Sunteți pe pagina 1din 139

MILTON H.

ERJCKSON (1901-1980) a fost psihiatru de renume


mondial, specializat în hipnbterapie medicală şi terapia familiei. A fost
preşedinte-fondator al Societăţii Americane de Hipnoză Clinică şi

Vocea mea te va însoţi


membru marcant al Asociaţiei Psihiatrilor Americani şi al Asociaţiei
Americane de Psihopatologie. Este considerat „părintele" hipnozei
clinice, cercetările şi studiile sale fiind reunite sub un domeniu de sine
stătător: hipnotefapia ericksoniană. Autof prolific, a scris împreună cu
Ernest L. Rossi numeroase studii despre hipnoza clinică, dintre care
amintim: Hypnotic Realities, Hypnotherapy — An Exploratory
Povestiri didactice de Milton H. Erickson
Casebook, Experiencing Hypnosis, Time Distortion in Hypnosis.
La Curtea Veche Publishing a mai apărut Tehnicile hipno-terapiei
ericksoniene — Richard Bandler & John Grinder, 2008.
Ediţie îngrijită şi comentarii de Sidney Rosen, M.D. Cuvânt
înainte de Lynn Hoffman Institutul Ackerman de Terapie a
Familiei

Traducere din limba engleză de


NICOJLETA RADU

BUCUREŞTI, 2008
Pentru Estelle, Jeff şi Joanna, cu toată
dragostea

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


ERICKSON, MILTON H.
Vocea mea te va însoţi: povestiri didactice / de
Milton H. Erickson; trad.: Nicoleta Radu; ed. îngrijită s
şi comentarii: Sidney Rosen. - Bucureşti: Curtea Veche Publishing,
2008 Bibliogr.
ISBN 978-973-669-617-6

I. Radu, Nicoleta (trad.)


II. Rosen, Sidney (ed.)
133.9

Coperta: GRIFFON AND SWANS


www.griffon.ro

MY VOICE WILL GO WITH YOU:


The Teaching Tales of Milton H. Erickson
Edited and with Commentary by Sidney Rosen

Copyright © 1982 by Sidney Rosen, M.D. All rights


reserved.

© CURTEA VECHE PUBLISHING, 2007 pentru


prezenta versiune în limba română

ISBN 978-973-669-617-6
CUVÂNT ÎNAINTE

o
P
A
D

:
8 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Cuvânt înainte 9
de ştiinţă şi de bard, nu este deloc uşor să-i descriem activitatea. tatea şi splendoarea povestirilor. Cu toate acestea, impresia de
Transcrierile seminariilor sale, deşi uimitoare, sunt întrucâtva ansamblu depăşeşte efectul fiecărui element luat separat. Se acordă
nesatisfăcătoare. Cuvântul scris nu poate reda pauzele, zâmbetele o atenţie deosebită fiecărei anecdote, iar un hipnote-rapeut priceput
şi privirile scrutătoare prin care Erickson îşi marca povestirile, nici şi experimentat, care aplică el însuşi, cu măiestrie, tehnicile
nu poate surprinde măiestria vocii şi a tonului caracteristice lui. Pe ericksoniene, ne oferă o carte care este, de fapt, o povestire
scurt, cuvântul scris nu poate da măsura felului în care Erickson didactica despre alte povestiri didactice.
se insinuează. Daţi-mi voie să exemplific modul în care comentariile se
Sidney Rosen a rezolvat această problemă, deşi nu ştiu exact
întreţes în fluxul povestirilor, folosindu~mă de prima parte a
cum a reuşit. Erickson 1-a ales, în calitate de discipol, coleg şi
Capitolului 3, intitulat „Să avem încredere în subconştient". Acest
prieten, să editeze acest volum. Ca de obicei, intuiţia lui s-a
capitol începe cu o scurtă anecdotă despre un discurs pe care
dovedit corectă. Rosen are darul de a te lua de mână şi de a te
Erickson a trebuit să-1 ţină fără să fi fost anunţat din timp, drept
insinua în prezenţa lui Erickson. Pare să nu existe niciun obstacol.
pentru care şi-a spus că nu era necesar să se pregătească, fiindcă
Am asistat o dată la un spectacol de înot subacvatic în Florida.
Publicul stătea într-un amfiteatru subteran, separat printr-un panou avea încredere în ideile şi experienţa adunate de-a lungul anilor.
de sticlă de un izvor calcaros. Apa era atât de limpede şi de Rosen subliniază această temă a încrederii în puterile stocate
transparentă, încât peştii care înotau aproape de panou păreau că subconştient, şi inserează apoi o scurtă vinietă, „Ninsoare slabă",
lunecă prin aer. remarcabilă prin simplitatea ei, despre o amintire din copilărie şi
Lectura cărţii de faţă mi-a provocat o experienţă similară, despre rememorarea momentului în care acea amintire a fost
poate pentru că Rosen ne face să percepem intens domeniul înregistrată. Povestirea este urmată de alte două pe aceeaşi temă.
relaţional care pentru Erickson însemna mediul lui natural. Primul Ultima este despre Erickson, care la patru ani încă nu vorbea, iar
rând din Capitolul 1 este o remarcă pe care Erickson a fâcut-o în mama lui le-a spus celor care se îngrijorau din pricina asta: „Când
prezenţa lui Rosen, şi se referă la natura subconştientului. Aşa va veni vremea, o să vorbească." Rosen intervine scurt şi ne spune
cum Erickson introduce în povestirile sale reminiscenţe, elemente că această povestire este potrivită pentru a fi folosită în cazul
din biografia personală, gânduri ciudate sau fapte neobişnuite, şi pacienţilor care abia învaţă să intre în transă.
Rosen introduce în comentariul său referiri la una sau la alta dintre Povestirea care urmează este pur şi simplu extraordinară. Se
întâlnirile cu Erickson, asocieri cu o anumită povestire şi modul în numeşte „Scărpinatul porcilor". Descrie perioada în care Erickson,
care el însuşi a folosit aceste povestiri lucrând cu pacienţii, oferind tânăr fiind, vindea cărţi pentru a se întreţine la colegiu. E vorba de
totodată, pe tot parcursul cărţii, explicaţii privind diversele tehnici momentul în care încearcă sâ-i vândă câteva unui fermier bătrân şi
ilustrate în relatări. Comentariul constituie însuşi domeniu} rela- ursuz. Bărbatul nu vrea să cumpere niciuna şi-i spune lui Erickson
ţional în care sunt proiectate povestirile. să-şi vadă de treabă. Fără să se gândească, Erickson ia de pe jos
în plus, Rosen ne lasă impresia că vorbeşte, nu scrie — o altă nişte scândurele şi începe sa scarpine pe spinare porcii pe care-i
asemănare cu Erickson —, iar stilul său este prietenos şi familiar. hrănea ţăranul. Acesta se răzgândeşte şi accepta să-i cumpere
Un stil simplu. Intenţionat sau nu, Rosen creează un cadru cărţile, fiindcă, spune el, „te pricepi să scarpini porcii".
suficient de neutru pentru a scoate în evidenţă veridici-
Povestirea este urmată de comentariul lui Rosen, care ne S-a stabilit că Erickson suferea de „şoc septic". A fost diagnosticată
precizează şi împrejurarea în care a auzit-o prima dată — după ce o infecţie cu streptococul beta, care luase forma de manifestare a
1-a întrebat pe Erickson de ce 1-a ales pe el să-i scrie prefaţa la unei peritonite. Pacientul nu mai reacţiona la dozele masive de
volumul Hypnotherapy. După ce i-a explicat care însuşiri ale lui antibiotice.
Rosen l-au determinat să-i încredinţeze scrierea acelui cuvânt S-au reunit toţi membrii familiei Erickson, de pe tot cuprinsul
înainte, Erickson a adăugat: „îmi place cum scarpini porcii." Statelor Unite. Este vorba despre o familie foarte unită şi
Acest fragment ne ajută să ne facem o idee despre bogăţia numeroasă, constând din patru fii şi patru fiice, împreună cu nepoţii
cărţii. Fiecare povestire este privită ca un obiect preţios dintr-o şi strănepoţii. Toţi i-au fost alături în timpul stării semicomatoase.
colecţie, încărcat de amintiri, iar Rosen împărtăşeşte cu cititorul Potrivit relatărilor lor, se pare că a murit aşa cum a spus mereu că-şi
sensurile diferite pe care acestea i le evocă, deopotrivă ca om şi doreşte — cu zâmbetul pe faţă, înconjurat dc prieteni şi de familie.
terapeut. Dacă aş fi şireată, ca acel ţăran, aş cumpăra cartea Avea şaptezeci şi opt
aceasta. Sidney Rosen se pricepe să scarpine porcii. de ani. -
în ceea ce priveşte funeraliile, Betty Erickson a spus: „Nu te da
LYNN HOFFMAN Institutul Ackerman de
peste cap să faci prea multe, Sid. Va fi o reuniune restrânsă. Ştiu că
Terapie a Familiei
sunt persoane care vor să organizeze manifestări comemorative în
N O T A E D I T O R U L U I diferite oraşe." Din fericire, am putut sa mă duc cu maşina până la
aeroportul din Salt Lake City şi să ajung în Phoenix după un zbor
scurt. Liniştea şi căldura acelei zile contrastau puternic cu frigul şi
vântul din zona de munte de unde tocmai plecasem.
A fost într-adevăr o reuniune restrânsă. Trupul lui Erickson
fusese incinerat, iar cenuşa urma să fie împrăştiată în vânt de pe
Squaw Peak. La slujba religioasă au vorbit patru oameni — Jeffrey
Zeig, Robert Pearson, Kay Thompson şi Ernest Rossi, îmi amintesc
comentariul final al lui Pearson: „Erickson şi-a asumat de unul
singur fundamentarea psihiatriei ca ştiinţă şi i-a depăşit pe toţi. Deşi
ei nu ştiu încă asta..." Recurgând la melodie şi la versuri, Rossi a
povestit visul care 1-a făcut sa se trezească plângând chiar înainte
Joi, 27 martie 1980, m-au sunat de la biroul meu din New York de a primi telefonul din Phoenix cu vestea morţii lui Erickson.
şi mi-au spus că Milton Erickson murise. Mă aflam într-o vacanţă După încheierea funeraliilor, Betty Erickson mi-a spus că are
la schi în Snowbird, Utah. M-am gândit mai întâi la Betty ceva pentru mine. Era vorba despre un schimb de scrisori între
Erickson, şi i-am telefonat. Am aflat că Milton îşi încheiase, ca de Erickson şi Salvador Minuchin. Minuchin îl întâlnise pe Milton
obicei, săptămâna de cursuri vineri, dăduse autografe pe doar cu o săptămână înainte ca acesta să moară. Erickson nu mai
douăsprezece cărţi, şi că sâmbătă se simţise oarecum obosit toată apucase să citească ultima scrisoare, la care răspunsese,
ziua. Duminică dimineaţă încetase brusc să mai respire. Betty conştiincioasă, soţia. Aceasta i-a cerut lui Minuchin permisiunea ca
eu să folosesc corespondenţa lor în cartea de faţă, iar Minuchin a
Erickson îi făcuse respiraţie artificială, şi începuse din nou să
avut amabilitatea să accepte.
respire. A fost ajutată de o echipă de paramedici care l-au dus la
lată cum începe ultima scrisoare: „întâlnirea mea cu dum-
spital, unde nivelul tensiunii arteriale sistolice a pacientului, în jur
neavoastră se înscrie în categoria experienţelor fundamentale, în
de patruzeci, nu a putut fi ridicat nici prin injectarea de dopaminâ.
viaţa mea, am cunoscut doar câţiva oameni remarcabili — niciodată de el; când era menţionat numele „Erickson", obişnuiau să
dumneavoastră sunteţi unul dintre ei." spună: „O, da, Erik Erikson?"
Şi continuă: „Am fost extrem de impresionat de felul în care Interesul pentru Milion Erickson a fost stimulat de lucrările lui
priviţi momentele simple şi le descrieţi în toată complexitatea lor, Jay Haley, care a studiat cu Erickson timp de şaptesprezece ani şi a
ca şi de încrederea dumneavoastră în capacitatea fiinţelor umane devenit apoi un nume de referinţă în domeniul terapiei de familie. în
de a valorifica un stoc de experienţe pe care nu ştiu că le posedă." ultimul timp, ideile lui Erickson au fost răspândite de lucrările şi
seminariile lui Richard Bandler şi John Grinder.
în timpul vizitei mele în Phoenix, din 1979, am fost invitat să Exista o listă lungă de candidaţi care doreau să participe la
dorm în cabana care se află chiar lângă biroul lui Erickson. Am întâlnirile de grup ţinute de Erickson. Tuturor celor care l-au sunat
profitat de ocazie pentru a cerceta cărţile din biblioteca sa şi am pe Erickson în ultimul său an de viaţă li s-a spus că lista de aşteptare
fost impresionat văzând că multe dintre ele îi fuseseră dăruite cu era mai mare de un an şi că nu se mai făceau rezervări decât după
dedicaţie de autorii lor, conţinând mesaje de recunoştinţă. Congresul Internaţional despre Hipnoza Ericksoniană, care urma să
Volumele abordau multe domenii — nu doar pe cele ale hipnozei aibă loc în Phoenix, în decembrie 1980.
şi psihoterapiei. De exemplu, erau acolo cărţi despre Gurdjieff, Când îi prezentam activitatea în faţa unui public specializat, cu
despre planificarea urbană şi despre literatură. Dedicaţiile demonstraţii asupra hipnozei, apelând uneori la înregistrări video,
autorilor pentru Erickson frizau adesea stări extatice — cum era, constatam că multă lume dorea să-1 viziteze pe Erickson. Cum
de pildă, acel „Vă mulţumesc că m-aţi învăţat diferenţa dintre pentru cei mai mulţi acest lucru era imposibil, m-ara întrebat ce
cunoaştere şi simplul fapt de a şti". aspect particular al învăţăturilor sale ar fi putut să le ofere cel mai
Pentru cei, asemenea mie, care urmăriseră lucrările lui bine, lor şi altora, sentimentul unui contact direct cu el, şi totodată
Erickson încă din anii 1940 şi 1950, era o bucurie să afle că, pe să redea esenţa abordărilor sale terapeutice.
măsură ce se apropia de optzeci de ani, era în sfârşit recunoscut ca Mi-am amintit de o conversaţie din 1978 între Erickson şi unul
valoare de un public tot mai numeros şi că tehnicile şi strategiile dintre psihiatrii care asistau la seminariile iui. La un moment dat,
sale vor fi de folos unui număr din ce în ce mai mare de oameni. Erickson se întorsese către psihiatru şi, zâmbind uşor, îl întrebase:
Desigur, în cercurile specialiştilor în hipnoză, Erickson era de „încă mai credeţi că terapia se rezumă la a spune poveşti?" Astăzi
mult recunoscut ca lider. El întemeiase American Society of este evident că, deşi terapia lui Erickson nu consta doar în „a spune
Clinical Hypnosis. în anii '50, a scris articolul despre hipnoză poveşti", relatarea a ceea ce eu numesc „povestirile sale didactice" a
pentru Encyclopaedia Britannica. Specialiştii îi solicitau adesea reprezentat unul dintre elementele majore ale terapiei sale.
sfaturile cu privire la tehnicile hipnotice şi la stările de conştientă în august 1979, Milton Erickson mi-a acordat permisiunea de a
modificate. Tot în anii '50, aplicase hipnoza în cazul Iui Aldous scrie o carte despre aceste „povestiri didactice". Până-n noiembrie
Huxley, cu care colaborase apoi la elaborarea studiului despre acceptase să fie coautorul volumului respectiv, iar contractul de
stările de conştientă modificate. Margaret Mead a studiat sub publicare l-am semnat cu circa trei luni înainte de moartea iui.
îndrumarea lui peste patruzeci de ani, devenind membră în Society „Povestirile didactice" sunt istorisiri pe care Milton Erickson ie-
of Clinical Hypnosis. în anii '40, revista Life luase în discuţie a spus pacienţilor şi studenţilor săi de-a lungul anilor. în ultimii şase
activitatea lui Erickson. în 1952, a fost un participant activ la ani de viaţă, s-a întâlnit cu grupuri de psihoterapeuţi aproape zilnic,
Conferinţele Macy, unde autorităţi precum Gregory Bateson, în şedinţe care durau, fără întrerupere, patru sau cinci ore, şi în care
Margaret Mead şi Laurence Kubie, eminentul psihanalist, au discuta despre hipnoză, terapie şi viaţă, folosind cu generozitate
dezbătut o serie de probleme ce au condus la fundamentarea „povestirile didactice".
domeniului ciberneticii.. Cu toate acestea, mulţi oameni care nu
erau specialişti, ba chiar şi mulţi psihoterapeuţi nu auziseră
Majoritatea numelor care apar în povestirile ce urmează au fost Jeffrey Zeig pentru generozitatea cu care mi-a oferit din timpul şi
modificate, cu excepţia celor ale membrilor familiei Erickson, din ideiie lui preţioase. Lui Betty Erickson i se cuvin mulţumiri
care m-au asigurat că nu au nimic împotrivă să le folosesc numele. speciale — pentru încrederea că nu voi trivializa activitatea soţului
în toată cartea, în afara cazurilor în care am specificat genul, am ei, pentru toate acele zile în care a revizuit manuscrisul şi poveştile
desemnat pacientul sau studentul prin pronumele „el", deoarece de familie şi pentru că a insistat asupra acurateţei, în cele mai mici
folosirea constantă a lui „el sau ea" ar fi fost obositoare. Iată un detalii.. Orice abatere de la standardele Domniei-Sale mi se poate
caz în care pronumele englezeşti nu s-au aliniat încă la nivelul imputa mie.
ridicat al conştientei noastre.
Adresez mulţumirile mele lui Elaine Rosenfeld, Dava SIDNEY ROSEN, M.D. New
Weinstein şi Joan Poelvoorde pentru ajutorul oferit la obţinerea York, 1981
materialului; lui Ernest Rossi pentru sprijin şi încurajare; lui
Şi vreau să alegi un moment din trecut când erai foarte, foarte mică.
Iar vocea mea te va însoţi. Vocea mea se va preschimba în vocea
părinţilor tăi, a vecinilor, prietenilor, colegilor de şcoală, tovarăşilor
dejoacă, profesorilor tăi. Şi vreau să te descoperi pe tine stând în sala de
clasă, o fetiţă care este foarte fericită dintr-un motiv anume, ceva ce s-a
întâmplat cu multă vreme în urmă, ceva ce ai uitat cu, multă vreme în
urmă.

Milton H. Erickson

Un om a vrut să ştie mai multe despre minte, însă nu din natură, ci


din marele său computer personal. L-a întrebat (fără îndoială, în cel mai
bun limbaj Fortran): „Procesezi că vei ajunge vreodată să gândeşti ca o
fiinţă umană?" Aparatul s-a pus pe treabă, pentru a-şi analiza propriile
deprinderi privind procesarea. în cele din urmă, a tipărit răspunsul pe o
foaie de hârtie, aşa cum fac aparatele de acest gen. Omul a dat fuga să
afle răspunsul şi a citit, foarte îngrijit tipărite, următoarele cuvinte:
„ASTA ÎMI ADUCE AMINTE DE O POVESTE."

Gregory Bateson, Mind and Nature


C A P I T O L U L I

Transformarea inconştientului

„Ceea ce nu înţelegi, Sid, este că cea mai mare parte din viaţa ta
este determinată în mod inconştient." Când Erickson mi-a spus
aceste cuvinte, am reacţionat ca mulţi dintre pacienţii mei atunci
când le spun acelaşi lucru. Intuiam că a vrut să spună că viaţa mea
era predestinată şi că nu puteam decât să sper că voi ajunge să
conştientizez tiparele inconştiente care erau ferm stabilite. Ulterior
însă, mi-am dat seama că inconştientul nu este neapărat
neschimbător. Toate experienţele de astăzi ne afectează deopotrivă
inconştientul şi conştientul. Dacă citesc ceva ce mă inspiră,
inconştientul meu a fost deja transformat. Dacă am o întâlnire cu o
persoană importantă pentru mine — inconştientul meu este
transformat. De fapt, valoarea pozitivă a oricărei psihoterapii se
bazează, în mod evident, pe capacitatea unei persoane de a se
schimba, în mare parte ca rezultat al întâlnirii cu o altă persoană
sau cu alte persoane.
In opinia mea, această transformare se produce în mod eficient
şi este permanentă atunci când terapeutul se concentrează asupra
modelării tiparelor inconştiente ale pacientului, care includ adesea
valorile şi cadrele de referinţă ale acestuia. Erickson împărtăşea
acest punct de vedere. Către sfârşitul vieţii, el a conceput o
modalitate foarte eficientă pentru a realiza acest scop —
seminariile sale didactice.
20 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Transformarea inconştientului 12
Ultima dată când ne-am întâlnit, mi-a explicat cum se con- se menţine la distanţă atât de neliniştile pacientului, cât şi de
turase această metodă de abordare. • insistenţa făţişă a terapeutului.
— Trebuia să petrec prea mult timp cu un singur pacient. în opinia lui Erickson, transa este starea în care învăţarea şi
Preferam să învăţ mai mulţi oameni cum să gândească, cum să facă deschiderea către schimbare au cele mai mari şanse să se producă.
faţă problemelor cu care se confruntă. Primeam teancuri de scrisori Ea nu se referă la o stare de somnolenţă indusă. Pacienţii nu sunt
în care îmi spuneau: „Mi-aţi schimbat radical maniera de a-mi trata „anesteziaţi" de către terapeut, nici nu sunt privaţi de capacitatea de
pacienţii." Am mulţi pacienţi, dar îi văd mai rar. Tratez mai mulţi autocontrol şi conduşi de voinţa altei persoane. Transa este, de fapt,
pacienţi, şi îi tratez într-un timp mai scurt. o stare naturală, pe care o experimentăm cu toţii. Cele mai familiare
L-am întrebat: experienţe ale noastre survin atunci când visăm cu ochii deschişi,
— Şi ăsta este rezultatul faptului că... ? Mi- dar stări de transă pot să apară şi atunci când medităm, ne rugăm
a răspuns: sau practicăm anumite exerciţii — ca joggingul, de pildă, care a
— Rezultatul faptului că ei vin aici şi mă lasă să le spun fost numit şi „meditaţie în mişcare". în astfel de situaţii, suntem
poveşti. După care se duc acasă şi îşi schimbă maniera de conştienţi de acuitatea experienţelor lăuntrice mentale şi senzoriale,
abordare. iar stimulii externi, precum sunetele şi mişcarea, sunt mai puţin
în mod evident, faptul că „ei vin aici şi mă lasă să le pun importanţi.
poveşti" implică aşteptări şi comunicarea pe multiple planuri. De In transă, pacienţii înţeleg adesea, pe cale intuitivă, semnificaţia
exemplu, probabil că oricine a petrecut ceva timp în compania lui viselor, a simbolurilor şi a altor forme de exprimare a
Erickson a experimentat niveluri diferite ale transei hipnotice. în inconştientului. Ei se apropie mai mult de ceea ce Erickson a numit
stare de transă, cu aşteptări pozitive, suntem deschişi la maximum „învăţare inconştientă", care se ocupă în mai mică măsură de
pentru mesajele şi influenţele transmise de povestirile gânduri şi preocupări. Ei pot sa accepte sugestiile hipnoterapeutului
ericksonienc. Erickson considera că, dacă ascultătorul „uită" o cu un spirit critic diminuat, dar, dacă aceste sugestii intră în conflict
poveste — dezvoltă o amnezie în acest sens —, efectul ei poate fi cu valorile pacientului, acceptarea nu se va produce sau va fi una
şi mai puternic. temporară. Amnezia poate să fie prezentă într-un moment al
Atunci când „spunea poveşti", fără îndoială că Erickson urma o experienţei de transă sau pe tot parcursul acesteia, însă reprezintă
tradiţie străveche. Din timpuri imemoriale, poveştile au fost un aspect esenţial al transei.
folosite ca mijloc de transmitere a valorilor culturale, etice şi Ajutând un pacient să intre în transă, terapeutul îi captează
morale. O pilulă amară poate fi înghiţită mai uşor dacă este atenţia şi i-o direcţionează în interior, conducându-1 către
învelită într-o crusta dulce. O predică morală severă poate să fie autoanaliză şi reacţie hipnotică. Reacţia hipnotică, corelată
respinsă, dar sfaturile şi îndrumările devin acceptabile atunci când deopotrivă cu nevoile şi aşteptările pacientului şi cu îndrumarea
sunt incluse într-o povestire spusă într-o manieră provocatoare, terapeutului, derivă din „vastul bagaj de învăţături" al pacientului.
amuzantă şi interesantă. In acest scop, povestirile lui Erickson Pentru a obţine această reacţie, sugestiile terapeutice pot să fie
utilizează multe strategii narative eficiente, inclusiv umorul şi indirecte, disipate într-o conversaţie obişnuită sau într-o povestire
inserarea unor informaţii interesante, cum sunt unele aspecte interesantă. Câteva abordări utile,
medicale, psihologice şi antropologice mai puţin cunoscute.
Sugestiile terapeutice sunt întreţesute în povestiri al căror conţinut
20 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Transformarea inconştientului 13
specifice, au fost descrise în Hypnotherapy, scrisă de Erickson Explicaţia lui Erickson pentru aceste schimbări permanente este
în colaborare cu Ernest Rossi. . - că ele au survenit în contextul „hipnozei", pe care o defineşte ca
Terapeutul este atent la schimbările subtile care indică „atenţia fiind „evocarea şi utilizarea învăţăturilor sub-conştiente". Când
de reacţie" a pacientului. Ea include aplatizarea expresiei faciale, terapeutul este capabil, cu sau fără a recurge la povestiri, să-şi ajute
privirea fixă, absenţa mişcărilor de clipire a pleoapelor şi o pacientul să ia contact cu propriile sale resurse neutilizate,
imobilitate aproape totală. Când se observa acest ansamblu de respectivul pacient are toate şansele să încorporeze în
elemente, terapeutul poate presupune, fără teama de a greşi, că comportamentul său acele cunoştinţe uitate. Rezultatul poate fi, de
pacientul a intrat într-o transă uşoară. Atunci poate să-i ofere o multe ori, un comportament mai constructiv şi asertiv.
sugestie sau, pur şi simplu, să-i spună ceva de genul: „Asta e. în ce fel este acest proces diferit de „spălarea creierului"? Poate
Rămâi aşa", ştiind că, probabil, pacientul se confruntă cu un că diferenţa fundamentală este că, în absenţa consolidării culturale,
material din inconştient. „spălarea creierului" tinde să piardă teren. în timpul Războiului din
Povestirile urmează adesea tipare arhetipale, ca acelea din Coreea, de pi'idă, mulţi prizonieri americani supuşi acestei
basme, din naraţiunile biblice sau din miturile populare. Ca şi în proceduri au fost determinaţi să accepte convingeri antiamericane.
mituri, multe dintre ele includ tema unei căutări. Poate că Ba chiar au fost mii care voiau să rămână în China comunistă, în
îndeplinirea uneia dintre sarcinile trasate de Erickson nu are loc să se întoarcă acasă. Totuşi, după ce au fost repatriaţi, se pare că
dramatismul eroic al mitului Lânii de Aur, dar zbuciumul lăuntric cei mai mulţi dintre ei, dacă nu toţi, au revenit la convingerile
şi sentimentul împlinirii sunt asemănătoare. în plus, multe dintre anterioare.
povestirile sale au ceva tipic american, cu deosebire cele care se Intervenţiile lui Erickson aveau toate şansele să conducă la
referă la propria familie. Din acest motiv, Erickson a fost numit un schimbări de natură asertivă, care generau, la rândul lor, alte
erou popular american. schimbări. Poate că acest lucru se întâmpla pentru că toate aceste
Cu toate acestea, cineva se poate întreba cum îl ajuta pe un schimbări erau orientate în direcţia evoluţiei şi a „deschiderii".
pacient ori pe un discipol faptul că ascultă o poveste, chiar în stare Desigur, era de aşteptat ca ele să fie mai eficiente într-o cultură care
de transă hipnotică. în multe privinţe, efectul este similar susţine filozofia lui Erickson — că individul este important, că el se
entuziasmului pe care îi simţim după ce am văzut un film bun. în poate perfecţiona şi că fiecare dintre noi are posibilităţi unice de
timpul filmului, mulţi dintre noi intră într-o stare de conştientă dezvoltare.
modificată. Ne identificăm cu unul sau mai multe dintre personaje,
şi plecăm trans-formaţi*. Acest sentiment este însă de scurtă durată Transformarea intrapsihică
— zece, cel mult cincisprezece minute. în schimb, oamenii se
trezesc, mulţi ani mai târziu, că-şi amintesc de una dintre Aşa cum am menţionat, inconştientul nostru poate fi influenţat
povestirile lui Erickson. Este posibil ca atitudinile şi de un input pozitiv. Colaborarea cu un psihoterapeut ca Erickson,
comportamentul lor să fi fost schimbate pentru totdeauna. care este tonic şi adept a! schimbării, poate constitui ea însăşi un
input pozitiv. Adăugarea „povestirilor didactice" întăreşte,
îmbogăţeşte şi direcţionează acest input pozitiv. Relatându-le,
Erickson vine cu informaţii noi, evocă sentimente
* Joc de cuvinte bazat pe omofonia dintre adjectivul transformed = „transformat" şi
sintagma trance-formed = „format prin transă" {n. tr. ).
24 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Transformarea inconştientului 14
noi şi prescrie experienţe noi. Unui pacient care se zbate de ani de fir de iarbă are o altă nuanţă de verde?", şi atunci m-am uitat cu
zile într-o viziune despre viaţă îngustă şi împovărată de vinovăţie atenţie la iarbă. într-adevăr, aşa era! Toată ziua aceea m-am plimbat
îi poate fi prezentată, prin intermediul acestor povestiri, filozofia pe acolo cu ochii mult mai deschişi decât de obicei.
ericksoniană, care celebrează viaţa şi este tolerantă. Aceste Multe dintre povestirile lui Erickson par să implice interacţiuni
perspective ajung la el pe multe planuri, inclusiv prin inconştient. şi chiar manipulări între oameni. S-ar putea crede că el îi învaţă pe
Ele îi pot fi prezentate pacientului deopotrivă în stare de veghe şi oameni cum să manipuleze alţi oameni. Or nu aceasta este intenţia
în stare de transă. Pacientul descoperă astfel că nu e nevoie să se povestirilor, sau efectul lor, care se manifestă preponderent prin
bazeze doar pe propriile tipare de gândire, circulare şi fixe. El nu transformări interioare. Mulţi oameni care au ascultat aceste
este nevoit „să se descurce" cu propria filozofie limitată şi cu povestiri descoperă că se comportă mai liber şi mai creativ. Este
propriile tipare mentale limitate. In parte şi prin intermediul evident că acest lucru se datorează transformărilor intrapsihice.
acestor povestiri, el devine conştient de posibilităţile noi, pe care Putem înţelege mai bine aceste transformări dacă vedem povestirile
este liber să le accepte sau să le respingă atât în plan conştient, cât şi personajele din ele ca reprezentând structuri psihice interne. De
şi inconştient. pildă, părinţii din povestiri pot reprezenta îndrumători, surse de
Uneori, pacientul se va identifica cu un personaj dintr-o dragoste şi sprijin, ori surse de îndrumare iraţională. De multe ori, ei
povestire sau cu Erickson însuşi — maestrul care poate să facă reprezintă surse ale forţei coercitive iraţionale. Un copiJ dintr-o
faţă cu succes provocărilor dificile. Astfel, ajunge să trăiască un povestire poate să reprezinte copilul din noi — lipsit de experienţa,
sentiment de împlinire. Acest sentiment de împlinire îi permite să dornic să înveţe, dar neştiind cum, spontan, dar ignorant, cu un
abordeze o situaţie cu mai multă încredere. Un exemplu potrivit în repertoriu de comportamente şi reacţii limitat. Când cititorul se
acest sens îl constituie tratamentul dis-funcţiilor sexuale, cum ar fi transpune în acest copil, există şanse ca el să se simtă plin de
ejacularea precoce. Când un pacient este capabil să trăiască speranţă auzind cum copilul depăşeşte blocajele care îl împiedicau
experienţa satisfacţiei sexuale în stare de transă hipnotică, să evolueze şi să se simtă liber.
terapeutul adaugă setului său de amintiri personale sentimentul Unele transformări intrapsihice pot să fie determinate de
succesului şi aşteptarea legată de succesele viitoare. procesul de repareniing*. Erickson a folosit acest concept într-un
Desigur, nu toate povestirile lui Erickson, şi în mod cert nu sens mai amplu decât Jacqui Lee Sen iff în cartea sa Transactional
toate părţile din toate povestirile, îşi propun să adauge în Analysis of Psychosis. Erickson aplică termenul metodei sale de
inconştient astfel de inputuri pozitive. Unele au scopul de a răscoli înlocuire a interdicţiilor „parentale" de odinioară cu idei noi, pe care
şi de a aduce la suprafaţa conştientei sentimente precum cel al le induce prin intermediul sugestiilor posthipnotice.
apatiei, al unui blocaj sau al lipsei de sinceritate. Ascultătorul este Aceste sugestii posthipnotice pot fi facilitate de o frază pe care
astfel nevoit să-şi sondeze resursele inconştiente pentru a Erickson o includea adesea în inducţiile sale hipnotice: „Şi vocea
îmbunătăţi situaţia. Sau poate să găsească susţinere emoţională şi
intelectuală într-o altă povestire ericksoniană. * Repareniing (căutarea unor părinţi noi) este o metodă terapeutică ce-şi propune „să
Rememorarea unei singure fraze dintr-o povestire a lui vindece copilul din noi". Ea implica tratarea problemelor cauzate de atitudinea extrem de
critică a părinţilor sau de abuzurile sexuale suferite de către copil din partea acestora şi
Erickson poate schimba starea de spirit a unei zile întregi.
recurge la o serie de strategii care implică afirmarea de sine, exteriorizarea
Asta mi s-a întâmplat mie însumi în timp ce mă plimbam pe lângă resentimentelor, iertarea de sine şi eliberarea de povara ruşinii sau a vinovăţiei ( n . ir. ).
o pajişte. Brusc, mi-a răsunat în minte propoziţia: „Ştiaţi că fiecare
24 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Transformarea inconştientului 15
mea te va însoţi oriunde vei merge." Această frază i-a permis să
menţină contactul cu pacientul aflat în transă, indiferent cât de Rapoartele de caz ale lui Erickson par să prezinte adesea soluţii
profundă era regresia acestuia, servind totodată drept indiciu magice, iar unii au manifestat o reacţie de neîncredere faţă de ele.
pentru sugestiile posthipnotice. O altă expresie cu valoare de Alţii au impresia că sunt relatări fictive — scrise şi prezentate într-o
sugestie poate fi: „Vei vedea o pată de culoare." Ulterior, la mult formă interesantă, dar totuşi fictive. Din ce am observat personal
timp după şedinţa terapeutică, de câte ori pacientul vedea o pată de privindu-I pe Erickson în timp ce lucra cu pacienţii, pot să confirm
culoare, era de aşteptat ca el să reacţioneze la alte sugestii că cel puţin unele dintre relatările sale nu sunt fictive. De fapt, eu
posthipnotice corelate cu sugestia „petei de culoare". Aceste sunt convins că toate sunt reale şi că au fost publicate doar în
sugestii puteau să includă interdicţii şi puncte de vedere, care erau vederea unei prezentări mai atrăgătoare şi poate mai spectaculoase
apoi „auzite" (frecvent prin vocea lui Erickson) ca vocea unui decât se obişnuieşte în majoritatea rapoartelor clinice. Unele
părinte, prin introiecţie, sau a supraeului. Această introiecţie a persoane, care chiar cred că Erickson a reuşit să inducă transformări
vocii terapeutului se poate manifesta în orice tip de psihoterapie, reale şi spectaculoase în rândul pacienţilor, discipolilor şi al altor
terapeuţi, susţin totuşi că aceste rezultate au fost probabil obţinute
dar este mai probabil să se producă atunci când pacientul se află în
datorită charismei speciale a lui Erickson, care nu le putea fi
transă hipnotică. O posibilă explicaţie pentru acest fenomen a fost
transmisă altor terapeuţi. Totuşi, în ultima vreme, s-au făcut
dată de Lawrence Kubie la o întrunire a Asociaţiei Americane de
încercări de a studia strategiile sale de comunicare într-o manieră
Psihanaliză. Dr Kubie a observat că în transa hipnotică diferenţa
mai analitică.
dintre psihoterapeut şi subiect este abolită. Subiectul aude vocea
in Uncommon Therapy, Jay Haley subliniază acest aspect
hipnotizatorului ca şi cum ar veni dinlăuntrul capului său — ca pe
strategic. El a definit „terapia strategică" drept una în care
vocea lui interioară. Acest lucru era adevărat în cazul lui Erickson.
„terapeutul iniţiază ceea ce se petrece pe parcursul terapiei şi
Vocea lui devenea voce ta, şi vocea lui te însoţea, oriunde te-ai fi
concepe o abordare specifică pentru fiecare problemă". Haley arată
aflat. că Erickson nu foloseşte metaforele numai ca mijloc de comunicare
Evident, cea mai bună modalitate de a surprinde impactul cu pacienţii, ci „intervine în metaforă pentru a de termina
deplin al acestor povestiri ar fi să le prezentăm pe bandă video sau transformarea". El observă că Erickson evită interpretările, deoarece
cel puţin pe bandă audio. Oamenii ar înţelege mai bine cât de consideră că „interpretările tipice «de fineţe» legate de ceea ce ne
importante erau la Erickson schimbările de voce, pauzele, poziţia comunică subconştientul simplifică lucrurile până la absurd, ca şi
corpului şi semnalele nonverbale. Din păcate, în momentul de faţă cum ai rezuma într-o frază o piesă de teatru a lui Shakespeare".
dispunem de puţine înregistrări video. Iar acurateţea înregistrărilor Haley a subliniat, de asemenea, că printre caracteristicile principale
audio lasă de dorit. Apariţia povestirilor în formă tipărită ne oferă ale terapiei
însă avantajul că ele devin astfel mai uşor accesibile pentru a fi
studiate şi analizate.

Interpretarea strategiilor terapeutice ale lui


Erickson
16 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI___________________________ ____________Transformarea inconştientului 29
f
17 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI___________________________ ____________Transformarea inconştientului 29
ericksoniene.se numără explorarea inconştientului; anecdotele pot fi folosite Anton Mesmer a fost primul
„încurajarea atitudinii de (4) procesarea inconştientă pentru a depăşi rezistenţa care a folosit termenul
rezistenţă", „furnizarea unei şi (5) reacţia hipnotică. naturală la schimbare; (5) „raport" cu referire la
alternative mai proaste", Fiecare etapă conduce la anecdotele pot fi folosite terapie). Majoritatea
„încurajarea unui răspuns următoarea. Rossi şi pentru a controla o relaţie; terapeuţilor, indiferent de
prin provocarea unor coautorul cărţii, Erickson (6) anecdotele modelează „şcoala" din care provin, vor
frustrări", „sădirea unor însuşi, şi-au denumit flexibilitatea; (7) anecdotele fi de acord că acest raport,
idei", „amplificarea unei abordarea „metodă pentru pot crea confuzie, „relaţia me-dic-pacient", are
deviaţii" şi „prescrierea utilizarea hipnotera-piei". în încurajând reacţia hipnotică; o importanţă covârşitoare. O
simptomului". cărţile menţionate, ca şi în (8) anecdotele fixează o relaţie terapeutică puternică
Bandler şi Grinder, cu lucrările lui Watzlawick, amintire — „ele conferă îl face pc pacient să se simtă
abordarea lor The Language of Change şi ideii prezentate un caracter înţeles, în siguranţă şi
„neurolingvistică", au Change, se discută teza memorabil". protejat. Având acest sprijin,
interpretat maniera de potrivit căreia Erickson ar el se poate aventura
comunicare cricksoniană comunica folosindu-se de Transpunerea deopotrivă în universul
până în cele mai mici emisfera dreaptă a lăuntric şi în cel exterior cu o
povestirilor didactice
detalii. Ei au remarcat, do creierului, cu tendinţa mai mare încredere şi mai
în terapie
pildă, tendinţa lui Erickson acesteia de a acţiona pregătit să-şi asume riscuri.
de a „marca" sugestiile pe preponderent în termenii Una dintre cele mai Tipul de „cunoaştere" la
care le inserează într-o proceselor primare, ai importante şi mai utile care ne referim aici este
povestire. Această limbajului arhaic, ai strategii ale lui Erickson s-ar diferit de modul obişnuit în
„marcare" se face, de emoţiilor, spaţiului şi formei putea numi „citirea minţii". care un terapeut analitic
exemplu, prin pauze, prin (i.e., imagini). Observând cu atenţie ajunge să aibă cunoştinţe
schimbarea poziţiei sau a Jeffrey Zeig, în cartea A pacientul şi oglindindu-i „despre" pacient. De fapt,
tonului. Ea se poate realiza Teaching Seminar with comportamentul şi reacţiile, pentru Erickson nu era
şi inserând numele Milton H. Erickson, Erickson îi dă acestuia necesar să strângă prea multe
pacientului înainte de menţionează câteva dintre senzaţia că îi sunt citite informaţii despre trecutul
sugestia „marcată". avantajele folosirii anec- gândurile şi că el îl cunoaşte unui pacient sau chiar despre
Ernest Rossi, în dotelor în terapie, după cum cu adevărat. Acest tip de simptomele acestuia. Există
Hypnotic Realities şi în urmează: (1) anecdotele sunt „cunoaştere" conduce la o o oarecare doză de adevăr în
Hypnotherapy, a împărţit inofensive; (2) anecdotele relaţie foarte apropiată. teoria conform căreia
inducţiile hipnotice şi obligă la reacţie; (3) „Raportul", care este cunoaşterea sa era una de tip
formele indirecte de anecdotele promovează imperios necesar în toate „intuitiv", dar numai dacă
sugestie utilizate de independenţa: individul tipurile de psihoterapie, pare înţelegem că intuiţia lui
Erickson în cinci etape: (1) trebuie să atribuie un sens să se formeze mai repede în Erickson se întemeia pe ani
captarea atenţiei; (2) mesajului şi apoi să ajungă terapia hipnotică decât în întregi de observare atentă şi
dezactivarea cadrelor de la o concluzie dedusă pe oricare alte forme de minuţioasă. Observaţiile lui
gândire şi a sistemelor de cont propriu sau la o acţiune psihoterapie. (în acest sens, aveau în vedere nu doar
convingeri obişnuite; (3) întreprinsă voluntar; (4) este interesant faptul că chestiuni simple, precum
18 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI___________________________ ____________Transformarea inconştientului 29
mişcările corpului, Aşa cum se afirmă în aşa cum îi spunea Erickson v
respiraţia şi pulsul (detec- lucrarea Hypnotherapy, nurorii sale, „Cookie": „Mai e
tabil în zona gâtului), ci şi Erickson a aplicat principiile întâi, modelezi lumea d
reacţiile pacientului în timp de captare a atenţiei pacientului. Apoi, modelezi e
ce asculta o povestire. De pacientului prin intermediul lumea pacientului conform ţ
exemplu, dacă pacientul se surprizei, şocului, îndoielii modelului de viaţă." i
încorda într-un anumit şi confuziei, alături de uti- Următoarea povestire, ,
moment al povestirii, era un lizarea din plin a „Plăcere perversă", ne oferă l
indiciu că fusese atins un implicaţiilor, întrebărilor, un exemplu în acest sens. -
punct important. Erickson calambururilor şi umorului. Plăcere perversă a
putea apoi să recurgă la o Fiecare povestire are o m
altă povestire sau s-o structură şi un subiect, ade- O femeie la vreo
dezvolte pe cea în curs într- sea cu un final surprinzător. treizeci de ani a venit şi r
o manieră care să amplifice Povestirile converg spre un mi-a spus: ă
reacţia pacientului. în felul punct culminant, urmat de — s
acesta, povestirile nu au un sentiment de uşurare sau p
doar o funcţie terapeutică, de reuşită. Folosirea N u
ci şi una de diagnosticare. povestirilor didactice u n
Povestirile didactice au demonstrează un principiu s
fost întotdeauna folosite şi pe care Erickson 1-a c :
trebuie aplicate întotdeauna conturat în Hypnotic r — Asta-i ceea ce
în corelaţie cu alte principii Realities, şi anume: Când vă e presupuneţi dumneavoastră,
ale terapiei cricksonienc. confruntaţi cu o problemă d vreţi să auziţi şi varianta
Printre aceste principii se dificilă, daţi-i o reprezentare mea?
numără cele menţionate de interesantă. Ulterior, vă c
— Ei, bine, a continuat
Haley, dar şi altele, cum ar puteţi concentra asupra ă
ea, nu merit atenţia
fi prescrierea simptomului, acestei reprezentări, dumneavoastră. Când aveam
utilizarea rezistenţei şi ignorând eforturile v
şase ani, tata m-a molestat
reîncadrarea. Sunt prescrise istovitoare pe care le r
sexual, şi de la şase până la
diverse activităţi, chiar implică." Mai întâi, e
şaptesprezece ani m-a folosit
sarcini dificile. identificaţi o reprezentare ţ
ca obiect sexual, cu
Transformarea se produce interesantă în reacţiile şi i
regularitate, de mai multe ori
ca urmare a interacţiunii simptomele pacientului. pe săptămână. Şi de fiecare
dintre aceste activităţi şi Selectaţi apoi una sau mai s
ă dată când o făcea, eu eram
transferul psihic interior, în multe povestiri care vă pun copleşită de frică. Eram
contextul unei relaţii strânse la dispoziţie mai întâi un paralizată de spaimă. Mă
şi bazate pe încredere între model analog reprezentărilor m
ă simţeam murdară, inferioară,
medic şi pacient. pacientului, apoi o penibilă, ruşinată.
reprezentare mai bună. Sau,
19 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI___________________________ ____________Transformarea inconştientului 29
La şaptesprezece ani, m- nevoie de mâncare şi de un într-un obiect care atârna chiar nu putea suferi bărbaţii.
am gândit că am suficientă acoperiş deasupra capului. neajutorat. Dar eu folosisem şi cuvântul
forţă ca să fug, am muncit Sexul a fost o experienţă Iar vaginul „plăcere".
şi m-am întreţinut singură cumplită. Un penis este atât dumneavoastră poate găsi o Când Erickson mi-a
până am terminat liceul, de dur şi pare aşa de plăcere perversă în a-l relatat această povestire, eu
crezând că asta îmi va ameninţător. Am ajuns iar reduce la nivelul unui obiect am venit cu următorul
readuce respectul de sine, paralizată de spaimă şi care atârnă neajutorat. comentariu: „Felul în care ai
dar nu s-a întâmplat aşa. pasivă. Şi a fost o experienţă Schimbarea de expresie descris penisul aceia întărit
Apoi am sperat că o dureroasă şi oribilă. 1-a făcut să pară foarte
de pe faţa ei a fost
diplomă de licenţă va reuşi Bărbatul acela s-a plictisit atrăgător — şi provocator.
remarcabilă. Mi-a zis:
să facă asta. M-am de mine, şi atunci am Fiindcă a fost vorba şi de
— O să mă întorc la Los seducţie verbală. E ca şi cum
întreţinut singură la colegiu. început sa trăiesc cu altul. Şi
Angeles, dar pot să trec iar ai fi penetrat-o verbal şi în
Mă simţeam ruşinată, tot aşa, iar acum am venit la
pe la dumneavoastră peste o imaginaţie."
inferioară, indecentă. dumneavoastră. Ma simt ca
Trăiam un sentiment lună? Prima parte a povestirii,
un gunoi. Un penis în
cumplit de dezamăgire. M- — Desigur, i-am care se termină cu „nu merit
erecţie mă înspăimântă,
am gândit că, poate, o devin neajutorată, moale şi răspuns. toate astea", reprezintă o
diplomă de master îmi va pasivă. Sunt atât de fericită A revenit după o lună şi modelare a lumii pacientului.
da sentimentul de respect de când bărbatul termină. mi-a spus: Dacă această povestire îi este
sine, dar n-a fost aşa. Şi, cât Cu toate acestea, trebuie — Aţi avut dreptate! M- spusă unei paciente care a
au durat colegiul şi studiile să trăiesc mai departe. am culcat cu un bărbat şi am încercat fără succes să-şi
postuniversitare, mi s-au tot Trebuie să-mi cumpăr haine. găsit o plăcere perversă în a- depăşească ura de sine prin
făcut propuneri indecente. l face să se simtă neajutorat. intermediul unor trans-
Trebuie să am un adăpost;
Ceea ce dovedea că nu Nu mi-a trebuit mult, şi mi-a formări exterioare (obţinerea
numai că nu merit toate
meritam să mă bucur de plăcut la nebunie. Apoi am titlurilor academice, faptul
astea.
respect de sine. Apoi m-am încercat cu altul. S-a că s-a lăsat folosită de
l-am spus:
gândit să mă înscriu la întâmplat acelaşi lucru. A oameni) şi dacă femeia este
-— E o poveste tristă; ameninţată de un stimul
doctorat, dar bărbaţii urmat altul. Şi e de-a dreptul
dar partea cu adevărat tristă fobie (reprezentat, de
continuau sa-mi facă încântător! Acum vreau să-
e că sunteţi proastă! îmi exemplu, de „un penis
propuneri indecente. Atunci mi iau doctoratul şi să mă
spuneţi că vă temeţi de un întărit, ameninţător"), există
am renunţat şi am devenit specializez în consiliere, iar
penis îndrăzneţ, în erecţie, şansa, cel puţin la nivel
prostituată în toată regula. între timp o să aştept să
întărit — ceea ce e o prostie! inconştient, ca ea să
Numai că asta nu e deloc apară bărbatul alături de
Ştiţi că aveţi vagin; şi eu o recunoască existenţa unei
bine. Iar un bărbat s-a oferit care să vreau să trăiesc.
ştiu. Iar un vagin poate asemănări între povestire şi
să mă lase să locuiesc cu el. O făcusem proastă. Aşa
primi cel mai mare, mai propriul său modei despre
Ei, bine, am fost de acord, îi captasem cu adevărat
îndrăzneţ şi mai hotărât lume.
pentru că o femeie are atenţia. Şi apoi îi spusesem:
penis, transformându-1 apoi Etapa a doua, „modelarea
„Plăcere perversă." Iar ea
lumii pacientului conform
20 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI___________________________ ____________Transformarea inconştientului 29
modelului de viaţă"', se este „prostească" (iar ea este de incest, ci pot să includă până la forţele pe care le
realizează după ce Erickson obişnuită să se perceapă ca spaime fobice, situaţii simţim că exercită o presiune
reuşeşte să capteze atenţia fiind proastă). Propoziţia „Şi generatoare de anxietate sau asupra noastră şi să ne
pacientului. Cu siguranţă, penisul acela îndrăzneţ, probleme legate de aser- bucurăm de plăcerea
dacă auzim pe cineva întărit poate să vă penetreze tivitate. Metaforele din procurată de preluarea
relatând această povestire, vaginul" este o sugestie această povestire furnizează controlului şi de neutra-
atenţia ne va fi atrasă de posthipnotică. Atunci când multe „cârlige" de care pot lizarea lor?
introducerea spectaculoasă va fi urmată, îi va reaminti fi prinse problemele ce ţin Un terapeut care
şi şocantă. Atenţia e pacientei o perspectivă oare- de asertivi-tate, furie şi utilizează povestirile
garantată prin folosirea cum maternă, ludică asupra neajutorare. didactice ale lui Erickson
unor cuvinte precum penisului până nu demult „Plăcere perversă" este poate să experimenteze o
„vagin", „penis îndrăzneţ, ameninţător — acel „penis un excelent exemplu despre diminuare a propriei sale
în erecţie, întărit" şi îndrăzneţ,. întărit" pe care cum poate fi folosită anxietăţi obişnuite. în felul
„proastă". Erickson 1-a ironizat prin reîncadrarea pentru a acesta, el va putea să se
Modelarea conform repetarea sintagmei. transforma un sentiment de concentreze mai bine asupra
modelului de viaţă nu se Ultima etapă, una neajutorare pasivă într-unui problemei care i se prezintă
realizează doar prin rafinată,, a reîncadrării de control activ. Ea — să-1 ajute pe pacient să
conţinutul sugestiilor pentru pacient este demonstrează totodată fie mai deschis, să găsească
cricksoniene, ci şi prin exprimată prin enunţul: „Iar modul în care reîncadrarea soluţii originale şi cadre de
atitudinea iui relaxată şi vaginul dumneavoastră poate fi utilizată pentru a referinţă noi. Simplul fapt că
plină de umor atunci când poate găsi o plăcere ajuta pacientul să treacă în deţine un repertoriu de
reformulcază şi perversă în a-l reduce la postura de „superioritate". povestiri îi poate da
reîncadrează problema şi nivelul unui obiect care Deşi pacienta şi-a subliniat terapeutului un sentiment de
prezintă apoi o modalitate atârnă neajutorat." teama şi neajutorarea, control, de putere şi de
reîncadrată de a lua în Pentru cititor, etapa Erickson a înţeles că ea avea competenţă. De asemenea,
considerare finală a modelării conform şi resentimente puternice la când citeşte sau spune o
comportamentul afişat de modelului de viaţă o adresa bărbaţilor. El a povestire de-a lui Erickson,
pacientă, în încercarea constituie hotărârea de a se stabilit o legătură între terapeutul poate intra el
acesteia de a „trăi". vindeca, pe care, în cazul de aceste resentimente şi un însuşi în transă, fie în urma
Problema — teama de faţă, Erickson îi cere să o potenţial sentiment de asocierilor pe care le
bărbaţi şi ura de sine — este descrie. Când el sau alt- plăcere, şi a creat sintagma stabileşte între el şi Erickson,
reformulată prin enunţul: cineva spune această foarte sugestivă „plăcere .fie datorită „efectului hip-
„îmi spuneţi că vă temeţi de povestire, ni se induce perversă". notic" intrinsec al povestirii.
un penis îndrăzneţ, în speranţa că problemele de După ce am citit această în stare de transă, terapeutul
erecţie, întărit." Cuvântul acest fel se pot rezolva. Aşa povestire, vom fi mai nu doar că va deveni mai
„temeţi" îi concentrează cum am sugerat, înclinaţi să ne recunoaştem puţin anxios., ci va fi mai
frica, nu doar de bărbaţi, ci „problemele de acest fel" nu resentimentele şi să ne deschis faţă de propriile
şi de viaţă. I se spune se limitează la aria asumăm responsabilitatea? asocieri inconştiente. Prin
categoric că această frică dificultăţilor sexuale cauzate Vom fi în stare să ajungem urmare, va putea sâ-1 ajute
21 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI___________________________ ____________Transformarea inconştientului 29
mai bine pe pacient să-şi treizeci de ani, venise la
domine anxietăţile, să-şi mine trimis de soţia lui.
exploreze potenţialul Aceasta citise despre
lăuntric şi să găsească tehnicile de tratament ale lui
modalităţi diferite de Erickson şi credea că
raportare la situaţie. puteam să-1 ajut pe soţul ei
Am descoperit că cea să-şi depăşească
mai bună metodă prin care incapacitatea pe termen lung
un terapeut poate selecta de a se trezi la o oră
povestirile o constituie rezonabilă. De când era elev
propriile sale asocieri în clasa a zecea la Yeshiva,
libere. Nu mă refer doar ia nu putuse niciodată să se
asocierile libere de tip trezească mai devreme de
cognitiv, ci şi la reacţiile ora 11 sau 12. Din această
corpului, la emoţii, cauză, nu-şi putuse păstra
percepţii şi, în mod nicio slujbă, dar se adaptase
deosebit, la asocierile de destul de bine ritmului unei
imagini, lată un exemplu afaceri familiale. Era
despre cum am folosit eu căsătorit de aproximativ un
povestirile lui Erickson în an, iar soţia lui considera
tratarea a doi pacienţi incomod şi supărător faptul
diferiţi. că trebuia să-şi petreacă o
Primul dintre ei, un oră zilnic încercând să-1
evreu hasidic în vârstă de trezească.
22 . VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI___________________________ Transformarea inconştientului 37

