istorică consemnând în metafore celebre creşteri şi mult peste totalul cheltuielilor dedicate securităţii
descreşteri ale unor personalităţi, imperii, iar acum militare din toate timpurile.
ale puterilor globale. Crevasele adânci lăsate de recenta criză
Ciclicitatea economicului, alături de financiară nu numai în mentalul nostru, ci şi
sustenabilitatea acestuia, a influenţat ciclicitatea în materialitatea stării economice globale,
securităţii, iar evoluţia echilibrului dintre puterea nu pot fi renivelate decât cu valoarea a ceea ce
economică şi cea geopolitică, ca proiecţie a primei produce homo economicus ca bunuri şi servicii
în exterior, a determinat schimbarea rolului utile confortului vieţii, cu costuri accesibile.
actorilor în acest permanent joc. În prezent, Pandantul peren al securităţii rămâne economia
suntem martorii unei noi reaşezări şi realinieri reală în oglindă numai cu o economie financiară

5
INFOSFERA

care o măsoară pe prima corect, credibil şi lucid. beneficiile globalizării. Slăbirea creşterii
Celelalte „excrescenţe” ale economiei financiare, economice şi a efectelor ei pe termen lung asupra
rezultat al unor inovaţii, unele am spune chiar ceea ce numim matricea economică structurată
imorale, ajung nu numai să producă contracţii sustenabilă, respectiv conservarea unui PIB
majore ale economiei reale – cu efecte negative potenţial productiv cu riscuri economice minime,
asupra nivelului de trai – prin reduceri nominale ne tentează o escaladare în evaluarea riscurilor
semnificative, ci şi erodează potenţialul acesteia de securitate de orice fel, ca şi când acestea vin
ca fundament al dezvoltării pe termen lung. din afara acţiunii noastre. La momentul celor mai
Acum ne-a devenit mai clară relevanţa PIB- reduse costuri ale banului, vorbim de finanţarea
ului potenţial, tratat până acum ca un indicator dificilă a dezechilibrelor interne şi externe
de o deviaţie prevestitoare de inflaţie, când de uitând că asumarea de programe de austeritate
fapt el ne dă dimenisunea reală a sustenabilităţii nefundamentate corect ne aparţine. Mai toate
securităţii naţionale, în cel mai larg sens. Fără acestea afectează şi ceea ce numim „industrii”
o economie sustenabilă din punct de vedere al ale asigurării securităţii, în toate dimensiunile
echilibrelor interne şi externe, nu putem vorbi cunoscute.
decât de vulnerabilităţi la adresa securităţii. Cum De-a lungul istoriei, deşi esenţa determismului
în globalizare echilibrele economice interne şi economic asupra securităţii nu s-a modificat,
externe nu mai ţin exclusiv de politicile publice percepţia şi modul de manifestare a acesteia au
ale unui stat, la propriile vulnerabilităţi se adaugă cunoscut doar modificări în ordinea relevanţelor
riscurile generate de politicile publice ale terţilor. luate în consideraţie. Globalizarea face saltul,
În globalizare, trebuie acceptat, ca un dat cu totul nesurprinzător, de la sistemele închise
al acestei forme de integrare sui-generis, că şi/sau limitate geografic de securitate la sisteme
deciziile naţionale cu privire la orice politici de securitate deschise, cuprinzătoare geografic
se internaţionalizează, internaţionalizarea global, salt care urmăreşete, în fapt, chiar linia
realizându-se după puterea economică a statului. deschiderilor economice făcute, ele devenind
Ea ne poate explica asanarea fără convulsii a unor simultan cauză şi efect al globalizării. Este ceea
vulnerabilităţi, asimilarea ordonată a unor riscuri, ce numim iniţializarea unui proces care ajunge
rezilienţa la şocurile asimetrice etc. a diferitelor să se alimenteze de la sine pentru o periodă
puteri economice sau state. Marile puteri definită, atât timp cât rămâne validă o nouă
economice indiscutabil vor avea, prin intermediul realiniere a puterilor economice în cadrul unei
globalizării, o capacitate de a influenţa economicul ordini internaţionale bazate pe un set de reguli
în statele din linia a doua şi a treia, iar exerciţiul acceptate de către toţi participanţii activi şi pasivi
de putere se va baza şi manifesta, înainte de toate, la acest proces. În prezent, vorbim de procesul
pe/prin nivelul de dezvoltare. Ameninţările şi globalizării.
riscurile la securitatea unui stat trebuie observate Sfidările globalizării la adresa securităţii
cu prioritate din această perspectivă, pentru că au venit, în opinia celor mai mulţi experţi în
teoria spaţiului vital, extins (mereu) dincolo de geopolitică, pe canalul de transmisie a ceea ce
frontierele convenţionale, rămâne valabilă chiar numim impulsul economic. El este un compozit
dacă, în prezent, ea este exprimată prin provocări al unor mixuri de politici publice originate într-o
şi oportunităţi. parte a lumii şi al căror efecte sunt „revărsate”
Neînţelegerea sau omiterea acestei realităţi a practic în toate colţurile planetei. Efectele
globalizării, în fapt faţa întunecată a avantajelor negative în lanţ ale crizei financiare izbucnite
nefructificate la timp, explică în mare măsură în vara anului 2008 au conferit acestui canal
introvertirea multor state într-un protecţionism de transmisie un caracter profund contagios,
şi naţionalism economic perdant, care afectează, reflectând nu numai puternicele interdependenţe
în primul rând, calitatea factorilor de creştere care s-au creat între economiile statelor, ci şi faţa
economică naţionali, potenţaţi sau atraşi prin întunecată a globalizării. Interdependenţele au fost

6
INFOSFERA

consolidate, la rândul lor, fie în mod natural prin decalajelor economice dintre ele, în ciuda
expansiunea intereselor naţionale, fie normativ credinţei iniţiale că globalizarea ar putea să le
prin regulile negociate în cadrul unor organizaţii niveleze în timp. Este deja dovedit statistic că
economice cu vocaţie planetară (GATT – 1949, globalizarea întreţine şi accentuează decalaje
Organizaţia Mondială a Comerţului – 1995) sau economice, chiar dacă le restructurează între
prin procesele de integrare economică regionale, puterile economice. Se spune că miraculoasa
în baza tratatelor constituind zone de comerţ liber creştere a PIB-ului global din ultimul secol, de
şi terminând cu crearea Uniunii Economice şi la 1 miliard de dolari la peste 80 de miliarde
Monetare a UE. dolari (în preţuri ale anului 1980) în prezent, în
Interdependenţele, considerate iniţial timp ce populaţia a crescut de şase ori, a avut
benefice, au devenit riscuri potenţiale la loc cu preţul accentuării inegalităţii economice,
securitatea naţională. Prin ce? Prin încărcătura adică a insecurităţii economice. Ca urmare, şi în
umană a libertăţilor, începând cu democraţia globalizare tot economicul generează riscuri, el
în sine şi continuând cu investitori cu resurse având aceeaşi forţă de determinare ca în orice
în căutare de noi oportunităţi de plasamente, etapă de evoluţie a societăţii umane.
muncitori în căutare de locuri de muncă noi şi Terorismul internaţional, ca unul dintre cele
mai bine plătite, emigranţi şi refugiaţi pentru un mai mari riscuri la adresa securităţii vieţii, nu
loc mai sigur decât în statele de origine etc. şi nu, poate fi disociat de efectele globalizării, avantajele
în ultimul rând, al politicilor statelor care au văzut de accesibilitate definite în sensul lor cel mai
în stimularea acestor libertăţi posibile mişcări pe larg fiind deturnate de la adevărata semnificaţie
tabla de şah a geopoliticii globale. Globalizarea, pe care iniţial globalizarea le-ar fi promovat.
începută prin mondializările de după al Doilea Deturnarea amintită vine să sublinieze, de altfel
Război Mondial şi trecută prin Marea Moderaţie, ca întreaga istorie a omenirii, că dezvoltarea şi
a presupus mereu transferuri de competenţe progresul ţine de socialul al cărui mental este
naţionale spre entităţi suprastatale, de regulă, întotdeauna bazat pe un set de valori. Nefiind
birocratice. Ea a fost şi este o realizare conştientă globalizate în sens de asimilare şi toleranţă, ci
a acţiunii statelor-naţiune (părţi contractante), cu doar ca alegere liberă, ele au conferit dezvoltării
acceptarea de noi riscuri potenţiale şi reale. societăţii trăsături nu numai din cele mai diverse,
În mod evident, premisele acestei acceptări dar şi din cele mai perverse. Globalizarea, deşi
incumbă recunoaşterea diferenţierii statelor a realizat permeabilizarea în cel mai înalt grad
după maturitatea evoluţiei lor istorice care le-a cunoscut până acum a frontierelor de orice fel,
dat şi un grad de dezvoltare economică. Pe cale evident pentru oameni, a acutizat o confruntare
de consecinţă, se contează pe permanentizarea de etapă (este de sperat) între civilizaţii.

7
INFOSFERA

La nivelul actual de cunoaştere, globalizarea funcţional de fiinţe umane, există un raport de


poate a reuşit să evidenţieze, cel mai bine, că responsabilitate reciproc, numit contractul
riscurile de securitate sunt parte intrinsecă a social. El este actul formal, materializat de
sistemului social, a modului cum funcţionează regulă într-un program de guvernare validat de
acesta, cu nuanţa că sunt mai pregnante acum alegeri democratice, prin care cetăţenii acceptă
războaiele unor indivizi sau grupuri de indivizi să plătească pentru bunul public promis –
împotriva statelor-naţiune, generate şi din securitatea individului –, iar politicienii îşi asumă
interiorul acestora, ceea ce pare să pună în respectarea acestui angajament.
contradictoriu teza noastră a determinismului. În Politicul aclamă mereu faptul că securitatea
fapt, ea este dusă aparent în alt plan, cel cauzal, este un bun public, şi atunci preocuparea pentru a
al sinergiei dintre acţiunea socialului - ca nivel o asigura permite orice, adică încălcarea a orice.
de cunoştinţe şi comportament bazat pe seturi de Sunt deja vizibile în esenţa aşa-numitului stat de
valori - şi resursele economice. Rezultatul acestei drept, din motive de securitate invocate în faţa
sinergii, ca efect, este chiar determinismul pe noilor realităţi, ducerea în derizoriu a libertăţilor
care îl evocăm. Globalizarea este o nouă etapă individuale şi limitarea sau condiţionarea
din istoria civilizaţiei umane în căutarea aceluiaşi drepturilor cetăţenilor. Preeminenţa securităţii în
echilibru între securitate şi riscuri, mereu cu politicile publice, indiferent de domeniu, are darul
includerea contrariilor între bun şi rău, între de a crea confuzie între cauze şi efecte, un lanţ de
lumina păcii şi întunericul conflictelor. determinare obiectiv fiind înlocuit cu inocularea
unui tabu, respectiv că numai statul poate asigura
Între teoria şi practica securităţii securitatea cetăţeanului şi, ca urmare, din acest
Analizele teoretice asupra securităţii motiv, îi este permis orice, inclusiv depăşirea
sunt importante, dar, în lumea în care trăim, limitelor competenţelor sale.
manualele deja scrise din domeniul socio-uman În practică, este de observat că propaganda
sunt oarecum caduce în faţa evoluţiilor realităţii. pentru securitatea fizică, biologică a individului
Ele nu mai captează noua realitate din cauza se îndepărtează tot mai mult de ceea ce ar trebui
abstractizărilor făcute pe alte reprezentări ale unui să fie un standard de viaţă la un nivel de civilizaţie
trecut mai puţin repetabil. Ele nu pot da soluţii care l-ar face să înţeleagă sensul securităţii. S-a
decât în sensul generalizării unor studii empirice, intrat deja într-un cerc vicios, în care, uitând
ale căror rezultate nu mai sunt acum valide sau de determinismul economic, ca reper al unui
aplicabile. Ceea ce împiedică o vedere obiectivă confort de viaţă ca „valoare” civilizaţională
este specializarea la care am recurs pentru de apărat, reproducem doar cheltuieli pentru
profunzime, dar cu preţul înceţoşării viziunii birocraţia şi instrumentele care asigură
de ansamblu, adică exact al interdependenţelor securitatea.
extinse ale globalizării despre care am vorbit şi Economicul, ca o reflectare a stării de
din care alegem doar ceea ce ne convine ca fiind bunăstare a comunităţii-stat prin care individul
gestionabil. poate aspira la toate fructele civilizaţiei, pare să
Că este aşa ne-o demonstrează devină tot mai irelevant prin modul în care este
comportamentul politicului faţă de securitate, proiectată apărarea securităţii din punct de vedere
modul în care o tratează şi cum înţelege să o apere. politic: scepticism şi izolare prin promovarea
În prezent, vorbim despre contextul democraţiei populismului. Dar, aceeaşi irelevanţă devine o
de tip occidental, la care se raportează, cu mici povară a politicului prin antagonizare şi iritarea
excepţii, toate statele lumii, şi despre un model socialului. Acesta simte lipsa de respect a
de dezvoltare societal bazat pe economia de politicului faţă de singurul producător autentic de
piaţă animată de iniţiativa privată şi concurenţă. securitate.
Ca în toate timpurile, între entitatea numită Thierry de Montbrial, personalitate
stat şi modelul economic, ambele reprezentate puternică a geopoliticului european (văzut în

8
INFOSFERA

nota leagănului de civilizaţie pe care Europa Ea înseamnă un standard de viaţă rezonabil, iar
o reprezintă pentru omenire), ne încurajează în ceea ce este rezonabil trebuie permanent redefinit
aceste ultime observaţii ale noastre. Domnia sa în raport cu fiecare stadiu de dezvoltare”. Dar,
crede că progresul societal colectiv este împlinirea cum securitatea economică se fundamentează
în viaţă a fiecărui individ (care trebuie să fie pe valori (democraţie şi economie de piaţă),
în viaţă – n.n.) şi „prin urmare, scopul atunci să nu uităm definiţia securităţii dată de
major al progresului îl reprezintă demnitatea Arnold Wolfers, pionier şi lider al filozofiei
individului”2. Istoria a demonstrat cu tărie că, din politice, încă în anul 1952: „Securitatea, în sens
motive de securitate (cu întrebarea în beneficiul obiectiv, înseamnă lipsa ameninţărilor la adresa
cui?), demnitatea unui individ poate fi încălcată valorilor, iar în sens subiectiv, absenţa temerilor
cu uşurinţă dincolo de tăria unor angajamente că respectivele valori vor fi atacate”!
politice interne şi externe luate faţă de cetăţean Poate că, din acest punct de vedere, ştiinţa
prin contractul social. Ceea ce se uită este faptul că economică poate fi mai importantă decât cea de
demnitatea colectivă se va răzbuna întotdeauna. securitate, aceasta din urmă având ca pledoarie
Lecţia de istorie este uitată tocmai din cauza finală o escaladare a cheltuirii de resurse cu
confuziei la care am făcut deja referire: uităm scop bine determinat. Ne este tot mai clar că
regula naturală a determinismului economic securitatea economică este securitate naţională,
asupra tuturor aspectelor vieţii noastre. Nici chiar iar această legătură explică succesul sau
instinctele noastre naturale – de supravieţuire şi eşecul politicului care gestionează obligaţiile
reproducere – nu au sens fără o bază economică. statului. În spiritul ei, observăm că, în timp ce
Insecuritatea, în toate formele ei, presupune problematica de ansamblu a securităţii globale
instabilitate socială şi politică, determinată major, escaladează, competenţele guvernelor politice
şi în ultimă instanţă, de standardul de viaţă. Acest de a asigura securitatea economică – respectiv
lucru înseamnă, conform opiniei economiştilor, o creştere economică fluidă, în standardele de
venituri stabile pentru cetăţean, solvabilitate sustenabilitate –, sunt în descreştere masivă.
continuă şi un cash-flow predictibil pentru O fi vorba chiar despre o schimbare de paradigmă
companii, utilizarea eficientă a capitalului uman sau, mai degrabă, am ajuns într-o fundătură a
pentru o politică guvernamentală responsabilă modului de promovare a politicului în societate?
faţă de om. Întrebarea este pertinentă dacă avem în vedere
Poate este bine să reamintim unele definiţii ale că Raportul anual asupra Riscurilor Globale
securităţii date chiar de politicieni ai altor timpuri, enumeră – în ordinea importanţei – pe locurile
perfect valabile şi acum în sensul în care pledăm. 1 şi 2 vulnerabilităţi şi riscuri economice
În memoriile sale, Robert McNamara afirma: legate de inegalitatea masivă între venituri şi
„Securitatea este dezvoltare, şi fără dezvoltare nu datoria publică imensă şi, mult mai departe,
poate exista securitate….. Dezvoltarea înseamnă după efectul gazelor de seră, terorismul, războiul
progrese în plan economic, social şi politic. hibrid etc.

9
INFOSFERA

Două documente recente dedicate partener comercial şi investitor pentru aproape


securităţii globale toate ţările lumii – şi care investeşte cel mai mult
Două documente recente privind securitatea în cooperarea pentru dezvoltare –, nu-şi foloseşte
globală ne atrag atenţia. Unul este elaborat potenţialul la nivelul responsabilităţii unui actor
de Uniunea Europeană şi prefaţat de Federica major în lumea globalizată. Pentru această
Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru responsabilizare, de acum înainte, este nevoie de
Afaceri Externe şi Politica de Securitate, şi altul, o strategie pentru o Europă mai puternică, chiar
de politologul Zbignew Brzezinski. Mogherini în timpurile unei crize existenţiale a Uniunii şi
spune că Uniunea face parte din G-3 din punct dincolo de graniţele acesteia.
de vedere economic, dar însăşi existenţa ei este Dar, punerea în aplicare a principiilor
chestionabilă în faţa instabilităţii sale interne pentru o strategie globală a Uniunii face
(accentuată de Brexit) şi externe (aflarea Uniunii recurs la necesitatea ca „Uniunea să crească
într-un spaţiu extins nesigur). Brezinski vorbeşte prosperitatea cetăţenilor ei”, ceea ce înseamnă
despre necesitatea unei realinieri a puterilor promovarea creşterii economice, crearea de
globale, întrucât a devenit neacceptabilă era locuri de muncă, egalitate şi un mediu sigur
dominaţiei globale de către o singură putere. În şi sănătos. Aceste considerente sunt primele
ambele documente, numitorul comun este fie o care atrag responsabilitatea socialului pentru
strategie-viziune, fie o poziţionare sau acţiune securitate. În prezent, prin strategia amintită,
comună. Trebuie privite resursele generate de considerentele respective trebuie să răspundă
puterile globale pentru ca Uniunea Europeană cerinţelor „scopurilor unei dezvoltări sustenabile
să-şi însuşească un rol determinat în globalizare. mondiale”. O Uniune prosperă înseamnă un
Documentul strategic al Uniunii, intitulat sistem economic internaţional deschis şi un acces
„O viziune împărtăşită, o acţiune comună pentru sustenabil/permanent la bunurile comune ale
o Europă puternică” (Shared Vision, Common globalizării: creştere economică, mobilitate şi
Action: A Stronger Europe”)3, deplânge, după progres tehnologic. Ca urmare, Uniunea doreşte
înţelegerea noastră, faptul că Uniunea, ca prim o ordine globală bazată pe reguli, având ca
principiu multilateralismul, capabilă să asigure
bunuri publice globale şi să contribuie la o
sustenabilă lume a păcii. Devine clară noua idee
că prosperitatea, ca rezultat al economicului, nu
poate avea sens fără securitate.
În cadrul mesajelor mai recente, care
argumentează necesitatea trecerii la o nouă
ordine internaţională, atrage atenţia documentul
lui Zbigniew Brzezinski intitulat „Toward a
Global Realignment”4, apărut în publicaţia The
American Interest. O nouă ordine presupune un
tip de destructurare a celei existente, în condiţiile
încetării dominării globale de către o singură
putere, urmată de o restructurare determinată de
cinci realităţi care vorbesc despre o „redistribuire
în curs a puterii politice globale şi a trezirii violente
a politicii în Orientul Mijlociu”. Aceste realităţi,
spune Brzezinski, semnalează necesitatea unei
noi realinieri globale, care, în mod evident, se va
translata şi asupra evoluţiei economiilor ţărilor şi
pieţelor. Cele cinci realităţi se referă mai întâi la

10
INFOSFERA

statele care aspiră la repoziţionări de putere prin dar se conturează ca un egal, sau poate un rival, al
potenţialul lor economic actual şi cel emergent SUA. Pentru viitorul apropiat încă nu reprezintă
(SUA, China şi Rusia), apoi la UE, care încă este un challenger pentru SUA, chiar dacă preocupările
aşteptată să devină un actor global autentic. La pentru a deveni o putere militară în zonă sunt tot
acestea se adaugă evenimentul bulversant, şi încă mai vizibile. Cheltuielile cu dezvoltarea flotei
necalmat, reprezentat de „Primăvara arabă”, cu militare nu ajung pentru ceea ce s-ar crede că este
consecinţele sale extinse din nordul Africii spre deja China, o putere maritimă militară.
Orientul Mijlociu. Europa, în sensul UE, din păcate şi cu
Luate pe rând, patru dintre cele cinci realităţi problemele multiple cu care se confruntă în
relevă implicări şi efecte posibile în realinierea prezent, nu este şi nu pare, în opinia lui Brzezinski,
aşteptată, fiind vorba, în opinia noastră, despre
să devină în viitorul apropiat o putere globală. Ea
calea spre un nou echilibru global într-o lume
poate avea însă un rol constructiv în preluarea
multipolară cu responsabilităţi împărţite. SUA
gestionării ameninţărilor transnaţionale, tocmai
rămân cea mai puternică forţă economică, politică
prin calităţile sale politice şi culturale (în sens de
şi militară, chiar dacă schimbările în balanţa
valori împărtăşite) compatibile cu interesele SUA
puterilor globale sunt în curs de desfăşurare.
în Orientul Mijlociu.
Evoluţia SUA, în opinia autorului, este dinspre o
putere imperială globală spre o putere doar globală, Întrucât nu se poate vorbi (încă) despre o
dar deocamdată cea mai relevantă. convergenţă în înţelegerile actorilor globali,
Rusia, deşi trece printr-un proces dureros trebuie ca unul dintre ei să se implice, chiar în
(încercarea resuscitării unei mândrii naţionale baza unei agende prestabilite cu cei în cauză.
printr-un melanj de democraţie cu autoritarism), Acel „unu” ar putea fi SUA. Scopul actorilor
ar putea deveni un stat-naţiune lider european globali ar trebui să fie ca realinierea puterilor
dacă ar rezolva problemele complicate cu globale existente şi emergente să ducă spre o
foştii „subiecţi” ai imperiului extins din fosta lume mai puţin agitată geopolitic şi aplecată
URSS, mai ales din Ucraina, Belarus, Georgia, spre problemele omenirii, adică o securitate
islamicii din sud-vest, la care trebuie adăugate economică pentru o lume prosperă în
reverberaţiile cu statele baltice. ansamblul ei. Roadele economiei să se răsfrângă
China este, fără îndoială, un stat în continuă de o aşa manieră încât să cuprindă, statistic, cât
creştere economică, dincolo de greutăţile actuale, mai mult din sfera planetei noastre.

Zbigniew Brzezinski
11
INFOSFERA

Te hominem esse memento5 ! umane, să pârjolească economiile până la cenuşă.


O încheiere în notă filozofică a abordării Refacerea a început mereu cu a avea măcar o
determinismului pe care am încercat să-l tratăm pâine. Apoi, s-a trecut la a avea şi arme, ca nu
conduce la o comparaţie greu de cuprins cu o cumva cineva să ne ia pâinea, dar, până să ne-o
întrebare fundamentală, pe care această omenire ia cineva, armele ne-au luat pâinea.
vremelnică trebuie să şi-o pună. Cum poate Sheila R. Ronis ne atenţionează să luăm
supravieţui o planetă finită cu atâtea distorsiuni aminte că URSS, din cauza lipsei securităţii
într-un univers infinit? Securea veşnică a economice sau a unei economii viabile, s-a
insecurităţii, care bântuie asupra oamenilor, apare dezintegrat rapid, precipitat, şi pe toate planurile.
ca o continuă încleştare între semenii aceleiaşi La ce i-au folosit cheltuielile de înarmare dacă nu
familii de vieţuitoare, adică între noi, oamenii. au putut oferi niciun fel de prosperitate durabilă
Oare aceasta a fost miza Divinităţii – indiferent propriilor cetăţeni? Se pare că Gorbaciov a înţeles
cum o denumim – sau a arhitectului universului cu o secundă mai repede că această prăpastie nu
atunci când a decis locuirea acestei planete cu poate continua fără repercusiuni dramatice. Iar
fiinţa cea mai raţională?
istoria lumii ne dă alte multe exemple de acest
Caracterul finit al planetei a făcut ca
fel, dar mai ales lecţia posibilei repetări a acestui
ea şi resursele ei să ne fie încredinţate cu
ciclu al economiei dezumanizate în numele
responsabilitate. Acest lucru rezultă din Cartea
securităţii.
Cărţilor dacă citim cu atenţie despre „păcatul
În opinia lui Joseph E. Stiglitz, economist
biblic”. Fructul oprit a fost mâncat din pomul
cunoaşterii, iar „pedeapsa” a fost să trăim laureat al premiului Nobel, D. Trump a fost
din sudoarea frunţii, o frumoasă metaforă preferat de electorat deoarece americanii de
anticipativă a creativităţii omului care nu poate rând speră la o posibilă creştere a nivelului de
fi descoperită decât prin muncă. Suprasolicitarea tari, speranţă exploatată simbolistic în sloganul
resurselor o recunoaştem, iar „îndemnul” limită,
de altfel istoric, atunci când vorbim de securitate,
unii l-am trăit: „totul pentru front!”. Aşa am ajuns
să ne zbatem pentru o agendă globală atunci
când vorbim despre hăcuirea plămânului verde
al planetei, efectele ireversibile ale schimbărilor
climatice, poluarea resurselor de apă potabilă,
deşertificarea, toate ca o vagă preocupare pentru
ceea ce se va întâmpla cu noi în perspectivă,
menţionând doar din când în când, cu infatuare,
grija pentru generaţiile viitoare.
Escaladarea cheltuielilor pentru securitate
dincolo de sustenabilitatea resurselor de finanţare
a acestora, cu scopul ca şi unii şi alţii să ne M k A
„Make i great again”.
America i ” Starea
S i ă
economică
repoziţionăm în coordonate de putere cât mai a cetăţeanului mediu american, pentru care „visul
înalte, nu face decât să distrugă determinismul american” a încetat, a făcut ca Donald Trump să
normal dintre economic şi securitate, adică se bucure de o largă audienţă în comparaţie cu
respectul faţă de semeni şi, mai ales, faţă de Hillary Clinton.
demnitatea umană. Secolul al XX-lea relevă Globalizarea ne arată, printre faţetele ei
suprasolicitări economice pentru două războaie întunecate, că inegalitatea veniturilor dintre
mondiale, îndreptate împotriva semenilor de ţări şi în interiorul ţărilor (vezi studiile FMI),
nişte minţi care nu ne-au reprezentat specia. reprezentare esenţială a distribuţiei inechitabile
Au reuşit ca, pe lângă îngenunchierea fiinţei a rezultatelor economicului pentru un standard

12
INFOSFERA

de viaţă, aduce omenirea spre vârful piramidei securitatea, în sens obiectiv, înseamnă lipsa
insecurităţii totale, cu bază socială tot mai largă ameninţărilor la adresa civilizaţiei la care am
de nemulţumiţi. Despre ce securitate mai vorbim ajuns, iar în sens subiectiv, absenţa temerilor
atunci când o pondere infimă a populaţiei (1%) că această civilizaţie va dispărea. Chiar şi
devine din ce în ce mai bogată (deţinând 98% actuala civilizaţie, până nu este prea târziu, îi
din avuţia globală), iar numărul celor aflaţi deja include pe semenii noştri, ea înseamnă respect
la cele mai joase niveluri ale veniturilor este în pentru ei, ea este garanţia demnităţii umane.
continuă creştere? Un filozof al timpurilor noastre, Omraam
Dacă securitatea economică este securitatea Mikhaël Aïvanhov, ne aminteşte un pasaj din
naţională, atunci, pentru viitor, spune Joseph E. Biblie: „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine
Stiglitz, în primul rând trebuie rescrise regulile însuţi” a spus Iisus. Ce însemnă să-ţi iubeşti
economiei, pentru ca toţi cetăţenii să beneficieze aproapele? Mai întâi, să respecţi viaţa pe care
de creşterea economică. Dacă lecţia civilizaţiei Dumnezeu a dăruit-o fiecărei fiinţe umane”.
pentru toţi este uitată la nivelul actual al Securitatea, în sensul ei cel mai larg, înseamnă,
cunoştinţelor şi tehnologiei, acest fapt va implica în primul rând, garanţia vieţii! Trăind prin
riscuri considerabile, pentru care politicienii economie, securitatea asigurată de economie este
vor deconta divizarea socială, subminarea însăşi viaţa noastră.
democraţiei şi slăbirea economiilor. Dacă acestea „Ţine minte că eşti om” era formula prin care
sunt „valorile noi” care le contrazic pe cele romanii le atrăgeau atenţia conducătorilor lor că
vechi, atunci, parafrazându-l pe Arnold Wolfers, trebuie să acorde semenilor consideraţia cuvenită.

1
Banii sunt sufletul războaielor! (trad. lat.)
2
Text preluat din lucrarea sa Jurnal românesc, 2012, Editura Rao, Bucureşti.
3
Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Global Strategy for the European Union`s Foreign and
Security Policy, June 2016, disponibil online la adresa http:europa.eu/globalstrategy/shared-vision-common-action-
stronger-europe
4
Zbigniew Brzezinski, “Toward a Global Realignment”, The American Interest, vol. 11, no. 6, Aprilie 2016, disponibil
online la adresa www.the-american-interest.com/2016/04/17/toward-a-global-realignment/
5
Ţine minte că eşti om! (trad. lat.)

13
INFOSFERA

DONALD TRUMP LA CASA ALBĂ:


SCURT EXERCIŢIU DE “POLITICAL &
STRATEGIC FORECASTING”, LA JUMĂTATEA
LUNII NOIEMBRIE A ANULUI 2016

Dr. Florin DIACONU*

Abstract
The study is briefly exploring a flexible method aimed at exploring, with solid academic means,
some of the most important already predictable (up to a certain point) geopolitically and geo-strategically
significant features of the next few years in the history of the United States, in a context clearly dominated
by at least three significant vectors: the victory of Donald Trump in the presidential election on November
8, 2016; the limited – but increasingly larger – amount of OSINT connected to the team Trump is going to
rely on, along the next few years; and some of the challenges, risks and threats the United States, a state with
really massive power resources and truly global interests, is now obviously confronted with.
Keywords: the United States of America; geo-strategic challenges, threats and risks; hegemonic
status; national power; windows of opportunity; OSINT; Donald Trump; global interests; exploring the future;
grand strategy; forecasting.

Miza acestui foarte scurt studiu este una pentru interesul nostru naţional. Rangul real al
în egală măsură simplu de formulat şi pe puterii României – respectiv statutul de putere cel
de-a-ntregul legitimă. Este vorba despre încercarea mult mijlocie – ne face să credem că interesele de
de a prospecta, cu mijloace academice solide, apărare şi securitate ale ţării noastre sunt protejate
dar limitate, viitorul probabil al politicii externe mai consistent în interiorul (şi prin intermediul)
a SUA în următorii patru (sau poate opt) ani. unor mecanisme cum ar fi apartenenţa la NATO
În acest interval la Casa Albă se va afla Donald (alianţă în care principalul actor politic de tip
Trump1, candidat al Republicanilor care a câştigat statal, în termenii relevanţei componentei militare
alegerile prezidenţiale de la 8 noiembrie 2016. a puterii, este SUA) sau parteneriatul strategic
Legitimitatea demersului pe care ni-l cu SUA. În ambele situaţii luate aici în calcul, o
propunem aici este dublă: pe de o parte, din evaluare corectă şi nuanţată a perspectivelor de
perspectivă strict ştiinţifică, există posibilitatea de viitor ale implicării SUA în Europa este vitală,
a prospecta (cu toate precauţiile necesare, desigur) credem, pentru a identifica demersurile viitoare,
scenarii de viitor posibile şi probabile. Şi există în contextul existenţei unui număr consistent de
lucrări extrem de serioase care probează, în mod ameninţări şi riscuri asociate intensificării atitudinii
clar, o astfel de aserţiune2. Pe de altă parte, un asertive tot mai clare a Federaţiei Ruse3, ceea ce
astfel de demers e necesar şi legitim, în spaţiul necesită, în mod firesc, atenţie şi îngrijorare în
românesc, şi din perspectiva unei preocupări fireşti ţările din flancul estic al NATO.
*Florin DIACONU este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Știinţe Politice a Universităţii din București
(FSPUB), unde predă, între altele, Studii Strategice, precum și Senior Researcher (CR II) la Institutul Diplomatic Român
(IDR). A absolvit Colegiul Naţional de Apărare în anul 2000.

14
INFOSFERA

Introducere însumează vectorial) într-o manieră flexibilă şi


Textul de faţă are, din start – iar autorul său e dinamică. Acestea sunt următoarele:
perfect conştient de acest lucru – o vulnerabilitate a) Informaţiile din surse deschise credibile
relativ consistentă. Este vorba despre faptul că, (presa de bună calitate constituie sursa
deocamdată (subliniem aici, ca şi în titlu, faptul primară de OSINT în multe situaţii,
că textul a fost predat spre publicare la jumătatea inclusiv cea de faţă5) legate de intenţiile
lunii noiembrie, la nicio săptămână după lui Trump în domeniul politicii externe,
alegerile prezidenţiale din SUA) nu ştim foarte de apărare şi de securitate. Avem, pe de
multe despre ce va întreprinde Donald Trump la o parte, numeroase declaraţii şi fragmente
Casa Albă4. de interviu din perioada campaniei
electorale, iar acestea, puse împreună,
Un cadru de analiză simplu şi eficient conturează cu suficientă claritate un
Pe de altă parte, încercarea de a prospecta cu tablou al intenţiilor candidatului Trump
în domeniul marii strategii6, în sensul cel
instrumente analitice serioase viitorul SUA – şi,
mai larg al termenului. Avem, pe de altă
în special, aspectele strategice şi geostrategice
parte, numeroase texte aparţinând unor
ale acestuia – pe termen scurt şi mediu nu teoreticieni sau practicieni în domeniul
este, credem, o sarcină intelectuală imposibilă. relaţiilor internaţionale şi studiilor
Dimpotrivă, credem că putem elabora scenarii strategice care analizează şi „traduc“, în
de viitor posibile, eventual chiar probabile, termeni mai clari, ceea ce Trump declara
plecând de la trei segmente distincte ale realităţii (sau declară la momentul actual). În legătură
care se intersectează (de fapt, mai degrabă ele se cu declaraţiile lui Donald Trump facem aici

15
INFOSFERA

şi următoarea observaţie metodologică: se în moderarea unor măsuri anunţate în


conturează, încă din acest moment, două timpul campaniei electorale. Aceleaşi
ipoteze de lucru. Prima dintre ele este cea surse deschise credibile informau, la
care indică faptul că, odată ajuns la Casa 12 noiembrie 2016, şi că este posibil ca
Albă, Donald Trump va face exact ceea ce fostul Speaker al Camerei Reprezentanţilor,
a declarat în campania electorală. O a doua Newt Gingrich să devină Secretar de Stat
ipoteză de lucru e aceea că, dimpotrivă, (adică ministru de Externe), iar generalul
agenda politică reală a lui Trump va fi, din în retragere Michael Flynn să fie numit
varii motive, substanţial diferită de aceea National Security Adviser9. Dacă astfel
afişată în campanie7. de informaţii se confirmă, putem avea o
b) Datele, provenite tot din surse deschise, imagine ceva mai optimistă a viitorului
referitoare la experienţa şi ideile, în politicii externe americane şi a orientărilor
domeniul politicii externe şi a chestiunilor strategice majore ale SUA, întrucât şi
cu certă relevanţă strategică, pe care Woolsey, şi Gingrich, şi Flynn10 sunt
le au cei cu care preşedintele Donald persoane foarte experimentate.
Trump urmează să lucreze pe parcursul c) În sfârşit, un al treilea segment al realităţii
următorilor ani. Acest segment al pe care trebuie să-l luăm în calcul este
realităţii este important, credem, în orice acela referitor la configuraţia şi dinamica
demers de analiză, întrucât e foarte clar sistemului de riscuri, ameninţări şi
că, în bună măsură, viitorul preşedinte provocări în domeniul apărării şi
al SUA (orice preşedinte, de fapt, ca şi securităţii cu care se confruntă SUA. În
orice alt şef de stat) e serios dependent, analiza noastră, acesta este – cel puţin la
în deciziile sale, de statura profesională momentul actual (repet, la jumătatea lui
şi de experienţa consilierilor săi, ca şi noiembrie 2016) – cel mai solid element, în
a membrilor guvernului. În cazul lui sensul în care despre această arie tematică
Trump, o astfel de dependenţă ar putea fi şi dinamica ei ştim deja, cu mare claritate,
cu atât mai importantă, cu cât acesta nu destule. Ştim, de exemplu, în primul rând,
a interferat în activitatea sa cu domenii că rangul relativ al puterii SUA pe arena
precum politica, relaţiile internaţionale internaţională e deja de câteva decenii
sau militare”. Despre configuraţia bune în continuă tasare. Altfel spus, că
exactă a viitoarei echipe de miniştri şi ponderea pe care o reprezintă puterea
consilieri a lui Trump nu ştim, încă, SUA în afacerile globale se reduce
nimic precis, dar surse deschise cât se continuu, chiar dacă în ritm relativ lent (şi
poate de serioase indică faptul că unii chiar dacă, din anumite perspective, SUA
membri ai echipei sale în plină formare continuă să fie cea mai performantă şi cea
au fost deja „preocupaţi să trimită peste mai puternică ţară din lume). Încă de la
hotare semnale de continuitate”8 – ceea sfârşitul anilor 1980, Paul Kennedy scria,
ce ar putea indica posibilitatea unei lipse în termeni lipsiţi de orice echivoc, despre
de ruptură radicală, măcar în anumite faptul că SUA se confruntă cu „problema
domenii-cheie, între actuala politică numărului unu aflat în declin relativ”,
externă a SUA şi cea din mandatul (sau legată inclusiv de „problema supra-
mandatele) lui Trump. La momentul actual extinderii strategice”11. Acum patru ani, în
ştim, din surse deschise serioase, că fostul 2012, într-o lucrare tradusă ulterior şi în
şef al CIA James Woolsey l-a consiliat pe limba română, Robert D. Kaplan afirma,
Trump în probleme de politică externă şi tot foarte direct, că America trebuie să se
continuă să joace un rol important, inclusiv pregătească „pentru o ieşire prelungită şi

16
INFOSFERA

elegantă din istorie ca putere dominantă”, Câteva scurte concluzii


iar preocuparea pentru gestionarea unei La finalul acestui scurt text (unul care nu
puteri naţionale descrescânde ar trebui rezolvă în chip definitiv probleme, ci doar
să determine SUA „să evite intervenţiile propune şi descrie un cadru de analiză ce ar merita,
costisitoare, să folosească diplomaţia credem, continuat şi dezvoltat), principalele
pentru a-şi sabota inamicii, să-şi pună concluzii pe care dorim să le comunicăm atât
serviciile de informaţii în funcţiune pentru specialiştilor în domeniul analizei şi prognozei
scopuri strategice”12. Şi mai aproape de strategice, cât şi decidenţilor eventual interesaţi,
zilele noastre, Mathew Burrows, fost sunt următoarele:
consilier şi director în Consiliul Naţional 1. Obiectivul politic şi strategic principal
de Informaţii al SUA (şi care ocupă, după enunţat până acum de Donald Trump
ce s-a pensionat, poziţia de director al este o Americă mai puternică („Make
departamentului Iniţiative Prospective America Great Again!”15). Transformarea
Strategice din cadrul organizaţiei de în realitate – dificilă, dar măcar parţial
experţi care se numeşte Atlantic Council), posibilă – a unei astfel de idei poate avea
afirma, la rândul său, în 2014, că SUA un impact benefic, stabilizator, asupra
sunt un actor al scenei internaţionale în scenei internaţionale. În plus, o Americă
mod evident afectat de declinul relativ, puternică poate funcţiona inclusiv ca
precum şi că „până în 2030, Asia va fi „deterrent” credibil şi eficient în raport
depăşit America de Nord şi Europa luate cu diverse surse de ameninţare.
la un loc în termeni de putere globală, pe 2. Există, desigur (cel puţin la momentul
baza dimensiunilor PIB-ului, a mărimii redactării acestui text) riscul unei
populaţiei, a cheltuielilor militare şi a „recăderi“ a SUA într-un izolaţionism16
investiţiilor tehnologice”13, dar şi că de tipul celui de după Primul Război
„America este singura putere care poate Mondial. Într-o astfel de situaţie, interesele
încerca să gestioneze un peisaj atât de de apărare şi securitate ale multor state ar
multifaţetat şi multipolar”14 cum este arena putea fi semnificativ periclitate. România,
internaţională a epocii contemporane. ca şi cele trei mici Republici Baltice,

17
INFOSFERA

ca şi Polonia, ar putea fi, şi ele, în mod vin, presiuni crescânde asupra aliaţilor
semnificativ afectate de un eventual săi, inclusiv România, pentru mărirea
neoizolaţionism american. semnificativă a cheltuielilor făcute de
3. Liniile directoare ale politicii externe şi aceşti aliaţi în domeniul militar şi al
ale orientărilor geo-strategice ale SUA vor intelligence-ului strategic. Cu destulă
deveni tot mai clare, pe măsură ce vom şti, probabilitate, astfel de presiuni ar putea
cu tot mai multe amănunte certe, care va fi genera tensiuni suplimentare în cadrul
structura echipei de consilieri şi miniştri NATO (între SUA şi Europa, ca şi între
cu care va lucra preşedintele Trump. statele membre dispuse să-şi asume
Cu cât aceştia vor fi mai experimentaţi eforturi şi cheltuieli suplimentare şi cele
(desigur, dacă ei vor fi astfel), cu atât mai reticente faţă de o astfel de idee).
mult marea strategie a SUA ar putea fi
ferită de rupturi şi erori majore. Şi, cu cât
aceştia vor fi mai non-izolaţionişti (ceea
ce s-ar putea întâmpla), cu atât mai mici Bibliografie:
ar putea fi şansele ca SUA să abandoneze 1. ***, „Donald Trump. News about Donald Trump,
sau să reducă semnificativ implicarea sa la including commentary and archival articles
nivel global. Dacă, dimpotrivă, principalii published in The New York Times”, grupaj
săi consilieri şi miniştri cu responsabilităţi în The New York Times, la adresa http://www.
directe în chestiuni strategice vor fi mai nytimes.com/topic/person/donald-trump, accesat
puţin experimentaţi sau izolaţionişti, cu la 13.11.2016.
atât rolul global al SUA – vital pentru 2. ***, „INTellingence: Open Source Intelligence”,
stabilitatea şi predictibilitatea sistemului pe pagina web oficială a CIA, 23 iulie 2010, la
internaţional, ca şi pentru menţinerea adresa de internet https://www.cia.gov/news-
unei balanţe globale de putere care să information/featured-story-archive/2010-
fie favorabilă intereselor întregii lumi featured-story-archive/open-source-intelligence.
occidentale – ar putea fi mai puţin html, text accesat la 12 noiembrie 2016.
proeminent. 3. ***, „Transcript: Donald Trump on NATO,
4. Criticile aduse deja de Donald Trump Turkey’s Coup Attempt and the World”,
manierei în care funcţionează NATO17, în The New York Times, 21 iulie 2016, la
ca şi altor aranjamente de apărare şi adresa de internet http://www.nytimes.
securitate în care America este direct com/2016/07/22/us/politics/donald-trump-
implicată, au în centrul lor de greutate foreign-policy-interview.html?_r=0, text accesat
ideea că este neapărat necesară la 13 noiembrie 2016.
o repartizare serios regândită a 4. BERGEN, Peter, CNN National Security
cheltuielilor şi eforturilor în domeniul Analyst, „Inside the mind of Trump's national
apărării colective, la nivel regional, security guru”, comentariu CNN, text publicat la
emisferic sau global. Altfel spus, Donald 13 noiembrie 2016, la adresa de internet http://
Trump a spus deja partenerilor strategici edition.cnn.com/2016/11/11/opinions/trumps-
ai SUA, mari şi mici deopotrivă, că national-security-guru-general-flynn-bergen/,
securitatea şi apărarea costă. Estimăm material de presă accesat la 13 noiembrie 2016.
că această idee ar putea fi eventual 5. BUGAJSKI, Janusz, Pacea Rece: Noul
nuanţată, dar are şanse minime să imperialism al Rusiei, Editura Casa Radio,
dispară complet din retorica şi practica Bucureşti, 2005.
politică a preşedintelui Trump. Prin 6. BURROWS, Mathew, Viitorul declasificat:
urmare, estimăm şi că, direct sau Megatendinţele care ne-ar putea distruge lumea,
indirect, Washingtonul va face, în anii ce Editura Litera, Bucureşti, 2016.