r
în timpul primei noastre şedinţe, pacientul mi-a spus că fusese înainte de culcare şi, în decursul a două săptămâni, să-şi amâne ora
hipnotizat de mai multe ori de un psihoterapeut renumit. de culcare cu câte treizeci de minute. Până atunci se culca în jur de
Hipnoterapeutul era mulţumit că pacientul intra în transă, dar trei dimineaţa şi se trezea pe la 11, înainte de prânz. I-am sugerat să
pacientul nu era mulţumit. L-am supus unei proceduri standard de înceapă să se culce pe ia 2, la 1:30, ia 1 şi, în cele din urmă, la miezul
inducere a transei hipnotice, folosind tehnicile de levitaţie a nopţii, când se culca şi soţia lui. I-am mai spus să nu lâncezească în
braţelor şi de fixare a privirii. A fost capabil să obţină atât pat după ce se trezeşte. Patul trebuie să fie asociat cu somnul sau cu
închiderea ochilor, cât şi senzaţia de greutate în braţ. însă la sexul. Dacă se trezea, trebuia să se dea jos din pat, să meargă în
sfârşitul şedinţei a susţinut că nu era hipnotizat, că fusese mai living şi să citească ceva sau să se uite la televizor. Şi trebuia să bea
degrabă cooperant, cu toate că eu îl prevenisem să nu încerce să fie cel puţin un litru de lichid înainte să se culce. L-am asigurat că
cooperant. După această primă şedinţă, mi-a dat un telefon. Mi-a astfel vezica lui se va umple în şase până la opt ore şi că va fi nevoit
spus că, atunci când soţia lui a auzit despre procedura noastră să coboare din pat ca să urineze.
hipnotică, s-a îndoit că ar fi destul de „neobişnuită" pentru a fi După ce urina, trebuia să facă un duş, terminând cu apă rece,
considerată o tehnică erickso-niană standard. dacă era posibil. Apoi trebuia să se îmbrace, să ia micul dejun şi să-
La a doua şedinţă, i-am spus imediat pacientului: „Am stabilit şi vadă de treburi, fără să se mai întoarcă în pat.
deja că nu puteţi fi hipnotizat într-o manieră de care dum- Pacientul a obiectat, spunând că nu-i place să facă duş
neavoastră să fiţi mulţumit, chiar dacă atât eu, cât şi celălalt dimineaţa, că preferă să facă seara. Am insistat, din nou, că de acum
hipnoterapeut am crezut că am reuşit să vă hipnotizăm. Prin încolo trebuia să facă duş dimineaţa — cel puţin până rezolvam
urmare, n-o să mai pierdem timpul încercând să vă conving ca problema cu trezirea. Mi-a promis că aşa o să facă şi că mă sună
puteţi fi hipnotizat." peste două sau trei săptămâni ca să-mi spună dacă planul a
Pacientul a descris atunci istoricul unui caz despre care citise funcţionat sau nu. După două săptămâni, m-a sunat şi mi-a zis că nu
împreună cu soţia sa: Erickson tratase un cuplu care suferea de mai avea probleme cu somnul sau cu trezirea.
enurezis spunându-le ca, în fiecare seară, să îngenuncheze pe pat şi A doua zi, a venit la consultaţie o femeie inteligentă şi rafinată
să urineze intenţionat. Apoi să doarmă în aşternuturile ude. Asta, care mă contactase iniţial ca s-o ajut să depăşească problemele
susţinea pacientul meu, însemna terapie „cricksoniană". cauzate de o vezică dureros de inflamată, dar şi pe cele legate de
M-am lansat atunci într-o discuţie lungă şi fără şir despre somn. La începutul şedinţei, nu mă gândeam în mod conştient la
valoarea inconştientului, în timpul căreia pacientul s-a relaxat în problema vezicii inflamate. Ştiam că se prezentase în instanţă cu o
mod vizibil şi a închis ochii, părând să fi intrat în transă hipnotică. săptămână înainte pentru a finaliza procedurile de divorţ, dar părea
Nu l-am chestionat în legătură cu profunzimea transei. în timp ce destul de liniştită şi de veselă când a intrat în cabinet. Ştiam că o
vorbeam, am început să fac asocieri cu povestirea despre cei doi interesau tehnicile terapcuticc ale lui Erickson, aşa că i-am povestit
enuretici, şi mi-am amintit de comentariul pe care Erickson îl experienţa pe care o avusesem cu evreul hasidic.
făcuse la sfârşitul altei povestiri. Iată ce spusese: „Vrei o tehnică I-am povestit cum îl sfătuiscm să bea apă înainte de culcare şi
imbatabilă ca să trăieşti o viaţă lungă? Trezeşte-te în fiecare am încheiat reproducând comentariului final al lui Erickson când
dimineaţă! Şi, ca să fii sigur că într-adevăr te trezeşti în fiecare spusese povestirea: „Cu toţii începem să murim chiar din clipa în
dimineaţă, bea multe lichide înainte de culcare, şi atunci vei fi care ne naştem. Unii o fac mai repede decât: alţii. Tot ce putem face
nevoit safe trezeşti — ca să mergi la baie să urinezi." este să nc bucurăm de viaţă."
I-am relatat pacientului meu această povestire, după care i-am Pacienta mea a început să plângă în hohote. Am întrebat-o dacă
sugerat să bea cel puţin un litru de lichid în fiecare seară, cu o oră vrea să-mi spună de ce plânge. (Mă întrebam dacă, printr-o asociere,
23 . VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI___________________________ Transformarea inconştientului 37
avea legătură cu problemele ei urinare şi cu faptul că eu vorbisem Esenţial la această trecere în revistă destul de amplă a doua
despre urinare.) Mi-a spus că referirea la moarte o făcuse să simtă şedinţe, de terapie cu doi pacienţi diferiţi este că nu am avut idei
că viaţa ei se terminase. Convingerea aceasta începuse să se preconcepute atunci când am ales aceste povestiri, ele au izvorât din
formeze de ceva timp. Simţea că, în ciuda succesului profesional şi propriile mele asocieri libere, care au fost influenţate de
a fapmlui că reuşise să crească şi să educe doi copii, nu mai avea experienţele melc de viaţă şi perfecţionate de peste treizeci de ani de
niciun motiv să trăiască. experienţă clinică. Totodată, este important să subliniez că procesul
Ea atribuia acest sentiment faptului că părinţii ei nu divorţaseră, respectiv s-a desfăşurat în contextul unei bune relaţii terapeutice.
chiar dacă trăiau separat de când ca avea unsprezece ani. Mama îi Pacienţii s-au oprit asupra acelor secvenţe care se aplicau în
interzisese să păstreze legătura cu tatăl ei. Ar fi fost considerat un cazul lor. Nu a fost vorba neapărat despre acele părţi pe care eu mă
semn de trădare faţă de marnă. In consecinţă, pacienta simţea că-i aşteptasem să le aleagă. Dar s-au dovedit a fi utile.
fusese refuzat dreptul de a rela-ţiona cu tatăl. Avea sentimentul că, Când folosim aceste povestiri, ca şi atunci când recurgem la
dacă părinţii ar fi divorţat, ea ar fi fost liberă să-şi vadă tatăl. Tatăl imaginaţie în general, există riscul ca experienţa imaginară să
ar fi avut dreptul să o viziteze, şi aşa mai departe, iar legătura devină un susbstitut pentru experienţa reală de viaţă. Dacă cineva
dintre ei nu s-ar fi rupt. în felul acesta, ea asocia propriul divorţ cu simte că a reuşit deja să-şi satisfacă necesităţile de trai, nu are de ce
actul de a-şi elibera copiii. în acelaşi timp, simţea că viaţa ei se să se mai dea jos din pat dimineaţa. Desigur, atunci când un terapeut
terminase, odată ce făcuse acest lucru. adoptă filozofia activismului, aşa cum a făcut Erickson, el nu va
Asta m-a făcut să mă gândesc la o altă povestire, pe care i-am şi încuraja niciodată un tip de viaţă „dolce far niente". E puţin probabil
spus-o. După prima mea întâlnire cu Erickson, avusesem un vis. în ca persoanele care îi ascultă povestirile să se retragă din viaţa activă.
vis, vizualizasem cuvintele: „Nu duci nimic până la capăt, Se întâmplă uneori ca pacienţii mei să observe că, deşi au o
niciodată." Şapte ani mai târziu, în timp ce ascultam nişte experienţă captivantă în cabinetul terapeutului, fantazând şi chiar
înregistrări cu Erickson în Phoenix, am avut o revelaţie: „Cine imaginându-şi rezolvări ale conflictelor, nu există o continuitate. Ei
spune că trebuie să duci ceva până la capăt? Nimic nu se termină se plâng că „nu s-a produs nicio transformare înăuntrul meu. După
cu adevărat atâta timp cât continuăm să trăim." ce ies din cabinet nu fac nimic diferit faţă de cum făceam înainte".
l-am relatat pacientei mele această povestire şi i-am sugerat că în astfel de cazuri, câteodată este mai bine pentru pacient dacă
ar putea să-şi conceapă viaţa ca o continuare a vieţii părinţilor ei, păstrează tăcerea şi mă lasă sa-i relatez în linişte o povestire
iar viaţa copiilor săi ca pe o continuare a vieţii ei. Şi procesul va ericksoniană. Poate să fie o poveste lungă şi plictisitoare despre
continua atâta timp cât există viaţă pe pământ. Acest gând i s-a dezvoltarea în copilărie. La sfârşitul şedinţei, pacientul va declara că
părut dătător de speranţă. nu i s-a părut la fel de „bună" ca şedinţele de până atunci şi va spune
că preferă să fie mai activ. Poate să afirme că s-a plictisit. Atunci o
40 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
să-i explic că ceea ce încercăm noi să realizăm se petrece la nivel
inconştient, şi că nu contează ce face latura conştientă a minţii lui.
Ulterior, poate să îmi spună că în viaţa lui au apărut schimbări
majore. A devenit, de pildă, mai încrezător în sine pe plan social, a
stabilit o serie de contacte noi sau şi-a schimbat locul de muncă.
Cu alte cuvinte, activismul său se manifestă în afara şedinţelor
terapeutice. în timpul şedinţelor, eu sunt cel care îşi asumă
responsabilitatea în privinţa acţiunii.
Desigur, pot să existe pacienţi cărora nu Ic place să li se spună
o povestire concepută de altcineva decât terapeutul lor. S-ar putea Erickson a folosit adesea descrieri ale dezvoltării din prima
să prefere o abordare mai personalizată. O serie de cărţi, copilărie — cum înveţi să-ţi recunoşti propria mână, cum înveţi să
precum Therapeutic Metaphors a lui David Gordon, inspirată de stai în picioare, să mergi şi să vorbeşti — ca modalitate de a
modul în care Erickson utiliza metaforele, vin în ajutorul celor construi simţul propriei evoluţii şi dezvoltări. Când îmi spunea
care doresc să folosească metoda generală ericksonianâ pentru a-şi povestiri în care eram ghidat, să mă întorc spre cele mai timpurii
crea metafore proprii. lecţii, eram capabil — în stare de transă— să retrăiesc efortul
Evident, este puţin probabil ca simpla citire sau relatare a uneia imens şi frustrarea care interve-neau adesea în procesul de
sau a mai multora dintre aceste povestiri să determine o învăţare a unei noi sarcini sau abilităţi. Eram totodată cât se poate
schimbare. Este de aşteptat ca schimbarea să se producă atunci
de conştient de faptul că reuşisem să învăţ aceste abilităţi. Puteam
când receptorul, şi poate chiar transmiţătorul (aşa cum îl numesc
face faţă şi altor provocări din viaţa mea prezentă.
eu pe terapeut), se află într-o stare de receptivitate. Aşa cum am
menţionat, această stare de receptivitate se realizează adesea cel Aşa cum afirmă Jay Haley în Uncommon Therapy, Erickson
mai uşor şi mai rapid prin inducerea unei transe hipnotice. Relaţia avea o viziune extrem de clară asupra dezvoltării normale. Asta nu
terapeutică optimă nu constă în ceea ce, în mod frecvent, se înseamnă că el încerca să îi văre pe toţi indivizii în acelaşi tipar, ci
numeşte „transfer pozitiv". Dimpotrivă, este una în care există un considera că în fiecare există un sâmbure de normalitate şi
„raport" între terapeut şi pacient. Numai atunci inconştientul sănătate, ceva similar, poate, cu ceea ce Haley numea „şinele
pacientului şi cel al terapeutului pot interacţiona optim. Dacă adevărat". Era conştient de nenumăratele moduri în care evoluţia
cineva citeşte aceste povestiri în aşa-numita stare de veghe, s-ar şi dezvoltarea pot fi deformate şi îndrumate pe o cale greşită, dar
putea să le respingă, considerându-le „clişee", „răsuflate" sau simţea că sarcina terapeutului este să readucă individul pe
„interesante, dar irelevante". în stare hipnotică însă, când tot ceea propriul său „ drum adevărat".
ce spune terapeutul îşi intensifică semnificaţiile, o povestire sau în acest sens, a spus o povestire despre un cal care rătăcea prin
chiar un singur cuvânt dintr-o povestire pot să inducă o minisatori curtea familiei, când era el tânăr. Calul nu avea niciun însemn.
— termenul Zen pentru iluminare. Erickson s-a oferit să ia calul şi să îl ducă proprietarilor. Pentru
C A P I T O L U L 2 asta, pur şi simplu l-a încălecat, l-a condus până la drum, apoi l-a
lăsat să hotărască încotro voia să meargă. El intervenea doar
Povestiri motivaţionale atunci când calul ieşea de pe drum să pască iarbă sau când o lua
peste câmp. Când, în cele din urmă, calul a ajuns la curtea unui
vecin care locuia la o depărtare de câţiva kilometri, omul l-a Nu ştiţi ce anume faceţi atunci când mergeţi. Nu ştiţi cum aţi
întrebat pe Erickson: „De unde ai ştiut că a plecat de aici şi că e învăţat să staţi în picioare. Aţi învăţat întinzând mâna şi trăgându-
calul nostru? " vă în sus. în felul acesta, mâinile voastre s-au încordat — şi, din
Erickson i-a răspuns: „Nu eu am ştiut — calul a ştiut. Eu nu întâmplare, aţi descoperit că puteţi să vă aduceţi greutatea în
am făcut decât să-l ţin pe drum. " picioare. Este un lucru îngrozitor de complicat, pentru că genunchii
Atunci când începem un curs de terapie sau unul didactic, este voştri tind să cedeze — iar dacă genunchii rămân drepţi, cedează
foarte util să ne întoarcem la începutul drumului adevărat. Un şoldurile. Atunci v-aţi încrucişat picioarele. Şi nu puteaţi să vă
astfel de exemplu apare în povestirea didactică a lui Erickson ridicaţi în picioare pentru că cedau şi genunchii, şi şoldurile. Aveaţi
numită „ Cum învăţăm să stăm în picioare ". picioarele încrucişate — şi în scurt timp aţi învăţat să vă luaţi avânt
şi să staţi în poziţie dreaptă —, şi vă trăgea în sus, iar acum trebuie
să învăţaţi cum să vă ţineţi genunchii întinşi, întâi pe unul, apoi pe
Cum învăţăm să stăm în picioare
celălalt, şi după ce învăţaţi asta, trebuie să învăţaţi cum să vă
învăţăm foarte multe lucruri la un nivel conştient, apoi uităm concentraţi pentru a vă ţine şoldurile drepte. Apoi aţi descoperit că
ce am învăţat şi folosim abilitatea respectivă. Vedeţi voi, trebuie să învăţaţi să vă concentraţi pentru a vă ţine şoldurile drepte
comparativ cu alţii, eu am avut un avantaj extraordinar. Am suferit şi genunchii întinşi în acelaşi timp, şi picioarele depărtate! în
de poliomielită, eram complet paralizat, iar infla-maţia era atât de sfârşit, acum puteaţi sta cu picioarele depărtate, sprijinindu-vă în
puternică, încât îmi erau paralizate şi simţurile. Puteam să-mi mişc mâini.
ochii şi nu îmi fusese afectat auzul. Mă simţeam foarte singur, să Apoi a urmat lecţia în trei etape. Vă distribuiţi greutatea pe o
zac tot timpul în pat, incapabil să mişc altceva decât globii oculari. mână şi pe ambele picioare, mâna aceasta nu vă susţine deloc [E.
Eram în carantină la fermă, împreună cu şapte surori, un frate, ridică mâna stângă]. Fără îndoială, e o muncă grea — să înveţi să
mama, tata şi o infirmieră. Ce puteam să fac ca să-mi treacă stai drept, cu şoldurile drepte, cu genunchii întinşi, picioarele
timpul? Am început să studiez oamenii şi mediul înconjurător. în depărtate, cu mâna aceasta [dreapta] apăsând cu putere pe sol. Apoi
scurt timp, am aflat că surorile puteau să spună „nu", dar să gân- descoperiţi cum să vă schimbaţi echilibrul corpului. Vă schimbaţi
dească „da". Şi puteau să spună şi „da", şi să gândească „nu". echilibrul corpului întorcând capul, răsucind trupul. Trebuie să
Puteau să-i ofere altei surori un măr, şi în acelaşi timp să îl învăţaţi să vă coordonaţi toate schimbările în echilibrul corpului
păstreze pentru ele. Atunci am început să studiez limbajul atunci când vă mişcaţi mâna, capul, umărul, trupul — după care
nonverbal şi limbajul corpului. trebuie să învăţaţi toate astea din nou, pentru mâna cealaltă. Apoi
Aveam o surioară care tocmai începuse să înveţe să meargă de- urmează sarcina teribil de grea de a învăţa să staţi cu ambele mâini
a buşilea. Iar eu trebuia să învăţ să mă ridic în picioare şi să merg. ridicate şi de a mişca mâinile în toate direcţiile, bazându-vă pe
Vă puteţi imagina cu câtă încordare priveam cum surioara mea solidele suprafeţe de sprijin ale celor două picioare, pe care le ţineţi
depăşea faza mersului de-a buşilea şi învăţa să se ridice în depărtate. Şi sa vă menţineţi şoldurile drepte — şi genunchii drepţi,
picioare. Voi nu ştiţi cum aţi învăţat să vă ridicaţi în picioare. Nu cu atenţia împărţită astfel încât să aveţi sub control genunchii,
ştiţi nici măcar cum aţi mers pe picioarele voastre. Vă puteţi gândi şoldurile, braţul stâng, braţul drept, capul, corpul. Şi, în sfârşit,
că puteţi să mergeţi în linie dreaptă cale de şase poşte — dacă nu după ce aţi dobândit suficientă dexteritate, aţi încercat să vă
există pietoni sau trafic rutier. Nu ştiţi că nu puteaţi să mergeţi în balansaţi pe un singur picior. O treabă fantastic de grea!
linie dreaptă în ritm constant. Cum vă controlaţi întregul corp, menţinându-vă şoldurile
drepte, genunchii întinşi, simţind totodată mişcarea mâinilor,
mişcarea capului, mişcarea trupului? Apoi aţi dus un picior înainte induce hipnoza, ea încurajează regresia şi manifestarea
şi aţi schimbat centrul de greutate al corpului! Genunchii vi s-au automatismelor. Este interesant de remarcat că enunţurile cu sens
îndoit — şi iată-vă jos! V-aţi ridicat şi aţi încercat din nou. în cele negativ ale lui Erickson (ie. „ v-aţi răsturnat") sunt la timpul
din urmă, aţi învăţat cum să duceţi un picior înainte, şi aţi făcut un trecut. El trece la timpul prezent pentru a întipări sugestii pozitive
pas, şi vi s-a părut că e bine. Aşa că l-aţi repetat — era tare bine. A („vă schimbaţi echilibrul corpului ").
urmat al treilea pas — cu acelaşi picior —, şi v-aţi răsturnat! A Această povestire despre „setul de învăţături la o vârstă
durat mult până aţi alternat picioarele, dreptul, stângul, dreptul, fragedă" este utilă la începutul oricărui program terapeutic pentru
stângul, şi tot aşa. Acum puteaţi să mişcaţi din braţe, să întoarceţi că aduce pacientul înapoi la o perioadă premergătoare apariţiei
capul, să vă uitaţi în dreapta şi în stânga, şi totodată să mergeţi, problemelor de origine nervoasă, distrugând, cel puţin temporar,
fără să mai fiţi deloc atenţi să vă ţineţi genunchii întinşi şi seturile mentale fixe ale acestuia. De asemenea, i se reaminteşte
şoldurile drepte. astfel pacientului că învăţarea este sau. a fost dificilă, dar că va
reuşi să înveţe, dacă perseverează. La urma urmei, el ştie că acum
Erickson vrea să ne spună că un handicap poate constitui un poate să meargă fără niciun efort.
avantaj pentru o persoană, „un avantaj extraordinar, comparativ Ericlcson evidenţiază totodată faptul că dispunem de piesele de
cu alţii". El ne arata că învăţarea este una dintre cele mai bune bază şi că vom duce cu noi aceste piese de bază în viitor. Crescând
forme de petrecere a timpului. Când este complet paralizat, el se la. o fermă, Erickson trebuia să semene pentru a recolta ceva în
întreabă: „ Ce pot să fac ca să-mi treacă timpul? " în acest sens, viitor. în această povestire, el aşază una dintre piesele de bază
ne descrie cum şi-a dezvoltat puterea de observaţie. Apoi ne pentru terapie, vorbind despre modul în care învaţă oamenii. El
povesteşte despre plăcerea de a învăţa în continuare — de a face în aşa fel ca procesul învăţării să nu fie ceva ameninţător, ci
învăţa lucrurile care în mod normal sunt inconştiente — şi ne dă .interesant. De asemenea, el începe să accentueze punctele la care
ca exemplu acţiunile şi mişcările pe care le facem în mod va reveni mereu în povestirile sale, şi anume faptul că cerceta
inconştient în timp ce mergem pe stradă. lucrurile cu foarte mare atenţie. El a învăţat privindu-i pe alţii.
Atunci când vorbeşte despre procesul efectiv de a învăţa să stai Mesajul implicat este: „Te ajli aici ca să înveţi", Erickson
în picioare, el accentuează conştienta chinestezică, iar stimulând un „set de învăţare" — o deschidere faţă de învăţare.
ascultătorul se va concentra probabil asupra propriului simţ Paralizia te face neputincios, iar un pacient trebuie să facă faţă
chinestezic interior. Stângăcia unui copilaş care încearcă să se unor lucruri care îi provoacă neputinţă. Erickson transformă
ridice, să-şi ţină picioarele depărtate şi aşa mai departe este această paralizie în ceva util. Era singur şi nu se putea baza decât
similară stângăciei pe care o resimţim cu toţii atunci când pe el însuşi, aşa că a început să-i observe pe alţii.
încercăm să învăţăm ceva nou. Când Erickson spune că una dintre surori putea să-i ofere altei
Descriindu-ne experienţele plauzibile prin care un bebeluş surori un măr şi, în acelaşi timp, să-lpăstreze pentru ea, el vrea să
poate trece atunci când învaţă să stea în picioare şi să meargă spună că el poate să ofere un măr — învăţarea —, şi, în acelaşi
singur, Erickson îl încurajează pe ascultător să regreseze până la timp, să-l păstreze pentru el? Sau că voi înşivă puteţi să oferiţi
nivelul unui copil mic. De fapt, aproape oricine ascultă această ceva din voi şi, în acelaşi timp, să păstraţi o parte pentru voi? El
povestire va intra într-o stare hipnotică, însoţită de regresie. în nu oferă unul sau altul dintre aceste mesaje, ci un mesaj construit
povestire, se pune accent pe învăţarea unei deprinderi pe mai multe niveluri. Iar mărul ne face să ne gândim la Grădina
fundamentale, la început în mod conştient, şi pe transformarea ei Raiului — începutul, Facerea Lumii.
în ceva inconştient. Când această povestire este folosită pentru a
„Vă puteţi imagina cu câtă încordare priveam. " Aici, care le face şi mergeai mai departe. Acest gen de profunzime este
Eric/cson pune accent pe cuvântul „ imagina ". Desigur, acti- într-adevăr de neegalat. Nu ştii, prin urmare, cum ai învăţat să te
vitatea lui hipnotică se va desfăşura în acest mod, folosind ridici în picioare. Dar dispui de acea informaţie. "
imaginile, imaginaţia. In acelaşi timp, el începe să inducă şi să Acesta era unul dintre principiile importante ale lui Erickson —
focalizeze atenţia ascultătorului. faptul că oamenii au, în propria lor istorie naturală, resursele de a
Jeff Zeig a făcut următorul comentariu la această povestire: rezolva problema pentru care caută ajutorul. In această povestire,
„Erickson avea capacitatea să se joace cu atenţia ta şi să se joace el le aminteşte oamenilor că dispun de resurse de care nu sunt
cu propria lui atenţie. îşi spunea toate povestirile chicotind. Era deocamdată conştienţi.
pus pe distracţie şi te invita şi pe tine să te joci. Dacă nu voiai să Când foloseşte fraze de genul: „In felul acesta mâinile voastre
te joci, era problema ta. El continua să te invite, dar nu se supăra s-au încordat — şi, din întâmplare, aţi descoperit că puteţi să vă
dacă îl refuzai. Noi ne aflăm încă la suprafaţa lucrurilor. Am aduceţi greutatea în picioare", aceasta este modalitatea prin care
senzaţia că am reuşit să înţeleg destul de bine procesul lui el ne transmite ideea utilizării în terapie a ,, întâmplărilor
Erickson, dar dacă am discuta cu el despre ceea ce face, am programate". Pui pacientul într-o situaţie, iar el este determinat
descoperi că suntem abia la suprafaţă sau poate la primul nivel astfel să descopere lucruri — chiar dacă nu o face în mod
aflat dincolo de suprafaţă. El vedea cele două sau trei niveluri conştient.
atunci când a prezentat simbolul, unui măr. Poate se referea la „ „Este ceva îngrozitor de complicat, pentru că genunchii voştri
Ce gândeşte un copil mic despre un măr? " sau „ Ce faci cu un tind să cedeze — iar dacă genunchii rămân drepţi, cedează
măr atunci când eşti mic? " Ii aduci un măr învăţătoarei. Si el şoldurile. "Aici, Erickson stimulează subconştientul prin cuvinte
devenea un simbol prin care încercai să te faci plăcut. Erickson precum „drepţi''' şi „ridicare în picioare". Mai târziu, când aceste
înţelegea inconştientul uman, deci ştia că, dacă prezentai acest tip cuvinte sau sintagme sunt introduse în terapie, întregul set de
de cuvânt sau simbol, te puteai aştepta la aceste asocieri posibile. învăţături şi atitudinea faţă de învăţare sunt evocate în mod
Privind persoana respectivă, îţi dădeai seama despre asocierile pe automat.
48
Povestiri motivationale 49
48

Băiatul moare până în zori Prin această povestire şi prin cea precedentă, el ne spune,
Am terminat liceul în iunie 1919. în august, am auzit cum trei indirect, că suntem norocoşi să fim în viaţă.
medici, în camera alăturată, îi spuneau mamei: „Băiatui moare Prin referirea la scrin şi la răsăritul de soare, ne transmitea una
până în zori." [Erickson a suferit prima infecţie cu poliomielită la dintre prescripţiile lui preferate, să ne bucurăm de viaţă, poate
vârsta de şaptesprezece ani.] chiar s-o prelungim! „întotdeauna trebide să avem un scop real în
Fiind un copil normal, nu mi-a plăcut ce am auzit. viitorul apropiat. " în acest caz, scopul său era să vadă răsăritul de
Medicul nostru de ţară chemase doi tipi din Chicago, în calitate soare. Desigur, înainte ca acest scop să fie atins, era necesar să
de specialişti, iar ci i-au spus mamei că „Băiatul moare până în mute obstacolul. Cum Erickson nu putea face acest lucru, avea
zori". nevoie de ajutorul mamei. Semnificativ este faptul că el nu i-a spus
Eram furios. Să-i spui unei mame că fiul ei moare până în zori! de ce voia să mute scrinul. Nu întotdeauna este necesar să ne
E ceva cumplit! motivăm acţiunile. Este însă necesar să avem scopuri — scopuri
După asta, mama a intrat la mine în cameră, albă la faţă. Credea imediate şi care pot fi realizate.
că delirez, fiindcă i-am cerut insistent să mute scrinul cel mare, ca
să fie la un unghi diferit lângă pat. L-a aşezat lângă pat, într-o Dilatatia
poziţie oarecare, dar eu am tot pus-o să-l mute până m-am declarat
Erickson nu a afirmat niciodată că hipnoza ar avea efecte
mulţumit. Din cauza scrinului, nu puteam sa văd pe fereastră — şi
miraculoase. A repetat însă în nenumărate rânduri că posedăm cu
afurisit să fiu dacă voiam să mor fără să văd răsăritul de soare! Nu
toţii puteri naturale pe care nu le utilizăm. Prin sugestii adecvate,
l-am văzut decât pe jumătate. Am zăcut inconştient vreme de trei
care să ne motiveze, şi sub îndrumarea potrivită, aceste puteri pot fi
zile.
adesea valorificate şi folosite. Când a spus povestirea care
Nu i-am spus nimic mamei. Nici ea nu mi-a spus mie.
urmează, ca răspuns la întrebarea „Este hipnoza utilă în tratarea
cancerului?", el se referea în principal la utilitatea hipnozei pentru
Erickson mi-a istorisit această întâmplare emoţionantă în 1970,
calmarea durerilor. Exista o anumită implicaţie, potrivit căreia,
când venisem la el să mă ajute să-mi îmbunătăţesc memoria
împreună cu tratamentele convenţionale, ca intervenţia
numelor şi să-mi recuperez amintirile din copilărie. Mi-am amintit
chirurgicală, hipnoza ar putea mări şansele de supravieţuire ale
imediat nişte lucruri din copilărie — despre propria mea bătălie
pacientului.
cu o boală febrilă, scarlatina. Insă dorinţa mea de a-mi îmbunătăţi
memoria numelor nu avea sase realizeze. Abia mai târziu mi-am
dat seama că el îmi sugera, într-un mod indirect, să accept această Cred că se pot face multe. Preşedintele societăţii medicale din
limitare. Această sugestie mi-a fost transmisă tot printr-o acest stat a trimis la mine o femeie. O operase de cancer uterin, apoi
povestire, despre ce spusese tatăl său la înmormântarea mamei lui. o operase de cancer la colon, de un alt tip.
„Şi, la înmormântarea mamei, lata a făcut următoarea Femeia rămăsese cu o contracţie a colonului inferior. Defecarea
remarcă: «A fost plăcut să petrec şaptezeci şi patru de aniversări era extrem de dureroasă, şi mergea la cabinetul acestui medic pentru
ale căsătoriei alături de aceeaşi persoană. Ar fi fost şi mai plăcut o dilataţic lentă, gradată. Suferea nişte dureri îngrozitoare. Medicul
dacă erau şaptezeci şi cinci, dar nu le poţi avea pe toate.» " m-a întrebat: „Poţi s-o ajuţi pe această femeie prin hipnoză? Nu
vreau s-b operez şi a treia oară."
48
Aşa că am utilizat o transă. î-am spus femeii că avusese două tonul vocii atunci când era cu faţa spre acea persoană, sau evitând
cancere de tipuri diferite; iar acum suferea de o contracţie să se uite spre respectiva persoană.
dureroasă a colonului inferior. Că avea dureri mari, iar colonul
trebuia dilatat. I-am spuscă dacă intra zilnic în piscină, arunca Disputa
acolo o anvelopă de automobil şi se bucura de confortul bazinului
şi de apă, dilataţia avea să fie mult mai puţin dureroasă. Un bărbat din Philadelphia, pe care l-am vindecat de migrenă, i-
Iar ea a făcut asta în fiecare zi. Medicul mi-a spus că dilataţia sc a trimis la mine pe mătuşa şi pe unchiul lui. Mi-a spus: „Ăştia doi se
producea mult mai repede, neobişnuit de repede. Mi-a zis că ceartă în fiecare zi, de când s-au căsătorit. Şi sunt împreună de peste
femeia continua să se plângă de dureri, dar că tonul vocii ei era treizeci de ani."
altul. După părerea lui, intensitatea durerii nu mai era aceeaşi. Cei doi au venit la mine. Le-am spus: „Nu v-a ajuns de când vă
Peste un an, femeia a venit la mine, m-a îmbrăţişat, m-a sărutat certaţi? De ce nu începeţi să vă bucuraţi de viaţă?" Şi au avut o viaţă
şi mi-a spus ca avea o viaţă minunată. Colonul i se vindecase; foarte plăcută. Iar mătuşa bărbatului respectiv a încercat să o
doctorul îi spusese că are un colon normal. Ii extirpase tumoarea convingă pe sora ei să vină şi ea la mine, pentru că mama acestui
canceroasă. Nu mai recidivase. bărbat era foarte nefericită.

Erickson ne sugerează că „ dilataţia " va fi mult mai puţin In această povestire, Erickson, în maniera indirectă care îl
dureroasă dacă persoana implicată face ceva — dacă ia o caracterizează, răspunde criticilor care întreabă despre evoluţia
anvelopă şi intră în piscină. El stabileşte starea sufletească pentru ulterioară a pacienţilor săi. Ne arată clar că tratamentul migrenei
terapia care va urma, sugerându-i că acest lucru poate fi realizat a fost eficient, spunăndu-ne că „ bărbatul din Philadelphia " i-a
relativ uşor. De asemenea, sugerează că el se va „produce, mult trimis la el pe mătuşa şi pe unchiul lui. De asemenea, e clar că şi
mai repede, neobişnuit de repede". Implicaţia ultimă este că situaţia acestor două persoane s-a îmbunătăţit, întrucât mătuşa a
terapia, va avea succes, aşa cum a avut cu această femeie, în
simţit că Erickson putea să o ajute şi pe sora ei. Erickson începe
ciuda faptului că ea suferea de o boală care adesea conduce la
adesea să relateze un caz referindu-se la un alt pacient care a fost
deces. Pentru că instrucţiunile, în acest caz un remediu simplu
tratat cu succes. Această povestire ar putea fi spusă de Erickson
împotriva durerii, sunt date. sub hipnoză, ele vor avea o mai mare
atunci când cineva din grup se certa în gând cu el sau cu sine
putere decât dacă ar fi fost date în stare de veghe.
Este posibil ca Erickson să spună, acest tip de povestire pentru însuşi. El accentuează fraza: „Nu v-a ajuns de când vă certaţi? "
a transmite un mesaj cuiva din grup despre care simţea că era Este posibil ca această povestire să fie greu de crezut. O prezint
„constipat" emoţional sau mental. El ar putea să indice că mesajul totuşi pentru fermecătoarea ei simplitate.
a fost intenţionat pentru persoana în speţă, uitându-se într-o L-am rugat pe Erickson să ne spună mai multe despre contextul
direcţie şi îndreptându-şi vocea în altă direcţie, sau schimbând în care fuseseră date aceste sugestii simple. Cât
52 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
timp durase până stabilise legătura? îi hipnotizase pe cei doi, soţ
şi soţie? In paragraful de mai sus şi în cele două care urmează,
Ne-a răspuns: „Am folosit doar o transă în stare de veghe, care Erickson modelează o atitudine de încredere în amintirile pe
a trecut apoi într-o transă uşoară, l-am întrebat: «Dar de ce să nu termen lung şi în cunoştinţele stocate inconştient. El subliniază
vă bucuraţi de viaţă? Sunt peste treizeci de ani de când vă tot faptul că inconştientul nostru este depozitarul amintirilor şi
certaţi. Eu cred că o căsnicie ar trebui să fie ceva plăcut. Iar vouă
deprinderilor care pot fi accesate după mulţi ani. îi plăcea să-l
nu v-au mai rămas prea mulţi ani ca să vă bucuraţi de căsnicia
voastră.» Iar ei au fost capabili să aprecieze acest lucru. citeze pe Will Rogers: „Nu ceea ce nu ştim ne creează probleme.
Prea mulţi terapeuţi consideră că ei trebuie să direcţio-neze Ceea ce ştim că nu este aşa ne creează probleme. " La care
schimbarea şi să ajute pacientul să se schimbe. Terapia e ca un Erickson obişnuia să adauge: „Lucrurile pe care le ştim, dar nu
bulgăre de zăpadă căruia îi dai drumul din vârful unui munte. ştim că le ştim, ne creează probleme şi mai mari. "
Rostogolindu-se, se face din ce în ce mai mare şi se transformă Ninsoare slabă
într-o avalanşă care ia forma acelui munte. "
în satul Lowell din Wisconsin, prima ninsoare din toamna aceea
C A P I T O L U L 3 a căzut pe 12 noiembrie, pe la patru după-amiaza. Iar copilul din
banca a treia, de pe rândul al treilea, care stătea chiar în dreptul
Să avem încredere ferestrei, se întreba: oare cât timp o să-mi mai amintesc de asta?
în inconştient Pur şi simplu, mă întrebam...
9 Ştiam cu precizie... Ştiam că era 12 noiembrie, anul 1912. N
insese foarte puţin.

Narvalul
La fermă, aveam două cărţi — istoria Statelor Unite şi un
dicţionar în ediţie completă. Am citit dicţionarul acela din scoarţă
în scoarţă, de mai multe ori. Şi aveam un vocabular formidabil.
învăţasem multe Peste mulţi ani, când ţineam conferinţe în Montana, un medic m-a
La colegiul Oswego din New York, Estabrooks [un profesor de invitat într-o seară la el acasă. Pe parcursul şederii acolo, a venit la
psihiatrie] mi-a spus atunci când m-am dus la el: „O sa te mine cu un obiect ciudat, în formă de spirală, şi m-a întrebat:
programez să ţii o convocare pentru profesori astă-seară." Urma să — Ştii ce-i ăsta?
participe o mulţime de orăşeni, şi trebuia să fac o groază de lucruri — Un colţ de narval. Iar el
înainte să intru în amfiteatru, lucruri care nu aveau nicio legătură mi-a zis:
cu prelegerea în sine. Cu toate acestea, nu îmi făceam griji, pentru — Eşti prima persoană care s-a uitat la obiectul ăsta şi l-a
că ştiam că sunt în stare să vorbesc, şi ştiam că sunt în stare să recunoscut. Bunicul meu a fost vânător de balene şi a luat coiţul
gândesc, şi ştiam că învăţasem muîte în decursul anilor. ăsta de la un narval. De atunci îl avem în familie. Iar eu am păstrat
întotdeauna tăcerea în ceea ce-l priveşte. Ii las pe oameni sâ-1 ea îl poate încuraja să aştepte răbdător până simte nevoia să
examineze şi să se tot întrebe ce-o fi. Spune-mi, tu cum ai ştiut că e vorbească sau până când este capabil să dezvăluie mesaje
un colţ de narval? subconşliente într-o manieră nonverbală.
Şi atunci i-am răspuns:
— Când aveam cinci sau şase ani, am văzut o poză cu aşa ceva Scărpinatul porcilor
într-un dicţionar în ediţie completă. într-o vară, am vândut nişte cărţi ca să mă pot întreţine la
O să vorbească colegiu. Pe la ora cinci, am intrat într-o fermă, l-am întrebat pe
Multă lume îşi făcea griji pentru că împlinisem patru ani şi încă fermier dacă nu vrea să cumpere cărţi, iar el mi-a răspuns:
nu vorbeam, şi aveam o surioară cu doi ani mai mică decât mine — Tinere, eu nu citesc nimic. Nu am nevoie să citesc nimic. Nu
care vorbea, şi mai vorbeşte şi acum, dar nu spune nimic. Iar mă interesează decât porcii mei.
oamenii se necăjeau pentru că eu eram un băieţel de patiu ani care — Cât hrăneşti porcii, pot sa stau şi eu să vorbesc cu dum-
nu vorbea. neata? l-am întrebai.
Mama le-a spus, liniştită: „Când va veni vremea, o să vor- — Cum să nu, tinere, dar asta n-o să te ajute deloc. Eu n-o să-ţi
bească." dau atenţie; sunt ocupat să hrănesc porcii.
Prin urmare, am început să-i vorbesc despre cărţile mele.
Această povestire evidenţiază convingerea iui Erickson că ne Fiindcă şi eu crescusem ia o fermă, fără să-mi dau scama, am luat
putem baza pe inconştientul nostru care ne oferă răspunsurile de pe jos doua scândurele şi m-am apucat să scarpin porcii pe
potrivite la momentul potrivit. Când această povestire îi este spinare în timp ce vorbeam. Fermierul s-a uitat la mine, s-a oprit şi
relatată unui pacient care abia începe să intre în transa hipnotică, mi-a zis:
56 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI _________________________ ______________Să avem încredere în inconştient 35
r

— Cine ştie sa scarpine un porc pe spinare, aşa cura le place care o las eu, judecând după camera în care ne aflăm — tipul ăsta e
porcilor, este un tip pe care vreau să-l cunosc, Eşti invitatul meu la pasionat de gravuri. Impresia asta ar trebui să o ai despre mine.
cină astă-seară, poţi să rămâi peste noapte aici, pe gratis, şi îţi Tipului ăstuia îi plac mult gravurile. Nu e doar un individ care stă
cumpăr şi cărţile alea. Ţie îţi plac porcii. Te pricepi să-i scarpini pe scaun şi câştigă bani ca psihanalist. Are şi alte preocupări. Iar
aşa cum le place lor să fie scărpinaţi. broaştele sunt cu totul altceva decât psihanaliza, psihiatria,
literatura, şi aşa mai departe. Eşti interesat de lucruri din domenii
Aici, Erickson povesteşte cuni a acţionat, inconştient, exact în diverse. "
maniera cea mai potrivită pentru a-şi atinge scopul — în acest După ce şi-a încheiat povestirea, şi-a evidenţiat punctul de
caz, pentru a-şi vinde cărţile. El accentuează faptul că „fărăsă-şi vedere privindu-mă în ochi cu claritate şi blândeţe, şi mi-a spus:
dea seama " a luat nişte beţe şi a scărpinat porcul pe spinare în „îmi place cum scarpini porcii. " A m înţeles atunci că avea
timp ce vorbea cu fermierul. Fermierul, în mod subconştient, a încredere în inconştientul lui când îşi alegea colaboratorii, aşa cum
reacţionat faţă de un om cu care simţea că are ceva în comun. proceda şi în privinţa altor decizii.
Sigur că Erickson nu ne învaţă cum să vindem cărţi sau cum să
manipulăm oamenii. El a reuşit, într-un mod natural, să
stabilească o punte de legătură cu acest fermier, în parte pentru că Şapte asteriscuri
el însuşi crescuse la o fermă. Acţiunea care a avut efect — Unul dintre subiecţii mei era o persoană cu totul deosebită cu
scărpinatul porcului pe spinare — a putut fi exprimată pentru că care am făcut multe experimente. Era psiholog. Avea un titlu
Erickson se exprima liber. El îl îndeamnă pe ascultător să aibă universitar de doctor şi era complet nehotărât în privinţa propriului
încredere în propriul inconştient, aşa cum el însuşi a avut viitor. L-am folosit în cadrul unor experimente, şi atunci a înţeles că
încredere în inconştientul lui şi aşa cum fermierul a avut încredere are un inconştient. I-am împrumutat cărţile mele de medicină şi a
în inconştientul său atunci când i-a răspuns astfel tânărului intrat la facultatea de medicină. în ultimul an de studii, unul dintre
Erickson. profesorii de acolo, care îl plăcea foarte mult, i-a spus :
Această povestire ilustrează, totodată, principiul pe care eu l- — Arthur, cum crezi că ai să te descurci la examenul meu? Şi
am numit „Alătură-tepacientului". Arthur i-a răspuns:
Erickson mi-a spus această povestire în august 1979, când l-
— N-o să am probleme la examenul dumneavoastră. Aveţi doar
am întrebat de ce mă alesese pe mine să scriu cuvântul înainte la
zece întrebări, iar acestea sunt...
cartea lui, Hypnotherapy. înainte să înceapă povestirea despre
Şi a început să-i enumere toate cele zece întrebări. Profesorul i-a
scărpinatul porcilor, îmi spusese: „Mi-a plăcut de tine, şi i-ai dat
nevestei mele o broască de aur. " (Când îl vizitasem prima dată pe zis:
Erickson, în 1970, mă întorceam din Los Angeles la New York cu o — Ei, binq, tu ştii exact întrebările pe care vreau să le pun! Ba
colecţie de şerpi, şopârle şi broaşte, toate vii. îi dăruisem atunci o chiar mi le-ai spus în ordinea în care le utilizez. Nu cumva ai
broască galbenă, foarte frumoasă.) pătruns prin efracţie în biroul meu şi mi-ai furat copia?
Iar Arthur i-a răspuns:
A dezvoltat apoi subiectul: „Mi-ai făcut o impresie bună. Mi-a
plăcut de tine. Eşti natural. Eşti cinstit. Eşti profund. Eşti — Nu, pur şi simplu ştiam ce o să întrebaţi la un examen de
inteligent şi ai fost în stare să te duci din New York până la San sfârşit de an.
Francisco sau L.A. numai fiindcă îţi plac broaştele! Impresia pe La care profesorul a replicat:
56 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI _________________________ ______________Să avem încredere în inconştient 36
— Explicaţia ta nu mă mulţumeşte. Te duc la decan, sâ-i spui şi întotdeauna ca studenţii să fie conştienţi de această importanţă.
lui. Aveţi grijă să vă amintiţi acest subiect, pentru că îl veţi avea la
Decanul a ascultat povestirea. examen. Comunicarea este un lucru foarte complicat. Expresia
— Este adevărat, Arthur? Tu chiar ştii întrebările? l-a noastră facială, ochii noştri, felul în care ne ţinem corpul, felul în
chestionat el. care ne mişcăm corpul şi extremităţile, felul în care ne mişcăm
— Bineînţeles că ştiu întrebările. Am fost la cursurile domnului capul, modul în care ne mişcăm anumiţi muşchi individuali — toate
acestea ne dezvăluie foarte multe informaţii.
profesor şi i-am ascultat prelegerile, i-a răspuns Arthur.
Iar decanul i-a zis:
în această povestire, tânărul psiholog şi student la medicină a
— Nu ştiu cum, dar bănuiesc că ai intrat în posesia copiei.
învăţat nu doar să aibă încredere în inconştientul lui, ci şi să-şi
Dacă nu reuşeşti să ne dovedeşti buna ta credinţă, mă văd nevoit
dezvolte abilităţile de percepţie până la un nivel extrem de avansat.
să-ţi interzic intrarea în examen, şi n-o să poţi absolvi din cauza
După cum a spus Ericlcson: „ Arthur era cu totul deosebit. "
incorectitudinii.
Desigur, cei mai mulţi dintre noi nu ne-am dezvoltat abilităţile de
— Vreţi o dovadă că eu ştiam, înaintea domnului profesor, care
percepţie într-o măsură aşa de mare. Cu toate acestea, dacă ştim că
aveau să fie întrebările dumnealui. Puteţi să trimiteţi pe cineva în acest lucru este posibil, putem fi încurajaţi într-o direcţie similară,
cameră la mine să aducă aici caietul meu cu notiţele pe care le-am mai ales când primim mesaje clare în visele sau în asocierile
luat la cursurile dumnealui. O să observaţi că anumite lucruri sunt noastre.
însemnate cu asteriscuri. Veţi vedea că „1", şi „2", şi „3" sunt Profesorul din această povestire le semnala studenţilor, în mod
aplicate în mod diferit la acele „întrebări cu asteriscuri". Pentru că inconştient, ce anume voia el ca ei să înveţe. Erickson ne spune să
dumnealui obişnuieşte să pună doar zece întrebări, am ales zece ascultăm aceste semnale ale inconştientului nostru. In povestire,
notiţe cărora le-am acordat câte şapte asteriscuri, pentru că acelea studentul a fost capabil să aducă până la nivelul
erau lucrurile pe care pusese un accent mai mare — atât în timpul — Ei, bine, tu ştii exact întrebările pe care vreau să le pun! Ba
anului, cât şi la sfârşit de an. chiar mi le-ai spus în ordinea în care le utilizez. Nu cumva ai
Aşadar, au trimis pe cineva să aducă acel caiet şi au văzut ca
pătruns prin efracţie în biroul meu şi mi-ai furat copia?
Arthur însemnase anumite notiţe cu un asterisc, pe unele cu două,
Iar Arthur i-a răspuns:
pe altele cu trei, cu patru, cu cinci, cu şase — dar numai zece erau
— Nu, pur şi simplu ştiam ce o sa întrebaţi la un examen de
însemnate cu şapte asteriscuri. Şi asteriscurile aveau câte o cifră,
nu în ordine, de la 1 la 10. Cea din mijloc era 1 şi, probabil, cea de sfârşit de an.
sus era 9, şi aşa mai departe. Atunci decanul a spus: La care profesorul a replicat:
— Nu mai e nevoie să susţii examenul. Ai ascultat cu multă — Explicaţia ta nu mă mulţumeşte. Te duc la decan, sâ-i spui şi
atenţie şi ai auzit intonaţia specială cu care profesorul a rostit acele lui.
elemente. Decanul a ascultat povestirea.
Când asculţi o prelegere şi eşti atent la importanţa pe care — Este adevărat, Arthur? Tu chiar ştii întrebările? 1-a chestionat
profesorul o acordă anumitor subiecte, poţi să-ţi dai seama care vor el.
fi punctele pe care el le va include în examen. Arthur era deosebit; — Bineînţeles că ştiu întrebările. Am fost la cursurile domnului
avea un simţ al auzului extraordinar de dezvoltat şi un remarcabil profesor şi i-am ascultat prelegerile, i-a răspuns Arthur.
simţ al intensităţii sunetelor, aşa că întotdeauna ştia dinainte ce Iar decanul i-a zis:
subiect va fi inclus în examen. Profesorul se dădea de gol. — Nu ştiu cum, dar bănuiesc că ai intrat în posesia copiei. Dacă
Profesorii îţi spun ce anume este foarte important şi vor nu reuşeşti să ne dovedeşti buna ta credinţă, mă văd nevoit să-ţi
56 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI _________________________ ______________Să avem încredere în inconştient 37
interzic intrarea în examen, şi n-o să poţi absolvi din cauza avansat. După cum a spus Ericlcson: „ Arthur era cu totul deosebit.
incorectitudinii. " Desigur, cei mai mulţi dintre noi nu ne-am dezvoltat abilităţile de
— Vreţi o dovadă că eu ştiam, înaintea domnului profesor, care percepţie într-o măsură aşa de mare. Cu toate acestea, dacă ştim că
aveau să fie întrebările dumnealui. Puteţi să trimiteţi pe cineva în acest lucru este posibil, putem fi încurajaţi într-o direcţie similară,
cameră la mine să aducă aici caietul meu cu notiţele pe care le-am mai ales când primim mesaje clare în visele sau în asocierile
luat la cursurile dumnealui. O să observaţi că anumite lucruri sunt noastre.
însemnate cu asteriscuri. Veţi vedea că „1", şi „2", şi „3" sunt Profesorul din această povestire le semnala studenţilor, în mod
aplicate în mod diferit la acele „întrebări cu asteriscuri". Pentru că inconştient, ce anume voia el ca ei să înveţe. Erickson ne spune să
dumnealui obişnuieşte să pună doar zece întrebări, am ales zece ascultăm aceste semnale ale inconştientului nostru. In povestire,
notiţe cărora le-am acordat câte şapte asteriscuri, pentru ca acelea studentul a fost capabil să aducă până la nivelul conştientei ceea ce
erau lucrurile pe care pusese un accent mai mare — atât în timpul aflase în mod inconştient. Ascultătorii şi cititorii pot să răspundă
anului, cât şi la sfârşit de an. însă la mesajele subliminale care le sunt transmise de Erickson
Aşadar, au trimis pe cineva să aducă acel caiet şi au văzut că chiar dacă nu sunt conştienţi de acest lucru. De fapt, el îi instruieşte
Arthur însemnase anumite notiţe cu un asterisc, pe unele cu două, să facă asta..
pe altele cu trei, cu patru, cu cinci, cu şase — dar numai zece erau în inducerea şi utilizarea transei, Erickson ne îndeamnă să ne
însemnate cu şapte asteriscuri. Şi asteriscurile aveau câte o cifră, străduim să obţinem aceeaşi atitudine — de încredere în
nu în ordine, de la 1 la 10. Cea din mijloc era 1 şi, probabil, cea de inconştientul nostru. Face acdst lucru şi în următoarea explicaţie
sus era 9, şi aşa mai departe. Atunci decanul a spus: pentru terapeuţi:
— Nu mai e nevoie să susţii examenul. Ai ascultat cu multă
atenţie şi ai auzit intonaţia specială cu care profesorul a rostit acele Vedeţi voi, inducerea transei nu ar trebui să fie un lucru extrem
elemente. dc complicat. E suficient să transmiteţi încredere prin vocea voastră.
Când asculţi o prelegere şi eşti atent la importanţa pe care încrederea în capacitatea voastră de a induce transa este lucrul cel
profesorul o acordă anumitor subiecte, poţi să-ţi dai seama care vor mai important. Şi nu există om care să nu intre în transă — chiar şi
fi punctele pe care el le va include în examen. Arthur era deosebit; pacienţii foarte paranoici — dacă aveţi foarte multă grijă. Eu nu
avea un simţ al auzului extraordinar de dezvoltat şi un remarcabil recomand transa pentru pacienţii paranoici, pentru că aceştia pot
simţ al intensităţii sunetelor, aşa că întotdeauna ştia dinainte ce deveni paranoici şi în stare de transă. Dar, experimental, am dovedit
subiect va fi inclus în examen. Profesorul se dădea de gol. că toţi pacienţii pot intra în stare de transă.
Profesorii îţi spun ce anume este foarte important şi vor Este însă necesar să ştii că te afli în transă? Nu, nu este necesar.
întotdeauna ca studenţii să fie conştienţi de această importanţă. Cât de profundă trebuie să fie transa? Orice transă care are un nivel
Aveţi grijă să vă amintiţi acest subiect, pentru că îl veţi avea la suficient pentru a-i permite inconştientului nostru să arunce o
examen. Comunicarea este un lucru foarte complicat. Expresia
privire, o privire mentală la ceea ce se petrece este de ajuns. Din
noastră facială, ochii noştri, felul în care ne ţinem corpul, felul în
acele priviri mentale şi din acea înţelegere înveţi mult mai mult
care ne mişcăm corpul şi extremităţile, felul în care ne mişcăm
decât printr-un efort conştient. Şi e bine să-ţi foloseşti mintea la
capul, modul în care ne mişcăm anumiţi muşchi individuali —
nivel inconştient chiar şi atunci când o utilizezi la nivel conştient.
toate acestea ne dezvăluie foarte multe informaţii.

în această povestire, tânărul psiholog şi student la medicină a Curiozitate


învăţat nu doar să aibă încredere în inconştientul lui, ci şi să-şi
dezvolte abilităţile de percepţie până la un nivel extrem de
56 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI _________________________ ______________Să avem încredere în inconştient 38
O femeie venea la colegiu ţinând tot timpul mâna stânga peste De câte ori povestesc istoria acestui caz, mă uit în jurul meu.
gură. Vorbea în timpul orei de curs cu mâna stângă sub nas, ca să Ştiţi cu toţii ce este aceea vorbire subliminală, dar nu ştiţi despre
nu i se vadă gura. Mergea pe stradă acoperindu-şi gura cu mâna auzul subliminal. Când povestesc istoria acestui caz, absolut toate
stângă. Mânca la restaurant ascunzându-şi gura sub mâna stângă. femeile strâng din buze — iar eu ştiu la ce se gândesc. îl observi cu
Când vorbea la ore, mergea pe stradă, lua masa la restaurant, atenţie pe vecinul care a venit să vadă bebeluşul. Te uiţi la buzele
întotdeauna îşi acoperea gura cu mâna stângă. lui. Ştii exact când vecinul acela va săruta bebeluşul.
Lucrul ăsta mi-a stârnit interesul. Mi-am propus să ma apropii
de ea. Mi-a povestit, după multe îndemnuri din partea mea, că la Observând direcţia în care fata obişnuia să-şi încline capul
vârsta de zece ani trecuse printr-o experienţă îngrozitoare. Într-un atunci când era curioasă în legătură cu un lucru, Erickson a putut
accident de maşină, fusese aruncată prin parbriz. O experienţă să prevadă că ea avea să-şi încline capul în acelaşi fel atunci când
înfricoşătoare pentru o fetiţă de zece ani. Geamul parbrizului îi urma să fie sărutată. El ne învaţă importanţa faptului de a folosi
tăiase gura, iar capota maşinii era plină de sânge. Tot sângele ăsta informaţiile care ne sunt dezvăluite inconştient de către pacient.
care o speriase pe fetiţa de zece ani poate că nu a fost aşa de mult, Erickson a ajutat-o să descopere ceea ce el descoperise deja, şi
dar ei aşa i se păruse. A crescut cu ideea că are o cicatrice anume faptid că îşi înclina capul atunci când devenea curioasă.
groaznică la gură — şi de aceea îşi acoperea gura cu mâna, fiindcă Pentru a o ajuta să descopere acest lucru, el a împiedicat-o sa-şi
nu voia ca lumea să-i vadă cicatricea aceea îngrozitoare. folosească mecanismul de apărare obişnuit, şi anume să-şi acopere
I-am dat să citească o istorie a cosmetologiei şi a aflat despre cicatricea cu mâna stângă. în acest fel, ea a putut, după ce mai
semnele de frumuseţe — semne în formă de semilună, cerc, stea şi mulţi bărbaţi au sărutat-o pe partea cu cicatricea, să concluzioneze
aşa mai departe. A citit cum o femeie poate să aplice un semn de că această cicatrice nu era chiar aşa de urâtă.
frumuseţe lângă trăsătura pe care ea o consideră atrăgătoare. Am Erickson se foloseşte de un truc pe care iluzionista îl cunosc
făcut-o să-mi deseneze câteva semne de frumuseţe. Apoi am foarte bine. El ne direcţionează atenţia într-un loc, când ceea ce se
îndemnat-o, în intimitatea camerei ci, să facă o copie în mărime petrece are loc, de fapt, altundeva. De pildă, el ne face să ne
naturală a cicatricei — s-a dovedit a fi o stea în cinci colţuri, de gândim: „De ce îşi acoperă ea gura cu mâna stângă? " în realitate,
mărimea unui semn de frumuseţe. Dar ea o vedea în continuare ca nu acest lucru este important. El observă felul în care ea îşi înclină
fiind mai mare decât întreaga faţă. capul, şi acesta este lucrul care contează.
Atunci am convins-o să-şi dea întâlnire cu unul dintre studenţi.
Trebuia să care două genţi grele, ca să aibă mâinile ocupate, să nu Profesorul Rodriguez
le mai ducă la faţă. La această întâlnire, şi apoi la următoarele, a
descoperit că, dacă îi dădea voie băiatului să o sărute la despărţire, Eu intru în transă ca să fiu mai sensibil la intonaţiile şi
el o săruta de fiecare dată pe partea de gură unde era cicatricea. inflexiunile din vocea pacienţilor mei. Şi ca să pot auzi mai bine, să
Chiar dacă gura ei avea două părţi, băiatul o săruta de fiecare dată, văd mai bine. Intru în transă şi uit de prezenţa celorlalţi. Iar oamenii
fără excepţie, pe partea cu cicatricea. S-a întâlnit cu un bărbat, dar văd că sunt în transă.
nu a avut curaj să-1 lase sa o sărute înainte de a se despărţi. Al Am avut un pacient, pe nume Rodriguez, profesor de psihiatrie
doilea bărbat a sărutat-o pe partea dreaptă a gurii. La fel au făcut şi în Peru. Mi-a scris că voia să facă psihoterapie cu mine. îl
al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea şi al şaselea. Ce nu ştia cunoşteam după reputaţie. Ştiam că avea o educaţie mult mai bună
această femeie este că era curioasă şi, pentru că era curioasă, îşi decât a mea. Ştiam că era mai ager la minte decât eram eu. Dar el
înclina de fiecare dată capul spre stânga, aşa că bărbatul nu putea îmi cerea să-1 primesc ca pacient.
s-o sărute decât pe partea dreaptă a gurii! . Mă întrebam: „Cum o să fac faţă unui om mai inteligent, mai
educat, mai ager la minte decât mine?" Era un spaniol din Castilia,
56 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI _________________________ ______________Să avem încredere în inconştient 39
şi extrem de arogant — arogant şi crud, obişnuit să-şi insulte Rodriguez să-mi spună numele tuturor oamenilor importanţi pe care
interlocutorul. L-am programat pentru ora două. I-ain notat îi cunoştea. Le-am notat adresele. I-a făcut plăcere sa se dea mare în
numele, adresa, starea civilă, tot ce era necesar pentru statistică. felul ăsta. Am scris tot ce mă interesa, apoi l-am întrebat:
Apoi mi-am ridicat privirea şi l-am întrebat: „Cum vedeţi problema — Plătiţi cu cec sau în numerar?
dumneavoastră?" Scaunul era gol. — M-aţi păcălit, a zis el.
M-ain uitat la ceas. Nu era două. Era ora patru. Am observat că — Am considerat că este necesar. Am muncit pentru aceşti bani.
aveam în faţă un dosar cu nişte foi în el. Atunci mi-am dat seama Şi mi-am primit onorariul. Pentru care alt motiv aş fi vrut să ştiu
că intrasem într-o transă hipnotică pentru a-i face anamneză. numele şi adresele tuturor prietenilor lui importanţi? Ştia el prea
într-o altă zi, după vreo douăsprezece sau paisprezece ore de bine ce e acela un şantaj.
terapie, Rodriguez a sărit de pe scaun şi a exclamat:
— Doctore Erickson, sunteţi în transă! Aceasta era una dintre povestirile preferate ale lui Erickson
în momentul acela, m-am trezit şi i-am spus: pentru a ilustra valoarea pe care o are transa pentru terapeut,
— Ştiţi că sunteţi mai ager decât mine şi mai inteligent, mai aceasta permiţându-i să găsească modalitatea optimă de a
spiritual, mult mai educat. Şi că sunteţi foarte arogant. Simţeam că reacţiona eficient faţă de pacienţii săi. Această povestire necesită
n-o să vă pot face faţă şi mă întrebam cum să fac ca să mă descurc. un comentariu minim. Ea arată cât este de important ca terapeutul
Abia după primul interviu mi-am dat seama că inconştientul meu să fie „pe fază" atunci când are de-a face cu un pacient arogant.
hotărâse să preia controlul. Ştiu că am în dosar foi de hârtie, notiţe. Erickson realizează acest lucru treptat, evidenţiind la început
încă nu le-am citit. O să le citesc azi, după ce plecaţi. punctele în care îi era inferior lui Rodriguez, în acest fel, faptul că
Rodriguez mi-a aruncat o privire furioasă, apoi m-a întrebat el are ultimul cuvânt devine şi mai eficient. El ne transmite un
(arătând spre o fotografie): submesaj. Deşi ne putem simţi „ inferiori" faţă de o altă persoană,
— Sunt părinţii dumneavoastră? chiar necorespunzători, dacă vom fora în inconştientul nostru, vom
— Da, i-am răspuns. găsi resurse pentru a echilibra situaţia sau pentru a ne ridica pe o
— Cu ce se ocupă tatăl? poziţie superioară. S-ar putea ca pentru asta să fie nevoie să îi
— A fost fermier, acum e la pensie. aducem la suprafaţă pe strămoşii noştri, aşa cum a făcut Erickson,
La care Rodriguez mi- a aruncat, pe un ton dispreţuitor: dar nu e nimic rău în asta. Erickson nu vrea să ne deposedeze de
calităţile şi resursele pe care le-am moştenit. El credea cu tărie că
— Ţărani! •
trebuie să ne folosim de tot ceea ce avem — de toate resursele
Ştiam că are foarte multe cunoştinţe din domeniul istoriei, l-am
noastre.
spus:
— Da, ţărani. Dar, din câte ştiu, sângele ticăloşilor mei
strămoşi curge şi prin venele dumneavoastră. Răţoiul Huey, răţoiul Deivey şi răţoiul Louie
Ştia că vikingii invadaseră întreaga Europă. După asta, s-a făcut Aveam de scris un paragraf foarte dificil. Am încercat din
băiat cuminte. E nevoie ca mintea să proceseze rapid ca să înţelegi răsputeri, dar nu reuşeam în niciun chip. Şi, într-o bună zi, mi-am
că „sângele ticăloşilor mei strămoşi curge şi prin venele
spus: „Ei, bine, am la dispoziţie două ore până vine următorul
dumneavoastră".
pacient. Mă las pe spate, intru în transă, şi să vedem ce are să-mi
Ştiam că Rodriguez plecase din Anglia fără să-i plătească lui
spună inconştientul în legătură cu paragraful acela dificil."
Ernest Jones onorariul pentru şedinţele de psihanaliză. Ştiam că
Am aşteptat până mai erau cam cincisprezece minute înainte să-
plecase de la Universitatea Duke şi că lăsase în urmă o mulţime de
datorii. Aşa că, la începutul ultimei săptămâni, i-am cerut lui mi vină pacientul şi, spre surprinderea mea, am văzut că aveam pe
genunchi o cutie pentru cărticele de benzi desenate destinate
56 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI _________________________ ______________Să avem încredere în inconştient 40
copiilor. Pe birou se aflau două teancuri de astfel de cărticele cu de bijuterii. Dacă eşti sportiv, te opreşti din reflex lângă vitrina unui
benzi desenate. Trebuia să apară pacientul, aşa că am pus magazin cu articole sportive. Dacă ţi-ai neglijat dantura şi ştii că ar
cărticelele la loc, în cutie, m-am dus în camera cealaltă şi m-am cam trebui să-ţi faci programare la dentist, dar nu ai chef, iuţeşti
ocupat de pacient. automat pasul când treci pe lângă un cabinet stomatologic.
Peste vreo două săptămâni, mi-am zis: „Ei, dar eu nu am primit Mi-am găsit un loc de unde puteam să urmăresc femeile tinere
încă răspunsul în legătură cu paragraful acela". Aveam un pic de care treceau prin dreptul unei clădiri cu cabinete medicale. Dacă îşi
timp liber, aşa că am luat un creion şi imediat mi-au venit în minte modificau mersul într-un anumit fel, încetineau pasul şi dădeau
următoarele: „Şi răţoiul Donald i-a zis răţoiu-lui Huey, râţuştei altfel din braţe, iar pe chip Ie apărea o expresie de mare blândeţe
Dewey şi râţoiului Louie... "; şi m-am gândit, amuzat, că acele când treceau pe lângă acea clădire, mă duceam la ele şi le întrebam:
cărticele cu benzi desenate care îl au drept erou pe răţoiul Donald „Primul test de graviditate pe broaşte ori iepuri a ieşit pozitiv?" Fără
stârnesc inteligenţa deopotrivă a adulţilor şi a copiilor. Ele trebuie să se gândească, ele îmi răspundeau: „Primul, da, sau nădăjduiesc că
să fie succinte, clare şi subtiic. Şi aşa am reuşit să scriu paragraful. da."
Inconştientul meu a ştiut unde să găsească un exemplu. O tânără şi-a modificat mersul, legănatul braţelor şi expresia
feţei. Se vedea că are o reacţie de frică! Trebuia să ai grija — nu era
Aceasta este o altă povestire care evidenţiază valoarea măritată!
inconştientului atunci când avem de rezolvat o problemă. Erickson Fiecare persoană, bătrână sau tânără, încetineşte pasul în mod
mi-a istorisit această povestire atunci când l-am rugat să-mi spună automat, de parcă aerul ar deveni dens şi greu de străpuns. Ştiţi în
cum să-mi programez pacienţii mai bine şi să scriu cu mai multă faţa cărei clădiri? — o brutărie! Acel stimul olfactiv puternic te
uşurinţă. E clar că ceea ce îmi spunea el era că trebuie să intru în încetineşte automat.
transă, după ce mă asigur că dispun de timpul necesar, aşa cum
făcuse şi el, şi apoi să ascult ce are să-mi spună inconştientul meu. Aici ni se dă un alt exemplu care ilustrează faptul că, în mare
Ceva mai târziu, i-am urmat sfatul şi am găsit mai multe soluţii. parte, comportamentul nostru este determinat în mod inconştient.
Odată, când mă blocasem şi nu reuşeam să mai scriu, mi-am Erickson inserează, de asemenea, referinţe frecvente la
autoindus o transă hipnotică, dar mai întâi mi-am pus întrebarea: comportamentul „automat". Astfel, această povestire este utilă
„ Cum aş putea să depăşesc acest blocaj? " Am observat că mă pentru a încuraja un pacient să-şi îngăduie să răspundă automat în
furnică dosul degetului mare, partea laterală a degetului mijlociu timpul unei transe hipnotice. Repetiţia din povestire poate conduce
şi mijlocul degetului arătător. In scurt timp, mi-am dat seama că foarte uşor la o transă hipnotică, mai ales atunci când cuvintele
aceste furnicături erau localizate exact acolo unde aş fi ţinut un sunt rostite ritmic.
stilou. Mesajul pe care mi-l transmitea inconştientul meu era că Desigur, această povestire poate fi folosită şi pentru diag-
trebuia să încep să scriu de mână, apoi să trec la dictafon. Am nosticare. Putem urmări reacţia pacientului atunci când menţionăm
făcut întocmai şi am reuşit să depăşesc blocajul respectiv. diverse elemente din povestire — magazinul de bijuterii, magazinul
cu articole sportive, cabinetul stomatologic, îngrijorarea legată de
O plimbare pe stradă graviditate poate apărea ca reacţie la partea care se referă la
teama tinerei că ar putea fi însărcinată. Comentariul despre
Mergi pe stradă, la vârsta pe care o ai acum, încerci să mergi brutărie poate foarte uşor să trimită un subiect la amintiri din
întins, fără să te abaţi din drum, dar, întâmplător, îţi este foame şi, prima copilărie, care sunt asociate cu mirosul bucatelor pregătite la
din reflex, încetineşti pasul când îţi iese în calc un restaurant. Dacă cuptor sau pe maşina de gătit.
eşti femeie, poate că te îndrepţi automat spre vitrina unui magazin
56 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI _________________________ ______________Să avem încredere în inconştient 41
M-am întrebai de ce Erickson a accentuat faptul că „fiecare I-am indus o transă lui Peggy. Era conştientă că noi ne aflam la
persoană... încetineşte pasul în mod automat" când trece pe lângă un capăt al mesei lungi, iar ea, la celălalt.
o brutărie. In cele din urmă, mi-am dat seama că mesajul pe care A scris ceva automat. Apoi, tot automat, a împăturit hârtia o dată,
mi-ltransmitea era „încetineşte, Rosen". El le spune tuturor celor şi încă o dată, apoi a vârât-o în poşetă. Ea nu a observat nimic din
care îl ascultă să încetinească şi să-şi facă timp pentru a învăţa şi toate astea. Noi, ceilalţi, am observat. Am adus-o din nou în transă
a face asocieri senzoriale. şi i-am spus ca, după ce se trezea, să scrie automat: „Este o zi
frumoasă de iunie." Noi însă eram în aprilie.
Dicteul automat A scris această propoziţie, iar când i-am arătat-o, mi-a zis că nu
ea a scris-o şi că nu era scrisul ei. Avea dreptate, nu era scrisul ei.
Se cuvine sâ fim atenţi la fiecare mişcare. De multe ori, scriind In septembrie, m-a sunat dintr-o altă localitate, din Indiana, şi
„da", sc poate răspunde la întrebări. O fată poate să întrebe: mi-a spus:
— Sunt cu adevărat îndrăgostită? Iar eu o — Azi mi s-a întâmplat un lucru ciudat, şi cred că are legătură
voi întreba: cu dumneavoastră — aşa că o să vă povestesc despre ce e vorba.
— De cine crezi că eşti îndrăgostită? Astăzi mi-am golit poşeta. Am găsit înăuntru o bucăţică dc hârtie.
— Păi, ar fi Bill, Jim, Pete şi George. Şi Am desfâcut-o, şi pe o parte scria, cu un scris ciudat: „O să mă
atunci o întreb: mărit cu Harold?" Nu era scrisul meu. Nu ştiu cum a ajuns hârtia
— De Bill? Ea asta Ia mine în poşetă. Dar am senzaţia că are legătură cu
scrie „Da". dumneavoastră. Iar singura mea legătură cu dumneavoastră a fost la
— De George? acea conferinţă pe care aţi ţinut-o în aprilie, la Universitatea
— Da. Michigan. Puteţi să-mi explicaţi prezenţa acelui bileţel?
— De Jim? — Am conferenţiat la acea universitate în aprilie, e adevărat, i-
— Da. am spus. Erai cumva logodită şi urma să te căsătoreşti în acea
— De Pete? perioadă?
— Da — O, da, eram logodită cu Bill.
Dar dacă „da"-ul face o gaură, dacă creionul perforează hârtia, — Aveai îndoieli în privinţa logodnei atunci? am întrebat-o.
atunci acela este băiatul. Dar ea nu vrea sâ ştie deocamdată acest — Nu, nu aveam.
lucru. — Ai avut vreodată îndoieli în privinţa logodnei cu Bill?
Odată, la Universitatea Michigan, dr. Anderson ţinea o — O, în iunie m-am despărţit de Bill.
conferinţă despre hipnoză în faţa celor din departamentul de — Ce s-a întâmplat de atunci?
psihologie — a întregului departament. Dr. Anderson m-a întrebat — O, în iulie nirain măritat eu un tip pe care îi cheamă
dacă voiam să fac o demonstraţie. I-am spus că nu aveam un Harold. '■/„.•
subiect şi că îmi trebuiau voluntari. A chemat mai mulţi studenţi şi — De când timp îl cunoştea! pe Harold?
i-a întrebat dacă doreau să participe, şi au acceptat destul de mulţi. — O, îl cunoşteam din vedere, îl ştiam cam din semestrul al
Am ales o fată pe care o chema doilea, dar nu-1 întâlnisem niciodată. Nu 1-airi cunoscut până când
Peggy. Printre altele, dr. Anderson voia să experimenteze scrierea ne-am întâlnit din întâmplare, în iulie.
automată. I-am spus lui Peggy să se ducă la capătul unei mese Atunci i-am spus:
lungi; iar noi, toţi ceilalţi, am rămas la celălalt capăt al mesei. — Ceea ce scria acolo, „O sâ mărit cu Harold?", a fost scris de
tine, în mod automat, în stare de transă. Subconştientul tău
1
Advanced Techniques in Hypnosis and Psychotherapy, ed. Jay Haley (New York,
Grune şi Stratton, 1967).
56 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI _________________________ ______________Să avem încredere în inconştient 42
recunoştea deja că o să te desparţi de Bill şi că Harold era de fapt familiarizeze din nou cu propriul corp. Toate astea sunt
bărbatul care te atrăgea. caracteristice stării de transa.
Subconştientul ei a ştiut, cu câteva luni mai devreme, că ca
avea să rupă logodna. împăturise bucata de hârtie pentru că, în mod Această povestire demonstrează că este posibil să-ţi vezi de
conştient, nu putea să accepte acel fapt în luna aprilie. treburile zilnice, de pildă să faci cumpărături şi să te duci în vizită
Prima dată când puneţi un pacient să facă un dicteu automat, la vecini, şi să faci toate astea în timp ce te afli în transă. Nu este
dacă nu reuşiţi să-1 convingeţi că va fi protejat, îi va fi greu să necesar să ai un comportament ieşit din comun. La sfârşitul
scrie liber, fiindcă intervine ceva personal din eul lui, iar el nu este povestirii, Erickson stabileşte o legătură între transa din Bali şi cea
încă pregătit să accepte acest lucru. Deci dacă vreţi să folosiţi din Occident, arătând că mişcările de orientare a corpului pe care
dicteul automat, lăsaţi pacientul să spună: „Nu pot", şi învăţaţi-1 un terapeut (Lucy) le-a făcut la el în cabinet sunt similare celor pe
să-şi lase mâna să mâzgălească. Treptat, după mai multe mâzgâleli, care balinezii le fac atunci când ies din transă. Prin acest exemplu,
va plasa informaţii secrete într-o mâzgăleală care nu poate fi citită. plasat într-un loc îndepărtat şi, pentru cei mai mulţi dintre noi,
După care va scrie alte lucruri, cum ar fi: „E o zi frumoasă de exotic, Eric/ison ne transmite două mesa/e. Primul mesaj ne spune
iunie." Apoi poate sa se extindă şi să ofere informaţii personale. că transa este o experienţă obişnuită, prin care trecem cu toţii. Al
doilea, că transa este oarecum exotică şi are un farmec al ei.
Odată, mi-au trebuit şaisprezece ore ca să descifrez, cu multă
greutate, o scriere ilizibilă care, în cele din urmă, mi-a spus o
întreagă poveste — cred că e în „The Collected Papers".1

Chiar tensiunea scrierii poate să transmită un mesaj


important. A fost foarte relevant, faptul că Erickson i-a sugerat lui
Peggy să scrie propoziţia „E o zi frumoasă de iunie". Iunie a fost
luna în care s-a despărţit de Bill, logodnicul ei. Şi, desigur, tot
iunie este luna pe care noi o asociem cu nunţile.

Stări de transă în Bali


în 1937, când Margaret Mead, Jane Belo şi Gregory Bateson s-
au dus în Bali, scopul lor era să studieze autohipnoza în cultura
locală. în cultura balineză, să zicem că te duci la piaţă. în drum
spre piaţă, balinezii pot să intre într-o transă profundă, să-şi facă
târguielile, să se întoarcă şi să iasă din transă când ajung acasă —
sau să rămână în transă şi sâ se ducă în vizită la un vecin care nu
este în transă, în timp ce ei îşi continuă starea de transă.
Autohipnoza face parte din viaţa lor de fiecare zi. Mead, Bateson şi
Belo le-au studiat comportamentul şi mi-au adus de acolo filme, ca
să le examinez. Dr. Mead voia sâ ştie dacă transa balinezilor era
aceeaşi ca transa occidentalilor. Fata asta [Lucy, o studentă] a făcut
mişcările de orientare a corpului pe care le fac locuitorii din Bali,
şi-a strâns palmele, a vrut să se ridice pe vârfurile picioarelor, să se
Sugestia indirectă 73
C A PI T O L U L 4 Dr. Rossi nu ştia ce anume nu este în regulă — ea însă ştia. Ce
putea să nu fie în regulă dacă mă întâlnea pe un tărâm necunoscut?
Sugestia indirectă Nu existăun mijloc ai necunoscutului! Este doar un spaţiu gol.
Am rugat-o să închidă ochii şi am trezit-o din transă, apoi i-am
spus:
— Vreau să faci altceva pentru mine. Vreau să te întâlneşti cu
mine în spaţiul cosmic după ce intri în transă.
Fata a deschis ochii în stare de transă. Era evident că nu se
orienta în funcţie de cameră, de podea sau de vreun alt obiect de
acolo. Apoi i-am zis:
— Vezi acest prespapier din mâna mea? Aşază-1 în altă poziţie.
Ce a făcut fata? Mi-a spus:
Povestirile din acest capitol demonstrează modul în care — Doctore Erickson, nu există decât trei poziţii. într-una mă
Erickson aplică fenomenele hipnotice „tradiţionale", cum sunt aflu eu, în alta sunteţi dumneavoastră, iar prespapierul e în a treia.
caracterul literal, regresia de vârstă şi distorsiunile temporale şi Acestea sunt singurele poziţii.
spaţiale. Ele ilustrează totodată contribuţia sa unică în domeniul Subiectul hipnotic ascultă ad litteram, în sens strict. Am trezit-o
hipnoterapiei prin folosirea sugestiilor indirecte. Abordarea lui din nou şi i-am spus o anecdotă absurdă.
indirectă este utilă în special atunci când avem de-a face cu ceea
— Un cowboy călărea într-o zi şi a ajuns la un munte, care era
ce este îndeobşte numit „ rezistenţă" la hipnoză şi la terapie. De
aşa de înalt, încât a trebuit să se uite de două ori ca sâ-i vadă vârful.
exemplu, în povestirea „învingem rezistenţa prin învăluire",
S-a uitat în sus cât a putut de departe. Apoi s-a uitat a doua oară,
realitatea transei hipnotice îi este sugerată indirect unui medic
pornind din locul în care se oprise prima dată.
neîncrezător şi cârcotaş atunci când acesta este confruntat cu un
alt subiect, care se vedea clar că se află în transă. Pentru o Am adus-o în stare de transă şi i-am spus:
înţelegere aprofundată a sugestiei indirecte, cititorul este rugat să — Când deschizi ochii, vreau să-mi vezi palmele, dar nu şi
consulte lucrarea Hypnotherapy, de Erickson şi Rossi. dincolo de ele. Aplcacă-te în faţă şi uită-te.
Mi-a zis:
Subiectul hipnotic înţelege ad litteram — Roz şi cenuşiu. Asta sunt palmele dumneavoastră, doctore
Erickson, dar unde sunteţi dumneavoastră? Vă văd palmele, dar nu
Am primit o fată pentru o demonstraţie de transă profundă şi
aveţi încheieturi. Şi, doctore Erickson, e ceva în neregulă rău de tot
fenomene ce ţin de transă pentru dr. Rossi. I-am spus fetei sa intre
în transă profundă şi să ne întâlnim în mijlocul necunoscutului.* cu ceea ce văd. Palmele dumneavoastră sunt bidimensionale, iar eu
Ea a deschis imediat ochii, în stare de transă, şi mi-a spus pe un ştiu că ar trebui sâ fie tridimensionale.
ton serios:
— Ceva nu e deloc în regulă!

"in the middle of nowhere = expresie care se referă ia un loc foarte îndepărtat;
textual: în mijlocul necunoscutului (n Ir.).
74 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Sugestia indirectă 44
Când nc ocupăm de hipnoză, nu trebuie să uităm nicio clipă că Peste câteva zile, femeia a observat un panou publicitar care
inconştientul nostru acordă semnificaţii foarte specifice cuvintelor. făcea reclamă portocalelor Sunkist; i s-a făcut râu de la stomac. A
De-a lungul vieţii, aţi învăţat tot felul de lucruri, aţi transferat acele intrat într-un restaurant, a văzut nişte portocale şi i s-a făcut greaţă.
cunoştinţe în inconştient şi aţi folosit, în mod automat, rezultatele Nu putea sâ meargă la cumpărături pentru mama ei dacă în
finale legate de ceea ce aţi învăţat. Aţi învăţat sâ vorbiţi şi a existat magazinul respectiv se vindeau şi portocale. Şi a fost nevoită sâ
o perioadă în care aţi crezut că „ve-pa" era vreau apă. V%a luat renunţe la multe dintre hainele ei de culoare portocalie. S-a ajuns
mult timp până aţi descoperit că „ve-pa" nu c vreau apă; de aceea, până acolo încât era suficient sa audă cuvântul „portocală", şi
trece mult timp până când pacienţii, ca adulţi, ajung să înţeleagă, imediat i se făcea rău de la stomac, după care începea o durere de
după ce le explicăm cu foarte mare grijă, că „există un limbaj pe cap foarte puternică.
care nu îl înţelegeţi — deşi a fost o vreme când îl înţclegeaţi". Am făcut în aşa fel ca ea să fie invitată la o petrecere care se
organiza la spital, pentru că doamna era prietenă cu unul dintre
Erickson evidenţiază faptul că un subiect hipnotic răspunde ad medicii de acolo. Am aranjat lucrurile cu respectivul medic. Prin
litteram la sugestii şi, totodată, el insistă asupra faptului că urmare, ia acea petrecere, el mi-a cerut sâ fac o demonstraţie de
lucrurile pe care le învăţăm inconştient nu rămân fixe, ci la ele se hipnoză, aşa că am hipnotizat o persoană, apoi alta. în cele din urmă,
adaugă noi învăţăminte. „De-a lungul vieţii, aţi învăţat tot felul de doamna în cauză s-a oferit să-mi fie subiect pentru hipnoză.
lucruri, aţi transferat acele cunoştinţe în subconştient şi aţi folosit, In stare de transă, i-am indus o regresie până la vârsta de trei ani,
în mod automat, rezultatele finale legate de ceea ce aţi învăţat. " cu mult înainte de episodul cu uleiul de ricin. Era într-o transă
Erickson sugerează că dumneavoastră, cititorii, veţi transfera către profundă de somnambulism şi avea halucinaţii negative şi pozitive.
subconştient învăţămintele extrase din povestirile sale didactice şi Gazda i-a întrebat pe cei prezenţi dacă doreau suc de portocale. A
veţi folosi rezultatul final în mod automat. adus un coş plin cu portocale, le-a stors, apoi s-a aşezai lângă
doamna respectivă. Am sporovăit despre una, despre alta. Am făcut
în aşa fel încât ea să-1 vadă, să-i vorbească. Şi am băut cu toţii suc
Portocale de portocale. Mai târziu, când am trezit-o, avea în gură un gust
O pacientă s-a dus Sa farmacie cu o reţetă pentru ulei de ricin. nedefinit, dar plăcut. Seara, în drum spre casă, a trecut pe lângă acel
Când i-a întins reţeta farmacistului, femeia i-a spus că uleiul de panou publicitar şi şi-a spus: „Ciudat, panoul ăsta nu-mi mai pro-
ricin îi provoca greţuri. După ce ajungea acasă, trebuia să ia uleiul voacă greaţă."
de ricin şi avea să i se facă rău de la stomac. Iar de atunci încolo a început să bea suc de portocale şi să-şi
Iar farmacistul i-a zis: poarte îmbrăcămintea portocalie. Peste un timp, şi-a spus: „Nu-mi
— Cât vă prepar eu uleiul de ricin, nu vreţi un pahar cu suc mai amintesc când a început să-mi fie greaţă la vederea portocalelor,
proaspăt de portocale? dar acum nu mi se mai face rău. Mă întreb care o fi fost motivul?
Doamna a remarcat că sucul proaspăt de portocale avea un gust Nu-mi pot aduce aminte când
oarecum diferit de ce ştia ea. După ce şi-a băut paharul, a întrebat: s-a întâmplat." . .
— E gata reţeta? Simpla reorientarc în timp a unei persoane rezolvase problema.
Dacă ţi-e frică de înălţime şi nu eşti capabil să escaladezi vârful
— Aţi luat deja uleiul de ricin, vi l-am pus în sucul de portocale,
i-a răspuns farmacistul. Squaw, cum procedez eu? Te dezorientez în timp, chiar dacă pentru
74 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Sugestia indirectă 45
Nu mi-a ieşit, pentru că am folosit un număr foarte mare de
asta e nevoie să mă întorc în urmă cu zece sau doisprezece ani. Ieşi tehnici, în aşa fel încât să fiu sigur că ele nu vor funcţiona. Apoi i-am
la o plimbare, ca şi cum ai fi mai tânăr cu optsprezece ani, când spus:
poate că nu aveai acea fobie. Urci muntele respectiv, ca să vezi ce e — Vă rog să mă scuzaţi o clipă; m-am dus în bucătărie, unde
de partea cealaltă. lucra o studentă de-a mea de la Arizona State University. Şi i-am
Sau, dacă nu pot să fac asta cu tine, îţi dezorientez percepţia spus:
lucrurilor astfel încât muntele să arate ca un teren plat, un spaţiu — Use, am la mine în cabinet un pacient foarte recalcitrant, care
neted, ca o brazdă de pământ reavăn pe care poţi să-1 ari din nou. E opune rezistenţă. O să-ţi induc o transă, o transă de somnambulism.
o înaintare dificilă. Tu urci muntele şi dai vina pe arătură. Reuşeşti M-am întors în birou însoţit de lise şi i-am ridicat braţul pentru a
să ajungi de partea cealaltă a muntelui. După care eu te ajut să-ţi demonstra catalepsia. Apoi i-am zis:
recapeţi treptat orientarea. — lise, du-te lângă bărbatul acela. Vreau să stai aşa până când îl
într-o zi călduroasă de vară, în somn, poţi să mergi să patinezi aduci în stare de transă. Revin peste cincisprezece minute.
pe gheaţă. Şi poţi să cinezi în New Orleans, San Francisco sau Domnul respectiv îşi direcţionase deja rezistenţa către mine. Cum
Honolulu. Poţi să pilotezi un avion, sâ conduci o maşină, sâ te să opui rezistenţă unei persoane deja hipnotizate, care începe să te
întâlneşti cu tot felul de prieteni, şi în tot timpul ăsta sa dormi hipnotizeze ea pe tine?
profund în patul tău. Când am revenit, el se afla într-o transă profundă.
Vă daţi seama că fiecare pacient a avut astfel de experienţe, aşa Te învârti în jurul rezistenţei. Evoci toată rezistenţa de care eşti în
că, în stare de transă, puteţi sugera că un vis poate să se transforme stare în scaunul acela, iar pe ea o pui să stea pe scaunul acesta. Ea
într-o senzaţie de realitate hipnotică. Transa nu face decât să vă îşi lasă rezistenţa acolo, şi nu mai manifestă deloc rezistenţă atunci
permită să manevraţi toate învăţămintele pe care le-aţi acumulat când ajunge la scaunul acesta.
deja. De multe ori, noi nu luăm în seamă învăţămintele pe care le-
am acumulat. Când Erickson vorbeşte despre „direcţionarea rezistenţei ", el
aplică acelaşi principiu pe care îl foloseşte când „direcţionează" ori
Să învingem rezistenţa prin învăluire „plasează" un simptom într-o anumită poziţie geografică. De
exemplu, îl va pune pe un pacient să experimenteze toată forţa fobiei
în povestirea care urmează, Erickson demonstrează o modalitate sale faţă de avioane într-un scaun. Apoi va direcţiona pacientul să
foarte eficientă de a anihila rezistenţa la hipnoză. „experimenteze cu adevărat fobia în acel scaun " şi apoi să „o lase
în acel scaun ". Implicaţia este că el nu o va experimenta altundeva
Prima oară când am practicat hipnoza în Phoenix, m-a sunat un — ci doar în scaunul acela.
medic care dorea să-şi facă o programare. Tonul vocii lui m-a Medicul din această povestire şi-a direcţionat rezistenţa la
avertizat: „Nu-i a bună. îmi cere să îl aduc în stare de transă." L-am hipnoză către Erickson. Prin urmare, el nu era rezistent faţă de alţii
programat pentru a doua zi. A intrat în cabinet şi mi-a zis: — cu siguranţă nu faţă de o persoană care evident se afla într-o
— Acum, hipnotizează-mă. transă cataleptică.

Cactuşi
74 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Sugestia indirectă 46
De obicei, trimit pacienţii alcoolici la Asociaţia Alcoolicilor vorbeşti despre manuale. Astăzi înveţi asta şi asta. Mâine înveţi
Anonimi, pentru că ea poate sâ-i ajute mai bine decât mine. Odată, altceva. Lumea spune despre tine că faci cutare sau cutare lucru. Dar
a venit la mine un alcoolic care mi-a spus: important este să priveşti pacientul pentru a înţelege ce fel de om —
— Bunicii mei au fost toţi alcoolici; părinţii mei au fost bărbat sau femeie — este, apoi sa te ocupi de ei într-un mod care se
alcoolici; părinţii soţiei mele au fost alcoolici; soţia mea este potriveşte problemei lui sau a ei, problemei lor unice.
alcoolică, iar eu am avut delirium tremens de unsprezece ori. M-am
săturat să fiu alcoolic. Fratele meu este şi el alcoolic, înţeleg că Această povestire este un minunat exemplu de sugestie indirectă,
pentru dumneavoastră este o treabă teribil de grea. Ce credeţi că aplicată simbolic.
puteţi face ca să mă ajutaţi?
L-am întrebat cu ce se ocupa. Competiţie
— Când sunt treaz, lucrez ia un ziar. Iar alcoolul este un risc
Am avut un pacient care venise din Philadelphia. L-a adus un
profesional acolo.
doctor. M-am uitat ia acel pacient şi ştiu că nu mai văzusem
l-am spus:
niciodată o persoană cu o fire atât de competitivă. Era în stare să se
— în regulă, vreţi să vă ajut — cu acest lung şir de antecedente.
ia la întrecere cu tine pe orice subiect şi avea o afacere foarte
Ceea ce o să vă sugerez acum n-o să vă pară corect. Vă duceţi în
competitivă. Era mereu la pândă pentru a nu rata nici o ocazie de a
Grădina Botanică. Vă uitaţi la toţi cactuşii de acolo şi vă minunaţi
concura.
cum de pot cactuşii să trăiască trei ani fără apă, fără ploaie. Şi vă
I-am spus:
gândiţi temeinic.
— Aveţi dureri de cap, migrene, care pur şi simplu vă omoară în
Peste mai mulţi ani, în cabinet a intrat o tânără care mi-a zis:
fiecare zi. Le aveţi de nouă ani. De trei ani faceţi tratament zilnic
— Doctore Erickson, m-aţi cunoscut când aveam trei ani. M-am
pentru dureri de cap cu acest medic în care aveţi încredere. Dar nu
mutat în California la vârsta de trei ani. Acum locuiesc în Phoenix
aţi progresat deloc. Acum dumnealui v-a adus la mine, ca să lucrez
şi am venit sâ văd ce fel de om sunteţi — cum arătaţi.
cu dumneavoastră. Eu nu o să lucrez cu dumneavoastră, dar am să
— Uitaţi-vă bine, apoi sunt curios sâ aflu de ce vreţi să mă
fac următorul lucru. Aşe-zaţi-vă mâinile pe genunchi şi vedeţi care
priviţi, i-am spus.
mână vi se ridică spre faţă mai întâi, mâna stângă sau mâna dreaptă.
Mi-a răspuns:
Şi a urmat o adevărată competiţie între mâinile pacientului —
— Un om care trimite un alcoolic la Grădina Botanică ca să
ceva fenomenal! A durat cam o jumătate de oră până când una dintre
privească plantele de acolo şi sâ înveţe cum să se descurce fără
mâini a reuşit să câştige.
alcool, şi lucrul ăsta funcţionează, este unul pe care vreau să-1 văd!
în clipa când mâna îi atingea faţa, i-am spus:
Mama şi tata nu au mai băut de când l-aţi trimis pe tata acolo.
— Tensiunea se află în muşchi, şi dumneavoastră aduceţi această
— Ce face tata acum?
tensiune în mâini în timpul competiţiei dintre ele.
— Lucrează la o revistă. A renunţat la slujba de la ziar. Zice că,
Nu i-a plăcut să simtă acea tensiune.
dacă lucrezi la un ziar, alcoolismul e un risc profesional.
— Dacă vreţi să aveţi dureri de cap, de ce să nu aveţi o durere de
A fost un mod frumos de a vindeca un alcoolic. Să-1 faci să
cap fără ca muşchii gâtului şi ai umerilor dumneavoastră să intre în
respecte cactuşii care supravieţuiesc trei ani fără ploaie. Poţi să
competiţie? Nu cred că vreţi o durere de cap şi nu vreţi nici ca
74 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Sugestia indirectă 47

muşchii gâtului şi ai umerilor să intre în competiţie. Aş dori să vă se produce detumescenţa. Ce simt când ejaculează. Şi i-am explicat
fac să înţelegeţi ce este relaxarea musculară, lăsându-vă mâinile să în amănunt cum e cu visele umede la băieţi.
concureze în a fi relaxate. I-am spus:
Aşadar, i-am dat o lecţie despre tensiune şi relaxare. Şi de atunci — Pentru fiecare băiat, jumătate dintre strămoşi sunt femei. Şi ce
nu a mai avut dureri de cap. Asta s-a întâmplat acum şase sau opt poate să facă un băiat poate să facă şi o fată. Aşa că şi tu poţi să ai un
ani. vis umed noaptea. De fapt, poţi să ai un vis umed oricând vrei tu. în
timpul zilei, vezi un bărbat chipeş. De ce să nu ai un astfel de vis
Aici, Erickson ilustrează principiul de a întâlni pacientul în atunci? El nu trebuie să ştie despre asta. Tu însă poţi să ştii.
propriul său cadru de referinţă. El a utilizat tendinţa competitivă a — E un gând care îmi stârneşte curiozitatea, mi-a spus ea. Am
pacientului şi, în cele din urmă, l-a ajutat să transfere acest spirit observat că devenise neobişnuit de calmă. Faţa i se
de competiţie într-o direcţie mai constructivă. Desigur, orice înroşise. Mi-a
competitivitate cu Erickson a fost redirecţio-natăspre zis:
competitivitatea interioară a pacientului. Prin urmare, nu a existat — Doctore Erickson, tocmai m-aţi ajutat să am primul orgasm
nicio rezistenţă la hipnoză sau la sugestiile terapeutice prezentate din viaţa mea. Vă mulţumesc foarte mult.
de Erickson. Am primit mai multe scrisori de la ea. Se despărţise de iubitul
care se separase de soţie. Acum era cu un tânăr de vârsta ei, interesat
Vise umede de căsătorie. Iar viaţa ei sexuală cu acest bărbat era absolut
O femeie înaintase actele pentru divorţ din cauză că devenise minunată. Avea de fiecare dată orgasm, uneori chiar două sau trei.
indiferentă din punct de vedere sexual, lucru care îl deranja foarte Cât despre ideea că toţi băieţii au vise umede, motivul este că un
tare pe soţul ei. Nu suporta să trăiască alături de o femeie care nu individ învaţă să se masturbeze folosindu-şi mâinile. Pentru a se
reacţionează. maturiza, el trebuie să funcţioneze sexual fără să-şi folosească
Apoi, femeia a avut mai mulţi iubiţi. Acum trăia cu un bărbat mâinile. Astfel încât inconştientul său îi pune la dispoziţie, prin
care era despărţit de soţie — o viaţă îngrozitor de sordidă. El dorea intermediul viselor, un obiect sexual.
să o aibă ca amantă. Pentru el, pe primul loc erau copiii, pe al De ce i-am descris masturbarea băieţilor şi nu pe cea a fetelor?
doilea, soţia, pe al treilea, amanta. Iar ea nu reacţiona în niciun fel. Pentru că, dacă îi descriam un băiat şi nu vorbeam despre ea, atunci
Bărbatul în cauză era un tip înstărit. I-a dat femeii multe lucruri putea să înţeleagă. Apoi, după ce a înţeles, i-am spus: „O fată poate
care ei îi plăceau. Iar ea spunea: să aibă şi ea vise umede. Iar jumătate dintre strămoşii fiecărui băiat
— Sunt rece ca gheaţa. Nu am nicio senzaţie. Pentru mine e o sunt femei."
chestie mecanică.
I-am indus o transă şi i-am explicat cum învaţă băieţii să Erickson arată, aparent fără, rost, că „Pentru fiecare băiat,
recunoască diferite senzaţii din penisul lor — când e flasc, erect pe jumătate dintre strămoşi sunt femei". De fapt, el îi spune acestei
sfert, erect pe jumătate, când are o erecţie completă. Ce simt când paciente că poate să înveţe din experienţa pe care el i-a descris-o,
chiar dacă a fost vorba despre băieţi.
74 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Sugestia indirectă 48
Remarcăm nu doar că indiferenţa sexuală a pacientei a fost
vindecată, ci şi că efectul s-a extins în alte compartimente ale vieţii Aceste expresii primeau apoi un răspuns, ca şi cum ar fi fost sugestii
ei, prin faptul că şi-a ales un partener mai potrivit. Să mai directe — „Tu vei vedea doar mâna mea.''1
îndrăznească cineva să minimalizeze hipnoza, pretinzând că ar Când am pacienţi care nu reuşesc să intre în transă, le vorbesc
„vindeca, doar simptomul"7 adesea despre cercetările recente, care demonstrează că persoanele
Această povestire este un alt exemplu bun privind utilitatea care simulează o transă hipnotică vor obţine aceleaşi rezultate ca. şi
sugestiei, indirecte pentru a induce vindecarea, simptomului. cele care sunt „de-adevăratelea" în transă. Aşa cum vedem în
această povestire, un individ poate simula o transă uşoară sau o
transă profundă. Erickson ne oferă indicaţii descriind câteva dintre
Simularea unei transe
fenomenele unei transe profunde — cum ar fi „halucinaţiile
Să îi induci lui Dolly o transă nu era deloc uşor. Pur şi simplu nu negative." (incapacitatea de a vedea biroul, restul corpului său ori
putea să intre într-o transă profundă, l-am oferit o sugestie care îi scaunul).
transmitea mesajul că putea „să înveţe să intre în transă".
Apoi i-am povestit despre experienţa prin care trecuse un
O auzi?
subiect hipnotic, o femeie, în Albuquerque. Un profesor care
lucrase cu ea în cadrul unui experiment hipnotic mi-a spus: „Am La un workshop, o femeie s-a oferit voluntar să fie subiect. A
încercat din răsputeri să-i inducem o transă profundă, dar ca chiar spus că lucraseră cu ea multe persoane, ore întregi, dar nicio sugestie
nu poate sâ facă acest lucru." nu avusese efect.
Aşadar, am făcut-o pe pacientă să creadă că intrase în transă. I- Am început prin a o chestiona un pic despre ea însăşi. Era
am spus să deschidă ochii şi doar să fie capabilă să-mi vadă mâna. franţuzoaică. Mi-a spus cum se numea mâncarea ei preferată, mi-a
Apoi i-am spus că vederea ei periferică urma să se îngusteze până vorbit despre un restaurant franţuzesc din New Orleans, care îi
se limita la mâna mea. Şi că există alte patru zone senzoriale. în plăcea ei, despre cât de mult iubea muzica. Mi-a descris muzica.
scurt timp, era sigură că putea să vadă doar mâna mea, fără birou, Atunci când a văzut că o ascultam, şi-â întors capul şi a început
fără mine, fără scaun. Apoi am scos-o din acea stare şi i-am indus să asculte cu cealaltă ureche. Auzea cu urechea stângă. Aşa că mi-am
obişnuita ei transă uşoară, după care am adus-o din nou într-o închis urechea dreaptă.
transă profundă. A simulat încă o dată o transă profundă, până când I-am spus:
transa chiar a devenit reală. — O auzi şi tu? Este foarte slabă? Mă întreb cât de departe o fi
Dolly a ascultat povestirea aceasta. A simulat şi ea o transă orchestra aceea. Se pare că se apropie.
profundă — până când transa a devenit reală. Nu a trecut mult şi s-a trezit că nu se mai putea abţine să nu bată
ritmul muzicii. Atunci am întrebat-o:
Uneori, se întâmpla ca persoane din publicul care îl asculta pe — E un violonist în orchestră sau sunt doi?
Erickson spunând această povestire să intre şi ele în transă
Erau doi. A arătat spre tipul care cânta la saxofon. în concluzie,
profundă. Am indicat câteva dintre expresiile ,, marcate". In acele
ne-am distrat.
puncte, Erickson îşi schimba tonul vocii şi încetinea ritmul vorbirii.
Mă întrebam dacă orchestra ajunsese la sfârşitul acelei bucăţi
muzicale şi dacă instrumentiştii îşi deschideau partiturile pregătindu-
74 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Sugestia indirectă 49
de ei prin hipnoză. Dacă aveţi ceva cunoştinţe de medicină, ştiţi că
se să cânte un alt gen de muzică. Doamna a auzit cum au fost negii sunt cauzaţi de un virus şi că sunt sensibili la schimbările
interpretate toate piesele ei preferate. tensiunii arteriale.
Hipnoza se realizează cel mai bine dacă ne gândim la anumite I-am spus femeii să-şi înmoaie picioarele mai întâi în apă rece ca
fenomene. îl asculţi vorbind pc un bâlbâit şi nu te poţi abţine să nu gheaţa, apoi în apă fierbinte, cât suportă, şi din nou în apă rece ca
pronunţi tu însuţi cuvintele. Formezi tu însuţi cuvintele, ca să-1 gheaţa. Trebuia să facă asta de trei ori pe zi, până se enerva atât de
ajuţi. tare, încât ar fi dat orice numai să nu mai fie nevoită să recurgă la aşa
ceva. După ce scăpa de negi, putea să uite de înmuiatul picioarelor.
Acesta este un mod mult mai elegant de a sugera halucinaţii Era destui de enervant să-şi întrerupă treburile zilnice pentru a-şi
auditive decât cel obişnuit, în care hipnotizatorul spune: „ Vei ţine picioarele în apă şi să facă asta după un program bine stabilit.
auzi... " Erickson evidenţiază încă o dată tendinţa oamenilor de a Peste trei ani, doamna în cauză a venit la mine să-i tratez fiul. Am
ajuta o altă persoană. Astfel, când se arată el însuşi aproape întrebat-o despre negi.
capabil să audă orchestra, pacienta îl ajută auzind-o ea însăşi. — Ce negi? s-a mirat ea.
— Aţi venit la mine, acum vreo trei ani, ca să vă tratez negii de
pe mâini şi de pe faţă, i-am zis.
Boli de piele — Probabil că mă confundaţi cu o altă persoană, mi-a replicat ea.
O doctoriţă din Est m-a sunat odată şi mi-a spus: Ţinuse cont de sugestia mea. îşi înmuiase picioarele în apă câteva
— Fiul meu este student la Harvard şi suferă de o acnee foarte luni, lucru pe care mi 1-a confirmat soţul ei. După care treaba asta a
urâtă. îl puteţi trata prin hipnoză? dezgustat-o aşa de tare, încât a uitat de înmuiatul picioarelor, dar şi
I-am răspuns: de negi. încetând să se mai necăjească din pricina negilor, nu s-a mai
— Da. Dar de ce să vă mai deranjaţi să-1 aduceţi aici? Ce produs Jrigarea lor cu sânge, pentru că sângele trebuia sâ irige
planuri aveţi pentru vacanţa de Crăciun? picioarele, dar şi pentru că ea nu le mai dădea atenţie. Şi aşa a scăpat
— De obicei, îmi iau liber de la clinică şi mă duc în Sun Valiey de ei.
la schi.
I-am zis: în tratarea bolilor de piele prin schimbarea punctului asupra
— Ei, bine, de Crăciunul ăsta, de ce nu-1 luaţi şi pe băiat? căruia se concentrează atenţia unei persoane, Erickson ilustrează
Găsiţi o cabană şi scoateţi toate oglinzile din ea. Puteţi lua masa în dictonul expus de Paracelsus în secolul al XV-lea: „Aşa cum omul
cabană, dar să aveţi oglinda pentru machiaj în buzunarul poşetei. îşi imaginează că va fi, aşa va fi, el este ceea ce îşi imaginează că
Şi-au petrecut vremea schiind, fără ca băiatul să vadă o singură este. " Există într-adevăr efecte fizice asociate cu imaginile mentale.
oglindă. Acneea i s-a curăţat în decurs de două săptămâni. Aceste efecte pot fi obţinute şi în interiorul corpului, dar pot fi
Deci acneea poate fi vindecată dacă nu ai oglinzi prin preajmă. demonstrate mai uşor atunci când apar pe piele. Exemple evidente:
Urticaria de pe faţă sau eczemele dispar de multe ori în acelaşi fei. roşim atunci când ne gândim la o situaţie jenantă sau avem o erecţie
O altă pacientă, care avea pe ambele mâini negi foarte inestetici, dacă ne gândim la fantezii legate de o imagine erotică. O persoană
a venit la mine. Avea negi şi pe faţă, mulţi. Mi-a zis că voia să scape care se consideră valoroasă are o ţinută dreaptă şi se deplasează cu
74 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Sugestia indirectă 50
In acest caz, avem literalmente un exemplu al dictonului lui
hotărâre şi încredere. Să ne mai mirăm dacă structura scheletului, Erickson: „Cel care face terapia este pacientul. " Totuşi, această
tonusul muscular şi expresia facială a unei astfel de persoane se pacientă avea nevoie să ştie că Erickson era terapeutul ei. Era
dezvoltă cu totul altfel decât în cazul unei persoane care se evident că nu se putea trata singură fără un terapeut. Poate că
„imaginează" sau se închipuie ca fiind o nulitate? această nevoie de a exista o altă persoană, un terapeut — chiar
dacă doar în imaginaţie —, confirmă doctrina lui Martin
Buberpotrivit căreia numai în relaţie cu alţi oameni putem să ne
„Auto"-hipnoza O împlinim şi să ne dezvoltăm.
pacientă mi-a spus:
— Stau foarte prost cu nervii, dar nu pot să discut cu dum- Să forăm în inconştient
neavoastră sau cu altcineva. Am ajuns aici prin intermediul unor
Când era studentă la medicină, fiica mea a citit o lucrare despre
prieteni care vă sunt pacienţi. Dar nu am curaj să vă spun ce legăturile duble, scrisă de Ernest Rossi şi de mine. A venit apoi şi
problemă am. Vreţi să fiţi terapeutul meu? mi-a zis:
— Da, o să fac tot ce-mi stă în putinţă, i-am răspuns. — Aha, deci aşa reuşesc!
— Ei, bine, o să fac în felul următor. Seara, pe la unsprezece, vin Rossi a întrebat-o:
cu maşina, o parchez în faţă, şi îmi imaginez că sunteţi în maşină cu — Ce să reuşeşti? .
mine. Apoi mă gândesc temeinic la problema mea. Şi ea a răspuns:
Mi-a plătit două consultaţii. Nu ştiu de câte ori a stat, până — Toţi pacienţii au dreptul să refuze un examen rectal, hernial
dimineaţa, pe la patru, pe aleea din faţa cabinetului, analizân-du-şi sau vaginal când e făcut de un student lâ medicină. Niciuna dintre
problema. Şi-a rezolvat problema, iar mie mi-a plătit doar pentru celelalte studente nu a efectuat un astfel de examen, în timp ce eu le-
primele două consultaţii. am făcut examene vaginale, rectale şi herniale tuturor pacienţilor
Mi-a spus: mei.
— Am scăpat de problema pe care o aveam. Dacă vreţi, acum Am întrebat-o cum de a reuşit, din moment ce cu toţii aveau dreptul
pot să lucrez cu dumneavoastră ia experimente. să refuze. Mi-a zis:
Linn Cooper (coautor, împreună cu Erickson, al lucrării Time — Când ajungeam la acea parte a examenului, le zâmbeam dulce
Distortion in Hypnosis) şi cu mine am folosit-o în experimente de şi le spuneam cu înţelegere: „Ştiu că v-aţi săturat sâ mă tot zgâiesc în
deformare temporală în hipnoză. Aşa că, până la urmă, m-a plătit ochii voştri, să mă uit în urechile, nasul şi gâtul vostru, să vă împung
acordându-mi din timpul ci. Şi i-am sugerat să folosească transa, ici şi să vă înghiontesc colo. Dar după ce termin cu examenul rectal
arunci când eu şi Linn Cooper am lucrat cu deformarea temporală, şi cu cel hernial, o să scăpaţi de mine."
pentru propriul său beneficiu. Linn Cooper şi cu mine am fost Şi au aşteptat cu toţii, răbdători, să scape de ca.
mulţumiţi. Am obţinut ceea ce doream. Cred că si ea a obţinut ceea
ce îsi dorea. Această abordare este un excelent exemplu despre modul în care
se instaurează o legătură dublă. Pentru ca pacienţii, epuizaţi, să
scape de Kristi, trebuiau să-i permită să le facă examene rectale,
74 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Sugestia indirectă 51