18
INFOSFERA

7. FALK, Richard A., A Study of Future Worlds, 11. KENNEDY, Paul, Ascensiunea şi decăderea
Free Press (a division of Macmillan Publishing marilor puteri: Transformări economice şi
Co., Inc.), New York, 1975. conflicte militare din 1500 până în 2000, Editura
8. HOLLAND, Steve; LOPEZ, Luciana, „Trump Polirom, Iaşi, 2011.
12. LANGLEY, Monica and Gerard Baker,
packs transition team with loyalists and family”,
„Donald Trump, in Exclusive Interview, Tells
Reuters, material publicat la 12 noiembrie
WSJ He Is Willing to Keep Parts of Obama
2016, la http://www.reuters.com/article/us-usa-
Health Law. President-elect hints at possible
election-idUSKBN13628K, text accesat la 13 compromise after vows to repeal the Affordable
noiembrie 2016. Care Act”, în The Wall Street Journal,
9. KAHN, Herman and Wiener J. Anthony, The Year 11 noiembrie 2016, la http://www.wsj.com/
2000: A Framework for Speculation on the Next articles/donald-trump-willing-to-keep-parts-
Thirty-Three Years, The Macmillan Company, New of-health-law-1478895339, text accesat la
York, Collier-Macmillan Limited, London, 1967. 14 noiembrie 2016.
10. KAPLAN, Robert D., Răzbunarea geografiei: 13. LIDDELL Hart, B. H., Strategia. Acţiunile
indirecte, Editura Militară, Bucureşti, 1973
Ce ne spune harta despre conflictele viitoare
14. TINDALL, George Brown, David E. Shi, America:
şi lupta contra destinului, Editura Litera,
O istorie narativă, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2014. Bucureşti, 1996, volumele I-III.

1
Pentru cititorul ceva mai puţin familiarizat cu cariera politică şi opiniile politice ale lui Donald Trump vezi, de exemplu,
grupajul foarte consistent de texte intitulat „Donald Trump. News about Donald Trump, including commentary and
archival articles published in The New York Times”, în The New York Times, la adresa de internet http://www.nytimes.
com/topic/person/donald-trump, grupaj accesat la data de 13 noiembrie 2016.
2
Pentru a nu supraîncărca în mod inutil notele de subsol, amintesc aici două astfel de lucrări, fundamentale pentru
înţelegerea logicii, rolului şi limitelor încercărilor de prospectare a viitorului: Richard A. Falk, A Study of Future Worlds,
Free Press (a division of Macmillan Publishing Co., Inc.), New York, 1975, precum şi Herman Kahn and Anthony J.
Wiener, The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years, The Macmillan Company, New
York, Collier-Macmillan Limited, London, 1967.
3
Există mai mulţi autori importanţi ce folosesc sistematic referiri la politica neoimperială a Moscovei. Vezi, de exemplu,
Janusz Bugajski, Pacea Rece: Noul imperialism al Rusiei, Editura Casa Radio, Bucureşti, 2005.
4
Unii comentatori susţin că viitorul comportament al preşedintelui este impredictibil, în condiţiile în care acesta pare să
emită semnale amestecate sau chiar contradictorii. De exemplu, Peter Wehner, înalt funcţionar care a lucrat în staff-ul
de la Casa Albă sub trei preşedinţi republicani - Ronald Reagan, George H.W. Bush, afirma că nici măcar Trump însuşi
nu pare să ştie cum se va derula mandatul său.
5
Pentru faptul că presa, indiferent de tipul ei (scrisă, radio, TV, new media) e o mină practic inepuizabilă de OSINT vezi,
de exemplu, textul „INTellingence: Open Source Intelligence”, pe pagina web oficială a CIA, publicat la data de 23 iulie
2010, la adresa de internet https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2010-featured-story-archive/
open-source-intelligence.html, text accesat la 12 noiembrie 2016.
6
Folosim aici termenul mare strategie (sau strategie superioară) cu încărcătura de conţinut pe care o propunea, cu decenii
în urmă, un autor deja clasic în domeniul studiilor strategice – vezi B. H. Liddell Hart, Strategia. Acţiunile indirecte,
Editura Militară, Bucureşti, 1973, p. 334.
7
La momentul actual (14 noiembrie 2016), această a doua ipoteză de lucru începe să capete tot mai mult contur. Trump
şi echipa apropiaţilor săi au declarat deja, de exemplu, că intenţionează să păstreze elemente importante din Obamacare,
deşi în timpul campaniei electorale candidatul republican a afirmat că acest mecanism de reformare a sistemului de
sănătate propus de Barack Obama va fi înlăturat complet. Pentru acest „viraj“ al atitudinii lui Trump privind Obama care
vezi, între altele, Monica Langley and Gerard Baker, „Donald Trump, in Exclusive Interview, Tells WSJ He Is Willing to
Keep Parts of Obama Health Law. President-elect hints at possible compromise after vows to repeal the Affordable Care
Act”, în The Wall Street Journal, 11 noiembrie 2016, la adresa de internet http://www.wsj.com/articles/donald-trump-
willing-to-keep-parts-of-health-law-1478895339, text accesat la 14 noiembrie 2016.
8
Ibidem.

19
INFOSFERA
9
Steve Holland and Luciana Lopez, „Trump packs transition team with loyalists and family”, ştire Reuters, 12 noiembrie
2016, la adresa de internet http://www.reuters.com/article/us-usa-election-idUSKBN13628K, text accesat la 13
noiembrie 2016.
10
Generalul Flynn a condus, între altele, activitatea de intelligence a US Joint Special Operations Command, care
include şi celebrele unităţi speciale SEAL Team 6 and Delta Force. Apoi el a comandat structura intitulată Defense
Intelligence Agency (DIA), serviciul integrat de intelligence al forţelor armate ale SUA – vezi Peter Bergen,
CNN National Security Analyst, „Inside the mind of Trump’s national security guru”, ştire CNN, text publicat la
13 noiembrie 2016, la adresa de internet http://edition.cnn.com/2016/11/11/opinions/trumps-national-security-guru-general-
flynn-bergen/, material de presă accesat la 13 noiembrie 2016. Acelaşi text precizează, cu detalii, şi că Flynn e departe
de a fi un izolaţionist, el susţinând inclusiv posibilitatea sprijinirii de către SUA a unor încercări de a înlătura de la putere
regimuri islamiste radicale, cum ar fi, la nevoie, cel din Iran. Flynn a fost însă, cel puţin până acum, - ne spune acelaşi
text publicat de CNN - şi partizanul unor „relaţii mai calde cu ruşii”.
11
Paul Kennedy, Ascensiunea şi decăderea marilor puteri: Transformări economice şi conflicte militare din 1500 până în
2000, Editura Polirom, Iaşi, 2011, pp. 453 şi următoarele.
12
Robert D. Kaplan, Răzbunarea geografiei: Ce ne spune harta despre conflictele viitoare şi lupta contra destinului,
Editura Litera, Bucureşti, 2014, p. 431.
13
Mathew Burrows, Viitorul declasificat: Megatendinţele care ne-ar putea distruge lumea, Editura Litera, Bucureşti,
2016, p. 65.
14
Ibidem, p. 199.
15
Vezi această formulare inclusiv pe site-ul oficial al campaniei electorale a lui Trump, la adresa de internet https://www.
donaldjtrump.com/
16
Pentru maniera în care a început să alunece înspre izolaţionism încă din vara lui 19919 vezi, între altele, George Brown
Tindall, David E. Shi, America: O istorie narativă, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, vol. II, pp. 683-689.
17
Vezi, de exemplu, interviul intitulat „Transcript: Donald Trump on NATO, Turkey’s Coup Attempt and the World”, în
The New York Times, 21 iulie 2016, la adresa de internet http://www.nytimes.com/2016/07/22/us/politics/donald-trump-
foreign-policy-interview.html?_r=0, text accesat la 13 noiembrie 2016.

20
INFOSFERA

PROVOCĂRI ŞI EVOLUŢII LA FRONTIERA


NATO. A TREIA GENERAŢIE DE RĂSPUNSURI:
ÎNDIGUIRE ŞI DISUADARE
Iulian CHIFU*

Abstract
Tectonic changes happen in the last years after the annexation of Crimea into Russia as two separate
components of the Federation, the peninsula and the city of Sevastopol. NATO reaction was made in two
successive summits, the first in Newport Wales, September 20141, with re-insurance policy, and Warsaw 20162,
with Defense and Deterrence. In view of the Brussels summit, there’s a request to pass at the third generation
of responses to security challenges in the East and the Containment and Dissuasion could be the next level.
Partners could become more important in the process and the defense of the separation line in Donbas a new
objective.
Keywords: reinsurance, defense and deterrence, containment, dissuasion, A2/AD, Anti-Ship and
Maritime Area Denial.

Percepţia publică a ameninţărilor militare Transnistria, regiuni separatiste din Georgia


şi planificarea continuă a contingenţelor şi Republica Moldova6. În plus, odată anexată
Statele din flancul estic sunt cele mai Crimeea, nu se mai pune problema limitării
expuse, prin apropierea de Rusia şi de focarul numărului de trupe sau categoriilor de
de conflict din Crimeea-Estul Ucrainei, de armamente amplasate.
perspectiva ameninţărilor militare. Vrem, A urmat războiul ruso-georgian din anul
nu vrem, este un fapt această percepţie a 2008, tratat chiar de raportul Tagliavini7 drept „o
cetăţenilor, a populaţiei statelor care au simţit singularitate Saakaşvili”, cel care l-a provocat
presiunea militară rusă şi o anumită apropiere pe Putin şi a vrut să recâştige Osetia de Sud.
a războiului de propriul teritoriu3. Şi există Nimeni nu s-a uitat în profunzime să observe
şi un număr de fapte directe ce nu pot nega o că invazia începuse, prin tunelul Roki, chiar în
asemenea perspectivă. noaptea precedentă mişcării lui Saakaşvili către
În anul 2007, Federaţia Rusă s-a retras din Tskhinvali8, în fapt o mişcare menită să blocheze
Tratatul privind Forţele Convenţionale în Europa – trupele ruse în defileu, înainte de a avea drum
CFE4. Cu această ocazie, chiar dacă a rămas o liber spre Tbilisi. O mişcare defensivă. Cert
ambiguitate privind încălcarea sau respectarea este că după evenimente şi ocuparea Osetiei de
prevederilor acestuia de către Moscova, chiar Sud şi Abhaziei, epurarea etnică a georgienilor,
odată retrasă din Tratat5, câteva elemente militarizarea celor două regiuni separatiste şi
concrete au fost pierdute. Nu mai vorbim despre cvasi-alipirea lor la Rusia9, toată lumea s-a
echilibrul de flanc, nici despre retragerea liniştit spunând că episodul nu se mai poate
trupelor ruse din Abhazia, Osetia de Sud sau repeta.

*Iulian CHIFU este profesor universitar asociat la SNSPA, Departamentul Relaţii Internaţionale şi Integrare
Europeană, preşedintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor şi Early Warning Bucureşti, fost consilier
prezidenţial pentru Afaceri Strategice, Securitate şi Politică Externă.

21
INFOSFERA

Şi a venit luna februarie a anului 2014, proiectarea forţei. Acest avantaj, combinat cu
anexarea Crimeii şi agresiunea militară proiectele anunţate15 sau deja implementate,
din Estul Ucrainei. Războiul hibrid, cu toate afectează echilibrul de forţe în Marea Neagră,
instrumentele şi resursele specifice10 a fost, practic,
chiar dacă luăm în calcul întreaga flotă turcă,
recunoscut un an mai târziu11. Toate acţiunile inclusiv cea din Marea Mediterană16. Practic,
ulterioare au demonstrat faptul că Moscova era reconfigurarea graniţelor nu a avut la bază
decisă să acţioneze în conformitate cu prevederile
intenţia restabilirii unui echilibru de forţe, ci
doctrinei militare (decembrie 2014)12, adică să proiecţia forţei în estul Mediteranei şi obţinerea
accesului la „mările calde” şi, implicit, la Oceanul
utilizeze toate instrumentele pentru a contracara
orice element care îi afecta interesele, chiar planetar, obiectiv peren de politică externă17.
dacă acest lucru însemna încălcarea unilaterală De altfel, cele două componente de tip Anti
a tuturor tratatelor la care este parte şi a Aircraft and Area Denial acoperă, în fapt,
întregul areal al M. Negre şi estul M. Mediterane,
angajamentelor la nivel european pentru protejarea
ruşilor, rusofonilor şi compatrioţilor 13. inclusiv facilităţile de la Tartus-Latakia18.
Pe acest tip de ameninţări în creştere, şi La toate acestea se adaugă şi capacitatea de foc
procesul de elaborare şi ajustare a planurilor de
ce acoperă întregul bazin al M.Negre, inclusiv
contingenţă ale Alianţei este influenţat direct.strâmtorile. Pe de altă parte, intervenţia din Siria,
Răspunsul la această modificare rapidă este un ce interferează cu interesele Coaliţiei Interna-
proces continuu, flexibil şi ajustat, proporţional,
ţionale anti-Daesh şi cu interesele entităţilor
sunnite, statale şi non-statale, avantajându-i
fireşte, pentru acoperirea planului de contingenţă
şi crearea capabilităţilor de reacţie la aceste pe şiiţi (ex: Iran, structurile alawite ale lui
Al Assad, Hezbollahul libanez şi miliţiile şiite
ameninţări în timp real, pentru a evita surprizele14.
irakiene), creează oportunităţi jihadiştilor de a
Promovarea obiectivelor în zonele de se erija în apărători ai minorităţii sunnite.
interes strategic şi la nivel global Ţinta acţiunilor nu este numai flancul estic
Până în prezent am asistat la transformarea al NATO, capabilităţile lansate, exerciţiile şi
peninsulei Crimeea într-un avanpost pentru negocierea redeschiderii bazelor la nivel global

22
INFOSFERA

reprezentând tot atâtea dovezi ale unei strategii


globale de tip 360 de grade: din Norvegia19,
Suedia, Finlanda, Ţările Baltice, Polonia până
în Ucraina, România, Bulgaria, Turcia şi din
Franţa20 până la coasta de vest a SUA21. În
logica aceleiaşi strategii par a se înscrie şi
acţiunile aviaţiei strategice în Siria, exerciţiile
cu submarine nucleare în Venezuela şi Cuba22
sau cele de simulare a lansării unei rachete în
Marea Caraibelor23.
Acelaşi tip de acţiuni este vizibil şi în Marea
Neagră24 şi Marea Baltică, acolo unde avioanele
execută manevre ostentative, testând reacţia
NATO25 în Golful Helsinki26 şi în largul coastelor
Suediei, şi unde au fost identificate submarine
în zonele cablurilor de date trans-oceanice şi de
telecomunicaţii submarine27.
Toate aceste acţiuni îi determină pe
planificatorii militari să revină periodic la
planşetă şi să elaboreze planurile de contingenţă
flexibilă şi continuă, pentru a răspunde noilor
provocări regionale şi globale. De asemenea,
apărarea „360 de grade” lansată de Alianţă28
se justifică în actualele condiţii în care Moscova
ameninţă în toate punctele şi la nivelul tuturor
statelor membre.

Angajament şi simbolism în măsurile de


reasigurare, apărare şi descurajare ale Alianţei
Alianţa Nord-Atlantică a optat pentru un
răspuns proporţional, simbolic, adecvat, bazat
pe câteva elemente definitorii. În cazul Summit-
ului NATO din Ţara Galilor, din septembrie
2014, reacţia a fost una de reasigurare a aliaţilor
din Flancul Estic, realizată prin amplificarea
exerciţiilor maritime, aeriene şi terestre, şi prin
VGTF, forţa de reacţie rapidă a NRF (NATO
Response Force), desfăşurabilă în 24-48 de ore29.
Se adaugă comandamentele de nivel divizie de la
Szczeczin şi Bucureşti şi cele de nivel batalion
de integrare a forţei la nivelul celor 6 state cele
mai expuse, Ţările Baltice, Polonia, Bulgaria
şi România.
La Summitul NATO de la Varşovia, iulie
2016, abordarea a trecut de la reasigurare la
apărare şi descurajare. Un pas mare înainte,

23
INFOSFERA

creat pentru a asigura ajustarea planurilor de Articolul 41 marchează formarea Brigăzii


contingenţă şi a capabilităţilor la ameninţările multinaţionale de la Craiova, având România
şi riscurile militare prezentate de către Federaţia ca naţiune-cadru, cu o nouă simbolistică: de
Rusă în regiune30. Din nou, relevanţa a fost mai
această dată mesajul este că NATO îşi asumă
degrabă proporţională şi simbolică.
Articolul 40 din Comunicatul final al libera deplasare a trupelor proprii de care
reuniunii NATO de la Varşovia marchează are nevoie pe tot cuprinsul teritoriului aliat
crearea, în zona de nord, a batalioanelor pentru a apăra toţi membrii NATO32. De altfel,
integrate cu naţiunile cadru responsabile după Summitul de la Varşovia, miniştrii apărării
în Lituania, Letonia, Estonia şi Polonia - au stabilit (cu prilejul reuniunii din octombrie
asumate de Germania, SUA, Canada şi Marea a.c.) nevoia de apărare terestră în nordul
Britanie. Elementele marchează faptul că toţi flancului estic şi de apărare terestră, aeriană şi
aliaţii vor fi în conflict cu agresorul chiar din navală în sudul acestuia, ultima componentă,
primul moment al luptei, dacă vor fi angajate cea navală, urmând să fie stabilită în februarie
aceste state31. Solidaritatea Articolului 5 e în
2017 la noua ministerială, ultima dinaintea
reflectare simbolică, chiar dacă la capitolul
Summitului Alianţei (Bruxelles, martie 2017)33.
proporţionalitate toată lumea acceptă că în
Între timp, ideea acelui „Schegen al NATO”34 a
statele baltice nu se pune problema unui război
de apărare, ci a unui război de eliberare pentru fost acoperită, ca urmare a lecţiilor învăţate din
aceste state, pentru că suma capabilităţilor este deplasarea trupelor pentru exerciţii pe teritoriul
în debalansare totală faţă de capabilităţile ce aliat, şi acum avem capacitatea de a obţine, în
stau în faţă (un raport numeric de 7:1 la forţe 24 de ore, documentele necesare tranzitului
terestre, fără a discuta nivelul tehnologic şi de trupelor şi echipamentului pe întreg teritoriul
pregătire). Alianţei.

24
INFOSFERA

Tactica agresiunii militare ca instrument Noile ameninţări: afectarea voinţei publice


de politică externă şi a deciziei strategice
Carl von Clausewitz35 spunea că războiul este Evoluţiile ultimilor doi ani, dar şi
politica desfăşurată cu alte mijloace. Ei bine, recrudescenţa războiului informaţional38, au
F. Rusă a demonstrat că se poate şi invers, adică arătat că panoplia de instrumente de tip hibrid
nu numai atunci când politica nu mai acţionează este extrem de elaborată şi are impact major
poţi să recurgi la puterea militară pentru a pe diferitele dimensiuni ale voinţei, deciziei şi
compensa absenţa argumentelor politice, ci chiar presiunii publice. Astfel, noul instrument vizează
să forţezi o agendă politică utilizând, exclusiv alterarea, prin instrumentul spaţiului public,
sau preponderent, forţa militară. Într-o lume a opţiunilor populaţiei şi crearea grupurilor
a democraţiilor liberale pacifiste, acolo unde de presiune cu agende dirijate. Rezultatul e
Francis Fukuyama a fost referenţial anunţând intruziunea, influenţa, controlul şi chiar
„sfârşitul Istoriei”36, generaţia ultimilor 25 de formularea alternativă a deciziei în societăţile
ani post-Război Rece din vestul Europei a uitat vulnerabile, cu precădere cele din spaţiul post-
să mai lupte, a respins instrumentul militar şi a sovietic, dar şi cele din flancul Estic, mai nou,
tăiat resursele pentru acest domeniu în favoarea nici cele din Vestul Europei sau de peste ocean
dezvoltării. Şi voinţa, şi dorinţa, şi capacitatea nefiind imune.
Occidentului de a mai lupta au scăzut dramatic. Noul instrument vizează inima şi minţile
Au rămas ceva capabilităţi pentru acţiuni la cetăţenilor obişnuiţi care sunt vizaţi de aceste
distanţă strategică, de tip expediţionar, dar pachete ce conţin trei elemente: propaganda,
la capitolul apărare teritorială lucrurile s-au dezinformarea şi măsurile active, cărora
degradat substanţial prin subfinanţare, în ciuda NATO le face faţă la nivelul Stratcom, a
documentelor ce marcau nevoia alocării a 2% din formulelor de comunicare strategică clasice;
PIB pentru apărare37. apoi lobby-ul, diplomaţia publică şi acţiunile
În acelaşi timp, sesizăm o nouă tactică: o de Public Relations, prin recrutarea şi utilizarea
intervenţie rusă atrage după sine negocierea formatorilor de opinie cunoscuţi, aleşi şi care
cu Occidentul, la masa verde Rusia câştigând sunt de acord să promoveze pe o temă dată setul
întotdeauna ceva, acel câştig nemaiputând fi de argumente şi dirijarea spre ţinte oferite de
contestat, el fiind legitimat de negociere şi, plătitor, instrumentar care trebuie contracarat cu
automat, recunoscut internaţional. Tactica a intelligence-ul; în fine operaţiuni psihologice,
funcţionat în Georgia, în Donbas (Acordurile război de troli, recrutare şi condiţionare,
de la Minsk) şi a avut rezultate, până în elemente ce reclamă instrumentul militar
prezent, în Estul Mediteranei şi în Siria, prin prezent39. De aceea, este necesar ca noul
acceptarea lui B. Al Assad şi a alawiţilor ca instrumentar folosit în războiul informaţional
parte a soluţiei. pe termen scurt să privească formula integrată

25
INFOSFERA

de abordare militar-intelligence-comunicare anul viitor, paradigma potrivită este îndiguirea


strategică/Stratcom, şi nu reacţii secvenţiale şi disuadarea. Formula îşi propune apărarea
de tip Stratcom lăsate izolate. De altfel, cum deplină a teritoriului aliat şi pregătirea pentru
în concepţia militară rusă40 presa e o armă, iar războiul de apărare în statele baltice. Disuadarea
războiul informaţional e subordonat şefului este formula credibilă de excludere a atacului
Statului Major General al Armatei ruse, Valeri asupra teritoriului aliat printr-o prezenţă militară
Gherasimov, reacţia Occidentului/NATO trebuie suficientă, flexibilă şi mobilă, care să facă faţă
să fie de aceeaşi calitate, pe măsură. unei eventuale agresiuni de orice fel. Exerciţiile
aliate simbolice, de interoperabilitate, învăţare şi
„Containment” şi disuadare. Generaţia a adaptare la contextul teritorial al apărării statelor
treia de răspunsuri aliate
de flanc, au folosit ca pretext pentru derularea,
Este motivul pentru care am propus o nouă în contrapartidă, a unor exerciţii pe teren cu un
abordare integrată a răspunsului în cazul număr mare de trupe42. În paralel, s-a utilizat
ameninţărilor, riscurilor şi provocărilor venite o strategie de comunicare publică centrată pe
din partea Federaţiei Ruse, care notează NATO mesajul de respingere şi negare a oricărui câştig
drept principalul său duşman. Soluţiile pe care
obţinut de pe urma acestor manevre.
le propunem ar trebui să se situeze în noua
Sprijinirea de către Occident a Ucrainei,
paradigmă de răspuns de generaţia a treia în
R. Moldova şi Georgiei reprezintă astfel îndiguirea/
faţa evoluţiilor militare, care trebuie să conţină
disuadarea în scopul apărării acestei noi frontiere
concepte noi şi potrivite cu ameninţarea formulată
de facto între Occident şi Rusia. Rolul partenerilor
explicit şi manifestată direct pe teren.
creşte, deci şi sprijinul direct trebuie să crească.
Astfel, după generaţia iniţială a răspunsului
Astfel, condiţionările propuse SUA pentru
imediat (Summitul NATO de la Newport, Ţara
Galilor), vizând reasigurarea statelor din flancul relansarea dialogului sunt inacceptabile –
Estic, răspunsul de generaţia a doua este apărarea presupun ridicarea unilaterală a sancţiunilor,
şi descurajarea, pe care am descris-o, în linii despăgubiri pentru efectele sancţiunilor de până
mari, mai sus. Proiectul vizează şi sprijinirea şi astăzi, o discuţie pe baza tezelor Războiului Rece
antrenarea trupelor statelor partenere în exerciţii, privind împărţirea noilor sfere de influenţă şi a
cu precădere Ucraina, unde reforma sistemului de preeminenţei deciziei la nivelul superputerilor,
securitate şi antrenamentele trupelor au putut fi ca şi tezele formulărilor aferente suveranităţii
efectuate, ca şi transferul de echipamente non-letale limitate de interesele ruse nu sunt acceptabile43.
defensive. Despre armamente, singura abordare Formulele acceptabile pleacă de la teza
a venit din partea SUA, acolo unde preşedintele coexistenţei paşnice44 (tot un concept de tip
Obama a blocat rezoluţia Congresului privind Război Rece) pe care se pot construi formulele
livrarea de arme defensive letale către Kiev41. adecvate de creştere a încrederii şi elementele
În cea de-a treia formulă de răspuns, posibilă de cooperare care să se soldeze cu consolidarea
în cadrul Summitului informal de la Bruxelles, de păcii şi a regulilor dreptului internaţional.

1
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
2
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm
3
http://www.gallup.com/poll/190415/eastern-europeans-cis-residents-russia-threats.aspx
4
https://www.asil.org/insights/volume/11/issue/19/russia-suspends-cfe-treaty-participation
5
Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE), http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/cfe-treaty.htm
6
“Istanbul Document 1999 | OSCE”. www.osce.org.
7
H. Tagliavini (ed.), Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, Brusseles:
The Council of the European Union, 2009, http://georgica.tsu.edu.ge/files/05-Security/Tagliavini-2009Eng3.pdf
8
Iulian Chifu, Monica Oproiu, Narciz Bălăşoiu, „Războiul ruso-georgian. Reacţiile decidenţilor în timpul crizei”.
Bucureşti, Editura Cartea Veche, 2010.
9
Valeriy Dzutsev, “Russia Presses Ahead with Annexation of Abkhazia and South Ossetia”, Analytical Articles, 2014.

26
INFOSFERA
10
“Little green men, also known as Polite People refers to masked soldiers in unmarked green army uniforms and
carrying modern Russian military weapons and equipment that appeared during the Ukrainian crisis of 2014. The term
was first used during the annexation of Crimea by the Russian Federation, when those soldiers occupied and blockaded
the Simferopol International Airport, most military bases in Crimea and the parliament in Simferopol.”, http://research.
omicsgroup.org/index.php/Little_green_men_(2014_Crimean_crisis)
11
“Putin reveals secrets of Russia’s Crimea takeover plot”, http://www.bbc.com/news/world-europe-31796226
12
“Russia’s New Military Doctrine”, https://www.offiziere.ch/wp-content/uploads-001/2015/08/Russia-s-2014-Military-
Doctrine.pdf
13
Acordurile de la Helsinki (1975, 1992), Charta de la Paris pentru o Nouă Europă, Memorandumul de la Budapesta din
1994, Actul fondator al CSI, Actul fondator NATO-Rusia, Acordul de Parteneriat şi Cooperare UE-Rusia
14
http://edition.cnn.com/2016/06/13/politics/nato-battalions-poland-baltics-russia/
15
“Russia’s Militarization and Drills as Sign of Growing Threat of Global Conflict”, https://informnapalm.org/en/russias-
militarization-drills-sign-growing-threat-global-conflict/
16
“Russia’s military ambitions make waves in the Black Sea”, https://www.ft.com/content/1b9c24d8-1819-11e6-b197-
a4af20d5575e
17
“The Russian Quest for Warm Water Ports”, http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/warm-water-port.htm
18
Capabilităţile militare instalate arată intenţia de blocare a unui atac asupra celor două zone, cu riscul unei pierderi de
75% în prima oră de bombardament şi 50% în primele 6 ore pentru a elimina capacitatea anti-aeriană. În plus, la Tartus
a fost montată o capabilitate anti-nave extrem de importantă, tot de tip Maritime Area Denial.
19
“Russia threatens to NUKE Norway in response to allowing US Marines to deploy in the country”, http://www.dailymail.
co.uk/news/article-3890392/Russia-threatens-NUKE-Norway-response-allowing-Marines-deploy-country.html
20
“French fighters escorted two Russian Tu-160 bombers flying over English Channel, Wednesday, March 9, 2016 7:30:00
PM”, http://uawire.org/news/french-fighters-escorted-two-russian-tu-160-bombers-flying-over-english-channel
21
“Russian bombers fly near California”, http://edition.cnn.com/2014/06/13/us/u-s-russia-military-flights/
22
“Finland drops depth charges in ‘submarine’ alert, BBC, 28 April 2015, http://www.bbc.com/news/world-
europe-32498790: Elias Groll, “Swedes find definitive evidence of submarine. Russians call them unmanly”, 15 nov.
2014”, http://foreignpolicy.com/2014/11/15/swedes-find-definitive-evidence-of-submarine-russians-call-them-unmanly/
23
“U.S. Navy Intercepts Russian War Ship Off Florida Coast Near Nuclear Submarine Base”, http://qpolitical.com/u-s-
navy-intercepts-russian-war-ship-off-florida-coast-near-nuclear-submarine-base/
24
Iulian Chifu, “Exerciţii militare de amploare ale Rusiei în Marea Neagră: atac la strâmtori şi la bazele statelor NATO
litorale”, Evenimentul zilei, 18 aprilie 2016, http://www.evz.ro/exercitii-militare-de-amploare-ale-rusiei-in-marea-
neagra-atac-la-stramtori-si-la-bazele-statelor-nato-litorale-pulsul-planetei.html.
25
“Russia denies wrongdoing after jet barrel-rolls over U.S. aircraft”, http://edition.cnn.com/2016/04/16/politics/russian-
jet-barrel-rolled-us-aircraft/
26
“Suspected Russian submarine fired at in Gulf of Finland”, http://news.err.ee/v/news/International/9c9d1bac-0304-
4ea8-bc2a-2930128b3b56/suspected-russian-submarine-fired-at-in-gulf-of-finland
27
“U.S. sensors detect Russian submarines near underwater cables”, http://edition.cnn.com/2015/10/28/politics/russian-
submarine-expansion-atlantic/
28
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_121133.htm?selectedLocale=en
29
“Wales Summit Declaration”, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
30
“Warsaw Summit Communiqué”, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm
31
Idem
32
Idem
33
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_136837.htm?selectedLocale=en.
34
“NATO proposes the creation of a ‘military Schengen zone’ ”, http://uawire.org/news/nato-proposes-the-creation-of-a-
military-schengen-zone
35
Carl von Clausewitz, On War, London1873
36
Fukuyama, F., The end of history and the last man. New York: Perennial, 2002.
37
“Warsaw Summit Communiqué”, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm
38
Iulian Chifu, Oazu Nantoi, „Războiul informaţional. Tipizarea agresiunii informaţionale a Federaţiei Ruse”, Bucureşti,
ISPRI, 2016.
39
Idem
40
Giles Keir, “Russia’s ‘New’ Tools for Confronting the West Continuity and Innovation in Moscow’s Exercise of Power,”
Chatham House, the Royal Institute of International Affairs, 2016.
41
“US House urges Obama to send weapons to Ukraine”, http://www.france24.com/en/20150324-us-house-pass-
resolution-urging-obama-send-arms-ukraine-war-russia
42
“Russia puts on show of military strength in Crimea”, http://edition.cnn.com/2016/09/09/europe/crimea-war-games-pleitgen/
43
“Fate of disarmament: Russia-USA tension; Putin suspends weapons-grade plutonium deal”, http://moderndiplomacy.
eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1794:fate-of-disarmament-russia-usa-tension-putin-suspends-
weapons-grade-plutonium-deal&Itemid=124
44
Teza coexistenţei paşnice reprezintă o teorie dezvoltată şi aplicată de către liderii Uniunii Sovietice de-a lungul
perioadei Războiului Rece. Ea a fost adoptată de către statele socialiste care stabileau coexistenţă paşnică alături de
blocul capitalist. Uniunea Sovietică a aplicat acest principiu asupra relaţiei cu lumea occidentală.

27
INFOSFERA

NOUA STRATEGIE DE SECURITATE NAŢIONALĂ


A FEDERAŢIEI RUSE*

General Ştefan DĂNILĂ**

Abstract
In this article the author analyzes the main documents adopted by the Kremlin administration in the
last decade: the National Security Strategy of the Russian Federation until 2020 (2009), Military Doctrine
(2014), the National Security Strategy of 2015. The main objective of these documents is the Moscow`s desire
to be recognized as a great world power, which posseses the necessary capabilities to ensure strategic stability
worldwide.
Keywords: National Security Strategy of the Russian Federation until 2020, Russian Military
Doctrine, National Security Strategy, setting external threats, global power, equipping the Russian Army,
military interventions.

Decizia preşedintelui Viktor Ianukovici din ruse, îmbrăcată cu ideologia comunistă, şi


noiembrie 2013 de a nu semna Acordul de asociere libertatea de a decide suveran orientarea către
a Ucrainei cu Uniunea Europeană, semn clar al valorile democraţiei occidentale, concretizate
menţinerii orientării spre Rusia a administraţiei prin constituirea şi extinderea Uniunii Europene.
ucrainene, a determinat major evoluţia relaţiilor Victoria susţinătorilor independenţei Rusiei, sub
internaţionale, cu o dinamică nedorită şi greu conducerea lui Boris Elţîn, a fost interpretată
de previzionat cu doar câteva luni înainte. de Occident ca o victorie a democraţiei şi a fost
Cu atât mai mult cu cât Polonia şi Ţările Baltice încurajat parcursul democratic al noului stat, care
avansaseră ideea consolidării Parteneriatului a îngropat Uniunea Sovietică. Astfel, în 1997 se
Estic pe timpul deţinerii preşedinţiei Consiliului formaliza noul format de cooperare între NATO
UE de către Lituania, în semestrul al doilea şi Federaţia Rusă, prin validarea acordului care
al anului 2013. Consiliul Uniunii Europene prevedea constituirea Consiliului NATO-Rusia.
din 28-29 noiembrie 2013 a fost marcat de Posibilele modificări doctrinare şi orientări
această nereuşită. Reacţia proeuropenilor strategice ale Federaţiei Ruse au fost observate
ucraineni nu a întârziat şi, timp de trei luni, încă înainte de revenirea lui V. Putin la conducerea
au manifestat împotriva acestei decizii, ţării, acestea fiind dublate de strategia de imagine
generând revoluţia EuroMaidanului, care prin care s-a încercat crearea percepţiei de
a dus la fuga în Rusia a lui Ianukovici lider care posedă calităţi şi aptitudini în toate
(22 februarie 2014)1. domeniile. Rocada cu Dmitri Medvedev (2008-
Sfârşitul Războiului Rece era perceput în 2012) a fost doar o aparentă trecere în umbră a
statele din Estul Europei ca sfârşitul dominaţiei lui Vladimir Putin, cu scopul unei reveniri mai

*Articolul a apărut şi în revista Gândirea militară românească, nr.2 aprilie-iunie 2016, publicaţie editată de Statul
Major General al Armatei României.
**Generalul Ștefan Dănilă a fost șeful Statului Major General, iar în prezent deţine funcţia de consilier militar al
ministrului Apărării Naţionale.