vaginale şi herniale. Dar, mai întâi, ea li se alătura, verbalizându- eşti o minte lipsită de trup, că mintea ta pluteşte în spaţiu, eliberată
le epuizarea şi dorinţa de a fi lăsaţi în pace. de corpul tău, că pluteşte în spaţiu şi pluteşte în timp.
Când mi s-a spus această povestire, prin sugestie indirectă, ea Şi vreau să alegi un moment din trecut când erai foarte, foarte
mi-a evocat sentimentul că trebuia să-i cer lui Erickson: „Dă-i mică. Iar vocea mea te va însoţi. Vocea mea se va preschimba în
drumul! Fă-mi examenul rectal!" Cu alte cuvinte, am avut senzaţia vocea părinţilor tăi, a vecinilor, prietenilor, colegilor de şcoală,
că el îmi cere permisiunea pentru a fora mai adânc în tovarăşilor dejoacă, a profesorilor tăi. Şi vreau să te descoperi pe tine
subconştientul meu. M-am trezit imediat că îmi aminteam lucruri stând în sala de clasă, o fetiţă care este foarte fericită dintr-un motiv
demult uitate, din copilărie, legate de clisme. Am descoperit că anume, ceva ce s-a întâmplat cu multă vreme în urmă, ceva ce ai
atunci când pacienţii simt că sunt ajutaţi sau chiar forţaţi să scoată uitat cu multă vreme în urmă.
la lumină „senzaţii viscerale" şi amintiri îngropate adânc, adeseori Şi mai există încă o experienţă pc care vreau s-o trăieşti. Când îţi
ei vor visa sau vor avea fantezii despre clisme sau examene rectale. spun să te trezeşti, să te trezeşti de la gât în sus.
Dacă se concentrează asupra examenelor vaginale sau herniale, Corpul tău va rămâne în somn profund. Ştiu că e greu să te trezeşti
este foarte posibil ca anumiţi pacienţi să facă asocieri cu senzaţii şi de la gât în sus, dar tu poţi.s-o faci.
experienţe sexuale. în curând, vei începe să te trezeşti de la gât în sus. Nu te teme,
căci corpul tău doarme profund. Nu te grăbi, trezeşte-te în voie de la
Kathleen: tratarea unei fobii gât în sus. E o treabă grea, dar tu poţi s-o faci.
(pauză prelungită)
In următoarea transcriere completă, din fericire, putem observa Acum capul tău începe să se trezească. Ochii tăi încep să sc
o întreagă terapie care demonstrează sugestia indirectă. Putem deschidă, (pauză) Poţi să faci asta. Poate că trupul tău, care continuă
vedea modul în care Erickson seamănă o idee şi se întoarce la ea să doarmă profund, va fi cel al unei fetiţe. Te trezeşti încet de la gât
mai târziu. Putem să observăm cum utilizează sugestia în sus. Ochii tăi încep să clipească şi să se deschidă. îţi ridici capul,
posthipnoticăpe termen lung şi reîncadrarea. şi gâtul ţi sc dezmorţeşte, (pauză)
Această prezentare textuală o are ca subiect pe Kathleen, o Ridică-ţi capul şi priveşte-mă.
studentă care participa la seminariile de instruire ale lui Erickson. E treaz capul tău?
Ne este imposibil să determinăm cum a descoperit Erickson că fata Ştii că pe lumea asta există multe moduri de adaptare la mediul
suferea de o fobie a vomatului. Când e întrebat, el explică doar de viaţă. Mie nu mi-ar surâde deloc să fac baie în Oceanul Arctic,
atât: „Pe lumea asta nu ducem niciodată lipsă de bârfitori. " Poate dar morsei îi place lucrul ăsta; şi balenei îi place. Eu cred că
că îi spusese un alt student. Sau poate intuise el. în orice caz, nu a Antarctica e geroasă. N-aş suporta să fiu o femelă de pinguin, să
ezitat să se ofere să o trateze, iar fata a acceptat. clocesc un ou la şaizeci de grade sub zero, să ţin oul între picioare şi
să flămânzesc vreme de şase săptămâni până când partenerul meu cel
E: Iţi dai seama că eşti în transă, nu? O să realizezi mai bine gras se întoarce şi îmi ia locul la clocit.
lucrul ăsta dacă închizi ochii.
Şi, vezi tu, balenele, aceste mamifere uriaşe, se hrănesc cu
Acum, în stare de transă, vreau să te simţi foarte confortabil. plancton, particule microscopice care se află în apa oceanică. Şi mă
Vreau să intri într-o transă atât de profunda, încât să ţi se pară că întreb câte tone de apă de marc trebuie să le treacă prin gură până au
74 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Sugestia indirectă 52

mâncat destul plancton. Fiindcă, vezi tu, eu mă bucur că balenele în opinia mea, este fantastic că oamenii au un stomac care, deşi
pot să mănânce plancton şi să crească mari şi grase. Şi faimoşii este lipsit de creier, are totuşi destulă inteligenţă pentru a le spune:
scafandri din Australia adoră să stea călare pe spinarea rechinului- „Scapă de gunoiul ăsta pe cea mai rapidă cale."
leopard în timp ce el înoată leneş de colo-colo, trecând apa de mare Sigur că toate aceste caracteristici ale vieţii umane sunt extrem
prin branhii, ea să extragă oxigenul, şi măturând cu branhiile după de importante şi demne de admiraţie.
planctonul care să-i hrănească trupul enorm. Crezi ca o să te mai temi vreodată că o să vomiţi? Nu trebuie să-ţi
Ai ceva împotriva faptului că balenele şi rechinii trăiesc în felul fie teamă. E bine că nu trebuie să te bazezi pe creierul din cap. îţi dai
acesta? Şi am vizionat şi un program educativ despre o ciocănitoare seama singură că, de multe ori, reacţia în cauză e mult mai
din Pădurea Neagră, realizat de un specialist în păsări. inteligentă decât reacţiile mentale.
Ciocănitoarea îşi petrecuse aproape trei săptămâni scobind o gaură Aşa, acum vrei să ne povesteşti cum te temeai altădată că o să
suficient de mare şi de adâncă pentru a-şi adăposti acolo familia. vomezi?
Cel care îi studia comportamentul, în absenţa părinţilor plecaţi după Kathleen: De unde aţi ştiut?
mâncare, a sfredelit o gaură în cuib, a îndepărtat lemnul şi a pus în E: Pe lumea asta nu ducem niciodată lipsă de bârfitori. Ştii când a
loc o placă de sticlă, astfel încât gaura ciocănitoarei era acum solidă început fobia ta legată de vomat? K: De mult.
şi impenetrabilă. Apoi a instalat un bec electric, pentru ca atunci E: Cunoşti expresia „Ontogcnia repetă filogenia"? Dezvoltarea
când clocea ouăle să poată fi filmată dezvoltarea lor. în sfârşit, a individului repetă dezvoltarea speciei. Chiar dacă respiri pe nas, din
fixat un inel pe gâtul puiului de ciocănitoare, iar în lipsa părintelui, punct de vedere anatomic există şi fante pentru branhii. Cum te simţi
s-a uitat în gâtlejul puiului ca să vadă cu ce fel de mâncare se când eşti perfect trează? Cât de mare este corpul tău? Nu eşti uimită
hrănea. în acest fel, el a descoperit că ciocănitoarea are un rol vital de faptul că nu-I poţi folosi? Nu, nu poţi sâ te ridici.
în conservarea pădurii. A găsit gândaci care mâncau frunze şi K: Ce nu pot să fac?
gândaci care mâncau lemn, care distrug coaja şi frunzele copacilor. E: Nu poţi să te ridici.
Sigur că părinţii se duc şi găsesc gândacii; ei au în gât o K: Sunteţi sigur?
umflătură în care predigeră aceşti gândaci cu crustă. Şi când se E: O, eu sunt sigur, dar tu eşti?
întorc la cuiburi, regurgitează gândacii pe jumătate digeraţi în gurile K: Păi, am fost, până adineauri; eu cred că pot.
lacome ale puilor. E: Practic, toţi cei prezenţi aici ştiu că ei pot. Tu doar crezi că
Din experienţa mea, alăptarea este o modalitate mult mai bună poţi.
de a obţine mâncare. Dar, dacă aş fi un pui de ciocănitoare, aş K: Păi, am ştiu că pot până adineauri. Dintotdeauna am avut
prefera gândacii regurgitaţi, pe jumătate digeraţi. Chiar dacă marea spaimă de a nu mă putea mişca, de a fi infirmă ca mama.
oamenii sunt cele mai evoluate animale, totuşi aceste cunoştinţe E: Cum a ajuns infirmă?
caracteristice altor animale au un corespondent în viaţa umană. Noi K: Ani de zile eu am crezut că de vină a fost poliomielita, dar
folosim regurgitarea pentru a ne salva viaţa. Ciocănitoarele folosesc apoi am descoperit că era mintea ci. Avea poliomielită, dar vinovatul
regurgitarea pentru a-şi salva viaţa. Oamenii înghit alimentele într-o era mintea ei.
clipă, iar stomacul le dă imediat replica: „Netrebnicule, scapă de
chestia asta acum şi pe cea mai scurtă cale posibilă." Am dreptate?
74 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Sugestia indirectă 53
E: Eu sufăr de poliomielită de-adevăratelea, la care se adaugă K: Undeva între ameţită şi liniştită.
uzura vârstei. într-o bună zi, o să mă fac bucăţi, ca o trăsură trasă de E: Există un vechi cântec irlandez; nu vreau s-o strig pe nevastă-
un cal. Dar până vine ziua aceea sunt hotărât să mă ţin tare. Vezi tu, mea ca să-1 cânte. Eu nu reproduc niciodată corect. Am vrut s-o
când eram mic m-am dus în vizită la fratele bunicii şi ia familia lui. prezint pe Margaret Mead spunând că eu nu pot să recit o poezie
Tundeau oile. Mătuşa Mary ne-a dat la masă ficat prăjit, şi după aia corect. Dar am prezentat-o fără probleme pe
ani de-a rândul nu am putut să mănânc ficat din cauză că mă Margaret Mead. Şi mai. eram sigur de un lucru: puteam să recit „Un
gândeam la urechile oilor de atunci. Acum, cu guta mea, nu mai pot trandafir este un trandafir este un trandafir este un trandafir" a lui
să mănânc ficat atât de mult pe cât aş vrea. Gertrude Epstein. Până când am aflat de la familia mea, care s-a
închide ochii şi trezeşte-te în întregime. Peste tot. distrat pe chestia asta, că în numele lui Gertrude Stein nu era un
Trezeşte-te în întregime. Şi eliberează-te. Şi încearcă să nu „Ep" şi că existau doar trei trandafiri!
zâmbeşti. Ei, bine, lucrul care mi-a venit acum în minte este: „Şi s-a tot dus
Spune, ce părere ai despre vomat? McGinty până pe fundul marii." Dacă marea era din whiskey
E ca atunci când bei prea mult sifon; dacă trebuie să te uşurezi, o irlandez, el a jurat că nu mai urcă niciodată ia suprafaţă. Dacă marea
faci, şi gata. era secată, nu avea de gând să irosească nicio picătură de apă,
K: Aveţi un staul secret de ciripitori? vomând-o!
E: Prietena ta a venit azi-dimineaţă la mine şi mi-a spus că ai Iar Kathleen este un foarte frumos nume irlandez!
avut un coşmar, dar ţi-ai amintit doar cum te-a afectat. Aşa mi-am Aşadar, aţi. asistat până acum la o demonstraţie de psihoterapie.
dat seama că ai o fobie. Unul dintre ciripitorii mei mi-a spus despre Nu am fost deloc scorţos. Am râs şi am făcut glume. Poate că pe
ce fobie este vorba. Nu te bucuri că există ciripitori? Crezi în unii dintre voi i-am plictisit de moarte vorbind despre balene,
reîncarnare? plancton şi altele asemenea. Ciocănitori şi gândaci.
K: In viaţa viitoare o să fiu un corn francez într-o orchestră.
E: Cred că va trebui sa-1 înclini ca să verşi ce e înăuntru. Transcrierea de mai sus abundă în asemenea măsură în exemple
K: Înţelegeţi, toată viaţa m-am reîncarnat ca un corn fără să ştiu de sugestii indirecte şi de utilizări ale limbajului simbolic, încât ne-
asta! Acum pricep: înainte nu aveam decât sunetul! ar trebui o carte întreagă pentru a discuta aceste aspecte. Lăsăm
E: Să fie pentru tine o lecţie: nu tot creierul este localizat în cititorilor bucuria de a descoperi singuri câteva dintre ele. Pe un
craniu. Ştii cum spunea Shakespeare: „Etapele vieţii încep cu traseu ocolitor, începând cu tot felul de animale şi cu modul lor de a
adevărat odată cu pruncul." se adapta, Erickson introduce ideea că vomatul este o reacţie de
iar eu cred că tu ar trebui să începi viaţa pe bune. adaptare care salvează viaţa oamenilor. El vorbeşte despre „ reacţia
In Corinteni scrie: „Când eram copil, vorbeam ca un copil, mă viscerală" ca despre ceva benefic. Prezintă filozofia lui de viaţă
purtam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale optimistă pentru a contracara teama pacientei de a nu ajunge
copilului." Aici intră şi spaimele, nu? infirmă, „ca mama". El spune: „într-o bună zi, o samă fac bucăţi, ca
Care e numele tău mic? o trăsură trasă de un cal. Dar până vine ziua aceea sunt hotărât să
K: Kathy. mă ţin tare. " Apoi revine la subiect şi ii validează vindecarea prin
E: Să ţi~l schimb eu în mod oficial? De azi înainte, o să fii doar referirea la „pruncul" lui Shakespeare, şi lasă citatul neterminat,
Kathleen, nu Kathy cea sperioasă care dă la boboci. Cum te simţi? pentru ca pacienta să-l completeze singură. („întâi e prunc,
74 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Sugestia indirectă 54

scânceşte şi vomează în braţele mamei. ") Pentru a se asigura că anii '60. Tehnica numelui nou devine un semnal posthypnotic, astfel
ea pricepe mesajul, Erickson face referire la pasajul din Corinteni, încât, de fiecare dată când
care spune: „ ...dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale
copilului. " Apoi adaugă: „Aici intră şi spaimele, nu?" Pentru a
schimba atitudinea femeii fală de sine, merge până acolo încât îi
schimbă numele în Kathleen, pentru ca ea să poată lăsa în urmă
vechea atitudine faţă de sine, când era „sperioasă şi dădea la
boboci". Şi Erickson conchide: „Aşadar, aţi asistat până acum la o
demonstraţie de psihoterapie. " Şi ce demonstraţie elegantă!
Erickson foloseşte tot ceea ce face sau spune pacienta pentru a-
şi atinge scopul terapeutic — în acest caz, să-i schimbe atitudinea
faţă de vomat. De exemplu, când ea spune că i-ar plăcea să se
reîncarneze într-un corn francez dintr-o orchestră, el replică
imediat: ,, Cred că va. trebui să-l înclini ca să verşi ce e înăuntru."
Cu alte cuvinte, trebuie să fie pregătită să scoată afară lichidele
care se adunaseră acolo. Trebuie să. fie pregătită să vomite.
Kathleen îi semnalează că a înţeles sugestia atunci când zice:
„înainte nu aveam decât sunetul. " Vrea să spună că există anumite
substanţe care pot să iasă din corpul ei.
Când utilizează citatul din Shakespeare şi pe cel din Biblie,
Erickson stabileşte cu pacienta lui o relaţie, ca şi cum ea ar fi o
tânără studentă, dornică să înveţe. El ii inoculase această idee prin
sugestia hipnotică iniţială, atunci când îi spusese: „Şi aş vrea. să te
imaginezi şezând în sala de clasă. " In acest caz, Erickson foloseşte
o manevră prin învăluire. Neştiind ce sugestii sau ce modalitate de
reîncadrare a problemei va utiliza pacienta, el. pare să o
bombardeze din toate părţile.
Nu are cum să scape de sugestiile lui referitoare la sănătate. El
o scoate din necaz, oferindu-i un nume nou, o nouă identitate.
Numele ei nou va fi asociat aproape pavlovian cu schimbarea.
Erickson a utilizat această metodă, de a da oamenilor un nume nou
sau de a-i lăsa să-şi. aleagă alt nume, cu mult înainte ca acest
procedeu să fie folosit pe scară largă la grupurile de terapie din
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI

pacienta îl foloseşte ori îl aude, vor fi readuse în prim-plan noi scorurile anterioare şi aşa mai departe, este eliminată,
asocieri legate de o anumită deprindere sau de respectul de sine. concentrăndu-te în schimb asupra fiecărei lovituri, a fiecărei
Această abordare oferă mult mai multă plăcere estetică, este mai marcări. Prin urmare, chestiunea limitelor nu apare. Ea este
naturalistă, mai focalizată pe individ decât, de pildă, tratamentul determinată mai târziu, când vezi. scorul.
biofeedback, în care semnalele sunt introduse mecanic. De Dacă vrei să devii creativ ori să gândeşti creativ, trebuie să
exemplu, în cadrul unui tratament al hipertensiunii cu ajutorul practici ceea ce a fost numit „gândire divergentă" prin contrast cu
biofeedbackului, pacienţii au fost condiţionaţi ca tensiunea să le
„gândirea convergentă", pe care adulţii au tendinţa să o adopte pe
scadă de fiecare dată când se uitau la un punct roşu de pe ceasul
măsură ce devin din ce în ce mai restrictivi în comportament. In
de la mână. Semnalul lui Erickson — în acest caz, numele
Kathleen — se încadrează perfect între celelalte semnale şi gândirea convergentă, un număr de povestiri sau un număr de teme
sugestii. Comentariul lui Jeffrey Zeig a fost: „A hrănit-o forţat pe converg într-una singură. în gândirea divergentă, o idee se mişcă
această femeie. A obligat-o să ingereze un material nou, pe care în mai multe direcţii diferite, asemenea ramurilor unui arbore.
era nevoită să-l încorporeze, şi pe care nu putea să-l regurgiteze. " Pentru stimularea imaginaţiei, şi poate chiar pentru sporirea
Şi i l-a prezentat într-un mod estetic şi cu gust. creativităţii, mi se pare utilă cartea Mental Jogging a lui Reid J.
C A P I T O L U L 5 Daitzman. Ea
conţine 365 de exerciţii mentale pe tema „numiţi şapte modalităţi
Să ne depăşim limitele obişnuite de a nu vărsa cafeaua cândp bei", •
Aceste povestiri au fost folosite de Erickson pentru a extinde
mintea oamenilor.

Pietrele si mecanica cuantică


Aţi văzut cu toţii pietrele mele şlefuite în urmă cu două sute de
milioane de ani. Nepotul meu, care are cincisprezece ani, mi-a zis:
— Pietrele astea au fost lustruite acum două sute de milioane de
ani. Dar în felul ăsta sc elimină omul. Eu vreau să ştiu cum au fost
lustruite. Nu mi-ai arătat o piatră modelată de apă. Am trăit în
In povestirile care urmează. Erickson explică două elemente Okinawa: ştiu cum arată pietrele lustruite de apă. Şi am văzut
vulcani: nu e nici piatră de la vulcani. Tu mi-ai arătat ceva
foarte importante pentru extinderea limitelor. Primul stabileşte un
neobişnuit de acum două sute de milioane de ani. Ştiu că îmi arăţi
set mental care este mai larg sau mai puţin limitat decât
ceva care îmi e cunoscut. Doar că trebuie să nu mă mai gândesc la
precedentul. Al doilea este abordarea sarcinii fără focalizare
nisip, apă, gheaţă şi la om.
asupra limitelor prin concentrarea asupra sarcinii înseşi. In golf
de pildă, ,, crezi că fiecare gaură este prima ". Cu alte cuvinte,
* Prin acest procedeu, se reţin mai uşor nervii cranieni (în engl.): olfactory, optic,
semnificaţia unui întreg context, care. include numărul găurii, oculo-motor, trochlear, trigeminal, «bducens, /aciai, auditory, glossopharingeal, vagus,
spinal accessory, /lypoglossal (n tr.).
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
L-am lăsat să cugete şi i-am zis:
— Mai am o ghicitoare pentru tine. La ce se referă următorul Trecerea dintr-o cameră în alta
enunţ: „Cum aş mai bea ceva, alcoolic, desigur, după toate
capitolele astea de mecanică cuantică!" — Cum treci din camera asta în cealaltă? l-am întrebat pe un
— Habar n-am. Nu ştiu ce-i aia mecanică cuantică. student.
— Nici nu e nevoie să ştii. O să-ţi dau un răspuns pentru Iar el mi-a răspuns:
profani. Bate doi ţăruşi în pământ ia o jumătate de metru unul de — Mai întâi, te ridici în picioare. Apoi faci un pas... L-am
altul. între ţăruşi, aşază un panou suficient de lat încât să întrerupt:
depăşească ţăruşii cu doi centimetri, şi ai obţinut un răspuns pentru — Spune-mi toate modurile posibile în care poţi ajunge din
profani. camera asta în cealaltă.
— Poţi să fugi, să mergi la pas; poţi să înaintezi în salturi; poţi
Au trecut câteva minute până când nepotul lui Erickson a sări; poţi să faci tumbe. Poţi să ieşi pe uşa aceea, să teduci în faţa
exclamat: „E prima oară când mă gândesc în felul ăsta!" Poate că casei, să intri pe altă uşă şi să ajungi în cameră. Sau poţi să intri
unii dintre cititori vor avea nevoie de şi mai. mult timp ca să printr-o fereastră, dacă vrei... .
vizualizeze răspunsul „pentru profani" ori să deseneze două linii — Ai vrut sâ enumeri toate posibilităţile, dar ai omis ceva
verticale cu o linie orizontală, deasupra — n— simbolul pentru extrem de important. Eu obişnuiesc să exemplific spunând: „Dacă
„pi". Erickson ne mai dă un indiciu, care probabil căi-ar ajuta aş vrea să intru în camera aceea din camera asta, aş ieşi pe uşa
doar pe studenţii la medicină şi pe medici. El spune: „ Toţi medicii aceea, aş lua un taxi până la aeroport, mi-aş cumpăra un bilet până
cunosc înşiruirea mnemonică pentru nervii cranieni: «On Old la Chicago, New York, Londra, Roma, Atena, Hong Kong,
Olympus' towering tops a Finn and German vend some hops.»*" în Honolulu, San Francisco, Chicago, Dallas, Phoenix, m-aş întoarce
felul acesta, în loc să spună „Ghicitoarea e mnemonică", Erickson de acolo cu limuzina, aş intra în curtea din spate, de acolo pe poarta
dă exemplul unei alte înşiruiri mnemonice, lăsăndu-l pe cititor să din spate, apoi pe uşa din dos, şi de acolo în cameră." Plus că tu tc-
facă singur legăturile. ai gândit doar la mişcarea înainte! Nu te-ai gândit să intri cu
Pietrele pe care Erickson i le-a arătat nepotului fuseseră în spatele, nu-i aşa? Şi nu te-ai gândit să intri târâş.
pipota unui dinozaur. Ele se lustruiseră în timpul digerării hranei. — Ori să intru alunecând pe burtă, a adăugat studentul.
Astfel, nepotul intuise bine că trebuia să nu se mai gândească la Adevărul este că ne autolimităm îngrozitor de mult în
nisip, apă, gheaţă sau la om ca fiind sursa lustruirii. Trebuia să gândirea noastră!
iasă din tiparele de gândire obişnuite pentru a rezolva această
problemă. Erickson le spune celor care îl ascultă ori îl citesc că Eu câştig de fiecare dată campionate olimpice
trebuie să iasă din tiparele de gândire obişnuite. Ghicitoarea
L-am întrebat pe Erickson despre un pacient care e pianist
despre pietre nu are legătură cu cealaltă, doar că ambele sunt
concertant şi care se temea să nu înţepenească în faţa claviaturii şi
ghicitori.
să nu poată cânta din cauza artritei. Iată ce mi-a răspuns
Dacă cititorul nu a făcut încă legătura, poate să încerce să
Erickson:
numere câte litere sunt în fiecare cuvânt din „How I want a drink...
" Exact! Pi are valoarea 3,14159265358979...
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
Un pianist, indiferent cât de suferinde i-ar fi mâinile, ştie — Tu ai aruncat deja greutatea ia 58 de picioare. Donald, spune-
muzică. Şi ştie să compună. Iar asta c ceva ce n-o să uite niciodată. mi sincer, crezi că tu ştii diferenţa dintre 58 de picioare şi o
Mâna poate să nu-1 mai ajute, dar poate să compună, şi chiar să şaisprezecime dintr-un inch***?
compună mai bine. Dintr-un scaun cu rotile, eu câştig de fiecare — Nu, sigur că nu, rni-a răspuns.
dată campionate olimpice. — Dar dintre 58 de picioare şi o optime dintr-un inch?
— Nu ştiu.
Donald Lawrence şi medalia de aur
Donald Lawrence s-a ocupat de aruncarea greutăţii un an
încheiat. Antrenorul de la liceu 1-a pregătit benevol, fără să-i ia * Inch = unitate de măsură egală cu 2,54 cm (n.tr.).

bani, un an întreg, seară de seară. Donald avea 1,98 m înălţime şi


cântărea 117 kg, dar nu avea pic de grăsime pe el, iar antrenorul se Şi am continuat aşa până am ajuns la 59 de picioare, dar el tot n-
a ştiut care e diferenţa. Au urmat alte două şedinţe, în care am mărit
ambiţionase să obţină un record naţional al liceelor la aruncarea
treptat posibilitatea. Peste două săptămâni, Donald stabilea un nou
greutăţii. La încheierea anului, mai erau două săptămâni până la
record national al liceelor.
competiţia între licee, dar Donald nu putea să arunce greutatea
în vară, a venit la niine şi mi-a spus:
decât la 58 de picioare* — cu mult sub recordul în vigoare.
— Mă duc la Olimpiadă; am nevoie de un sfat.
Tatăl lui era foarte preocupat de această situaţie. L-a adus pe — Recordul olimpic la aruncarea greutăţii este puţin sub 62 de
Donald la mine. I-am spus lui Donald să se aşeze şi să intre în picioare. Tu ai doar optsprezece ani. E suficient dacă aduci acasă
transă, l-am spus să ridice mâna în aer şi să înveţe să-şi simtă medalia de bronz. Să nu aduci medalia de argint sau medalia de aur.
fiecare muşchi, apoi sâ mai vină o dată, să intre în transă şi să Fiindcă asta ar însemna să concurezi cu tine însuţi. Lasâ-i pe Perry
asculte ce-i spun. L-am întrebat dacă ştie că o milă** se făcea pe şi pe O'Bryan să ia aurul şi argintul.
vremuri în patru minute, dar Roger Bannister doborâse acest record Perry şi O'Bryan au câştigat medaliile de aur şi argint. Iar
— după ce recordul fusese imbatabil mulţi, foarte mulţi ani. L-am Donald s-a întors acasă cu bronzul.
întrebat dacă ştie cum reuşise Bannister să facă asta.
Următoarele Jocurile Olimpice s-au desfăşurat în Mexico City.
I-am spus: Donald a venit din nou la mine şi mi-a zis:
— Ei, bine, Bannister, care era familiarizat cu sporturi de toate — Mă duc în Mexico City. Iar eu i-
genurile, şi-a dat seama că putea să câştige la schi fond cu o sutime am spus:
de secundă sau cu o zecime de secundă; apoi a început să înţeleagă — Acum, Donald, ai cu patru ani mai mult. E în regulă dacă iei
că o milă în patru minute însemna 240 de secunde. Dacă putea să o medalia de aur.
parcurgă în 239 de secunde şi cinci zecimi de secundă, reuşea să Şi a venit cu medalia de aur.
doboare recordul de patru minute pentru o milă. După ce s-a gândit Când să plece la Tokyo, m-a întrebat:
temeinic la asta, a doborât recordul de patru minute. — Ce trebuie să fac la Tokyo? I-am
Apoi ara adăugat: răspuns:
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
— în atletism, e nevoie de timp pentru ca realizările să se L-a fixat la 70 de picioare. Cred că acum a ajuns la 70 de
maturizeze. Câştigă din nou aurul. picioare şi 4 inchi.
S-a întors acasă cu medalia de aur şi a intrat la colegiu să
studieze stomatologia. Acolo a aflat că era eligibil pentru două Erickson trece apoi la golf:
interviuri sportive, la care voia să se ducă. A venit şi mi-a zis:
— Sc apropie interviurile la colegiu; este oficial. Ce să fac cu La golf, loveşti de fapt pentru prima gaură şi ajungi la a doua
aruncarea greutăţii? după un număr corect de lovituri. Se pune întrebarea: „Te poţi
I-am zis: descurca la fel de bine şi la a treia gaură?" Prin urmare, la fiecare
— Donald, oamenii se limitează întotdeauna. La proba gaură tu crezi că este prima. ÎI laşi pe băiatul de mingi să ţină
olimpică de aruncare a greutăţii s-au limitat ani de-a rândul la mai socoteala găurilor.
puţin de 62 de picioare. Sincer, nu ştiu până la ce distanţă poate fi Un concurent a venit la mine şi mi-a zis:
aruncată o greutate. Sunt sigur că poate fi aruncată la — Marchez din şaptezeci de lovituri la o rundă şi vreau să
62 de picioare. Chiar mă întreb dacă ar putea fi aruncată la 70 de câştig campionatul statal înainte să mă apuc de golf profesionist.
picioare. De ce nu stabileşti tu un nivel al recordului cuprins între Vreau sa câştig campionatul de amatori din Arizona. Dar la fiecare
62 şi 70 de picioare? turneu la care particip termin la nouăzeci. Când joc singur, pot să
Cred că 1-a fixat la 65 de picioare şi 6 inchi. ajung la şaptezeci.
Când a venit din nou la mine, m-a întrebat: L-am adus în stare de transă şi i-am spus:
— Acum ce fac? I- — O să joci doar Vă prima gaură. Numai asta 6 să-ţi aminteşti.
am răspuns: Şi o să fii singur pe terenul de golf.
— Donald, tu ai demonstrat, ridicând recordul la 65 de A participat la următorul turneu statal. După a optsprezecea
picioare, că vechiul record olimpic, care se menţinea de atâta gaură, când se îndrepta spre alta, cineva 1-a oprit şi i-a spus:
vreme, era foarte greşit. Iar asta e abia prima încercare. Data — Ai jucat a optsprezecea gaură.
viitoare, vezi cât de mult te poţi apropia de 70 de picioare. — Ba nu, abia am jucat la prima, 1-a contrazis el. După care a
— Bine. adăugat:
Şi a fixat recordul la 68 de picioare şi 10 inchi. — De unde au apărut toţi oamenii ăştia?
l-am povestit antrenorului de la Texas A & M despre Donald
Lawrence, despre modul în care îl antrenasem. Antrenorul m-a Putem observa modul în care Erickson utilizează truismele
ascultat foarte atent, apoi mî-a zis: pentru a oferi sugestii. „Acum, Donald, ai cu patru ani mai mult. E
— Eu îl antrenez pe Masterson la aruncarea greutăţii. Când i-a în regulă dacă iei medalia de aur. " Primul enunţ este adevărat; a
spus lui Masterson cum îl antrenasem pe Donald doua parte a comunicării ar putea fi adevărată. Aşezându-le una
Lawrence, acesta i-a zis: lângă alta, Erickson pune între ele semnul egalităţii. Sugerându-i
— Dacă aşa 1-a antrenat Erickson pe Donald Lawrence pentru lui Donald să aducă acasă mai întâi medalia de bronz, el
a stabili un nou record, să vedem cât de departe pot eu să-l duc faţă demonstrează un control extraordinar — un control foarte precis.
de Donald Lawrence. Un asemenea control e chiar mai de dorit decât câştigarea locului
întâi. Când, peste patru ani, Erickson sugerează că e în regulă
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
Antrenarea echipei de tir americane pentru
dacă Donald ia medalia de aur, acest lucru fusese de fapt prezis în a-i învinge pe ruşi
demonstraţiile de control precedente. în sfârşit, pentru această Antrenorul echipei de tir a armatei americane a citit undeva
povestire este important, mai important decât pentru altele, să ne despre hipnoză şi a hotărât că aceasta putea să ajute echipa lui să-i
amintim că Donald Lawrence este o persoană reală şi că el a bată pe ruşi. Echipele se antrenau în Georgia. Fuseseră la trageri în
câştigat într-adevăr campionate olimpice. Doar că i s-a schimbat San Francisco şi se opriseră în Phoenix. Antrenorul i-a adus la mine
numele şi au fost lăsate deoparte câteva lucruri nesemnificative.
pe băieţii din echipă şi m-a întrebat dacă puteam să-i antrenez să-i
Acest tip de efect benefic nu a fost unul pur teoretic, ori o fantezie
învingă pe ruşi la concursul internaţional.
de-a lui Erickson. Donald a fost capabil săfacă progrese pas cu
— Eu am tras cu arma de două ori, în adolescenţă. Ştiu care e
pas. Erickson a început prin a-i aminti ceva ce ştia deja: Roger
gura de tragere şi care e patul puştii — asta e tot ce ştiu legat de
Bannister doborăse recordul de patru minute pentru o milă. Cum a
arme. Tintaşii aici de faţă ştiu tot ce trebuie să ştie despre o armă.
reuşit
Eu sunt medic. Ştiu tot ce trebuie să ştiu despre corpul omenesc. O
Bannister? Schimbându-şi modul de gândire. A transformat cele să vă antrenez echipa. Ei au deja cunoştinţele despre arme, iar eu
patru minute în 240 de secunde, apoi a putut să se descurce cu am informaţiile medicale.
secundele în loc de minute. Strategia lui Erickson era să-l facă pe Comandantul s-a înfuriat aşa de tare aflând că un civil urma să
Donald să gândească lucrurile într-un mod diferit. Odată ce şi-a antreneze echipa de tir, încât a adăugat alţi doi bărbaţi care încercau
schimbat gândirea, aşa cum făcuse Roger Bannister, el a fost de doi ani să fie primiţi în concurs. Nu ştiu ce aptitudini erau
capabil să iasă din blocajul psihologic. Erickson mai face o mică necesare pentru a intra în echipa de tir, dar trebuia să scoţi un
schimbare — diferenţa dintre 58 de picioare şi o şaisprezecime punctaj de aproximativ şaizeci. Aceşti doi indivizi îşi dedicaseră tot
dintr-un inch. El face o schimbare mică, apoi construieşte pornind timpul liber pentru a se antrena, dar abia dacă obţineau patruzeci.
de la acea schimbare. Cu alte cuvinte, nu aveau ce să caute în echipă.
Fiecare problemă are un trecut şi un viitor. Erickson îşi dă Unul dintre lucrurile pe care i le-am spus omului când am aflat
seama că, dacă elimini trecutul şi schimbi viitorul, înseamnă că ai
că la concurs trebuia să tragi patruzeci de runde succesive a fost:
modificat două treimi din problemă. Prin urmare, dacă gândeşti
— Ştiu că prima dată e uşor să loveşti centrul ţintei. întrebarea
despre fiecare gaură că este prima, dinspre trecui nu vine nicio
este: „Poţi s-o faci şi a doua oară?... Poţi s-o faci de unsprezece ori
nelinişte. Ai eliminat trecutul şi poţi schimba viitorul, fiindcă
după ce ai reuşit să loveşti în centru de zece ori?... Ai lovit acolo de
viitorul nu poate fi decât unul al aşteptărilor pozitive.
nouăsprezece ori. O sâ reuşeşti şi a douăzecea oară?... Tensiunea
Aceste două povestiri îmi sunt de mare ajutor atunci când le
creşte — cu fiecare lovitură reuşită! Ai făcut-o de douăzeci şi nouă
transmit pacienţilor ideea că dependenţa de o altă persoană se
de ori. Poţi s-o faci de treizeci de orii Ai făcut-o dc treizeci şi cinci
rezolvă dacă îţi extinzi propriile abilităţi şi limite. Are mult mai
de ori. Treizeci şi şase? Treizeci şi şapte? Treizeci şi opt? (cu
multă semnificaţie decât dacă le spun, pur şi simplu, că trebuie să
respiraţia tăiată) Treizeci şi nouă? E posibil să reuşesc de patruzeci
înveţe să stea pe picioarele lor, lucru pe care li-l spune toată
de ori?"
lumea.
Al doilea lucru pe care l-am făcut a fost să chem la mine un
subiect bun pentru hipnoză. I-am spus:
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
— După ce te trezeşti, o să ţi se ofere o ţigară. O să vrei s-o Aşa că i-am spus, în timp ce era în transă, că va fi curioasă în
fumezi. Şi o s-o primeşti bucuros. O s-o pui în gură, dar eşti distrat legătură cu sentimentul de ură pe care îl are pentru Phoenix şi cu
şi o să-ţi cadă pe jos... o să ici o a doua ţigară — fără să-ţi aminteşti motivul pentru care se pedepseşte singură aşa de tare. O să aibă o
că ai luat prima ţigară. foarte mare curiozitate.
în felul acesta, subiectul a primit 169 de ţigări! — Şi mai există un lucru pentru care să fiţi curioasă — chiar
Atunci, ţintaşii au înţeles că şi ei puteau să uite. Dacă el a putut foarte, foarte curioasă. Dacă mergeţi în Flagstaff pentru o
să uite de 169 de ţigări, puteau şi ei să uite de fiecare dintre cele săptămână, o să vedeţi, cu totul pe neaşteptate, o pată de culoare.
patruzeci de trageri la ţintă. Dacă avea o curiozitate mare legată de sentimentul de ură faţă
Apoi le-am zis: de Phoenix, putea foarte bine să dezvolte o curiozitate la fel de
— Vă fixaţi bine în podea talpa piciorului, în aşa fel încât talpa mare, la fel de-irezistibilă, ca şă afle ce va fi acea pată de culoare
să se simtă comod. Apoi vă asiguraţi că glezna se simte comod, din Flagstaff.
gamba se simte comod, genunchiul, şoldul, trunchiul, braţul stâng; S-a dus la Flagstaff pentru o săptămână, dar a rămas o lună. Ce
degetul vostru pe trăgaci; patul armei sprijinit de umăr. Să aveţi pată de culoare a văzut? Eu nu mă gândisem la nici-una. Doar
exact senzaţia potrivită. Apoi mişcaţi mira armei în sus şi în jos, voiam ca ea să fie curioasă. Iar când a văzut acea pată de culoare s-
de-a latul ţintei, înainte şi înapoi. Şi, la momentul potrivit, apăsaţi a înveselit într-atât, încât a rămas în Flagstaff o lună încheiată. Pata
pe trăgaci. de culoare fusese o ciocănitoare cu cap roşu zburând pe deasupra
Şi i-au învins pe ruşi, pentru prima oară, la Moscova. Iar cei doi unui arbore peren. Doamna respectivă îşi petrece acum mai toate
oameni aduşi de comandant ca umplutură au marcat şi ei. verile în Flagstaff, însă a fost şi pe Coasta de Est, ca să vadă
culoarea de acolo. S-a dus în Tucson, ca să vadă o pată de culoare.
Dacă povestirea precedentă ilustrează instituirea unui set S-a dus la New York, ca să vadă o pată de culoare. S-a dus în
mental mai larg sau mai puţin limitat, aceasta ilustrează principiul Europa, ca să vadă o pată de culoare. Dar afirmaţia mea, că va
concentrării asupra sarcinii în sine. Acest lucru a fost realizat nu vedea o pată de culoare, se bazase exclusiv pe faptul că trebuie să
doar pentru că oamenii au uitat toate loviturile anterioare, ci şi vedem o mulţime de lucruri pe care de obicei noi nu le vedem. Şi
pentru că şi-au concentrat atenţia asupra senzaţiilor din corp, la voiam ca ea să continue să privească. Atunci avea să găsească ceva
momentul prezent. care să dea sens cuvintelor mele.

O pată de culoare Acest set de instrucţiuni, care a fost inclus într-o inducţie
hipnotică, a fost folosit pentru a ajuta ascultătorul să-şi
O pacientă a venit la mine şi mi-a spus: depăşească limitele obişnuite. Sugestiile explicite şi permisiunea
— Locuiesc în Phoenix de cincisprezece ani, şi am urât fiecare pentru depăşirea acestor limite sunt evidente. Am subliniat anumite
clipă din aceşti cincisprezece ani. Soţul meu mi-a oferit o vacanţă cuvinte, pe care Erickson le-a „,marcat" accen-tuându-leprintr-o
în Flagstaff. Urăsc Phoenixul foarte tare, totuşi am refuzat să merg schimbare de tonalitate. Aceste cuvinte, de pildă,, să continue să
în Flagstaff. Prefer să rămân în Phoenix şi să urăsc că mă aflu în privească", sunt instrucţiuni clare prezentate într-o manieră
Phoenix. învăluită pentru a ne încuraja să privim în repertoriul nostru
inconştient. Adesea, după ce marca unul dintre aceste cuvinte, el
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
A văzut ca şchiopătam, aşa ca ştia că vorbesc în cunoştinţă de
făcea o pauză, câteodată chiar de trei sau patru minute, pentru ca cauză. M-a urmărit traversând gheaţa lucioasă, apoi m-a întrebat:
această lucrare interioară să aibă timp sase producă. Totodată, el — Cum ai făcut?
include sugestii post-hipnotice, care vor conduce la un vis, poate I-am zis:
peste o săptămână. — Nu-ţi spun. Dar o să te învăţ şi pe tine. închide ochii strâns
Bandler şi Grinder ar putea evidenţia modul în care Erickson de tot.
schimbă „sistemele de reprezentare" în această povestire. Pacienta L-am răsucit în loc şi l-am plimbat înainte şi înapoi pe trotuar,
începe chinestezic, spunând că preferă să stea în Phoenix şi să unde nu era pic de gheaţă. Am continuat să-l plimb pe distanţe din
urască să fie în Phoenix. Erickson îi schimbă sistemul de ce în ce mai mari, apoi pe distanţe din ce în ce mai mici, până când
reprezentare într-unui vizual, folosind ca punte de legătură am observat că e complet zăpăcit. în cele din urmă, l-am adus cu
curiozitatea ei. El o îndepărtează de ură şi o apropie de bine de cealaltă parte a fâşiei de gheaţă.
curiozitate, lucru care micşorează ura. Apoi mută curiozitatea spre — Deschide ochii, i-am zis.
ceva vizual. în acest fel, el ajunge treptat de la chinestezic la — Unde e gheaţa aia sticloasă? m-a întrebat el.
vizual. — E în spatele tău.
Chiar dacă Erickson însuşi nu putea să aprecieze culoarea — — Cum am ajuns până aici? I-am
era daltonist —'-, el a folosit-o aşa cum utiliza sunetul şi poezia spus:
(pe care, la fel, nu le putea aprecia, fiindcă era afon şi nu avea — O să înţelegi. Ai mers ca şi cum asfaltul nu era acoperit cu
simţul ritmului), pentru că ştia că alţi oameni erau capabili să nimic. Când încerci să mergi pe gheaţă, tendinţa obişnuită este să-ţi
aprecieze aceste elemente. Jeffrey Zeig a. arătat că, deplasând un încordezi muşchii, pregătindu-te să cazi. Rezultă o programare
pacient dincolo de o limită pe care el însuşi o are, Erickson îl mentală. Şi aşa, aluneci.
încurajează „să-l lase de căruţă". E un mod politicos de a Dacă îţi laşi greutatea picioarelor drept în jos, aşa cum faci pe
evidenţia diferenţele dintre indivizi. Iar dacă pacientul respectiv cimentul uscat, n-o să aluneci. Alunecarea se produce fiindcă nu îţi
este genul de persoană care vrea să fie mereu „ la înălţime ", i se cobori toată greutatea şi fiindcă te încordezi.
oferă astfel un prilej să fie şi mai „la înălţime". Mie mi-a trebuit mult timp până mi-am dat seama de lucrul ăsta.
Poate să aibă ceva ce nici chiar Erickson nu are. Urcând o scară, aţi păşit vreodată o treaptă în plus? Ce hurducătură
zdravănă! Coborâţi o treaptă în plus — şi puteţi să vă rupeţi
piciorul! Totuşi, nu aveţi deloc cunoştinţă de programarea
Să mergi pe o gheaţă sticloasă
respectivă.
în timpul războiului, am lucrat la centrul de încorporare din
Detroit. într-o zi, în drum spre respectivul centru, am văzut un Aici, Erickson îşi demonstrează metoda lui clasică prin care
veteran, care se alesese cu un picior artificial, cum se uita la o fâşie ajută o persoană să iasă dintr-o programare mentală fixă. Primul
de gheaţă sticloasă, privind-o suspicios, fiindcă ştia că ar fi căzut pas este să zăpăcească subiectul. Al doilea pas, în această
dacă ar fi păşit pe ea. perioadă de confuzie, este să conducă subiectul peste obstacol,
— E o gheaţă foarte netedă, i-am spus. Stai pe loc. Vin imediat astfel încât acesta să aibă o experienţă a succesului. Desigur, în
şi îţi arăt cum să mergi pe gheaţa sticloasă. acest caz, experienţa succesului s-a produs atunci când subiectul
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
Uneori, mă gândesc la această povestire atunci când nu reuşesc
nu a mai răspuns cu obişnuita încordare, cu programarea lui să mă implic într-o treabă, când scriu, repar ceva pe lângă casă,
mentală obişnuită. Vechea programare este înlocuită cu una nouă. frustrat de problemele care apar, sau sunt literalmente cu
Pacientul crede că poate să meargă pe gheaţa sticloasă. Acum respiraţia, tăiată după jogging. îmi vine în minte propoziţia: „Asta
abordează noile situaţii ,, lunecoase " fără povara fricii asociate e doar încălzirea. " După ce fac asta, de obicei, descopăr că am
cu „ căderile " lui anterioare. mai multă energie.
Uneori, este important pentru pacient să nu folosească lucruri
Paturi uscate
pe care le cunoaşte sau percepţii pe care le utilizează de obicei.
Din acest motiv, Erickson îi cere. veteranului să închidă ochii. Ca în poveştile Sufi sau Zen, destinatarul cunoaşterii vin-
Dacă nu vede, poate să-şi ducă sarcina la bun sfârşit. Văzul îi decătorului trebuie să fie pregătit să primească. în multe dintre
produsese mai înainte o reacţie chinestezică, făcându-l să adopte aceste povestiri, aspirantul vine la maestru, dar i se refuză intrarea
programarea greşită. până când „vehiculul este pregătit să primească bogăţiile
Lui Erickson îi plăcea să ilustreze concentrarea hipnotică învăţăturii". Erickson realizează adesea această pregătire lăsându-
întrebăndu-i pe oameni: „Dacă aş aşeza pe podea o scândură lată şi ascultătorul sau pacientul să aştepte multă vreme până când el
de 30 cm şi lungă de 15 m, ţi-ar fi greu să mergi pe ea?" Desigur, spune „poanta ". De pildă, când a prezentat povestirea care
răspunsul va fi „nu". După care continuă: „ Ce reacţie ai avea urmează în faţa unui grup de studenţi, a fost nevoie de o jumătate
dacă aş pune aceeaşi scândură — de 30 cm lăţime şi 15 m lungime de oră ca să ajungă la recomandarea finală. O parte din acest timp
— între două clădiri, de la etajul 50 al uneia până la etajul 50 al a fost folosit pentru a schiţa istoricul de caz. O parte a fost utilizat
celeilalte? " Şi în acest exemplu, simţul văzului este asociat cu un pentru a-i întreba pe ascultători cum ar trata ei un astfel de
set chinestezic care îi va. determina pe mulţi oameni să-şi piardă pacient. Un anumit timp a fost folosit pentru a relata alte povestiri,
senzaţia de siguranţă. Pentru a reuşi în această sarcină, ca şi la care nu aveau o legătură directă cu problema pusă în discuţie.
mersul pe sârmă, s-ar putea săfie important să nu foloseşti ceea ce Erickson repeta enunţuri ca: „Existăceva ce ştiţi, dar nu ştiţi că
ai — adică simţul văzului (şi imaginaţia). ştiţi. Când o să ştiţi ce anume nu ştiţi că ştiţi, atunci o să aveţi tot
timpul patul uscat. " Acest tip de anunţ, care zăpăceşte, dar,
totodată, contrariază îi determină pe ascultători să facă ceea ce
Indienii Tarahumara
Ernest Rossi numea „căutare interioară". Ascultătorul începe deja
Indienii Tarahumara din Chihuahua de sud-vest sunt cei care să caute în interiorul său resursele care îl pot ajuta în procesul de
pot să alerge o sută de mile — tensiunea lor nu creşte, ritmul lor vindecare. Când vorbim despre una dintre tehnicile de inducţie ale
cardiac rămâne neschimbat. Un impresar a adus câţiva astfel de lui Erickson, „ tehnica aşteptării", se aplică acelaşi principiu.
alergători la Jocurile Olimpice (1928, Amsterdam). Nu au ieşit nici Pacientul este efectiv lăsat să implore că vrea mai mult. Atunci
măcar pe locul al doilea. Fiindcă au crezut că douăzeci şi cinci de epregătit să primească.
mile era încălzirea! Nu le-a explicat nimeni că alergau într-o cursă
de douăzeci şi cinci de mile. O mamă a venit la mine cu fiica ei de unsprezece ani. Imediat ce
am auzit că urina în pat, am rugat-o pe mamă sâ iasă din cameră,
încredinţat că fetiţa putea să-mi spună singură povestea ei. Fata mi-
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
— Aş încremeni!
a spus că avusese o infecţie la vezica urinară când era bebeluş, că — Aşa este. Ai încremeni — şi te-ai opri din urinat. Deci ştii
fusese tratată de un uro-log, dar că infecţia continuase vreme de ceea ce ştiai deja, dar nu ştiai că ştiai deja. .Şi anume că poţi să nu
cinci sau şase ani, poate chiar mai mult. Făcuse cistoscopie în mod mai urinezi în orice moment, la orice stimul ales de tine. Pentru asta
regulat, de sute de ori, şi până la urmă focarul de infecţie fusese nu e nevoie ca un tip ciudat să dea cu capul în uşa de la baie. E
descoperit într-un rinichi. îi fusese scos acest rinichi şi nu mai avu- suficientă ideea. Te opreşti. încremeneşti. Şi, după ce el pleacă,
sese infecţii vreo patru ani. Făcuse cistoscopie de atâtea sute de ori, începi să urinezi.
iar vezica şi sfincterul ci erau atât de dilatate, încât îşi uda patul Ştiu că e foarte greu să ai patul uscat. Poate că o să ai pentru
noapte de noapte, imediat ce se relaxa în timpul somnului. Ziua prima oară patul uscat peste două săptămâni. Trebuie să exersezi
reuşea să-şi controleze vezica, destul de greu, cu condiţia să nu mult, cum să începi şi cum să te opreşti. S-ar putea ca în unele zile
râdă. Dacă râdea, se producea o relaxare şi îşi uda lenjeria intimă. să uiţi să exersezi cum să începi şi cum să te opreşti. E în regulă.
Părinţii ei credeau că, dat fiind faptul că i se extirpase un rinichi Corpul tău va fi bun cu tine. O să-ţi ofere întotdeauna ocazii noi.
şi nu mai avea infecţii de câţiva ani, trebuia să înveţe să se Tot aşa cum pot să existe zile în care eşti prea ocupată să exersezi
controleze. Fata avea trei surori mai mici, care îi spuneau vorbe pornirea şi oprirea, dar e în regulă. Corpul tău o să-ţi ofere
urâte şi râdeau de ea. Toate mamele ştiau că făcea pe ea. Şi toţi întotdeauna ocazii ca sa porneşti şi să te opreşti. M-ar mira tare
copiii de la şcoală, vreo două-trei mii, ştiau că îşi udă patul şi că se mult dacă în trei luni nu ţi-ai mai uda patul deloc. Dar m-ar mira şi
scapă pe ea când râde. Era calul lor de bătaie. dacă peste şase luni ai continua să-ţi uzi patul. Va fi mult mai uşor
Fata era foarte înaltă, foarte frumoasă, blondă, cu un păr lung să nu uzi patul prima dată decât să ai patul uscat de două ori la rând.
care îi ajungea până la brâu. Cu adevărat o fată încântătoare. Era Iar de trei ori la rând e şi mai greu. Şi e şi mai greu de patru ori la
ostracizată, ridiculizată; i se cerea mai mult decât putea să dea. rând. După asta, totul devine mai uşor. Poţi să ai patul uscat de
Trebuia să îndure compătimirea vecinilor, zeflemeaua surorilor ei cinci, şase, şapte ori, deci o săptămână întreagă. Atunci o să ştii că
şi a colegilor de şcoală. Nu putea să meargă la o petrecere în poţi să ai patul uscat o săptămână încheiată, apoi încă o săptămână.
pijama ori să rămână peste noapte la rude pentru că îşi uda patul. Nu m-am grăbit cu această fetiţă. Nu aveam altceva de făcut.
Am întrebat-o dacă mai fusese la vreun doctor. Mi-a spus că fusese Am stat cu ea o oră şi jumătate, apoi am lăsat-o să plece. Peste două
la o mulţime de medici, înghiţise pastile în cantităţi industriale şi săptămâni, a venit şi mi-a adus un cadou — primul cadou pe care îl
luase tot felul de medicamente, fără niciun rezultat. oferea ştiind că nu-şi mai udase patul (mi-a dăruit o vacă roşie,
I-am spus că nu eram cu nimic diferit de ceilalţi doctori. Nici eu tricotată). Ţin foarte mult la acest cadou. Peste şase luni, rămânea
nu puteam s-o ajut. peste noapte la prieteni, rude, la petreceri în pijama, la hotel.
— Insă tu ştii deja ceva, doar că nu ştii că ştii. Imediat ce o să Fiindcă cel care face terapia este pacientul. Eu nu am crezut că avea
nevoie de terapie familia, chiar dacă părinţii erau nerăbdători,
afli ce anume ştii, dar nu ştii că ştii, n-o să mai uzi patul.
surorile îi spuneau vorbe urâte, colegii de şcoală râdeau de ea. Eu
Apoi am adăugat:
am simţit că părinţii trebuiau să se adapteze la faptul că patul ei
— O să-ţi adresez o întrebare foarte simplă şi vreau de la tine
rămânea uscat. La fel şi surorile ei, şi colegii de şcoală — şi vecinii.
un răspuns foarte simplu. Iată întrebarea. Dacă ai fi în baie şi ai
urina, iar un tip ciudat s-ar izbi cu capul de uşă, ce ai face?
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
Al doilea mesaj este că „ toţi aţi crescut cu ideea că atunci când
De fapt, nu vedeam cum ar fi putut să facă altfel. Nu am considerat vă goliţi vezica urinară o goliţi de tot". In versiunea acestei
că era necesar să-i explic ceva tatălui, mamei, surorilor sau povestiri publicată în A Teaching Seminar with Milton H. Erickson,
altcuiva. Eu i-am spus fetei ceea ce ea ştia deja, dar nu ştia că ştie. editată de Jeffrey Zeig, Erickson a mai adăugat câteva propoziţii
Toţi aţi crescut cu ideea că atunci când vă goliţi vezica urinară o care clarifică şi mai mult acest al doilea punct. „ Tot ce trebuia să
goliţi de tot. Şi credeţi în asta. Important este că fiecare dintre voi a ştie era că putea să-şi oprească urinarea în orice moment, dacă
trecut prin experienţa de a fi întrerupt în timp ce urinează şi de a avea stimulul potrivit. " Şi: „ Creştem crezând că trebuie să
opri brusc jetul. Cu toţii trăim această experienţă — numai că ea a terminăm. Acest lucru nu este adevărat, că trebuie să continuăm
uitat acest lucru. Eu nu am făcut decât să-i reamintesc ceva ce ea până terminăm. " Am descoperit că o atare atitudine este foarte,
ştia deja, dar nu ştia că ştie. utilă pentru realizarea unor sarcini precum scrisul. Sentimentul
Cu alte cuvinte, atunci când faci terapie, îţi priveşti pacientul ca coercitiv că trebuie să terminăm poate foarte uşor să blocheze
pe un individ, şi oricâtă bătaie de cap le-ar fi dat părinţilor, spontaneitatea şi creativitatea. O modalitate mult mai eficientă de
surorilor, vecinilor sau colegilor de şcoală, era în primul rând a duce ceva la bun sfârşit este să folosim „pornirea şi oprirea",
problema ei. Tot ceea ce avea nevoie să ştie era ceva ce ea ştia deja după ritmul interior al fiecăruia. Am descoperit că această
— iar terapia pentru toţi ceilalţi era să-i las să se adapteze, fiecare povestire este foarte utilă pentru a ajuta pacienţii să depăşească
în felul lui. diverse blocaje, cum ar fi pana de inspiraţie a unui scriitor.
Psihoterapia trebuie să fie orientată către pacient şi către
problema principală. Nu uitaţi un lucru. Că fiecare dintre noi are
limbajul său individual, şi că atunci când asculţi un pacient, trebuie Cravata-snur
r

să-l asculţi ştiind că ei vorbeşte o limbă străină şi că nu trebuie să Toată viaţa învăţăm să fixăm limite pentru foarte multe lucruri.
încerci să înţelegi în termenii limbajului tău. înţelege pacientul în îmi amintesc de Bill Folsey, reporter la KOOL-TV. într-o călătorie
limbajul lui. la Chicago, s-a dus la un restaurant, iar şeful de sală 1-a anunţat că
trebuia să poarte cravată — nu şnurul pe care îl purta el. Bill 1-a
Aceasta este una dintre povestirile mele preferate, poale pentru întrebat:
că Erickson începea aproape invariabil cu un comentariu de — Cât ai dat pe cravata dumitale?
genul: ,,Sid, povestirea asta o să te intereseze în mod deosebit. " — Douăzeci şi cinci de dolari, i-a răspuns şeful de sală. Iar Bill
Mi-am bătut multă vreme capul până am priceput mesajul pe care i-a zis:
voia să mi-l transmită, dar până la urmă am reuşit să extrag două — Cravata mea a costat două sute de dolari. Ospătarul nu ştia
mesaje principale. ce să creadă. Aşa că Bill Folsey a intrat
Primul este că pot învăţa să-mi controlez gândurile, energiile în restaurant şi s-a aşezat unde a vrut — în vreme ce ospătarul
active şi simptomele, de pildă anxietatea. Dar trebuie să fac asta. încerca să analizeze problema. Chestia aia ciudată de la gâtul lui
nu prin puterea voinţei, ci descoperind ce stimuli sunt necesari Bill Folley! O cravată de două sute de dolari! iar a lui costase doar
pentru a-mi induce „pornirea şi oprirea". După care trebuie să douăzeci si cinci de dolari!
folosesc ocaziile pentru a exersa „pornirea şi oprirea ". Deci ai un vis. Iar de fiecare dată când visezi, ai dreptul şi
privilegiul sâ visezi din nou acel vis, cu o altă distribuţie a
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
O tânăra a venit la mine. Fusese educată să creadă că teatrele
personajelor. în felul acesta, poţi să descoperi multe lucruri pe care sunt locuri în care fetele sunt seduse, locuri ale păcatului. Refuza să
ai fost educat să nu le ştii. Cu multă vreme în urmă, profesorii ţi-au intre într-o drogherie din cauză că acolo se vindea tutun, şi
spus: „Uită-te la mine când mi te adresezi. Uită-te la mine când Dumnezeu ar fi pedepsit-o dacă o vedea într-un loc unde se
vorbesc cu tine." Şi tu ai învăţat: „Nu. face asta, nu face aia. comercializa tutun. La fel, nu bea vin sau cidru, şi nici vreo altă
îmbracă-tc cu hainele potrivite, puneţi pantofii potriviţi. Leagă-ţi băutură alcoolică, fiindcă, dacă ar fi băut, Dumnezeu ar fi trăsnit-o;
şireturile cum trebuie.'1 O mare parte din ceea ce am învăţat sc ar fi trăsnit-o şi dacă fuma o ţigara.
bazează pe instrucţiuni limitate, care ne împiedică să ne dezvoltăm M-am interesat de locul ei de muncă. Lucra pentru un medic
înţelegerea — şi intrăm în tipare care ne limitează. . care făcea parte din biserica ei. O plătea cu o sută de dolari pe lună.
I-am învăţat pe fiii mei cum să sape un lot cu cartofi — făcând Pe vremea aceea, salariul mediu era de două sute şaptezeci de dolari
desene. De fiecare dată când fac desene cu sapa şi sapă lotul cu pe lună. Lucra pentru el de zece ani, dar continua să primească doar
cartofi, ei se întreabă care va fi ultimul lor desen. Aşa că fiii mei au o sută de dolari pe lună. iar viteza ei de dactilografiere era de numai
învăţat să sape un lot cu cartofi făcând triunghiuri, apoi mai multe
douăzeci şi cinci de cuvinte pe minut.
triunghiuri, şi au descoperit singuri că puteau sâ sape cercuri, cifre
Locuia cu părinţii, care o păzeau ca pe ochii din cap — să nu
şi litere.
cadă în păcat. Făcea o oră până la serviciu, lucra acolo opt ore,
Este minunat să dormi noaptea, să ai un somn profund şi
câteodată stătea peste program, fără să fie plătită suplimentar. Mai
odihnitor — şi să descoperi abia peste o săptămână că în acea
făcea o oră până acasă. Şi muncea şase zile pe săptămână.
noapte ai visat. Nu ai avut cunoştinţă de acel vis — ai aflat abia
peste o săptămână. Duminica se ducea la biserică — unde stătea toată ziua. Era o
familie foarte rigidă şi limitată.
Comentariile pe care Erickson le-a făcut după povestirea cu Când a ieşit din cabinetul meu după prima şedinţă, soţia mea,
cravata-şnur ar putea să pară irelevanie. De fapt, în acest fel, el care rareori face comentarii la adresa pacienţilor, m-a întrebat:
repetă şi ne ajută să înţelegem mesajele principale din povestire. — Cine era individa aia insipidă, a adus-o pisica?
Primul mesaj este că suntem limitaţi în tiparele noastre de a — O pacientă de-a mea.
înţelege şi a acţiona. („Imbracă-te cu hainele potrivite... O mare Am stat de vorbă cu fata şi am convins-o că viaţa e plina de
parte din ceea ce am învăţat se bazează pe instrucţiuni limitate. ") capcane şi că de moarte nu scapă nimeni, iar dacă Dumnezeu a
Al doilea mesaj este că putem să înlocuim instrucţiunile limitate şi hotărât ca ea să moară la un moment dat, eram sigur că n-o să
limitatoareprin tipare noi — pe care chiar noi le-am inventat („ moară din cauza fumatului, dacă Dumnezeu nu era pregătit s-o
cercuri, cifre şi litere "). In sfârşit, Erickson îşi încadrează primească. Am pus-o să fumeze o ţigară. A tuşit mult, dar
comentariile prin sugestia că ascultătorul va descoperi tipare noi Dumnezeu nu a trăsnit-o! Chiar nu a trăsnit-o! Lucrul ăsta a
într-un vis. Trebuie să aibă încredere în subconştientul său, care va surprins-o.
concepe noi modalităţi de a depăşi limitele obişnuite. Apoi i-am sugerat să se ducă la cinema. I-au trebuit două
săptămâni până şi-a făcut curaj. Mi-a spus, cu toată sinceritatea:
Păcatul — Dumnezeu o să mă trăsnească dacă mă duc într-un loc al
pierzaniei.
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
I-am spus că dacă Dumnezeu nu o trăsnea era pentru că nu-i maşina de scris, primul lucru pe care-1 faci, şi scrii: „E o zi
venise vremea să moară şi că şi eu mă îndoiam că i-ar fî venit minunată de iunie." După care te duci la baie, te speli pe dinţi şi
vremea să moară. Voia să fie amabilă şi să-mi spună ce film a scrii la maşină altă propoziţie scurtă, dac-tilografiind cu cea mai
văzut? A revenit după ce văzuse Doamna şi vagabondul. Nu eu am mare viteză. Fiecare propoziţie trebuie sa fie foarte scurtă. Apoi
ales spectacolul. începi sa te îmbraci. înainte să termini cu îmbrăcatul, mai baţi la
Mi-a spus: maşină o propoziţie. Când termini de îmbrăcat, mai scrii o
— Probabil că biserica se înşală. Nici măcar un lucru din filmul propoziţie scurtă. începi să pregăteşti micul dejun, şi mai baţi o
acela nu a fost rău. Nu am văzut oameni depravaţi care să compă propoziţie scurtă când ajungi la jumătate cu pregătirile. Te aşezi la
fetele tinere. Mie filmul mi s-a părut amuzant. masă şi, înainte să termini de mâncat, te ridici şi scrii o propoziţie
Iar eu i-am zis: scurtă — dc fiecare dată dactilografiind cu viteză maximă. Poţi să
— Eu cred că biserica ţi-a dat o idee falsă despre filme. Nu exersezi cu aceste întreruperi, de fiecare dată la viteză maximă, şi
cred că biserica a făcut-o intenţionat. Cred că biserica a făcut-o din vei învăţa să dactilografiezi mult mai rapid.
ignoranţă. Peste trei luni, ajunsese la optzeci de cuvinte pe minut. Cât
Şi au mai fost şi alte filme care i s-au părut interesante — în despre prepararea mâncărurilor, mi-a spus:
special musicaluri. Apoi, într-o zi, i-am spus: — M-am gândit sâ fac nişte orez, şi am zis să pun pe foc o cană
— Cred că ai făcut destule progrese ca să bei un pic de de orez. Am aşezat orezul într-o oală şi am adăugat apă. Apoi a
whiskey. trebuit să iau altă oală, deoarece cana de orez umpluse toată oala
— Cu siguranţă că Dumnezeu are să mă trăsnească, a replicat aceea mare. După care a fost nevoie de alte două oale. Nu ştiam că
ea. orezul se umflă aşa de mult.
Iar eu i-am zis: — Sunt multe lucruri care trebuie învăţate despre gătit, î-am zis.
— Mă îndoiesc, Nu te-a trăsnit când te-ai dus la cinema sau Am pus-o să facă fasole. A măsurat cana de fasole cu multă
când ai fumat o ţigară. Să vedem dacă o să te trăsnească dacă bei grijă, iar fasolea s-a umflat, s-a făcut o cantitate uriaşă. Până la
puţin whiskey. urmă, a ajuns o bucătăreasă bună, a renunţat la biserică şi le-a spus
A băut whiskey şi a tot aşteptat ca Dumnezeu s-o trăsnească. părinţilor:
Apoi mi-a zis: — O să mai vin în vizită din când în când. Acum am un loc de
— Cred că trebuie să fac nişte schimbări în viaţa mea. Cred că muncă bun. Câştig două sute şaptezeci de dolari pe lună şi nu am de
ar fi bine să mă mut din casa părinţilor şi să-mi iau un apartament mers decât câteva zeci de metri până la serviciu.
al meu. Apoi a venit la mine şi cam tot atunci doamna Erickson m-a
l-am spus: întrebat:
— Şi trebuie să-ţi cauţi, un loc de muncă mai bun. Trebuie să — Milton, te-ai specializat în blonde frumoase?
înveţi să dactilografiezi. Şi sâ te muţi într-un apartament numai al — Pe ea mi-a adus-o pisica de data asta, am lămurit-o eu.
tău. Nu îţi permiţi financiar, aşa că nu ezita să-i rogi pe părinţi să-l Fiindcă s-a dovedit că fata aceea era, de fapt, foarte frumoasă. A
plătească ei. O să-ţi faci singură de mâncare şi o sâ închiriezi o luat lecţii de muzică şi îi plăcea ce făcea la serviciu.
maşină de scris. Dimineaţa, imediat după ce te trezeşti, fugi la Apoi a venit iar la. mine, peste câteva luni, şi mi-a zis:
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
— Doctore Erickson, vreau să mă îmbăt şi vreau să ştiu cum să folosind convingerile pacienţilor, acţionează, pentru a-i determina
fac asta. să încalce interdicţiile.
I-am spus: Aici, Erickson prezintă situaţia unei tinere care este extrem de
— Cel mai bun mod de a te îmbăta este să-mi promiţi că nu o limitată. Limitările ei sunt percepute ca fiind cauzate de rigiditatea
să foloseşti telefonul, că o să încui uşa şi că nu o mai descui, şi că o bisericii şi de educaţia primită în familie. Desigur, ele ar putea
să rămâi în apartamentul tău. Ia o sticlă de vin şi savurează-I, foarte bine să fie cauzate şi de critica din interior. Metoda esenţială
picătură cu picătură, până îl bei pe tot. prin care Erickson o ajută să-şi încalce interdicţiile, să-şi
Peste câteva zile, s-a întors şi mi-a zis: lărgească experienţele despre lume, să-şi construiască abilitatea de
— Mă bucur că m-aţi pus să vă promit că nu o să folosesc a trăi independent, fiindu-şi suficientă sieşi, este de a-i induce sase
telefonul, fiindcă am vrut să-mi sun toţi prietenii şi să-i invit la pună pe sine în situaţii noi. în aceste situaţii noi, ea învaţă din
propria-i experienţă, nu din ce-i dictează alţii, care sunt de fapt
mine ca să ne îmbătăm împreună. Iar asta ar fi fost cumplit. Şi am
limitările ei. De asemenea, învaţă cum să manipuleze diferite sub-
vrut să ies în stradă şi să cânt. Dar v-am promis că o să încui uşa şi
stanţe, de pildă orezul.
o s-o las încuiată. Sunt aşa de fericită că m-aţi făcut să vă promit
Desigur, Erickson, în mod tipic, atunci când vorbeşte despre
toate astea. Să ştiţi că a fost distractiv sâ mă îmbăt, numai că a
modul în care se umflă orezul si fasolea, seamănă idei universale
doua zi m-am trezit cu o migrenă groaznică. Nu cred că vreau să
despre expansiune. De fapt, întreaga povestire poate fi văzută ca o
mă mai îmbăt vreodată. ilustrare a expansiunii, unei personalităţi foarte mici. într-una mult
l-am spus: mai mare. Venitul ei creşte de la o sută de dolari pe lună la două
— Bucuria de a te îmbăta are un preţ, iar acesta este o migrenă suie şaptezeci de dolari pe lună. Personalitatea ei înfloreşte, iar
— mahmureala. Eşti liberă să fii mahmură ori de câte ori doreşti. acest lucru este vizibil, în aspectul ei exterior, în aşa măsură încât
— Nu mai vreau să fiu mahmură, mi-a zis. se transformă dintr-o „ individă insipidă" într-o „ blondă
Peste un timp, s-a măritat. Acum nu mai ştiu nimic despre ea. frumoasă". Pacienta chiar reuşeşte, să-şi descopere propriile
Cred că este foarte important să iei pacientul în serios şi să vii limitări — din experienţă. De pildă, ea învaţă din experienţă cum e
în întâmpinarea dorinţelor lui. Sâ nu fii un judecător rece şi dur. Să să. fii mahmur. în cele din urmă, Erickson ne oferă, un indiciu
admiţi că oamenii au nevoie sâ înveţe tot felul de lucruri, iar tu nu despre cum îi convinge el pe oameni să facă lucruri pe care în mod
ai competenţa necesară pentru a-i învăţa toate lucrurile de care au obişnuit nici nu s-ar gândi să le facă. El ne explică: „în general,
nevoie. Că pot învăţa multe pe cont propriu. Aşa cum, fără sunt uimitor de politicoşi când se află în transă. "
îndoială, a învăţat această fată. Plus că, în general, sunt uimitor de Punând accent pe impulsuri şi pe senzaţii în detrimentul
politico.şi când se afla în transă. intelectului şi al conceptelor, Erickson încearcă de fapt să
corecteze dezechilibrul care apare la multe persoane. Aşa cum mi-a
Determinaţi-i să încalce interdicţiile! Aceasta, este una dintre, spus o dată: „La copii, trupul încearcă să ţină pasul cu picioarele.
regulile principale ale lui Erickson pentru a trata multe tipuri de La adulţi, picioarele încearcă să ţină pasul cu trupul (şi capul). "
complexe simptomatice, inclusiv fobiile si stările de inhibiţie. Mai
întâi, când ne sqhiţează istoricul, Erickson are grijă, să scoată la
iveală semne ale limitărilor, rigidităţilor, „seturilor" înguste. Apoi,
Slăbeşti — te îngraşi — slăbeşti
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
O femeie a venit la mine şi mi-a spus: — N-o să mă mai îngraş niciodată.
— Cântăresc 80 de kilograme. Am urmat sute de diete la Tiparul ei fusese să slăbească, apoi să se îngraşe la loc. Eu am
recomandarea medicilor, şi au dat rezultate. Vreau să cântăresc 60 inversat acest tipar şi am făcut-o să se îngraşe şi apoi să slăbească.
de kilograme. De fiecare dată când ajung la 60 de kilograme, dau A fost foarte mulţumită de rezultatul final şi s-a menţinut la acea
iama prin bucătărie şi sărbătoresc succesul. Şi mă îngraş la loc greutate. Nu voia să mai treacă niciodată prin chinul cumplit de a se
imediat. Acum am iar 80 dc kilograme. Puteţi să folosiţi hipnoza ca îngraşă 10 kilograme.
să mă ajutaţi să scad la 60 de kilograme? Am revenit la 80 de
kilograme pentru a suta oară. Pentru această pacientă, faptul că se îngraşă nu mai este un act
î-am zis că da, puteam s-o ajut să piardă în greutate prin de revoltă sau expresia unui lucru pe care vrea să-l facă. A devenit
hipnoză, dar n-o să-i placă ceea ce fac. ceva ce este forţată să facă. Prin urmare, aşa cum până atunci
Mi-a răspuns că ea vrea să aibă 60 de kilograme şi că nu-i pasă fusese supărată că trebuia să slăbească, acum era supărată că
ce anume fac. trebuia să se îngraşe.
In „Păcatul", Erickson a ilustrat faptul că, uneori, este necesar
l-am zis că o să fie destul de neplăcut.
să ajuţi pacientul să „ încalce interdicţiile ". Aici, el arată că este
—- O să fac tot ce ziceţi dumneavoastră, mi-a spus.
util să-i determini pe pacienţi să-şi schimbe tiparul. In acest caz, el
— In regulă. Vreau să-mi promiţi solemn că o să-mi urmezi
nu a făcut decât să o determine să-şi inverseze tiparul de a slăbi şi
sfatul întocmai.
de a se îngraşă. După ce a făcut asta, nu mai putea să treacă prin
Mi-a promis imediat şi i-am indus o stare de transă. î-am aceeaşi succesiune în mod repetat, aşa cum făcuse toată viaţa ei.
explicat încă o dată că n-o să-i placă metoda prin care vreau să-i Se pare că învăţase să fie capabilă să accepte să se îngraşe doar
reduc greutatea şi am rugat-o să-mi promită, solemn, că o să-mi până la 80 de kilograme. Vedem acest lucru la mulţi pacienţi care
urmeze sfatul. Mi-a promis. au probleme cu greutatea. Ei prezintă un nivel de toleranţă, iar
Apoi i-am spus: când îl ating simt imperios nevoia să slăbească. Erickson a reuşit
— Lasă-ţi inconştientul şi conştientul să asculte. Iată cum vei să facă acest nivel de toleranţă intolerabil, determinând-o să-l
proceda. în clipa de faţă, cântăreşti 80 de kilograme. depăşească.
Vreau să te îngraşi 10 kilograme, iar când ajungi la 90 de Această metodă, de a inversa tiparele sau de a privi lucrurile
kilograme, după cântarul meu, poţi începe să slăbeşti. invers este una dintre metodele preferate de Erickson pentru a
M-a rugat efectiv în genunchi să o eliberez de promisiunea pe schimba programările mentale. Ii plăcea să le arate pacienţilor o
care mi-o făcuse. Cu fiecare sută de grame pe care o lua în greutate carte intitulată Topsys & Turvys, scrisă de Peter Newell, în care
insista din cc în ce mai mult să-i permit să înceapă cura de slăbire. povestirile şi ilustraţiile îşi schimbă semnificaţia, dacă întorci
Era extrem de nefericită când a ajuns la 85 de kilograme. Când cartea invers.
avea 85 de kilograme, m-a implorat să o eliberez de promisiune. La
89,5 kilograme, mi-a spus că mai avea doar un pic până la 90 de
O metodă fantastică de a ţine regim
kilograme, dar eu arn insistat sâ ajungă la 90 de kilograme.
Când a atins 90 de kilograme, era foarte fericită că putea începe O altă fată era supraponderală, şi încă mult. I-am explicat:
să slăbească. Iar când a ajuns la 60 de kilograme, mi-a zis:
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
— Eşti supraponderală şi ai ţinut diete peste diete, fără niciun — Pot să vă ajut, dar va trebui să fiţi cooperantă. O să vă urcaţi
rezultat. Şi mi-ai spus că poţi să ţii regim o săptămână, sau două pe Squaw Peak.
săptămâni, chiar trei săptămâni, după care te laşi păgubaşă şi începi — La răsăritul soarelui? m-a întrebat ea.
să te ghiftuieşti. Apoi te apucă disperarea, şi mănânci şi mai mult. — Da.
O să-ţi dau o reţetă medicală. Continuă dieta pe care ţi-a — Păi, mi-ar plăcea să mai fie cineva cu mine, mi-a zis.
prescris-o medicul tău. Ţine regim două săptămâni sau trei — Vă plângeţi că băiatul dumneavoastră de şaisprezece ani
săptămâni, dacă poţi. După care, în duminica celei de-a treia cântăreşte cu 50 de kilograme mai mult decât ar trebui. Luaţi-1 şi
săptămâni, mănâncă atât cât te ţine stomacul, e ordin de la medic. pe el. Daţi-i un exemplu bun.
Oricât de mult ai mânca, nu are cum să compenseze ce ai slăbit în Data viitoare când ne-am văzut, mi-a zis:
cele trei săptămâni. Şi poţi mânca fără să te simţi vinovată, fiindcă — Să ştiţi că nu cred că vreau să slăbesc, şi ştiu că nici fiul meu
medicul ţi-a ordonat să te ghiftuieşti toată ziua de duminică. Luni, nu vrea. Vă supăraţi dacă încetez să mă mai mint singură?
revii la regim. Ţine-1 trei săptămâni, dacă poţi, apoi mai înfulecă o — Câtuşi de puţin, i-am răspuns.
zi întreagă, fără sentimentul vinovăţiei.
în ultima scrisoare pe care mi-a trimis-o, îmi spune că trebuie O altă femeie mi-a dat telefon şi mi-a spus:
să existe o metodă mai bună de a ţine regim decât să-şi controleze — Mi-e ruşine să vin la dumneavoastră pentru consultaţie. De
foamea trei săptămâni. Vrea să-i fie foame în fiecare zi, vrea să doi ani îmi neglijez soţul, familia, copiii. Stau în bucătărie şi înfulec
savureze mâncarea şi să se bucure de cantitatea potrivită in fiecare tot ce îmi cade sub ochi. Soţul meu îi duce pe copii la şcoală şi îi
zi. Zilele în care s-a ghiftuit i-au dat forţa de a ţine regim în acele aduce acasă. El face toate cumpărăturile, iar eu pregătesc mâncarea
trei săptămâni. şi înfulec. Am mult peste greutatea normală. Nu vreau să mă vedeţi
Acest mod de abordare se înscrie în categoria „prescrierea cum arăt. Iar eu i-am zis:
simptomului". Erickson i-a spus pacientei săfacă exact ceea ce ea — Vreţi să slăbiţi. Vă neglijaţi copiii şi soţul de doi ani de zile.
făcea deja — să ţină regim trei săptămâni, „ când era capabilă", în cazul acesta, de ce nu luaţi dumneavoastră copiii de la şcoală? Ei
apoi să se ghiftuiască. Nu se schimba decât durata de timp cât se n-or să piardă nimic dacă faceţi asta. Soţul câştigă destul cât să vă
ghiftuia. Dacă un tipar poate fi schimbat, oricât de puţin, există permiteţi să aveţi maşina dumneavoastră. Luaţi copiii de la şcoala;
posibilitatea schimbării în continuare. Aşa cum am văzut de multe urcaţi-î în maşină şi vizitaţi obiectivele turistice din Arizona, New
ori, aceasta este una dintre metodele terapeutice de bază ale lui Mexico, Utah, California şi din oricare alt ioc unde se cultivă
Erickson — iniţierea unei schimbări mici. bumbacul. Punct i-i pe copii sa citească broşuri istorice şi
geografice atunci când faceţi această călătorie. Cazaţi-vă la
Vizitarea obiectivelor turistice moteluri unde nu aveţi acces la bucătărie. O să fiţi prea ocupată să
aveţi grijă de copii ca să mai aveţi timp să mâncaţi. La cât câştigă
O femeie mi-a spus ca voia sa fac ceva în legătură cu greutatea soţul dumneavoastră în prezent, poate să vină şi el în fiecare
ei corporală. M-am uitat la unghiile ei. Avea unghii lungi, roşii. weekend. Familia chiar poate să se bucure de vacanţă vreme de un
Cred că li se face reclamă ca „Unghii". Le lipeşti cu un adeziv. an.
Sunt foarte lungi. Toată grăsimea aia, şi unghiile lăcuite cu roşu! Peste un an, m-a sunat şi mi-a spus:
l-am spus:
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
— Am revenit la greutatea normală. Sunt interesată de copiii — Da, foarte căsătorit, mi-a răspuns el.
mei. îmi iubesc soţul şi vreau să-mi reiau îndatoririle casei. Mai e — Cum adică „foarte căsătorit"?
nevoie să vizitez şi alte locuri? — Păi, avem o reşedinţă de vară, o cabană, la cincisprezece
— Numai dacă mai luaţi în greutate, i-am răspuns. kilometri de oraş. E un loc frumos. Am avut bani, aşa că am plătit
— Staţi liniştit, domnule doctor. Mi-am făcut suma. Acum ca să fie aranjată frumos. Stau acolo cu soţia câte două—trei
vreau să-mi văd copiii crescând şi vreau sâ mă ocup de gospodărie. săptămâni. Putem prinde păstrăvi din râu dacă ne scoatem undiţele
Copiii s-au distrat, dar eu am dreptul să fiu acasă. Şi o să-mi apăr pe fereastră. Nu există telefon. Civilizaţia e la o depărtare de
acest drept. cincisprezece kilometri. Casa e mobilată frumos. Avem o grămadă
Nu am primit niciun fel de onorariu şi nu am întâlnit-o de mâncare şi de băutură. în fiecare vară, eu şi soţia mea stăm acolo
niciodată. însă toată familia a făcut terapie fără ca eu să-i fi văzut cam trei săptămâni, umblăm goi peste tot şi ne bucurăm cu adevărat
măcar. de viaţă.
Când atingi punctul vital al pacientului, acesta fie reacţionează I-am spus:
şi se face bine, fie nu. — Bine, o să vă fie foarte simplu să nu mai fiţi alcoolic.
Trimiteţi-o pe soţie la cabană şi spuneţi-i să încarce în maşină toate
Tocmai am văzut trei moduri diferite în care Erickson a sticlele de băutură. încărcaţi în maşină şi toate hainele
rezolvat probleme legate de obezitate. In fiecare caz, el a găsit o dumneavoastră. Luaţi toate hainele care mai sunt pe acolo şi
zonă diferită asupra căreia să-şi concentreze propria atenţie şi pe aduceţi-le înapoi în Phoenix.
cea a pacientului. Desigur, în toate cele trei cazuri rezolvate cu Poate să roage o prietenă să o ducă acolo cu maşina, noaptea, şi
succes, elementul motivaţiei a fost important, iar Erickson l-a să-i dăruiască toate hainele ei acestei prietene. îar dumneavoastră şi
stabilit de la început. In cazul femeii care nu era motivată, acest soţia puteţi să petreceţi acolo două săptămâni, trei săptămâni
element a. fost stabilit foarte uşor atunci când ea nu a vrut să încântătoare, hrănindu-vă cu păstrăvi şi fără să mai puneţi gura pe
urmeze sugestia simplă de a se urca pe Squaw Peak. Erickson băutură. Ştiu că n-o s-o luaţi pe jos prin deşert, cale de
ghicise deja că femeia, era leneşă şi autosuficîentă, având în cincisprezece kilometri, după o sticlă de băutură.
vedere aspectul ei general, inclusiv unghiile artificiale, ostentative. Şi el mi-a zis:
Şi în următoarele două povestiri elementul motivaţiei este — Domnule doctor, cred că m-am înşelat când v-am spus că
extrem de important. vreau să mă las de băut.
Ar fi fost însă modalitatea perfectă. Numai că alcoolicul tău
Alcoolicul tău trebuie să fie sincer trebuie să fie sincer.

Un bărbat foarte bine situat financiar a venit la mine şi mi-a Folosind expresia „alcoolicul tău", Erickson subliniază crezul
spus: său potrivit căruia un terapeut, după ce a acceptat un pacient, îşi.
— Sunt alcoolic. Vreau să mă las de băut. l-am asumă o foarte mare responsabilitate în ceea ce priveşte progresul
zis: acestuia. Dacă tu, ca terapeut, ai acceptat un pacient, el devine
— Ei bine, aş vrea să ştiu câteva lucruri despre dumneavoastră. „alcoolicul tău ". Cum bărbatul din povestire a refuzat să urmeze
Sunteţi căsătorit?
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
valiza, a aprins lumina în baie şi a stins lumina în cameră. S-a
recomandarea lui Erickson, el nu a fost acceptat ca pacient, dezbrăcat în baie, a stins lumina şi a ieşit de acolo în pijama. Pe
rămânând astfel propriul său alcoolic. întuneric, a venit şi s-a vârât în pat.
Aşa câ mi-am luat şi eu valiza, am intrat în baie, am aprins
Un divorţ în termeni amiabili lumina, mi-am pus pijamaua, am stins lumina şi, pe întuneric, m-am
0
urcat în pat de cealaltă parte. Stăteam amândoi şi aşteptam. Ştiam
iată un caz în care l-am văzut pe soţ o singură dată. Asta din ce aveam de făcut, dar nu încercam să luăm o decizie în sensul ăsta,
pricină că m-am îmbolnăvit. N-am mai primit pe nimeni vreme de nu voiam decât să nu ne mai fie frig, să nu mai fim nefericiţi şi
două luni. obosiţi.
A venit la mine un soţ şi mi-a spus: Am stat aşa toată noaptea şi am încercat să dormim măcar un
— Sunt singur la părinţi. Tata este preot la o biserică creştină pic, să ne hotărâm.
foarte strictă. Am fost educat să cred ca fumatul este un păcat, să într-un târziu, pe la unsprezece dimineaţa, ne-am făcut suficient
mergi la cinematograf este un păcat. De fapt, am fost educat să cred curaj pentru consumarea căsătoriei, dar n-a fost o plăcere pentru
că aproape totul este un păcat. Foarte puţine sunt lucrurile pe care niciunul dintre noi. După acel prim act sexual, ea a rămas
le poţi face. Cât am studiat medicina, am avut grijă să nu comit însărcinată. De atunci, am tot încercat să învăţăm cum să facem
vreun păcat. Am cunoscut-o pe unica fiică a unui preot aparţinând dragoste amândoi, însă e prea târziu. Am stat de vorbă, şi imediat
aceluiaşi cult, care primise aceeaşi educaţie ca şi.mine. Ne-am după naşterea copilului, luna următoare, după controlul de şase
îndrăgostit unul de altul. Părinţii noştri au fost încântaţi şi au săptămâni, vrem să divorţăm în termeni amiabili. Nu vreau să fie şi
organizat pentru noi o nuntă minunată. Au pus mână de la mână şi divorţul la fel ca însurătoarea. Regretăm amândoi că mariajul nostru
ne- au plătit luna de miere în acelaşi hotel în care şi-o petrecuseră nu a mers. Copilul rămâne la ea, şi o s-o ajut să-l crească. Se
şi părinţii unuia dintre noi. Era situat la 230 de kilometri de întoarce cu copilul la părinţii ei. Eu nu ştiu încotro s-o apuc. I-am
localitatea noastră de baştină. zis:
Iarna era în toi în Indiana, iar temperatura coborâse sub zero — în regulă. Este într-adevăr o căsnicie nefericită, la care voi
grade. Am făcut nunta seara, după care a urmat o petrecere nu aţi reuşit să vă adaptaţi. Lucrurile s-au complicat când ea a
frumoasă. Pe la ora zece sau unsprezece, eu şi soţia mea ne-am rămas însărcinată. Vă sugerez să divorţaţi în termeni amiabili.
urcat în maşină şi am pornit spre respectivul hotel, cale de 230 de Acum o să vă explic cum faceţi acest lucru.
kilometri. După ce parcurseserăm vreo trei kilometri, radiatorul Şi arn continuat:
maşinii s-a defectat, aşa că atunci când am ajuns la hotel, după ce — Mergeţi în Detroit şi aranjaţi pentru o cină intimă şi pentru o
am mers 230 de kilometri, eram îngheţat bocnă. Eram amândoi cameră într-un hotei. Angajaţi o doică care să aibă grijă de copil
supăraţi şi obosiţi. Maşina se stricase şi nu ştiam dacă o puteam după controlul de şase săptămâni al soţiei. Explicaţi-i soţiei că e
repara. Plus că trebuia să schimb cauciucul de rezervă. timpul să demaraţi pregătirile pentru un divorţ amiabil şi că trebuie
Când am ajuns, am urcat în cameră şi eu am deschis uşa. să vă despărţiţi în aceşti termeni. Duceţi-o la Hotelul Statler; nu mă
Stăteam în prag şi ne uitam unul la altul. interesează cât costă, închiriaţi un salon privat şi luaţi o cină
Ştiam amândoi ce avem de făcut, dar eram aşa de obosiţi, aşa minunată, cu lumânări şi, ordin de la medic, cu o sticlă de
de nefericiţi şi de îngheţaţi. Soţia mea a făcut primul pas. Şi-a luat şampanie. Şi beţi amândoi din acea sticlă de şampanie.
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
La sfârşitul cinei — să nu fie mai târziu de ora zece —, mergeţi Când oamenii vin la voi şi spun că vor să divorţeze, poate că, de
la recepţie şi cereţi cheia de la cameră. O să vă conducă băiatul de fapt, nu vor lucrul ăsta.
serviciu. Când ajungeţi la etajul respectiv, daţi-i băiatului o
bancnotă de cinci dolari şi spuneţi-i să spele putina. O să priceapă Soţul şi soţia din această povestire seamănă, în multe privinţe,
la ce vă referiţi. Apoi mergeţi în camera de hotel, descuiaţi uşa, cu tânăra din „ Păcatul". Din cauza, educaţiei rigide, plină de
luaţi-vă mireasa în braţe, treceţi-o pragul, încuiaţi uşa la loc, fără să constrângeri, pe care au primii-o de la părinţi, au nevoie de
o lăsaţi din braţe, traversaţi camera şi aşezaţi-o pe marginea îndrumări foarte precise pentru a-şi depăşi barajele deprinse. în
patului. Şi spuneţi-i: „Vreau să te sărut de râmas-bun." Sărutaţi-o plus, au suficient respect faţă de autoritate pentru a urma astfel de
cu tandreţe, apoi faceţi următoarea remarcă: „Sărutul ăsta a fost instrucţiuni. Totuşi, ne putem întreba: „De ce ne spune Erickson
pentru tine, acum vreau unul şi pentru mine." Puneţi mâna pe această povestire? Noi suntem suficient de experimentaţi ca să ştim
genunchiul ei, prelungiţi un pic sărutul, apoi scoateţi-i pantoful. Pe cum să seducem o femeie. Există oare un mesaj secret în această
urmă spuneţi~i: „încă un sărut, pentru noi amândoi." Vă strecuraţi povestire?"'
mâna pe sub rochia ei, o lăsaţi să alunece în jos, şi îi scoateţi şi
Sigur că există. Sunt mai multe mesaje. Cel mai evident este
celălalt pantof. Apoi, cu şampanie şi cu glandele endocrine ale
următorul: cea mai bună metodă pentru a-i da cuiva posibilitatea
amândurora, lucrurile vor începe să se lege. Descheiaţi-i bluza şi
sărutaţi-o din nou. Scoateţi-i un ciorap, apoi sărutaţi-o iar. să-şi schimbe reacţiile este să-i spui să facă ceea ce face deja sau,
î-am descris în detaliu cum -să-şi seducă soţia. Până în vară, m- ca în cazul de faţă, ceea ce plănuieşte să facă. Apoi introduci ceva
am înzdrăvenit după boală, dar ei dispăruseră amândoi. Peste câţiva diferit, de pildă o schimbare de decor sau de atmosferă. Nu eziţi să
ani, ţineam nişte prelegeri la Universitatea Emory. Un tânăr a venit dai instrucţiuni, sau să oferi informaţii, (dacă subiectul eşti tu,
şi mi-a spus: obţii informaţii importante.)
—- Ne-ar face mare plăcere să cinaţi cu noi. Esenţial în această povestire este crezul lui Erickson că avem cu
— îmi pare rău, dar nu mă lasă biletul de avion, m-am scuzat toţii în noi capacitatea şi resursele pentru a rezolva probleme şi
eu. neînţelegeri. Uneori, nu avem nevoie decât de stimulul unei mici
— O să fie foarte dezamăgită, mi-a zis atunci. schimbări.
Nu pricepeam de ce să fie dezamăgiră o familie pe care nu o
cunoşteam. începi să rostogoleşti mingea
— După câte văd, nu mă recunoaşteţi, a continuat tânărul. O fată de doisprezece ani nu mai e un copil. Am avut o astfel de
— Aşa este, nu vă recunosc, am admis eu. pacientă pe care am demonstrat o tehnică pur şi simplu
— Dar vă amintiţi cu siguranţă de o cină pe care ne-aţi copilărească. Mi-a dat telefon şi mi-a spus:
recomandat-o, mie şi soţiei, la Hotelul Statler din Detroit, m-a — Am avut paralizie infantilă şi am uitat cum să-mi mişc
lămurit el. braţele. Puteţi să mă hipnotizaţi şi să mă învăţaţi dumneavoastră?
— Da, îmi amintesc, i-am zis. l-am spus mamei ei să o aducă la cabinet, şi a venit cu ea. M-am
— Acum avem doi copii, iar al treilea e pe drum, a adăugat el. uitat la fată. Pentru o fată de doisprezece ani, avea un bust foarte
bine dezvoltat, doar că sânul drept era sub braţ. Am pus-o pe mamă
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
ea să opună rezistenţă unei abordări indirecte, ca aceea folosită
să o dezbrace pe fată până la brâu şi i-am cercetat tot torsul ca să aici?
văd în ce stare sunt muşchii.
I-am spus că trebuie să se aşeze în faţa unei oglinzi de trei ori Claustrofobia
pe zi, goală până la brâu, şi să se strâmbe la imaginea ei reflectată.
— Vrei, te rog, să cobori ambele colţuri ale gurii? Aşa, mai fă o O altă pacientă suferea de claustrofobie. Nu suporta să fie
dată, simte cum ţi se mişcă pielea de pe piept. Eu pot să fac asia închisă într-o cameră mică. în copilărie, mama ei o pedepsea
doar cu o parte a feţei. trimiţând-o într-o odăiţă exterioară, care dădea în pivniţă. Apoi
I-am spus să se aşeze în faţa unei oglinzi de trei ori pe zi, timp închidea uşa şi îi auzea tocurile pe pavaj, în timp ce se îndepărta,
de douăzeci de minute, şi să-şi coboare colţurile gurii. Cu alte părăsind-o pe fată. îşi ţăcănea tocurile pe trotuar, făcând-o sâ creadă
cuvinte, să contracte muşchiul platysma că pleca departe.
Şi fată crescuse cu o fobie totală pentru camerele mici. Am
— Chiar trebuie să stau în faţa unei oglinzi? m-a întrebat fata. rugat-o aşadar să stea în biroul cabinetului meu de consultaţii.
— Unde ţi-ar plăcea să stai? am întrebat-o. — O să fac asta numai dacă uşa este larg deschisă, mi-a spus.
— Mi-ar plăcea să-mi imaginez un program de televiziune. — Dar dacă îi mai lipseşte un milimetru până să fie larg
Urmărea deci un program imaginar la un televizor imaginar. A deschisă? am întrebat-o.
început sâ facă exerciţii cu muşchii platysma, şi îi plăcea să se uite Iar ea a fost de acord. A stat în birou, cu uşa deschisă larg, mai
la televizorul imaginar în timp ce se strâmba. puţin un milimetru. Apoi am trecut la doi milimetri, trei milimetri,
Atunci când începi să mişti un muşchi, tendinţa este ca acea un centimetru, un centimetru şi jumătate, doi centimetri. Cât de
mişcare să se extindă şi la alţi muşchi. Tu încerci să mişti un singur deschisă trebuia să fie uşa aceea pentru ea?
deget. Dar începi să extinzi mişcarea, fără să vrei. Şi braţele fetei Aşa că a stat în birou şi a închis încet uşa. Am aşteptat să văd
au început sâ se mişte. când intră în panică. A descoperit că se simţea liniştită chiar şi
Sânul drept s-a deplasat de sub braţul ei pe o latură a pieptului. atunci când uşa era deschisă doar un centimetru şi jumătate, iar ea
stătea cu mâna pe clanţă. în cele din urmă, a închis-o şi a văzut că
Acum fata este avocat pledant.
poate să trăiască şi să respire în acel birou cu uşa închisă, atâta timp
cât stătea cu mâna pe clanţă.
Comentariile lui Erickson la acest caz ne oferă suficiente Apoi i-am sugerat că ar putea să încerce să se uite prin gaura
explicaţii. El iniţiază şi de data aceasta o schimbare mică, aparent cheii. Cum prin gaura cheii vedea ce e afară, nu mai era nevoie să
adiacentă problemei vizate, incapacitatea de a mişca braţele. El îşi sc mai ţină de clanţă.
foloseşte cunoştinţele de anatomie în mod indirect, pentru a o
determina pe pacientă să-şi contracte muşchii pectorali, care au Claustrofobia este un sindrom care exprimă în mod elocvent
desigur legătură cu braţele (mai ales pectoralul mare). De ce nu i- blocajele unei persoane. Există multe teorii despre cauza acestei
a spus fetei pur şi simplu să-şi folosească muşchii braţelor? Ştia fobii şi a altora, dar Erickson nu este interesat de ele. Preocuparea
că, în timp, ea ajunsese la prea multă rezistenţă, aşa că o lui este să-l ajute pe cel care suferă de aşa ceva să scape de
asemenea abordare directă nu ar fi dat rezultate. Dar cum putea senzaţia sufocantă de apăsare, să treacă dincolo de limitările
impuse de fobie.
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
Erickson ne recomandă să ne ocupăm de problemele dificile toate ferestrele şi cu uşa aceea deschise. Iar când eu vă schimb
puţin câte puţin — mai întâi, ne imaginăm, apoi, închidem treptat imaginea mentală pe care o aveţi, o să vă raportaţi la ea aşa cum vă
o uşă. Pe urmă, facem acelaşi lucru cu o altă uşă, cu o fereastră... raportaţi la peretele aflat în spatele vostru.
Tocmai acesta este avantajul hipnozei. Poţi să-i determini pe
Până la stele oamenii aflaţi în stare de transă să-şi imagineze că o uşă sau alta
Un profesor de astronomie a venit la mine într-o iarnă. A lăsat este de fapt o spărtură în perete. Şi atunci vor avea în spatele lor un
deschisă uşa de ia intrare. A lăsat deschisă uşa de la cabinetul meu perete. Deci ferestrele şi uşile trebuie să fie deschise. Când ele se
şi a deschis şi celelalte două uşi din cabinet. transformă în spărturi în perete, le închizi uşor.
A deschis obloanele unei ferestre. A ridicat jaluzelele şi a deschis După ce a ajuns în Borneo şi a fotografiat eclipsa, omul a intrat în
fereastra. Mi-a spus: camera obscură şi a developat pozele. Fiindcă îşi dorea cu disperare
— Am fost ales de guvern sa fotografiez eclipsa totală din să vadă locurile din Borneo sau orice altceva. Iarna viitoare, soţia
Borneo, numai că eu sufăr de claustrofobie. Ca să ajung în Borneo, lui a venit la mine şi mi-a spus: — Slavă Domnului că în iarna asta
trebuie să mă urc în avion, apoi să merg cu trenul. Trebuie să nu mai trebuie să dorm cu toate uşile şi ferestrele deschise.
călătoresc cu vaporul, cu automobilul. Trebuie să fiu în stare să
lucrez într-o cameră obscură. Puteţi să mă faceţi bine? Mai sunt In acest caz de claustrofobie, Erickson îşi ajută din nou
două luni până plec. pacientul ca, treptat, să tolereze, din ce în ce mai mult un „spaţiu
I-am cerut să-şi imagineze că una dintre uşi e închisă, chiar închis". Dacă în primul caz prezentat, desensibilizarea a fost făcută
dacă ea era de fapt larg deschisă. Până la urmă, a reuşit să-şi efectiv, în cazul profesorului de astronomie ea a fost realizată prin
imagineze acest lucru sub hipnoză. Apoi i-am cerut să-şi imagineze imaginare. Experienţa a fost apoi confirmată atunci când Erickson
că şi cealaltă uşă e închisă, că fereastra e închisă, şi că uşa de la a închis efectiv uşile. Erickson nu numai că închide uşi reale, după
ce mai întâi le lasă deschise, ci, totodată, prin sugestie hipnotică,
intrarea în cabinet e închisă.
el produce o „spărtură mare" într-un perete compact. El
S-a dus în Borneo să fotografieze eclipsa totală de soare.
demonstrează că poate prelua controlul deopotrivă asupra
După ce a reuşit, în stare de transă, să-şi imagineze că uşa e
senzaţiilor de fobie ale pacientului şi asupra percepţiilor acestuia
închisă, eu chiar am închis-o, puţin câte puţin, până am închis-o de
— producând şi îndepărtând astfel de halucinaţii vizuale. El
tot. Una câte una, am închis fiecare uşă, după ce i-am cerut mai
stabileşte o legătură între halucinaţia unei spărturi mari şi senzaţia
întâi să-şi imagineze că e închisă. Totul a început prin a-i cere să-şi de spaţiu deschis — asociate cu „aţi suporta să staţi pe canapeaua
imagineze că uşa e închisă. Eu am numit acea uşă deschisă o de colo cu toate ferestrele şi cu uşa aceea deschise ". Apoi, când
spărtură în perete. I-am spus: „schimbă imaginea mentală", poate să sugereze că sentimentul de
— Hai să închidem spărtura aceea, puţin câte puţin, până siguranţă şi confort va rămâne chiar şi după ce „spărtura cea
obţinem un perete compact. mare" este îndepărtată.
Dacă voi aţi fi claustrofobi, aţi vrea să fie deschise toate
ferestrele şi toate uşile. Eu v-aş aduce în stare de transă şi v-aş face
Sânge pe claviatură
să vedeţi aici o spărtură mare. Şi, indiferent cât de gravă ar fi
claustrofobia voastră, aţi suporta să staţi pe canapeaua de colo, cu
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
Un medic avea doi băieţi şi o fată. A hotărât ca băiatul cel mare, — Nu mă interesează metodele dumitale de a face terapie,
Henry, să devină medic. Mama a vrut ca acest fiu sa se facă pianist numai să-l faci pe Henry să-şi lase unghiile să crească. Nu am cum
concertant. îl punea să exerseze la pian câte patru ore pe zi. Tatăl să-l bag pe fiul meu la facultatea de medicină cu aşa nişte unghii
nu vedea nimic rău în asta. în scurt timp, Henry a învăţat că trebuia oribile.
să-şi păcălească mama într-un fel. — Ce crezi despre obiceiul ăsta al tău? l-am întrebat pe Henry.
Aşa ca şi-a ros unghiile până la carne, iar când cânta la pian lăsa — E un tipar înrădăcinat. Nu mă pot abţine să-mi rod unghiile.
urme de sânge pe toată claviatura. Mama lui era neîndurătoare şi 1- Probabil că le rod în somn. Nu-mi doresc să am asemenea unghii.
a pus sâ cânte în ciuda acestui lucru. Şi-a ros unghiile şi mai mult, Sunt respingătoare! Nu mi-ar plăcea să-mi vadă mâinile o fată
dar oricât de mult sânge i-ar fi curs, tot trebuia sâ exerseze. A frumoasă, mi-a spus Henry.
continuat să-şi roadă unghiile. Nu-1 lăsa să plece ia şcoală dacă nu I-am zis:
cânta la pian patru ore, în fiecare zi. Iar el voia să meargă la şcoală. — Uite ce e, Henry, tu ai zece degete. Eu sunt absolut convins
Mai târziu, voia să meargă la liceu. Aşa că trebuia să exerseze la că unghiile de la nouă degete îţi oferă suficientă hrană, aşa că poţi
pian patru ore pe zi. Mai târziu, când a vrut să meargă la facultate, să-ţi laşi să crească unghia de la ce deget vrei tu, şi să le rozi pe
a trebuit să exerseze zilnic câte patru ore ca să i se permită acest celelalte nouă.
lucru. — Aşa este, a acceptat Henry.
După liceu, tatăl lui Henry a vrut ca el să urmeze medicina, dar — De fapt, ai putea să-ţi laşi.sa crească unghiile de la două
Henry nu voia să facă asta. A reuşit să pice la examenul de degete, şi celelalte opt unghii tot ţi-ar oferi suficientă tirană, am
admitere. Dar tatăl lui era un bun politician şi 1-a înscris la o altă adăugat.
facultate de medicină. A picat şi acolo examenul. Henry ajunsese să Henry a replicat:
aibă idei proprii. Voia să studieze ştiinţele politice, aşa că a copiat — înţeleg încotro bateţi. Până la urmă, o să-mi spuneţi că îmi
în mod deliberat, pe faţă, cu neruşinare, şi a fost trecut pe lista este suficient un singur deget, şi pot sâ las să crească nouă unghii.
neagră la toate facultăţile de medicină. Tatăl lui 1-a adus la mine şi Fir-ar să fie, m-aţi prins cu logica dumneavoastră!
mi-a spus: în scurt timp, avea unghiile crescute la toate cele zece degete.
— Hipnotizaţi-1 şi faceţi-1 să nu-şi mai roadă unghiile. Henry Atunci i-am spus:
avea douăzeci şi şase de ani. El mi-a zis: — Henry, tatăl tău nu te mai întreţine. Ai un loc de muncă şi
— Vreau să studiez ştiinţele politice, dar tata mi-a tăiat toate cânţi la pian patru ore pe zi.
fondurile. — îmi place muzica, însă detest pianul. Chiar îmi place muzica,
Henry îşi găsise de lucru la un antreprenor de pompe funebre. m-a asigurat Henry.
Nu-i plăcea deloc ce făcea acolo. Conducea o ambulanţă. I-am spus — Mai sunt şi alte instrumente în afară de pian, i-am zis. Ai
tatălui: douăzeci şi doi de ani de experienţă privind cântarul la instrumente
— O să mă ocup de fiul dumneavoastră. Am propriile mele cu clape.
metode de a face terapie. — O să-mi cumpăr o orgă electronică, m-a anunţat Henry. Şi a
Tatăl a replicat: reuşit să cânte aşa de bine la orga electronică, încât era
foarte solicitat la nunţi şi petreceri. A continuat sâ cânte la orgă pe
toată durata studiilor de drept. Tatăl lui era furios pe mine!
96 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
Al doilea fiu, hotărâse tatăl, trebuia să se facă preot epis- pot abţine să-mi rod unghiile. " Să vedem cum a procedat Ericlcson
copalian. Dar el se însurase cu o evreică. îşi luase o slujbă ia un cu el — şi cu întreaga familie.
parc de maşini uzate. Era beţiv, vindea maşini de mâna a doua şi se Erickson a intervenit la început preluând el însuşi respon-
însurase cu o evreică! sabilitatea, prezentându-se pe sine drept „un tată bun". A spus: „
Fiica primise şi ea instrucţiuni. Când avea să fie mare, trebuia O să mă ocup de fiul dumneavoastră. " Apoi s-a comportat ca un
să se facă soră medicală. Dar fata fugise.de acasă la şaisprezece îndrumător mai raţional, cu care fiul se putea identifica, fără să-şi
ani! Se dusese în Carolina, de Nord sau de Sud, şi se măritase cu amâne propriile dorinţe şi idealuri, folosind o legătură dublă
iubitul ei, tot un adolescent. (spunându-i să roadă, dar să nu roadă), l-a determinat pe Henry să
Fratele lui Henry hotărâse că, dacă Henry putea să studieze admită, în stadiul incipient al terapiei: „M-aţi prins cu logica
ştiinţele politice şi dreptul, nu mai avea rost ca el şi soţia lui dumneavoastră. " Henry şi-a dat seama că, dacă urma sugestia lui
evreică să continue să se urască unul pe altul. Erau amândoi Erickson, putea să-şi satisfacă nevoia de a-şi roade unghiile şi,
nefericiţi în acea căsnicie. Nu mai avea de ce să bea. A divorţat. totodată, să-şi lase să crească aproape toate unghiile. Cu alte
Preoţii episcopalieni nu au voie să divorţeze. A spus: „Nu puteţi să cuvinte, el a fost încurajat să-şi exprime orice impulsuri legitime,
mă faceţi preot episcopalian — o să mă fac vânzător de maşini. Şi dar să le direcţioneze — în acest caz, asupra unei singure unghii.
o să vând maşini no/!" Ei bine, a reuşit! Apoi Erickson a aplicat acest principiu problemei căutatului la
în felul acesta, Henry, avocatul, şi fratele lui, vânzătorul de pian. El a determinat faptul că lui Henry îi plăcea cu adevărat
maşini, prin exemplul dat, au impus o conduită pentru sora lor şi muzica şi l-a încurajat să-şi exprime şi să-şi satisfacă această zonă
de interes şi plăcere. Oricum, Henry şi-a ales singur instrumentul.
pentru soţul ei în vârstă de şaisprezece ani. Cei doi şi-au vizitat
Odată ce a descoperit că putea să facă ceea ce dorea, a fost
familiile şi şi-au impus punctul de vedere. Soţul ei avea să meargă
capabil să meargă mai departe, să-şi determine singur drumul în
la colegiu şi să ia note bune. Putea să studieze orice voia. Iar sora
viaţă şi să urmeze facultatea de drept utilizând talentul şi interesul
lor urma să meargă la colegiu şi să-şi ia licenţa; ea şi soţul ei erau
pe care deja le exersase.
perfect capabili să ia singuri deciziile care îi priveau.
După ce Henry a ieşit de sub influenţa limitatoare a părinţilor
şi a descoperit metode mai eficiente decât rosul unghiilor pentru a
în această povestire, este scoasă în evidenţă natura coercitivă a
se revolta, a putut să-şi ajute fratele să se impună. După care cei
părinţilor. Tatăl avea o idee fixă conform căreia fiul lui trebuia să doi fraţi şi-au unit forţele pentru a-şi „ impune punctul de vedere "
devină medic. Mama avea o idee fixă, conform căreia fiul ei în faţa părinţilor şi, de fapt, a întregii familii, inclusiv a soţului
trebuia să devină pianist. In mod tipic, tatăl i-a ordonat lui surorii lor şi a părinţilor acestuia. Ei au putut să facă acest lucru
Erickson „ să-l hipnotizeze şi să-l facă să nu-şi mai roadă unghiile pentru că uniunea lor le-a dat putere şi pentru că reprezentau acum
". Chiar şi după ce Henry a fost trecui pe lista neagră de către valori raţionale şi scopuri „sănătoase". Interesant este că nu au
toate facultăţile de medicină, tatăl insista orbeşte că numai din insistat ca sora. lor să se despartă de soţul ei în vârstă de
cauza unghiilor nu putea Henry să fie acceptat la o altă facultate. şaisprezece ani. In schimb, soţul a. fost inclus în programul de
Ani de-a rândul, Henry reacţionase la constrângerile părinţilor autoper-fecţionare care fusese întotdeauna o prioritate a familiei şi
prin simptome precum roaderea unghiilor. Desigur, el nu avea care, întâmplător, era important şi pentru Erickson.
sentimentul că e răspunzător de aceste simptome. A spus: „Nu mă
142 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI

Era evident că mama şi tatăl credeau în educaţie şi în


auioperfecţionare. Din nefericire, ei fuseseră prea rigizi şi lipsiţi
de sensibilitate în încercarea lor de a le impune valorile lor
copiilor. Cu toate acestea, în cele din urmă, toţi copiii fuseseră
capabili să răspundă pozitiv preocupării sănătoase a părinţilor
faţă de ei. Henry a devenit avocat şi organist, împlinind deopotrivă
speranţele tatălui şi pe cele ale mamei. Fratele lui Henry a pus

capăt mariajului mixt care era clar că îi supăra pe părinţii lui, şi a
In literatura psihoierapeutică există multe exemple care
avut succes ca vânzător de automobile noi.
ilustrează procesul de recadrare. Unul dintre cele mai remarcabile
Erickson ilustrează „ efectul de undă", aşa cum a fost descris
ne este relatat de Victor Frankl în cartea sa From Death Camp to
de Spiegel. Acest efect este vizibil la fiecare individ şi la întreaga
Existentialism şi se referă la ceea ce a trăit acesta într-un lagăr de
familie. Ameliorarea obiceiului lui Henry de a-şi roade unghiile a
condus la o mai mare încredere în sine, care, la rândul ei, a concentrare. In vreme ce majoritatea tovarăşilor săi de încarcerare
condus la un comportament hotărât al acestuia. El „şi-a ales şi-au pierdut speranţa şi au murit, Frankl şi-a ţinut mintea ocupată
singur instrumentul". Eliberarea de o constrângere iraţională a gândindu-se la prelegerile pe care avea să le ţină după ce va fi
unui membru al familiei a condus la eliberarea următorului eliberat —prelegeri pe tema experienţei pe care a trăit-o în lagăr.
membru al acesteia, care a condus la eliberarea următorului. în felul acesta, el a recadrat o situaţie lipsită de speranţă, în care
Chiar şi părinţii excesiv de preocupaţi au fost neîndoielnic putea să-şi piardă viaţa. A transformat-o în mintea lui într-o sursă
eliberaţi de grija lor pentru copii, amplificată peste măsură. în de experienţe bogate pe care le putea folosi pentru a-i ajuta pe alţii
orice terapie, noi ştim că, deşi ne concentrăm asupra unui singur să depăşească situaţii aparent lipsite de speranţă—fizice sau
pacient, orice schimbare care se va produce în cazul acelui pacient mentale. Sigur că există persoane sceptice care vor spune că acest
îi va afecta şi îi va schimba pe toţi cei care fac parte din „ lumea " tip de gândire nu a avut niciun efect asupra faptului că a
sau din „sistemul" lui. supravieţuit; sau că pierderea speranţei nu i-a condamnat
C A P I T O L U L 6 neapărat la moarte pe cei de acolo. Oricum ar fi, acest tip de
gândire l-a ajutat cu siguranţă să-şi păstreze vii spiritul şi mintea.
Poate că i-au ţinut în viaţă şi trupul. Mai mult, observăm că
Recad rărea* reîncadrarea lui Frankl

* în original reframing. Tehnică prin care perspectiva pacientului asupra problemei


sale este rapid schimbată, prin descoperirea conotaţiei pozitive a însuşirii nedorite sau a
contextului în care aceasta a constituit sau ar putea constitui o resursă.
144 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Recadrarea 145
a fost ceva „sintonie"** cu orientarea lui generală privind viaţa. care rămânea jos. Becky trebuia să-şi raporteze statutul de fetiţă
Lui chiar îi plăcea să predea, să îi înveţe pe alţii, şi chiar avea mare la cât de mare era patul lui Douglas.
experienţe în ceea ce priveşte prelegerile, aşa că, pentru el, a fost Apoi i-am spus lui Robert să se asigure că cei doi copii ştiau că
ceva firesc să folosească această experienţă ca sursă pentru puteau să folosească interfonul pentru a comunica de la parter la
prelegerile viitoare. etaj. Şi au dormit bine, deşi Douglas fusese foarte agitat. Chiar îi
Watzlawick, Weakland şi Fisch, în Change, afirmă următorul întrebase dacă putea să doarmă sus câteva nopţi, mai ales la început.
lucru: „ Să recadrezi înseamnă să schimbi cadrul conceptual Important era să se concentreze asupra unui lucru care scotea în
şi/sau emoţional ori punctul de vedere în raport cu care este evidenţă eul, faptul că patul era mare şi ca el era acum băiat mare.
experimentată o situaţie, şi să o plasezi într-un alt cadru, adecvat
la fel de bine, poate chiar mai bine, «datelor» aceleiaşi situaţii
Erickson porneşte de la faptul că orice copil vrea să se facă
concrete, şi care îi schimbă astfel întreaga semnificaţie. "Autorii
de mai sus îl citează pe filozoful Epictet, care a spus: „Nu mare. Copiii lui Robert au fost feriţi de sentimentele de teamă şi
lucrurile în sine îmi creează probleme, ci opiniile pe care noi le neputinţă şi îndrumaţi sase vadă pe ei înşişi ca fiind mai mari.
avem despre ele. " Ei arată că „ experienţa noastră despre lume se In loc să vadă ceea. ce au pierdut — compania părinţilor —,
bazează pe împărţirea în clase a obiectelor percepţiei noastre" şi copiii au fost întorşi cu faţa spre viitor. Lui Douglas i s -a spus că,
că „ odată ce un obiect este considerat ca făcând parte dintr-o dacă se uita la palul părinţilor, el era următorul care va dormi în
clasă dată, este extrem de dificil să-l vezi ca aparţinând şi unei acel pat. La fel, lui Becky i s-a reamintit că se făcea mare şi că, în
alte clase". Prin recadrare, odată ce constatăm „apartenenţa curând, avea să i se dea patul lui Douglas.
alternativă la mai multe clase ", este dificil să revenim la viziunea
limitată asupra „ realităţii" pe care am avut-o înainte. La modă
Povestirile care urmează ne oferă exemple despre modul în
care Erickson a folosit recadrarea. Fiica mea a venit de la şcoala şi mî-a zis:
— Tati, toate fetele de la şcoală îşi rod unghiile, şi vreau să fiu
şi eu la modă.
Spune-le că sunt mari I-am spus:
Fiul meu, Robert, a mai făcut un etaj la casa în care locuia. Cu — Ei bine, sigur că trebuie să fii la modă. Cred că pentru fete
o noapte în urmă, el şi soţia lui se mutaseră sus. Douglas, care avea este foarte important să fie la modă. Ai rămas mult în urmă faţa de
cinci ani, şi Bccky, care avea doar doi, erau grozav de speriaţi că restul fetelor. Ele au avut tot timpul să exerseze. Aşa că, după mine,
pe ei îi lăsau jos. Robert a venit la mine. Iar eu l-am sfătuit aşa: cel mai bun mod de a le ajunge din urmă este să ai grijă să-ţi rozi
„Patul lui Douglas este mai jos decât patul părinţilor." Robert unghiile suficient de mult, în fiecare zi. Uite, eu zic că, dacă îţi rozi
trebuia să-i demonstreze că el era acum băiat mare şi să facă unghiile câte cincisprezece minute de trei ori pe zi., în fiecare zi (o
legătura între faptul că el era mare şi mărimea patului părinţilor, să-ţi dau eu un ceas), la orc fixe, poţi să ajungi la nivelul lor.
La început, s-a apucat de treaba asta cu tot entuziasmul. După
** Din engl. syntonic — aflat într-un echilibru emoţional şi reactiv faţă de mediul care a început să întârzie şi apoi să renunţe repede, până când, într-o
înconjurător (n. red.). zi, mi-a spus:
144 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Recadrarea 145

— Tati, o să lansez o nouă modă în şcoală — unghiile lungi. avut un iubit, ar fi renunţat la el, fiindcă o făcea să se simtă ciudat.
Nu era capabilă să descrie acele senzaţii.
începând prin „ a se alătura pacientei" în dorinţa ei de a fi la I-am spus atunci când era în stare de transă că trebuia sâ
modă, Erickson îşi propune să transforme „ comportamentul la cunoască anumite lucruri, că putea să mă asculte cu subconştientul.
modă" într-un calvar. El a folosit în mod frecvent această Apoi o să lucrez cu ea ca sa poată asculta cu mintea conştientă. în
abordare a simptomelor — procedând în aşa fel încât să-ţi fie mai stare de transă uşoară, i-am explicat cum o mamă nu poate să fie
greu să te ţii de ele decât să renunţi. prietena cea mai bună a fiicei ei şi că, dimpotrivă, mama o domina
într-un mod invers celui în care fusese ea dominată. I-am spus că
trebuia să se gândească temeinic la asta, până înţelegea. I-am spus
Fata cel mai uşor de sedus
că de problema greutăţii corporale o să ne ocupăm mai târziu. Vara,
Am aici o scrisoare de la o studentă care a venit la mine când s-a întors în Phoenix şi a slăbit doar până la 51 kg. După care mi-a
era în ultimul an de facultate. Iată ce spunea ea: „Mama a fost spus:
dominată de mama ei toată viaţa. Aşa că mama şi-a jurat ca, atunci — Aveţi dreptate, mama chiar mă domină într-un mod invers
când ajunge adult, dacă o să aibă un copil, să nu-1 domine. Mama celui în care a dominat-o mama ei. Bunica locuieşte cu noi şi îi
mi-a fost cea mai bună amică, cea mai bună prietenă, tot timpul cât domină şi pe mama, şi pe tata. Iar tata e beţiv. Mama mă domină, iar
am fost la şcoala primară şi în liceu. După aceea am plecat în eu vreau să fiu o fată normală. Ştiu că am sentimente ciudate, pe
California, la o universitate catolică de acolo. Sunt o catolică care nu le înţeleg.
înfocată. Mama mă sună de două ori pe săptămână, sau o sun eu de I-am spus:
două ori pe săptămână, şi ne scriem scrisori una alteia săptămânal, — Eşti o catolică înfocată, eşti foarte evlavioasă, dar eşti fata cel
fiindcă este cea mai bună prietenă a mea. mai uşor de sedus din Statele Unite.
Dar totuşi ceva nu merge bine. Când am plecat la facultate, am Părea îngrozită. Mi-a spus:
sărit de la 48 kg, cât cântăream de obicei, la 58 kg. în prima vară în — Nimeni nu are cum să mă seducă, î-am
care am venit acasă am slăbit până la 37 kg. După care, când am zis:
plecat iar la facultate, am ajuns din nou la 58 de kg. în vara — O să-ţi explic cât de uşor poţi fi sedusă. Iar tu o sâ te gândeşti
următoare, am slăbit iar până la 37 kg. Acelaşi lucru s-a întâmplat bine la asta. Dacă aş fi un tânăr care vrea să te seducă, ţi-aş da
şi în vara următoare. Acum se apropie Pastele, şi anul acesta întâlnire, te-aş scoate la cină şi la un film, şi ţi-ai petrece timpul într-
termin facultatea. Am 58 kg şi vreau să-mi petrec vara în Phoenix. un mod foarte plăcut. La a doua întâlnire, ţi-aş spune că eu cred că
eşti foarte frumoasă şi că mă simt foarte atras de tine.. Iar în restul
Şi nu suport să fiu aşa de grasă, Mănânc non-stop tot felul de
întâlnirii aş fi absolut neprihănit. Aş avea grijă să te simţi bine. La a
alimente nesănătoase, nu mă pot controla. M-aţi putea ajuta?"
treia întâlnire, ţi-aş spune că mi-ar plăcea să te seduc, dar ştiu că nu
Am adus-o în stare de transă şi am vorbit despre greutatea ei. Şi
eşti genul de fată care poate fi sedusă. „Hai să nu mai vorbim despre
atunci am aflat: generaţia mai în vârstă nu poate să fie prietenă cu
asta şi să ne distrăm." Dar ţi-aş face următoarea recomandare: „Nu
o elevă de grădiniţă, o elevă de şcoală primară.
îmi da opt întâlniri. O să fii în perfectă siguranţă la primele şapte
l-am spus că mama ei nu era o prietenă adevărată. Fata nu
întâlniri. Dar să nu-mi dai întâlnire a opta oară."
avusese niciun iubit şi îi făcea confidenţe numai mamei. Dacă ar fi
144 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Recadrarea 145

Atunci vei fi în siguranţă să-mi dai a patra întâlnire, a cincea erau senzaţii sexuale normale. Erickson o lasă să experimenteze, în
întâlnire. Dar în tot acest timp, hormonii tăi îşi vor face de cap. La imaginaţie, modul în care aceste senzaţii pot fi intensificate până în
a şaptea întâlnire, hormonii tăi vor fi bine încinşi. Te-aş săruta de punctul în care ea le-ar simţi efectiv. Atitudinea ei faţă de acele
noapte bună pe frunte. Aş aştepta o săptămână, după care ţi-aş da senzaţii „ciudate" este recadrată. Ea e capabilă să aibă sentimente
telefon pentru a opta întâlnire. Ştii ce ar urma să sc întâmple pozitive faţă de ele şi să se gândească la ele.
atunci. După ce Erickson o „seduce" cu povestea lui, el insistă să-i
A fost de acord în legătură cu ce ar fi urmat să se întâmple. aducă o poză cu ea în costum de baie. Privind fotografa, care o
l-am spus: arată aproape goală, el consolidează fantezia intimităţii pe care o
— Aşa, cât despre greutatea ta corporală, ai avut un tipar iniţiase („seducţia "). în felul acesta, ca fată „mare", departe de
greşit, care a durat patru ani. Nu poţi să ieşi din el dintr-odatâ. Prin casă, ea are experienţa unui „iubit" (Erickson) care respinge
urmare, până la Crăciun vreau să-mi dai o poză din faţă şi în imaginea ei supraponderală atunci când se referă la „grăsimea" ei
oglindă cu tine în costum de baie. Şi vreau să mi-o aduci personal, şi îi spune că nu vrea să păstreze pozele. Iar ea îşi respinge propria
în ziua de Crăciun. imagine supraponderală, rupând fotografiile. In urma interacţiunii
A venit cu fotografiile. Era deprimată, nefericită. cu Erickson, ea şi-a. schimbat imaginea despre sine şi atitudinea
— Aveam 57 kg când am făcut poza asta. Şi mă uram. I-am faţă de propria sexualitate.
spus:
— Văd că ai multă grăsime pe tine. Nu vreau să păstrez pozele
Mergeţi pe jos doi kilometri
astea. Poţi să le iei înapoi.
— Nici eu nu le vreau, mi-a zis. O să le rup în bucăţi. Peste un Un poliţist pensionat pe caz de boală mi- a spus: — Sufăr de
an cântărea între 45 şi 48 kg şi avea un iubit stabil. Şi mi-a spus: emfizem, hipertensiune arterială şi, după cum vedeţi, sunt
— Mâinile i se opresc pe genunchii mei — şi i se opresc pe supraponderal. Beau prea mult. Mănânc prea mult. Vreau să
umerii mei. Acum ştiu ce e cu acele senzaţii ciudate. Şi nu am de muncesc undeva, dar nu pot din cauza emfi-zemului şi a
gând să mai predau încă un an la şcoala catolică. O să-mi găsesc hipertensiunii. Aş vrea sâ mai reduc din ţigări. Mi-ar plăcea să mă
un post la şcoala publică. las de tot de fumat. Aş vrea sâ nu mai beau 200 ml de whisky pe zi
Aşa că anul acesta, în septembrie, a început să predea la şcoala şi să mănânc raţional.
publică. Şi era o fată foarte frumoasă. — Sunteţi căsătorit? l-am întrebat.
Erickson a comentat că, atunci când această studentă se afla — Nu, sunt celibatar, mi-a răspuns.'De obicei, îmi fac singur de
acasă, era o „fetiţă"; atunci când se afla departe de casă, era o mâncare, dar imediat după colţ e un restaurant mic, convenabil, la
fată „mare". El a notat acest lucru, dar nu a simţit că era necesar care mă duc des.
să i-l comunice pacientei. De ce îi spune Erickson că poate fi — Aşadar, aveţi imediat după colţ un mic restaurant la care
sedusă? In primul rând, el îi captează în totalitate atenţia prin puteţi să luaţi cina. Ţigările de unde vi le cumpăraţi?
această provocare. Apoi, cred eu, încearcă să evidenţieze faptul că Cumpăra câte două cartuşe o daţă. I-am spus:
ea este capabilă de senzaţii, sexuale normale — că, de fapt, acele
„senzaţii ciudate" care ar determina-o să se despartă de un iubit
144 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Recadrarea 145
— Cu alte cuvinte, dumneavoastră cumpăraţi ţigări nu pentru
astăzi, ci pentru viitor. Aţi spus că vă gătiţi singur, unde vă faceţi Acest pacient a fost forţat să-şi recadreze comportamentul. A
cumpărăturile? trebuit să-l scoată din categoria comportamentului involuntar. A
— Din fericire, exista o mică băcănie chiar la colţ. De acolo înţeles, potrivit comentariului lui Erickson, că ,,mersul la băcănie
îmi cumpăr alimente şi ţigări. era un act conştient" .
— De unde cumpăraţi alcoolul? Aici Erickson şi-a dat seama ca avea de-a face cu un om care, o
— Din fericire, am un magazin de băuturi chiar lângă băcănie. perioadă îndelungată, fusese obişnuit să. îndeplinească ordine.
— Deci există un restaurant convenabil chiar după colţ, o Prin urmare, el îi dă ordine, aşteptându-se ca fostul poliţist să le
băcănie convenabilă chiar după colţ, un magazin de băuturi
îndeplinească. Acesta este un exemplu important de întâlnire cu
convenabil chiar după colţ. Şi vreţi să faceţi jogging, dar ştiţi ca nu
pacientul în propriul său cadru de referinţă. Nu înseamnă că şi alţi
puteţi să alergaţi. Ei bine, problema dumneavoastră este cât se
pacienţi trebuie neapărat să fie trataţi în această manieră.
poate de simplă. Vreţi să faceţi jogging, şi nu puteţi. Dar puteţi să
mergeţi la pas. în regulă, cumpăraţi-vă un singur pachet de ţigări.
Mergeţi în partea cealaltă a oraşului ca să vă cumpăraţi acest Boabe şuierătoare
pachet. Aşa, veţi începe să vă recăpătaţi forma fizică. Cât despre într-o zi, o studentă a tras un vânt zgomotos în sala de curs, în
alimente, nu vă mai faceţi cumpărăturile la băcănia convenabilă de timp ce scria Ia tablă. S-a răsucit pe călcâie şi a ieşit în fugă, s-a dus
la colţ. Duceţi-vă la o băcănie aflată la un kilometru sau un în apartamentul în care locuia, a tras jaluzelele, şi-a comandat
kilometru şi jumătate distanţă, şi cumpăraţi doar cât gătiţi o dată.
alimente la telefon şi s-a dus să le ia după ce s-a înnoptat bine. Iar
Asta înseamnă să faceţi trei plimbări pe zi. Cât despre băutură,
eu am primit o scrisoare de la ea, în care spunea: „Vreţi să mă
puteţi sa beţi cât poftiţi. Primul pahar, beţi-1 la un bar aflat la cel
acceptaţi ca pacientă?"
puţin un kilometru distanţă. Dacă mai vreţi să beţi ceva, găsiţi un
Am observat adresa din Phoenix pe care şi-o dădea şi i-am
alt bar aflat la cel puţin un kilometru distanţă. Dacă tot mai vreţi sa
trimis răspuns: „Da, vreau." Mi-a scris din nou: „Sunteţi sigur că
beţi, găsiţi un alt bar aflat la un kilometru distanţă.
S-a uitat la mine de-a dreptul furios. Mi-a aruncat vorbe urâte. vreţi să vă fiu pacienta?" M-a mirat — dar i-am trimis răspuns: „Da,
A plecat plin de nervi. chiar vreau."
Cam peste o lună, a venit la mine un alt pacient. Mi-a spus: I-au trebuit cam trei luni, dar până Ia urma mi-a scris şi mi-a
— M-a trimis la dumneavoastră un poliţist care s-a pensionat. spus: „Aş dori sa mă programaţi după ce se înnoptează.
Mi-a zis că sunteţi singurul psihiatru care ştie ce face. Şi nu vreau să mă vadă nimeni. Vă rog, să nu fie nimeni pe acolo
Poliţistul n-a mai putut să cumpere un cartuş de ţigări după ce a când vin la dumneavoastră."
fost la mine! Acum ştia că mersul la băcănie era un act conştient. I-am făcut programare pentru zece şi jumătate, şi atunci mi-a
povestit despre episodul de flatuienţă zgomotoasă şi despre cum
Ţinea lucrurile sub control. Eu nu l-am privat de mâncare. Nu l-am
fugise din clasă şi se închisese în casă. Mi-a mai spus că se
privat de tutun. Nu l-am privat de alcool. Eu doar i-am oferit
convertise Ia catolicism. Catolicii convertiţi sunt întotdeauna foarte
prilejul de a merge pe jos.
credincioşi; aşa că am întrebat-o:
— Eşti cu adevărat o bună catolică?
144 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Recadrarea 145
Fată de scorţişoară
Iar ca m-a asigurat că este. Şi am stat cu ea două ceasuri, punându-
i întrebări despre cât de bună catolică este. La următoarea şedinţă, O femeie pe care o tratasem împotriva durerii a venit din nou la
i-am zis: cabinet. Mi-a spus:
— Spui că eşti o bună catolică. Dacă-i aşa, atunci de ce îl — De data asta, am venit pentru altcineva. E vorba de fiica mea.
Are opt ani. O urăşte pe sora ei; mă urăşte pe mine; îl urăşte pe tatăl
ofensezi pe Dumnezeu; de ce îi iei numele în deşert? Fiindcă asta
ei; îi urăşte pe învăţătoare şi pe colegii de şcoală; îi urăşte pe poştaş,
faci. Ar trebui să-ţi fie ruşine — iei numele Domnului în deşert, şi
pe lăptar, pe omul de la benzinărie — pur şi simplu, urăşte pe toată
mai zici că eşti o bună catolică!
lumea. Se urăşte şi pe ea. De multă vreme tot încerc s-o conving să
A încercat să se apere. I-
meargă la vară în Kansas, la bunici. îi urăşte, cu toate că nu-i
am zis:
cunoaşte.
— Pot să-ţi dovedesc că nu-1 respecţi pe Dumnezeu. Mi-am — De unde provine toată ura asta? am întrebat-o.
scos cartea de anatomie, un atlas, cu ilustraţii — Are faţa plină de pistrui. Copiii de la şcoală au poreclit-o
despre întregul corp omenesc. I-am arătat o secţiune transversală a Pistruiata, şi urăşte grozav pistruii ăştia.
rectului şi a sfincterului anal. I-am spus: — Unde e fata?
— Omul se pricepe foarte bine să construiască lucruri. Dar poţi — E afară, în maşină, nu vrea să intre. Vă urăşte pe dum-
să-ţi închipui un om suficient de priceput să construiască o supapă neavoastră fiindcă are pistrui.
care conţine materie solidă, materie lichidă şi aer — dar emite în I-am spus:
jos numai aerull — Mergeţi şi aduceţi fata încoace, chiar cu forţa. Aduceţi-o aici,
I-am zis: în camera asta.
— Dumnezeu a făcut asta. De ce nu-1 respecţi pe Dumnezeu? Eu m-am aşezat la birou în camera alăturată. N-a fost nevoie ca
Apoi am adăugat: mama sâ folosească forţa. Fata a intrat şi a rămas în prag, cu pumnii
— Vreau să faci dovada faptului că-1 respecţi pe Dumnezeu încleştaţi, cu maxilarul împins în afară, arun-cându-mi o privire
sincer, cu toată convingerea. Vreau să faci o mâncare de fasole. feroce, gata de luptă.
Marinarii o numesc boabe şuierătoare. Condimenteaz-o cu ceapă şi Cum stătea acolo, m-am uitat ia ea şi i-am spus:
usturoi. Apoi scoate-ţi de pe tine toate hainele, dansează şi ţopăie — Eşti o hoaţă! Furi!
prin tot apartamentul, şi emite vânturi sonore, uşoare, puternice, Mi-a zis că nu e hoaţă şi că nu fură. Putea să se bată pe tema
slabe... şi bucură-te de lucrarea lui Dumnezeu. asta.
A făcut ce i-am spus. Peste un an, era măritată, şi i-am făcut o — O, ba da, eşti hoaţă! Furi lucruri. Şi eu ştiu ce ai furat. Am şi
vizită la domiciliu ca să văd ce face. Avea un copilaş. Şi, când dovezi că ai furat.
eram acolo, mi-a spus: — Nu aveţi nicio dovadă. Eu nu am furat niciodată nimic, a
— E timpul să hrănesc bebeluşul. protestat ea.
Şi-a descheiat bluza, şi-a scos sânul şi i-a dat pruncului să sugă, — Ştiu şi unde erai când ai furat ce ai furat, i-am zis. Fata era
continuând sâ stea de vorbă cu mine, foarte degajată. O schimbare furioasă rău pe mine. I-am zis:
completă a sistemului de referinţă. — O să-ţi spun unde erai şi ce ai furat. Erai în bucătărie, aşezai
masa. Stăteai Ia masa din bucătărie. Te-ai întins spre borcanul cu
144 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Recadrarea 145
Psoriazis
prăjiturcle, în care erau fursecuri cu scorţişoară, chec cu
scorţişoară, cornuleţe cu scorţişoară — şi ai vărsat pe tine un pic O tânără mi-a spus:
de scorţişoară — eşti o Faţă de Scorţişoară. — De luni de zile încerc să-mi fac curaj sa vin la dum-
Asta se întâmpla acum doi ani. neavoastră. După cum observaţi, am guler înalt şi mâneci lungi, deşi
Ce a făcut ea a fost să reacţioneze emoţional, şi favorabil, la e vară. Azi-noapte însă, când am văzut câtă mătreaţa era pe covor, şi
pistrui. Se afla în cadrul mental de a reacţiona favorabil fiindcă îi azi-dimineaţâ, câtă mătreaţâ era în pat. m-am gândit: trebuie
intensificasem intenţionat ostilitatea şi furia, apoi îi făcusem în neapărat să mă vadă un psihiatru. Am psoriazis, nu are cum să-mi
minte, efectiv, un vid. Pentru că i-am spus că ştiu unde se afla când facă ceva mai rău.
a furat, ştiam şi ce furase. Şi aveam dovezi. Prin urmare, se simţise — Deci credeţi că aveţi psoriazis, i-am zis eu.
uşurată de acuzaţia că e hoaţă când înţelesese că nu era întemeiată. — N-aş suporta să-mi scot hainele. V-aţi uita la corpul meu, la
Eu glumisem cu ea, iar situaţia devenise una amuzantă. Ei îi braţe, la gât. S-ar putea să las mătreaţă peste tot.
plăceau comuleţele cu scorţişoară, sau checul, sau fursecurile, şi îi — Haideţi să mă uit ia psoriazis. N-o să mă mor din asta, şi nici
botezasem altfel pistruii. Terapia o făcuseră emoţiile ei, modul ei dumneavoastră nu muriţi.
de gândire, reacţiile ei. Chiar dacă ca nu ştia lucrul acesta. Mi-a arătat. M-am uitat cu atenţie, apoi i-am zis:
— Nu aveţi decât mai puţin de o treime din psoriazisul pe care
Mai târziu, Erickson a făcut următorul comentariu pe credeţi că îl aveţi.
marginea povestirii „Faţă de scorţişoară": „Şi mai trebuie să Mi-a răspuns:
învăţaţi că important nu este ce faceţi voi, ce spuneţi voi, ci ceea — Am venit la dumneavoastră pentru că sunteţi medic. Iar
ce face pacientul, ceea ce înţelege el. " dumneavoastră îmi spuneţi că am mai puţin de o treime din tot
Am avut ocazia să văd o felicitare şi un bilet pentru dr. psoriazisul ăia, când eu văd cât de mult am, iar dumneavoastră îl
Erickson de la Faţă de Scorţişoară. „ Stimate domnule Erickson, reduceţi la o treime.
astăzi m-am gândit la dumneavoastră. Citeam scrisorile acelea I-am zis:
«aiurite» pe care mi le-aţi trimis. Ce mai faceţi? — Aşa este. Aveţi multe emoţii. Aveţi un pic de psoriazis şi
O să încerc să nu uit să vă trimit o vedere de Sf. Valentin. Anul multe emoţii. Sunteţi vie, aveţi emoţii; un pic de psoriazis şi multe
acesta sunt în clasa a şasea. Probabil că nu vă amintiţi de mine emoţii. O mulţime de emoţii pe braţe, pe corp, dar dumneavoastră le
aşa de bine, dar o să vă amintiţi când o să vedeţi porecla mea. numiţi „psoriazis". Prin urmare, nu puteţi sâ aveţi decât o treime din
ÎNTOARCEŢI PE PARTEA CEALALTĂ. Mă numesc B—H —(Faţă cât credeţi că aveţi.
de Scorţişor) [sic] Acum nu mă mai deranjează. De la — Cât vă datorez? m-a întrebat. I-am
Faţă de Scorţoşoară [sic] " spus cât.
— O să vă scriu un cec, dar nu mai vin la dumneavoastră, mi-a
Felicitarea era imprimată în trei nuanţe diferite de violet, cu
zis.
creioane colorate. Iar bileţelul era însoţit de fotografia color a
Peste două săptămâni, m-a sunat şi m-a întrebat:
unei fetiţe încântătoare cu părul şaten-roşcat şi faţa acoperită de
— Puteţi să-mi faceţi o programare?
pistrui. Era toată numai un zâmbet.
— Da.
— Vreau să-mi cer scuze. Vreau să vin din nou la consultaţie.
144 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Recadrarea 145
— Nu aveţi de ce să vă cereţi scuze, pentru că eu v-am pus
diagnosticul corect şi nu vreau să mi se ceară scuze. gândea la pistruii ei. In felul acesta, ura şi furia de la început au
Mi-a zis: fost înlocuite cu un sentiment uşor amuzant. După cum explică
— Presupun că aveţi dreptate. N-ar trebui să-mi cer scuze. Ar Erickson, „situaţia devenise una amuzantă". Iar această situaţie
trebui sâ vă fiu recunoscătoare că aţi pus diagnosticul corect. Nu amuzantă a continuat şi după ce fetiţa nu s-a mai aflat în prezenţa
mai am mătreaţă, şi uitaţi-vă la braţele mele. Mai am câte un petic lui Erickson.
pe ici, pe colo, dar atât. La fel şi pe restul corpului. Am fost In „Boabe şuierătoare", situaţia este recadrată pentru pacientă,
furioasă pe dumneavoastră două săptămâni încheiate. dintr-una în care ea se simţea umilită din cauză să nu se putea
controla într-una în care putea să aprecieze controlul desăvârşit pe
Când Erickson îi spune tinerei „Aveţi un pic de psoriazis şi
care îl avea de fapt — adică putea să emită doar gaze, dar să reţină
multe emoţii", el stabileşte o legătură între psoriazis şi emoţii,
în rect materia lichidă şi materia solidă. în fapt, ea a fost
sugerând că, dacă emoţiile sunt mai multe, psoriazisul va fi mai
îndemnată să se bucure dansând goală prin apartament pentru a
puţin, iar dacă psoriazisul e mai mult, vor fi mai puţine emoţii.
exersa acest control. Desigur, la un nivel superficial, Erickson îi
Apoi îi oferă ocazia de a-şi canaliza emoţiile către el. Când s-a
permite sâ dea vânturi, şi este posibil ca acest lucru să fi şters
înfuriat pe el şi a fost furioasă vreme de două săptămâni,
mustrările anterioare care condamnau un atare comportament. El îi
psoriazisul s-a împuţinat. A avut multe emoţii şi puţin psoriazis.
respectă totuşi inhibiţiile, pentru că nu îi sugerează să facă asta în
în felul acesta, Erickson îşi pregăteşte pacienţii să găsească un
public.
nou cadru de referinţăprovocându-i, punându-i în încurcătură sau
producându-le emoţii neplăcute. Recadrarea este realizată în în mod incidental Erickson ne arată că această povestire are şi
armonie cu seturile mentale şi cu convingerile persoanei în cauză. o continuare. Faptul că femeia şi-a acceptat corpul a determinat-o
în „Boabe şuierătoare", el stabileşte mai întâi că pacienta se să accepte şi alte funcţii naturale; astfel, ea este în stare să-şi
consideră religioasă. Cu fetiţa din „Faţă de Scorţişoară", el expună sânul şi să-şi alăpteze copilul în timp ce discută cu
adoptă o atitudine jucăuşă, potrivită atunci când ai de-a face cu Erickson, un an mai târziu.
un copil. Iar în cazul pacientei cu psoriazis stabileşte o legătură
cu atitudinea antagonistă şi tendinţa competitivă a acesteia printr- Nici măcar o erecţie
o provocare. Pacienta cu psoriazis îşi dă seama că era într-adevăr
furioasă. Ea recunoaşte faţă de sine însăşi că Erickson a avut Eu încerc să croiesc terapia pe măsura fiecărui pacient în parte.
dreptate şi că ea chiar avea foarte multe emoţii. La nivel sub- Odată a venit la mine un medic şi mi-a zis:
conştient, s-a stabilii că el trebuia.să aibă dreptate şi în restul — Prima experienţă sexuală am avut-o într-un bordel. A fost
afirmaţiei pe care o făcuse — şi anume că ea avea doar o treime ceva dezgustător. Aşa încât în cei douăzeci de ani care au trecut de
din psoriazisul pe care credea că îl are. Corpul ei a început să-i atunci nu am mai avut nici măcar o erecţie. Am plătit femei, le-am
demonstreze acest lucru, iar erupţia a dispărut în mare parte. dat bani grei şi le-am spus: „Ajutaţi-mă să am erecţie." Dar niciuna
Odată ce „Faţă de Scorţişoară" a zâmbit uşurată auzind că n-a reuşit.
fusese botezată „Faţă de Scorţişoară" în loc săi se spună că e
hoaţă, a fost predispusă să zâmbească de fiecare dată când se
144 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Recadrarea 145

Acum am găsit o fată cu care vreau să mă însor. Am încercat să referinţe vagi. Când, în ultima propoziţie, spune „ Mildred făcea ca
mă culc cu ea. E foarte drăguţă şi îndatoritoare, dar tot nu reuşesc lucrul acela să fie imposibil pentru el, noi (şi, probabil, şi
să am erecţie. pacientul) ne întrebăm care este „ lucrul acela " care este imposibil
î-am spus: pentru el: actul sexual? să se plângă de penisul lui flasc, adică să
— Aduceţi fata să stea de vorbă cu mine, o să fie o discuţie se masturbeze fără erecţie? Să rămână impotent? Oricare ar fi
privată între ea şi mine, după care o să vorbesc cu amândoi. răspunsul, el a reuşit să. transfere „inamicul" în afara pacientului.
I-am spus fetei: în felul acesta, în loc să fie supărat pe el însuşi şi să-şi întărească
— Culcâ-te cu el în fiecare seară, dar poartă-te ca o femeie astfel neputinţa de a avea o erecţie, pacientul putea să atace cauza
rece. Nu-1 lăsa să te atingă pe sâni sau pe corp, sub nicio formă. „ imposibilităţii" aflate în afara lui, în Mildred. Şi face asta „
Pur şi simplu îi interzici să facă asta. Este foarte important să violând-o ". După ce a avut raporturi sexuale fără să se mai
urmezi aceste instrucţiuni. îngrijoreze dacă va avea erecţie, se presupune că va putea să facă
L-am chemat pe medic la mine şi i-am zis: dragoste fără să mai fie nevoie de acest puternic element de
— I-am spus lui Mildred că trebuie să se culce cu dumneata în agresiune.
fiecare noapte. I-am spus să-ţi respingă orice încercare de a o
săruta, de a o atinge pe sâni, pe părţile intime, pe corp. Trebuie să Pleosc, pleosc, pleosc
te respingă total. Vreau ca acest lucru să se întâmple vreme de trei O fată de cincisprezece ani îşi sugea tot timpul degetul mare.
luni. După asta veniţi să discutăm situaţia. Părinţii ei m-au sunat şi au început să plângă şi să se tânguie. Mi-au
Pe la începutul lui martie, nu s-a mai putut stăpâni şi a „violat- spus că fata îi necăjea cât era ziua de lungă sugându-şi degetul. îşi
o". sugea degetul cât timp mergea cu autobuzul şcolii, iar şoferul se
Mildred era o femeie foarte frumoasă, arăta foarte bine. Când a considera jignit. La fel şi ceilalţi copii. Profesorii se plângeau de ea
fost nevoit să se confrunte cu imposibilitatea venită din partea lui că îşi suge degetul. I-au spus fetei că or s-o aducă la mine.
Mildred, nu din partea lui, acest lucru a schimbat cadrul de Fata a intrat în cabinet sugându-şi zgomotos degetul, cu
referinţă. Mildred era aceea care făcea imposibil actul sexual, nu obrăznicie. Părinţii erau în camera alăturată şi nu auzeau ce-i spun.
el. — Vreau să îţi spun că eşti foarte proastă că-ţi sugi degetul, i-am
Aşa că nu mai avea motive să se plângă de penisul lui flasc. zis.
Mildred făcea ca lucrul acela să fie imposibil pentru el. — Vorbiţi ca părinţii mei.
— Nu, vorbesc inteligent. Accepţi faptul că părinţii tăi se simt
întrucât prima experienţă sexuală avută într-un bordel îl uşor stingheriţi, că şoferul de pe autobuz se simte uşor stingherit. Te
dezgustase pe pacient, iar încercările lui de a se vindeca, singur, afişezi în toată şcoala cu obiceiul de a-ţi suge degetul. Câte mii de
„plătind" femei, întărise tiparul de eşec al acestuia, Erickson a copii sunt în şcoală? Tu te afişezi în faţa tuturor. Dacă nu ai fi
stabilit că impotenţa lui era un rezultat al sexului uşor accesibil. proastă, dacă ai fi inteligentă, ţi-ai suge degetul într-un fel care chiar
Prin urmare, Erickson, ajutat de iubita pacientului, a creat o să-1 scoată din pepeni pe tatăl tău.
situaţie opusă — una în care sexul era interzis. In explicaţia pe Am aflat de la tatăl tău şi de la mama ta că după cină aveţi un
care o dă celor întâmplate, Erickson foloseşte în mod expres program fix. Tatăl tău citeşte ziarul. Se aşază şi îl citeşte, de la cap
144 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Recadrarea 145
aibă un scop). în schimb, ar putea, în mod intenţionat, să-şi
la coadă. I-am făcut pe părinţii tăi să-mi promită că or să-şi ţină exprime ostilitatea mai eficient. Comportamentid ei privind suptul
gura referitor la obiceiul tău de a-ţi suge degetul. N-or să scoată o degetului este reîncadrat. Acesta încetează să mai fie un „obicei",
vorbă despre asta. ceva ce nu poate fi controlat. Acum este o formă utilă de
Aşa că te rog să iei un ceas. Diseară, după ce mâncaţi, aşază-te comunicare — de ostilitate.
lângă tatăl tău şi suge-ţi degetul cu plescăieli preţ de douăzeci de In această povestire, ca în multe dintre cele care se ocupă de
minute, iar pe mama, care e o persoană foarte tipicară, las-o să tratarea copiilor, Erickson începe cu „Am trimis părinţii în altă
spele vasele. îi place să coasă cuverturi din petice. După ce spală cameră şi am stat de vorbă cu copilul". La un nivel, el
vasele, întotdeauna se aşază şi lucrează la cuvertură. După cele respectăfiecare copil ca pe un individ, departe de părinţi. La un alt
douăzeci de minute de stat lângă tatăl tău, aşază-te lângă mama. nivel, el vorbeşte cu copilul care există în fiecare din noi. Părinţii,
Stai cu ochii pe ceas şi suge-ţi degetul — cu simţ de răspundere, care adeseori reprezintă constrângerea, nerăbdarea şi absenţa
pleosc, pleosc, pleosc. acceptării, sunt îndepărtaţi. Ei nu trebuie să intervină în terapie. La
I-am pus pe părinţii tăi să-mi promită că n-or să spună nimic acest nivel, Erickson ne spune să renunţăm la pretenţiile propriului
că-ţi sugi degetul. Aşa că poţi să te joci în voie cu sentimentele lor. supraeu excesiv de riguros, la toate acele ,, trebuie să" extrem de
Pentru că ei nu au ce să facă. stricte, şi să lăsăm potenţialul copilului să iasă la iveală şi să se
Cât despre şoferul de pe autobuz — vă vedeţi doar de două ori dezvolte. Este posibil ca el să ne spună să nu ne îngropăm
pe zi. Pe copiii de la şcoală îi vezi zilnic. Nu îi vezi nici pe şofer, impulsurile copilăreşti — spontaneitatea, curiozitatea;
nici pe copiii de la şcoală sâmbăta şi duminica. impetuozitatea, expansivitateă, şi ăşa mai departe —ci să
Aşa că trebuie să te afişezi. De obicei, orice fata de şcoală nu poate canalizăm aceste impulsuri sau să le direcţionăm „în mod
să sufere un anumit băiat sau o fată anume. Aşa că foloseşte-te de inteligent". Când, ca în cazul acestei fete, suntem în stare să vedem
faptul că sugi degetul. De câte ori se uită la tine băiatul acela sau legătura dintre ceea ce facem şi reacţia celorlalţi (de pildă, iritarea
fata aceea, bagă-ţi degetul în gură. Şi suge-1 pe bune. Nu există lor), putem hotărî să punem capăt respectivului tip de com-
elev care să nu aibă un profesor pe care nu-1 suportă. Nu trebuie portament.
să-ţi sugi degetul fără rost în faţa celorlalţi profesori. Când îl vezi Acest tip de „prescriere a simptomului" poate fi considerat şi o
pe profesorul respectiv, vâră-ţi degetul în gură şi suge-1 cu punere în practică a dictonului lui Alfred Adler referitor la terapie.
plescăieli. Adler a spus cândva: „ Terapia este ca şi cum ai scuipa în supa
în mai puţin de o lună, a descoperit că erau şi alte lucruri de cuiva. Respectiva persoană poate să continue s-o mănânce, dar n-o
făcut. Eu transformasem suptul degetului într-o obligaţie, iar ea nu să-i mai placă. " Făcând din suptul degetului un lucru obligatoriu,
voia să fie obligată să facă un anumit lucru. Erickson „a scuipat în supa fetei" .
C A P I T O L U L 7
Când Erickson pune accentul pe „programul fix" al părinţilor,
el atrage în mod indirect atenţia fetei asupra caracterului coercitiv
al propriului ei comportament referitor la suptul degetului. El Să învăţăm din experienţă
sugerează că ar putea să înceteze să mai fie „proastă" (adică să
nu mai acţioneze fără să fie conştientă de ceea ce face şi fără să ■
144 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Recadrarea 145

Cum e să ai sase ani


Săptămâna trecută am primit o scrisoare de la nora mea, în care
îmi scria că fiica ei împlinise şase ani. A doua zi, fetiţa a făcut ceva
pentru care mama a mustrat-o. Fetiţa i-a spus mamei:
— E grozav de greu să ai şase ani. Eu am doar o zi de
experienţă.

în vis
Noaptea, când mergi la culcare, te culci ca să dormi, poate şi ca
să visezi. Iar în vis nu intelectualizezi, ci experimentezi. Nu am
vrut să-i dau bomboane fiului meu Lance. I-am spus că mâncase
destule. A doua zi, când s-a trezit, era foarte fericit.
— Am mâncat toata punga, mi-a zis el.
Când i-am arătat că mai erau bomboane în pungă, a crezut că
mă dusesem şi cumpărasem altele, fiindcă el ştia că le mâncase pe
toate. Şi chiar le mâncase — în vis.
Altă dată, Bert îl necăjise pe Lance, iar Lance voia să-l
pedepsesc pe Bert. Am refuzat. A doua zi dimineaţă, Lance mi-a
zis:
— Mă bucur că l-ai altoit pe Bert — dar nu trebuia să foloseşti
o bâtă de baseball aşa de mare.
El ştia că deja îl pedepsisem pe Bert cu asprime. îşi trans-
formase sentimentul de vinovăţie, pentru că îşi dorise ca tata
164 VOCEA MEA. TE VA ÎNSOŢI Să învăţăm din experienţă 88
să-1 pedepsească pe Bert, într-o critică la adresa asprimii pedepsei Când înoţi pe spate, ştii toate astea. Câtă atenţie acorzi jetului de
mele. Era clar că se întâmplase ceva cu el. apă de sub spinarea ta când înoţi înapoi? Dacă înoţi în pielea goală,
Mulţi subiecţi, care au tendinţa de a intelectualiza în loc să intre o să descoperi cât de mult te îngreunează costumul de baie. Apa
în transă, noaptea, când se gândesc la alte chestiuni, visează că alunecă pe pielea ta mult mai uşor atunci când eşti gol. Iar costumul
sunt în transă. Şi, în acea stare de transă din vis, ei vor face de înot este în mod cert un handicap.
anumite lucruri. A doua zi vin la tine şi îţi spun: „Am visat o Nu mă preocupă cât învaţă oricare dintre voi despre hipnoză
rezolvare a problemei." Terapia este în principal o motivare a aici, în această cameră, fiindcă ştiţi cu toţii, din când în când — în
subconştientului pentru a-şi folosi toate cunoştinţele, care sunt perioada când nu sunteţi nici aici, nici acolo, când nici nu dormiţi,
nici nu sunteţi treji —, că învăţaţi foarte mult, în această stare
multe şi diverse.
hipnagogică, despre hipnoză. Obişnuiam să mă trezesc dimineaţa şi
să cobor din pat imediat ce deschideam ochii, pc când soţiei mele îi
Există tot soiul de experienţe, iar visul este un tip de expe-
plăcea să mai stea cincisprezece sau douăzeci de minute şi să se
rienţă, în această povestire, Erickson ne arată că, deşi hipnoza s-
trezească încetul cu încetul. Rezerva mea de sânge îmi urcă
ar putea să nu funcţioneze, terapia va funcţiona. Adică pacientul instantaneu în cap. Rezerva ei circulă foarte încet. Fiecare dintre
poate să meargă acasă şi să continue lucrarea în vis. După ce i s-a noi are un tipar individual, numai al lui. De câte ori e nevoie să
spus această povestire, un pacient care intelectua-lizeazăpoate să intri în transă, poate de douăsprezece ori, până când nu te mai
meargă acasă şi să viseze că se află în transă. interesează să urmăreşti tu însuţi această experienţă?
Aţi înotat vreodată în lacul Great Salt? Arată ca apa şi o simţi ca
înotul pe apă. Eu am ştiut dinainte că nu pot să înot în el. Mă întrebam ce
s-ar întâmpla dacă aş încerca să înot. înţelegeam cât se poate de
Să înveţi din experienţă este mult mai educativ decât să înveţi bine că lacul era suprasaturat cu apă sărată. însă trebuia să trăiesc
în mod conştient. Poţi să înveţi toate mişcările de înot stând pe experienţa de a încerca să înot ca să-mi dau seama ce i s-ar
burtă pe scaunul de la pian. Poţi să stabileşti ritmurile, respiraţia, întâmpla unui înotător care ar încerca să înoate acolo. Majoritatea
mişcarea capului, mişcările braţelor, mişcările picioarelor, şi aşa subiecţilor hipnotici vor să înţeleagă în timp ce trăiesc experienţa.
mai departe. Când intri în apă, ştii doar sa înoţi câineşte. Trebuie să Lăsaţi experienţa deoparte. Pur şi simplu, lăsaţi lucrurile să se
înveţi să înoţi în apă. După ce înveţi asta, ai mai învăţat ceva. întâmple.
Să înveţi din experienţă este lucrul cel mai important. Cu toţii
am învăţat în perioada de şcolarizare că trebuie să învăţăm Erickson evidenţiază modul în care corpul conştientizează prin
conştient. Ai făcut lucrurile în mod inconştient, în raport cu apa. Ai experienţă tactilă. Pe măsură ce el menţionează diferite senzaţii,
învăţat să-ţi roteşti capul, să vâsleşti cu mâinile şi să dai din ritmuri, mişcări, ascultătorul rememorează instinctiv experienţe
picioare într-un anumit ritm — în raport cu apa. Cei care nu sunteţi asemănătoare. In loc să spună: „Aceia dintre voi care sunt
înotători nu ştiţi, nu puteţi să-mi descrieţi ce simţi când ai înotători îşi amintesc cum îţi simţi picioarele când eşti în apă",
picioarele în apă, cum simţi apa pe mâini, cum te absoarbe apa Erickson formulează enunţul la modul negativ, şi spune: „ Cei care
când îţi răsuceşti corpul la dreapta şi la stânga în craulul australian, nu sunteţi înotători nu puteţi să descrieţi. " Mai târziu, el
de pildă. avansează sugestia întrebând: „ Câtă atenţie acorzi jetului de apă
164 VOCEA MEA. TE VA ÎNSOŢI Să învăţăm din experienţă 89
de sub spinarea ta când înoţi înapoi?" El implică faptul că este
bine şi util să-ţi concentrezi atenţia asupra experienţei senzoriale. păreau interesante, de pildă vaselina. Atunci când copiii începeau
Când Erickson spune: ,,Nu mă preocupă cât învaţă oricare să-i pună întrebări, el le zicea:
dintre voi despre hipnoză aici, în această cameră [sublinierea, — De ce nu guşti un pic? Sau
meaj", el oferă o sugestie posthipnotică pe termen lung, potrivit lua o sticlă drăguţă:
căreia ceea ce se învaţă despre hipnoză va continua şi în afara — De ce n-o miroşi?
acestei camere. Apoi dezvoltă, sugerând indirect că „ această Şi nu e deloc plăcut să miroşi amoniac! Absolut toţi copiii au
învăţare " se va petrece în diverse situaţii speciale, de exemplu învăţat să aibă foarte multă grijă ce pun în gură. A fost o modalitate
când te trezeşti din somn. El sugerează totodată că fiecare bună de a le face educaţie.
ascultător va ajunge la „această învăţătură" potrivit, propriului
său „tipar individual". El explică faptul că învăţătura din Erickson îşi exprimă încă o dată convingerea că modalitatea
experienţă se produce cel mai bine atunci când doar cea mai bună de a învăţa este prin experienţă. Părintele, profesorul
experimentezi, fără să analizezi experienţa. Apoi alunecă într-o
sau psihologul oferă oportunitatea experienţei. Bert nu are nevoie
altă sugestie posthipnotică — că acest lucru se va întâmpla după
să ofere o experienţă efectivă cu tutun, alcool sau droguri, pentru
douăsprezece experienţe de transă, în comentariile ulterioare,
că el şi-a învăţat copiii, prin intermediul experienţei, „să aibă
Erickson insistă din nou asupra importanţei faptului de a nu
foarte multă grijă ce pun în gură". In perioada lor de formare, le-a
încerca să înţelegi experienţa în timp ce ea se produce. Acest
pus la dispoziţie experienţe care să-i determine să aibă
principiu este valabil, desigur, pentru toate experienţele, nu doar
discernământ. Odată ce au învăţat săfacă asta, ei vor decide
pentru experienţele hipnotice. Dacă cineva doreşte să înţeleagă
singuri dacă să folosească tutun, alcool sau droguri.
experienţele, cel mai bine este ca examinarea, revizuirea şi analiza
să fie lăsate pentru mai târziu, când se va fi distanţat de respectiva C A P I T O L U L 8
experienţă.
O asemenea povestire se poate dovedi extrem de utilă în cazul Să ne luăm viaţa în mâini
pacienţilor implicaţi în terapia sexuală. Ea constituie o bună
introducere pentru descrierea exerciţiilor axate pe simţuri, de
pildă. Pentru pacienţii care au pierdut legătura cu propriile
senzaţii, poate fi eficient să se concentreze asupra senzaţiilor
tactile.