28
INFOSFERA

puternice. Simultan cu construirea noii imagini fi concentrată asupra controlului resurselor


s-a trecut la reformarea profundă a forţelor energetice, Strategia a determinat ca interes
armate2, măsură dictată de pierderea tot mai mare naţional „transformarea Federaţiei Ruse într-o
a influenţei în spaţiul ex-sovietic, coroborată cu putere globală”, cu pretenţia de a asigura
dorinţa exprimată clar de către unele state de a stabilitatea strategică la nivel internaţional. În
urma un parcurs european. acest context este important de notat că „lista
Strategia Naţională de Securitate până ameninţărilor la adresa securităţii naţionale”
în 2020, aprobată în 2009, a marcat simbolic din precedenta strategie nu conţinea referinţe la
finalul manifestărilor oficiale dedicate Zilei ameninţări clasice cum ar fi agresiunea militară,
Victoriei şi a consfinţit dorinţa de ascensiune violarea frontierelor sau amestecul în treburile
la nivelul de putere importantă la nivel global interne, dar făcea referiri la „politica unor state
a Federaţiei. Documentul se baza pe câteva îndreptată spre asigurarea supremaţiei militare”.
concluzii, formulate din analiza tendinţelor de Încă de atunci se sublinia „inacceptarea categorică
evoluţie a securităţii internaţionale: „extinderea de către Rusia a planurilor de extindere a Alianţei
efectelor globalizării asupra tuturor domeniilor Nord-Atlantice spre frontierele Rusiei”4 şi
relaţiilor internaţionale; acutizarea divergenţelor avertiza că „interesele naţionale ale Federaţiei
interstatale legate de dezvoltarea neuniformă şi Ruse vor fi afectate de acţiunile unilaterale de
creşterea rupturii dintre nivelele lor de bunăstare; aplicare a forţei şi de divergenţele dintre cele mai
creşterea vulnerabilităţii tuturor membrilor importante state ale lumii”5. Strategia Securităţii
comunităţii internaţionale în raport cu noile Naţionale a Federaţiei Ruse din 2009 afirma că
provocări şi ameninţări; inconsistenţa arhitecturii autorităţile Federaţiei Ruse sunt sigure că nici
regionale şi globale, concentrate, în special la momentul respectiv şi nici în perspectiva
în regiunea euroatlantică, în mod exclusiv pe previzibilă nu exista ameninţarea unei agresiuni
Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic, creează militare la adresa Rusiei, iar niciun stat sau
ameninţări pentru securitatea internaţională”3. organizaţie nu ar avea vreo intenţie ipotetică de
Pornind la argumentul că atenţia principală violare a teritoriului Federaţiei Ruse. Autorităţile
a politicii internaţionale pe termen lung va de la Kremlin nu prognozau utilizarea forţelor

29
INFOSFERA

sale militare pentru a se apăra în faţa unor acţiuni structurilor de comandă-control a vizat atât o
agresive ale unui stat sau coaliţii de state, ci infrastructură modernă, echipamente noi cu
pentru a asigura transformarea Federaţiei Ruse software performant, cât şi pregătirea personalului
într-o putere globală, ceea ce presupunea ca (în multe cazuri şi înlocuirea acestuia).
forţele sale militare să acţioneze, în primul rând, Aşa cum bine ştiu specialiştii în domeniu,
în afara teritoriilor sale. Aceasta nu a împiedicat planificarea apărării, componentă importantă
planificarea unor ample exerciţii, împreună a securităţii naţionale, este realizată după un
cu partenerii (Ucraina şi R. Belarus) cu obiectivul algoritm aproape universal. Astfel, modificarea
principal: apărarea împotriva unui atac mediului internaţional de securitate, a relaţiilor
al NATO6. internaţionale, realitatea internă, precum şi alţi
Trebuie subliniat că reforma de la nivelul factori, pot determina declanşarea procesului
forţelor armate a avut puncte comune cu denumit generic de „revizuire strategică a
procesele de reformă din multe state membre apărării” (Strategic Defence Review). Finalitatea
NATO, similitudinile fiind evidente şi în acestui proces îl reprezintă dimensionarea
reforma proceselor de instrucţie. Acceptarea forţelor armate (structura de forţe) şi a resurselor
consilierii din partea unor specialişti europeni, alocate apărării (în primul rând bugetul) pentru
din state non-NATO, dar cu puternice legături a putea face faţă ameninţărilor care prezintă
cu Alianţa, a condus la revizuirea unor proceduri niveluri de risc ridicat, mediu sau scăzut, în
şi tactici, modificarea standardelor de evaluare contextul oportunităţilor şi vulnerabilităţilor
şi eficientizarea instituţiei. Modernizarea de moment şi perspectivă. Documentele ce se

30
INFOSFERA

elaborează
l b sunt strategia dde apărare naţională l şii educaţia,
d i sănătatea, mediul,
di l cultura,
l ddemografi
fia,
strategia militară. Unele state elaborează şi aşa- politica socială, acestea fiind subiectele altor
numitele „Carte Albe”, care reprezintă detalierea documente, în special al programelor de
programului de guvernare, cu identificarea guvernare. Există unele diferenţieri în funcţie
resurselor ce vor fi utilizate. Conţinutul acestor de prevederile constituţionale ale fiecărui stat
documente este, în mare parte, similar. Deşi se privind organizarea puterii executive a statului.
observă că Federaţia Rusă utilizează tot mai mult Acolo unde preşedintele este şi şeful guvernului/
termenii folosiţi de statele occidentale, în domeniul administraţiei, acesta poate elabora o viziune/
apărării se distinge menţinerea termenului de strategie care să includă toate domeniile de
doctrină militară, specific perioadei sovietice, activitate, dar strategia de securitate sau cea de
pentru definirea strategiei militare. Argumentul apărare este tratată distinct.
teoreticienilor militari ruşi este simplu: există Am făcut aceste precizări pentru a înţelege
o singură strategie, iar aceasta este stabilită de mai bine de ce Strategia Securităţii Naţionale a
comandantul suprem. Mai trebuie spus că diferenţa Federaţiei Ruse, lansată la sfârşitul anului 2015,
dintre strategia de apărare şi cea de securitate trebuie privită printr-o perspectivă deosebită.
este aceea că securitatea include, pe lângă apărare Mai întâi, ca argument la cele descrise mai sus,
şi sistemul de relaţii internaţionale, corespunzător SSN din 2009 a fost urmată de Doctrina militară
intereselor geopolitice ale statului respectiv, a Federaţiei Ruse, aprobată de Preşedintele
respectiv obiectivele de politică externă şi căile Rusiei la 5 februarie 2010. Doctrina era al treilea
de realizare a acestora. Obiectivele şi direcţiile document de acest fel al Rusiei post-sovietice,
strategice stabilite constituie sarcini şi direcţii de asigurând o continuitate a doctrinelor militare din
acţiune pentru forţele armate, pentru diplomaţie şi 1993, respectiv 2000, dar oferea o perspectivă
pentru serviciile de informaţii şi contrainformaţii. actualizată asupra modului de abordare de către
Contrar părerii unor analişti, strategia de Rusia a conflictelor militare şi utilizarea forţelor
securitate nu ar trebui să stabilească direcţii de nucleare. Acest document, consecvent SSN, a
acţiune în domenii, precum: economia, finanţele, fost primul de acest nivel care punea problema

31
INFOSFERA

reconsiderării, pe bază concurenţială, a statutului în Ucraina. Documentul reprezintă continuarea


recâştigat de putere mondială şi certifica Strategiei, care a avut la bază teoriile din
demersurile pe plan internaţional pentru refacerea „Bazele geopoliticii” a renumitului geopolitician
sferei de influenţă planetară a Federaţiei Ruse, Alexander Dughin. Acesta susţinea necesitatea
pentru recâştigarea prestigiului, dar şi necesitatea refacerii heartlandului rus euroasiatic, într-o
modernizării permanente a forţelor armate. viziune imperialistă, dorindu-şi refacerea
Încrederea populaţiei în capabilităţile militare spaţiului imperiului rus şi impunerea Rusiei
ale Federaţiei, specifice erei post-construcţie, ca putere globală. Dacă Strategia Securităţii
reprezintă un alt obiectiv al documentului: „armata Naţionale a SUA pleacă de la necesitatea apărării
rusă este aptă pentru menţinerea influenţei în drepturilor cetăţeneşti, individuale, documentele
regiune şi în lume, precum şi pentru impunerea administraţiei ruse prevăd limitarea acestor
politicii ruse în plan mondial”7. Această doctrină drepturi, prin legitimarea intervenţiei statutului,
a definit şi actualizat ameninţările şi pericolele oriunde interesele sale o cere. Cele două
la adresa Federaţiei, a stabilit direcţiile posibile documente (din 2009 şi 2010) au fost aprobate
de întrebuinţare a forţelor armate şi, pentru de Preşedintele Medvedev şi au fost lansate după
prima dată, a inclus reforma forţelor armate. apăsarea butonului reset de către secretarul de stat
Preocuparea pentru modernizarea tehnologică şi Hillary Clinton şi ministrul de externe rus,
revenirea industriei de apărare la nivelul ridicat Serghei Lavrov, în martie 20098. În acest
de competitivitate semnifica, pe de o parte, context, este de înţeles de ce s-a evitat definirea
recunoaşterea rămânerii în urmă, iar, pe de altă ca ameninţare a NATO sau SUA, principalele
parte, un pas către asimilarea de noi tehnologii. ameninţări fiind preluate sau adaptate din registrul
Capacitatea nucleară a fost tratată cu maximă definit de SUA în propria strategie de securitate.
atenţie, fiindu-i destinate importante resurse Evenimentele din anul 2014, în special
financiare şi de cercetare. Principala cerinţă cele din Ucraina, revoluţia EuroMaidanului şi
la care trebuiau să răspundă forţele armate desprinderea de sub controlul Federaţiei Ruse,
era dislocabilitatea, iar eforturile în această au schimbat raportul de forţe în cadrul conducerii
direcţie s-au văzut în primăvara anului 2014, statului rus în favoarea militarilor. Ascendentul

32
INFOSFERA

generalului Valeri Gherasimov asupra consilierilor Naţională din 2015, care păstrează structura celei
politici din cadrul administraţiei, în principal din 2009, cu unele modificări de conţinut, dar
asupra secretarului Consiliului de Securitate al reafirmă conduita politicii ruse pe plan extern, cu
Federaţiei Ruse, Nikolai Patruşev9, precum şi un pronunţat caracter antioccidental (împotriva
accentuarea posturii de comandant suprem al SUA, NATO, UE), aşa cum s-a transmis prin
forţelor armate din profilul Preşedintelui Putin Doctrina Militară. Caracterul propagandistic al
sunt vizibile în noile documente de importanţă documentului a fost decriptat de analişti chiar de
strategică. Dacă intervenţia din Ucraina şi la lansarea acestuia10. Declarativ, amendamentele
ocuparea Crimeii au fost concepute şi s-au aduse ediţiei din 2009 a SSN au fost generate de
desfăşurat astfel încât să se evite şi chiar să recentele evoluţii ale situaţiei politico-militare
se folosească unele prevederi ale dreptului regionale şi internaţionale, de deciziile liderilor
internaţional, poziţiile tranşante ale Alianţei şi politici şi militari de la Kremlin, ca reacţie la aceste
Uniunii Europene, condamnarea acţiunilor şi evoluţii, precum şi de apariţia unor noi ameninţări
impunerea de sancţiuni, suspendarea dialogului şi pericole la adresa F. Ruse. Conţinutul actualei
în cadrul Consiliului NATO-Rusia, considerarea ediţii a SSN defineşte clar care sunt principalele
Federaţiei Ruse o ameninţare pentru statele din ameninţări pentru securitatea statului rus la nivel
flancul estic al NATO au constituit argumente global şi regional, pe dimensiunile politică,
pentru administraţia Putin de a modifica urgent economică, militar-securitară, informaţională
documentele amintite mai sus. Mai trebuie şi cultural-spirituală. Conform SSN, printre
precizat că Strategia de Securitate Naţională a principalele ameninţări la adresa F. Ruse se
Federaţiei Ruse pune în centru statul rus, poporul, numără consolidarea potenţialului militar al
şi se orientează prioritar către duşmanul infiltrat NATO, întărirea dispozitivului militar aliat şi
(abordarea din 2009), iar Doctrina Militară dezvoltarea infrastructurii militare la graniţa cu
se concentrează asupra duşmanului extern şi F. Rusă, prin implementarea sistemului antirachetă
a capabilităţilor militare de ripostă. Aceasta al SUA în Europa şi Orientul Mijlociu. Ca şi
ar putea fi un argument la faptul că, de această precedenta, dar în mod explicit şi consecvent,
dată, Doctrina Militară a fost revizuită înaintea stabileşte ca principal obiectiv consolidarea
Strategiei, fiind aprobată în 2014. În noua statutului de putere într-o lume multipolară, iar
Doctrină, Alianţa Nord-Atlantică a fost inclusă la acest obiectiv va fi susţinut în primul rând prin
ameninţări, dar nu direct, ca adversar, ci indirect, potenţialul militar. Abordarea este consecventă
Doctrinei Militare, dar în plus faţă de aceasta,
prin continuarea dezvoltării potenţialului său
Strategia consideră că este o strânsă legătură
militar şi prin poziţionarea dispozitivului său
între securitatea naţională şi dezvoltarea social-
militar în apropierea graniţelor Federaţiei.
economică şi culturală. Impresia generală pe
Doctrina Militară a Federaţiei Ruse s-a modificat
care vrea să o lase documentul este cea de
în acord cu decizia Consiliului de Securitate
cetate asediată. De asemenea, se distinge dorinţa
al Federaţiei Ruse din 5 iulie 2013, iar forma de a spori încrederea populaţiei în actuala
finală a documentului a fost aprobată în cadrul administraţie, evidenţiind un puternic caracter
reuniunii Consiliului din 19 decembrie 2014. propagandistic. După principala ameninţare –
Preşedintele Vladimir Putin a semnat documentul consolidarea dispozitivului militar NATO
pe 26 decembrie 2014. S-a dorit un prim mesaj în apropierea graniţelor, urmează situaţia de
transmis SUA şi NATO, dar într-un document de securitate precară din Ucraina şi proximitatea
rang inferior, din perspectiva standardelor Aliate. acesteia, unde o putere ilegal constituită este
Ulterior, odată cu menţinerea sancţiunilor susţinută de Occident şi SUA. Pentru a întări
şi cu resimţirea efectelor acestora la nivelul argumentele privind principala ameninţare
populaţiei, dar şi pentru că erau dezacorduri se susţine că apariţia Statului Islamic are la
majore între Strategia în vigoare şi noua bază practica „răsturnării regimurilor politice
Doctrină, a fost elaborată Strategia de Securitate legitime”.

33
INFOSFERA

Documentul evidenţiază definitivarea valori pe care doar administraţia actuală le apără


procesului de revenire a F. Ruse la statutul în faţa ameninţării occidentale, decadente, orice
de mare putere şi accentuează ideea de opoziţie devenind automat duşman al poporului.
unitate naţională, concordie interetnică şi Citind acest mesaj ne revin în minte imaginile
interconfesională, precum şi de revenire la de la Jocurile Olimpice de iarnă, de la Soci, din
valorile spirituale şi morale tradiţionale ruseşti. 2014, atât de apropiate de spiritul celor din 1936,
Principalele direcţii ale politicii externe sunt din Germania fascistă. Documentul sugerează
consolidarea şi afirmarea Organizaţiei Tratatului abandonarea ideii că lumea evoluează către
de Securitate Colectivă (OTSC) şi transformarea globalizare, subliniind necesitatea orientării
acesteia într-o organizaţie internaţională capabilă către construirea unei noi ordini mondiale
să combată provocările regionale şi ameninţările multipolare. Se accentuează rolul forţei în relaţiile
politico-militare şi militar-strategice din regiunea internaţionale, dar şi rolul pe care Rusia trebuie
Asia-Pacific, urmată de consolidarea BRICS, a să-l aibă în luarea marilor decizii.
Organizaţiei pentru Cooperare Shanghai (OCS), În 2009 erau prevăzute trei interese
a Uniunii Economice Eurasiatice, a ASEAN şi a naţionale, în actuala SSN sunt prevăzute şase,
G20. Dezvoltarea relaţiilor cu UE, SUA şi NATO din care primordiale sunt întărirea apărării ţării
este pe ultimul loc al priorităţilor, precizându-se şi consolidarea armoniei naţionale şi a stabilităţii
că parteneriatul cu SUA trebuie construit pe politice şi sociale. Priorităţile strategice exprimă
interese comune. Un loc deosebit este rezervat determinarea administraţiei de a face totul pentru
direcţiilor de dezvoltare a Regiunii Arctice. conservarea pe termen lung a actualului sistem
Putem spune că, prin ordinea de apariţie, dar politic autoritar şi pseudo-democratic din F. Rusă.
şi prin conţinut, documentul răstoarnă modelul Deşi a fost precedată de adoptarea Doctrinei
anterior, în sensul că Strategia asigură cadrul militare (2014) şi a Doctrinei maritime (2015),
pentru aplicarea noii Doctrine Militare (2014). Strategia de Securitate Naţională a Federaţiei
Bine structurată, pragmatică şi concretă în ceea Ruse din 2015 păstrează nivelul de aplicare. Se
ce priveşte locul şi rolul F. Ruse în relaţiile poate spune că actuala strategie constituie temeiul
internaţionale, aceasta subliniază schimbarea de juridic pentru continuarea stilului de conducere
paradigmă în relaţiile cu SUA, UE şi NATO. Ideea autoritar, întărirea rolului statului în toate
de unitate naţională este accentuată, promovând domeniile, derularea Programelor de înzestrare
armonia interetnică şi interconfesională, cu a Forţelor Armate, extinderea competenţelor
necesitatea revenirii la valorile spirituale şi morale serviciilor de informaţii, intensificarea
tradiţionale ruseşti. S-a dorit transmiterea unui propagandei, implicarea mai activă a Bisericii
mesaj pentru poporul rus privind superioritatea Ortodoxe Ruse şi a altor culte religioase ca
valorilor culturii ruseşti şi promovarea acestora, instrumente de propagandă a politicii statului.

1
http://www.paginaderusia.ro/tag/fuga-lui-ianukovici/
2
Russia`s quiet military revolution, and what it means for Europe, Gustav Gressel, ecfr.eu
3
Rusia lui Alexandr Dughin, Doctrina noului imperiu, Strategia Securităţii Naţionale a Federaţiei Ruse, pp.17-19,
https://wikileaks.org/gifiles/attach/43/43713_Rusia%20lui%20A.Dughin.Doctrina%20noului%20imperiu.pdf, accesat
în 18.01.2016.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Exemplu, exerciţiul multinaţional „Zapad 2013”, la care au fost invitaţi şi înalţi oficiali ai NATO. (n.n.)
7
Doctrina Militară a Federaţiei Ruse, accesată pe Google, ianuarie 2015.
8
Federaţia Rusă – Noua Doctrină Militară, o schimbare de paradigmă ?, http://powerpolitics.ro/federatia-rusa-noua-
doctrina-militara-o-schimbare-de-paradigma/
9
„Patruşev a condus timp de aproape 10 ani FSB, succesorul KGB”, http://stiri.tvr.ro/patrusev_31783.html
10
Iulian Chifu, Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning, Buletin DSPE, nr. 293, 4 – 10 ianuarie 2016.

34
INFOSFERA

RĂZBOIUL ECONOMIC – AMENINŢARE MAJORĂ


ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII

Daniel LEONTE*

Abstract
The beginning of the new millennia has brought a new international political era having like a central
spot the security of a future world. Today, the technological development, the new concepts regarding the
military operations, the geo-spatial and nuclear weapons, the socio-economic interests, the religious or
political convictions, all of these compose a new scene of the human confrontations known as hybrid - wars.
On the context, the intelligence community needs a new approach and new foundations that implies a new role
of the intelligence analyst.
Keywords: globalization, economical interest, threat.

Motto: „Cel ce luptă pentru victorie numai cu sabia nu este un general bun ...
Întreaga artă a războiului este bazată pe înşelătorie ... Măiestria
supremă este să îngenunchezi inamicul fără luptă”.
SunTzu, Arta Războiului

Începutul noului mileniu coincide cu cel al unei Din perspectiva situaţiei internaţionale
noi ere în politica internaţională, în care securitatea de securitate, caracterizate de o complexitate
va reprezenta elementul esenţial în determinarea crescândă, UE nu pare să fie în prezent
evoluţiei lumii viitoare. Astăzi, dezvoltarea ameninţată de conflicte de tip clasic (ex: atacuri
tehnologică, noile abordări conceptuale şi armate pe scară largă). Pe de altă parte însă, alte
acţionale privind acţiunile armate, în tot spectrul tipuri de ameninţări se profilează la orizont, greu
lor de manifestare, capacităţile geospaţiale şi predictibile, relativ difuze, şi, implicit, mult mai
nucleare, interesele socio-economice, convingerile greu de contracarat.
doctrinare religioase sau politice dau o nouă Teoreticienii relaţiilor internaţionale actuale
dimensiune confruntărilor umane, războiului în se concentrează pe aspectul competiţiei inter-
general, conducând spre un război hibrid. În acest statale sau inter-firme şi mai puţin pe conceptul
context, comunitatea de intelligence are nevoie de de război economic, apreciat a fi unul exagerat
schimbare şi reorganizare, aspect care implică şi şi, deci, nepotrivit actualei conjuncturi. Pornind
modificarea rolului analistului de intelligence. de la ipoteza că globalizarea nu are un caracter
Globalizarea, manifestată prin accentuarea paşnic şi că efectele ei sunt total diferite pentru
interdependenţelor multiple dintre state, precum unele ţări şi regiuni, unii autori consideră că ne
şi prin liberalizarea fluxurilor mondiale de aflăm, de fapt, în faza unui război economic,
mărfuri, servicii, capital şi informaţii a făcut ca condus la diferite niveluri de firme şi ţări în
riscurile interne şi externe să se poată genera şi căutarea supremaţiei. Deşi războiul economic
potenţa în mod reciproc. este tratat de puţine ori în mod serios nu putem

*Autorul este expert în Ministerul Apărării Naţionale.

35
INFOSFERA

uita războiul opiului1. Partizanii ideii că circulaţia economice între statele lumii. Interesele şi
liberă de mărfuri şi capital este un mijloc de rivalităţile dintre marile puteri continuă să existe
pacificare a statelor, sunt la rândul lor reticenţi, chiar în condiţiile în care ideologiile nu mai divid
competiţia fiind, după părerea lor, chestiunea cele două tabere. China, un caz special de
centrală. Unii dintre aceştia, precum Elie Cohen2, „capitalism-comunist” hibrid, nu este unanim
minimalizează aspectul competiţional al sferei văzută ca un potenţial „inamic” violent de
globalizării: de la „Paul Krugman3 se ştie că către politicieni şi oameni de afaceri. În acelaşi
(…) problema principală este productivitatea (…) timp, distribuţia puterilor la scară globală în
care mobilizează resursele tehnologice şi perioada de după căderea comunismului a
ştiinţifice”4. Abordarea izolată a războiului cunoscut modificări importante, materializate
economic, în încercarea de a-i analiza implicaţiile „în accentuarea alunecării de la multilateralism
în actualul context al globalizării, poate părea spre unilateralismul american ale cărui motivaţii
inadecvată deoarece, adesea, războaiele au avut, sunt impregnate, în mod evident, nu doar de
în mod constant, o componentă economică. dorinţa de a asigura securitatea planetei. Ceea
Războiul implică o acţiune violentă, de aici şi ce globalizarea şi interesele geo-politice creează
reticenţa în a extinde înţelesurile lui către spaţiul astăzi, nu este un război uşor de definit. Putem
economic internaţional actual, unde noţiunea spune că este vorba de utilizarea complexă a
de competiţie, chiar dacă presupune existenţa armelor economice, la diferite niveluri, în care
învingătorilor şi a învinşilor, se distanţează de politicul se implică sau nu, acţionând din umbră
efectele distrugătoare ale unui război real. Cu sau relativ deschis“6.
siguranţă, războaiele economice s-au întrepătruns După cum remarca Christian Harbulot,
cu acţiunile militare, conducând la ideea că contrar războiului tradiţional, loviturile date în
acestea ar putea dispărea în perioadele de pace, războiul economic sunt deseori „invizibile şi
numai că interesele statelor nu se armonizează decisive”. Din motive diplomatice sau care ţin de
automat, prin schimburile comerciale pe scară secretul operaţiunilor, asemenea „lovituri” sunt
largă guvernate de globalizare, aşa cum susţine rareori raportate, astfel încât se poate contura
neoliberalismul axat pe ideea pieţei care are un ideea că ele nu s-au produs.
rol hotărâtor de pacificare. Sistemul relaţiilor în care intră un agent
Dispariţia războiului ideologiilor nu a economic în lupta pentru crearea, menţinerea
dus deocamdată la dispariţia confruntărilor sau mărirea avantajului său faţă de ceilalţi agenţi
economice. Globalizarea, prin rivalităţile pe care economici cu care îşi dispută fie resursele, fie
le induce în rândul actorilor internaţionali, duce clienţii, fie şi una şi alta, constituie sistemul
la conflicte economice care, în anumite condiţii, relaţiilor de concurenţă. Acţiunea concurenţei
pot pune în pericol siguranţa naţională. Tocmai de este reprezentată de gradul de dezvoltare şi
aceea, avertiza Harbulot, „este urgent să stabilim liberalizare economică şi, de aceea, intensitatea ei
distincţii foarte clare între interesul naţional este diferită de la o etapă la alta, de la un domeniu
şi interesul supranaţional, între obiectivele la altul, în funcţie de raportul dintre cerere şi
competitive ale firmelor şi acelea ale economiilor ofertă, reflectând în general măsura în care
naţionale”5. societatea este capabilă să stimuleze creativitatea
În teorie, competiţia economică mondială agenţilor economici, asigurând funcţionalitatea
presupune angajarea de către state şi firme în normală a sistemului economic. În acest fel,
cursa pentru obţinerea de beneficii maxime pentru prin menţinerea concurenţei în limita normală,
consumatori şi acţionari, astfel încât nu s-ar putea mecanismul concurenţial îşi dovedeşte raţiunea
spune că scopul principal urmărit de aceşti actori ai de a fi, aceea de a servi consumatorul.
globalizării este acela de distrugere a adversarilor. Cel mai important aspect este concurenţa
O asemenea viziune nu ia totuşi în considerare propriu-zisă, stabilită între producători, deci între
existenţa unor raporturi complexe geo-politico- întreprinderi în calitatea lor de ofertanţi, care-şi

36
INFOSFERA

dispută întâietatea în acapararea pieţei, fiecare domină, ceea ce dă posibilitatea tuturor


încercând să satisfacă în cât mai mare măsură cetăţenilor, indiferent de venituri, să-şi satisfacă
necesităţile acesteia în condiţii de maximă necesităţile de subzistenţă, întrucât pe această
eficienţă. În acest scop, fiecare agent economic va piaţă bunurile se vând la un preţ ce oscilează în
folosi o gamă largă de forme şi mijloace, precum: jurul preţului de echilibru, preţ ce-l avantajează
calitatea cât mai bună a produsului, originalitatea şi pe consumator (fiind cel mai mic preţ la care
lui, preţuri cât mai accesibile, prezentarea şi-ar putea cumpăra bunul respectiv), dar şi pe
adecvată, plăcută, atractivă, promovare discretă, producător (pentru că îi asigură un profit relativ
dar penetrantă etc. sigur şi stabil pe o perioadă îndelungată). Din
Este important să evidenţiem faptul că acest motiv în ţările dezvoltate se pune atât
obiectul concurenţei nu-l constituie doar preţul, de mare accent pe stimularea şi susţinerea
ci şi produsul, distribuţia şi promovarea acestuia, întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru că
elemente cheie ale politicii de marketing. De aceea, astfel se asigură existenţa unui număr mare de
specialiştii consideră că, de fapt, succesul unei vânzători şi cumpărători. „Armele” prin care se
întreprinderi se reflectă în: calitatea produsului, poartă lupta în mediul de concurenţă sunt extrem
lansarea de produse noi, preţuri competitive, de diverse. Alături de mijloace economice
avantaje în privinţa costului, amplasarea adecvată, precum reducerea cheltuielilor de producţie,
mărimea şi importanţa firmei, dominarea canalelor lansarea de noi produse, îmbunătăţirea calităţii,
de distribuire, metode de vânzare şi distribuţie, reclama şi publicitatea, condiţii avantajoase de
publicitate şi promovare, design etc. vânzare (prin credit) etc., se folosesc şi mijloace
Elementul vizibil al relaţiilor de concurenţă extraeconomice: spionajul industrial, sabotajul,
este cel ce se desfăşoară între întreprinderile privarea concurenţilor de resurse materiale sau
care realizează acelaşi produs şi asigură aceeaşi de muncă etc.
necesitate, determinând concurenţa directă, Charles-Albert Michalet9 sublinia în lucrarea
ele disputându-şi aceeaşi clientelă. În această „Ce este globalizarea?”: „După cum în spatele
situaţie, deosebirile apar la nivelul calitativ
al produsului, originalitatea, modalitatea
de expunere, garanţiile care se acordă post-
vânzare etc., reprezentând ceea ce se numeşte
concurenţa orizontală. Relaţiile de concurenţă
indirectă, apar şi între întreprinderile ce oferă
produse total diferite, dar care se adresează
aceloraşi cumpărători şi sunt destinate aceloraşi
utilizatori. De exemplu, pentru furnizorul de
ceai, alţi furnizori sunt concurenţi direcţi, dar
furnizorii de cafea sunt concurenţi indirecţi.
Adesea piaţa este caracterizată prin atomicitate,
fluiditate, transparenţă, mobilitate, omogenitate,
ceea ce ar impune o concurenţă perfectă, dar
cum aceasta în practică nu poate exista, pentru
că nu se pot întruni simultan cele cinci condiţii,
există doar piaţa cu concurenţa imperfectă, care
cunoaşte mai multe tipuri în funcţie de numărul
de vânzători şi cumpărători prezenţi la un
moment dat pe piaţă7. Modelul concurenţial cel
mai des întâlnit în mediul economic contemporan
este cel de tip oligopol8; în domeniul bunurilor
de larg consum curent piaţa monopolistică

37
INFOSFERA

statului există (…) putere, în spatele pieţelor, este intervenţii paşnice: bariere netarifare la importuri,
probabil că există de asemenea operatori, factori subvenţii mascate acordate firmelor şi sectoarelor
de decizie privaţi sau publici, interese, putere.” „strategice”, patriotisme economice, dar şi
La fel de probabil însă este ca aceşti operatori din confruntări în cadrul organismelor internaţionale.
spatele statului şi al pieţelor să conlucreze pentru Statul poate participa din umbră la
a-şi atinge interesele prin alianţe, înţelegeri „promovarea” sau „apărarea” firmelor naţionale,
temporare sau pe termen lung, în detrimentul prin mijloace mai puţin ortodoxe, precum
altor state sau entităţi economice. culegerea de informaţii sau contraspionajul.
Omenirea are de parcurs un drum lung până la Măsurile mai mult sau mai puţin discrete
acel perfect „joc” mondial în care toţi participanţii impregnate de patriotism economic, aplicate
vor fi câştigători. Tocmai de aceea, o chestiune de guvernele Japoniei, Chinei, SUA, Canadei
care merită a fi analizată, pentru a clarifica sau Franţei, readuc pe scena centrală statul ca
ambiguităţile, constă în definirea rolului statului promotor al intereselor naţionale.
în economia de piaţă şi a raporturilor sale cu Încercarea de a împăca patriotismul cu
firmele private naţionale. Dinamica raporturilor globalismul sau cu integraţionismul regional este o
dintre statul naţional şi firme a cunoscut o evoluţie echilibristică greu de întreprins, dar nu imposibilă.
istorică, impregnată de cultura locală, influenţată Relaţiile dintre companiile multinaţionale şi statele
de grupări de interese, ideologii şi evenimente de origine au îmbrăcat o mare varietate de forme,
externe, ceea ce face ca astăzi să fim martorii nu în care interesele geo-politico-economice, ca şi
ai unui capitalism unic planetar, ci ai unei serii cultura locală au jucat rolul central.
întregi de variaţiuni pe aceeaşi temă distribuite pe Astăzi aceste relaţii nu au dispărut, ci doar
tot mapamondul. au devenit mai complexe. Interdependenţele
Convergenţa tradiţională dintre interesele de create de fuziuni, achiziţii şi alianţe între
stat şi private în cazul Japoniei sau al Coreei de firme neaparţinând aceluiaşi teritoriu naţional
contribuie, în mare măsură, la reconfigurarea
Sud au o dimensiune istorică, vizibilă la diverse
sferei de interese comune, definită în 1953 de
nivele până astăzi. Totuşi, lipsa de identitate
fostul preşedinte al General Motors prin faimoasa
a marilor firme occidentale este contrazisă de
frază: „Ce este bun pentru America este bun
realitate; multi-naţionalismul lor nu le-a desprins
pentru General Motors şi reciproc”.
total de matca naţională, în ciuda aparenţelor.
În acelaşi timp, obligaţiile luate de state
Istoria e martora unor războaie de factură
în cadrul tratatelor şi organizaţiilor economice
politico-economică, în care puterile coloniale
internaţionale complică şi mai mult capacitatea
nu au ezitat să folosească deschis arma militară statelor de a se implica direct în economie. Cel
pentru protecţia intereselor economice private în puţin la prima vedere. În realitate, noile strategii
atingerea unor scopuri. de intervenţie sunt „modernizate”, redenumite sau
Războaiele opiului de la jumătatea secolului convertite în diverse programe vizibile sau mai
al XIX-lea, prin care forţele armate engleze au discrete, dar aplicate pe toate continentele.
deschis calea importurilor de opiu în China pentru În noua economie, competiţia dintre ţări
puternica firmă British East India Company, sunt pune inevitabil în discuţie politica lor economică,
doar un exemplu printre altele. De fapt, întreaga inclusiv politicile sociale. Este adevărat că, de
epocă mercantilistă este presărată de intervenţii exemplu, China atrage ca un magnet firmele
militare prin care marile puteri îşi asigurau străine în căutare de forţă de muncă abundentă şi
dominaţia asupra unui spaţiu economic exploatat ieftină, dar nu trebuie uitată „atractivitatea” oferită
ulterior de firme naţionale. investitorilor străini de avantajele fiscale acordate
Astăzi, relaţiile internaţionale, prin de stat, stabilitatea monetară, forţă de muncă
interdependenţele create între ţări şi economii, disciplinată, absenţa constrângerilor sindicale,
defavorizează asemenea acţiuni violente, dar fără a costul scăzut al energiei, legi permisive de protecţie
le elimina. Formele de conflict se pot disimula sub a mediului. Este vorba, deci, de un întreg „pachet”

38
INFOSFERA

de avantaje la care alte ţări încearcă să se alinieze la putea fi, într-o primă fază, acele teritorii sărăcite
rândul lor, pentru a obţine „favorurile capitalurilor” în resurse, ajunse astfel dependente de „raţiile”
la nivel regional sau global. Competiţia a devenit acordate de „protectori”.
cuvântul de ordine în economia globalizată Albert O. Hirschman11 afirma că nu se poate
în care coexistă ţări şi popoare „fruntaşe”, şi vorbi de echitate în schimburile comerciale dintre
deopotrivă „codaşe”, cărora li se dă ca exemplu o ţară puternică şi una slabă, astfel că întotdeauna
„flexibilitatea” conducătorilor de pluton. În acest cel tare va impune condiţiile comerciale cele
fel, valori sociale, naţiuni, culturi diferite, sunt puse mai avantajoase pentru el. Este uşor de dedus
pe cântar şi măsurate cu aceeaşi greutate: eficienţa că, atunci când este cazul, o mare putere ar putea
economică. Iată ce spunea un manager european: bloca importul unor mărfuri provenind din ţări pe
„În China, nimeni nu discută săptămâna de lucru care doreşte să le submineze economic şi politic.
de 35 de ore, oamenii doresc să muncească şi să Dar chiar politicile de dumping, barierele
câştige. Muncitorii chinezi sunt mai ieftini decât comerciale, administrarea patentelor, migraţia
cei din Statele Unite, Europa sau chiar şi Mexic, creierelor şi a forţei de muncă, creşterea preţului
dar acesta nu este singurul factor care influenţează petrolului, crizele financiare, pot, în anumite
firmele. Forţa de muncă disponibilă, dar şi dorinţa
condiţii, să submineze economiile naţionale.
chinezilor de a se specializa în noi meserii fac din
Un caz particular de efect secundar al
China nu doar o sursă de muncă necalificată pentru
competiţiei, de data aceasta militară, este implozia
companii. Europa are capacitatea de a inova, dar
blocului comunist, învins relativ „paşnic” de
este afectată de legislaţia inflexibilă care împiedică
o cursă a înarmărilor care, transpusă în plan
producătorii să răspundă rapid la schimbări”10.
financiar şi economic, a generat prăbuşirea unui
Globalizarea adânceşte competiţia până la
nivel internaţional. Oraşe, regiuni sau provincii sistem deja ros pe dinăuntru.
concurează pentru a atrage şi a reţine investitorii Francois Mitterrand afirma, într-un interviu
gata să părăsească teritoriul în căutarea unor din 1995, că Franţa se află într-un război
condiţii şi mai favorabile. Particularităţile permanent şi vital cu America, neconştientizat,
culturale, sistemul de valori al unei ţări, istoria, au însă, de poporul francez. La 11 ani după acel
un cuvânt greu de spus în competiţia globală. Valori interviu, Europa continua să fie divizată cu
individuale, colective, legăturile sociale, sunt cele privire la identitatea reală a „inamicului”. Firme
care forjează identitatea unui popor, asigurându-i din China, India şi chiar Rusia începuseră deja
succesul. Dacă aceste legături se deteriorează, ele să achiziţioneze diverse companii europene.
se vor reflecta nu doar în decăderea economică, Pentru unii naţionalişti din SUA, după Japonia în
dar şi într-o erodare a naţiunii însăşi. anii ‘70, acum inamicul pare a fi Europa, acuzată
Aceste studii evidenţiau diferenţele dintre de Peter Drucker că „doreşte să-şi exporte
dezvoltarea economică a marilor zone economice regulamentele şi să impună costurile implicate
ale lumii, existente în egală măsură la nivel de acestea Americii, prin acorduri internaţionale,
regional. Rezultatul acestor inegalităţi continuă reinterpretarea regulilor O.M.C. şi crescânda
să creeze tensiuni economice şi politice. acceptare a standardelor UE în terţe pieţe”. Dar
Diferenţa între competiţie, război economic peisajul este departe de a fi clar: interconexiunile
şi arma economică nu este întotdeauna clară. dintre economiile Europei şi Americii sunt la
Interesele statelor lumii rămân încă în centrul rândul lor o realitate indiscutabilă. Prin activităţile
politicilor promovate de acestea chiar atunci de fuziune şi achiziţie desfăşurate de marile firme
când semnează tratate de integrare, ceea ce europene în Europa de Est şi Centrală, SUA şi
duce la ambiguităţi şi confuzii, precum aşa-zisul Asia, Europa este în acelaşi timp globalizată şi
„patriotism economic”. Pe termen lung, efectele globalizatoare, astfel încât postura de victimă
competiţiei economice accelerate dintre firme şi absolută a unui război economic nu corespunde
ţări pot fi devastatoare pentru mediu şi resursele cu realitatea. Totuşi, trebuie amintit că efectele
naturale neînlocuibile, astfel încât „învinşii” ar competiţiei japoneze, americane şi chineze au dus