Gustă un pic
Fiui meu, Bert, ar fi putut să ajungă un psihanalist foarte bun,
dar a ales să se facă fermier. Are şase băieţi şi o fată. Se temea ca Despre moarte şi ee înseamnă să mori
ei să nu se apuce de tutun, alcool, droguri, şi aşa mai departe. Prin
[Pentru a răspunde unui student care şi-a exprimat îngrijorarea
urmare, chiar de la început, le arăta lucruri inofensive, dar care
că Erickson era pe moarte]
164 VOCEA MEA. TE VA ÎNSOŢI Să învăţăm din experienţă 90
Cred că este prematur. Nu am de gând să mor. De fapt, va fi La optzeci şi cinci de ani, a făcut din nou o criză cardiacă,
ultimul lucru pe care o să-1 fac! asemănătoare cu prima. A dat peste acelaşi doctor. Tata şi-a
Mama a trăit până la nouăzeci şi patru de ani; bunica şi recăpătat cunoştinţa şi a întrebat:
străbunica au trăit nouăzeci şi trei sau peste. Tata a murit la — Ce s-a întâmplat?
nouăzeci şi şapte de ani şi jumătate. Tata planta pomi fructiferi şi — Acelaşi lucru, i-a răspuns doctorul.
se întreba dacă mai apucă să mănânce din roadele lor. Şi avea — încă o săptămână pierdută, a oftat tata.
nouăzeci şi şase sau nouăzeci şi şapte de ani când făcea asta. A trecut printr-o operaţie abdominală serioasă, în care i-au
Psihoterapeuţii au o idee greşită despre boală, handicap şi extirpat 2,75 m de intestin. Când şi-a revenit din anestezie, a
moarte. Ei au tendinţa de a supraestima chestiunea raportării la întrebat-o pe asistentă:
boală, handicap şi moarte. Se pun în practică tot soiul de aiureli — Ce s-a întâmplat?
pentru a ajuta familiile să treacă peste perioada de doliu. Eu cred I-a spus, iar tata a oftat şi a zis:
că fiecare om trebuie să ştie că ziua în care te naşti este ziua în care — în loc de o săptămână, acum or să fie zece zile.
Al treilea infarct s-a întâmplat la optzeci şi nouă de ani. Şi-a
începi să mori. Unii sunt mai practici decât alţii, şi nu pierd timpul
recăpătat cunoştinţa şi a spus:
cu moartea, pe când alţii aşteaptă vreme îndelungată.
— Acelaşi lucru, doctore?
Tata a avut un atac coronarian grav la optzeci de ani. Era
— Da, a răspuns medicul. Tata
inconştient când l-au dus la spital. Sora mea a mers cu el; medicul
i-a spus:
i-a spus surorii mele:
— Văd că am prostul obicei de a sta de pomană câte o săp-
— Nu vă faceţi prea multe speranţe. Tatăl dumneavoastră este
La nouăzeci şi trei de ani, a făcut al patrulea infarct. Când şi-a
bătrân. A muncit din greu toată viaţa şi a suferit un atac coronarian
recăpătat cunoştinţa, a spus:
extrem de grav.
— Doctore, serios, am crezut că la al patrulea mă duc. încep să-
Iar sora mea a zis:
mi pierd încrederea în al cincilea.
— I-am râs în nas doctorului, şi i-am spus: „Nu-Î cunoaşteţi pe
tata!" La nouăzeci şi şapte de ani şi jumătate, plănuise împreună cu
Când tata şi-a recăpătat cunoştinţa, medicul era de faţă. Tata a două dintre surorile mele o ieşire la sfârşit de săptămână în vechea
întrebat: colectivitate de fermieri. Toţi de-o seamă cu ei muriseră, plus o
— Ce s-a întâmplat? parte din copiii lor. Stabiliseră pe cine să viziteze, la ce motel să
Doctorul i-a răspuns: stea, la ce restaurante să mănânce. Au ieşit din casă şi s-au îndreptat
— Nu vă faceţi griji, domnule Erickson, aţi avut un atac spre maşină. Când au ajuns la maşină, tata a spus:
coronarian grav, dar în două sau trei luni o să fiţi din nou acasă. — O, mi-am uitat pălăria.
Tata i-a zis, furios: S-a dus fuga după pălărie. Surorile mele l-au aşteptat o vreme,
— Două sau trei luni, pe dracu'! Vreţi să spuneţi că trebuie să după care s-au uitat una la alta, liniştite, şi au spus:
irosesc o săptămână întreagă! — S-a sfârşit.
Peste o săptămână era acasă. Au intrat în casă. Tata zăcea pe podea, răpus de o hemoragie
cerebrală masivă.
164 VOCEA MEA. TE VA ÎNSOŢI Să învăţăm din experienţă 91
Mama a căzut şi şi-a fracturat şoldul la nouăzeci şi trei de ani. A
spus: Erickson continua adesea această povestire spunând că tatăl lui
— E ridicol pentru o femeie de vârsta mea să facă una ca asta. avusese dreptate să-şi piardă încrederea în al patrulea infarct.
O să mă fac bine. Tatăl lui a murit la nouăzeci şi şapte de ani şi jumătate, în urma
Şi s-a făcut. unei hemoragii cerebrale. Erickson avea faţă de boală aceeaşi
Un an mai târziu, când a căzut şi şi-a fracturat şi celălalt şold, a atitudine ca şi tatăl său, şi anume că ea „face parte din indigestiile
spus: vieţii". La fiecare dietă este nevoie de alimente indigeste, iar
Erickson obişnuia să evidenţieze faptul că soldaţii hrăniţi cu raţii
— N-a fost deloc uşor să mă înzdrâvenesc atunci când mi-am
K ştiu cât de importante sunt în dietă alimentele indigeste.
fracturat şoldul prima dată. De data asta, nu cred că mă vindec, dar
Tragediile, decesele, boala, toate fac parte dintre indigestiile vieţii.
nimeni n-o să spună că nu am încercat.
In ultimii ani de viaţă, Erickson a petrecut mult timp pentru a-i
Eu am ştiut, şi, văzându-mi expresia întipărită pe chip, şi
pregăti pe oameni pentru moartea lui. Nu voia să fie jelit prea mult,
ceilalţi membri ai familiei au ştiut că din această a doua căzătură
şi făcea tot felul de glume pentru a diminua neliniştea oamenilor. O
avea să i se tragă moartea. A murit de pneumonie conges-tivă,
dată l-a citat greşit pe Tennyson şi a spus: „Să nu mă plângă lumea
„prietena bătrânelor".
la bar când corabia mea porni-va pe mare. " Vorbea despre moarte
Citatul preferat al mamei era: „în fiecare viaţă şi ploaie-i
pe faţă. Şi, ca şi tatăl său, era orientat către viitor atunci când a
hărăzită. Sunt zile care scris e să fie mohorâte." Din poemul The
murit. Se gândea cu nerăbdare la orele de curs pe care trebuia să
Rainy Day {Zi cu ploaie) al lui Longfellow.
le tină lunea următoare. După cum era de aşteptat, nu s-au
Tata şi mama s-au bucurat de viaţă din plin, tot timpul, încerc
organizat funeralii şi nu a fost înmormântat. Cenuşa lui a fost.
să-mi conving pacienţii: „Bucuraţi-vă de viaţă, şi bucuraţi-vă de ea
împrăştiată de pe Vârful Squaw.
din plin." Cu cât pui mai multă veselie în viaţa ta, cu atât îţi va fi Comentariul final al lui Erickson la această povestire: „Nu ştiu
mai bine. de unde i-a venit acelui student ideea că o să mor. O să amân
Nu ştiu de unde i-a venit acelui student ideea că o sâ mor. O să chestia asta. " Ce să amâne? Moartea? Sau ideea studentului?
amân chestia asta,
Vreau o pereche
Erickson voia ca moartea să fie ceva care să nu provoace
nelinişte, şi a evidenţiat faptul că viaţa este pentru cei vii. Tatăl Când tata a fugit de acasă la şaisprezece ani, a înfipt în pernă un
lui, ne spune Erickson, planta pomi fructiferi la vârsta de nouăzeci bilet, s-a dus la gară, a trântit pe tejghea mărunţişul pe care îl
şi şapte de ani. Orientarea era către viitor. Tatăl lui era activ şi a strânsese şi a zis: „Vreau un bilet de toţi banii ăştia." A ajuns în
murit în timp ce se ducea să facă ceva — voia să-şi ia pălăria şi să Beaver Dam, Wisconsin, o localitate rurală. Mergea pe stradă şi se
meargă în vizită. Jeffrey Zeig consideră că replica „ O, mi-am uita la fermierii de acolo, cum unii mânau caii, alţii aveau care trase
uitat pălăria " vine dintr-o recunoaştere inconştientă a faptului că de boi. S-a dus la un bărbat cu părul cărunt, care mâna un car cu
ceva se întâmpla în capul său. boi, şi 1-a întrebat:
— Nu aveţi nevoie de un băiat isteţ care să vă ajute la fermă?
Băiatul i-a spus că îl cheamă Charlie Roberts. I-a zis că nu
164 VOCEA MEA. TE VA ÎNSOŢI Să învăţăm din experienţă 92
avea familie, nu avea bani, nu avea nimic, şi până la urmă fer-
mierul i-a spus: a lucrat pentru viitorul socru vreme de şapte ani. In alte povestiri,
— Urcă în car. O să mergi cu mine, să lucrezi la fermă, în drum răsplata nu vine doar pentru că ai fost. încăpăţânat şi perseverent.
spre casă, fermierul a oprit carul şi i-a zis: Trebuie să aplici strategia corectă şi să munceşti într-un mod care
— Aşteptă-mă în car. Trebuie să mă văd cu ginerele meu. O este apreciat de societatea pe care vrei să o impresionezi.
fată într-o rochie înflorată îl privea, furişată pe după un Chiar şi aşa, după cum ne arată Erickson în povestirea care
arţar, şi Charlie a întrebat-o: urmează, nu poţi să obţii absolut totul.
— A cui fată eşti?
— A lu' tata, i-a răspuns fata, liniştită.
Păreri diferite
— De-acum eşti a mea, a anunţat-o el.
Peste şapte ani, când tata a cerut-o în căsătorie în mod oficial, La scurt timp după ce ne-am căsătorit, mireasa mea a întrebat-o
mama a vârât mâna în buzunăraş şi i-a întins o mânuşă mică, pe mama:
fiindcă în acea comunitate rurală, dacă refuzai o cerere în — Când dumneata şi tata aveţi păreri diferite, ce se întâmplă?
căsătorie, şe spunea că „îi dai omului mănuşa". Tata a ieşit din casă Mama i-a răspuns:
furios. N-a închis ochii toată noaptea, iar dimineaţa s-a dus la — Eu spun pe faţă ce gândesc, după care tac. Atunci soţia mea
mama şi i-a zis: a ieşit în curte şi 1-a întrebat pe tata:
— Nu ţi-am cerut o mănuşă, vreau o pereche. — Cum aţi procedat când dumneata şi mama nu cădeaţi de
Mănuşa era împletită din lâna pe care mama o spălase, o acord? .
dărăcise şi o torsese.
— Eu spuneam ce aveam de spus, după care tăceam, i-a spus
Ea împletise acea mănuşă pe când avea şaptesprezece ani, iar tata.
cererea în căsătorie se întâmplase la douăzeci. Tata o cunoştea pe Betty a insistat:
mama. Mama îl cunoştea pe tata. Iar eu am predat la acea şcoală de
— Şi mai departe ce se întâmpla?
ţară unde învăţase mama.
— Unul sau altul făcea aşa cum considera. Şi lucrurile au mers
de fiecare dată în felul ăsta.
Tatăl lui Erickson şi-a luat numele de „ Charlie Roberts" când
a plecat de acasă la vârsta de şaisprezece ani. Povestirile despre
Părinţii lui Erickson au fost căsătoriţi aproape şaptezeci şi
tatăl său, spuse de Erickson, evidenţiază simţul aventurii pe care îl
cinci de ani. în mod clar, armonia lor conjugală a fost realizată pe
avea tatăl său, încrederea şi capacitatea lui de a obţine ceea ce îşi
baza respectului reciproc, şi au aplicat principiul de a nu încerca
dorea. Această din urmă trăsătură apare în toate povestirile
niciodată să-şi impună opinia.
despre familie narate de Erickson.
De această dată, mesajul pare să fie acela că poţi să-ţi
stabileşti un scop, să te ţii de el şi să nu accepţi un răspuns Cum s-a întreţinut singură în colegiu
negativ. Desigur, trebuie să şi faci ceea. ce este necesar pentru a Kristi mi-a spus:
atinge acel scop. Erickson lasă să se înţeleagă că Charlie Roberts
164 VOCEA MEA. TE VA ÎNSOŢI Să învăţăm din experienţă 93
— Dumneata ai muncit şi te-ai întreţinut singur la medicină.
Sigur, aveai o infinnitate, aşa că nu ţi-a fost uşor. Eu sunt mai Aşa că în ianuarie şi-a împachetat hainele de iarnă din Phoenix,
tânără decât crai dumneata atunci, şi vreau să mă întreţin singură în s-a urcat în trenul de Michigan, iar acolo erau minus unsprezece
colegiu. grade când a ajuns. I-au trebuit trei zile ca să se înscrie şi să
— Bine, copilă, i-am zis. găsească de lucru la decanat. Decanul s-a uitat pe orarul ei şi a
— Acum, întrebarea este cât te gândeşti să-mi iei pe chirie şi văzut că se înscrisese la nouăsprezece cursuri. Studenţii care
mâncare? munceau nu aveau voie să urmeze decât şaisprezece cursuri. Kristi
Era o întrebare serioasă. i-a spus:
— Suma medie pentru casă şi masă este de douăzeci şi cinci de — Lucrez în biroul dumneavoastră, aşa că aveţi ocazia să mă
dolari pe săptămână, dar n-o să ai privilegiul să speli vasele, să dai ţineţi sub observaţie, să mă urmăriţi cum lucrez şi ce note iau, şi
cu aspiratorul, să faci paturile, să foloseşti telefonul, să dai iama în veţi proceda în consecinţă.
frigider. — Ai dreptate, aşa o să fac, a acceptat decanul.
Prin urmare, Kristi a urmat nouăsprezece cursuri. Numai că ea
— Asta mai înseamnă pe puţin zece dolari. Ei bine, trebuie să
nu i-a spus decanului un lucru. Pentru ea era esenţial să lucreze la
merg în centru să-mi caut o slujbă.
decanat. Acolo se ţineau cartelele de cămin ale studenţilor.
— Ai nevoie de o recomandare?
A pus ochii pe doi bătrânei care aveau un fiu însurat şi o fiică
— Mă recomandă numărul de la asigurări sociale şi diploma de măritată şi i-a convins că era bine să aibă o tânără în casă. O dată pe
absolvire a liceului, mi-a zis ea. săptămână, fiul cel însurat îi scotea pe bunicul şi bunica să ia cina
Vreo opt luni de zile nu am ştiu unde munceşte. S-a dus la în.oraş. Şi încă o dată pe săptămână fiica îi scotea în oraş pe bunicul
Spitalul Bunul Samaritean, le-a spus că i-ar plăcea sâ lucreze ia şi pe bunica. Kjristi le-a intrat pe sub piele, îi ajuta mult la
registratură, iar cei de acolo s-au uitat la fata aceea de patruzeci şi pregătirea mesei şi la curăţenie şi stătea acolo pe gratis, casă şi
cinci de kilograme şi i-au explicat: masă, plus că fiul şi fiica bătrânilor o plăteau ca să le supravegheze
— Trebuie sâ cunoşti terminologia medicală, termeni din copiii.
psihologie, din psihiatrie. De ce era important să lucreze la decanat, unde se ţineau
— Da., ştiu, le-a zis ea. Tocmai de aceea, m-am dus la bib-
cartelele? Ca să nu se descopere că nu stătea la cămin. N-a spus
liotecă şi am citit Dicţionarul Medical Dorland, şi Dicţionarul
nimănui, doar nouă şi câtorva prieteni de încredere, că lucra în
Medical Stedman, şi Dicţionarul de Psihologie Warren.
subsolul unui magazin cu mărfuri la preţ redus.
Aşa că au acceptat-o de probă, după care au angajat-o.
După un an, adolescenta din ea s-a revoltat şi a hotărât să plece
în Michigan. Fratele ei a întrebat-o dacă avea nevoie de bani, iar ea Erickson a utilizat adesea povestiri despre ingeniozitatea
i-a răspuns: copiilor lui pentru a-şi încuraja pacienţii să-şi jblosească propriile
— Nu. resurse. „Autoritatea" este utilizată pentru atingerea scopurilor
La fel a întrebat-o şi mama, şi apoi şi eu. Am primit toţi acelaşi dorite — în acest caz, să urmezi nouăsprezece cursuri şi să
răspuns: locuieşti în afara campusului. încă o dată, autorităţile (şi, în mod
— Nu. simbolic, „autoritatea internă") sunt văzute mai curând ca aliaţi
decât ca adversari.
164 VOCEA MEA. TE VA ÎNSOŢI Să învăţăm din experienţă 94

Cărămida lui Pearson — Aş vrea să ajung Ia o înţelegere cu dumneavoastră. Marţi,


veniţi şi îmi faceţi un examen fizic complet. Dacă nu descoperiţi
Robert Pearson, un psihiatru din Michigan, era medic de nimic în neregulă, mă duc la San Francisco. Dacă descoperiţi că
familie. Era singurul doctor pe o rază de nouăzeci şi cinci de ceva nu este în regulă, rămân în spital.
kilometri. Cel mai apropiat spital se afla la nouăzeci şi cinci de Bob mi-a zis că respectivul chirurg s-a dat-peste cap să-i
kilometri. Şi-a trimis familia în vizită la rude, fiindcă venise un găsească ceva Ia examenul fizic, dar până la urmă n-a avut încotro
zidar ca să-i dea jos un horn de pe casa în care locuia. Zidarul nu şi l-a externat.
ştia că Pearson e acasă, aşa că scotea cărămizile şi le arunca pe jos. în San Francisco, i-am văzut pe Bob cu un bandaj pe frunte. Şi-a
Bob tocmai ieşea din casă, nepăsător, când a căzut o cărămidă de dat jos bandajul şi m-a întrebat:
sus. L-a lovit în frunte şi i-a fracturat craniul. — Ce zici de asta?
Bob a dat să se prăbuşească în genunchi, apoi şi-a venit în fire — Cum te-ai zgâriat? i-am zis. Avea o cicatrice la linia frunţii.
şi şi-a zis: „Ce bine era dacă îl aveam pe Erickson aici! Dar, fir-ar — Mi-am fracturat craniul, mi-a răspuns Bob, şi mi-a povestit
să fie, el e în Arizona. Aş face bine să preiau controlul." Aşa că şi-a toată întâmplarea.
administrat un anestezic local. S-a urcat în maşină şi a condus
nouăzeci şi cinci de kilometri până la spital, apoi a trecut prin Această povestire, ca şi aceea despre crizele cardiace ale
formalităţile de internare. După aceea a chemat un neurochirurg şi tatălui lui Erickson, demonstrează puterea minţii de a depăşi
i-a spus: traume fizice grave. Pearson spune: „Aş face bine să preiau
— N-am nevoie de anestezie. controlul." Această, idee este. valabilă pentru, noi toţi, iar
Neurochirurgul a insistat, în mod politicos, să accepte să i se „preluarea controlului." poate să intervină în cazul unui pericol
facă anestezie. Iar Bob i-a spus anestezistului: extrem atunci când, în faţa unei necesităţi imperioase, descoperim
— Să pui pe hârtie tot ce se spune cât sunt sub anestezie. resurse interioare pe care nu ştiam că le avem.
După operaţie, Bob şi-a recăpătat cunoştinţa rapid şi i-a Povestirea despre Pearson demonstrează faptul că, în general,
spus anestezistului: ştim mai multe despre ceea ce se întâmplă decât ne permitem să
— Chirurgul a spus asta, asta şi asta. ştim. El este capabil să-şi amintească inclusiv ceea ce se vorbise în
îşi amintea absolut tot ce se vorbise, iar chirurgul s-a îngrozit timp ce fusese sub anestezie. Interesant este că el a fost capabil să
când a aflat că Bob îl auzise discutând dacă să-i pună sau nu o tijă facă nu doar asta, ci şi să anticipeze că va face acest lucru,
de argint. întrucât l-a rugat dinainte pe anestezist să „punăpe hârtie tot ce se
Apoi Bob i-a zis chirurgului: spune cât sunt sub anestezie ". Desigur, atunci când Pearson le dă
— Miercurea viitoare [asta se întâmpla într-o joi] trebuie să fiu altora astfel de sarcini, el preia, controlul asupra situaţiei, chiar şi
în San Francisco să prezint o lucrare la congresul anual. în această situaţie particulară, când noi, toţi, am fi pasivi şi
— O sa fii norocos dacă de azi într-o lună eşti în papuci de neajutoraţi — sub anestezie.
casă şi halal de baie, a replicat chirurgul. O temă a acestei povestiri este faptul că rolurile obişnuite pe
Dar Bob a continuat: care ni le asumăm sunt inversate. Pacientul preia controlul, iar
chirurgul şi anestezistul se pun în slujba lui. De fapt, acesta şi este
164 VOCEA MEA. TE VA ÎNSOŢI Să învăţăm din experienţă 95
rolul medicului. însă majoritatea pacienţilor regresează atunci
când se îmbolnăvesc; îi atribuie medicului rolul părintelui să vă distraţi copios făcând aceste albume cu decupaje. De câte ori
atotputernic, plin de forţă. Adevărata menire a medicului este să un coleg de muncă ajunge la spital, trimiteţi-i un album cu
folosească ceea ce ştie pentru a trata şi a vindeca ţinând seama de decupaje.
nevoile şi dorinţele pacientului. Şi a făcut nu ştiu câte sute de astfel de albume cu decupaje.

Bătături La început, Erickson redirecţioneazăpreocuparea pacientului


Un muncitor în construcţii a căzut în gol patruzeci de etaje şi a dinspre durere înspre bătături — un lucru care îi era cunoscut
paralizat complet, doar că îşi putea folosi braţele. Nu se mai putea pacientului, fost muncitor în construcţii. Apoi este nevoie să îl
face nimic. Avea să rămână aşa toată viaţa. Voia să ştie ce să facă redirecţioneze către ceva care să-l implice în viaţă, să-l facă să
în situaţia lui chinuitoare. I-am spus: trăiască. îi menţionează truismul că viaţa o să fie foarte
— Nu puteţi să faceţi prea multe. Puteţi să dezvoltaţi bătături la plictisitoare. II direcţionează pe pacient să se implice într-o
activitate socială — mai întâi, rugându-şi prietenii să-i aducă tot
nervii dureroşi. în felul ăsta, nu veţi mai simţi durerea aşa de rău.
felul de caricaturi şi benzi desenate, apoi oferind altora albumele
Viaţa dumneavoastră o să fie foarte plictisitoare, aşa că rugaţi- cu decupajele pe care le va face. în felid acesta, individul respectiv
vă prietenii să vă aducă tot felul de caricaturi, cărţi cu benzi s-a implicat într-o activitate, fără să-şi dea seama că aşa va păstra
desenate, iar asistenta o să vă dea lipici şi foarfeci. Faceţi-vă legătura cu oamenii. A devenit mai independent şi capabil să
albume cu desene decupate, anecdote şi maxime amuzante. Puteţi trăiască „ în afara" durerii care îl chinuia.
Să privim cu ochi inocenţi 181
C A P I T O L U L 9 merge rigid, pregătindu-se să cadă. Poate să abordeze fiecare pas
„cu inocenţă", reacţionând în mod adecvat la simţul său
Să privim cu ochi inocenţi chinesiezic şi având. încredere în echilibrul pe care îl posedă. De
fapt, în povestirile lui Erickson se insistă în mod repetat cât este de
important să te concentrezi asupra clipei prezente. Cititorul poate,
să se gândească la o povestire cum ar fi „ O plimbare pe. stradă"
chiar atunci când merge efectiv pe o stradă. Când acest lucru se
întâmplă, el nu poate să vadă altfel ceea ce face decât cu un ochi
proaspăt.
Necesitatea, de a privi dintr-o perspectivă limpede, cu „
deschidere ", este evidenţiată atât în capitolul de faţă, cât şi în cel
care urmează: „Să observăm: să remarcăm diferenţele".
Când ne gândim cum e să vezi lucrurile cu un ochi proaspăt,
Principala deosebire este că povestirile din Capitolul 10 ilustrează
ca şi cum ar fi prima oară, ne vin în minte câteva tehnici de
o viziune limpede „educată", care utilizează experienţa pentru a
meditaţie foarte răspândite. în Cartea secretelor, Bhagwan Shree
interpreta datele.
Rajneesh descrie o sutra în care tehnica este următoarea: „Să vezi
ca şi cum ai vedea pentru prima dată o persoană fermecătoare
sau un obiect obişnuit." El evidenţiază faptul că ne obişnuim să nu Să gândim asemenea copiilor
mai vedem obiectele familiare, prietenii sau familia. „Se spune că Cum putem învăţa să gândim din nou asemenea copiilor şi să
nimic nu este nou sub soare. In realitate, nimic nu este vechi sub redobândim un pic de creativitate?
soare. Doar ochii se învechesc, se deprind cu lucrurile; doar aşa Uitaţi-vă la copiii mici. Fiica mea mezină a făcut colegiul în
nimic nu este nou. Pentru copii, totul este nou; de aceea pe ei totul trei ani, în al patrulea an de colegiu şi-a luat mastcratul, după care a
îi entuziasmează... " Şi încheie capitolul astfel: „Priviţi cu un ochi terminat medicina în doi ani şi nouă luni. Când era mică, obişnuia
proaspăt, ca şi cum aţi privi pentru prima oară... în felul acesta, să facă desene şi sa remarce în timp ce desena:
privirea voastră va căpăta prospeţime, noutate. Ochii voştri vor — E greu să fac desenul ăsta. Sper sâ-1 termin, ca să ştiu şi eu
deveni inocenţi. Şi ochii inocenţi sunt cei care pot să vadă. Ochii ce desenez.
inocenţi pot să pătrundă în lumea dinăuntru. " Uitaţi-vă cum desenează copiii mici.
Am văzut deja această metodă a „privirii proaspete " în mai — E un grajd? Nu, e o vacă. Ba nu, e un copac. Desenul este
multe povestiri ale lui Erickson. în „Antrenarea ţintaşi-lor orice vor ei să fie.
americani pentru a-i învinge pe ruşi", Erickson îi instruieşte pe Majoritatea copiilor mici au o bună imaginaţie eidetică, unii au
sportivi să se gândească la fiecare lovitură pe care o trag la ţintă tovarăşi dejoacă imaginari. Pot să fie la un ceai undeva şi să
ca şi cum ar ji prima. în „ Să mergi pe gheaţă sticloasă", subiectul schimbe petrecerea de acolo într-un joc în livadă. După care pot să
este ghidat să lase deoparte asocierile anterioare, întrucât el are schimbe petrecerea din livadă într-o vânătoare de ouă de Paşti.
ochii închişi şi nu ştie că merge pe gheaţă. în consecinţă, nu
Să privim cu ochi inocenţi 181
Copiii sunt extrem de ignoranţi, aşa că pentru ei posibilităţile de a De ce căraţi bastonul acela?
schimba lucrurile din jur sunt infinite.
Am ţinut o prelegere pentru un grup mare de medici, iar la
în stare de transă, ai la dispoziţie miliarde de celule cerebrale sfârşit unul dintre doctori mi-a spus:
pe care nu le foloseşti de obicei. în afară de asta, copiii sunt foarte — Mi-a plăcut prelegerea dumneavoastră, v-am urmărit
sinceri. „Nu-mi place de tine." Pe când tu ai spune: „Mă bucur să desenele de pe tablă, ilustraţiile şi explicaţiile. Nu înţeleg însă un
te cunosc." lucru. De ce nu aţi folosit arătătorul de la tablă? De ce căraţi după
Urmezi o rutină socială strictă fără să-ţi dai seama că în felul dumneavoastră bastonul pe care-1 folosiţi ca arătător?
acesta îţi limitezi comportamentul. în transa hipnotică, eşti liber, — Car cu mine un baston fiindcă şchiopătez. Şi e bun şi ca
nestingherit. arătător, i-am răspuns
— Dar nu şchiopătaţi deloc, s-a mirat el.
Fantoma Roger A aflat că mulţi dintre ceilalţi medici, care asistaseră la
prelegere, nu observaseră, nici ei, că şchiopătez. Ei crezuseră că e o
Am avut un câine, un basset pe nume Roger. Când a murit,
poză, că umblam cu bastonul în buzunar şi că îl foloseam ca
soţia mea a suferit foarte mult. A doua zi, a găsit în cutia poştală o arătător,
scrisoare pentru ea de la Fantoma Roger, trimisă din marele cimitir Am intrat în multe case, şi câte un ţânc îmi zicea imediat:
aflat în apropiere. — Ce ai la picior?
Desigur, Fantoma Roger era prolifică la scris scrisori. Şi Copiii observă astfel de lucruri. Mintea unui copil e deschisă.
Fantoma Roger a cules o mulţime de bârfe de la alte fantome, Adulţii au tendinţa de a se limita. Orice prestidigitator îţi va spune:
despre cum se comportaseră copiii când erau mici. Nepoţii mei au — Nu lăsaţi copiii să vină prea aproape, altfel or să-şi dea
citit acele scrisori şi au informaţii de la sursă despre părinţii lor. seama care c scamatoria.
Copiii obişnuiesc să se joace cu cuvintele şi cu ideile. Cu Adulţii au mintea închisă. Ei cred că observă totul. De fapt, nu
imaginaţia lor eidetică, au peste tot în jur câini şi pisici, doar că e de loc aşa. S~au obişnuit să privească într-un anumit fel.
oamenii mari nu sunt în stare sâ le vadă.
Când mergeam cu maşina din Michigan spre Wisconsin, să-mi Spectacole de magie
văd părinţii, anticipam cum avea să fie acolo. Obiş-nuiam să
vorbesc despre cum o să mâncăm clătite. „Câtă claie vrei să Am plătit un iluzionist ca sâ dea un spectacol de magie pentru
mănânci?" copiii mei. î-a pus să stea cât mai departe de el. Pe mine m-a lăsat
Ajungeam la o claie de fân. „Uite o claie bună de mâncat." O să mă apropii. Mi-a arătat un iepure într-o cutie de carton din altă
claie de clătite, o claie de fân. în felul ăsta, am învăţat să jucăm o cameră, iar eu l-am urmărit cu atenţie. Nu trebuia să mă uit decât la
mâinile lui. Nu era mare lucru. Când a ieşit din camera aceea, eu
mulţime de jocuri.
ştiam că nu luase iepurele cu el. Ceva mai târziu, în timpul
în hipnoză, cred că cel mai bun lucru este să te foloseşti de tot
spectacolului, ne-a arătat o pălărie din care a scos iepurele. Eu
ce poţi. Este posibil să aibă legătură cu copilăria persoanei fusesem foarte atent, ca să
respective.
98 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
Unul dintre copiii mei, care stătea în colţul
mă asigur că mâinile lui nu deschid cutia aceea de carton ca să opus al camerei, a exclamat:
scoată de acolo iepurele. După vreo jumătate de oră de spectacol, — L-ai scos din pelerină!
iepurele a apărut brusc la el în pălărie. Am aflat mai târziu că îmi C A P I T O L U L 1 0
distrăsese atenţia preţ de o clipă, cât durase ca să scoată iepurele
din cutie şi să-1 vâre într-un buzunar al pelerinei cu care era Să observăm: să
îmbrăcat. Eu nu văzusem iepurele zvâr-colindu-se în pelerină.
Iluzionistul îşi scosese pălăria, mi-o arătase, şi era un iepure remarcăm diferentele
înăuntru.
99 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI

în acest capitol, Erickson face mai mult decât să ne arate cât


este de important să observăm şi să remarcăm diferenţele; el ne
oferă o serie de exemple despre modul în care creează situaţii,
astfel încât să existe fenomene pe care să le observe şi din care să
poată obţine informaţii importante. Cu alte cuvinte, dacă pacientul
nu dovedeşte un comportament cooperant, prin care dezvăluie
informaţii (aşa cum face pacientul din „Psihiatrul potrivit"),
Erickson creează o situaţie care încurajează un astfel de
comportament. In general, noi numim situaţiile pe care le creăm „
teste ". Erickson exact asta face atunci când testează un copil de
doi ani pentru a afla dacă e surd. Intr-un mod mai puţin direct, în
cazul pe care eu l-am denumit „Strănutul", el introduce o între-
bare-test care conduce la informaţii importante.
în povestirile care urmează, observarea are legătură cu
judecata şi experienţa.

Psihiatrul potrivit
Când îi ascultaţi pe oameni vorbind, auziţi toate posibilităţile.
Fiţi comprehensivi şi nerestrictivi în gândire, şi faceţi mai mult
decât să încercaţi să aplicaţi rândul trei, pagina patru
186 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Să observăm: să remarcăm diferentele
100
din cartea !ui Carl Roger, oricare ar fi pacientul vostru. Gândiţi
comprehensiv. bibliotecă ori de pe aparatul de radio, şi-a ridicat braţul aşa (ca şi
O femeie tânără şi frumoasă a venit la mine la cabinet, s-a cum ar fi vrut să evite un sân mare). I-am spus doamnei Erickson:
aşezat pe scaun, şi-a cules o scamă de pe mânecă, apoi mi-a zis: — Când Betty Alice face baie, să te uiţi la sânii ei. Iar doamna
— Ştiu că nu mi-am făcut programare la dumneavoastră, Erickson a venit şi mi-a spus:
doctore Erickson. Am fost în Baltimore şi m-am văzut cu toţi — încep să se vadă mici schimbări la sfârcuri.
prietenii dumneavoastră de acolo. Am f°st ^a New York şi m-au O fată cu apucături de băiat aleargă ca băieţii, aruncă mingea ca
consultat alţi prieteni de-ai dumneavoastră; am fost în Boston şi în băieţii. Apoi, brusc, vine o zi în care începe să alerge ca fetele, să
Detroit, dar niciunul nu era psihiatrul potrivit pentru mine. Acum arunce mingea ca fetele. Aleargă ca băieţii pentru că pelvisul ei are
am venit în Phoenix ca să văd dacă dumneavoastră sunteţi aceleaşi dimensiuni ca pelvisul unui băiat. Dar într-o bună zi îl
psihiatrul potrivit pentru mine. depăşeşte cu un milimetru pe cel al unui băiat, şi atunci fata începe
— N-o să dureze mult, i-am zis. să alerge ca fetele.
l-am notat numele, vârsta, adresa, un număr de telefon, i-am Băieţii trec printr-o fază când se uită tot timpul în oglindă. Au un
mai pus câteva întrebări, apoi i-am spus: motiv întemeiat. Când îşi pipăie obrazul, simt cum pielea se
— Doamnă, sunt psihiatrul potrivit pentru dumneavoastră. îngroaşă. De fapt, se îngroaşă suficient cât să-şi lase perciuni. Numai
— Nu sunteţi cam îngâmfat, doctore Erickson? că trebuie sâ se îngroaşe mai mult ca să poarte perciuni. în plus,
— Nu, eu doar constat un fapt. Sunt psihiatrul potrivit pentru pielea mai groasă se simte altfel. Băiatul observă că obrazul lui arată
dumneavoastră. altfel. Ce naiba mai c şi asta? Şi surorile lui, care îl fac înfumurat
— Mie mi se pare că sunteţi grozav de îngâmfat. fiindcă se uită toată ziua în oglindă!
— Nu e vorba de îngâmfare aici, i-am zis. E o realitate — şi,
dacă vreţi să vă dovedesc, o să vă dovedesc — adresându-vă o Cum testezi un copilaş de doi ani?
întrebare. Gândiţi-vă bine, fiindcă eu nu cred că vreţi să vă adresez
Când i-am examinat pe copiii de la orfelinat, a trebuit să-i aleg
acea întrebare.
pe cei care nu vedeau bine, care aveau deficienţe de auz, handicapuri
— Ba nu, daţi-i drumul, întrebaţi-mâ.
de învăţare. Dar cum testezi un copilaş de un an sau de doi ani ca să
— De când vă îmbrăcaţi în haine femeieşti? i-am zis.
afli dacă aude? Cum testezi un copilaş de doi ani care e complet
— Cum v-aţi dat seama? s-a mirat doamna.
surd? Cum descoperi asta? Ca să nu mai zic că pentru el eşti un
Chiar eram psihiatrul potrivit. Dar cum de mi-am dat seama?
străin. Copilul nu te-a văzut niciodată până atunci.
Aveţi dreptate. Din felul cum îşi culesese scama de pe mânecă. Ca
îngrijitorii de ia orfelinat au crezut ca nu sunt întreg Ia minte, I-
bărbat, eu nu fac niciodată „ocoluri". Nu am ce să ocolesc. Dar
am pus sa-1 aducă pe copil mergând de-a-ndăratelea, iar îngrijitorul
femeile au ce. El şi-a îndepărtat scama Iară să ocolească. Numai
care îl însoţea să meargă tot aşa. în spatele biroului, pregătisem o
bărbaţii fac aşa. Fetele învaţă să facă lucrul ăsta când nici nu au
farfurie de tablă. I-am dat drumul pe podea. îngrijitorul s-a uitat în
început să le mijească sânii. Privindu-le pe fetele mele, am
descoperit că asta se întâmplă în jurul vârstei de zece ani. De pildă, jur, iar copilul surd s-a uitat la podea. Simţise vibraţiile din podea.
când Betty Alice avea cam zece ani şi a trebuit să ia ceva de pe Ei bine, dacă eu am putut să mă gândesc la asta, voi de ce să nu
186 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Să observăm: să remarcăm diferentele
101
puteţi? Când vreţi să aflaţi lucruri despre pacienţii voştri, observaţi-
i! Observaţi-lc comportamentul! echipei de fotbal. Voia să intre la ASU (Arizona State University). S-
a descoperit însă că avea o diferenţă de 2,5 cm, de altfel normală,
Cereale Pablum între lungimea antebraţelor. Era distrus. A venit la mine şi mi-a zis:
Când un bebeluş de şase luni hrănit cu cereale Pablum se uită la — Dumneavoastră nu înţelegeţi ce înseamnă să fii infirm.
chipul mamei, iar aceasta gândeşte: „Ce chestie oribilă — miroase Nu putea să înveţe, nu putea să muncească, nu putea să mai facă
urât", copilul citeşte gândul pe chipul mamei şi scuipă mâncarea. sport. Antebraţul mai scurt îl schilodea. Medicii i-au explicat mamei
Nu trebuie decât să vă uitaţi la copiii mici cum studiază chipul cum stăteau lucrurile şi că tânărul era preschizoid.
mamei, sau al tatălui. Ştiu exact când să se oprească înainte de a fi Ei bine, de fiecare dată când un pacient îmi spune că nu înţeleg
mustraţi. Şi ştiu de câte ori trebuie să ceară bomboane ca să li se durerea şi că nu înţeleg cum e să fii infirm, presupun că se înşală.
dea. Nu contează de câte ori li se spune „nu". Ei aud cum „nu"-ul Exact asta fac eu. Dar pot să le arăt foarte clar cum faptul că am
slăbeşte în intensitate. Ştiu când „nu"-ul este foarte slab, şi dacă cer paralizat după absolvirea liceului nu m-a stânjenit câtuşi de puţin.
atunci, imediat, li se va spune „da". Iar eu nu puteam să mişc nicio parte a corpului, cu excepţia globilor
oculari. Am învăţat limbajul trupului.
Erickson ne spune că atunci când eram mici ne dădeam seama La colegiu, când eram în anul întâi, l-am văzut pe Frank Bacon
de tonalitate şi de alte metamesaje care însoţesc cuvintele. El ne în Lightning (Fulgerul). A devenit star rostind, pe parcursul piesei,
reaminteşte că eram influenţaţi de atitudinile şi gusturile părinţilor cuvântul „nu" cu şaisprezece înţelesuri diferite, în seara următoare,
într-o perioadă când nu puteam să le testăm singuri. Acest tip de m-am dus din nou, şi am numărat acele înţelesuri diferite.
influenţă este esenţial nu doar funded ne determină obiceiurile,
valorile şi gusturile, ci şi pentru că, din păcate, adoptăm spaimele,
prejudecăţile şi fobiile părinţilor. Erickson evidenţiază, probabil, diferenţa dintre remarca-rea
Când le-a spus această povestire psihologilor, eu cred că le-a utilă a diferenţelor şi concentrarea obsesivă sau ipohon-drică
mai spus: „De ce nu sunteţi cu adevărat atenţi la aceste mesaje asupra diferenţelor minime, de pildă diferenţa normală dintre
extraverbale, acum? " în parantezăfie spus, folosirea repetată a lungimea antebraţelor unei persoane.
cuvintelor „ştiu" şi „nu" era caracteristică. Este posibil ca
Erickson să-i sugereze pacientului că poate să „ştie" că poate să O altă nuanţă de verde
spună „nu" unui simptom, de exemplu. El încheie povestirea într-o
notă optimistă, cu un „ da ". Mesajul indirect sau ascuns este, în L-am trimis pe unul dintre pacienţii mei, care este dependent de
cele din urmă, că „nu"-urile, refuzurile, vor pierde treptat în heroină, să stea pe peluză, până când a făcut o descoperire
intensitate, iar pacientul va rămâne cu o realizare pozitivă, a senzaţională! Era alergolog şi avea o fenomenală percepţie a
reuşitei sau a uşurării — cu un „ da ". culorilor. După aproximativ o oră şi jumătate de stat pe peluză, a
intrat vaLvârtej în casă şi mi-a zis:
Câte căi diferite? — Ştiaţi căfiecare fir de iarbă are o altă nuanţă de verde'? Şi le-
Am avut un student de la universitate, care în liceu fusese a ordonat de la foarte deschis până la foarte închis.
căpitan al echipei de baseball şi, tot în liceu, fusese şi căpitan al
186 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Să observăm: să remarcăm diferentele
102
Era grozav de mirat! Cantitatea de clorofilă din fiecare frunză este Mi-a zis:
diferită. Clorofila diferă în funcţie de sezon, dacă e ploios sau nu, — Am o fobie — e legată de avioane.
de fertilitatea solului. — Doamnă, când am intrat în cabinet, v-am găsit stând pe scaun.
Altă dată l-am pus să stea pe peluză cu faţa spre răsărit. A venit Vă rog să mergeţi în sala de aşteptare, sâ intraţi din nou aici şi să
şi mi-a spus: luaţi loc pe scaun.
— Chiparosul de pe parcela de vizavi se înclină spre soare, spre Nu prea i-a convenit, dar m-a ascultat.
sud. M-am întors şi eu şi m-am uitat, şi am văzut că aveţi pe peluză — Bun, i-am zis.
cinci chiparoşi, toţi înclinaţi spre sud. — Care spuneaţi că e problema?
I-am zis:
— Am descoperit lucrul ăsta prima dată când am venit în — Soţul meu mă duce în septembrie în străinătate („a-broad"),
Phoenix şi am colindat oraşul, ca să verific dacă e aşa. Prima oară numai că pe mine avioanele mă sperie de moarte.
când am văzut un copac heliotropic am fost foarte uimit, în general, — Doamnă, când un pacient vine la psihiatru, el nu trebuie să
te gândeşti că pomii cresc drept în sus. Un copac heliotropic! ascundă nicio informaţie. Eu ştiu ceva despre dumneavoastră. O să
Floarea-soarelui poate să îţi spună ce oră e. vă pun o întrebare neplăcută. Fiindcă pacienţii nu pot fi ajutaţi dacă
Aţi auzit vreodată despre ceasurile florale? Bunica avea un ascund informaţii. Chiar dacă aceste informaţii par să nu aibă
astfel de ceas floral. Rochiţa rândunicii se deschidea dimineaţa, alte legătură cu nimic.
flori se deschideau la ora şapte, altele la opt, altele la nouă, altele la
zece şi altele la prânz. Şi mai erau primulele, de pildă. Şi cactuşii de — Bine, întrebaţi-mă, mi-a zis ea.
noapte se deschid cam la zece şi jumătate, unsprezece noaptea. — Soţul ştie despre relaţia extraconjugală pe care o aveţi?
— Nu, dar dumneavoastră cum v-aţi dat seama?
Alergologul, calificat să distingă între diferite colorituri ale — Mi-a spus-o limbajul trupului dumneavoastră.
pielii, dezvoltase şi o abilitate generalizată de a percepe diferenţe îşi ţinea gleznele încrucişate. Eu nu pot să le ţin aşa. Avea
fine de nuanţă şi culoare. Desigur, în timp ce vorbeşte intenţionat piciorul drept trecut peste cel stâng, şi talpa piciorului răsucită în
despre observarea fenomenelor naturale, Erickson interpune jurul gleznei. Era complet imobilizată. Din experienţa mea, orice
sugestii despre „ deschidere ". Comentariile lui au rolul unor femeie căsătorită care are o relaţie extraconjugală despre care nu
sugestii posthipnotice, astfel încât, defecare dată când ascultătorul vrea să se ştie se imobilizează în felul acesta.
se uită la copaci heliotropici sau la primule, el să facă asocieri cu Spusese „a-broad", nu „abroad" — într-un cuvânt. Făcuse o
„deschiderea". In consecinţă, este de aşteptat ca el să reacţioneze pauză între „a" şi „broad". L-a adus la mine şi pe amant. Erau
printr-o deschidere nu doar în ceea ce priveşte percepţiile, ci şi împreună de mai mulţi ani. După care a venit la mine doamna, ca să-
emoţiile. mi spună că se desparte de el. Amantul venise la mine fiindcă avea o
în străinătate migrenă cumplită, în fiecare zi. Avea anumite probleme de cuplu cu
soţia lui şi copiii, aşa că am cerut s-o văd pe soţie, I-am spus că
O nouă pacientă se aşezase deja când am ajuns eu. I-am notat vreau să-i văd şi pe copii. Soţia a venit şi s-a imobilizat.
numele, adresa şi celelalte date, apoi am întrebat-o de ce venise la — Aşadar, aveţi 0 relaţie extraconjugală, i-am zis.
mine. — Da, v-a spus soţul meu?
186 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Să observăm: să remarcăm diferentele
103
cap poate să reprezinte în mod simbolic faptul că, la un anumit
— Nu, am aflat din limbajul trupului dumneavoastră. Acum ştiu nivel, el realizează că a fost „ decapitat". în plus, aceeaşi durere îl
de ce suferă soţul dumneavoastră de migrene. împiedică să-şi înfrunte situaţia. Dacă ar recunoaşte deschis că ştie
— Chiar el mi-a sugerat să am o relaţie extraconjugală — acum că soţia lui îl înşală, fie s-ar simţi obligat sase despartă de ea, fie s-
câţiva ani, mi-a explicat doamna. Am descoperit că era foarte ar simţi impotent şi nepriceput. El alege să păstreze migrena.
plăcut. Apoi dumnealui s-a trezit că nu mai vrea să continui. Nu ştiu
sigur dacă şi-a dat seama că eu nu am pus capăt acestei relaţii, dar
Strănutul
câteodată am impresia că ştie.
în stare de transă, l-am întrebat pe soţ dacă îşi sfătuise soţia să-şi O femeie mi-a spus:
ia un amant. — Am fost la douăzeci şi şase de medici pentru un examen.
— în perioada aceea eram foarte ocupat, dar nu credeam că îmi Unul m-a internat în spital două săptămâni, să-mi facă nişte
neglijez obligaţiile de soţ. Peste puţin timp, am început să fiu gelos investigaţii. Altul m-a ţinut în spital o săptămână şi mi-a făcut tot
şi i-am cerut să înceteze. Mi-a spus că aşa o să facă, numai că tot felul de analize. Până la urmă, cu toţii mi-au spus: „Ar fi bine să
observ lucruri care îmi spun că ea continuă relaţia — iar eu nu mergeţi la un psihiatru, aţi ameţit de atâtea examene fizice."
vreau să ştiu că ea continuă. Femeia mi-a spus povestea asta.
— Iată explicaţia pentru migrenele dumneavoastră. Cum vă — Ce lucru neobişnuit făceaţi la fiecare examen fizic şi îl
gândiţi să rezolvaţi asta? l-am întrebat. întrerupeaţi pe doctor? am întrebat-o.
— Rămân cu migrenele. S-a gândit vreme îndelungată, apoi mi-a spus:
Fusese cândva capul Partidului Democrat în Arizona. Renunţase — Păi, strănutam de fiecare dată când începeau să-mi examineze
la funcţie ca să-i dea mai multă atenţie soţiei — numai că era prea sânul drept.
târziu. — Aveţi patruzeci şi opt de ani şi strănutaţi de fiecare dată când
Există oameni care păstrează durerea pentru că nu vor să ştie ei vă palpează sânul drept. Le-aţi spus acestor medici că în tinereţe
anumite lucruri. Ca să nu se gândească la ceva anume. aţi suferit de gonoree şi sifilis, şi strănutaţi când vi se atinge sânul
drept, iar ei se opresc din examinarea sânului.
Erickson observă că pacienta spune cuvântul „a-broad" într-un — Aşa este.
anumit mod. După câte se pare, ea se numeşte pe sine „ broad", — Ei bine, o să vă trimit la un ginecolog, şi puteţi să ascultaţi ce
„muiere", fiindcă este infidelă. De asemenea, terapeutul remarcă am să-i spun la telefon, i-am zis.
vizual că pacienta stă într-un fel anume. L-am sunat pe ginecolog şi i-am spus:
Ca în majoritatea povestirilor sale, Erickson a folosit-o şi pe — Am în cabinet o femeie de patruzeci şi opt de ani. Cred că are
aceasta în mai multe scopuri. La sfârşit, el face o remarcă foarte un nodul la sânul drept. Nu ştiu dacă este benign sau malign. Există
importantă— că oamenii au dreptul să aleagă să păstreze un anumite indicii psihologice. Vă trimit femeia la cabinet şi vreau sa-i
simptom dacă pierderea acestuia le-ar provoca o durere şi un faceţi un examen amănunţit la sânul drept. Dacă găsiţi ceva în
disconfort şi mai mare. în acest caz, soţul ar suferi mai mult dacă i- neregulă, s-o trimiţi direct la spital, fiindcă e genul de pacient care
ar fi rănit orgoliul decât suferă de pe urma migrenelor. Când a dă bir cu fugiţii.
renunţat la funcţia de „ cap" al Partidului Democrat pentru a-şi Ginecologul i-a examinat sânul drept. A dus-o imediat la spital. A
restabili poziţia de „ cap " al familiei, era prea târziu. Durerea din operat-o de un nodul mamar malign.
186 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Să observăm: să remarcăm diferentele
104

Pacienţii scot la iveală spaimele pe care încearcă să le folosit-o pentru a localiza „ magic " obiecte ascunse. Mai departe,
ascundă. Erickson le spune psihoterapeuţilor să observe nu doar ne spune o povestire, pe care îi plăcea s-o repete, despre modul în
ceea ce se poate vedea, ci să caute lucrurile pe care pacientul care l-a păcălit pe J. B. Rhine şi l-a făcut să creadă că poseda puteri
încearcă să le ascundă. După cum ne arată el, de multe ori colosale de percepţie extrasenzorială. în toate aceste situaţii,
pacienţii dezvăluie aceste lucruri în mod indirect, încercând să Erickson are grijă să demonstreze că nu trebuie să recurgem la
distragă atenţia de la ele. explicaţii „supranaturale". Majoritatea evenimentelor legate de
El i-a demonstrat pacientei că, deşi nu se ferea să vorbească „percepţia extrasenzorială" descrise de el pot fi explicate prin
despre bolile venerice de care suferise, ea distrăgea atenţia de la mijloace perfect „ normale ". Comunicările se realizează prin
sânul drept. Implicaţia consta în aceea că era îngrozită ca nu simţurile văzului şi ale pipăitului. în fiecare situaţie, „ magicianul"
cumva să afle că avea cancer la sân. Pe bună dreptate, Erickson se nu a făcut decât să se antreneze pentru a observa „semnalele
temea că spaima ei de a-şi înfrunta diagnosticul (un diagnostic pe senzoriale minime "pe care cei mai mulţi dintre noi le ignorăm.
care ea şi-l pusese deja) probabil că o determina să evite şi
operaţia. Prezicători

Orice explicaţie simplă, care te scuteşte să mai gândeşti, este
Magie, supranatural acceptată rapid. O sâ vă povestesc o experienţă personală. Un bun
şi percepţie extrasenzorială subiect hipnotic s-a dus la un prezicător. Şi respectivul prezicător i-a
Ca şi Houdini, Erickson a respins aşa-numilele experienţe relatat: detalii intime despre familia lui. Harold a fost teribil de
supranaturale şi percepţia extrasenzorială, considerând că ele se impresionat. Fără ca Harold să ştie — în plus, Harold cunoştea
bazează pe trucuri, iluzii sau pe capacităţi de observare foarte foarte bine familia mea —, am scris pe o hârtie câte un nume fals
dezvoltate. Atitudinea lui a fost rezumată într-o scrisoare către dr. pentru tata, mama, pentru cei opt fraţi şi surori, şi câte un loc de
Ernest F. Pecci, datată 8 iunie 1979, în care scria: naştere greşit pentru fiecare. Am dat multe detalii false. Le-am băgat
pe toate într-un plic şi i l-am dat lui Harold, să şi-l pună în buzunarul
„ Cred că se cuvine să vă aduc la cunoştinţă faptul că, în opinia
interior al hainei.
mea, domeniul parapsihologici nu este fondat din punct de vedere
După care m-am dus cu Harold la prezicător. Spre mirarea lui
ştiinţific, şi mai cred că aşa-zisele dovezi care ar atesta existenţa
Harold, prezicătorul mi-a spus că pc tata îi cheamă Peter, pe mama,
acestor facultăţi se bazează pe o logică matematică falsă, pe Beatrice, şi a continuat, spunându-mi toate numele şi toate locurile
interpretarea eronată a datelor, ignorarea semnalelor senzoriale false; mi-a dat toate informaţiile greşite. Lui
minimale, interpretarea părtinitoare şi, adesea, pe fraudă făţişă. Harold nu i-a acordat deloc atenţie, presupun că se gândea că
Eu lucrez de peste cincizeci de ani pentru a disocia studiul hipnozei
expresia de uluire de pe chipul lui Harold însemna că este
de conotaţi-ile mistice şi neştiinţifice. "
impresionat. Aşadar, ne~a dat toate acele informaţii false, după care
In povestirile care urmează, Erickson ne oferă câteva exemple
am plecat.
amuzante despre propria sa abilitate de a-i păcăli pe ghicitori,
— Dar pe tatăl dumneavoastră îl cheamă Albert. De ce aţi spus
ştiind că ei au învăţat să observe şi să interpreteze mişcările
că-1 cheamă Peter? m-a întrebat Harold.
corporale minimale, inclusiv cele ale buzelor, gâtului (în zona
corzilor vocale) şi ale feţei. Apoi ne dezvăluie o metodă pe care a
186 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Să observăm: să remarcăm diferentele
105
— M-am gândit întruna „Peter, Peter, Peter" şi „Beatrice,
Beatrice, Beatrice", i-am explicat eu. Am găsit acul la etajul doi, înfipt în rama unui tablou. Nu trebuie
Şi Harold a încetat să mai aibă încredere în prezicător. decât să te ţii de mână, să mergi pe acolo, iar persoana respectivă se
în New Orleans, un prezicător a venit şi i-a ghicit corect viitorul trage uşor înapoi când te apropii de ac. Aşadar, imediat ce am simţit
unui prieten medic şi al iubitei lui. Apoi i-a spus soţiei mele, Betty, o retragere minimă la apropierea de nişte trepte, sigur că am urcat.
că până la urmă are să se îndrăgostească de mine. î-a spus ce nume Când ajungi în capătul scărilor, din nou apare tensiunea. în ce
o să alegem pentru copiii noştri. Betty şi cu mine, când am văzut că direcţie o iei? O iei într-o parte, şi mâinile se relaxează. O iei în
vine prezicătorul, am convenit să-i dăm toate datele de care avea cealaltă parte, şi mâinile se tensionează. Aşa că te învârti în cerc!
nevoie. în felul ăsta, prietenul meu şi iubita iui aveau să fie grozav
de impresionaţi. J-am dat prezicătorului datele printr-un limbaj Trucuri magice
subliminal. Nu aţi văzut cum unii oameni numără şi dau din buze Am învăţat câteva trucuri de magie cât am fost intern şi apoi
în timp ce numără? Sau oameni care citesc şi îşi mişcă buzele? Or, rezident special la psihiatrie ia spitalul de psihopatie din Colorado.
buzele mele sunt aşa de rigide şi de umflate pe dinăuntru, că nu pot Tocmai înfiinţaseră o clinică pentru recuperarea delincvenţilor
să fac asta, şi prezicătorii se zăpăcesc. juvenili, şi fiecare membru de la spitalul de psihopatie trebuia să se
ducă acolo, lucru care nu le convenea deloc băieţilor. Fiecare angajat
în ambele situaţii descrise mai sus, prezicătorul a putut să facă trebuia să lucreze acolo două săptămâni, şi toată lumea era îngrozită
o „ citire a minţii", descifrând limbajul subliminal sau subvocal. din pricina asta. Era un adevărat supliciu, fiindcă băieţii erau foarte
Erickson şi-a perfecţionat şi el această abilitate, ceea ce a recalcitranţi. Când mi-a venit rândul mie, şi a intrat băiatul,
contribuit probabil la reputaţia lui de cititor al gândurilor şi aruncându-mi priviri duşmănoase, m-am apucat să fac im truc
magician. simplu de magie. M-am îndepărtat de el, ca să nu vadă şmecheria.
Imediat mi-a arătat că nu era cine ştie ce, şi mi-a cerut să-i dezvălui
Citirea mintii şi lui şiretlicul. Apoi a trebuit să fac încă unul. Am sfârşit prin a ne
r
împrieteni la cataramă. Aşa că am învăţat vreo câteva trucuri, zvonul
La Corneli se iscase mare zarvă din pricina unui idiot savant a început să circule şi toţi băieţii voiau să mă vadă. Voiau ceva de la
care putea să înmulţească numere de şase cifre. Era capabil să-ţi mine, şi în felul ăsta am obţinut ce voiam eu de la ei. Soluţia a fost
spună aproape instantaneu rădăcina pătrată, rădăcina cubică pentra pur şi simplu sâ-i faci să se joace cu tine fără să-şi dea seama că tu te
numere din şase sau opt cifre. Şi mai avea încă un truc. Spunea joci cu ei.
cuiva să ascundă un ac cu gămălie undeva în clădire, oriunde. După „Soluţia a fost pur şi. simplu să-i faci sa se joace cu tine fără
care se învârtea pe acolo şi, prin contact al mâinii, citea mintea să-şi dea seama că tu te joci cu ei." Acest enunţ rezumă unul dintre
acelei persoane, zicea el. cele mai importante principii ale lui Erickson — cel al trezirii
Când s-a discutat despre asta la Corneli, le-am sugerat: „De ce interesului pacientului în vreme ce psihotera-peutul, adesea prin
nu ascundeţi un ac într-o clădire oarecare? Nu e nevoie să-mi folosirea sugestiilor subliminale, „se joacă" cu subconştientul său.
spuneţi dacă l-aţi ascuns la etajul doi, la etajul unu sau unde anume, Asta înseamnă că psihotera-peutul evocă o „ muzică" din partea
o să ne ţinem de mână cu toţii şi o să dăm ocol campusului, iar eu o pacientului sub forma învăţămintelor şi a cunoştinţelor dobândite în
să găsesc acul." trecut şi care până atunci îi fuseseră inaccesibile. La început,
majoritatea pacienţilor trebuie să trăiască experienţa că sunt ei
186 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Să observăm: să remarcăm diferentele
106
înşişi nişte instrumente muzicale şi să-i permită terapeutului să „
cânte " pe ei. Prin experienţă, ei pot învăţa să „cânte" pe ei înşişi. — Duceţs-vă la o drogherie şi cumpăraţi un pachet de cărţi de
joc. Desfaceţi-1. Scoateţi afară toţi jokeri şi toate cărţile
Experienţă extrasenzorială cu J.B. Rhine suplimentare. Amestecaţi pachetul bine, de şase ori, apoi tăiaţi-1 şi
amestecaţi-1 din nou,, împărţiţi cărţile, cu faţa în sus, una câte una,
Rhine era la o masă cu alţi subiecţi, ca participant la o
apoi întoarceţi-le cu faţa în jos. Apoi adunaţi cărţile, amestecaţi-le
demonstraţie de experienţe extrasenzoriale. La o altă masă, stăteam din nou şi împărţiţi-le iar cu dosul în sus.
eu şi alte câteva persoane, foarte neîncrezători în ce făcea Rhine. Şi a numit cărţile în ordinea exactă cu dosul în sus. Le aşezase cu
Ne-am făcut mici pe scaune, ca să vedem mai bine cărţile de joc. faţa în sus, apoi le întorsese.
Era noapte, iar pe masă erau veioze. Cărţile de joc erau aşezate pe După asta mi-a arătat. Cumpărai un pachet de cărţi de joc care
masă, iar Rhine întorcea una. Noi ne coboram capetele şi vedeam aveau pe spate linii încrucişate şi pătrăţele. Pătratele nu sunt trasate
lumina care cădea oblic deasupra cărţii. Şi vedeam steluţa, rombul, cu precizie. Mi-a zis:
aşa cum se întrezărea prin cartea de joc. Cărţile originale erau — Nu a trebuit decât să-mi amintesc că aici lipseşte un sfert de
imprimate prin ştan-ţare. Acea imprimare uşoară de pe spatele cărţii pătrat, iar dincolo, pe o altă carte, lipseşte alt sfert. Tot ce am făcut a
reflecta lumina în mod diferit, iar dacă îţi coborai capul la unghiul fost să ţin minte cincizeci şi două de cărţi. Şi de fiecare dată mă
potrivit, puteai s-o vezi. Te uiţi la ceva şi vezi că e neted, apoi apucă o durere de cap cumplită — am exersat la greu, multă vreme,
întorci acel obiect şi vezi umbra de la rugozitate. Aşa că Gilbert, până am reuşit să fac asta!
Watson [ceilalţi prezenţi la masă] şi cu mine ne-am oferit ca Cu scamatoria asta se întreţinuse la şcoală. Câştigase mulţi bani
subiecţi — Rhine a crezut că are trei subiecţi perfecţi, fiindcă toţi astfel.
trei i-am citit la perfecţie toate cele douăzeci şi cinci de cărţi de joc. E cu adevărat uimitor câte lucruri pot face oamenii. Numai că ei
nu ştiu de ce sunt în stare.
Aşa cum exemplifică Erickson, nu este necesar să fii un
C A P I T O L U L I I
observator instruit pentru a remarca diferenţe precum ştanţa-rea
de pe spatele cărţilor de joc. In unele cazuri, este suficient să
priveşti lucrurile dintr-un unghi diferit sau dintr-o perspectivă Cum tratăm pacienţii psihotici
diferită.
In povestirea care urmează, el ne relatează despre un tânăr
care îmbina observarea atentă cu o memorie foarte dezvoltată
pentru a efectua un lucru remarcabil.