39
INFOSFERA

în ultimele decenii la dispariţia unor industrii întregi opus este un tip de contra-exemplu care se poate
din Europa. Dacă luăm în considerare recentele aduce acestei perspective.
„emoţii” europene cauzate de manipulările Referitor la politicile publice privind
strategic-energetice provocate de Rusia, devine şi competiţia şi cooperarea inter-firme se încearcă
mai clar că ameninţările economice nu au dispărut o discutare a paradigmei cooperării din prisma
odată cu prăbuşirea blocului comunist. atitudinii autorităţilor publice faţă de acest
Adevăraţii stăpâni ai lumii nu mai sunt comportament al firmelor pe piaţă.
guvernele ţărilor, ci conducătorii grupurilor Paradoxal, acordurile de cooperare între firme
multinaţionale financiare sau industriale şi ai reprezintă, din punctul de vedere a autorităţilor
unor instituţii internaţionale „opace” (Fondul publice, o modalitate de afectare a concurenţei mai
Monetar Internaţional, Banca Mondială, băncile condamnabilă decât monopolul, susceptibilă a avea
centrale). Prin urmare, cei care conduc lumea nu efecte anticoncurenţiale cu mult mai dramatice.
sunt aleşi în mod democratic, în ciuda impactului Dictonul lui Benjamin Tucker (reprezentant
deciziilor lor asupra vieţii populaţiei. Puterea al individualismului anarhist din SUA) rămâne
acestor organizaţii se exercită la o dimensiune sugestiv pentru relaţia dintre cooperare şi ceea ce
planetară, în timp ce puterea statelor este pare a fi antiteza perfectă, competiţia: dreptul de
a coopera este la fel de legitim ca şi dreptul de a
limitată la o dimensiune naţională. De altfel,
concura.
ponderea societăţilor multinaţionale în fluxurile
Existenţa lumii actuale a interdependenţelor
financiare a depăşit-o de mult pe cea a statelor.
La dimensiune transnaţională, mai bogate decât impune ca abordarea problemelor economice să
statele şi reprezentând principalele surse de se facă în strânsă corelare cu procesele care au loc
pe plan internaţional. Schimbările din societatea
finanţare ale partidelor politice de orice orientare
contemporană se produc rapid şi profund,
în majoritatea ţărilor, aceste organizaţii se
neavând precedent în istorie. Referindu-se
situează de fapt mai presus de legi şi de puterea
la aceste aspecte, cunoscutul analist şi teoretician
politică, mai presus de democraţie.
al relaţiilor internaţionale, A. D. Smith, preciza:
Este evident faptul că se încearcă verificarea
„Ni se reaminteşte mereu că globul pe care-l
valorii ştiinţifice a celor mai importante
motivaţii avansate de către literatura de afaceri
internaţională pentru a explica acest tip de
comportament. Cultura de business, sistemele de
producţie, globalizarea, noua economie sau noul
mediu de afaceri internaţional sunt astfel printre
principalii factori. Se impun adesea, ca forme de
cooperare de afaceri, grupările industriale de tip
keiretsu12, societăţile-mixte, alianţele strategice
şi acordurile de tip cartel. De exemplu, în cazul
argumentului legat de cultura de business, este des
întâlnită ideea că există anumite culturi care pun
accentul pe cooperare, pe când altele pe competiţie
şi individualism. Numeroşi teoreticieni încearcă
să critice această perspectivă, în măsura în care
acceptarea perspectivei wert-frei (fără valoare)
a economiei politice presupune că diferenţele
de cultură sunt nesemnificative din punctul de
vedere al analizei praxiologice13. Existenţa unor
numeroşi întreprinzători din culturi considerate
„cooperante”, dar care se încadrează mai mult,
prin profilul lor, în culturi considerate la polul

40
INFOSFERA

locuim devine tot mai mic şi mai integrat. război economic“, elaborată sub coordonarea
Pretutindeni (...) state şi naţiuni, anterior locotenent-colonelului Hervé Kirsch19.
independente, sunt legate printr-o reţea de În prezent, nu putem nega faptul că în
organizaţii şi reglementări interstatale într-o disputa specialiştilor este foarte greu să defineşti
adevărată comunitate internaţională. În orice colţ conflictul economic, care culminează cu
al lumii, trecutul etnic este retrezit şi vechi culturi războiul economic. Cu toate că există o literatură
sunt fragmentate şi remodelate. Omenirea este deosebită consacrată păcii şi războiului20,
conectată la reţeaua tehnologiilor automatizate şi definiţiile care se referă la fenomenul
încercuită de o pădure de comunicaţii de masă. războiului sunt diverse şi complexe. Hobbes
Pe scurt, lumea noastră a devenit un loc unic. caracteriza războiul ca o confruntare a tuturor
Această comprimare a timpului şi a spaţiului a împotriva tuturor, iar Rousseau considera că
schimbat în mod fundamental modurile în care războaiele nu pot fi purtate decât de către state,
fiinţele umane se relaţionează reciproc şi cu nu şi de către indivizi. După încheierea
reţelele lor sociale”14. Războiului Rece confruntarea militară nu mai
Analistul american Sean Gregory atrăgea ţine doar de apanajul statelor. Sunt implicaţi
atenţia că, după încheierea Războiului Rece, actori non-statali, iar cauzele sunt dintre cele
problemele securităţii nu mai sunt cu precădere de mai diversificate, inclusiv de natură economică.
ordin militar, ci economic15. Nu departe de aceste Acest lucru va fi reflectat, indiscutabil, şi în
opinii sunt şi analiştii militari ruşi A.I. Pozharov teoria războiului.
şi V.V. Grebenik care susţineau că „războiul Cooperarea şi conflictul în economia
economic este rezultatul unor transformări de mondială contemporană se impun, aparent, cu
esenţă în conflictualitatea ce are loc în relaţiile aceeaşi rată de succes. Preocuparea constantă
internaţionale şi acestea nu pot fi înţelese dacă pentru promovarea intereselor economice în
nu se apelează la o nouă paradigmă de analiză producerea de bunuri şi servicii, comerţ şi finanţe
care să depăşească linia clasică“16. se remarcă mai ales prin utilizarea instituţiilor şi a
În prezent, actorii non-statali exercită o mecanismelor de reglare a activităţii în economia
putere crescândă, în timp ce statele nu mai deţin mondială. Toate aceste aspecte care gravitează în
„monopolul violenţei”, iar vechile instrumente jurul intereselor economice utilizează produsul
ale diplomaţiei şi de garantare a securităţii de intelligence, ca element de putere în circuitul
internaţionale, de tipul ONU, de exemplu, sunt mondial şi de aici apare problema justificării
depăşite de complexitatea ameninţărilor. Trebuie costurilor informaţiilor, nu doar cât costă
regândit fenomenul război, create noi mecanisme obţinerea informaţiilor economice cât, mai ales,
de păstrare a echilibrului şi gestionare a crizelor, ce avantaje economice asigură.
care să ţină cont de noile realităţi. Astfel, se impune
Concluzii
ca întreprinderile/corporaţiile să regândească
politicile aplicate în relaţiile internaţionale17. În perioada următoare, războiul economic, ca
Într-un articol publicat la sfârşitul anului 2006, şi componentă esenţială a confruntării continue,
în ediţia electronică a periodicului La Tribune, va juca un rol determinant în viaţa politică şi
Pascal Junghans aprecia că, din 2005 şi până în militară a oricărui stat. Principalele trăsături
decembrie 2006, s-au produs 1.578 de atacuri ale războiului economic se desprind din natura
asupra a 888 de întreprinderi franceze. Acesta sa complexă, respectiv: dificultatea precizării
constata că, spre deosebire de anii precedenţi, adversarilor; absenţa unor frontiere de natură
sustragerea documentelor secrete din întreprinderi geografică şi/sau temporale; multitudinea de
pare să nu mai fie la modă, acestea fiind înlocuite ţinte; lipsa unor metode rapide de remediere
cu «atacuri» de ordin financiar18. Astfel, nu a consecinţelor generate; dificultatea stabilirii
surprindea pe nimeni faptul că, în Franţa, a unor responsabilităţi clare şi precise privind
apărut o culegere de studii care a făcut obiectul managementul domeniului; posibilităţile de
unei dezbateri ştiinţifice, întitulată „Franţa în dezinformare şi manipulare.

41
INFOSFERA

Războiul economic este însoţit de noi vizează structuri ale domeniului politic, social
mijloace de acţiune/influenţare care eludează sau militar, nu doar pentru a le distruge sau
puterea convenţională şi graniţele statelor. paraliza, ci mai ales pentru a le influenţa
Multe dintre aceste mijloace acţionează direct procesele decizionale. Astfel, se face trecerea
la nivelul comenzii şi al controlului, al voinţei, de la stadiul de violenţă organizată la stadiul
al informaţiei, precum şi asupra elementelor de influenţare ostilă.
esenţiale ale infrastructurii statale. În încheiere, pentru a sintetiza realitatea
De asemenea, războiul economic contemporană a războiului economic, putem
urmăreşte evitarea conflictelor convenţionale, spune că în trecut, după finalizarea unui război se
a producerii de victime şi pagube, prin numărau morţii şi răniţii în faţa zidurilor cetăţii;
utilizarea acestor noi mijloace aflate la graniţa astăzi, după finalizarea conflictului se numără
dintre starea convenţională de război şi starea şomerii care stau în faţa porţilor fabricilor aflate
convenţională de pace. Războiul economic în faliment.

1
Au fost, în fapt, două războaie (1839-1842; 1856-1860) purtate de Marea Britanie împotriva Chinei pentru a forţa
deschiderea porturilor chineze pentru comerţul cu opiu. Opiul din India Britanică reprezenta plata pentru importurile
britanice din China - mătase, porţelan şi ceai.
2
Economist la Centrul Naţional francez de Cercetare Ştiinţifică (CNRS), membru al Consiliului de Analiză Economică (CAE).
3
Paul Robin Krugman, economist, ziarist şi eseist american, deţinător al Premiului Nobel pentru economie, este profesor
de ştiinţe economice şi relaţii internaţionale la Universitatea Princeton, iar din anul 2000 cronicar la The New York
Times. În lumea ştiinţifică, P.R. Krugman este bine cunoscut pentru contribuţiile sale în domeniul schimbului comercial.
4
Dictionnaire de gestion, Edition la Découverte, 1997, passim; ANALYSE financière, Paris, Editura Economică, 1994, p. 18.
5
Christian Harbulot, La main invisible des puissances. 2e édition, Paris: Ellipses, 2007, passim.
6
www.sinuc.utilajutcb.ro/SINUC-2007/SECTIA--Vasile/7.V4.pdf.
7
Frois G. Abraham, Economie politique, ediţia a patra, Editura Economică, Paris, 1988, pp. 250-251.
8
Reprezintă o piaţă a mărfurilor care este monopolizată de un număr redus de mari producători.
9
„Qu’est-ce que la mondialisation?” (La Découverte, 2004), pg. 168; „Le capitalisme mondiale” (PUF, 1998); „Impact
des délocalisations de l’Union européenne vers MEDA” (Anima/Afii, 2004); „Questions sur l’économie politique de la
mondialisation” (collectif, Karthala, 2004); „Mondialisation, la grande rupture” (La Découverte, 2007).
10
Adevărul 12 iulie, 2005.
11
Albert O. Hirschman a fost cercetător la Institute for Advanced Study din Princeton. A scris numeroase cărţi importante
în domeniile economiei, teoriei politice şi istoriei ideilor. Rival views of market society and other recent essays. New
York: Viking, 1986; The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy. Cambridge, MA: The Belknap Press of
Harvard University Press, 1991; A propensity to self-subversion. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995;
Crossing boundaries: selected writings. New York: Zone Books; Cambridge, 1998.
12
Un „keiretsu” înseamnă un set de companii care au afacerile strâns legate şi au aceiaşi acţionari. „Keiretsu“-urile îşi au
originea în „zaibatsu”-uri. „Zaibatsu”-urile erau inima economiei Japoniei înainte de al Doilea Război Mondial (între
anii 1930-1946). Patru „zaibatsu“-uri controlau jumătate din economia Japoniei. Ele au fost eliminate după al Doilea
Război Mondial de către Aliaţi. Particularitatea „keiretsu” este strânsa legătură între aceste companii şi băncile pe care
le deţin.
13
Acel tip de analiză care se ocupă cu studiul structurii generale a acţiunilor umane şi a condiţiilor eficacităţii acestora.
14
A.D. Smith, Nation and nationalism in a global era, Polity Press, 2000, Introduction, p. 1.
15
Sean Gregory, „Economic Intelligence”, în The Post-Cold War Era:Issues for Reform, disponibil pe Internet la adresa
http://www.fas.org/ irp/eprint/snyder/economic.htm>; [accesat în februarie 2011].
16
cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/Politici%20%si%20geostrategii2008-vol.2.pdf.
17
Charles C. Jr., Moskos, Introducere la colecţia de studii „Securitatea internaţională şi Forţele Armate“, coordonatori
Callaghan Jean şi Rernic Franz, Bucureşti, Editura Tritonic, 2004. p. 13.
18
Pascal Junghans, L’attaque financière principale menace contre entreprises. Disponibil pe Internet: <http:// www.
spyworld-actu.com/>; [accesat în februarie 2011].
19
Hervé Kirsch, La France en guerre économique. În: http://www.amazon.fr/France-guerre-%C3% A9conomique
-Plaidoyer-strat%C3%A8ge/dp/2711769380; [accesat în februarie 2011].
20
Constantin Hlihor; Ecaterina Căpăţînă, Comunicare în conflictele internaţionale. Secolul al XX-lea şi începutul
secolului XXI. Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2007, pp. 47-58.

42
INFOSFERA

PSIHOLOGIA ANALIZEI DE INTELLIGENCE

Dr. Cristian DOBRE*

Abstract
The author tries to show some of psychological challenges that every intelligence service and every
intelligence analyst have to face in their specific work, providing timely decision-makers intelligence products
in order to support their decisions. In this paper, the author puts an equality sign between the intelligence
analysis and intelligence production or intelligence processing that is viewed with its specific phases (collation,
assessment, analysis, integration and interpretation of the raw data and information). In a general view, the
analysis is defined cutting a whole thing into component parts using a scientific method.
Keywords: intelligence, psychology, intelligence product, intelligence analysis, psychological profile
of the analyst, analysis method, psychological tricks.

Analiza de intelligence – câteva consideraţii trecute, cât şi pentru a elabora estimări/prognoze


teoretice ce pot direcţiona strategiile şi planurile de acţiune
Analiza de intelligence reprezintă un ale entităţii de referinţă, în viitor.
demers cognitiv complex de examinare, Materia primă a analizei o reprezintă datele
prelucrare, integrare şi interpretare a unor date şi informaţiile, care pot proveni din multiple
şi informaţii, astfel încât produsele rezultate surse, prin intermediul unui proces continuu şi
să permită: evitarea surprinderii şi avertizarea sistematic de exploatare a mediilor de interes
pentru organizaţie.
timpurie a beneficiarului, documentarea sa cu
Astăzi, mai mult ca oricând, analiza este
privire la lansarea unor iniţiative profitabile
prezentă în mai toate sectoarele vieţii: economic,
şi menţinerea unor echilibre optime în cadrul
financiar, comercial, social, medical, ingineresc,
organizaţiei.
cibernetic, literar, artistic, educaţional,
Scopul fundamental al analizei de intelligence,
psihologic, de securitate etc. – demonstrând,
numită în continuare „analiză”, este acela de a fără echivoc, faptul că succesul unei organizaţii
sprijini procesul decizional de la nivelul conducerii, sau domeniu de activitate depinde, în mod
astfel încât organizaţia, indiferent de arhitectura fundamental, pe de o parte, de corectitudinea
sa, să fie eficientă. Acest deziderat presupune: analizei şi de asumarea sa de către decidenţi, pe
asumarea conştientă a riscurilor, identificarea şi de altă parte.
înlăturarea propriilor vulnerabilităţi, fructificarea
oportunităţilor care apar în calea entităţii de Mediul internaţional de securitate şi
referinţă şi valorificarea vulnerabilităţilor analiza de intelligence
competitorilor, în propriul interes. Realitatea internaţională recentă a
Analiza este orientată, deopotrivă, către demonstrat că evenimente precum crearea
trecut, prezent şi viitor, pentru a pune la dispoziţia unor state „fantomă” pe teritoriul unor ţări
decidenţilor atât produse rezultate din acţiunile suverane, încălcarea prevederilor dreptului

*Autorul este expert în psihologie în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

43
INFOSFERA

internaţional şi ocuparea ilegitimă a teritoriului marilor puteri de a colabora eficient pe teme


altui stat, repoziţionarea rapidă a vectorilor de securitate de interes planetar, acţiuni
de lovire cinetică de înaltă precizie, asociată piratereşti de anvergură (Golful Aden, Golful
cu demonstraţii de forţă masive, lovituri de Guineea, Strâmtoarea Malacca etc.), dispute
stat şi alunecări antidemocratice periculoase, teritoriale şi maritime istorice, inconsistenţe
acţiuni centrifuge în cadrul Uniunii Europene în politica externă de securitate a unor state,
(BREXIT, FREXIT, NEXIT, CZEXIT, SWEXIT rivalităţi tradiţionale, reconfigurarea sferelor de
etc.), reconfigurarea jocurilor geo-strategice, influenţă ale marilor puteri, accederea la putere
atât la nivel global, cât şi regional, acţiuni a formaţiunilor politice naţionalist-extremiste
populiste în democraţiile fragile, susţinerea inclusiv în state cu o tradiţie democratică
politică, economică, socială şi militară a unor solidă, mişcări politice impredictibile la nivelul
enclave autoproclamate „independente” pe marilor puteri, migraţia necontrolată spre
teritoriul unor state suverane, crize financiare Occident şi gestionarea deficitară a acestei
de proporţii, cu perspective de insolvenţă a crize de către liderii europeni, acutizarea
statului, crize guvernamentale şi instabilitate disparităţilor economico-financiare dintre state
politică accentuată, acţiuni separatiste de (G20, G7 versus restul lumii), repoziţionarea
autonomie a unor teritorii ale unor state geo-politică şi economică a unor state în
suverane, conflicte îngheţate, cu izbucniri arhitectura regională şi/sau internaţională de
violente, atentate teroriste de proporţii (Franţa, securitate, degradarea accelerată a mediului
Germania, Rusia, Turcia, Bulgaria, SUA etc.), înconjurător, catastrofe naturale (cutremure,
segregare religioasă, etnică, naţională, războaie inundaţii, erupţii vulcanice de proporţii),
hibride, războaie interne de uzură, crize pandemii (SAR, gripa porcină, Zika), dezastre
umanitare de proporţii, „greşeli” impardonabile tehnologice (accidentul de la centrala nucleară
de bombardare a unor obiective civile, de la Fukushima), exacerbarea acţiunilor
proliferarea nucleară, dezvoltarea unor entităţi xenofobe, naţionalist-rasiste (exprimate prin
teroriste radical-islamice, care controlează agresiuni la adresa emigranţilor sau religiei/
teritorii extinse şi populaţii numeroase („Statul culturii acestora, genocid etc.), intensificarea
Islamic”/Siria şi Irak, Al-Qaeda, Boko Haram/ acţiunilor de criminalitate transfrontalieră
Nigeria, Al-Shabab/Somalia), incapacitatea şi a acţiunilor de subminare a intereselor

44
INFOSFERA

economice legitime ale unui stat (organizaţii de internaţională (parteneriate extinse, relaţii
traficanţi de arme, droguri, carne vie, bunuri de speciale, relaţii diplomatice etc.) trebuie văzute
contrabandă, economia neagră, corupţia etc.), din cel puţin două perspective:
perturbarea culoarelor energetice strategice - din perspectiva intereselor politice,
ale lumii, atacuri cibernetice de amploare la economice şi de securitate naţionale, prin
adresa unor instituţii guvernamentale, bancare, care România îşi garantează existenţa,
economice, politice etc., acţiuni subversiune, identitatea, dezvoltarea şi stabilitatea,
de dezinformare sau informare ostilă - cu îşi apără suveranitatea, independenţa,
reverberaţii dramatice în plan economic şi de integritatea teritorială, unitatea şi
securitate naţională, escaladarea unor conflicte indivizibilitatea statului de drept, ordinea
locale, declinul demografic accentuat în Europa constituţională şi siguranţa cetăţenilor
- cu efecte evidente de schimbare a culturii şi săi în cadrul conceptului de „securitate
a stilului de viaţă tradiţional european, urmare extinsă”, îşi promovează valorile şi îşi
a înlocuirii treptate a populaţiei native, poziţia construieşte viitorul şi bunăstarea la care
geo-strategică a României la graniţa de Est a cetăţenii săi sunt îndreptăţiţi;
NATO şi UE şi la confluenţa unor sisteme de - din perspectiva intereselor politice,
securitate radical opuse – sunt doar câteva economice şi de securitate ale unor
dintre cele mai importante ameninţări care intră terţi actori internaţionali, care includ
în sfera de interes a securităţii naţionale. România în propriile lor interese.
Cunoaşterea comprehensivă a realităţii inter-
Aceste situaţii, prezente în realitatea
naţionale, într-o manieră pragmatică, eficientă şi
contemporană, sunt accentuate de fenomenul
direcţionată clar spre rezultate concrete presupune
„globalizării”, fenomen ce şi-a arătat,
un amplu mecanism naţional de intelligence, bine
deopotrivă, atât faţeta pozitivă, cât şi pe cea
structurat şi adaptat intereselor naţionale, dar şi
negativă. Cea de-a doua, însă, s-a dovedit a fi
calibrat eficient cu resurse aflate la dispoziţie.
extrem de dificil de gestionat la nivel planetar,
În acest cadru complex, analiza în domeniul
urmare a unor factori precum: precaritatea
securităţii naţionale, ar trebui să pornească de
resurselor Terrei, fractura ideologică ireversibilă
la ideea că o ameninţare la adresa securităţii
dintre sistemele de securitate mondiale,
naţionale trebuie tratată integrat, pentru a-i
fragmentarea ireconciliabilă religios-dogmatică înţelege mecanismele de manifestare atât în aria
(sunniţi-şiiţi, creştini-musulmani, budişti- internaţională, cât şi în plan intern. Experienţa
musulmani, agnostici-atei-credincioşi etc.), istorică a demonstrat că jocurile geo-strategice
interesele divergente ale unor actori statali ale unor terţi, care au introdus România în ecuaţia
şi non-statali (corporaţii internaţionale, state lor, sunt multidimensional operaţionalizate, astfel
nerecunoscute de ONU, organizaţii teroriste, încât ele sunt jucate atât în plan extern (la nivelul
ONG-uri, organizaţii oculte, religioase, comunităţii internaţionale), cât şi în plan intern
criminale etc.), în demersul lor de a avea acces (pe teritoriul naţional, atât cu oameni şi resurse
la resursele planetare şi de a asigura bunăstarea româneşti – utilizate naiv sau interesat, cât şi
cetăţenilor/membrilor lor. cu oameni şi resurse străine, evident, împotriva
În acest context global, volatil, incert, intereselor noastre naţionale).
complex, ambiguu şi impredictibil, imperativele Pornind de la aceste consideraţii, rezultă
de securitate care definesc locul şi rolul că analiza în domeniul securităţii naţionale
României în lume - în cadrul organizaţiilor la implică atât resurse umane de calitate, bine
care aceasta este parte (UE, NATO, OSCE, pregătite profesional, cu o stabilitate psihologică
ONU, OIF1, ASEM2, SEECP3, RCC4, ICE5, ireproşabilă şi abilităţi cognitive superioare,
OCEMN6 etc.), al parteneriatelor strategice cât şi resurse financiare şi materiale adecvate
(SUA, Polonia, Turcia, Marea Britanie, Franţa, nivelului de ambiţie stabilit la nivel naţional, prin
Ungaria etc.) şi al altor forme de cooperare documentele programatice de nivel strategic.

45
INFOSFERA

Provocări la adresa analistului de pregătirea acestora pentru demersul analitic


intelligence constituie un demers cel puţin la fel de laborios
Procesul de elaborare a deciziilor de nivel ca cel de analiză propriu-zisă, având în vedere
strategic în orice domeniu de activitate, şi cu o serie de provocări ale mediului actual de
atât mai mult în cel al securităţii naţionale securitate. Dintre acestea, amintim:
este marcat de concepte revoluţionare precum a) Multitudinea de informaţii. Volumul
„decizii informate”, „decizii inteligente”, de informaţii la dispoziţie, care se cere
„decizii în cunoştinţă de cauză”, „supremaţie a fi prelucrat, în vederea extragerii
informaţională”, „INFO-OPS (informaţii- elementelor de interes şi elaborării
operaţii)”, „puterea informaţiei”, „războiul produselor de informaţii este extrem
informaţional”, „prognoză strategică”, „curs de de mare la acest moment. Canalele de
acţiune probabil” - fapt ce minimizează rolul circulaţie a informaţiilor sunt supra-
inspiraţiei de moment al vreunui eventual lider inundate de date, iar provocarea cea mai
genial, care ar acţiona animat doar de propriile mare constă tocmai în selectarea celor mai
instincte. relevante date necesare pentru situaţia de
Materializarea în practică a acestor concepte, interes dată.
însă, reprezintă un demers extrem de laborios şi b) Informaţiile contradictorii. Multe
de costisitor, care presupune analişti cu abilităţi dintre datele şi informaţiile de interes,
intelectuale peste medie şi foarte bine pregătiţi disponibile, la un anumit moment dat pot
profesional, capabili să lucreze interdisciplinar fi contradictorii, prin natura lor, fapt ce
cu colegii implicaţi în alte faze ale ciclului îngreunează procesul de prelucrare, prin
informaţional pentru elaborarea unor produse de repetarea, multiplă, a ciclului de verificare
intelligence cu adevărat utile factorilor de decizie. şi reverificare, în vederea stabilirii cât
Obţinerea şi transmiterea datelor şi mai precise a nivelului de credibilitate a
informaţiilor de interes, sortarea, evaluarea şi informaţiei.

46
INFOSFERA

c) Multiplele opţiuni ale ţintei. Contextul organizate temeinic. Ele pot afecta puternic
actual de securitate, marcat de creşterea procesul de elaborare a produselor de
interdependenţelor şi impredictibilităţii intelligence şi actul decizional.
unor entităţi de interes, ajută nemijlocit la h) Contrazicerea pattern-urilor. De regulă,
stabilirea unui număr mare de cursuri de modul de acţiune al ţintelor umane, fie
acţiune pentru acelaşi proces monitorizat ele individuale sau colective, se supune
şi aflat în derulare. Această perspectivă unor tipare culturale, educaţionale,
îngreunează suplimentar munca analistului. istorice, ideologice, psihologice,
d) Timpul scurt de elaborare a produselor de economice, militare, care dau un caracter
intelligence. Dinamica mare a mediului de predictibilitate deciziilor viitoare ale
de securitate contemporan, accentuată respectivelor entităţi. Uneori, însă, aceste
de evoluţii imprevizibile şi dramatice tipare sunt rupte ori contrazise, cu bună
ale evenimentelor din zonele de interes, ştiinţă, pentru a-l deruta şi surprinde pe
solicită din partea analiştilor o viteză adversar. Aceste acţiuni pot să afecteze
cognitivă foarte mare, asociată cu o putere procesul de analiză, mai ales în cazul în
de integrare mentală şi o capacitate de care lipsesc unele informaţii esenţiale,
prezentare a rezultatelor superioare. sunt ignorate evidenţele sau se instalează
e) Subiectivitatea interpretativă. Relativitatea „miopia cognitivă” generată de puterea
datelor şi informaţiilor aflate la dispoziţia bias - urilor intelectuale.
analistului, asociate cu experienţa sa, îl i) Lipsa unor metode de analiză ştiinţifică
determină pe acesta să elaboreze produse a datelor. Tendinţa de a înlocui analiza
de intelligence cu privire la faptele din sistematică şi ştiinţifică a datelor şi
trecut şi prognozele de viitor, prin această informaţiilor cu compilaţia artistică
prismă aflată sub imperiul subiectivităţii, poate aduce grave prejudicii procesului
fapt ce poate conduce, uneori, la ignorarea de analiză. Metodele sunt esenţiale în
flagrantă a realităţii din teren. Acest procesul analitic, iar puterea lor face
proces este accentuat de lipsa datelor şi diferenţa dintre analiza profesionistă şi
informaţiilor tehnice pure. analiza „după ureche”.
f) Lipsa informaţiilor esenţiale. Acest j) Analiza simplă versus analiza
aspect reprezintă o varietate a situaţiei multidimensională. Această dilemă este
precedente, caracterizată tocmai de prezentă în mai toate structurile de analiză
opacitate în privinţa unor informaţii de ale armatelor moderne. Astăzi, cursul de
referinţă absolut esenţiale. Acest fapt acţiune al unui demers regional în planul
obligă analistul să elaboreze produse de securităţii poate fi determinat de cele mai
intelligence de o calitate inferioară, fapt ce diverse variabile, multe dintre acestea
poate afecta dramatic procesul decizional. situate pe alte meridiane şi motivate,
g) Manipularea informaţională. Acest uneori, simultan ori parţial, de factori de
demers este unul deja consacrat, care şi-a natură economică, financiară, politică,
demonstrat din plin eficienţa în cele mai socială, psihologică, antropologică,
mari bătălii ale omenirii, din antichitate şi culturală, militară, geo-politică, energetică,
până în prezent. Operaţiile de informaţii, comercială etc. Fiecare dintre aceşti factori
prin formele sale multiple de manifestare – se constituie într-un set de provocări la
active şi pasive – au pus în evidenţă faptul adresa sistemului de gândire şi rezolutiv al
că acţiunile de dezinformare, de denigrare, analistului.
de subversiune, de agresiune psihologică, k) Absenţa unor competenţe analitice. Deşi,
război electronic, de operaţii psihologice administrativ, la nivel naţional, acoperirea
etc. sunt extrem de eficiente, dacă sunt de intelligence este clar definită, în lumea

47
INFOSFERA

de astăzi este necesar ca fiecare structură cinstea şi onestitatea în relaţionare,


de informaţii să dispună de experţi pentru deschiderea la colaborare, moralitatea,
fiecare domeniu de interes şi să fie capabilă demnitatea, intransigenţa şi verticalitatea
să pună la dispoziţia analistului informaţii profesională, tenacitatea, punctualitatea,
relevante din toate zonele lumii, fie că sunt răbdarea, prudenţa, responsabilitatea şi
obţinute direct, de la sursele proprii, fie că altele.
sunt rezultatul colaborării. Absenţa acestor b) Aptitudinale. Acestea se referă la
facilităţi este echivalentă cu „orbirea capacitatea analistului de a înţelege
cognitivă”. realitatea, de a integra rapid informaţiile
noi şi de a elabora oportun produse de
Profilul profesional al analistului de intelligence, de calitate, pentru procesul
intelligence decizional. Dintre aptitudinile cognitive
Presupunând că analistul are la dispoziţie necesare analistului se pot menţiona:
informaţii relevante pentru zona sa de interes, se o bună percepţie, atenţie şi memorie,
pune întrebarea ce i-ar trebui acestuia pentru a o capacitate superioară a inteligenţei
elabora produse de intelligence de calitate, utile verbale (materializată în capacitatea sa
în procesul decizional. judicativă, de a face analogii, de a stabili
Răspunsul porneşte de la momentul selecţiei relaţii cauză-efect, de a concluziona, de a
analistului pentru ocuparea postului şi continuă înţelege un text complex – sub presiunea
cu etapele obligatorii ale desăvârşirii sale timpului, de a face deducţii, de a identifica
profesionale. Astfel, se apreciază că profilul pattern-uri, de a face clasificări, asocieri,
profesional al analistului ar trebui să răspundă ierarhizări, generalizări şi particularizări,
următoarelor imperative: de a descifra cuvinte cifrate, de a stăpâni
a) Morale. Acestea sunt reprezentate de regulile raţionamentelor logice etc.) şi
trăsături de caracter cum ar fi: loialitatea nonverbale (materializată în capacitatea
faţă de ţară şi organizaţia din care de a lucra logic cu cifre, figuri/simboluri,
face parte, patriotismul, disciplina, volume etc.). O bună capacitate de
disponibilitatea de a-şi pune calităţile învăţare, asociată cu o imaginaţie
intelectuale în slujba ţării, perseverenţa şi echilibrată şi o flexibilitate cognitivă
determinarea de a elabora un produs de ridicată întregesc portretul aptitudinal al
analiză de calitate, modestia, integritatea, analistului.

48
INFOSFERA

c) De personalitate. Acestea au în vedere internaţională din posturile diplomatice ori


configurarea unui profil de personalitate teatrele de operaţii militare, schimburile de
echilibrat, care să permită abordarea experienţă cu omologi din alte ţări sau servicii
eficientă a sarcinilor curente. În portofoliul naţionale, vizitele în spaţiile de acreditare,
calităţilor psihologice recomandate participarea la conferinţe, grupuri de lucru,
analistului pot fi incluse următoarele: dezbateri academice, studiul individual -
stabilitatea emoţională, o bună capacitate reprezintă tot atâtea modalităţi de îmbogăţire
de a tolera situaţii tensionante, o a experienţei analistului şi, totodată, o garanţie
mobilitate verbală peste medie, calmul, a unor produse de intelligence de calitate, utile
conştiinciozitatea, un stil de lucru orientat procesului decizional.
pe sarcină, o capacitate adaptativă ridicată,
un nivel redus al tendinţelor psihotice, o Metode psihologice utile în munca
capacitate ridicată de a lucra în echipă, o analistului de intelligence
toleranţă ridicată la critică etc. Procesul de elaborare a produselor analitice
d) Educaţionale şi de deschidere spre de intelligence este unul complex, care solicită
cunoaştere. Se apreciază că cei mai buni din plin abilităţile cognitive ale persoanei
analişti în domeniul securităţii naţionale desemnate să-l implementeze. Pentru a se asigura
au o pregătire ce atinge, cu precădere, succesul acestuia - cunoscută fiind importanţa sa
domenii precum: militar, relaţiile pentru deciziile de nivel strategic - au fost puse la
internaţionale, dreptul, domeniul socio- punct sute de metode de analiză.
psihologic, ştiinţele politice, studiile de Dintre acestea, se vor exemplifica
securitate, economice şi administrative. următoarele:
Alături de studiile academice/universitare, a) Analiza produselor activităţii intelectuale
erudiţia, cultura generală bogată, interesul a ţintei. Deşi această metodă este
epistemologic de a înţelege fenomenele şi una psihologică, prin excelenţă, ea
procesele din mediul internaţional, spiritul funcţionează foarte bine şi în „lumea
enciclopedic, gândirea critică, oferă analiştilor”. Ea poate fi aplicată, cu succes,
garanţii suplimentare pentru o performanţă atât pentru ţinte individuale (lideri civili,
profesională superioară. comandanţi militari, formatori de opinie,
e) Formative. Acestea au în vedere un cercetători etc.), cât şi pentru ţinte colective
set de deprinderi de lucru, apreciate ca (organizaţii, guverne, trusturi de presă,
fiind esenţiale pentru analişti. Dintre mişcări disidente sau pro-guvernamentale,
acestea se pot menţiona: capacitatea asociaţii neguvernamentale etc.) şi poate
de a învăţa activ, lucrul cu tehnica de viza: relevarea concepţiilor, a opiniilor, a
calcul, cunoaşterea la nivel foarte bun a unor idei de forţă, a unor mesaje, a ţintelor
limbii române şi la un nivel acceptabil vizate, a tehnicilor lexicale şi stilistice
a unei limbi de circulaţie internaţională/ utilizate, a trendurilor, a dezvoltărilor
din spaţiul de care răspunde, capacitatea tehnic-ştiinţifice, a trăsăturilor de
de a lucra sistematic şi sinergic, potrivit personalitate, a motivaţiilor, a nivelului de
metodologiei ştiinţifice şi procedurilor în ambiţie, a capacităţii reale de implementare
vigoare, deprinderi de a utiliza ingenios a sloganelor, a vulnerabilităţilor, a punctelor
tehnici rezolutive etc. forte ce aparţin entităţii de interes etc.
Calitatea profesională a unui analist nu b) Analiza cost-beneficiu. Este importată din
se rezumă, aşa cum am mai afirmat, doar la mediul economic şi extinsă, cu succes, în
procesul de selecţie profesională, ci continuă cel al securităţii, având în vedere că orice
pe toată durata carierei acestuia. Astfel, stagiile demers acţional în această arie este susţinut
periodice de pregătire profesională, experienţa de resurse umane, financiare şi materiale.

49
INFOSFERA

c) Metoda scenariilor. Această metodă i) Metoda PEST. Acronimul din titlul său este
permite punerea în evidenţă a cursurilor dat de domeniile de analiză ale ţintei: politic,
de acţiune probabile ale ţintei de interes. economic, social şi tehnologic. Se apreciază
Metoda se bazează pe tehnici specifice, că studiul multi-nivel al entităţii de interes
cum ar fi: brainstormingul, tehnica permite observarea mai fidelă a conexiunilor,
Delphi, mind-mapping, cutia morfologică fapt ce conduce la produse de intelligence cu
etc. Unele situaţii pot fi simulate uşor cu valenţe estimative superioare.
ajutorul unor softuri dedicate domeniului. j) Evaluarea percepţiilor. Această metodă
d) Metoda de analiză longitudinală. aparţine ştiinţelor sociale. Deşi în analiza
Împrumutată din psihologie şi istorio- de intelligence pare greu de aplicat, urmare
grafie, metoda permite înţelegerea unei a faptului că nu se pot aplica chestionare
situaţii contextuale date sau a unui trend de opinie ţintei, în realitate „analiza de la
într-un anumit domeniu, pe baza datelor distanţă a opiniilor” şi metoda de tip profiling
şi informaţiilor rezultate din acţiunile funcţionează la un nivel acceptabil, raportat
trecute ale ţintei. la nevoile decidenţilor de nivel superior. Ea
e) Metoda SWOT. Deja consacrată în utilizează „observaţia”, sub toate formele
domeniul economic, această modalitate de sale, ca metodă de bază de colectare a
analiză este capabilă să pună în evidenţă datelor de interes.
punctele forte şi slabe, vulnerabilităţile şi k) Avocatul diavolului. Metoda previne
oportunităţile pe care se bazează ţinta în elaborarea unor produse de intelligence fără
demersurile sale. Ea oferă o modalitate să fi fost supuse unei critici consistente, bazată
structurată de analiză, cu o latură acţională pe argumente şi contra-argumente. Un astfel
bine conturată. de demers este destinat să crească încrederea
f) Analiza comparativă. Metoda de referinţă în produsul final al muncii analistului şi să
permite elaborarea prognozelor pe baza sprijine decizia în mod efectiv.
analizei unor situaţii relativ asemănătoare, l) Metoda reducerii la absurd. Deşi această
care au avut loc în trecutul ţintei sau se află metodă este mai bine cunoscută în
în derulare la alte entităţi, care, aparent, matematică, ea funcţionează la fel de
sunt mai uşor de observat şi studiat. bine şi în analiza de intelligence. Astfel,
g) Metoda arborelui de obiective. Această în situaţia în care ipotezele formulate să
metodă porneşte de la un set de obiective susţină o anumită idee sunt contrazise,
generale, care, treptat, sunt ramificate, ideea de referinţă este respinsă, iar contra-
pe baza datelor şi informaţiilor deţinute. ideea sa este acceptată automat.
Unele ramuri vor continua să „se dezvolte”, m) Pânza de păianjen. Această metodă
în timp ce altele vor stagna sau chiar se vor sugerează că evenimentele sau ţintele sunt
„usca”, urmare a situaţiilor puţin fezabile inter- relaţionate şi interconectate între
sau chiar absurde pe care le pot genera. ele, fapt ce impune identificarea relaţiilor,
Metoda ajută la înţelegerea proceselor conexiunilor şi a nodurilor vitale, în scopul
derulate de ţintă. înţelegerii întregului şi previzionării
h) Matricea Ansoff. Este o metodă utilizată evoluţiilor posibile.
preponderent în sfera de interese n) Metoda matriceală. Aceasta impune un
economice, care îşi propune să identifice sistem foarte bine structurat de analiză,
posibilităţile de penetrare ale unei pieţe, care impune completarea unor câmpuri
de dezvoltare a acesteia, de promovare cognitive obligatorii cu informaţii
şi diversificare a unor produse destinate relevante. Odată completate, ele permit
pieţei ţintă. Aceasta joacă un rol important elaborarea unor analize foarte complexe şi
în managementul de nivel strategic. bine fundamentate.

50
INFOSFERA

Arta analistului constă, însă, în utilizarea b) Percepţia emoţională a realităţii,


metodei celei mai potrivite pentru un anumit ilustrată de: back-groundul său
context dat. Cunoaşterea temeinică a unor educaţional, experienţa sa de viaţă,
asemenea metode permite îndeplinirea mai sensibilitatea de percepţie a realităţii
uşoară şi mai rapidă a misiunii analistului. (predominant vizual, auditiv, kinestezic,
olfactiv mixt), contextul social în care
Capcane psihologice în calea gândirii trăieşte etc.
analistului de intelligence c) Complexul „Pollyana” - potrivit căruia
Judecarea şi interpretarea realităţii de la un analistul „vede” numai partea optimistă
anumit moment dat şi elaborarea prognozelor a situaţiei de referinţă, fiind incapabil să
sunt contaminate, într-o măsură mai mare sau mai identifice ameninţările şi riscurile emanate
mică, de subiectivitatea analistului, indiferent de de o anumită ţintă, în mod realist;
nivelul de pregătire al acestuia sau de structura sa d) Complexul „Cassandra” - potrivit căruia
de personalitate. analistul ignoră aspectele pozitive ale unei
Cauzele principale ale unui asemenea curs de anumite ţinte, rezumându-se numai la
acţiune se datorează limitelor inerente ale fiinţei cele negative, ceea ce generează produse
umane, pe de o parte, şi calităţii informaţiilor de intelligence marcate de scepticism,
pe care analistul le are la dispoziţie, pentru a le puternic negativiste, uneori cu o tentă
procesa, pe de altă parte. apocaliptică;
Dintre cele peste 450 de capcane psihologice e) Reflexia „în oglindă” - este caracterizată
ce se întind în faţa analistului, identificate de transpunerea în propriul tipar cognitiv
de experţii în domeniu, se pot aminti, pentru al analistului a unor elemente ce aparţin
exemplificare, următoarele: altor entităţi, culturi etc. - fapt ce conduce
a) Limitele fiziologice ale memoriei, date la erori masive de interpretare;
de: uitare, capacitatea de înţelegere şi de f) Dihotomia falsă - are în vedere tendinţa
integrare a noilor noţiuni, de actualizare analistului de a separa realitatea în „bun”
a informaţiilor deţinute, de a memora, versus „rău”, „amic” versus „inamic”,
cu precădere, anumite informaţii în „alb” versus „negru” etc. – ignorând
detrimentul altora etc. nuanţele de „gri”;

51
INFOSFERA

g) Post Hoc Ergo Propter Hoc (După semnalează, oportun, eventuale erori sau puncte
aceasta, deci datorită acesteia) - de decizie în parcursul acesteia către produsul
sugerează faptul că nu orice acţiune
final de intelligence.
precedentă reprezintă, în mod obligatoriu,
o cauză pentru următoarea. În realitate Proiecţii de viitor
pot exista şi alte cauze, neidentificate, în
Acest articol se adaugă, astfel, seriei de
integralitatea lor de către analist, la un
preocupări internaţionale şi naţionale în sfera
anumit moment;
analizei de intelligence, dorind să pună în evidenţă
h) Biasul de confirmare - are în vedere
legătura intrinsecă dintre aceasta şi suportul
tendinţa unor analişti de a căuta, uneori
psihologic - dovedit a fi o condiţie esenţială a
cu ardoare, elemente care să le confirme
succesului actului analitic.
teoria;
Se apreciază, astfel, că demersurile de
i) Biasul prejudecăţilor - poate genera
selecţie psihologică laborioasă, de pregătire
erori masive de înţelegere şi interpretare,
profesională continuă în domeniul de interes,
deoarece impune tendinţa de a judeca
de instruire în aria securităţii naţionale, de
faptele reale prin prisma unor prejudecăţi
sprijinire a înţelegerii comprehensive a spaţiului
culturale, rasiale, religioase, politice,
ori entităţii supusă analizei, de motivare
etnice, naţionaliste, de modă, de opinie a
permanentă - reprezintă doar câteva dintre
decidentului etc.;
pârghiile acţionale care permit constituirea
j) Biasul de halo - generează tendinţa de a
unui corp de analişti de valoare, ca şi garanţie
judeca subiectiv o entitate după succesele
sau insuccesele sale dintr-o anumită arie, pentru produse de intelligence de calitate, cu
transpunându-le, automat, în altă arie; un puternic caracter de previziune, necesare
k) Biasul raţionalităţii absolute - se procesului decizional.
manifestă atunci când analistul judecă Componenta psihologică a muncii de
situaţia exclusiv prin prisma raţiunii pure, analiză constituie un pilon de bază spre succesul
ignorând emoţionalitatea. Realitatea profesional. Aceasta poate fi constituită pe mai
a demonstrat că multe decizii sunt multe direcţii de acţiune, care pot viza:
fundamentate pe principii subiectiv- a) selecţia psihologică a candidaţilor,
emotive (ambiţie, mândrie, disperare, care vizează identificarea potenţialului
jocul la cacealma, onoare, eroism, psihologic de succes în munca de
sacrificiu, valori spirituale, valorizări/ analist;
devalorizări ale fiinţei umane, credinţe b) antrenarea abilităţilor psihologice:
ancestrale, dogme religioase, slogane perceptive, de atenţie, mnemotehnice,
ideologice etc.); cognitive, creative, de relaţionare, de
l) Biasul ambiguităţii - apare atunci când comunicare, rezolutive, sociale etc.;
analistul ignoră opţiunile posibile, c) utilizarea eficientă a metodelor şi
deoarece îi lipsesc informaţiile din aria de metodologiilor de analiză a realităţii,
interes. cunoscută fiind importanţa acestora
Acest demers atrage atenţia asupra în: eliminarea biasurilor de gândire,
posibilităţii de eroare, relativ ridicată, în scurtarea timpului de elaborare a
elaborarea produselor de intelligence de către produselor de analiză, evitarea erorilor
oameni. Pentru a evita aceste erori, unele de interpretare, creşterea eficienţei
structuri de analiză de intelligence au introdus procesului analitic etc.
softuri specializate de prelucrare a datelor, care d) creşterea rezistenţei psihologice, urmare
trec informaţia prin toate biasurile cunoscute şi a provocărilor generate de agresiunea

52
INFOSFERA

psihologică, stresul prelungit, lucrul sub Bibliografie:


presiunea timpului, disonanţele dintre 1. DOBRE, C., Psihologie diplomatică (ediţia
imperativele de serviciu şi cele ale a II-a), Editura Universităţii Naţionale de Apărare
familiei etc. „Carol I”, Bucureşti, 2013.
e) cunoaşterea laturii sociale a realităţii, 2. DOBRE, C., Psihologie operaţională, Editura
ştiut fiind faptul că în spatele celei mai Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”,
performante tehnici de luptă stau oameni, Bucureşti, 2016.
oameni animaţi de concepţii, valori, 3. HEUER, J. R., Psychology of Intelligence
dogme, opinii personale, măcinaţi de Analysis, Center for The Study of Intelligence
temeri, motivaţi intrinsec ori extrinsec, cu CIA, 1999;
sau fără vicii ori virtuţi etc. 4. MUN, J., Tools and Techniques for Valuing
f) evitarea şi rezolvarea alunecărilor de Strategic Investments and Decisions, John Wiley
& Sons, New Jersey, 2002.
natură psiho-clinică, generate de cauze
5. NIŢU, I. (coord.), Ghidul analistului de
multiple exogene şi endogene, care se cer
intelligence, Editura Academiei Naţionale de
a fi identificate oportun şi tratate temeinic,
Informaţii „Mihai Viteazul”, Bucureşti, 2011.
deopotrivă, pentru beneficiul analistului şi
6. TRIANTIS, J. E., Navigating Strategic Decisions.
al organizaţiei.
The Power of Sound Analysis and Forecasting,
Aşadar, dezvoltarea psihologiei analizei
CRC Press Taylor & Francis Group, 2013.
de intelligence se constituie într-un demers
7. Walsh, P.F., Intelligence and Intelligence
academic, dar şi practic-aplicativ, de o importanţă Analysis, Routlege, Londra, 2011;
vitală pentru procesul de elaborare a unor produse 8. WAYNE, M.H. şi echipa, Intelligence Analysis.
de intelligence de calitate, care să se constituie How to Think in Complex Environments, AUSA
într-un adevărat sprijin pentru decidenţii de la Book, 2010.
nivel strategic până la nivel tactic.

1
Organizaţia Internaţională a Francofoniei.
2
Forumul Asia Europe Meeting.
3
Procesul de Cooperare al Statelor SE Europene.
4
Consiliul Cooperării Regionale al Statelor din SE Europei.
5
Iniţiativa Central Europeană.
6
Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră.

53
INFOSFERA

RĂZBOIUL CIBERNETIC ÎN POLITICA


PRINCIPALELOR ORGANIZAŢII
INTERNAŢIONALE LA CARE
ROMÂNIA ESTE PARTE

Bogdan-Florin TIMIŞ*

Abstract
The alarming pace of the cyber threats evolution claimed the adoption of firm policies, strategies, action
plans and measures by the international organizations. Their purpose is to protect the cyber infrastructures
and to harmonize the efforts of member countries in managing threats arising in the virtual environment.
Keywords: international organizations, cyberwar, cybersecurity, cyber defense, policies.

Buna funcţionare a societăţii moderne în abordarea problemelor de securitate cibernetică


depinde, într-o mare măsură, de uşurinţa accesului internaţională. În contextul normelor cibernetice,
la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Grupul ONU de experţi interguvernamentali/
coroborat cu o administrare eficientă şi sigură UN Group of Governmental Experts – UN GGE
a spaţiului cibernetic. Astfel, problematica este una dintre cele mai cunoscute platforme în
asigurării securităţii cibernetice a devenit care sunt expuse şi discutate poziţiile naţionale
prioritară pentru toţi actorii implicaţi, inclusiv ale statelor cu privire la aspecte legate de
pentru organizaţiile internaţionale. În continuare, evoluţiile în domeniul tehnologiei informaţiilor
vor fi analizate, din perspectiva securităţii şi comunicaţiilor. Aceste discuţii sunt organizate
cibernetice, politicile principalelor organizaţii sub auspiciile Primului Comitet – Dezarmare
internaţionale la care România este parte. şi Securitate Internaţională/ Committee on
Disarmament and International Security –
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) DISEC1, alături de un grup de naţiuni care
ONU, cea mai importantă organizaţie se formează pe baza distribuţiei geografice
internaţională de pe mapamond, înfiinţată la data echitabile. Acest proces se desfăşoară începând
de 24 octombrie 1945 şi având în acest moment cu anul 1998, însă colaborarea productivă dintre
193 de state membre, are drept misiuni asigurarea state a fost o provocare încă de la început din
păcii mondiale, respectarea drepturilor omului, cauza abordărilor diferite în ceea ce priveşte
cooperarea internaţională şi respectarea dreptului terminologia, scopul, mandatul şi rolul Naţiunilor
internaţional. Unite, precum şi perspectivele diferite asupra
În calitate de forum principal la nivel mondial, termenului „ameninţare”.
unde statele pot discuta şi conveni asupra Cu toate acestea, UN GGE a ajuns la un
problemelor legate de securitatea internaţională, consens de luat în seamă în 2013 când 15 ţări s-au
ONU a fost una dintre „reşedinţele” de prim ordin pus de acord în sensul că prevederile dreptului

*Autorul este jurist militar în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

54
INFOSFERA

internaţional – în general – şi dispoziţiile Cartei recomandări cu privire la „norme, reguli şi


ONU – în special – sunt aplicabile şi esenţiale în principii de comportament responsabil ale
menţinerea păcii şi stabilităţii şi în promovarea statelor”, fără a se face distincţie între cele trei.
unui mediu TIC paşnic, deschis, accesibil şi sigur2. Ulterior, în text „normele” şi „principiile” sunt
Acest acord, reiterat de comunitatea globală folosite uneori împreună, în timp ce „regulile”
nu de puţine ori, este un prim-pas fundamental sunt menţionate separat, punând la îndoială
în înţelegerea şi dezvoltarea discuţiilor pe rolul lor în raport. Mai mult decât atât, este încă
problematica „legiferării” spaţiului virtual şi neclar dacă „normele” sunt obligatorii din punct
a acţiunilor întreprinse într-acesta. Consensul de vedere juridic sau din perspectiva politică.
indică o viziune asemănătoare a multor state şi Folosirea de expresii precum „norme derivate
a terţilor interesaţi care interpretează legislaţia din dreptul internaţional existent” ar sugera că se
internaţională existentă, cum ar fi Carta ONU sau face referire la „normele legale internaţionale”
dreptul conflictelor armate, ca sursă principală care au un caracter juridic obligatoriu, chiar
de reglementare a comportamentului „agresiv” dacă aceleaşi „norme” par să se refere la un
al statelor în mediul virtual. Problema esenţială număr de recomandări ce nu pot fi considerate
este că nu există o înţelegere clară sau un acord obligaţii legale, cum este de exemplu încurajarea
cu privire la modul concret în care se aplică implicării sectorului privat şi a societăţii civile
legislaţia în complicatul spaţiu cibernetic. în tot ceea ce înseamnă cyber.
Deşi acordul exprimat în 2013 în privinţa Acest tip de confuzie a fost abordată
aplicabilităţii dreptului internaţional sugerează anul trecut în lucrările grupului de experţi
cu tărie că discuţiile viitoare ar trebui să se interguvernamentali la care au participat
axeze pe modalitatea concretă de aplicare a reprezentanţi din 20 de ţări şi care au avut ca scop
legislaţiei existente, raportul atrage atenţia primordial dezvoltarea elementelor cuprinse în
asupra caracteristicilor unice ale spaţiului virtual raportul din 2013. Raportul din 20154 se doreşte a
şi subliniază posibilitatea adoptării unor noi fi dezvoltat în mod substanţial discuţia referitoare
norme în domeniu. Luând în considerare natura la „norme”. Se face diferenţa între normele
şi deznodământul ultimelor incidente cibernetice opţionale – politice – şi drepturile şi obligaţiile
majore, poate fi pusă sub semnul întrebării ce decurg din dreptul internaţional – norme
eficienţa normelor internaţionale actuale în juridice. Textul clarifică faptul că UN GGE caută
reglementarea activităţilor desfăşurate de către norme opţionale fără caracter obligatoriu pentru
state în mediul virtual. un comportament responsabil al statelor care
Ca o posibilă soluţie, unele state3 apreciază poate reduce riscurile la adresa păcii, securităţii
discuţiile avute în cadrul UN GGE ca fiind şi stabilităţii mondiale.
cel mai bun mijloc politic prin intermediul Aşadar, raportul aduce un plus de valoare
căruia să se stabilească o conduită comună discuţiilor mai degrabă ambivalente pe tema
în ceea ce priveşte completarea normelor de legiferării acţiunilor în spaţiul cibernetic.
drept internaţional în domeniu şi nu credem că În plus, în afara discuţiilor avute pe tema
încercările de a încheia tratate multilaterale sau aplicabilităţii dreptului internaţional, grupul a
alte instrumente juridice asemănătoare ar aduce fost în măsură să propună un set cuprinzător de
o contribuţie semnificativă la consolidarea norme de comportament responsabil şi măsuri de
securităţii cibernetice internaţionale actuale. consolidare a încrederii.
Rapoartele UN GGE sunt, de asemenea, Deşi nu este, de obicei, privit ca un loc
un bun exemplu de terminologie oarecum de întâlnire pentru a discuta normele care
confuză, adesea folosită în discuţiile referitoare reglementează comportamentele deviante ale
la „legislaţia cibernetică”. Spre exemplu, în statelor în cyberspaţiu, agenţia specializată
raportul din 2013 se poate observa o utilizare a ONU pentru probleme referitoare la TIC –
alambicată a limbajului atunci când se fac Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii/

55
INFOSFERA

International Telecommunication Union – ITU5 Problematica guvernării Internetului a devenit


nu ar trebui dată la o parte atunci când vine vorba punctul dominant chiar dacă regulamentele în
de reglementări. discuţie au părut mai degrabă neutre, orientate
În 1988, la Conferinţa de la Melbourne, 190 de către partea tehnică a problematicii, fără a avea un
state membre ale ITU au reuşit să cadă de acord accent pe norme care să limiteze acţiunile statelor
asupra unui prim set de regulamente internaţionale în spaţiul cibernetic. Cu toate acestea, polemica a
în domeniul telecomunicaţiilor, norme juridice fost alimentată de naţiuni care pledează pentru un
care abordau în principal aspecte legate de control mai mare al guvernelor asupra actualului
telefonie. În 2012, la Conferinţa de la Dubai, sistem considerat a fi dominat de Statele Unite ale
ITU a convocat statele membre să actualizeze Americii. Printre alte argumente ale dezacordului,
aceste norme, în sensul de a stabili principiile sunt puncte de vedere care sugerează că actualul
generale care se referă la furnizarea şi operarea sistem facilitează activităţile rău-intenţionate ale
serviciilor de telecomunicaţii internaţionale statelor în mediul virtual.
oferite publicului, precum şi la mijloacele Prin urmare, dezacordul statelor cu privire
folosite pentru a furniza astfel de servicii. Nu la actualizarea regulamentelor internaţionale în
s-a ajuns la un acord global deoarece doar 89 domeniul telecomunicaţiilor poate fi văzut ca un
dintre cele 144 de state membre participante au indicator al decalajului politic global când vine
semnat tratatul. Statele non-semnatare, în cea vorba de reglementarea comportamentului ţărilor
mai mare parte democraţii liberale, au susţinut că în cyberspaţiu.
reglementările au reprezentat o mişcare pentru a În urma întâlnirii controversate din 2012
crea un nou stadiu de reglementare a Internetului rolul ITU în facilitarea unui acord global privind
la nivel internaţional, stadiu ce ar pune în pericol normele cibernetice, care să legifereze securitatea
caracteristicile principale ale Internetului: spaţiu şi administrarea Internetului, a fost destul de
deschis şi liber. limitat.

56
INFOSFERA

Organizaţia Tratatului Atlanticului de ale Alianţei7, respectiv apărarea colectivă,


Nord (NATO) confirmând aplicabilitatea dispoziţiilor dreptului
NATO este o organizaţie formată din 28 de internaţional în spaţiul cibernetic şi intensificând
state, care a luat naştere în temeiul dispoziţiilor colaborarea cu sectorul privat din domeniu.
Tratatului Atlanticului de Nord din 4 aprilie Prioritatea de bază este protejarea sistemelor de
1949. Este o alianţă politico-militară, constituind comunicaţii deţinute şi operate de către Alianţă.
un sistem de apărare colectivă şi de management Politica reflectă, de asemenea, deciziile
al crizelor pentru membrii săi. membrilor în problematici precum guvernarea
NATO şi-a început programul de apărare eficientă a apărării cibernetice, procedurile de
cibernetică în 2002 după incidentele de la sfârşitul asistenţă pentru ţările aliate şi integrarea apărării
anilor '90 legate de operaţiunile din Balcani. Când cibernetice în planificarea operaţională. Mai mult,
NATO a început operaţiunile militare împotriva politica defineşte modalităţile de desfăşurare
Serbiei, numeroase grupuri de hackeri6 pro- în continuare a activităţilor de conştientizare,
sârbi au atacat infrastructura de Internet a NATO educaţie, pregătire şi exerciţii, încurajând
cu scopul declarat de a diminua capacitatea de progresul în diversele proiecte de cooperare,
luptă a Alianţei. Ca urmare a acestei experienţe, inclusiv a celor cu ţările partenere şi organizaţiile
la Summit-ul de la Praga, Cehia, din noiembrie internaţionale. De asemenea, politica prevede
2002, apărarea cibernetică a apărut prima oară intensificarea cooperării NATO cu industria
pe agenda NATO, fiind ulterior confirmată ca privată din domeniu, inclusiv în ceea ce priveşte
fundamentală în anul 2006 la Summit-ul de la schimbul de informaţii şi de experienţă.
Riga, Letonia. Aliaţii s-au angajat totodată să îmbunătăţească
Şefii de state şi de guverne au agreat o schimbul de informaţii şi asistenţă reciprocă în
politică în domeniu, pentru prima dată, în aprilie prevenirea, atenuarea şi recuperarea ca urmare
2008 la Summitul de la Bucureşti. La Summitul a unor eventuale atacuri cibernetice. Politica de
de la Newport, Ţara Galilor, din septembrie apărare cibernetică a NATO este completată de un
2014, NATO a adoptat şi consolidat Politica plan de acţiune cu obiective concrete şi termene
extinsă privind apărarea cibernetică şi Planul de implementare pe o serie de domenii cum ar
de acţiune asociat acesteia, astfel încât Alianţa fi: dezvoltarea capabilităţilor, formare, educaţie,
să poată ţine pasul cu provocările cibernetice exerciţii şi parteneriate.
aflate în permanentă schimbare şi adaptare, Recunoscând faptul că în apărarea
precum şi pentru a dezvolta o apărare cibernetică cibernetică oamenii joacă un rol la fel de
robustă. Atenţia s-a axat pe trei planuri important ca tehnologia, NATO continuă să-şi
principale: evoluţia ameninţărilor cibernetice, imbunătăţească procesul de formare, educare,
implementarea completă şi în regim de urgenţă exersare şi evaluare în acest domeniu. NATO
a planului de acţiune, precum şi analizarea desfăşoară exerciţii în mod regulat, cum este
variantelor de extindere a apărării cibernetice Cyber Coalition Exercise8, propunându-şi să
dincolo de mandatul şi deciziile luate la integreze elementele de apărare cibernetică în
Summit. În acest context, prin asigurarea unui întreaga gamă de exerciţii a Alianţei, inclusiv în
cadru standard de acordare a asistenţei aliaţilor exerciţiile anuale de gestionare a crizelor/ Crisis
victime ale agresiunilor cibernetice, precum şi Management Exercise – CMX.
prin întărirea legăturii între apărarea colectivă La Summitul de la Varşovia, din iulie 2016,
şi apărarea cibernetică, s-a impus o redefinire aliaţii au pledat pentru consolidarea şi dezvoltarea
a paradigmei apărării cibernetice în cadrul apărării cibernetice a reţelelor şi infrastructurilor
Alianţei. naţionale ale fiecărui membru, considerând-o
Prin urmare, politica NATO este aceea de o chestiune prioritară împreună cu adaptarea
a considera că apărarea cibernetică este parte continuă a capabilităţilor NATO în ceea ce
a uneia dintre cele trei obligaţii fundamentale priveşte apărarea cibernetică.

57
INFOSFERA

Organisme NATO responsabile pentru Response Capability – NCIRC, este responsabilă


punerea în aplicare a politicii de apărare pentru furnizarea de servicii tehnice de securitate
cibernetică. Politica NATO în domeniul apărării cibernetică în interiorul Alianţei. Centrul tehnic
cibernetice este pusă în aplicare de către autorităţile NCIRC are un rol determinant în a răspunde la
politice, militare şi tehnice ale organi-zaţiei, precum orice agresiune cibernetică îndreptată împotriva
şi de către fiecare membru în mod individual. NATO, gestionând incidentele cibernetice şi
Consiliul Atlanticului de Nord/ North Atlantic emiţând rapoarte despre acestea pentru ca,
Council – NAC asigură o supraveghere politică ulterior, să disemineze informaţiile relevante
la nivel înalt cu privire la toate aspectele legate către administratorii de sistem şi/sau securitate şi
de punerea în aplicare a planurilor şi proiectelor către utilizatori.
Alianţei. NAC este informat despre incidentele În cele din urmă, Centrul de excelenţă
şi atacurile cibernetice majore, exercitându-şi NATO în domeniul cooperării pentru apărarea
astfel autoritatea principală în gestionarea crizelor cibernetică/ NATO Cooperative Cyber Defence
cibernetice din domeniul apărării. Centre of Excellence – CCDCOE, cu sediul la
Comitetul de apărare cibernetică, subordonat Tallinn, Estonia, este un centru de cercetare şi
NAC-ului, este organismul principal în ceea ce formare al Alianţei care se ocupă cu cercetarea,
priveşte politica de apărare cibernetică, oferind educarea, consultarea, lecţii învăţate şi dezvoltarea
supraveghere şi consiliere la nivel de experţi în domeniul securităţii cibernetice. Misiunea
ţărilor aliate cu privire la eforturile NATO de centrului este de a spori capacitatea de cooperare
apărare cibernetică. şi schimb de informaţii în interiorul NATO, dar şi
La nivel de execuţie, Consiliul de între statele membre NATO şi partenerii NATO
Management al Apărării Cibernetice/Cyber în domeniul apărării cibernetice.
Defence Management Board – CDMB este
responsabil de coordonarea apărării cibernetice prin Uniunea Europeană (UE)
intermediul organismelor militare şi civile NATO. Uniunea Europeană este un parteneriat
CDMB este format din liderii politici, militari, politico-economic între 28 de ţări europene care
organismele tehnice şi operaţionale ale NATO cu îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai
responsabilităţi în domeniul apărării cibernetice. multor instituţii supranaţionale independente şi a
Consiliul NATO pentru consultanţă, comandă mecanismelor de negociere interguvernamentale
şi control/ NATO Consultation, Control and care deservesc statele sale membre.
Command – NC3 reprezintă principalul organism Stat de drept, egalitate, solidaritate,
pentru consilierea cu privire la aspectele tehnice demnitate, libertate şi democraţie sunt valori
şi de implementare a apărării cibernetice. europene fundamentale, valori ce trebuie
Autorităţile Militare NATO/ NATO respectate, dezvoltate şi promovate în întregime
Military Authorities – NMA şi Agenţia NATO atât în dimensiunea fizică, dar şi în cea virtuală.
pentru Comunicaţii şi Informaţii/ NATO La nivelul Uniunii, Strategia pentru
Communications and Information Agency – NCIA securitate cibernetică şi Cadrul strategic privind
poartă responsabilităţile specifice de identificare drepturile omului şi democraţia reprezintă
a stadiului în care se află cerinţele operaţionale, principalele documente în domeniul cyber. În
achiziţia, implementarea şi funcţionarea data de 7 februarie 2013 Comisia Europeană,
capabilităţilor de apărare cibernetică ale NATO. împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii
Comandamentul Aliat pentru Transformare/ pentru afaceri externe şi politica de securitate,
Allied Command Transformation – ACT este a publicat „Strategia de securitate cibernetică a
responsabil pentru planificarea şi desfăşurarea Uniunii Europene: un spaţiu cibernetic deschis,
anuală a exerciţiului „Cyber Coalition”. sigur şi securizat”. Cele cinci priorităţi în materie
NCIA, prin Unitatea NATO de Răspuns la de apărare cibernetică9 prevăzute în strategie
Incidente Cibernetice/ NATO Computer Incident reprezintă metodele prin intermediul cărora

58
INFOSFERA

Uniunea îşi propune să gestioneze perturbările şi sănătate, alimentare şi distribuire a apei potabile,
atacurile cibernetice. energie, financiar-bancar şi transporturi, dar
La aceeaşi dată, respectiv 7 februarie 2013, în şi furnizorilor de servicii digitale – servicii de
temeiul prevederilor art. 114 din Tratatul privind „cloud-computing”11, pieţe electronice şi motoare
Funcţionarea Uniunii Europene – TFUE, a fost de căutare. Luând în considerare impactul pe
promovată o propunere de Directivă privind care l-ar avea asupra societăţii orice perturbare a
Securitatea Reţelelor şi a Informaţiei/ Network serviciilor, în mod firesc obligaţiile stabilite prin
and Information Securiy Directive – Directiva directivă pentru operatorii de servicii esenţiale
NIS. Această propunere de directivă reprezintă vor fi mai riguroase decât cele stabilite pentru
elementul-cheie al strategiei globale de securitate furnizorii de servicii digitale.
cibernetică a Uniunii, scopul principal fiind Directiva Parlamentului European şi a
acela de a îmbunătăţi securitatea sistemelor Consiliului Uniunii Europene nr. 2013/40/UE
informatice, reţelelor private şi a Internetului pe din 12 august 2013 privind atacurile împotriva
care se bazează funcţionarea în condiţii optime sistemelor informatice şi de înlocuire a Deciziei-
a societăţii şi a economiei secolului XXI, astfel cadru 2005/222/JAI a Consiliului facilitează
încât informaţia să fie pe deplin protejată. schimbul de informaţii ce privesc infracţiunile
Textul Directivei NIS referitor la regulile legate de atacuri informatice. Prin instituirea
iniţiale de îmbunătăţire a securităţii sistemelor unor norme minime de definire a infracţiunilor
informatice şi a reţelelor în UE a fost aprobat prin şi sancţiunilor legate de atacurile împotriva
acordul informal dintre Comitetul Reprezentanţilor sistemelor informatice se urmăreşte armonizarea
Permanenţi în UE/ Committee of Permanent legislaţiei statelor membre în materie de drept
Representatives – COREPER şi Parlamentul penal, astfel încât să se perfecţioneze colaborarea
European din data de 18 decembrie 201510. dintre autorităţile cu atribuţii în aplicarea legii
Directiva NIS stabileşte obligaţii în din statele membre şi organismele specializate şi
domeniul asigurării securităţii atât operatorilor agenţiile UE: Agenţia Uniunii Europene pentru
de servicii esenţiale, respectiv cei care sunt Securitatea Reţelelor şi a Informaţiilor/ European
activi în sectoarele de importanţă critică – Union Agency for Network and Information

59
INFOSFERA

Security – ENISA, Centrul European de Răspuns Securitate/ Political and Security Committee –
la Incidente Cibernetice/ Computer Emergency PSC dezbat, la nivel strategic, aspecte legate de
Response Team – CERT-EU, Forumul European politica de securitate şi apărare comună/ Common
pentru Statele Membre/ European Forum for Security and Defence Policy – CSDP12, inclusiv
Member States – EFMS, Centrul European problematica apărării cibernetice. Comitetul
pentru Combaterea Criminalităţii Informatice/ Militar al Uniunii Europene/ European Union
European Cybercrime Center – EC3 din cadrul Military Committee – EUMC dezbate chestiuni
Europol. legate de dezvoltarea infrastructurilor cibernetice,
Criminalitatea informatică face parte pe marginea aceloraşi problematici discutându-se
din ciclul de politici ale Uniunii Europene şi în cadrul reuniunilor ocazionale organizate de
de combatere a criminalităţii internaţionale către Agenţia Europeană de Apărare/ European
organizate şi grave. Astfel, pentru perioada Defence Agency – EDA.
2012-2014 România a jucat rolul de „driver” Astfel, la finele anului 2014 UE a lansat
pe prioritatea criminalitate informatică, în timp „Cadrul politic de apărare cibernetică a
ce pentru perioada 2014-2017 ţara noastră este UE”, document ce urmăreşte, printre altele,
driver pentru sub-priorităţile fraude online şi ca obiectivele în ceea ce priveşte apărarea
legate de carduri de plată şi co-driver împreună cibernetică să fie în concordanţă cu cele ale
cu Germania şi Europol pentru sub-prioritatea NATO, asigurându-se astfel integrarea acestora
atacuri cibernetice care afectează elementele de în mecanismele de gestionare a crizelor în cadrul
infrastructură şi sistemele informatice esenţiale Uniunii. Cuvintele cheie ale cadrului politic
din Uniune. de apărare cibernetică a UE sunt: dezvoltare,
În cadrul Agendei europene privind protecţie, cooperare, educaţie, formare şi exerciţii.
securitatea, adoptate de către Comisia Europeană Acesta este axat pe trei planuri principale:
la data de 28 aprilie 2015, s-au stabilit principalele dezvoltarea capacităţilor de apărare cibernetică
direcţii de acţiune pentru perioada 2015-2020, în ale statelor membre şi îmbunătăţirea protecţiei
materie de securitate în Uniune. Printre priorităţile reţelelor de comunicaţii utilizate de entităţi
principale se regăseşte şi domeniul cyber, mai ales ale UE; promovarea şi consolidarea cooperării
pe partea de combatere a pornografiei infantile civilo-militare şi a sinergiilor cu politici mai
online şi a criminalităţii informatice, precum ample ale UE din domeniul cibernetic, cu
şi îmbunătăţirea capabilităţilor investigative în instituţiile şi agenţiile UE relevante, precum
spaţiul virtual. şi cu sectorul privat şi partenerii internaţionali
Grupul Politico-Militar/ Politico-Military deopotrivă; îmbunătăţirea oportunităţilor de
Group – PMG şi Comitetul Politic şi de formare, educaţie şi exerciţii.

60
INFOSFERA

Aşadar, putem observa o dinamică Spaţiul cibernetic este al cincilea mediu al


progresivă a agendei internaţionale a acţiunilor militare, având o însemnătate la fel
diplomaţiei cibernetice, motiv pentru care de mare pentru punerea în aplicare a PSAC a
discuţiile în cadrul Uniunii în vederea stabilirii UE ca celelalte patru medii: terestru, maritim,
unei viziuni comune asupra acestui nou format aerian şi cosmic. Succesul punerii în aplicare a
de politică externă sunt o cerinţă obligatorie. În PSAC a devenit din ce în ce mai dependent de
această împrejurare, cu ocazia Consiliului UE disponibilitatea şi accesibilitatea unui mediu
pentru Afaceri Generale din 11 februarie 2015, virtual sigur. Sub aspectul legalităţii, temeiul
a fost lansat documentul privind diplomaţia legal în ceea ce priveşte abordarea UE a efectelor
cibernetică europeană/An outline for European unei eventuale crize cibernetice este constituit
Cyber Diplomacy Engagement care înlesneşte de prevederile art. 222 din Tratatul privind
dezbaterile din cadrul grupului de lucru Friends funcţionarea UE, coroborat cu dispoziţiile art. 42
of the Presidency Group – FoP. Fortificarea alin. (7) şi art. 17 din Tratatul privind UE.
unei politici diplomatice cibernetice ordonate şi
cuprinzătoare trebuie să fie ţelul tuturor statelor Organizaţia pentru Securitate şi
membre UE. Pilonii angajamentului Uniunii Cooperare în Europa (OSCE)
în domeniul diplomaţiei cibernetice sunt: OSCE este cea mai mare organizaţie de
respectarea drepturilor omului în cadrul mediului securitate regională din lume, cu 57 de state membre
virtual, în special a libertăţii de expresie; norme de din Europa, Asia Centrală şi America de Nord,
comportament responsabil în spaţiul cibernetic; inclusiv Statele Unite ale Americii şi Federaţia
folosirea Convenţiei privind criminalitatea Rusă. În domeniul apărării cibernetice, OSCE are
informatică de la Budapesta, din 23 noiembrie o abordare ce se axează în principal pe combaterea
2001, ca instrument principal al completării criminalităţii informatice şi a terorismului.
legislaţiei naţionale în domeniul criminalităţii În timp ce iniţiativele statelor de interpretare
informatice şi ca bază pentru colaborarea a legislaţiei existente sau elaborarea unor norme
internaţională; guvernanţa Internetului; promo- noi au fost limitate, unele state au fost în măsură să
varea intereselor economice ale Uniunii; convină asupra unui set de măsuri de consolidare
cooperarea la nivel strategic cu organizaţiile a încrederii/Confidence Building Measures –
internaţionale şi cu partenerii-cheie. CMBs, obligatorii din punct de vedere politic,

61
INFOSFERA

care să sprijine funcţional şi să ducă la stabilirea comun între cele 57 de state este un drum anevoios
unor norme de comportament responsabil al din cauza tensiunilor politice, intereselor contrare
statelor în spaţiul cibernetic. Având rădăcinile şi ideologiilor diferite.
din timpul Războiului Rece, în eforturile de a
limita riscurile izbucnirii unui război nuclear, Consiliul Europei
obiectivul general al acestor măsuri este acela de Consiliul Europei are în prezent 47 de
a preveni escaladarea conflictului prin stabilirea membri şi este una dintre cele mai importante
unor acţiuni practice prin schimbul de informaţii organizaţii în domeniul drepturilor omului, având
şi cooperarea dintre state. scopul principal de a proteja drepturile omului,
O etapă importantă în abordarea comună democraţia şi statul de drept, prin dezvoltarea
în domeniul TIC a statelor membre OSCE, principiilor comune şi democratice în baza
inclusiv SUA şi Rusia, a fost momentul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a
adoptării unui set de 11 măsuri de consolidare altor texte internaţionale de referinţă.
a încrederii13. Acordul include măsuri voluntare De-a lungul anilor, Consiliul Europei a fost
care să faciliteze cooperarea prin stabilirea responsabil pentru dezvoltarea a peste 200 de
unor mecanisme de comunicare şi de schimb convenţii şi numeroase acorduri bilaterale pe
de informaţii. Spre exemplu, statele au fost diverse teme. Convenţia privind criminalitatea
de acord să desemneze puncte de contact informatică a fost prima încercare de a armoniza
pentru a gestiona incidente legate de TIC şi să legislaţia în domeniul criminalităţii informatice,
organizeze consultări prin care să-şi exprime fiind de asemenea cea mai importantă iniţiativă
punctele de vedere şi politicile lor naţionale a Consiliului Europei în domeniul securităţii
în domeniul cyber. De asemenea, documentul cibernetice. Convenţia propune un cadru de
conţine referiri cu privire la responsabilităţile cooperare internaţională între statele părţi, servind
statelor în promovarea şi respectarea drepturilor totodată drept ghid pentru dezvoltarea propriilor
omului şi a libertăţilor fundamentale şi la legislaţii naţionale în sectorul criminalităţii
necesitatea respectării legislaţiei internaţionale informatice. Convenţia a fost completată, la
în activităţile întreprinse pentru asigurarea 28 ianuarie 2003, de Protocolul Adiţional referitor
securităţii mediului virtual. Varianta finală a la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă
textului face referire la Pactul internaţional din săvârşite prin intermediul sistemelor informatice.
16 decembrie 1966 cu privire la drepturile civile În prezent, Convenţia a fost semnată de 53 de state
şi politice, reiterând importanţa libertăţilor şi ratificată de 44, inclusiv de ţări din afara regiunii
civile şi politice în întregul proces de promovare europene. România a ratificat Convenţia privind
a securităţii cibernetice. criminalitatea informatică prin Legea nr. 64 din
În contextul evaluării riscurilor identificate 24 martie 2004, iar Protocolul Adiţional a fost
la nivel naţional şi transnaţional, precum şi ratificat de ţara noastră prin Legea nr. 105 din
a măsurilor de combatere a acestora, anul 14 aprilie 2009, cu menţiunea că România îşi
2014 a marcat primul schimb de informaţii rezervă dreptul de a nu aplica dispoziţiile
între statele membre OSCE pe temele care fac paragrafului 1 al art. 5 din Protocol14, privind insulta
obiectul măsurilor de creştere a încrederii în având la bază o motivaţie rasistă şi xenofobă.
domeniul securităţii cibernetice. Unui grup de Comitetul Convenţiei privind criminalitatea
lucru informal format din reprezentanţii statelor informatică/ Cybercrime Convention Committee
participante i-a fost atribuită supravegherea (T-CY) este format din reprezentanţi ai statelor
implementării primului set de măsuri, precum şi care au ratificat Convenţia sau au fost invitate
dezvoltarea unui al doilea set. să se alăture Convenţiei, precum şi celelalte
Contrar intenţiilor iniţiale de a ajunge la un state membre ale Consiliului Europei în calitate
consens în 2015, OSCE nu a produs încă al doilea de observatori. T-CY reprezintă platforma prin
set de măsuri, deoarece găsirea unui numitor intermediul căreia părţile interesate se pot consulta

62
INFOSFERA

periodic pe teme precum: facilitarea utilizării Bibliografie:


efective şi punerea în aplicare a Convenţiei; 1. Convenţii, tratate, protocoale internaţionale şi
schimbul de informaţii cu privire la evoluţii legi:
juridice, politice sau tehnice semnificative legate - Carta Naţiunilor Unite din 26 iunie 1945;
- Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la
de criminalitatea informatică; colectarea de
Washington DC la 4 aprilie 1949;
probe în format electronic; consideraţii privind
- Tratatul privind Uniunea Europeană şi
modificarea şi/sau completarea Convenţiei.
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii
Printre alte sarcini asumate, T-CY a decis
Europene;
să publice note orientative cu scopul de a ajuta
- Convenţia privind criminalitatea
părţile în abordarea noilor provocări legate
informatică, adoptată la Budapesta la
de criminalitatea informatică prin intermediul 23 noiembrie 2001;
dispoziţiilor Convenţiei de la Budapesta. Aceste - Protocolul adiţional la Convenţia privind
note se concentrează pe interpretarea şi detalierea criminalitatea informatică, referitor la
termenilor folosiţi în textul Convenţiei, în incriminarea actelor de natură rasistă
egală măsură tratând problematici actuale în şi xenofobă săvârşite prin intermediul
contextul acesteia. De exemplu, notele confirmă sistemelor informatice;
faptul că telefoanele de generaţie modernă tip - Legea nr. 22/2004 pentru aderarea
smartphone, tabletele sau altele asemenea care României la Tratatul Atlanticului de Nord;
procesează, produc sau transmit date ar trebui - Legea nr. 64/2004 pentru ratificarea
să fie considerate sisteme informatice în sensul Convenţiei privind criminalitatea informatică;
prevederilor art. 1 lit. a) din Convenţia privind - Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
criminalitatea informatică. combaterea terorismului;
La data de 21 aprilie 2015 Adunarea - Legea nr. 157/2005 privind aderarea
Parlamentară a Consiliului Europei, unul dintre Republicii Bulgaria şi a României la
cele două organe statutare ale organizaţiei alături Uniunea Europeană;
de Comitetul Miniştrilor, în baza informaţiilor - Legea nr. 105/2009 pentru ratificarea
dezvăluite de Edward Snowden, a adoptat Protocolului adiţional la Convenţia privind
o rezoluţie şi o recomandare prin care îşi
15 16 criminalitatea informatică;
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 2. Lucrări de autori români:
supravegherea în masă, considerând că această - TĂRPESCU, Ovidiu-Ionel, Securitatea
abordare pune în pericol drepturile omului fără informaţională în spaţiul cibernetic,
Bucureşti, 2011.
a aduce o contribuţie semnificativă în prevenirea
3. Lucrări de autori străini:
atacurilor teroriste.
- WINGFIEL, Thomas C., The Law of
Information Conflict: National Security in
Concluzii
Cyberspace, Aegis Research Corp., 2000;
Războiul cibernetic este un nou tip de război - STARR, Stuart; WENTZ, Larry K.,
dus prin intermediul unor metode şi mijloace la fel Cyberpower and National Security,
de noi. Atenţia acordată ameninţărilor cibernetice Washington DC, National Defense
atât de către state, cât şi de către organizaţiile University Press, Potomac Books, 2009.
internaţionale, scoate în evidenţă impactul pe 4. Surse web:
care îl are progresul tehnologic din sectorul - http://www.un.org/en/ga/search/view_
TIC asupra societăţii moderne. Dependenţa doc.asp?symbol=A/67/162, accesat la
de mediul virtual a omului modern, coroborată 13.10.2016;
cu caracteristicile fundamentale ale atacurilor - www.un.org/en/ga/search/view_doc.
cibernetice – silenţiozitatea şi anonimitatea – asp?symbol=A/68/98, accesat la 27.09.2016;
propulsează gestionarea spaţiului cibernetic în - http://www.un.org/ga/search/view_doc.
topul priorităţilor actorilor statali şi non-statali. asp?symbol=A/70/174, accesat la 18.09.2016;

63
INFOSFERA

- http://www.osce.org/pc/109168? 5. Reviste:
download=true, accesat la 21.09.2016; - International Journal of Cyber
- http://www.un.org/en/index.html, accesat Criminology, volumul 10, ianuarie-iunie
la 11.10.2016; 2016;
6. Documente de referinţă:
- http://www.nato.int/, accesat la 25.09.2016;
- Manualul de la Tallinn privind dreptul
- https://europa.eu/european-union/index_
internaţional aplicabil războiului cibernetic,
ro, accesat la 24.09.2016;
Cambridge University Press, 2013;
- http://www.osce.org/, accesat la
- Dicţionarul explicativ al limbii române,
24.09.2016;
ediţia a II-a, Editura Universul enciclopedic,
- https://ccdcoe.org/, accesat la 24.09.2016;
1998.
- http://www.iihl.org/, accesat la 04.10.2016.

1
DISEC, organ subsidiar al Adunării Generale a Naţiunilor Unite/ United Nations General Assembly – UNGA, este unul
dintre cele 6 comitete principale ale Adunării care tratează aspecte relevante referitoare la dezarmare, provocări globale
şi ameninţări la adresa păcii care afectează comunitatea internaţională, căutând soluţii la provocările de securitate.
2
Raportul Grupului de experţi interguvernamentali privind evoluţia în domeniul informaţiilor şi telecomunicaţiilor în
contextul securităţii internaţionale/ Group of Governmental Experts in the field of information and telecommunications
in the context of international security nr. A/68/98 din 24 iunie 2013, paragraful 19.
3
Răspunsul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Rezoluţia Adunării Generale a Naţiunilor Unite
nr. 68/243 „Evoluţiile din domeniul informaţiilor şi telecomunicaţiilor în contextul securităţii internaţionale”.
4
Raportul Grupului de experţi interguvernamentali privind evoluţia în domeniul informaţiilor şi telecomunicaţiilor în
contextul securităţii internaţionale nr. A/70/174 din 22 iulie 2015.
5
ITU este cea mai veche organizaţie internaţională interguvernamentală (17 mai 1865) şi cea mai semnificativă organizaţie
de standardizare în domeniul telecomunicaţiilor, sediul actual fiind la Geneva, Elveţia. Prin acordul aprobat de Adunarea
Generală a ONU din 1947 aceasta a devenit o agenţie specializată a Naţiunilor Unite.
6
Persoană care încearcă să obţină, în mod ilegal, controlul unui sistem de securitate, computer sau reţea, cu scopul de a
avea acces la informaţii confidenţiale sau avantaje materiale.
7
Noul Concept Strategic al NATO, adoptat la Summit-ul NATO de la Lisabona din noiembrie 2010, stabileşte trei misiuni
principale ale Alianţei pentru următorii 10 ani: apărarea colectivă, gestionarea crizelor şi securitatea prin cooperare.
8
Cyber Coalition Exercise este un exerciţiu conceput pentru a oferi participanţilor o înţelegere mai bună a capacităţilor
cibernetice de apărare ale NATO şi de a identifica domeniile de îmbunătăţire în cadrul comunităţii de apărare cibernetică
la nivel NATO.
9
Obţinerea unei rezilienţe a infrastructurilor cibernetice; reducerea drastică a criminalităţii informatice; dezvoltarea unei
politici de apărare împotriva atacurilor cibernetice şi a capacităţilor necesare în contextul politicii de securitate şi apărare
comună – PSAC; dezvoltarea resurselor industriale şi tehnologice necesare pentru securitatea cibernetică; stabilirea
unei politici internaţionale coerente a Uniunii Europene privind spaţiul cibernetic şi promovarea valorilor fundamentale
ale UE.
10
La data de 6 iulie 2016 Parlamentul European a adoptat Directiva privind Securitatea Reţelelor şi a Informaţiei.
În maximum 21 de luni de la data intrării în vigoare statele membre trebuie să implementeze directiva în legislaţia
naţională, având încă 6 luni la dispoziţie pentru a identifica operatorii de servicii esenţiale.
11
Este un ansamblu de servicii de calcul, stocare de date, acces la informaţii şi aplicaţii fără ca utilizatorul să fie nevoit să
cunoască amplasarea fizică şi configuraţia sistemelor care furnizează aceste servicii.
12
Politica de Securitate şi Apărare Comună – PSAC reprezintă partea operaţională a Politicii Externe şi de Securitate
Comună a UE, având o contribuţie semnificativă la consolidarea securităţii Uniunii şi a celei internaţionale prin
numeroasele misiuni de gestionare a crizelor.
13
Decizia nr. 1106 din 03.12.2013 – Set iniţial de măsuri ale OSCE de consolidare a încrederii pentru a reduce riscurile
izbucnirii unui conflict ca urmare a utilizării TIC.
14
„Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri considerate necesare pentru a incrimina ca infracţiuni,
potrivit dreptului său intern, atunci când sunt comise cu intenţie şi fără drept, următoarele fapte: insultarea în public,
prin intermediul unui sistem informatic, (i) a unor persoane, pe motivul apartenenţei la un grup care se identifică prin
rasă, culoare, ascendenţă, naţionalitate ori origine etnică, precum şi religie, dacă este folosită ca pretext pentru oricare
dintre aceste motive, sau (ii) a unui grup de persoane care se distinge prin una dintre aceste caracteristici.”
15
Rezoluţia nr. 2045 (2015)
16
Recomandarea nr. 2067 (2015)

64
INFOSFERA

PERSPECTIVELE ÎNTREBUINŢĂRII
VEHICULELOR MAI UŞOARE DECÂT AERUL
ÎN ACŢIUNILE MILITARE

Cătălin-Gabriel GHIORGHIŢĂ*

Abstract
Unmanned lighter-than-air (LTA) technology is arguably the mother of unmanned airborne surveillance,
having been around in a variety of different forms for over 100 years. Goodyear blimps and Zeppelin airships –
in particular the Hindenburg famed for its crash in 1937 – are well known historical systems.
Far from remaining in the history books, revivals over the years have occurred, particularly in support
of operations in Afghanistan and Iraq. During these campaigns, FOBs have been protected by LTA systems,
providing persistent surveillance of on-site and off-site activity, with arguably little cost and logistical burden.
According to a Government Accountability Office (GAO) paper, from October 2012, US investment
in aerostat and airship development ranged from $339 million in 2007 to $2.2 billion in 2010 and $1.3 billion
in 2012.
Keywords: aerostat, airship, envelope, LTA, ISR, strategic airlift, tactical airlift.

Introducere şi utilizat vehicule LTA încă din 1920. În timpul


Vehiculele moderne mai uşoare decât aerul celui de-al Doilea Război Mondial, producţia
(LTA) au o istorie seculară, care începe cu zborul de dirijabile a crescut, iar vehiculele au jucat
primului balon cu aer cald al lui Joseph şi Étienne un rol important în eforturile depuse pentru
Montgolfier în Franţa anului 1783. Din acel căutarea minelor, efectuarea căutării şi salvării,
moment, vehiculele LTA au cunoscut o varietate escortarea convoaielor şi diferite misiuni ISR,
de utilizări militare şi comerciale. La sfârşitul cum ar fi observarea, recunoaşterea fotografică
secolului al XIX-lea, contele Ferdinand von şi patrularea antisubmarin. Deşi unele dirijabile
Zeppelin a dezvoltat primul dirijabil cu structură au fost utilizate în campanii de bombardament,
rigidă, LZ-1, care a fost utilizat prima oară pentru multe sisteme au fost doborâte de avioanele de
transportul de călători; în Primul Război Mondial, luptă, iar dirijabilele şi-au asumat un rol mai mult
armata germană a folosit dirijabilele LZ-1 în defensiv.
campanii de bombardament şi ca mijloace pentru În anii de după conflagraţia mondială,
apărarea şi topografierea porturilor, precum şi armatele lumii au început să renunţe la
pentru protecţia convoaielor. capabilităţile LTA, printre ultimele fiind
În istorie, întrebuinţarea în scop militar a US Navy în 1962. După anii 1980, vehiculele
vehiculelor LTA a variat în funcţie de progresele LTA au cunoscut o revitalizare, prin utilizarea
tehnologice ale momentului, respectiv de mai multor aerostate captive în misiuni anti-drog
abilitatea adversarilor de a-şi dezvolta apărarea şi de interdicţie a drogurilor la graniţa SUA şi în
aeriană. Armata SUA a cumpărat, testat, dezvoltat Caraibe. Deoarece armata SUA s-a implicat în
*Expert în Ministerul Apărării Naţionale.

65
INFOSFERA

conflicte în care apărarea antiaeriană a fost mai care pot fi clasificate în funcţie de soluţia
puţin sau deloc prezentă, vezi spaţiul aerian din costructivă, în convenţionale sau hibride. În
Irak şi Afganistan, a apărut un interes sporit în prezent, vehiculele LTA care sunt subiectul
dezvoltarea şi utilizarea vehiculelor LTA pentru aplicaţiilor militare şi studiilor în vederea
scopuri multiple. Platformele aerostatelor dezvoltării tehnologiilor sunt reprezentate de
captive au avut mare succes în furnizarea aerostatele captive şi de dirijabile.
capabilităţilor ISR (Intelligence, Surveillance Aerostatele captive sunt vehicule aeriene
and Reconaissance) persistente şi de protecţia fără pilot, mai uşoare decât aerul, cu structuri
forţei în FOB-uri, precum şi a unităţilor tactice nerigide, care rămân ancorate la sol prin unul sau
mai mici, în OIF1 şi OEF2. În plus, oficiali mai multe legături. Legătura principală nu are
militari de rang înalt au fost şi sunt interesaţi doar rolul de menţinere pe poziţie a aerostatului,
în continuare de dezvoltarea dirijabilelor pentru ci alimentează cu energie electrică sarcina utilă
transport logistic; se crede că astfel de nave şi menţine legătura de date pentru asigurarea
ar permite „desfăşurarea rapidă a forţelor în comunicaţiilor între sarcina utilă şi staţia terestră
punctele fierbinţi ale lumii”. de control. Anvelopa principală a aerostatului
este umplută cu heliu. Sarcina utilă este situată
Clasificarea vehiculelor LTA într-o nacelă (gondolă), montată sub anvelopă.
Vehiculele mai uşoare decât aerul se clasifică Forma aerodinamică a anvelopei şi a cozii
în două clase principale: nemotorizate şi creează o platformă stabilă în prezenţa vânturilor
motorizate (Figura 1). Vehiculele nemotorizate modeste sau în rafale. Atunci când sunt amarate
includ baloanele şi aerostatele captive. la sol, aerostatele sunt legate de un catarg rotativ
Vehiculele LTA motorizate sunt dirijabilele, astfel încât să se poată mişca liber în vânt.

Figura 1. Clasificarea vehiculelor aeriene

66
INFOSFERA

Dirijabilele convenţionale şi hibride sunt Dirijabilele care operează la altitudini mari ar


clasificate în funcţie de modul în care generează trebui să treacă prin altitudini intermediare, dar,
portanţa, de structura corpului navei, precum şi de cu toate că nu există un pericol pentru integritatea
modul în care acestea sunt pilotate. Dirijabilele structurală, vânturile ar putea fi suficient de
convenţionale, cunoscute în mod obişnuit ca puternice pentru devierea unui dirijabil de la curs.
dirijabile, se bazează pur şi simplu pe flotabilitatea În consecinţă, ar fi necesară planificarea atentă
de ridicare (forţa aerodinamică) a gazului din a rutei unui dirijabil de mare altitudine pentru
anvelopă, în timp ce dirijabilele hibride îşi poziţionarea sa pe orbită şi înapoi la bază.
folosesc atât propria structură, cât şi tracţiunea Vehiculele LTA sunt utilizate în spaţiul aerian
variabilă, creată de dispozitivele de propulsie securizat, similar aeronavelor fără pilot. Cu toate
montate pe aeronavă, pentru multiplicarea acestea, în cazul în care dirijabilele întâlnesc
forţelor de ridicare şi prin mijloace suplimentare. apărare aeriană supravieţuirea lor ar depinde de
circumstanţele specifice ale misiunii. Comparativ
Performanţele vehiculelor LTA cu o aeronavă cu aripă fixă (de exemplu, RQ-4
Performanţele vehiculelor mai uşoare Global Hawk), dirijabilele de altitudine mare
decât aerul în comparaţie cu aeronavele mai (peste 60.000 de picioare) ar putea fi mai dificil
grele decât aerul. În comparaţie cu aeronavele de detectat de către adversarii care caută reflecţii
convenţionale mai grele decât aerul (HTA)3 acustice, termice sau radar, deoarece acestea ar
şi, în particular, cu sistemele de aeronave fără putea fi proiectate să fie silenţioase, iar unele
pilot, vehiculele LTA au potenţialul de a efectua modele să aibă o structură realizată din materiale
misiuni ISR cu o mai mare eficienţă. Deoarece radar-absorbante sau o structură rigidă minimă
dirijabilele fără pilot pot rămâne în aer pentru pentru detectarea radar. De asemenea, acestea ar
perioade mult mai lungi decât aeronavele opera în afara intervalului de acţiune al celor mai
convenţionale, este posibilă menţinerea orbitelor multe rachete sau tunuri sol-aer.
ISR continue, cu un număr mic de aeronave. În contrast, vehiculele LTA care operează
Dirijabilele pot oferi, de asemenea, o flexibilitate la altitudini mici ar fi mai uşor de detectat decât
mai mare decât aeronavele convenţionale aeronavele convenţionale la altitudini similare, din
deoarece pot funcţiona fără necesitatea unei cauza vitezei mai mici şi a dimensiunilor mult mai
piste de decolare-aterizare. mari. Odată detectate, aceste dirijabile ar putea
Pentru că dirijabilele sunt mari, relativ uşoare fi mai uşor de lovit de la sol cu armamente mai
şi folosesc motoare mici pentru propulsie, acestea mici decât aeronavele convenţionale, dar ar putea
vor fi afectate de condiţiile meteorologice mai rezista mai bine la daune. Viteza redusă le face
mult decât aeronavele convenţionale utilizate în mai puţin sensibile la solicitările dinamice care
prezent. În particular, dirijabilele ar putea fi, în cel pot determina ruperea structurii în timpul zborului,
mai bun caz - dificil de controlat sau, în cel mai rău iar pentru că anvelopele de gaz se bazează pe o
caz - distruse de vânturile puternice atunci când presiune uşor mai mare decât atmosfera ambiantă,
se află în apropierea solului în timpul lansării şi scurgerile de heliu prin găuri nu ar fi prea mari.
recuperării. În încercarea de a-şi menţine poziţia în Pentru că dirijabilele sacrifică viteza în
faţa unor vânturi puternice, s-ar putea ca dirijabilele schimbul anduranţei, comparativ cu aeronavele
să nu fie în măsură să-şi menţină poziţia. cu aripă fixă, acestea au mai puţină flexibilitate
Dificultatea operării dirijabilelor în timpul pentru a schimba rapid localiţiile ISR, ca
vânturilor puternice restrânge funcţionarea lor la răspuns la schimbarea situaţiei de pe teren. În
altitudini sub 20.000 de picioare sau peste 60.000 mod similar, în cazul în care sunt materializate
de picioare, deoarece între aceste altitudini viteza ameninţări ale apărării aeriene, dirijabilele ar
vântului tinde să fie mai mare. La altitudini avea nevoie de mai mult timp pentru a ieşi din
intermediare, vânturile puternice sunt deosebit de zonă, astfel încât să ajungă în spaţiul aerian în
răspândite deasupra latitudinilor medii ale Terrei. condiţii de siguranţă. Vitezele mai mici ar putea

67
INFOSFERA

reduce, de asemenea, posibilităţile de căutare în dirijabilelor decât a sateliţilor sau altor aeronave.
misiunile care necesită acoperirea suprafeţelor de Cu toate acestea, costurile aferente operării şi
teren foarte mari. mentenanţei vehiculelor LTA şi, în particular, a
Performanţele vehiculelor mai uşoare decât dirijabilelor, rămân necunoscute. Tehnologia este
aerul în comparaţie cu performanţele sateliţilor. într-un stadiu incipient de dezvoltare, în care nu au
Vehiculele LTA pot întrebuinţa senzori mai fost încă determinate detaliile privind achiziţiile,
puţin sofisticaţi şi mai puţin costisitori decât cei operarea, întreţinerea şi sprijinul logistic. Din
utilizaţi de sateliţi. Pentru că acestea operează cauza unei astfel de incertitudini, estimările
la altitudini mult mai mici, ele pot întrebuinţa asupra costurilor ar fi extrem de speculative.
antene mai reduse şi mai puţin sensibile pentru
detectarea emisiilor electronice, precum şi senzori Aplicaţiile militare ale vehiculelor LTA
optici mai mici, cu rezoluţii mai reduse pentru Tehnologia LTA (aerostate şi dirijabile) poate
achiziţia de date-imaginii. Senzorii utilizaţi de fi aplicată pentru acoperirea următoarelor zone
vehiculele LTA nu trebuie să funcţioneze întreg principale: misiunile ISR şi transportul aerian
ciclul de viaţă al vehiculului, fără întreţinere sau logistic.
reparaţii, precum senzorii sateliţilor. Sateliţii sunt Misiunile ISR sunt efectuate pentru
limitaţi la senzorii cu care sunt lansaţi, în timp observarea în mod sistematic a unei zone,
ce tipul de senzor purtat de vehiculul LTA poate colectarea datelor care urmează să fie analizate
fi selectat funcţie de misiune şi, de asemenea, şi furnizarea de informaţii. Aplicaţiile ISR
poate fi modernizat sau schimbat, în funcţie de sunt caracterizate frecvent prin nevoile de
descoperirile tehnologice. persistenţă şi de supraveghere de lungă durată
Dirijabilele pot fi deplasate în mod continuu a unei zone, o aplicaţie foarte potrivită pentru
ori de câte ori sunt solicitate (sub rezerva vehiculele LTA. Vehiculele LTA transportă
constrângerilor de vreme, apărare aeriană şi în sarcini utile care conţin pachete de senzori şi de
spaţiul aerian restricţionat), în timp ce observaţiile comunicaţii.
prin satelit sunt limitate doar la secvenţele În funcţie de altitudinea la care se execută,
obţinute în timpul survolării pe orbită a zonei. Cu misiunile ISR sunt clasificate în misiuni ISR
toate acestea, sateliţii au avantajul unui câmp de altitudine joasă (< 20.000 ft. MSL4) sau misiuni
vedere foarte larg datorat distanţei mari de survol ISR de mare altitudine (> 60.000 ft. MSL).
deasupra solului. În plus, cu toate că sateliţii zboară Aerostatele sunt utilizate, în principal, în
pe orbite terestre previzibile, care pot fi uşor de operaţiuni ISR pentru supravegherea unui câmp
urmărit, acestea sunt foarte dificil de atacat şi nu de luptă, monitorizarea zonelor interzise şi
au restricţii legate de alocarea spaţiului aerian. securizarea frontierelor. Deoarece sunt platforme
Alţi factori care influenţează performanţele ancorate, acestea nu participă la misiuni
vehiculelor mai uşoare decât aerul. Noile logistice. Extinderea razei comunicaţiilor este o
tehnologii nu au fost testate pe dirijabile în aplicaţie secundară pentru aceste platforme ISR
operaţiuni reale şi de aceea folosirea acestora staţionare. Extrapolând capabilităţile dirijabilelor
impică riscuri pentru dirijabilele moderne în raport vs. aerostatelor, putem considera că aerostatele
cu sistemele de aeronave fără pilot convenţionale. sunt aplicaţii particulare ale dirijabilelor, care
Multe dintre tehnologiile necesare pentru sistemele sunt amarate la sol şi care execută misiuni ISR
critice (legate de propulsie şi alimentarea cu energie la joasă altitudine. Limitarea aerostatelor la
electrică), ţesăturile folosite pentru anvelopa executarea de misiuni ISR la joasă altitudine este
dirijabilului, sistemele de control al zborului sunt dată de linia de legătură dintre aerostat şi staţia
în stadii incipiente de dezvoltare. terestră de control. Greutatea şi dimensiunile
Costul reprezintă o altă problemă crucială. liniei/ liniilor sunt considerate importante. Prin
Susţinătorii tehnologiei LTA afirmă că ar adăugarea unei linii de alimentare cu energie
putea costa mai puţin cumpărarea şi operarea electrică, a unei protecţii împotriva fulgerelor

68
INFOSFERA

sau a unui fir suplimentar de fibră optică va dezavantajul unui câmp vizual mult mai mic
creşte greutatea totală a legăturii şi, implicit, se decât cel de la altitudini mari, iar aeronavele de
va reduce greutatea echipamentelor sarcinii utile. joasă altitudine sunt mai uşor de detectat şi de
Datorită potenţialului său de a influenţa dinamica atacat de adversar.
zborului unui aerostat, linia de legătură trebuie Misiunile ISR de mare altitudine. Vehiculele
să fie dimensionată în mod corespunzător în ISR de mare altitudine sunt într-un stadiu
lungime şi diametru. incipient de dezvoltare. Cele mai multe concepte
Misiunile ISR de joasă altitudine. În prezent, actuale pentru dirijabilele de mare altitudine sunt
sunt proiectate mai multe dirijabile, care pot modelele convenţionale, cu toate că au existat şi
realiza misiuni ISR la altitudini joase şi care se propuneri de dirijabile hibride. Provocările de
află în diferite stadii de dezvoltare, de la machete proiectare pentru dirijabile de mare altitudine
la scară până la demonstratoare de tehnologie şi includ fabricarea de ţesături uşoare, suficient de
produse finite. Cele mai importante dintre acestea rezistente pentru anvelope foarte mari şi suficient
sunt MZ-3A, BD-2 (Blue Devil Block II) şi LEMV de durabile, care să supravieţuiască în atmosfera
(Long-Endurance Multi-Intelligence Vehicle). superioară a Pământului. Provocările operaţionale
Misiunile ISR la altitudini mici au avantajul includ navigarea la altitudini la care vânturile pot
folosirii unui volum mai mic de gaze de plutire fi mai mari decât viteza dirijabilului în sine. Cu
pentru transportul unei sarcini utile. În plus, toate acestea, odată ajunsă la altitudine, aeronava
senzorii mai uşori şi mai puţin sofisticaţi sunt, ar avea avantajul unui câmp vizual mare şi ar
de obicei, suficienţi pentru un anumit nivel de putea fi ameninţată doar de către sistemele de
performanţă la altitudini mai mici, deoarece apărare aeriană capabile să ajungă atât de sus.
acei senzori sunt mai aproape de obiectele şi Programul dirijabilelor de mare altitudine
activităţile pe care încearcă să se observe. Cu (HAA)5 include aeronavele demonstratoare
toate acestea, operaţiunile la joasă altitudine au de tehnologie, HiSentinel şi HALE-D (High-

Figura 2. Eficienţa dirijabilelor vs. sistemele de transport convenţionale

69
INFOSFERA

Altitude Long-Endurance Demonstrator), precum când se analizează transportarea încărcăturii,


şi dirijabilele-demonstratoare cu sarcina utilă planificatorii trebuie să decidă dacă necesitatea
returnabilă, Star Light şi High Altitude Shuttle unui anumit element este suficient de urgentă
System. De asemenea, DARPA6 dezvoltă dirijabilul astfel încât să-i aloce capacitatea limitată
la scară redusă ISIS (Integrated Sensor Is the furnizată de aeronave.
Structure), care îşi propune să integreze o antenă Dirijabilele de marfă ar putea oferi o
radar în structura dirijabilului. În cazul în care capacitate intermediară, cu livrarea mărfii mai
demonstratoarele vor avea succes, va fi dezvoltată repede decât navele, dar nu la fel de repede
o nouă generaţie de vehicule cu o capacitate mare ca aeronavele convenţionale. Capacitatea de
a sarcinii utile şi cu o anduranţă mai mare. transfer medie oferită de un dirijabil în raport cu
Transportul aerian. Spre deosebire de o aeronavă convenţională sau navă ar depinde
aeronavele tradiţionale cu aripă fixă sau aripă de sarcina utilă. Încărcăturile utile propuse de
rotativă, dirijabilul este o aeronavă care foloseşte dirijabilele prezentate ar genera o capacitate
forţele de flotabilitate ca principală sursă de transfer mai mică decât un C-17, deoarece
de ridicare, în locul suprafeţelor de ridicare sarcinile lor utile nu ar fi suficient de mari pentru
convenţionale, cum ar fi aripile şi palele. Forţele a compensa viteza lor mai lentă. Au fost propuse
de flotabilitate sunt produse prin ridicarea gazelor dirijabilele mai mari, cu sarcini utile de la 500 la
conţinute în interiorul anvelopei dirijabilului, care 1.000 de tone, care să genereze o capacitate mai
au o densitate mai mică decât cea a atmosferei. mare decât a aeronavelor actuale. Din perspectivă
Acest lucru reduce semnificativ consumul realistă, un dirijabil cu o viteză şi o sarcină utilă
de energie şi combustibilul pentru transport, suficient de mare, care să rivalizeze cu o navă de
diminuând astfel costurile totale de operare. transport ar fi, probabil, imposibil.
În comparaţie cu transportul terestru şi Termenii „transport aerian tactic” şi
maritim, dirijabilele necesită un consum de „transport aerian intra-teatru” se aplică sistemelor
combustibil mai mare, dar au un timp de deplasare care sunt proiectate să mute marfă sau persoane
semnificativ mai mic. Toate aceste avantaje şi în interiorul unui teatru de operaţii - de obicei
dezavantaje plasează dirijabilele într-o nişă unică câteva sute de kilometri, cu transportarea unei
în industria transporturilor şi arată potenţialul lor încărcături utile de 20-30 de tone. Transportul
economic, aşa cum sunt prezentate în Figura 2. tactic poate fi asigurat de camioane, aeronave cu
Cel puţin trei modele de dirijabile de aripă fixă (aeronave C-130) pentru transportul
transport se află în diferite stadii de dezvoltare şi de la o bază aeriană la alta, precum şi aeronave
ar putea furniza capabilităţi de transport aerian în cu decolare şi aterizare pe verticală (elicoptere
următorii ani. sau tilt-rotorul MV-22 Osprey) pentru transportul
Termenii „transport aerian strategic” şi către locaţii fără acces pe şosea sau pistă de
„transport aerian inter-teatru” sunt aplicaţi în decolare-aterizare.
mod obişnuit la sistemele care sunt proiectate Dirijabilele de transport, cu sarcini utile de
să transporte marfă sau persoane pe distanţe la 20 la 60 de tone, au potenţialul de a efectua
intercontinentale, de 50-100 de tone. Principalii astfel de misiuni, care ar avea nevoie în prezent
furnizori de transport strategic sunt aeronavele un elicopter sau MV-22. Deşi sunt ceva mai lente
C-5/ C-17 şi navele de marfă. În ciuda vitezei lor decât elicopterele contemporane, care zboară la
lente, navele tind să aibă cea mai mare capacitate viteze de 80 - 100 de noduri, dirijabilele LEMV-
de transfer, deoarece pot transporta mult mai mult Heavy, SkyTug şi Pelican ar putea încărca sarcini
decât aeronavele. Pentru o desfăşurare de trupe, utile mai mari, pe care să le transporte pe distanţe
o navă de transport marfă ar oferi o capacitate mai lungi. MV-22 este considerabil mai rapid decât
de aproape 30 de ori mai mare decât cea a lui dirijabilele atunci când zboară în „modul avion”,
C-17. Cu toate acestea, un C-17 ar putea începe dar la viteze mai mari de 200 de noduri MV-22 este
livrarea de marfă mult mai devreme. Atunci limitat pentru transportul intern de marfă şi pierde

70
INFOSFERA

substanţial capacitatea de a transporta sarcini utile redusă sau normală, mai fiabile şi funcţionale,
sub fuselaj, în modul „elicopter”. care să poată satisface cerinţele beneficiarilor.
La distanţe de până la aproximativ 180- Dezvoltarea de noi tehnologii pentru materiale
200 kilometri, numărul de dirijabile necesare de construcţii şi sisteme energetice au permis
pentru a menţine un anumit volum de marfă proiectarea de dirijabile moderne, mai eficiente,
(de exemplu, 1000 de tone pe zi) ar fi similar economice şi ecologice.
cu numărul actual al aeronavelor cu decolare
şi aterizare pe verticală. La distanţe mai lungi Bibliografie:
de 100 de mile marine, dirijabilele propuse ar putea 1. Congress of The United States, Congressional
să menţină acelaşi volum cu mai puţine aeronave. Budget Office; Recent Development Efforts for
Acest avantaj ar permite unui singur dirijabil aflat Military Airships; November 2011, disponibil
în misiune să aprovizioneze mai multe avanposturi la adresa web-site: http://fas.org/irp/program/
înaintate, în locul mai multor misiuni individuale collect/cbo-airship.pdf;
executate în prezent cu aeronavele clasice. 2. The Senate Report accompanying S.1253
(S.Rept.112-26) of the National Defense
Concluzii Authorization Act for Fiscal Year 2012;
În prezent, aerostatele şi dirijabilele sunt Summary Report of DoD Funded Lighter-Than-
utilizate în teatrele de operaţii de factorul militar Air-Vehicles; disponibil la adresa http://www.
sau sunt dezvoltate de firme şi agenţii civile, în defenseinnovationmarketplace.mil/resources/
cooperare şi pentru interesele armatei, în aplicaţii Final_LTA_report.pdf;
specifice de informaţii, supraveghere, cercetare 3. Space and Naval Warfare Systems Center
(ISR), precum şi de transport aerian. Atlantic; Tethered Aerostat Systems Application
Aerostatele sunt o tehnologie mai matură Note; September 2013; online la adresa http://
decât dirijabilele. Ca atare, s-au depus mai multe www.firstresponder.gov/SAVER/Documents/
eforturi în dislocarea aerostatelor în teatrele de TetheredAerostat_AppN.pdf;
operaţii, pentru sprijinirea mai multor misiuni, 4. STOCKBRIDGE, Casey, CERUTI, Alessandro,
inclusiv supravegherea pe zonă largă în roluri MARZOCCA, Pier, „Airship Research and
ofensive şi defensive, protecţia forţei şi detectarea Development in the Areas of Design, Structures,
rachetelor de croazieră în cadrul misiunilor ISR Dynamics and Energy Systems”, in International
şi de securitate la frontieră. Journal of Aeronautical & Space Science, 13 (2),
În ultimii ani, au fost făcute multe progrese 170–187 (2012), disponibil la adresa http://ijass.
în cercetarea şi dezvoltarea tehnologiilor pentru org/On_line/admin/files/3) (170-187)(9.18).pdf ;
fabricarea dirijabilelor, datorită interesului tot 5. Unmanned Vehicles, Volume 18, Number 6; LTA
mai mare pentru utilizarea în aplicaţii, cum ar Systems: The Rise and Fall; December 2013/
fi transportul comercial, platforme de cercetare January 2014, disponibil la adresa https://www.
şi de dezvoltare a senzorilor electrono-optici/ shephardmedia.com/publications/magazine/
infraroşu şi radar, precum şi în operaţiuni militare. unmanned-vehicles/ sau www.UVonline.com;
În acest context, au fost dezvoltate cele mai bune 6. WILSON, J.R., „Keeping one step ahead with
tehnici analitice pentru modelarea aerodinamică, persistent surveillance”, Military & Aerospace
dinamică şi structurală. Acestea au permis Electronics, April 2015 disponibil la adresa
construirea de modele ale dirijabilelor, la scară www.militaryaerospace.com.

1
Operation Iraqi Freedom.
2
Operation Enduring Freedom.
3
Heavier-Than-Air.
4
Mean Sea Level.
5
High Altitude Airship.
6
Defense Advanced Research Projects Agency.

71
INFOSFERA

ROLUL ŞI IMPORTANŢA INFORMAŢIILOR


PENTRU VIZUALIZAREA CÂMPULUI DE LUPTĂ

Daniel CĂRĂMIDARU*

Abstract
The battlefield visualization is considered a key component of success in military operations. In order
to have an advantage over the enemy, combat soldiers should understand surrounding situations and react
quickly, as required. At any moment, soldiers need to know where they are, who their targets are, and where
those targets are located. To achieve this, the military must get a good and real “battlefield visualization” which
is based, primarily, on intelligence. The objective of battlefield visualization is to provide combat soldiers with
a tactical advantage by enabling complete situational awareness.
Keywords: battlefield visualization, intelligence, military operations, situational awareness, need
to know.

Dintotdeauna, câmpul de luptă, indiferent şablon, deoarece conflictele militare sunt


de dimensiunile şi natura lui, a reprezentat un generate de oameni şi implică, în primul rând,
punct de foarte mare interes, datorită nevoii de oameni care aparţin unor naţiuni diferite atât
a-l cunoaşte, pentru desfăşurarea oricărui tip de din punct de vedere politic, economic şi social,
operaţie militară. Desigur, câmpul de luptă nu cât şi ca istorie şi experienţă în domeniul
trebuie doar cunoscut, ci şi înţeles pentru a putea militar. Astfel, conflictele militare sunt diferite
fi folosit eficient în avantajul unei forţe, aceste unele de altele, deoarece limitările spaţio-
două cerinţe (cunoaştere şi înţelegere), care temporale şi circumstanţele în care acestea se
trebuie îndeplinite pentru obţinerea succesului, produc, condiţiile create pentru încheierea lor,
fiind dependente de vizualizarea optimă a precum şi forţele participante activ la conflicte
câmpului de luptă. sunt mereu diferite. De asemenea, scopurile
Dinamica acţiunilor de luptă implică urmărite sunt diferite şi, de cele mai multe ori,
schimbări dese de situaţie pe câmpul de ascunse sau mascate.
luptă, pentru orice situaţie nou creată, uneori În condiţiile războiului modern, unul
neprevăzută, impunându-se soluţii pentru din factorii determinanţi pentru obţinerea şi
rezolvarea ei. Aceste soluţii trebuie identificate exploatarea succesului pe câmpul de luptă
pornind de la vizualizarea câmpului de luptă, care şi care poate face efectiv diferenţa dintre
este realizată pe baza rezultatelor activităţilor victorie şi înfrângere, îl reprezintă vizualizarea
de culegere de date şi informaţii, recunoaştere, câmpului de luptă. Aceasta se realizează pe
supraveghere, determinare şi identificare a unor baza informaţiilor care, chiar dacă se obţin
posibile ţinte. şi se procesează cu ajutorul tehnologiei
Indiferent de mediul/mediile de moderne foarte sofisticate, sunt şi vor fi
confruntare, războiul nu poate fi stereotipizat folosite numai de către oameni. Tehnologia
sau încadrat conceptual şi acţional într-un are un rol important în uşurarea executării

*Autorul este expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

72
INFOSFERA

şi îndeplinirii misiunilor de către forţele militare, deoarece deţinerea şi obţinerea lor


militare şi/sau non-militare implicate într-un asigură superioritatea informaţională pentru
conflict, oferind imagini şi informaţii care cunoaşterea şi vizualizarea câmpului de luptă
permit vizualizarea câmpului de luptă, însă doar modern cibernetizat, supertehnologizat şi
omul este responsabil de luarea unor decizii de demasificat, precum şi pentru determinarea
acţiune/inacţiune, reacţie şi/sau contra-reacţie. simetriilor şi asimetriilor dintre forţele proprii şi
Luarea unei decizii în locul şi la momentul forţele inamicului.
potrivite, pe baza unor informaţii corecte şi
oportune, poate conduce la obţinerea unor Definirea câmpului de luptă
avantaje deosebite în faţa unor sisteme dezvoltate Există două noţiuni folosite pentru exprimarea
de armament prin îngreunarea sau chiar mediului în care se desfăşoară operaţiile militare:
împiedicarea folosirii lor. Deşi lupta propriu-zisă câmpul de luptă şi spaţiul de luptă, ambele
se duce cu tehnica şi armamentul din înzestrarea reprezentând, în esenţă, acelaşi lucru. Câmpul de
fiecărei forţe luptătoare, aceasta nu se rezumă luptă poate fi definit ca un spaţiu (terestru, aerian,
doar la întrebuinţarea lor. Deţinerea, obţinerea şi maritim, electromegnetic) unde se desfăşoară
folosirea informaţiilor au un rol determinant în o luptă. Câmpul de luptă, ca spaţiu în care se
alegerea ţintelor vizate, precum şi în determinarea confruntă părţile beligerante, înregistrează o
modalităţilor, locurilor şi momentelor oportune evoluţie continuă, determinată în mod hotărâtor
pentru folosirea diferitelor categorii de armament de dezvoltarea fără precedent a conceptelor
(„cea mai performantă mitralieră e inutilă dacă generale ce privesc ducerea războiului. Spaţiul
trăgătorul nu poate identifica ţinta, iar bomba de luptă include spaţiul terestru, aerian şi maritim,
nucleară nu face doi bani dacă inamicul este forţele proprii şi inamicul, detaliile de planimetrie
prea aproape”1). şi nivelment, spectrul electromagnetic şi mediul
Obiectivul vizualizării câmpului de informaţional în zona de operaţii şi zona de
luptă este de a asigura forţelor luptătoare interes.
avantajul tactic prin cunoaşterea completă Influenţa spaţiului asupra confruntărilor
şi înţelegerea deplină a situaţiei. Sintagmele armate se exercită printr-o multitudine de elemente
uzitate „cunoaşterea situaţiei” şi „înţelegerea dintre care cele mai deosebite sunt dimensiunile,
situaţiei” trebuie delimitate conceptual, astfel: calitatea, varietatea şi caracteristicile geoclimatice
cunoaşterea situaţiei înseamnă să ştii ce se ale zonei de desfăşurare a acţiunilor de luptă/
întâmplă în jurul tău, iar înţelegerea situaţiei operaţiilor militare.
înseamnă să ştii de ce se întâmplă ceea ce se Din perspectiva operaţiilor militare, spaţiul
întâmplă în jurul tău. (fizic) reprezintă o mărime tridimensională
Avantajul tactic obţinut de o forţă ca urmare care caracterizează dimensiunile globului
a vizualizării oportune a câmpului de luptă, prin pământesc cu învelişul său atmosferic, la care
coroborarea şi exploatarea datelor şi informaţiilor se adaugă partea aferentă din cosmos pe care
din toate sursele şi toţi senzorii la dispoziţie, omul a explorat-o şi o stăpâneşte şi în care se pot
va fi folosit pentru împiedicarea inamicului în desfăşura acţiuni militare.
a-şi îndeplini scopurile, evitând surprinderea Corespunzător domeniului militar şi
pe care acesta se bazează şi care poate avea un manifestărilor specifice acţiunilor în toate formele
rol decisiv de multe ori. Orice forţă militară de exprimare, distingem:
este, în permanenţă, preocupată să-şi cunoască - spaţiul terestru – suprafaţa terestră ce
inamicul, să îi anticipeze intenţiile, să realizeze include teritoriul unui stat sau al unui grup
şi să prevină surprinderea şi să-şi asigure de state, cuprinse într-o alianţă sau coaliţie,
succesul prin luarea unor decizii fundamentate care sunt angajate într-o confruntare
pe informaţii oportune, exacte şi predictive. militară, o regiune sau zonă în care se
Acestea au un rol hotărâtor în sprijinul operaţiilor desfăşoară acţiuni militare;

73
INFOSFERA

- spaţiul maritim – suprafaţa mărilor şi - spaţiul informatic – spaţiul în care


oceanelor, precum şi adâncimile acestora totalitatea acţiunilor militare au ca suport
(spaţiul subacvatic) în care desfăşoară al recepţionării, prelucrării, transmiterii
acţiuni militare forţele navale maritime. La şi procesării informaţiilor, aparatura de
acest domeniu se adaugă şi spaţiul fluvial, ca calcul. Totodată, în spaţiul informatic,
fiind suprafaţa corespunzătoare cursurilor deciziile operaţionale de nivel strategic şi
de apă navigabile în care desfăşoară acţiuni operativ sunt verificate prin simulare cu
militare forţele navale fluviale; ajutorul calculatoarelor înainte de aplicare;
- spaţiul aerian – atmosfera corespunzătoare - spaţiul virtual (ciberspaţiul) – este un
unui anume spaţiu terestru în care se pot instrument de cercetare, proiectare,
desfăşura acţiuni militare specifice de educaţie, instruire, dar şi instrument
către forţele aeriene sau acţiuni specifice al războiului informaţional în spaţiul
mijloacelor sol-aer, aer-aer sau aer-sol; realităţii virtuale. Dezvoltarea războiului
- spaţiul extraatmosferic – partea superioară a informaţional în spaţiul realităţii virtuale
atmosferei terestre (H > 30 km) unde aerul permite simularea şi modelarea câmpului de
este foarte rarefiat şi gravitaţia este simţită; luptă şi scoate în evidenţă vulnerabilităţile
în acest spaţiu numai anumite mijloace propriului sistem informaţional, astfel ca
aeriene pot evolua; este tamponul dintre acestea să fie eliminate;
cosmos şi atmosferă; - spaţiul electromagnetic – mediul de
- spaţiul cosmic – spaţiul extraatmosferic desfăşurare a tuturor fenomenelor, proce-
din jurul Pământului, explorat şi cunoscut selor, acţiunilor şi activităţilor care implică
de om, în care este posibilă desfăşurarea utilizarea energiei electromagnetice.
de acţiuni militare de către o forţă cu Dimensiunea spaţială a acestuia este
o pregătire deosebită care dispune de dată de puterea în emisie a emiţătoarelor
mijloace din categoria high-tech; electromagnetice;
- spaţiul geofizic – suma proprietăţilor şi - spaţiul C.B.R.N. – meteorologic – ecologic
structurilor unei zone (atât de pe uscat, – mediul în care se desfăşoară acţiuni
cât şi de pe fundul mărilor) care poate fi C.B.R.N. care vor declanşa fenomene
folosită în domeniul militar. meteorologice sau dezastre;
Acestor categorii le sunt asociate dimensiuni - spaţiul psihologic – dimensiunile în care
spaţiale proprii care vin să delimiteze aliniamente, se produc şi se manifestă fenomenele
direcţii, zone de acţiuni, suprafeţe, înălţimi, arii de interacţiune umană. Este spaţiul de
geografice, coordonate spaţiale etc. manifestare a biocâmpului fiinţei umane.
La categoriile de spaţiu fizic enunţate Spaţiul psihologic are dimensiuni relativ
anterior, literatura militară de specialitate, reduse şi variabile care depind de intensitatea
evidenţiază şi alte spaţii (medii) de confruntare activităţii psihice umane. Un subspaţiu al
specifice războiului modern, improprii spaţiului spaţiului psihologic este spaţiul telepatic.
fizic (natural). Se diferenţiază în acest sens Dimensiunile acestuia sunt infinite, fiind
următoarele tipuri de spaţii, având dimensiuni şi determinate de capacităţile paranormale ale
caracteristici proprii, astfel: medium-urilor telepatice;
- spaţiul informaţional – spaţiul în care - spaţiul parapsihologic – acea componentă
pregătirea, organizarea şi desfăşurarea sau determinare spaţială în care se
acţiunilor militare au ca suport amplul transmit informaţii biologice la distanţă.
proces informaţional de culegere, Dimensiunile spaţiului parapsihologic
prelucrare, stocare, transmitere, utilizare şi sunt determinate de capacităţile
protecţie a informaţiilor; parapsihologice ale individului sau

74
INFOSFERA

indivizilor care îl utilizează. Acest reflectându-se astfel starea, situaţia sau condiţiile
spaţiu este utilizat în domeniul militar în de producere a unor evenimente pe câmpul
următoarele scopuri: de luptă.
• obţinerea unor căi de comunicaţie În funcţie de informaţiile deţinute/obţinute
neperturbabilă şi independentă faţă de despre spaţiul în care se desfăşoară acţiunile şi
resursele de energie care să funcţioneze despre părţile aflate în conflict, comandanţii
cu precădere pentru trupele navale (mai vizualizează câmpul de luptă şi hotărăsc modul
ales pentru submarinele în imersiune), de dispunere a forţelor subordonate pentru
aeronave şi blindate; îndeplinirea unei misiuni, potrivit scopului,
• supravegherea telepatică a comunicaţiilor timpului la dispoziţie şi spaţiului alocat,
efectuate pe canale telepatice; organizând astfel câmpul de luptă.
• bruierea comunicaţiilor telepatice ale
inamicului; Vizualizarea câmpului de luptă
• manipularea telehipnotică a Vizualizarea câmpului de luptă reprezintă
personalităţilor cheie; procesul prin care comandantul realizează
• introducerea de tulburări psihice în înţelegerea clară a situaţiei curente a forţelor
rândul populaţiei şi trupelor; proprii în relaţie cu cea a inamicului şi cu mediul
• alte medii ale fenomenelor şi proceselor de desfăşurare a operaţiilor şi îşi imaginează,
mai puţin cunoscute şi explicate etc. mai întâi, starea finală a forţelor şi mijloacelor
Aceste dimensiuni reprezintă, în fapt, după îndeplinirea misiunii şi, apoi, succesiunea
particularităţi sau trăsături complementare ale operaţiilor prin care forţele sale ajung din situaţia
dimensiunilor spaţiale ale operaţiilor militare. iniţială în starea finală urmărită.
Mediul de desfăşurare a operaţiilor militare Orice confruntare armată implică inevitabil
(mediul de confruntare) este foarte diversificat, necesitatea cunoaşterii atât a forţelor proprii, cât
greu de înscris în modele care să permită şi a inamicului pentru determinarea raportului
sistematizări favorabile stabilirii celor mai de forţe şi realizării superiorităţii în diferite
eficiente căi de acţiune deoarece nu mai există acţiuni de luptă. Astfel, vizualizarea câmpului
o „linie a frontului” care să-i separe strict pe de luptă ocupă un loc foarte important în
combatanţi, separarea acestora fiind o problemă planificarea, organizarea şi desfăşurarea tuturor
de momente şi locuri concrete. tipurilor de operaţii militare şi contribuie
Pe câmpul de luptă modern, operaţiile decisiv la îndeplinirea scopurilor acestora.
şi acţiunile militare sunt caracterizate de Se poate afirma că succesul operaţiilor militare
complexitate, dinamică şi schimbări dese şi se regăseşte în siguranţa şi pragmatismul luării
rapide de situaţie, ceea ce ar putea presupune deciziei şi îndeplinirii obiectivelor, în protecţia şi
anumite incertitudini pe care comandanţii întrebuinţarea eficientă a forţelor şi mijloacelor
forţelor implicate doresc să le reducă sau chiar proprii şi în contracararea acţiunilor inamicului,
să le elimine şi să-şi creeze condiţiile necesare toate acestea fiind fundamentate pe o vizualizare
pentru luarea unor decizii cât mai favorabile, corectă, completă şi oportună a câmpului
decizii care să ducă la îndeplinirea cu eforturi de luptă.
minime şi pierderi puţine a obiectivelor stabilite. Dinamica acţiunilor militare contemporane
În acest context, îndeplinirea acestor obiective impune un volum mare de informaţii legate
nu poate fi posibilă decât prin realizarea şi atât de spaţiul de luptă, cât şi de elementele
furnizarea unei imagini cât mai clare a câmpului care acţionează sau pot acţiona în acest spaţiu.
de luptă. Aşadar, o conducere eficientă a oricărei Pe de altă parte, tendinţa actuală de a înlocui
operaţii militare este indispensabil legată armatele de masă cu armate reduse numeric şi
de asigurarea vizualizării câmpului de luptă care să acţioneze cu eficienţă impune necesitatea
necesară desfăşurării procesului decizional, folosirii acestora în locul şi la momentul optim,

75
INFOSFERA

iar pentru aceasta este nevoie de o vizualizare Exploatarea succesului militar necesită
precisă, oportună şi de calitate a câmpului abilitatea de a îmbunătăţi cunoaşterea situaţiei pe
de luptă. câmpul de luptă, asigurând militarilor informaţii
Orice mediu operaţional este complex mai bune şi actuale.
şi poate fi definit în termenii unui număr de Procurarea datelor şi informaţiilor este
12 variabile critice. Fiecare dintre aceste „condiţii, considerată o activitate cu un pregnant caracter
circumstanţe şi influenţe” şi combinaţiile lor de continuitate, ceea ce presupune o prezenţă
posibile vor diferi în funcţie de situaţie. Aceste activă în toate mediile (terestru, aerian, maritim)
variabile sunt interdependente şi, în anumite a mijloacelor şi sistemelor de cercetare de toate
cazuri, se suprapun. Anumite variabile vor avea o categoriile, în cadrul tuturor formelor acţiunilor
mai mare sau mai mică importanţă, în funcţie de de luptă.
situaţie. Fiecare mediu operaţional va fi diferit, Eficacitatea unei armate moderne este dată nu
deoarece conţinutul variabilelor este diferit. numai de calitatea armamentului şi de numărul
Variabilele critice ale mediului operaţional efectivelor ei, ci şi de fiabilitatea sistemelor
contemporan sunt: natura şi stabilitatea statului; de cercetare-înştiinţare, comandă şi control.
relaţiile internaţionale şi regionale; economia; Informaţia procurată, centralizată, prelucrată şi
demografia; situaţia socială; informaţiile; mediul utilizată oportun va asigura angajarea eficientă a
fizic; nivelul tehnologic; organizaţiile internaţionale; forţelor în corelaţie cu multiplele posibilităţi de
voinţa naţiunii; timpul; capacităţile militare.2 Prin acţiune a mijloacelor de luptă terestre, aeriene şi
cunoaşterea şi înţelegerea acestor variabile se poate navale.
reuşi împiedicarea inamicului să le folosească
împotriva forţelor proprii sau să găsească modalităţi Informaţii – definiţie, rol, importanţă
de folosire în avantajul propriu.
În confruntările armate este foarte importantă
Obiectivul vizualizării câmpului de luptă este
identificarea rapidă a centrelor de greutate şi
de a asigura forţelor luptătoare avantaj tactic prin
determinarea vulnerabilităţilor critice care duc
cunoaşterea completă a situaţiei. Aceasta include
la acestea. Niciun inamic nu este pasiv sau inert
abilitatea îmbunătăţită de a observa, a se orienta, de
a decide şi de a acţiona (OODA - Observe, Orient, şi nu există nicio lege a naturii care să spună
Decide and Act). Maximizarea procesului OODA că operaţiile militare trebuie purtate în teren cu
se realizează prin îndeplinirea cerinţelor de: vizibilitate nelimitată şi pe vreme bună. Desigur,
● deţinere a unor reţele de comunicaţii radio un inamic cunoscut şi înţeles, chiar şi parţial, este
disponibile şi a tehnologiilor de video- sau mai uşor de învins decât un inamic ce rămâne
teleconferinţă pentru a asigura capabilităţi o enigmă, iar informaţiile reprezintă mijloacele
îmbunătăţite de comunicaţii; prin care se poate reuşi cunoaşterea şi înţelegerea
● obţinere şi comunicare rapidă a datelor şi inamicului. Forţele luptătoare care acţionează/
informaţiilor pertinente pentru factorii de reacţionează rapid, ca urmare a cunoaşterii şi
decizie şi forţele din teren; înţelegerii situaţiei în care se găsesc, au un mare
● diseminare către beneficiari a informaţiilor avantaj faţă de inamic pentru că vor şti unde se
corecte şi concrete, la timpul oportun. află, care sunt ţintele lor şi unde sunt dispuse
Forţele luptătoare trebuie să îşi consolideze aceste ţinte.
cunoaşterea situaţiei cu informaţii în timp real de Intelligence reprezintă produsul rezultat în
la comandanţii acestora, incluzând imagini video, urma culegerii, procesării, integrării, evaluării,
fotografii şi alte date şi informaţii. Când forţele analizei şi interpretării datelor la dispoziţie
luptătoare pot vedea exact spre ce îi îndreaptă referitoare la naţiuni străine, forţe şi/sau elemente
comandanţii lor, acestea se vor echipa mai bine ostile sau potenţial ostile sau la zonele unor
şi vor fi mai în siguranţă pentru a acţiona ca o operaţii curente şi/sau viitoare. De asemenea,
unitate pe deplin funcţională. termenul informaţii/intelligence desemnează

76
INFOSFERA

activitatea al cărei rezultat este acest produs, - reflectă interesele şi voinţa comandantului;
precum şi structurile care o desfăşoară3. Datele - cu ajutorul acestora, comandantul stabileşte
sunt informaţii neprelucrate de orice natură, contactul direct cu cei care acţionează
provenite din surse, utilizate pentru elaborarea nemijlocit pentru realizarea obiectivelor
informaţiilor prelucrate. stabilite.
Informaţiile sunt influenţate de timpul Se poate afirma că pentru o vizualizare corectă
la dispoziţie, resursele la dispoziţie şi şi completă a câmpului de luptă informaţiile
dimensiunile spaţiului de confruntare. Evoluţia sunt necesare, dar nu suficiente. Este importantă
rapidă a tehnologiei informaţiei a mărit obţinerea acestora, dar nu doar pentru a le deţine,
discrepanţa dintre capacitatea de producere ci pentru a le analiza şi procesa corespunzător.
şi cea de utilizare a informaţiei. Sporirea Pentru îndeplinirea scopurilor propuse şi
cantităţii informaţiilor nu atrage după sine atingerea stării finale dorite, pe timpul oricărei
şi creşterea calităţii lor, iar deţinerea unor operaţii militare este esenţială sincronizarea
informaţii de calitate nu este sinonimă cu acţiunilor tuturor forţelor implicate care se găsesc
capacitatea de valorificare a lor. Astfel, din pe câmpul de luptă. Aceasta se poate realiza prin
punct de vedere al asigurării informaţionale, cunoaşterea, respectarea şi aplicarea următorului
pe timpul desfăşurării acţiunilor militare principiu: „Prezintă informaţia corectă acelor
există două mari pericole, respectiv: lipsa de oameni care trebuie să o ştie, la momentul
informaţii (scoate în evidenţă necesitatea unor oportun”4.
procedee eficiente de colectare) şi sufocarea cu În războiul modern informaţia ajunge să
informaţii (pune accent pe esenţialitatea unei substituie elementele de forţă, ea reprezentând
procesări şi diseminări oportune). un factor calitativ, capabil să compenseze, într-o
Informaţiile asigură sprijin comandanţilor/ anumită măsură, inferioritatea cantitativă şi
comandamentelor în ceea ce priveşte: decalajul de potenţial.
- cunoaşterea caracteristicilor spaţiului de Pentru pregătirea şi desfăşurarea unei operaţii
confruntare şi a influenţei acestuia asupra militare sunt necesare două categorii principale
desfăşurării acţiunilor militare; de informaţii: despre spaţiul în care se desfăşoară
- identificarea centrului de greutate al acţiunile şi despre părţile aflate în conflict.
acţiunilor inamicului, punctelor vulnerabile, Informaţiile despre spaţiul în care se
decisive şi intenţiilor probabile; desfăşoară acţiunile se referă la fiziosferă (care
- cunoaşterea dispozitivului inamicului şi cuprinde litosfera – relief, sol, subsol, biosfera –
a activităţilor desfăşurate de acesta la un lumea animală şi vegetală, atmosfera – climă,
moment dat; vânt, precipitaţii şi spectrul electromagnetic) şi
- cunoaşterea capacităţilor militare ale la sociosferă (infrastructura spaţiului geografic,
inamicului şi a evoluţiei acestora în timp şi care cuprinde aşezări umane, obiective
spaţiu. economice şi sociale, reţele de comunicaţii şi
Importanţa informaţiilor reiese din utilitatea telecomunicaţii şi reţele de transporturi pe fir
lor, astfel: şi conducte).
- reprezintă elementul care provoacă, la Informaţiile despre părţile aflate în conflict
nivelul comenzii, reacţia decizie-acţiune; se referă la informaţiile şi datele despre adversar
- sunt legate de resurse umane, mijloace (care cuprind informaţii constante5 şi variabile6)
tehnice şi materiale, obiecte, timp, spaţiu şi şi la cele despre trupele proprii (cuprind aceleaşi
relaţii; aspecte, diferind în principiu prin autenticitatea
- reprezintă o noutate sau o ştire despre parametrilor lor).
forţe, situaţii/evenimente, acţiuni, idei, Pentru a putea fi folosită corespunzător şi
experienţe etc., toate raportate la trecut, eficient, informaţia trebuie să fie veridică (reflectă
prezent şi viitor; în mod fidel fenomenul şi starea acestuia prin

77
INFOSFERA

cunoaşterea nemijlocită a faptelor), exactă (nu lasă informaţiilor necesare desfăşurării procesului
loc ambiguităţilor, pentru a nu provoca neînţelegeri informaţional-decizional, informaţii care trebuie
şi oscilaţii în adoptarea deciziilor politico-militare să reflecte starea, situaţia sau condiţiile de
şi măsurilor corective), necesară (utilă factorilor producere a unor evenimente cu privire la mediul
decizionali), completă (dar, totodată, concentrată, ambiant.
neredundantă şi relevantă, pentru a nu genera Activitatea de informaţii trebuie să conducă
căutarea de informaţii suplimentare, oportună la diminuarea până la eliminare, pe cât posibil,
(ajunge la factorul de decizie în timp util, astfel a incertitudinii pe câmpul de luptă unde nimeni
încât măsurile care se cer a fi întreprinse să nu nu ştie cu exactitate ce plănuieşte inamicul,
fie tardive), fiabilă (evitarea alterării acesteia unde se află acesta sau de ce face ceea ce face.
pe timpul culegerii, transmiterii şi prelucrărilor Incertitudinea se manifestă şi faţă de ceea ce
succesive). Incertitudinea, generată de lipsa gândesc şi fac comandanţii sau subalternii lor.
de date şi informaţii despre câmpul de luptă şi Greşelile pot fi făcute foarte uşor dacă nu există
despre inamic, nu poate fi eliminată complet, dar suficiente informaţii pentru a se forma o imagine
trebuie să fie diminuată prin culegerea, procesarea, de ansamblu asupra câmpului de luptă.
diseminarea şi valorificarea în timp oportun a Acţiunile militare, în general, se
datelor şi informaţiilor despre capacităţile şi caracterizează printr-un dinamism perpetuu,
posibilităţile inamicului şi prezentarea concluziilor fapt care conduce la schimbarea permanentă
care să ducă la interpretarea corectă a intenţiilor a situaţiei pe câmpul de luptă. Fiecare context
acestuia. Astfel, factorii de decizie şi de execuţie tactic este specific şi necesită o abordare (prin
au posibilitatea de a se pregăti şi acţiona prompt, acţiune, reacţie şi contrareacţie) diferită faţă de
convingător şi corespunzător în faţa ameninţărilor cele precedente.
care se prefigurează. În funcţie de cum se va reuşi Evenimentele pe câmpul de luptă nu se
obţinerea şi folosirea informaţiilor, misiunile vor întâmplă pur şi simplu, ci evoluează de la o
fi executate cu succes, cu un consum cât mai mic stare iniţială la o stare finală dorită, atât pentru
de resurse şi reducerea până la eliminare, pe cât forţele proprii, cât şi pentru inamic. Inamicul
posibil, a pierderilor umane. nu vine „de nicăieri, deodată”, ci dintr-o altă
Comandanţii, pe parcursul desfăşurării situaţie, având un scop precis de atins (de
operaţiilor, au acces la o mare cantitate de exemplu, menţinerea cu fermitate a terenului/
informaţii. Domeniile de interes sunt variate şi aliniamentului cucerit în vederea preluării
implică informaţii din cele mai diverse, accentul iniţiativei şi creării condiţiilor favorabile de
fiind pus pe cunoaşterea inamicului şi a mediului trecere la ofensivă, menţinerea unui aliniament/
de confruntare, dar şi pe crearea unei imagini reale unor poziţii în vederea câştigării de timp pentru
a situaţiei şi capabilităţilor forţelor proprii. Pentru introducerea în luptă a forţelor aduse din
a evita „sufocarea cu informaţii” este necesară adâncime etc.). Dacă inamicul nu reuşeşte să
o selectare atentă a informaţiilor care trebuie să îşi îndeplinească obiectivele propuse în limitele
ajungă la comandanţi. Dacă aceştia sunt saturaţi spaţio-temporale impuse de progresia luptei,
cu informaţii nerelevante, nu vor fi în măsură să atunci, în mod necesar, va încerca să execute
aprecieze la adevărata valoare ameninţările din alte acţiuni, cu alte forme de manevră. Forţele
zona de responsabilitate, cu efecte negative asupra care vor reuşi, printr-o activitate de informaţii
procesului decizional. eficientă, să anticipeze acţiunile, reacţiile şi
Comandantul are nevoie de informaţii pentru contrareacţiile inamicului cu care se confruntă,
elaborarea deciziei, de control pentru a coordona vor reuşi şi să evite situaţiile neprevăzute sau să
şi monitoriza acţiunea forţelor subordonate şi se adapteze cu uşurinţă la acestea pentru a avea
de comunicaţii pentru a putea exploata în mod avantajul şi, implicit, iniţiativa de partea lor.
oportun informaţiile la dispoziţie. O comandă Anticiparea tacticilor pe care urmează să le
eficientă este indispensabil legată de asigurarea utilizeze inamicul sau o referire la capacitatea

78
INFOSFERA

de acţiune a acestuia poate asigura unei forţe privire la spaţiul de luptă prin prezentarea, în
un avantaj decisiv pentru că va fi în măsură timp scurt, a condiţiilor de teren, climă şi a celor
să stabilească ce reacţie trebuie să utilizeze demografice, precum şi a propunerilor pentru
împotriva acţiunii inamicului sau care ar putea fi angajarea în operaţie a forţelor şi mijloacelor de
reacţia acestuia la acţiunea forţelor proprii. lovire în mod eficient.

Caracteristicile informaţiilor şi a surselor Concluzii


Pentru a putea fi folosite, informaţiile Cunoaşterea situaţiei inamicului reprezintă
trebuie să fie de calitate. Pentru a determina una dintre condiţiile esenţiale ale obţinerii
calitatea informaţiilor, acestea trebuie evaluate succesului în luptă, informaţiile având un rol
în funcţie de acurateţe7, oportunitate8, utilitate9, vital pentru realizarea acesteia. Părţile aflate
completitudine10, precizie11, credibilitate12, într-o confruntare militară au adoptat şi adoptă,
relevanţă13, predictibilitate14. de fiecare dată, forme diferite de angajare a
Datele şi informaţiile nu apar din neant, forţelor şi mijloacelor pentru a obţine succese în
ci în urma unor activităţi/acţiuni de culegere lupta armată şi victoria în război.
din diferite surse. Sursele de informaţii sunt Riscurile şi ameninţările actuale se
diferite prin natura şi durata de manifestare, caracterizează prin impredictibilitate şi asimetrie.
acestea având valoare şi importanţă diferite şi Pentru combaterea acestora, forţele armate au
un randament variabil. Nicio sursă de informaţii nevoie, la nivelul tuturor eşaloanelor (tactic,
nu trebuie neglijată şi toate trebuie exploatate operativ şi strategic) de informaţii sigure şi
în timp oportun. Pentru acoperirea tuturor oportune, care să conducă la o bună planificare a
nevoilor de informaţii există şi sunt exploatate acţiunilor viitoare.
surse de informaţii din diferite medii/domenii Pe timpul desfăşurării operaţiilor militare,
HUMINT15, IMINT16, SIGINT17, OSINT18, una sau mai multe incertitudini ar putea conduce
ACINT19, MASINT20, GEOINT21, RADINT22, la o ezitare/întârziere sau chiar la o „blocare
MEDINT23, TECHINT24, CYBERINT25, temporară” a procesului de luare a deciziei, fapt
Intelligence multisursă26. Toate aceste surse ce constituie sau poate constitui un moment
de informaţii trebuie exploatate cu maximă hotărâtor şi critic în dinamica acţiunilor de luptă.
seriozitate şi atenţie de către specialişti pentru A şti cum să acţionezi, să reacţionezi sau să nu
a se preveni omiterea, ignorarea sau pierderea reacţionezi, dacă şi când să desfăşori o acţiune
unor informaţii importante sau, dimpotrivă, sau inacţiune, deopotrivă, reprezintă o calitate
supraaglomerarea cu informaţii lipsite de valoare. a comandantului, care trebuie ridicată la rang
De asemenea, este foarte importantă coroborarea de „artă“.
datelor şi informaţiilor obţinute din surse diferite Comandanţii folosesc informaţiile pentru
pentru confirmarea sau infirmarea unei situaţii a anticipa lupta, pentru a vizualiza şi înţelege
deja existente sau a uneia ce urmează să se creeze. întregul spectru al mediului operaţional şi
Întreaga activitate de informaţii se pentru a influenţa operaţiile viitoare. Astfel,
desfăşoară pe baza ciclului informaţional al informaţiile au un rol hotărâtor în crearea unui
cărui scop îl reprezintă producerea informaţiilor mediu sigur pentru forţele proprii în orice tip
necesare pentru cunoaşterea situaţiei (care de operaţie, pentru realizarea unei planificări
presupune cunoaşterea mediului operaţional în temeinice a operaţiilor şi inducerea în eroare a
contextul misiunii comandantului). Informaţiile inamicului.
contribuie la cunoaşterea situaţiei prin descrierea Datorită importanţei pe care o are informaţia
valorii, compunerii, organizării, dispunerii, în vizualizarea câmpului de luptă pentru
înzestrării, tipurilor de tehnică, echipamente, conducerea acţiunilor militare, înţelegerea exactă
a ritmului de deplasare, activităţilor forţelor a situaţiei şi anticiparea cursurilor de acţiune
inamicului etc. Comandantul este informat cu viitoare, este necesară continua perfecţionare a

79
INFOSFERA

mijloacelor şi metodelor de colectare, procesare Decizia fundamentată pe informaţii oportune,


şi utilizare a datelor despre câmpul de luptă atât din punct de vedere al calităţii acestora, cât
şi despre inamic. Pentru obţinerea succesului, şi din punct de vedere temporal, asigură victoria
vizualizarea câmpului de luptă trebuie să în condiţii de risc minim şi cu costuri minime.
determine comandanţii să manifesteze iniţiativă Nu în ultimul rând, putem afirma că nivelul
şi să anticipeze evenimentele din zona de de încredere în comandanţi şi voinţa de a lupta
responsabilitate, astfel încât acţiunile şi reacţiile creşte sau descreşte exponenţial cu succesul/
forţelor proprii să fie de fiecare dată mai rapide insuccesul acţiunilor executate ca urmare a
decât cele ale inamicului. luării deciziilor de către comandanţi. O decizie
Valoarea informaţiilor avute la dispoziţie corectă va conduce întotdeauna la creşterea
determină calitatea deciziei. Decizia este cea devotamentului şi dăruirii luptătorilor pe câmpul
care pune în mişcare forţa pentru îndeplinirea de luptă, iar deciziile corecte nu sunt validate
scopului, ea putând fi caracterizată de un de nimic altceva decât de succesul acţiunilor/
grad de risc ridicat sau de unul minim în ceea operaţiilor militare care se execută ca urmare a
ce priveşte succesul sau costurile operaţiei. acestor decizii.

1
http://www.descopera.ro/stiinta/930354-armata-secolului-xxi.
2
Lt.col.conf.univ.dr. Iulian Martin, Curs universitar Întrebuinţarea în luptă/operaţie a unui ipotetic inamic, Tema 1 –
Consideraţii generale privind cunoaşterea unui ipotetic inamic, p.10, Bucureşti, 2011.
3
http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/62536/dod-intelligence-glossary.
4
www.radisys.com - radisys.whitepaper/december 2012 – Battlefield Visualization (”show the right data, to the right
people, on a timely basis”).
5
Categorii de armament şi tehnică de luptă; caracteristici tehnice ale armamentului; structuri organizatorice tip ale forţelor
luptătoare şi de asigurare; norme tactice de întrebuinţare ale structurilor organizatorice, armamentului şi tehnicii de
luptă; principii de întrebuinţare în operaţie şi luptă.
6
Forma de luptă în care este angajat inamicul, natura, valoarea şi gruparea forţelor, global şi pe direcţii, manevra forţelor
şi mijloacelor, scopurile propuse pentru operaţia, lupta respectivă.
7
Informaţiile furnizate trebuie să le ofere comandanţilor o imagine corectă, echilibrată, completă şi obiectivă asupra
inamicului şi ariei de operaţie. Dacă este posibil, informaţiile trebuie să identifice obiectiv ameninţările, capacităţile,
limitele şi dispunerea lor. Acestea trebuie obţinute din surse multiple pentru a minimiza posibilitatea diversiunilor şi a
interpretărilor eronate.
8
Informaţiile trebuie furnizate oportun, pentru sprijinirea procesului de planificare şi executare a operaţiilor şi prevenirea
surprinderii din partea inamicului. Bazele de date şi produsele informative trebuie să fie disponibile pentru elaborarea de
estimări, adoptarea deciziilor şi planificarea operaţiilor.
9
Informaţiile trebuie prezentate beneficiarului într-un format care este uşor de înţeles de către acesta şi care transmite clar
esenţa mesajului.
10
Produsele trebuie să cuprindă şi să transmită toate elementele necesare, cât mai complet posibil.
11
Produsele specifice trebuie să ofere doar nivelul necesar de detaliere şi complexitate, pentru a răspunde cerinţelor de
informaţii.
12
Informaţiile trebuie evaluate pentru a determina măsura în care acestea sunt de încredere şi nu sunt corupte şi distorsionate.
13
Informaţiile trebuie să sprijine concepţia comandantului de desfăşurare a operaţiei, să fie relevante pentru capacităţile
unităţii.
14
Produsele informative trebuie să prezinte comandantului cursurile de acţiune ale inamicului – cel mai probabil curs şi
cel mai periculos. Modulul informaţii trebuie să anticipeze nevoile de informaţii ale comandantului.
15
Totalitatea activităţilor care au ca rezultat obţinerea de informaţii prelucrate (intelligence) prin exploatarea sistematică
şi controlată a datelor şi informaţiilor brute obţinute de la surse umane, de către personal special instruit şi pregătit în
acest scop.
16
Informaţii din surse specializate în prelucrarea imaginilor. IMINT reprezintă o disciplină de culegere a informaţiilor
militare prin care se obţin reprezentări vizuale ale unui spaţiu de conflict, pe baza căruia se generează informaţii în
sprijinul dezvoltării acţiunii integrate a forţelor sau pentru identificarea şi încadrarea ţintelor.

80
INFOSFERA
17
Informaţii obţinute în urma analizei radiaţiilor electromagnetice ale inamicului cu dispozitive electronice pasive, care
nu pot fi detectate prin goniometrare, pentru identificarea intenţiilor, dispunerilor spaţiale, capabilităţilor şi limitărilor
utilizării spectrului electromagnetic. Cercetarea semnalelor electronice este formată din următoarele componente:
COMINT (Communication Intelligence) - extragerea de informaţii din semnalele radio de către un receptor altul
decât cel destinat în reţeaua/direcţia radio planificată. COMINT se defineşte ca o categorie de informare derivată
din analiza emisiilor staţiilor de comunicaţii şi realizarea de produse informative pe baza analizei emisiilor radio
atât sub aspect tehnic, cât şi de conţinut; ELINT (Electronic Intelligence) - o categorie de informare tehnică sau de
geolocaţie realizată prin proprietatea de propagare directivă a undelor electromagnetice. ELINT se execută în benzile
de frecvenţe electromagnetice radar şi optoelectronice altele decât cele specifice domeniului COMINT; FISINT
(Foreign Instrumentation Signals Intelligence) - informarea tehnică despre alte tipuri de semnale electromagnetice
derivă din interceptarea instrumentală a radiaţiilor dinspre dispozitivul inamic prin oricare dispozitiv electronic altul
decât receptorul special destinat şi care nu aparţine componentelor COMINT şi ELINT. Aceste radiaţii pot fi asociate
cu cele emise pe timpul testării sau utilizării echipamentelor aero-spaţial, de la suprafaţa solului şi din subsol sau
imersie. FISINT include, dar nu se limitează la telemetrie, iluminare, interogare electronică, transmisii de date prin
unde optoelectronice.
18
Informaţiile obţinute din surse deschise. În contextul globalizării, serviciile de informaţii din spaţiul euroatlantic se
confruntă în prezent cu dezvoltarea exponenţială a informaţiilor din surse deschise (surse media, informaţii şi analize
din zona academică şi de cercetare, în sens larg orice informaţie publică), care pot contribui în mod relevant– prin
disponibilitatea lor imediată şi caracterul lor foarte divers – la fundamentarea diferitelor decizii.
19
Acoustic Intelligence - informaţii obţinute din culegerea şi procesarea fenomenelor acustice.
20
Measurement and Signature Intelligence - o tehnică de obţinere a informaţiilor prin culegerea, prelucrarea şi analiza
datelor rezultate din detectarea, urmărirea, identificarea şi interpretarea semnăturii (caracteristicilor distinctive)
acustice, seismice, magnetice, electromagnetice şi de altă natură, specifice ţintelor staţionare sau mobile, precum şi din
monitorizarea schimbărilor din mediul ambiant. MASINT produce informaţii prin compararea semnalelor interceptate
cu „amprentele” stocate în baze de date, reprezintă o categorie de informaţii provenite din analiza cantitativă şi calitativă
a datelor obţinute cu ajutorul senzorilor specifici şi completează bazele de informaţii printr-o analiză complexă şi
multiplă pentru identificarea, caracterizarea şi localizarea oricărei entităţi dintr-un spaţiu de luptă. Sistemele MASINT
sunt foarte familiare pe câmpul de luptă şi se folosesc pentru cercetarea terestră, precum şi pentru cercetarea chimică,
biologică şi radiologică (CBR) şi detectarea altor ameninţări.
21
Geospatial Intelligence - o disciplină a domeniului informaţiilor care a evoluat prin integrarea informaţiilor obţinute din
simpla fotografiere, IMINT şi date geospaţiale.
22
Radar Intelligence - informaţii obţinute din analiza datelor culese de radar.
23
Medical Intelligence informaţii obţinute din culegerea, evaluarea, analiza şi interpretarea informaţiilor medicale,
biologice şi de mediu străine.
24
Technical Intelligence – informaţii obţinute din culegerea, procesarea, analiza şi exploatarea datelor şi informaţiilor
legate de echipament şi material străin în scopul prevenirii surprinderii tehnologice, estimării capabilităţilor ştiinţifice
şi tehnice străine şi dezvoltării contramăsurilor destinate neutralizării avantajelor tehnologice vezi http://encyclopedia2.
thefreedictionary.com/DOD+intelligence+glossary.
25
Cyber Intelligence – informaţii obţinute din culegerea, procesarea, analiza şi exploatarea datelor şi informaţiilor software
de pe Internet pentru asigurarea securităţii reţelelor de internet şi prevenirea atacurilor cibernetice.
26
Produse de informaţii şi/sau organizaţii şi activităţi care încorporează toate sursele de informaţii, cel mai frecvent
incluzând HUMINT, IMINT, MASINT, SIGINT şi OSINT.

81
INFOSFERA

SIMULAREA - INSTRUMENT MODERN


DE PREGĂTIRE/INSTRUIRE A STRUCTURILOR
DIN DOMENIUL ISR

Nelu TUVENE*

Abstract
Modelling and Simulation (M & S) represents a tool that is providing flexible and effective resources
to train soldiers from intelligence defense services in order to realise intelligence support to decision making
process. Its use in this domain is an efficient way of testing and evaluating specific activities as well as military
training.
Keywords: Modelling and Simulation, decision process, intelligence support, technology.

Motto: ,,All but war is simulation”1

Introducere şi readaptării într-un timp foarte scurt la aceste


Evoluţia organizaţiilor militare depinde schimbări fac imposibilă obţinerea succesului
foarte mult de modul lor de adaptare şi abilitatea fără o instruire adecvată şi consistentă.
acestora de a îngloba noile concepte, de a asimila În realizarea instruirii, însuşirea de informaţii
tehnologiile avansate şi de a obţine avantaje din şi formarea deprinderilor reclamă un proces
evoluţia ştiinţei şi tehnicii, mai ales a tehnologiilor de învăţare care se efectuează prin percepţie,
înalte. gândire, memorie etc. Mijloacelor clasice de
Evoluţia tehnologică a generat nu numai instruire li s-au ataşat, treptat, mijloace tehnice
modificarea continuă a programelor de audiovizuale, precum şi materiale ajutătoare,
instrucţie, dar şi a metodelor de însuşire a iar în prezent simulatoarele care s-au impus atât
cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. În ca arie de răspândire – în toate categoriile de
aceste condiţii, s-au căutat metode şi mijloace tehnică militară – cât şi ca rezultate obţinute. În
noi prin care să se optimizeze procesul de esenţă, simulatoarele reprezintă aparate care,
dezvoltare a cunoaşterii şi de formare a oferă instrumente asemănătoare cu cele reale
deprinderilor intelectuale şi practice, precum şi pentru planificarea misiunii, debriefing integral,
scurtarea perioadelor şi micşorarea cheltuielilor scenarii complexe, ameninţări/simulare ţinte,
necesare pregătirii luptătorilor şi specialiştilor baze de date de mari dimensiuni, simulare senzori
militari. Complexitatea mediului operaţional, full-spectrum, asigurând un mediu operaţional
anvergura acţiunilor de luptă, ritmul lor rapid virtual şi un antrenament interactiv cu diferite
de schimbare, precum şi necesitatea adaptării nivele de simulare, deci care permit executarea

*Autorul este expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

82
INFOSFERA

ansamblului de operaţii reclamate de însuşirea simulare, de aceea prezentarea unor modele de


cunoştinţelor, precum şi formarea şi consolidarea simulatoare care sunt utilizate de către armata
deprinderilor practic-aplicative. americană, dar şi de alte ţări membre NATO în
cadrul instruirii prin simulare în domeniul ISR
Aspecte generale privind modelarea şi este necesară şi utilă.
simularea Collection Asset Management Simulator
Evoluţia în ultimii ani a simulatoarelor (2-dimensional game) poate fi utilizat în toate
complexe – atât ca gamă de instruire, cât şi domeniile de informaţii şi de către statul major
ca niveluri de complexitate – este legată şi de pentru antrenament în conflictele de mare
facilităţile oferite de utilizarea calculatoarelor. intensitate (clasice). Acesta permite cursantului
Prima generaţie de simulatoare se baza să planifice cereri, să dea sarcini, să direcţioneze
pe utilizarea calculatoarelor electronice şi să execute culegerea de informaţii în cadrul
analogice. unei interfeţe grafice simple2.
Acestea au adus îmbunătăţiri în obiectivitatea Cursanţii sunt învăţaţi cum să-şi folosească
aprecierii cursantului în timpul desfăşurării cel mai bine mijloacele de culegere la dispoziţie.
exerciţiului, individualizarea pregătirii şi Dacă ei pun un mijloc de culegere bun sau rău
gradarea dificultăţii ei, precum şi posibilitatea în locul şi la timpul nepotrivit, nicio informaţie
intervenţiei instructorului pentru oprirea nu va fi generată pentru a determina situaţia
desfăşurării exerciţiului, repetarea unor mişcări, inamicului şi a o marca pe hartă. Este foarte
mărirea sau micşorarea ritmului de desfăşurare a important ca aceşti cursanţi să cunoască nu
antrenamentului. doar ce fel de mijloc ISR, ci şi cum şi când să-l
În funcţie de tip, simulările se împart în trei folosească sau să-l angajeze pentru a realiza
categorii: simulări reale (live), virtuale (virtual) principiile de utilizare a mijloacelor ISR:
şi constructive (constructive). În simularea redundanţa, replicarea, combinarea şi integrarea.
reală, personalul operează echipamente reale, Virtual Battlespace 2 (VBS 2) a fost
în condiţii apropiate câmpului de luptă. dezvoltat în strânsă cooperare cu USMC
În simularea virtuală personalul operează (United States Marine Corps). Departamentul
echipamente simulate într-un mediu sintetic de apărare din Australia şi alte departamente de
generat de calculator, iar în cadrul simulării apărare interesate în dezvoltarea proiectului şi
constructive, oamenii şi platformele sunt
distribuit de către BOHEMIA INTERACTIVE
simulaţi şi acţionează într-un mediu generat de
AUSTRALIA. Acesta oferă simulări ale câmpului
calculator. Operatorii umani introduc date în
de luptă în mod realistic, având capacitatea de
sistem, dar nu pot afecta rezultatul simulării.
a acţiona în mediul terestru, maritim şi aerian.
Simulatoarele pot fi utilizate de sine stătător,
Instructorii pot construi noi scenarii pentru a
în săli special amenajate, poligoane de instrucţie
desfăşura, ulterior, simulări din diferite puncte de
sau în exerciţii complexe în care se foloseşte şi
tehnica militară din înzestrare, acestea făcând vedere. De asemenea, poate fi folosit la învăţarea
astfel posibil ca instruirea să se desfăşoare doctrinelor, tacticilor, tehnicilor şi procedurilor la
în condiţii de maximă apropiere de realitatea nivelul grupă, pluton. Sistemul suportă antrenarea
câmpului de luptă. în mediu virtual-3D a unei structuri de până
Armele şi specialităţile militare din Armata la 100 de militari.
României au dezvoltat conceptul de instruire Acest sistem este folosit în prezent pentru
prin simulare în cadrul unor centre de excelenţă instruirea militarilor FAC-JTAC în cadrul
importante din România. simulatorului de la Centrul de Instruire pentru
În domeniul ISR, nu au fost încă Operaţii Speciale (CIOS) şi poate fi folosit şi
implementate programe de instruire prin de către cercetaşii în dispozitivul inamicului

83
INFOSFERA

pentru raportarea datelor de cercetare/observare. 3. Tactical Exploitation System (TES);


Tot un simulator de acest tip este folosit în cadrul 4. Guardrail Integrated Processing Facility
CIL-FT pentru simularea conducerii maşinilor de (IPF);
luptă, patrulare etc.3 5. PROPHET;
Virtual Battlespace 3 (VBS 3) este varianta 6. Aerial Common Sensor (ACS);
cu o arhitectură îmbunătăţită a VBS 2, cu 7. Airborne Reconnaissance Low -
performanţe mai mari în ceea ce priveşte viteza Multifunction(ARL-M);
şi cu o interfaţă mai modernă. Acesta este unul 8. Improved Remotely Monitored Battlefield
din simulatoarele reprezentative folosite de Sensor System (I-REMBASS);
către armata americană în cadrul instruirii prin 9. Counterintelligence/Human Intelligence
simulare. A devenit ulterior un standard în Automation Tool Set (CHATS).
producţia de modele de jocuri bazate pe simulare
militară. Instruirea virtuală pentru culegerea
Intelligence and Electronic Warfare datelor biometrice şi înţelegerea aspectelor
Tactical Proficiency Trainer (IEWTPT) juridice legate de datele biometrice cuprinde
utilizează date pentru un scenariu real simulat un set de instrumente de instruire vizuale,
pentru pregătirea operatorilor de război electronic instrucţiuni multimedia interactive şi de
(RE). Aceşti operatori generează produse de tehnologia jocurilor serioase pentru cei care
informaţii pentru analiştii multi-sursă, iar participă la misiunile din Irak şi Afganistan.
aceştia, la rândul lor, generează rapoarte de Este simulat mediul operaţional şi sunt create
informaţii pentru decizia comandanţilor. Acesta situaţii la care cursantul trebuie să răspundă
funcţionează ca o legătură între simularea reală, conform TTP învăţate în cadrul modulelor
constructivă şi virtuală4. Operatorul sistemului interactive. În curs de dezvoltare în cadrul
UAV controlează poziţia unui UAV simulat aceluiaşi program de simulare se încearcă
şi alimentat cu date din simulator. În final, abordarea targeting-ului şi a Weapons
datele entităţilor agregate şi alte date simulate Technical Intelligence-WTI5.
sunt primite de la o simulare constructivă ca Programul de modelare şi simulare a
WARSIM. IEWTPT este destinat să simuleze sistemelor şi procesului ISR AMSAA (US
următoarele nouă sisteme de război electronic: Army Materiel Systems Analysis Activity) a
1. J-STARS Common Ground Station (CGS); creat instrumente de analiză a performanţei şi
2. Tactical Unmanned Aerial Vehicle (TUAV); optimizării întrebuinţării sistemelor ISR.

Interfaţă Forensics and biometrics training

84
INFOSFERA

Tendinţe actuale la nivel NATO privind Bibliografie:


instruirea prin simulare 1. PAWLING, Carl R., Captain, USAF, Modeling
La nivelul Alianţei Nord-Atlantice s-a and simulation of the military intelligence
dezvoltat o reţea de educaţie şi instruire, denumită process, thesis.
NATO Education and Trainning Network 2. MARTIN, Iulian, lect.univ.dr., „Simularea
(NETN). Această reţea intenţionează integrarea acţiunilor militare”, Buletinul Universităţii
şi dezvoltarea capabilităţilor existente la nivel Naţionale de Apărare „Carol I”, Nr. 4/2009.
naţional în vederea instruirii şi educării în cadrul 3. NICULA, Traian col., TILIŢĂ, Gigi, col. ing.,
Alianţei a statelor majore de nivel operativ şi „Infrastructura de simulare distribuită, cu
tactic, precum şi a pregătirii forţelor6. utilizarea sistemelor C4I, pentru instruirea
unităţilor din forţele terestre”, Revista
Concluzii comunicaţiilor şi informaticii, nr. 2/2013.
Implementarea modelării şi simulării în 4. JONES, Elizabeth A.; COLEGROVE, Stephen
cadrul programelor de pregătire profesională a L.; CHANEY, Stephen B., „AMSAA Modeling
militarilor din domeniul ISR asigură, în vreme de and Simulation of ISR Systems and processes”,
criză economico-financiară, numeroase avantaje: MI professional Bulletin, July-September 2011.
preţ de cost scăzut, urmărire şi planificare 5. CUCU, Viorel, Lt. col. drd. ,„Considerations on
riguroasă a antrenamentelor care se pot desfăşura the concept modeling and simulation (M&S)”,
indiferent de starea vremii, posibilitatea analizei Buletinul Universităţii de Apărare ,,Carol I”,
post-acţiune şi îmbunătăţirea sesiunilor de nr. 3/2014.
antrenament, posibilitatea repetării până la 6. CHESTER, Lau, Cpt.; JACKSON, Johnny, Mr.,
perfecţiune a antrenamentelor fără consum de „IEWTPT ILOD Training Toolset Wins AMSO
resurse materiale şi financiare, antrenarea pentru “2015 Team Award” for Intelligence Trening”,
situaţii periculoase în condiţii de siguranţă – MI professional Bulletin, January - March 2016.
improprii în condiţii reale, realizând economii 7. h t t p : / / w w w . s i m u l a t i o n . c c / m o r e .
financiare considerabile. php?id=A86_0_1_0_M
Realizarea unei infrastructuri de simulare 8. h t t p s : / / w w w . h i g h b e a m . c o m /
pentru instruirea militarilor din domeniul ISR este doc/1G1-310823745.html.
necesară şi utilă pentru obţinerea unor rezultate 9. h t t p : / / w w w . s i m u l a t i o n . c c / m o r e .
superioare în pregătirea acestora. php?id=A86_0_1_0_M.

1
,,Totul, în afară de război, este simulare” reprezintă moto-ul PEO-STRI (Program Executive Office for Simulation,
Trening & Instrumentation - Biroul de simulare, instrucţie şi instrumentare al armatei americane), http://www.simulation.
cc/more.php?id=A86_0_1_0_M.
2
https://www.highbeam.com/doc/1G1-310823745.html.
3
Lt. col. drd. Viorel Cucu, „Considerations on the concept modeling and simulation (M&S)”, Buletinul Universităţii de
Apărare ,,Carol I”, nr. 3/2014.
4
Cpt. Chester Lau and Mr. Johnny Jackson, IEWTPT ILOD Training Toolset Wins AMSO “2015 Team Award” for
Intelligence Trening, January - March 2016, MI Proffesional Bulletin.
5
Elizabeth A. Jones, Stephen L. Colegrove, Stephen B. Chaney, „AMSAA Modeling and Simulation of ISR Systems and
processes”, MI professional Bulletin, July-September 2011.
6
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?rep=rep1&type=pdf&doi=10.1.1.222.4768, NATO education and
training network, RTO-TR-MSG-068.

85
INFOSFERA

CONSIDERAŢII ASUPRA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI


CENTRAT PE CURSANT ÎN DOMENIUL
INFORMAŢII PENTRU APĂRARE

Mihail-Marius DRAGOMIR*

Abstract
The article is trying to outline an overall image regarding trainee centered education that is one of the
main references which places landmarks in guiding of the educational system in defense military intelligence
system.
The approach, relative with Bologna Process, synthetically presents, in explicative terms, the vision that
drives generally the activities of trainers, trainees and institutions in order to develop a good quality education
process, focused on the acquisition of relevant competencies asked by General Military Intelligence Department.
Keywords: trainee centered education, trainer, and military training institution.

Introducere counseling”. Acestui teoretician i se asociază şi


Conceptul învăţământului centrat pe subiectul poziţii ale altor pedagogi sau psihologi, precum
educat şi nu pe educator apare în secolul trecut Fröbel, Piaget, Malcom Knowles.
ca o preocupare a lui Carl Rogers, introducând Abordată de pe diverse poziţii (filosofice,
această abordare prin sintagma ,,client centered psihologice, socio-pedagogice, instituţionale,

*Autorul este expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

86
INFOSFERA

empiriste, pragmatice etc.) problematica Ce reprezintă învăţământul centrat pe


învăţământului centrat pe cel care este educat cursant ?
(elev, student, cursant) – dinamizată, pe de o Învăţământul centrat pe cursant este unul
parte de rezultatele cercetărilor de psihologie şi dintre principalii piloni care susţin pregătirea
psihofiziologie, şi, pe de altă parte, de posibilităţile/ specialiştilor în domeniul informaţiilor pentru
strategiile noi apărute în zona de intersecţie om- apărare. Pentru desfăşurarea acestuia îşi aduc
computer – reprezintă un evantai larg de faţete, cu contribuţia cursanţii, instructorii (cadre militare
specificităţi „locale”, dar şi cu trăsături comune1. cu experienţă în acest domeniu) şi, nu în ultimul
În anii `90, American Psychological
rând, instituţia de formare continuă (şcoala de
Association, în parteneriat cu Mid-continent
aplicaţie, centrul pe pregătire etc.). Fiecare dintre
Regional Educational Laboratory, elaborează, la
cererea Preşedintelui SUA, un important studiu: aceşti factori are un rol determinant în construirea
Learner-Centered Psychological Principles: A unui învăţământ axat pe nevoile beneficiarului
Framework for School Redesign and Reform. procesului educaţional şi ale cursantului, fapt
Principiile enunţate în acest studiu reprezintă o pentru care absenţa sau neimplicarea unuia dintre
viziune ideală, bazată pe experienţa acumulată, factori face dificilă realizarea învăţământului
şi integrează rezultatele pertinente din mai centrat pe cursant.
multe domenii ale psihologiei (psihologia În condiţiile învăţământului centrat pe
clinică, experimentală, socială, organizaţională, cursant, specialistul, viitorul expert în domeniul
a dezvoltării umane), educaţiei, sociologiei, informaţiilor pentru apărare, nu mai este perceput
antropologiei şi filosofiei. Prima formă (1993) ca un subiect pasiv în procesul de pregătire, ci
cuprindea 12 principii; în 1997 apare o formă este considerat partener al instructorului în
revizuită, cu subtitlul „Revision prepared by construirea propriei sale pregătiri şi este parte
a Work Group of the American Psychological activă în realizarea activităţilor didactice, în
Association’s Board of Educational Affairs
evaluarea calităţii actului didactic şi în conturarea
(BEA)”, în care numărul principiilor ajunge
propriului traseu în cariera militară.
la 14; ele se referă la elev şi la procesul de
învăţare, relevând factorii interni care ţin de Predarea şi învăţarea prin practicare sunt două
elev şi sunt sub controlul acestuia, dar ţin cont procese care se suprapun şi se condiţionează unul
şi de factorii externi (de mediu sau context) care pe celălalt. Predarea nu se limitează la simpla
interacţionează cu factorii interni. transmitere a cunoştinţelor. Ea îmbină învăţarea
Principiile sunt structurate în patru grupe2 şi cu evaluarea (iniţială, continuă şi finală) în
corespund în întregime abordării învăţământului concordanţă cu obiectivele didactice stabilite.
centrat pe cel educat: Instructorul renunţă la livrarea ,,cunoaşterii ca
1. factori cognitivi şi metacognitivi: produs” şi se axează pe modelul „cunoaşterea ca
natura procesului de învăţare, obiectivele proces”, acordând atenţie mai mare nevoilor de
procesului de învăţare, construirea învăţare, de motivare, de consiliere şi de orientare
cunoaşterii, gândirea strategică, gândirea a cursantului.
despre gândire, contextul învăţării; Prin abordarea cunoaşterii ca proces
2. factorii motivaţionali şi afectivi: influenţele
instructorii urmăresc să pună accent pe
motivaţionale şi emoţionale asupra învăţării,
capacitatea de a gândi a cursanţilor, pe implicarea
motivaţia intrinsecă pentru învăţare; efectele
lor în realizarea de studii, proiecte, pe rezolvarea
motivaţiei asupra efortului;
3. factori ai dezvoltării şi sociali: influenţe de probleme care au tangenţă cu activitatea de
ale dezvoltării asupra învăţării, influenţe informaţii militare (prin găsirea unor soluţii
sociale asupra învăţării; noi, originale), stimulând gândirea, imaginaţia,
4. diferenţe individuale: diferenţe creativitatea şi originalitatea cursantului şi
individuale în învăţare, diversitate, înlăturând astfel lipsa de motivare şi formalismul
standarde şi evaluare. binomului cursant-instructor.

87
INFOSFERA

Instructorul în dezvoltarea învăţământului


centrat pe cursant
În sistemul de învăţământ centrat pe cursant
instructorului i se conferă rolul de îndrumător
în formarea şi dezvoltarea anumitor competenţe
corolare cerinţelor din modelul absolventului,
document emis de beneficiarul procesului
educaţional.
Îndrumarea cursantului se face în strânsă
legătură cu importanţa domeniului informaţii
pentru apărare, a înţelegerii şi aplicării
cunoştinţelor în practică. Se bazează pe o
selecţie critică a materialelor şi resurselor şi este
în strânsă legătură cu profilul ce trebuie atins,
cu interesele şi capacităţile personale. Între
instructor şi cursant se formează un parteneriat Etapa execuţiei (Do) trebuie să ţină cont
în vederea orientării instruirii spre formarea unui de: (1) respectarea planurilor de învăţământ şi a
set de competenţe necesare încadrării unei funcţii conţinuturilor prevăzute în programele analitice;
noi sau perfecţionării pe funcţia în care este deja (2) pregătirea minuţioasă a fiecărui curs, seminar,
încadrat, conform cerinţelor beneficiarului. exerciţiu practic, proiect şi realizarea unui design
În consecinţă, calitatea actului didactic general pentru fiecare dintre aceste forme de
este apreciată în măsura în care are ca rezultat instruire, cu respectarea etapelor esenţiale ale
producerea unor transformări în conduita acestora; (3) interes pentru actualitatea cunoştinţelor
militarilor, a unor schimbări în comportamentul
şi rigurozitatea ştiinţifică a noţiunilor predate;
celor care sunt instruiţi.
(4) adaptarea conţinutului de predat la obiectivele
Potrivit ISO, SR EN ISO 9001:2015 (Sisteme
de management al calităţii), tuturor proceselor li didactice şi operaţionale; dozarea uniformă a
se poate aplica metodologia descrisă în paragraful materialului didactic; (5) cunoaşterea cursanţilor,
0.3.2, cunoscută sub numele Ciclul PDCA (Plan, sub aspectul nivelului de pregătire militară generală
Do, Check, Act Cycle), prin urmare şi procesului atins, al potenţialului individual, al intereselor
de învăţământ centrat pe cursant. În situaţia şi aptitudinilor, trăsăturilor de personalitate,
învăţământului militar în domeniul Informaţiilor experienţelor anterioare; (6) realizarea de prelegeri
pentru Apărare principalele etape, în virtutea bine structurate care să permită luarea facilă a
documentului enunţat mai sus, se pot detalia, astfel: notiţelor de curs; (7) luarea în considerare în adopta-
Etapa planificării (Plan) presupune rea strategiilor de predare a teoriei inteligenţelor
următoarele activităţi: (1) planificarea unor multiple, a faptului că suntem inteligenţi în moduri
obiective clare şi realiste ale cursului şi a diferite şi în funcţie de aceasta învăţăm în moduri
rezultatelor aşteptate de la cursanţi, care să asigure diferite; (8) abordarea unor modalităţi interesante
acestora formarea unor competenţe de specialitate
de prezentare a unor studii de caz, care să capteze
pe domeniul pentru care au aplicat; (2) management
atenţia, să stârnească curiozitatea şi să trezească
eficient al timpului alocat activităţilor didactice;
interesul cursanţilor; (9) apelul la învăţarea atât prin
(3) preocupare pentru un act didactic de calitate şi
evaluare obiectivă a cursanţilor; (4) reconsiderarea muncă individuală, cât şi prin cooperare şi colabo-
rolurilor îndeplinite de instructor în procesul de rare în cadrul grupei de cursanţi; (10) utilizarea unor
învăţământ, cu deplasarea accentului de pe rolul metode activ-participative, centrate pe implicare, pe
de furnizor de informaţii pe rolurile de organizator acţiune, pe cercetare, explorare, tehnici de muncă
şi conducător, de consilier şi orientator, de creator în echipă; (11) alegerea de mijloace didactice
de situaţii de învăţare şi de evaluator. moderne (retroproiector, computer, video-proiector,

88
INFOSFERA

flip-chart etc.), adecvate obiectivelor, conţinuturilor ale acestora; (27) cunoaşterea erorilor de evaluare şi
şi principiilor didactice; (12) recurgerea la gândire eliminarea acestora pe cât posibil; (28) preocupare
critică şi la argumentare în conţinutul lecţiilor pentru pentru evaluarea propriei activităţi, pentru continua
a stimula spiritul critic al participanţilor la cursuri; corectare şi îmbunătăţire.
(13) realizarea unor manuale, suporturi de curs În etapa verificării (Check) se urmăresc:
comune pe anumite specializări şi discipline care să (1) evaluarea propriei activităţi didactice, pentru
uşureze mobilitatea internă şi externă a cursanţilor; stabilirea gradului de atingere a obiectivelor
(14) oferirea, în special pentru cursanţii interesaţi, de didactice şi a eficienţei activităţii didactice prin
diverse surse şi referinţe bibliografice suplimentare raportarea la procesul de evaluare a cursanţilor şi
de informare şi documentare; (15) adoptarea unei la rezultatele obţinute de aceştia; (2) aplicarea unor
relaţii de comunicare bilaterale instructor – cursant, chestionare de opinie pentru surprinderea percepţiei
bazată pe deschidere, empatie, consideraţie, cursanţilor referitor la activitatea didactică a
încredere şi respect reciproc; (16) utilizarea unor instructorului, la relaţia cu cursanţii, gestionarea
strategii de comunicare eficiente: claritate, coerenţă, timpului alocat instruirii şi obiectivitatea evaluării;
fluenţă, inteligibilitate, afectivitate şi empatie; (3) furnizarea către factorii de decizie şi către
(17) încurajarea exprimării opiniilor şi implicării beneficiar a feedback-ului obţinut cu referire la
active a cursanţilor în actul receptării cunoştinţelor progresul cursanţilor.
transmise, prin încurajarea, stimularea şi antrenarea Etapa acţiunii de îmbunătăţire (Act) pentru
acestora pentru a asculta activ, a pune întrebări, noua ofertă educaţională prin continua corectare
a oferi răspunsuri, a exprima opinii, sugestii, a şi îmbunătăţire a propriei activităţi prin realizarea
unor planuri pertinente ce vizează depăşirea
formula ipoteze, a extrage concluzii, a gândi critic,
dificultăţilor identificate şi atingerea progresului
a identifica şi rezolva probleme, a aduce argumente
pe latura formativ-informativă atât a cursanţilor,
logice pro şi contra unui subiect, a fi originali
cât şi a instructorilor.
şi creativi; (18) comunicarea clară şi concisă a
sarcinilor date spre rezolvare; (19) preocupare Cursantul şi locul său în învăţământul din
pentru a oferi sistematic răspunsuri la întrebările domeniul informaţiilor pentru apărare
adresate de cursanţi; (20) oferirea de sprijin real
Continuând conceptul deja enunţat, cursantul
cursanţilor în realizarea eseurilor, referatelor,
participă prin acţiune la propria dezvoltare. Prin
a lucrărilor de curs etc.; (21) disponibilitatea
învăţământul centrat pe cursant se renunţă la
instructorilor pentru a oferi cursanţilor consiliere
oferirea ,,pe tavă” a cunoştinţelor şi deprinderilor
şi în afara orelor de curs, în virtutea reconsiderării practice de către instructor şi la memorarea şi
rolului didactic de consilier şi orientator al celor repetarea lor de către cursant în vederea reproducerii
pe care îi educă şi instruieşte; (22) asigurarea unui ulterioare a acestora. Cursantul nu mai este tratat
spaţiu adecvat şi a unui climat stimulativ pentru ca obiect al instruirii, ci ca subiect al acesteia,
desfăşurarea procesului didactic; (23) realizarea ca participant activ şi responsabil de construcţia
deopotrivă a evaluării iniţiale, a evaluării formative propriei cunoaşteri, a propriilor deprinderi.
şi a celei sumative; (24) alternarea formelor de Folosind aceleaşi etape ale ciclului PDCA, din
evaluare: scrise şi orale cu proiecte, portofolii punct de vedere al implicării cursantului în procesul
(colecţii de produse ale activităţii cursantului – educaţional, se pot dezvolta următoarele etape:
referate, eseuri, proiecte, fişe de documentare şi Etapa planificării (Plan) care debutează cu
informare independent etc. – realizate într-o anumită identificarea nevoilor de cunoaştere şi a stilului de
perioadă de timp, bine determinată şi specificată învăţare, în vederea facilitării acţiunii de învăţare,
anterior de către cadrul didactic) şi lucrări practice după care sunt stabilite scopurile şi obiectivele
etc.; (25) justificarea/ motivarea notelor acordate activităţii de învăţare propriu-zise. În funcţie de
în urma evaluării; (26) recunoaşterea meritelor acestea este elaborat programul de învăţare realist,
fiecărui cursant şi valorificarea aspectelor pozitive în vederea respectării stricte a acestuia.

89
INFOSFERA

Etapa execuţiei (Do) include: cunoaşterea timpul şi în afara orelor.


tehnicilor de documentare şi de acces la resursele Etapa verificării (Check) presupune
bibliografice (librării, Internet, biblioteci, baze verificarea receptivităţii la feed-back-ul furnizat
interne de date); parcurgerea bibliografiei de instructori şi colegi; interes pentru obţinerea
recomandate de către instructor pe parcursul unor rezultate care să-i ofere un feed-back real
orelor de curs şi seminar; cunoaşterea modului al progresului său în instruire; manifestarea
de funcţionare şi utilizarea tehnologiilor de interes pentru dezvoltarea capacităţii de
informaţionale moderne (computer, video- autoevaluare obiectivă; asigurarea că activitatea
proiector etc.); pregătire serioasă pentru fiecare de pregătire produce o schimbare relativ stabilă la
curs, seminar, exerciţiu practic; comunicare şi nivelul cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor.
relaţionare cu instructorii; luarea de notiţe la Etapa acţiunii de îmbunătăţire (Act) este
cursuri şi seminarii astfel încât acestea să permită centrată pe realizarea unui plan pertinent de
înţelegerea clară, rapidă şi uşoară a subiectelor recuperare (ce vizează depăşirea dificultăţilor
predate; apelul la ascultarea activă pe parcursul întâmpinate în învăţare şi atingerea progresului
activităţii didactice; oferirea de răspunsuri la pe latura formativ-informativă) şi opţiunea
întrebările adresate de instructor; interes crescut pentru continuarea studiilor în domeniu, prin
în stabilirea unor relaţii de cooperare cu ceilalţi participarea la alte programe de formare continuă.
colegi, în vederea întrajutorării şi sprijinirii
reciproce în activitatea de instruire; spirit de Rolul instituţiei de formare continuă în
iniţiativă, creativitate, implicare, gândire critică; realizarea învăţământului centrat pe cursant
preocupare pentru realizarea transferului de Împreună cu instructorul şi cursantul,
informaţii, a capacităţii de a aplica în situaţii un rol deosebit de important în realizarea
noi cunoştinţele învăţate anterior; gestionarea învăţământului de formare continuă îi revine
eficientă a timpului deţinut pentru învăţare, prin instituţiei educatoare, aceasta făcând practic
respectarea programului de învăţare realizat; posibilă interacţiunea optimă între primii doi.
solicitarea consilierii oferite de instructor în Pentru a asigura o interacţiune optimă

90
INFOSFERA

între instructor şi instruit, instituţia educatoare Bibliografie


trebuie să creeze condiţiile necesare şi să pună la 1. CERGHIT, Ioan, Sisteme de instruire alternative
dispoziţie o dotare materială, resurse, programe şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii,
şi servicii adecvate unui învăţământ modern, Editura Aramis, Bucureşti, 2002;
axat pe relaţionare, pe nevoile şi pe implicarea 2. CUCOŞ, Constantin, Pedagogie, Editura
cursantului, pe mijloace de învăţământ, strategii, Polirom, Iaşi, 2002;
tehnici şi metode moderne de pregătire. 3. JINGA, Ioan; ISTRATE, Elena (coord.), Manual
de pedagogie, Editura All, Bucureşti, 1998;
Concluzii 4. SINGER, M.; SARIVAN, L.; NOVAK, C.;
Doar manifestând interes pentru toate aceste BERCU, N.; VELEA, S., Procesul Bologna
activităţi şi acţionând efectiv pentru punerea în România: o radiografie de etapă, Agenţia
lor în practică şi pentru a deveni partener activ Naţională Socrates, Bucureşti, 2006;
al instructorului pe parcursul procesului de 5. SARIVAN, L., GAVRILĂ, R. M., STOICESCU,
pregătire, cursantul îşi aduce contribuţia la D., Predarea-învăţarea interactivă centrată pe
realizarea învăţământului de formare continuă elev, ed. a 2-a rev., Editura „Educaţia 2000+”,
centrat pe propriile nevoi. Se observă că, prin
Bucureşti, 2009.
implementarea conceptului de învăţământ
Surse Internet
centrat pe cursant, după însuşirea elementelor
1. BOLOGNA handbook, accesat la data de
teoretice, cel educat identifică procedura de
7 mai 2016 în http://www.bologna-handbook.
urmat şi încearcă, cu ajutorul instructorului să
com;
o execute cât mai corect, conform manualului
2. Education International şi European Student’s
urmat. Instructorul explică principiile, acţiunea,
Union, 2010, Bruxelles, accesat la data
procedura (pe etape şi apoi în întregime), lăsând
cursantului timpul necesar pentru a înţelege de 7 mai 2016 în http://www.anosr.ro/wp-
şi a acţiona în vederea realizării în întregime content/uploads/2012/07/2012-Toolkit-ICS-
a acesteia. Instructorul devine un îndrumător, cadredidactice;
observator, mentor, consilier, ulterior evaluator 3. Ordinul nr. M. 58/2013 pentru aprobarea
al cursantului la finalul mişcării, acţiunii, noului Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari,
comportament. accesat la 22.09.2014 în http://lege5.ro;
Pentru ca instituţia de învăţământ militar să 4. O’NEILL, Geraldine şi McMAHON, Tim,
contribuie, în mod real, la realizarea învăţământului Student-centred learning: What does it mean
centrat pe cursant, toate aspectele de management for students and lecturers?, University College
educaţional trebuie prevăzute de către conducerea Dublin, 2005, accesat la data de 4 Octombrie
instituţiei în regulamentele, strategiile şi 2013 în http://www.aishe.org/readin gs/2005-1/
documentele interne, după caz. Acestea vor face oneill-mcmahon-Tues_19th_Oct_SCL.html;
referire la funcţionarea internă, organizarea şi 5. Revista Calităţii în instituţiile de învăţământ
desfăşurarea procesului de învăţământ, iniţierea, superior, vol. 1, nr. 1, anul 2014, accesată la
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 10.08.2016 în http://www.quality.uaic.ro;
cursurilor, evaluarea periodică a calităţii corpului 6. TODORESCU, Liliana Luminiţa, „Învăţământul
de cadre militare cu funcţii de instruire, activitatea centrat pe student – reper principal al procesului
de cercetare ştiinţifică, resurse de învăţare şi BOLOGNA” în Buletinul AGIR nr. 1-2/2009, accesat
servicii pentru cursanţi. la 11.07.2015 în https://www.researchgate.net.

1
Revista de pedagogie, 2007, 1-6, pp. 17-20.
2
Idem.

91
INFOSFERA

92
INFOSFERA

„CE SE ASCUNDE
ÎN SPATELE BOKO HARAM?”
Autor: Alba Iulia Catrinel POPESCU,
Editura Top Form, Colecţia Geopolitica, Bucureşti, 2016

Dr. Tiberiu TĂNASE*

Un asemenea titlu, Ce se ascunde în spatele argumentând cu fapte şi date concrete, de


Boko Haram?, ne poate surprinde, având în necontestat, că R.F. Nigeria este unul din statele
vedere că vine din partea unui debutant în ale africane care generează şi întreţine terorismul
geopoliticii. După parcurgerea celor 150 de islamic. Dar ce ştim despre Nigeria? Într-un
pagini, realizăm însă că autoarea Alba Iulia top al ţărilor cu grad mare de risc, Nigeria este
Catrinel Popescu stăpâneşte1 informaţiile clasată, în prezent, ca fiind a doua ţară, după
specifice mediului african, strecurându-se cumva Irak, cu un număr mare de atacuri teroriste, presa
„nevăzută” pe teritoriul „minat” al terorismului raportând un atac la două - trei zile. În Nigeria,
radical sub-saharian, ca să-l cităm pe Dorian organizaţia salafistă insurgentă Jama`at Ahl
Vlădeanu, reputatul profesor universitar care a al-Sunna li al-Da`wa al-Jihad2, denumită
elaborat Cuvântul înainte al cărţii. neoficial Boko Haram3, a făcut mai multe
A.I.C. Popescu îşi propune să ne prezinte victime decât talibanii din Afganistan, având în
organizaţia teroristă Boko Haram, una dintre cele vedere că în fiecare săptămână sunt ucise sute
mai puţin mediatizate şi, implicit, puţin cunoscute de persoane.
publicului, mai ales celui autohton. Abordarea Autoarea şi-a propus să ne ofere cât mai
unei asemenea teme nu ar fi fost posibilă fără un multe date şi fapte, încercând să redea cât mai
demers complex de cercetare ştiinţifică, realizat fidel realităţile africane şi să scoată în evidenţă
printr-un efort deosebit şi încununat de elaborarea factorii generatori de risc la adresa Europei.
unei teze de doctorat („Caracterul de pivot al În esenţă, lucrarea încearcă să răspundă unor
Africii Sub-sahariene şi implicaţiile acestuia întrebări de genul „Care sunt resorturile care au
asupra securităţii euroatlantice şi naţionale”). transformat Boko Haram din grupul animat de
Cartea, apărută în acest an la Editura ideile islamice radicale în organizaţia insurgentă
Top Form, este în esenţă, o analiză de astăzi?”, „Care sunt particularităţile interne
integrată care operează cu sintagma de ale societăţii nigeriene care generează şi întreţin
„zonă pivot sudică” (Southern Heartland), aceste violenţe?”, „Cine câştigă şi cine pierde
concept lansat, la începutul secolului XX, din perpetuarea acestui fenomen?”, „Asistăm la
de geograful şi omul politic britanic Halford apariţia unui nou califat, după modelul Statului
J. Mackinder, şi adaptat de autoarea tezei de Islamic, sau este vorba, mai curând, despre tactici
doctorat la modificările geopolitice actuale. noi prin care jucătorii strategici din regiune
Lucrarea reprezintă o contribuţie esenţială îşi redesenează sferele de influenţă?”. Pentru
la cunoaşterea terorismului de sorginte islamică, a oferi un răspuns cât mai argumentat la toate
*Autorul este cercetător asociat la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“. De asemenea, este formator în
domeniile „Securitate şi intelligence” şi „Istorie şi intelligence.

93
INFOSFERA

aceste întrebări, A.I.C. Popescu a analizat în trei ale nemulţumiţilor în raport cu tot atât de mulţi
capitole structura organizaţională de comandă a lideri ai unor grupuri de rugăciune şi jihad,
Boko Haram, contextul din R.F. Nigeria şi mizele adepţi ai salafismului promovat la nivel local,
interferenţelor directe ale actorilor regionali. precum şi de admiratori declaraţi ai salafismului
Demersul exhaustiv a pornit de la culegerea militant propriu talibanilor afgani, ai fostului
informaţiilor, în primul rând din surse deschise Usama bin Laden şi ai organizaţiei teroriste
(legi, ordonanţe guvernamentale, lucrări ale Al Qaeda. Aşadar, surse diferite furnizează
autorilor străini, rapoarte, documente, rapoarte informaţii diferite care, în cele mai multe cazuri,
oficiale, statistici oficiale, articole de presă etc.) sunt neconfirmate. Cu toate acestea, autoarea
şi din relaţionarea directă cu factori politici şi menţionează opinii vehiculate cu un grad ridicat
economici din Africa de Vest, coroborate cu de credibilitate, potrivit cărora Boko Haram ar
propriile observaţii la faţa locului. fi continuatoarea în plan ideologic a grupării
Pentru atingerea scopului propus, autoarea a salafite Sahaba, înfiinţată în jurul anului 1995
recurs cu prioritate la prezentarea unui volum mare de un cleric conservator numit Lawan Abu Bakr,
de date şi fapte, ceea ce a însemnat o minuţioasă plecat ulterior la studii în Arabia Saudită. Pe de
investigaţie şi riguroasă selecţie pentru a altă parte, surse Wikileaks susţin că artizanul
convinge şi a reda cât mai fidel imaginea realităţii mişcării Boko Haram ar fi un ciadian afiliat la
Nigeriei. Şi această opţiune a sa o considerăm un Al Qaeda, Abu Mahjin, care ar fi primit misiunea
atu al acestei cărţi, deoarece, încă de la început de a înfiinţa o organizaţie de franciză în Nigeria.
aflăm detalii despre structurile de comandă ale A.I.C. Popescu a continuat investigaţiile
Boko Haram pe care, în opinia mea, serviciile de încercând să identifice sursele de finanţare.
informaţii, în general, consumă timp şi resurse Astfel, aceasta l-a identificat pe Ustaz Mohamed
financiare importante pentru a le identifica şi Yusuf, un cleric sunnit, despre care se spune
stopa din acţiunile lor. Starea economică internă că a atribuit numele său grupării ,,Yusufiyya” -
dezastruoasă a Nigeriei a provocat şi continuă ,,Gruparea lui Yusuf”. Acesta ar fi finanţat
să provoace numeroase nemulţumiri sociale construirea unei moschei, a unei şcoli coranice
individuale şi de grup, manifestate în modul cel şi a unui internat în Maidugri, fiind adept al
mai violent posibil. Ele pot induce confuzii între salafismului local promovat de Sheik Ja Mahmud
mulţimea liderilor informali ai acestor mişcări Adamu. Este important de reţinut şi faptul că

94
INFOSFERA

de la aceeaşi universitate din Maidugri, unde a relevante şi incontestabile. Chiar dacă este cel
studiat Yusuf, au aderat şi alţi absolvenţi ai altor mai populat stat african şi reprezintă principala
grupări salafite, cum ar fi ,,Cei care îl urmează piaţă de desfacere africană, economia, bazată
pe Profet”, cunoscută drept ,,Talibanii Nigeriei”, fundamental pe exportul de petrol, a avut serios
la care s-au alăturat elevi ai şcolilor coranice, de suferit în condiţiile actuale de scădere a
absolvenţi de studii medii şi superioare aflaţi în preţului global al ţiţeiului. Aceste aspecte, cărora
căutarea unui loc de muncă, foşti militari din li se adaugă corupţia endemică şi incapacitatea
armata nigeriană, precum şi localnici, cu toţii administraţiei Jonathan de a gestiona problema
nemulţumiţi de condiţiile de trai şi de modul terorismului intern, care a necesitat intervenţia
în care guvernul central, dominat de creştini, forţei multinaţionale, au anulat pretenţiile de
administrase până atunci resursele naţionale. putere regională ale acestui stat. Este Nigeria,
Autoarea cărţii atrage atenţia şi asupra unei alte încă, un pilon al occidentalismului în Africa
categorii aparte de adepţi, almajiri. În marea Subsahariană? Dacă luăm în consideraţie
lor majoritate provin din cele mai de jos pături ultimele evenimente, această calitate este tot
ale societăţii, din medii extrem de sărace, fiind mai estompată şi pe cale de a se pierde cu toate
obligaţi încă din copilărie să cerşească pentru eforturile SUA. Deci, cine pierde? Potrivit
a-şi asigura supravieţuirea. Şcolile coranice autoarei, evident S.U.A. Reorientarea strategică
le asigură acestor copii săraci doar nevoile de a politicii americane către alte spaţii globale, din
hrană şi adăpost, dar îi educă în spiritul şi litera ultimii 25 de ani, a deschis porţi altor puteri în
învăţăturilor Coranului, transformându-i într-o regiunea subsahariană.
masă extrem de eficientă şi periculoasă, care Iată un succint tablou extras din cartea
reprezintă un izvor permanent de resursă umană doamnei Alba Catrinel Popescu care ne convinge
ce se alimentează de la o generaţie la alta. Înainte că odată cu condamnarea faptelor abominabile
de a ajunge prin Europa, ca să îngroaşe valul comise de terorişti, avem obligaţia să înţelegem
migranţilor, aceştia au provocat conflicte locale cauzele pentru care făptuitorii au ajuns în acest
(atacuri asupra unor sedii de poliţie, închisori, stadiu de violenţă. Deşi nu este atât de mediatizată,
şcoli şi biserici) soldate cu numeroase victime. precum Statul Islamic (Daesh) sau Al Qaeda, prin
Este bine de ştiut că Yusuf a sfârşit ucis de către numărul de victime umane Boko Haram este
autorităţile nigeriene pe timpul unei arestări. comparabilă cu acestea, fiind una dintre cele mai
În final, aflăm cine pierde şi cine poate câştiga periculoase organizaţii teroriste actuale. Şi foarte
din existenţa în continuare a acestei organizaţii important, conexiunile pe care le-a dezvoltat cu
teroriste. cele două mari organizaţii teroriste, precum şi
Prin urmare, cine pierde din perpetuarea conexiunile demonstrate dintre aceste organizaţii
terorismului Boko Haram? În primul rând şi reţelele de migraţie ilegală din Africa şi din
pierde Nigeria care, prin incapacitatea de a-şi Orientul Mijlociu, care au vizat şi continuă să
controla propriul teritoriu, de a deţine monopolul vizeze Europa, sporesc îngrijorarea referitoare
exercitării forţei şi de a asigura securitatea la migranţii ilegali nigerieni şi subsaharieni
cetăţenilor săi, se califică pentru titulatura de stat care au invadat spaţiul european în ultima
în curs de eşuare sau deja eşuat. Mai reprezintă perioadă. Există probabilitatea ca o parte dintre
Nigeria o putere regională? Evident că nu şi aceşti migranţi nigerieni să fie controlaţi de
autoarea o demonstrează cu date şi informaţii Boko Haram.

1
Absolventă a Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, A.I.C. Popescu a participat la misiuni ONU de tip
umanitar în Africa.
2
„Cei dedicaţi răspândirii învăţăturilor Profetului şi Jihadului” (n.red.)
3
În traducere, Boko Haram înseamnă „interzicerea educaţiei occidentale” (din limba Hausa, unde boko înseamnă carte/
educaţie, iar haram interdicţie, interzis).

95
INFOSFERA

96