O scamatorie cu cărţi de joc


Unul dintre subiecţii mei hipnotici de la Worcester mi-a spus:
— Nu-mi place să fac scamatoria asta. Mă apucă o durere de
cap îngrozitoare. Totuşi, cred că dumneavoastră trebuie să ştiţi Când s-a ocupat de psihotici, Erickson nu a încercat să rezolve
despre ce e vorba.
toate problemele pacientului. Ca şi în cazul altor tipuri de pacienţi,
A continuat:
186 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Să observăm: să remarcăm diferentele
107
el s-a străduit să inducă schimbări mici care să conducă la — Bună.
schimbări mai mari, de anvergură. întrucât persoanele cu reacţii Mi-a răspuns:
psihotice reacţionează în general într-o manieră extremă, „negru — Bună.
sau alb", intervenţiile lui Erickson asupra lor sunt adesea foarte Apoi mi-am scos haina, am întors-o pe dos şi am îmbrăcat-o de-
evidente, iar rezultatele imediate. Primele experienţe psihiatrice a-ndoaselea.
ale lui Erickson s-au petrecut într-un spital pentru bolnavi psihici, L-am dezbrăcat şi pe el de haină, i-am întors-o pc dos, l-am
prin urmare este posibil ca el să fi pus bazele câtorva dintre îmbrăcat cu ea de-a-ndoaselea, şi i-am zis:
importantele sale principii de terapie lucrând cu pacienţi care — Aş vrea să-mi spui povestea ta.
sufereau de psihoze. în mod cert, aşa s-a întâmplat cu două dintre Am obţinut istoricul bolii. Alătură~te pacientului.
dictoanele lui preferate: „să vorbeşti pe limba pacientului" şi „să
te alături pacientului". Erickson a pătruns, în mod simbolic, în lumea „ desprinsă de
în situaţii în care alţii ar fi insistat în încercarea de a „ obţine realitate " a pacientului, o lume „pe dos " şi „ de-a-ndoaselea ",
un istoric al bolii" ori de a convinge pacientul „pe cale raţională", atunci când şi-a întors haina pe dos şi a îmbrăcat-o de-a-ndoaselea.
Erickson introducea adesea un element neaşteptat. După cum vom Apoi l-a făcut pe pacient să i se alăture folosind aceeaşi „ limbă".
vedea în „Pacientul care s-a ridicat în picioare" şi în „Herbert", el Când amândoi s-au aflat în aceeaşi „ lume " (întoarsăpe dos şi de-
obişnuia-să-l aducă pe pacient într-un punct în care acesta era a-ndoaselea), au putut să stea de vorbă unul cu celălalt.
forţat să întreprindă ceva în mod direct şi să facă o alegere. întâmplător, faptul că pacientul „ îţi întorcea întotdeauna
In această secţiune, vom vedea exemple care demonstrează salutul" a fost un bun indiciu că era de aşteptat ca el să imite
acest lucru, precum şi alte abordări terapeutice, inclusiv folosirea comportamentul psihoterapeutului.
manipulărilor şi a reîncadrării eficiente.
Pacientul care stătea mereu în picioare
De-a-ndoaselea Am cunoscut un pacient care a stat în picioare în salonul
spitalului vreme de şase sau şapte ani. Mergea la cantină. Se întorcea
Worcester am avut un pacient care îţi întorcea întotdeauna
Ld de acolo, se culca atunci când i se spunea, se ducea la baie când avea
salutul. Dacă îl întrebai ceva, te privea cu seninătate. Era blând, nevoie. Dar îşi petrecea cea mai mare parte a timpului stând în
docil, foarte liniştit. Se ducea în sala de mese, mergea la culcare, picioare.
era ordonat, nu avea nimic de comentat. Spunea „Bună" sau „La Puteai să-i vorbeşti ceasuri întregi, nu avea nicio reacţie, într-o
revedere". zi, m-am asigurat că o să primesc o reacţie din partea lui. M-am
Am obosit tot încercând să-l chestionez. Voiam să-i aflu apropiat de el cu un lustruitor de podele. Un lustruitor de podele e
istoricul. Era limpede că trăieşte într-o lume desprinsă de realitate. făcut dintr-o bară de lemn, lungă de aproximativ un metru, care are
Mi-a trebuit ceva timp până mi-am dat seama cum pot să pătrund în ataşat de ea un mâner lung.
lumea lui. Bara este învelită într-o cârpă veche şi, mişcând-o înainte şi
Intr-o zi, m-am dus la el şi i-am spus: înapoi, lustruieşti podeaua.
186 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Să observăm: să remarcăm diferentele
108
l-am dus un astfel de lustruitor de podele şi i-am pus degetele pe — Eu sunt lisus Hristos.
mâner. El continua să stea în picioare. în fiecare zi, îi spuneam: Cum te prindeau, cum începeau să-ţi explice:
— Mişcă lustruitorul de podele. — Eu sunt adevăratul lisus Hristos.
Aşa că a început să-l mişte câte doi centimetri, înainte şi înapoi. Prin urmare, i-am aşezat pe John şi pe Alberto pe o bancă, şi le-
în fiecare zi, creşteam distanţa pe care trebuia să împingă am zis:
lustruitorul, până când l-am făcut să parcurgă tot salonul, ore — Staţi acolo. Fiecare dintre voi îmi spune că este lisus Hristos.
întregi. Şi a început sa vorbească. A început să mă acuze că îl Bun, John, vreau să-i explici lui Alberto că tu, nu el, eşti lisus
maltratez, fiindcă îl pun să lustruiască podeaua cât e ziua de lungă. Hristos. Alberto, spune-i lui John că tu eşti adevăratul lisus Hristos,
I-am spus: nu el; tu eşti.
— Dacă vrei să faci altceva, n-am nimic împotrivă. Şi i-am ţinut pe acea bancă, explicându-şi zile întregi că fiecare
Atunci s-a apucat să facă paturile. Şi a început să vorbească, să- era adevăratul lisus Hristos. După vreo lună, John mi-a spus:
şi spună istoricul bolii, să-şi exprime maniile. în scurt timp, am — Eu sunt lisus Hristos, dar nebunul de Alberto zice că el este
putut să-i permit să iasă în curte. lisus Hristos.
Se plimba prin curtea spitalului. Un an mai târziu, a fost în stare — Ştii, John, tu spui acelaşi lucru pe care îl spune şi el, i-am zis
să se întoarcă acasă şi să muncească, iar la spital mai venea din eu. Iar el spune acelaşi lucru pe care îl spui tu. Ei bine, eu cred că
când în când, şi rămânea o săptămână, două săptămâni, trei unul dintre voi e nebun, fiindcă există un singur lisus Hristos.
săptămâni, o lună. John s-a gândit la asta vreme de o săptămână. Apoi a venit şi mi-
Suferea în continuare de psihoză, dar s-a putut acomoda la a zis:
lumea exterioară. — Eu spun acelaşi lucru ca nebunul ăla. El e nebun, şi eu spun
Erickson ilustrează aici principiul de a iniţia o schimbare mică ce spune el. înseamnă că şi eu sunt nebun; iar eu nu vreau să fiu
şi de a extinde treptat respectiva schimbare. Am văzut asta in multe nebun.
situaţii, în special în maniera sa de a trata pacienţii cu fobii. — Păi, eu nu cred că tu eşti lisus Hristos. Şi tu nu vrei să fii
Totodată, el demonstrează că îndrumă un pacient până când acesta nebun. O sâ te trimit să lucrezi la biblioteca spitalului, i-am spus.
e capabil să se descurce singur. L-am auzit pe Erickson când îi A lucrat acolo câteva zile, după care a venit la mine şi mi-a
spunea unui pacient: „Până o să faci tu, fac eu. " In acest caz, zis:
pacientul a fost îndrumat până când a sfârşit prin a rupe tăcerea şi — E ceva în neregulă, rău de tot: fiecare carte are pe fiecare
a început să se plângă că e maltratat. Când a fost capabil să „facă pagină numele meu.
singur", adică să vorbească, Erickson i-a oferit „o alternativă". A deschis o carte, şi mi-a arătat JOHN THORNTON; găsise
Capacitatea de a face alegeri a fost primul indiciu real că numele lui pe fiecare pagină.
pacientul se însănătoşea. I-am spus că avea dreptate, apoi i-am arătat cum apărea pe
fiecare pagină MILTON ERICKSON. L-am rugat sâ mă ajute să
găsim numele dr. Hugh Carmichael, Jum Glitton, Dave Shakow. De
Doi Hsus Hristos
fapt, pe pagina respectivă am găsit orice nume care i-a venit în
Aveam în secţie doi indivizi care se credeau lisus Hristos. Toată minte.
ziua şi-o petreceau explicând:
186 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Să observăm: să remarcăm diferentele
109
— Literele astea nu aparţin unui nume; aparţin acelui cuvăntl a
exclamat John. Rhode Island unde, pentru cel puţin patru luni, a cântărit patruzeci
— Aşa este, am acceptat eu. de kilograme. Era hrănit prin tub cu 4 000 de calorii pe zi, dar nu lua
John a continuat să lucreze la bibliotecă. Peste şase luni, s-a în greutate.
externat şi a plecat acasă, eliberat de identificările lui psi-hotice. Bineînţeles, l-am preluat eu pe Herbert ca pacient, ceilalţi doctori
se saturaseră să-l tot hrănească prin tub. Eu eram un medic nou,
Erickson nu se bazează pe metode obişnuite de „ convingere ", tânăr, aşa că îmi pasau mie lucrurile neplăcute. Prima dată când l-am
ci — în ambele exemple — îl plasează pe John în situaţii în care să hrănit pe Herbert prin tub, i-am redus hrana la 2 500 de calorii. M-
descopere singur că ideile lui sunt maniacale. Erickson se bazează am gândit că era destul pentru cineva de patruzeci de kilograme.
pe tehnica „oglindirii" comportamentului pacienţilor, în primul Când l-am hrănit prin tub, Herbert mi-a zis:
exemplu, Erickson face în aşa fel încât mania să fie oglindită de — Eşti la fel de nebun cum sunt ceilalţi doctori? Ai de gând sa
către alt pacient, care, în mod convenabil, se întâmplă să sufere de faci şmecheria aia oribilă pe care au făcut-o toţi, pre-făcându-se că
aceeaşi manie. în cea de-a doua situaţie, Erickson însuşi mă hrănesc prin tub? Ştiu că îmi aduceţi hrană pentru tub; o văd.
oglindeşte comportamentul, găsind pe pagină propriul său nume.
Numai că sunteţi cu toţii scamatori, nu ştiu cum, dar o faceţi să
Această abordare bazată pe „ oglindire " este utilizată de Robert
dispară, parcă aţi fi Houdini! Şi nu mă hrăniţi niciodată cu nimic!
Lindner în povestirea sa „Canapeaua cu propulsie". Erickson mi-a
Doar îmi vârâţi tubul în nas şi spuneţi că mă hrăniţi prin tub, dar, de
spus odată că Lindner fusese studentul lui şi se consultase cu el
fapt, nu mă hrăniţi, fiindcă eu nu am stomac.
înainte să-şi publice cartea Ora de cincizeci de minute, în care
L-am ascultat pe Herbert. Depresia îl făcuse să aibă o viziune
apare şi această povestire. Povestirea vorbeşte despre un
despre viaţă posacă, acidă, sardonică. Când mi-a spus că el nu are
psihoterapeut al cărui pacient trăia în lumi iluzorii. Când
stomac, i-am zis:
terapeutul îşi asaltează pacientul cu povestiri emoţionante despre
— Eu cred.că ai stomac.
propriile sale „călătorii" şi experienţe în acele lumi, când i se
alătură pacientului în iluziile acestuia, pacientul îşi asumă rolul — Eşti un ţăcănit, ca toţi ceilalţi doctori! a izbucnit el. De ce au
psihote-rapeutului şi încearcă să-i arate că tipul de gândire în care doctori ţicniţi la casa de nebuni? Poate că ăsta e cel mai bun loc
s-au cufundat amândoi este, într-adevăr, unul iluzoriu. pentru doctorii ţicniţi, la casa de nebuni.
Şi, timp de o săptămână, de câte ori îl hrăneam prin tub, îi
spuneam lui Herbert:
Herbert
— Săptămâna viitoare, luni dimineaţă, o să-mi dovedeşti că ai
Prima dată când am fost la spitalul de stat din Rhode Island, am stomac.
lucrat în secţia pentru bărbaţi, şi era acolo un pacient pe care îl Mi-a spus:
chema Herbert şi care se afla în acel loc de aproape un an. înainte — Nu te mai faci bine. Eşti mai nebun decât toţi pacienţii de
de internare, Herbert cântărea 110 kilograme, era muncitor manual aici. Crezi că o să-ţi dovedesc că am stomac, când eu nu am niciun
şi îşi petrecea timpul jucând cărţi sau muncind. Trăia ca să fel de stomac.
muncească şi să joace cărţi. Luni dimineaţă, am pregătit hrana pentru tubul lui Herbert—
Căpătase o depresie, o depresie foarte gravă. A început să jumătate lapte, jumătate smântână, ouă crude, bicarbonat de sodiu,
slăbească şi, până Ia urmă, l-au internat la spitalul de stat din oţet şi ulei crud din ficat de cod. Ei bine, când hrăneşti pe cineva cu
186 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Să observăm: să remarcăm diferentele
110
tubul, îi împingi în stomac o coloană de aer de lungimea tubului
respectiv. De aceea torni încontinuu, ca să nu împingi în stomac continuă. Este vorba despre o cadă cu un hamac din pânză groasă. Ţi
alte coloane de aer. se unge corpul cu vaselină, te întinzi, după care cada este acoperită
L-am hrănit, dar i-am împins în stomac multe coloane de aer. cu o prelată. îţi rămâne doar capul deasupra prelatei. Stai lungit în
Am scos tubul şi am rămas acolo, în aşteptare, iar Herbert a râgâit cadă, iar apa, la temperatura corpului, curge încontinuu peste trupul
şi a zis: tău. Când se întâmplă asta, adormi! Nu poţi să faci altceva.
— Peşte stricat. A doua zi dimineaţa, l-am trezit pe Herbert şi i-am spus:
— Tu ai spus-o, Herbert, am intervenit eu. Tu ştii că ai râgâit; tu — Herbert, ţi-am spus ca o să-mi dovedeşti că poţi să dormi
ştii că a fost peşte stricat. Ai putut să râgâi numai pentru că ai culcat.
stomac, deci mi-ai dovedit că ai stomac prin faptul că ai râgâit. — îţi place să o faci pe deşteptul, mi-a întors-o Herbert. I-am zis:
Iar Herbert râgâia în continuare! — Şi puteai să dormi şi în pat.
Mi-a zis: De atunci înainte, Herbert a dormit în pat. Când i-am adus greutatea
— Te crezi deştept, nu? i-am corporală la cincizeci şi cinci de kilograme, i-am spus:
spus că da. — Herbert, m-am săturat să te tot hrănesc prin tub. Săptămâna
In plus, Herbert dormea în picioare. Nu ştiam că un om poate să viitoare o să-ţi bei hrana pentru tub.
doarmă în picioare, dar l-am verificat. Infirmierilor le era frică să-l — Nu pot şa înghit; nu ştiu cum, a replicat Herbert.
pună în pat, fiindcă Herbert se lupta cu furie; l-au lăsat să facă ce — Herbert, săptămâna viitoare, luni, o să fii primul la uşa sălii
vrea. Am coborât la ora unu, apoi la două, la trei dimineaţa, şi l-am de mese. O să loveşti în uşă, urlând la lucrătorii de acolo:
găsit pe Herbert dormind adânc, în picioare, în salon. „Deschideţi uşa!", fiindcă o să vrei un pahar cu lapte, un pahar cu
apă. Eu o să pun pe o masă apa şi laptele, iar tu o să le vrei cu
Atunci, i-am spus lui Herbert în fiecare zi, timp de o săptămână:
adevărat.
— Herbert, o să-mi dovedeşti ca poţi să dormi culcat.
— Cred că tu nu-ţi mai revii niciodată! Păcat, un tip tânăr ca tine
— Eşti de groază, m~a apostrofat Herbert. Ai atâtea manii de într-un spital de stat, cu oameni nebuni. Şi eşti aşa de tânăr. Şi aşa
nu poţi să le duci.
de nebun.
Şi săptămâna următoare, zi de zi, l-am întrebat pe Herbert dacă Timp de o săptămână, i-am spus că avea să lovească în uşa sălii
făcuse vreodată baie sau duş, Herbert a considerat întrebarea mea de mese strigând că vrea un pahar cu lapte, un pahar cu apă. Iar
de-a dreptul insultătoare. Bineînţeles că făcuse baie; şi duş făcuse. Herbert credea cu tărie că m-am scrântit la cap.
Orice om sănătos la cap face baie: Sâmbătă noaptea, Herbert s-a dus la culcare. L-am pus pe
— Ce-i cu tine, de nu ştii toate astea? infirmier să-i întindă braţele şi picioarele şi să i te lege, ca să nu se
— M-am gândit şi eu să te întreb, i-am zis. poată da jos din pat. Când îl hrănisem prin tub seara, îi pusesem
— Şi trebuie să mă întrebi în fiecare zi? foarte multă sare fină în mâncarea lichidă.
— Păi, nu se poate altfel, fiindcă tu crezi că nu poţi să dormi în timpul nopţii, lui Herbert i s-a făcut sete — foarte, foarte sete.
culcat, şi trebuie să-mi dovedeşti că poţi să dormi culcat. Când l-au dezlegat dimineaţa, s-a repezit la ţâşni-toarea de apă, dar
— Chiar că nu te mai faci bine, a constatat Herbert. apa era închisă. S-a dus glonţ la baie, să bea din vasul de toaletă, dar
Prin urmare, săptămâna următoare, într-o seară, l-am dus pe apa fusese închisă. A luat cu asalt uşa sălii de mese şi a început să
Herbert în sala de hidroterapie şi l-am pus să se întindă în cada lovească în uşă şi să urle la cei de acolo:
186 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI Să observăm: să remarcăm diferentele
111
— Deschideţi uşile! Trebuie să beau apa aia! Trebuie să beau
laptele ăia! — Herbert, mănânci mâncare solidă, ai început să iei în greutate.
Le-a băut. Herbert mi-a răspuns:
Când am venit în vizită, Herbert mi-a zis:
— Te crezi deştept.
— Mi-ai mai spus-o. Ţi-am dat dreptate atunci, şi îţi dau şi
acum, i-am spus.
Herbert bea lapte şi supă. Dar susţinea că nu putea să înghită
hrană solidă. Când a ajuns la cincizeci şi şapte de kilograme, i-am
spus:
— Săptămâna viitoare o să înghiţi mâncare solidă.
— Eşti mult mai nebun decât credeam. Eu nu pot să înghit
mâncare solidă, a protestat Herbert.
— Săptămâna viitoare o să poţi.
Ei, bine, cum l-am făcut să înghită mâncare solidă?
Ştiam că Herbert fusese copil cândva. Ştiam că şi eu fusesem.
Ştiam că toţi oamenii au fost cândva copii şi că toţi au o natură
umană. Am apelat Ia natura umană. Cu toţii ştiţi câte ceva despre
natura umană. Voi cum l-aţi face pe Herbert să înghită mâncare
solidă?
L-am aşezat pe Herbert la o masă şi i-am pus dinainte o farfurie
plină cu mâncare. De o parte şi de alta a lui Herbert era câte un
pacient deranjat la minte. Ei nu mâncau niciodată din farfuriile lor.
întotdeauna mâncau din farfuriile altora. Iar Herbert ştia că farfuria
lui era a lui. Dar nu putea să şi-o păstreze decât dacă înghiţea ce e
pe ea! Nu voia ca toţi nebunii şi nerozii ăia să mănânce mâncarea
luil Asta e natura umană.
După ce a mâncat prima masă cu hrană solidă, l-am întrebat pe
Herbert dacă îi plăcuse mâncarea.
— Nu mi-a plăcut, dar am fost nevoit s-o mănânc. Era a mea.
— Eu ţi-am spus că poţi să înghiţi hrană solidă.
— Te crezi deştept, a insistat Herbert.
— Herbert, i-am spus, te repeţi. Ţi-am dat dreptate de două ori
până acum, şi îţi dau şi de data asta.
Herbert a plecat, înjurându-mă.
Când a ajuns să cântărească şaizeci de kilograme, i-am spus.
Cum tratăm pacienţii psihotici 211
112 VOCEA MEA. TE VA ÎNSOŢI
Herbert a mâncat, fiindcă îi era foame. Fetele mele, când luăm
— Mănânc doar fiindcă sunt nevoit. Fiindcă, dacă nu mănânc,
masa în familie, ies mereu afară şi dau oase la câini. De fiecare dată,
mă pui iar să stau lângă idioţii aia doi.
ele spun:
— Aşa este.
— Când văd cum rod câinii la oase, îmi lasă gura apă. Şi vreau
— Nu am deloc poftă de mâncare. Nu-mi place ce trebuie să să rod şi eu oasele alea.
înghit. Dar sunt nevoit să înghit, ca să nu-mi fure mâncarea idioţii Bietul Herbert. îi lăsase gura apa uitându-se la doamna Walsh.
ăia. Seara, în secţie, Herbert mi-a zis:
l-am spus: — Chiar eşti deştept. I-am
— Ei bine, Herbert, în curând o să afli că ai poftă de mâncare răspuns:
şi că şi ţie ţi se face foame. Acum, în Rhode Island e ianuarie. — In sfârşit, ai descoperit şi tu! Ei bine, Herbert, o să mai fac
Afară e frig. Te pun să te îmbraci cu haine potrivite. O să te trimit ceva pentru tine. Tu obişnuiai să joci cărţi. Eşti în spital de aproape
la ferma spitalului, fără mâncare. E acolo un stejar gros de patru un an, dar nu ai jucat cărţi niciodată. Nimeni nu a putut să te
metri, şi vreau ca tu să-l dobori şi să-l faci surcele. în felul ăsta, ai convingă să joci carii. Ei, diseară o să joci cărţi.
să-ţi faci poftă de mâncare. — Eşti mai nebun ca niciodată! Nu mai există nicio speranţă
— O să subînchiriez contractul ăsta, mi-a spus Herbert. pentru tine, a răbufnit Herbert.
— Chiar şi aşa, o să stai la fermă toată ziua, fără mâncare la I-am zis:
tine. Seara, când te întorci, o să descoperi că îţi este foame. — Există speranţă pentru tine, Herbert; diseară o să joci cărţi.
— Chiar că eşti visător, mi-a aruncat Herbert. — S-o văd şi pe-asta!
După ce l-am trimis pe Herbert la fermă, m-am dus la Seara, doi infirmieri înalţi şi zdraveni l-au încadrat şi l-au
bucătăreasa-şefă şi i-am zis: „Doamnă Walsh, dumneata cântăreşti
condus la o masă cu patru jucători de cărţi, care erau foarte deranjaţi
175 de kilograme. îţi place mâncarea pe care o faci. Ei bine,
la minte. Unui juca pocher. Unul juca bridge. Unul juca pi nade.
doamnă Walsh, vreau să sari peste micul dejun şi peste masa de
împărţeau cărţile şi trăgeau, pe rând, câte o carte. Unul zicea:
prânz. Vreau să ţi se facă foame. Vreau ca pentru cină să găteşti din
— O iau pe aia de colo; am un ful. Altul
felurile preferate de două ori mai mult decât poţi mânca. Şi poţi să
zicea:
aştepţi cu nerăbdare să te ghiftu-ieşti cu toate bucatele care îţi plac.
— Tai cu un atu.
Şi să fii foarte, foarte generoasă. Fă de două ori mai multă mâncare
decât poţi să mănânci. O să-ţi spun eu unde să aşezi masa. Următorul anunţa:
Herbert s-a întors de la fermă. L-am trimis într-un colţ şi am — Cu ăsta, fac treizeci de puncte.
aranjat să se aşeze o masă în faţa lui. Ara spus să se aducă la masă Şi au jucat cărţi încontinuu, toată ziua. Herbert era forţat să stea
două scaune. De o parte a mesei era doamna Walsh. Herbert se uita colo, între cei doi infirmieri, şi să urmărească jocul de cărţi. în cele
la ea şi la masă. Doamna Walsh a adus mâncarea în castroane mari, din urmă, a spus:
pline-ochi. A început să mănânce cu o foame de lup. — Luaţi-mâ de lângă idioţii ăştia. Joc un pocher cu voi dacă mă
Herbert se uita la ea cum mănâncă şi i se făcea din ce în ce mai duceţi de aici. Nu suport să vad ce fac ăştia cu cărţile.
foame. într-un târziu, a spus: Mai târziu, în cursul scrii, am venit în secţie şi l-am văzut pe
— Puteţi să-mi daţi şi mie puţin? Herbert jucând cărţi.
— Cum să nu, s-a oferit doamna Walsh. — Ai câştigat şi de data asta, mi-a zis Herbert.
— Tu ai câştigat, am insistat eu.
Cum tratăm pacienţii psihotici 211
113 VOCEA MEA. TE VA ÎNSOŢI
recunoască faptul că avea poftă şi de viaţă, şi de mâncare. Şi,
odată ce a început să joace cărţi, nu a putut să nu admită că avea
Peste câteva luni, Herbert a fost externat din spital. Şi-a
un simţ social şi o dorinţă de a inler-acţiona cu alţi oameni.
redobândit greutatea corporală, din câte ştiu a ajuns la 90 de
kilograme, şi muncea în fiecare zi., Eu nu am făcut decât să-i Cum a forţat Erickson oamenii să reacţioneze în modurile
dorite de el? Cu Herbert, e clar că şi-a folosii cunoştinţele despre
corectez simptomele. L-am pus într-o situaţie în care el şi-a
reacţiile obişnuite ale oamenilor — spiritul de competiţie, tendinţa
corectat simptomele.
de a imita (ca atunci când i s-a făcut poftă de mâncare văzând
cum cineva înfulecă lacom). în plus, a folosit abordări „ cognitive
Erickson foloseşte modalitatea şi decorul unui spital de
", ca atunci când l-a forţat pe Herbert într-o situaţie în care să nu
psihiatrie pentru a ne comunica modalităţi de a-i determina pe
poată să nu admită, cognitiv, că trebuie să aibă stomac — ca să
oameni să dorească să facă anumite lucruri.
râgâie.
Ideea este fie să forţezi subiectul să continue o situaţie,
Sigur că Herbert a fost tratat într-un spital de psihiatrie, unde
adeseori repelându-i întocmai cuvintele, fie, ca în cazul lui
Erickson putea să exercite un control aproape absolut, asupra
Herbert, săfoloseşti legături psihologice mult mai complexe.
comportamentului său. Chiar şi aşa, Erickson ilustrează modul în
Erickson i-a demonstrat că avea concepte care nu erau corecte. I-
care a folosit legătura psihologică. în legătura psihologică, la fel
a dovedit lui Herbert că avea stomac, forţăndu-l să râgâie. I-a
ca în legătura fizică, pacientul este pus într~o situaţie care va
demonstrat că putea să doarmă culcat, nu doar în picioare,
conduce inevitabil la rezultatul dorit. In acest caz, Herbert a
vârându-l într-o cadă continuă. I-a dovedit că putea să înghită,
reacţionat, aşa cum se prevăzuse, la fiecare situaţie cu care a fost
jăcându-l să-i fie aşa de sete, încât a fost nevoit să bea lichide şi
provocat. Ca şi cum Erickson juca biliard şi anunţa scorul. în felul
să insiste ca să le primească. I-a dovedit că putea să mănânce de
acesta, pacientul nu avea cum să nu fie impresionat de capacitatea
bună voie hrană solidă punăndu-l să stea între doi pacienţi
psihoierapeutului de a-l ajuta.
deranjaţi la minte care îi furau mâncarea din farfurie — dacă
Herbert nu o mânca. I-a dovedit că avea poftă de mâncare, In acest tratament, Erickson se ocupă de fiecare simptom în parte.
aranjând ca doamna Walsh să mănânce hulpav de faţă cu el. în începe dintr-o zonă relativ periferică, şi după ce face o schimbare
sfârşit, i-a stârnii lui Herbert dorinţa să joace cărţi forţăndu-l să- în acel simptom, trece la simptome situate mai aproape de centru.
i urmărească pe nişte pacienţi deranjaţi mintal, până când Fiecare reuşită este prezisă pe baza faptului că a existat o reuşită
Herbert a promis: „Joc un pocher cu voi dacă mă duceţi de aici. precedentă.
Nu suport să văd ce fac ăştia cu cărţile. " în felul acesta,
Erickson l-a ghidat pe Herbert să descopere că el, Herbert, chiar
voia să vadă oameni care ştiu săjoace cărţi corect. Cu alte
cuvinte, Herbert a învăţat că avea o dorinţă pentru jocul de cărţi
jucat bine.
Erickson, modest, rezumă totul spunând: „Eu nu am făcut
decât să-i corectez simptomele. L-am pus într-o situaţie în care el
şi-a corectai simptomele. " De fapt, corectând simptomele, unul
câte unul, Erickson a evocat tipare de comportament, modalităţi
de gândire şi de reacţie care l-au condus pe Herbert să
Manipulare şi orientare viitoare 114
C A P I T O L U L nu i se întâmplă nimic rău, deşi pot să existe dispute referitoare la
I 2 cine este victima. Nu există însă nimic care să indice că vreuna
dintre glumele lui Erickson şi-ar avea originea în ceva ostil sau ar
Manipulare şi orientare viitoare exprima ostilitatea.
In acest capitol, povestirile sunt spuse ca modele pentru a
„institui" situaţii care să conducă la un scop planificat. In multe
cazuri, anecdotele şi povestirile comice pot fi văzute ca prototipuri
ale schemei terapeutice a lui Erickson. Atunci când practica
terapia, ca şi atunci când spunea sau înscena anecdote, Erickson
cunoştea sfârşitul. El începea cu un scop în minte — - acela de a.
schimba reacţiile pacientului de la „nesănătoase" ori
autodistructive la „mai sănătoase" ori constructive. Ca
psihoterapeut, el manipula situaţia pentru a-şi realiza scopul.
în remarcabilul discurs pe care l-a prezentat la Congresul Multe tehnici erau folosite pentru a menţine şi a consolida interesul
Internaţional despre Abordările Ericksoniene ale Hipnozei şi şi motivaţia pacientului — provocări, stimularea curiozităţii, tactici
Psihoterapiei, pe 7 decembrie 1980, Jay Haley a spus: „ Erickson diversioniste şi umorul.
se descurca foarte bine cu puterea. După cum ştim, a existat o Elementul esenţial al anecdotelor lui Erickson nu era
perioadă când oamenii credeau că e ceva în neregulă cu puterea, ostilitatea, ci surpriza. Şi în terapia practicată de el pacientul era
dar el nu împărtăşea acest punct de vedere. Nu îl deranja să o preia adeseori surprins, atât de „prescripţii", cât şi de propriile reacţii.
sau să o folosească. îmi amintesc cum a spus o dată că era pe un Şi, la fel cum ascultătorul simte o uşurare când aude poanta după
panou, iar «Acolo nu era deloc putere, aşa că mi-am însuşit construirea suspansului, pacientul era uşurat să audă o prescripţie
panoul». Cu înclinaţia sa de a prelua şi a folosi puterea, cred că e clară.
un noroc că a fost un om binevoitor. Dacă genul de influenţă pe Erickson considera că şocul şi surpriza erau utile pentru a
care o avea ar jî fost îndreptat spre scopuri distructive, ar fi fost sparge tiparele mentale rigide. Surpriza nu trebuia să fie
regretabil. Nu numai că era binevoitor, ci şi ajuta permanent administrată într-o manieră sofisticată. La prima mea vizită, în
oamenii, în cabinet sau în afara cabinetului... Nu m-am îndoit toiul conversaţiei, a vârât mâna într-un sertar şi a scos de acolo un
niciodată de moralitatea ori de bunele sale intenţii, şi nu m-am claxon mic de tricicletă. A strâns mingiuţa de trei-patru ori — ti,
gândit că ar putea să exploateze pe cineva pentru a obţine un tit, tit — şi a făcut următorul comentariu: „Surpriza ajută
avantaj personal. " întotdeauna. " Atunci mi s-a părut o copilărie, şi am crezut că nu a
Este important să luăm în calcul „bunăvoinţa" lui Erickson atunci avut niciun efect asupra mea. Acum însă, privind retrospectiv, cred
când vorbim despre cât de mult îi plăcea să facă glume. Glumele că a contribuit la atmosfera generală care mi-a permis să întru în
sunt folosite adesea pentru a exprima ostilitatea abia mascată, dar transă hipnotică şi să reacţionez la sugestiile lui. M-a ţinut în
în familia lui Erickson „ victima " se amuza la fel de mult ca dezechilibru şi a introdus un element din copilărie pe care l-a
„făptaşul". Este clar că victimei
Manipulare şi orientare viitoare 115
folosit probabil pentru a-mi evoca amintirile pe care încercam să le Erickson accentuează faptul că în orice situaţie trebuie să
rememorez. manipulezi. Paul Watzlawick spunea în The Language of Change:
„Orientarea viitoare" a fost inclusă fiindcă pare să se „Nu poţi să nu influenţezi. " Fiecare act de comunicare trebuie să
potrivească planului şi „manipulării", în sensul în care Ericskon stârnească anumite reacţii, deci o manipulare. Cel puţin să
foloseşte acest cuvânt. în prima povestire, „manipularea " este manipulezi eficient, pertinent şi constructiv. In această scurtă
folosită acolo unde altcineva ar putea folosi concepte precum povestire, Erickson dă exemple de manipulare de la naştere şi până
„autoritate", „acţiune eficientă" sau „gestionare ". O atitudine la moarte. El încheie cercul cu o altă naştere, şi ciclul continuă. El
pozitivă faţă de viitor este cel mai bun antidot împotriva depresiei îi spune fiicei sale, Roxy, care obişnuia să se joace cu cuvintele, că
sau a gândirii obsesive — acest lucru este adevărat deopotrivă în poate să manipuleze în continuare cuvintele atunci când îşi botează
ceea ce priveşte anticiparea amuzamentului în punctul culminant al fiul. El îi mai spune, şi ne spune totodată şi nouă, că nu trebuie să
unei anecdote şi perspectiva că, în timp, se vor înregistra progrese. ne pierdem spiritul ludic şi spontaneitatea copilăriei.
Erickson îi instruia pe psihoterapeuţi cum să pună în scenă
Manipularea povestiri. Spunea: „ Un lucru pe care îi învăţ pe studenţii mei este
următorul: luaţi o carte nouă a unui autor despre care ştiţi că e
Am fost acuzat că manipulez pacienţii şi iată cum răspund eu la bun. Citiţi întâi ultimul capitol. Daţi-vă cu părerea cam care ar
această acuzaţie: fiecare mamă îşi manipulează copilul — dacă vrea putea să fie conţinutul capitolului precedent. Faceţi speculaţii în
ca el să trăiască. De fiecare dată când te duci la magazin, îl toate direcţiile posibile. Multe dintre speculaţiile voastre vor fi
manipulezi pe vânzător ca să-ţi onoreze cererea. Când mergi la greşite. Citiţi acel capitol, apoi faceţi speculaţii despre capitolul
restaurant, manipulezi chelnerul. La şcoală, învăţătorul te anterior. în felul acesta, citiţi o carte de la ultimul capitol până la
manipulează ca să înveţi să citeşti şi să scrii. De fapt, viaţa însăşi primul, făcând tot timpul speculaţii. "
este o mare manipulare. Manipularea ultimă este că eşti trecut pe Erickson afirma că aşa înveţi nu doar să pui în scenă povestiri,
linie moartă. Şi asta e tot o manipulare. ci este şi o modalitate eficientă de a învăţa să faci speculaţii
Trebuie să coboare sicriul, apoi să tragă afară funiile — toate nestingherit — în toate direcţiile. „ Şi spargi tiparul rigid al
astea sunt manipulări. gândirii tale. Este extrem de util. "
Manipulezi creionul — ca să scrii, să consemnezi gânduri. Şi te Prin povestirile sale, Erickson ne sugerează că noi, în calitate de
manipulezi şi pe tine însuţi atunci când ai la tine arahide Planters, cititori, putem să ne fixăm scopurile şi apoi să concepem strategii
sau ţigări, sau bomboane Life Savers. Una dintre fiicele mele le-a pentru a le îndeplini. Povestirile care urmează, în care ne vorbeşte
botezat „bomboane mentă de Savers Life". Tot ea zice „tufluri" şi despre fiul lui, Bert, ilustrează foarte bine cât de mult îi plăceau lui
„verde pepene". Acum aşteaptă un copil şi locuieşte în Dallas. Erickson anecdotele.
I-am trimis o scrisoare în care i-am spus că o să fie simplu să
Prin elementul lor comic şi plăcerea cu care Erickson le relatează,
aleagă un nume pentru copil. Dacă e băiat, nu trebuie decât să-l
boteze „Dallas". Dacă e fată, poate să-i zică „Alice". Soţul ei susţine aceste povestiri ne prezintă o viziune despre viaţa optimistă şi
că în Dallas trebuie să ai două nume. El vrea să-i pună numele veselă.
„Billy-Rubin". Ştiţi ce e bilirubina? O secreţia a bilei! La fel de bine
ar putea să-i dea numele „Hemo Globin", hemogoblină. Despre Bert şi cacao
Manipulare şi orientare viitoare 116
Asta s-a întâmplat când Bert a»fost transferat în Camp — Locuieşte în Detroit. Mi-e grozav de dor de mama şi de
Pendleton, California, unde Betty avea nişte rude. Ne-am gândit ca cacaua ei.
n-ar strica sa ia într-o zi legătura cu unele dintre aceste rude. într-o — Cum o cheamă pe mama ta?
dimineaţă, pe la trei, Bert, îmbrăcat în uniformă, a bătut la uşa unei — Elizabeth.
casei de pe marginea drumului. Stăpânul casei a venit la uşă şi a dat — Mă refeream la numele de familie.
cu ochii de tânărul soldat, care i-a spus: — A, doamnă, dar mama mai are un nume înaintea numelui de
— îmi cer scuze, domnule. Am un mesaj pentru soţia familie.
dumneavoastră, domnule. Vă rog frumos, vreţi s-o chemaţi la uşă pe — Care e al doilea nume al mamei?
soţia dumneavoastră, domnule? — Euphemia.
— Nu poţi să-mi transmiţi mie mesajul? i-a zis omul. — Elizabeth Euphemia? Pe legea mea, dar pe tine cum te
— Mesajul, domnule, este pentru soţia dumneavoastră. Vreţi, vă cheamă?
rog mult, s-o chemaţi la uşă ca să i-1 transmit? a insistat Bert. — Erickson, verişoară Anita.
Bert a intrat în bucătărie şi i-a zis soţiei: Un an mai târziu, s-a întâmplat să-i facem o vizită verişoa-rei
— Doamnă, mergeam pe şoseaua principală, în drum spre Camp Anita în California, şi atunci ne-au povestit despre asta.
Pendleton, şi am început să mă gândesc la mama. Mi s-a făcut dor
de mama şi de cacaua pe care o face mama. Ştiu că mama s-ar Autorizaţie
bucura dacă i-aş da altcuiva reţeta ei. O să fac cacao aşa cum o face
Bert avea nouăsprezece ani şi locuia în Michigan. Noi locuiam
mama.
în Phoenix. Nc-a trimis o scrisoare în care ne spunea: „Vreau să
„Oare să chem poliţia, ambulanţa, paza de coastă?" se frământa
cumpăr un automobil, dar trebuie să semnaţi voi documentele,
stăpânul casei.
fiindcă sunt minor." I-am trimis răspuns, tot printr-o scrisoare:
Bert a preparat cacaua, vorbind despre lucruri cu caracter
„Sincer, Bert, chiar nu pot să semnez o autorizaţie prin care să-ţi iei
general. Când cacaua era aproape gata, a întrebat-o pe femeie:
maşină, fiindcă nu vreau să-mi asum o asemenea responsabilitate.
— Aveţi copii, doamnă?
Eu locuiesc în Arizona, iar tu eşti în Michigan. Michigan e un oraş
— Da, trei fete, i-a răspuns ea,
destul de mare. Cu siguranţă că ai să găseşti un om de afaceri, cu o
— Câţi ani au, doamnă? O, sunt micuţe. Cacaua e bună pentru
reputaţie bună, care să ţi-o semneze."
copiii aflaţi în creştere. Vreţi, vă rog, să le chemaţi în bucătărie ca să
bea din cacaua asta, aşa cum o face mama? Peste ceva timp, mi-â scris că intrase în biroul unui anu-
Aşa că femeia s-a dus şi le-a chemat pe cele trei fetiţe, iar Bert s- mit domn şi îi spusese: -
a maimuţărit un pic pentru ele, amestecând în cacao cu o lingură — Am doar nouăsprezece ani. Vreau să cumpăr o maşină. Tata
trecută pe la spate. Ca să-i distreze pe copii. După ce a turnat e în Arizona; nu poate să-mi semneze autorizaţia. Aş dori să mi-o
cacaua, Bert a sorbit din cană, a oftat adânc şi ie-a zis: semnaţi dumneavoastră.
— Da, dom'le, e exact cum o face mama. Mi-e tare dor de — Dumneata eşti scrântit la cap? se burzuluise omul.
mama. — Nu, domnule, i-a răspuns Bett. Puteţi să analizaţi problema.
— Unde locuieşte mama ta? O să aflaţi că sunt cât se poate de întreg la minte.
Manipulare şi orientare viitoare 117
La care tipul a replicat: manieră nonconformistă sau neobişnuită. Poliţiştii care l-au oprit
— Ai dreptate, eşti întreg. Dă hârtia încoace. Domnul respectiv pe Beri sunt uluiţi de felul în care abordase el autoritatea lor
era şeful poliţiei din Ann Arbor! supremă. Nonconfor-mismul iese în evidenţă. Printr-o abordare
Bert ştia că nu avea voie să parcheze maşina cu un centimetru în nonconformistă, putem evita de multe ori barierele convenţionale
afara drumului, ori să şofeze chiar şi cu un kilometru la oră peste instituite de societate — de pildă, formalităţile legate de obţinerea
limita de viteză. Prima dată când a condus maşina prin Detroit, un unui permis de conducere. La nivel intrapsihic, abordând şi
poliţist de la brigada rutieră i-a făcut semn să oprească, după care a încheind un gen de înţelegere cu propriile noastre „ autorităţi
venit la el şi i-a zis: interne ", putem depăşi limitările pe care ni le-am impus singuri,
— Deci dumneata eşti Beii Erickson. Ţi-am recunoscut imediat pentru a ne menţine echilibrul propriu sau structura nervoasă.
maşina şi sunt încântat să aflu cum arată Bert Erickson.
Altă dată, mergea cu maşina prin nordul statului Michigan, cu Dolores
nişte prieteni. A auzit în spate sirena poliţiei. Era un poliţist pe într-o zi de iunie, Bert ne-a scris din Michigan şi a încheiat
motocicletă care îl soma, aşa că Bert a tras pe dreapta, iar unul scrisoarea astfel: „Pun aici punct scrisorii, fiindcă trebuie să mă
dintre prieteni l-a întrebat: întâlnesc cu Dolores." Cum Bert avea întotdeauna un secret, ştiam
— Ce crezi că nu e în regulă? că nu e cazul să-l întrebăm cine e Dolores.
— Nimic, a replicat Bert. Ne scria cam o dată pe săptămână, şi în fiecare scrisoare era un
Poliţistul s-a apropiat de maşină şi i-a zis: rând în care amintea despre Dolores.
— Deci dumneata eşti Bert Erickson. Ţi-am recunoscut maşina „Am luat cina cu Dolores", sau „O să trec pe la Dolores", sau
imediat şi am vrut să văd cum arată tipul care i-a cerut şefului de „Am cumpărat nişte şosete care ştiu că or să-i placă lui Dolores". în
poliţie să-i semneze autorizaţia. acelaşi timp, purta o corespondenţa similară şi cu tatăl meu, care
locuia în Milwaukee, iar tata ştia că nu e cazul să-i pună întrebări.
Reiese cu claritate faptul că Bert ştie că persoana care poate în august, Bert ne-a scris: „S-ar cuveni să vă trimit nişte poze cu
să-şi asume responsabilitatea de a-l autoriza să conducă o maşină Dolores." l-a scris la fel şi tatălui meu. Aşa că am aşteptat. în
este aceeaşi persoană care are puterea de a-i retrage această septembrie, Bert ne scria: „Sper că bunicului şi bunicii o să le placă
autorizaţie, în cazul în care Bert nu se achita de îndatoriri, conform Dolores. Vouă sunt sigur că o să vă placă,
şi ştiu cum să fac pentru ca bunicul şi bunica s-o cunoască pe
angajamentidui. în mod evident, el îşi declară convingerea că nu va
Dolores. Mă duc la ei la cină de Ziua Recunoştinţei."
încălca legile şi are tupeul de a-l aborda pe şeful poliţiei pentru a-i
Ei bine, Bert avea un talent extraordinar: putea să se uite cruciş,
semna autorizaţia.
să-şi întoarcă înăuntru degetele de la picioare, lăsând impresia că
Mesajul din această povestire ar putea fi acela că nu trebuie să
braţele abia i se ţin de corp, şi să afişeze un rânjet nătâng, care te
ne temem de autorităţi. Dimpotrivă, putem să angajăm ori să
scotea din minţi. îţi venea să-i dai palme. Şi-a făcut apariţia în
folosim autorităţile pentru a ne îndeplini scopurile. Autoritatea este
Milwaukee la ora unu dimineaţa, de Ziua Recunoştinţei, pe o vreme
văzută ca reacţionând la o abordare eficientă. Un alt mesaj este foarte rece. A intrat în casă şi tata l-a întrebat:
acela că oamenii vor răspunde pozitiv dacă sunt abordaţi într-o — Unde-i Dolores?
* She isn 'î dressed = Nu e îmbrăcată, dar şi Nu e umplută. Curcanul umplut face parte
Bert arăta mai nătâng ca niciodată.
din meniul tradiţional de Ziua Recunoştinţei (n. tr.).
Manipulare şi orientare viitoare 118
— Am avut probleme s-o urc în avion. Nu e îmbrăcată*. E grăbim lucrurile. Prin urmare, după ce am aşteptat o vreme, am
afară! întrebat-o:
— De cc-i afară? — Care a fost manevra?
— Nu e îmbrăcată. — Margie era prea timidă ca să mă prezinte lui Jeff, aşa că la
— îi aduc un halat de baie, s-a oferit mama. Iar tata i-a zis: următorul meci de baschet m-am dus la el şi i-am zis: „Pun pariu că
— Du-te şi adu fata înăuntru. nu ştii cine sunt", iar el m-a măsurat cu privirea şi mi-a răspuns:
Bert s-a întors cu o cutie imensă în braţe, care se vedea că e „Ai dreptate. Nu ştiu." „Sunt una dintre fetele din familia Erickson
grea. — care?" l-am chestionat eu.
— Numai aşa am putut s-o urc în avion. Nu e îmbrăcată cum S-a uitat bine ia ea şi i-a zis:
trebuie. — Kristi.
— Băiete, deschide odată cutia aia! — Ai ghicit. Mă bucur să te revăd, după atâţia ani, i-a spus
A deschis, şi atunci au văzut-o pe Dolores — un curcan şi o Kristi, apoi a adăugat: Mă duc s-o caut pe Margie, şi a luat-o din
gâscă — şi împreună erau Dolores! într-adevăr, bunicului şi bunicii loc — vechiul truc de a-ţi lăsa publicul să vrea să ştie mai mult.
le-a plăcut Dolores. Ţineţi cont că asta dura din iunie! A plecat înainte ca el să apuce s-o întrebe. Ar fi vrut să ştie mai
Să nu aveţi niciodată încredere în cei din familia Erickson. multe, numai că ea nu mai era acolo.
A doua oară când l-a văzut, Jeff era într-un grup mai mare,
Cum l-a făcut pe Jeff s-o sune vorbea cu un alt băiat. Kristi s-a apropiat de ei cât să audă despre ce
vorbeau, după care a dispărut, iar când Jeff a plecat, ea s-a dus la
Fiica mea, Kristi, s-a dus la un meci de baschet la North High pe
băiatul respectiv şi a pornit o conversaţie pe acelaşi subiect. Nu au
când avea cincisprezece ani. Era elevă la West High şi s-a dus la
făcut cunoştinţă. Pur şi simplu au discutat despre problema în
North High cu o prietenă, Margie, pe care o cunoştea de la
cauză, nu contează care.
grădiniţă. Când s-a întors acasă, mi-a zis:
La al treilea meci de baschet, Kristi l-a căutat pe elevul acela şi
— Ghici pe cine am văzut în seara asta ia meci? îl mai ţii minte
a ascultat conversaţia; la un moment dat, a apărut Jeff, iar băiatul i-
pe puştiul de la noi de pe stradă care s-a mutat în altă localitate, şi
a zis:
ne tot întrebam ce-o mai fi cu el? E în ultimul an la North High. A
— Salut, Jeff, ea e — o, vai, dar nu am făcut cunoştinţă.
primit trei distincţii la atletism şi are note bune. Singura problemă c
— Bănuiesc că va trebui sa ne faci tu cunoştinţă, i-a zis Kristi
că vreau să-l fac să-mi dea întâlnire, dar să creadă că a fost ideea
lui. lui Jeff.
Imediat după aceea, fiica mea mi-a spus:
îmi aminteam foarte bine de puştiul cu pricina. După alte trei
— Jeff mă sună mâine, să-mi dea întâlnire.
meciuri de baschet, Kristi a intrat în cameră şi mi-a zis:
— Jeff nu ştie, dar o să mă sune mâine după-masâ, să-mi dea
Kristi procedează în mod inteligent, oferindu-i lui Jeff exact
întâlnire.
atâtea informaţii şi luând legătura cu e/ atât cât să-i trezească
Am stat cu urechea aţintită la telefon, şi eu, şi ea. Sâmbătă după- interesul, dar nu şi să i-l satisfacă. II lasă să tânjească după mai
amiază a sunat telefonul, şi Jeff i-a dat întâlnire. Am aşteptat mult. îl pune să o prezinte unui prieten deal lui, cineva pe care Jeff
răbdător să aflu cum reuşise Kristi performanţa. Nu trebuie să îl respectaşi care se arată interesat de Kristi. Jeff este dus cu
Manipulare şi orientare viitoare 119
gândul în trecut şi determinat să-şi amintească asocieri plăcute Bietul puşti. Ea a făcut repede doi paşi spre el şi i-a spus,
despre ea, pe când erau amândoi copii şi, totodată, să o vadă într-o dezvelindu-şi dinţii:
lumină diferită — adică o fată care este egalul lui şi pe care un alt — Dumnezeu mi-e martor, te-aş ucide!
băiat o găseşte atrăgătoare. Asta îl face să fie gelos şi îi trezeşte Puştiul îi pusese o întrebare simplă, şi ea îi dăduse un răspuns la
instinctele de competiţie. Acestea fiind zise, Kristi este convinsă că fel de simplu: „Dumnezeu mi-e martor, te-aş ucide, aşa că şterge-o
o va suna cât de curând. mai repede pe banca de colo!"
De ce include Erickson propoziţii de genul: „ Pur şi simplu au Era prima oară când băiatul auzea o pisicuţă aşa de mică
discutat despre problema în cauză"? Aşa ceva nu are ce să caute în mârâind aşa de taie. în timp ce se aşeza pe bancă, avea întipărită pe
conversaţia dintre doi adolescenţi. Să lase el oare loc pentru ca chip o expresie de uimire. îl pusese la punct, şi ei ştia foarte bine că
pacientul sau cititorul să-şi aducă în povestire propria de atunci încolo n-o să îndrăznească să mai lase vreun alt puşti să o
„problemă"? necăjească. Din ziua aceea, a fost protectorul ei. Un lucru foarte
frumos. Frumoasă era şi Betty Alice. Imprevizibilul te ajută
întotdeauna. Niciodată nu faci ceva care este previzibil.
Ce-aiface dacă te-aş lua la palme?
Fiica mea, Betty Alice, semna un contract la şcoală, şi toţi Acest dicton este ilustrat şi de următoarele două povestiri.
membrii consiliului profesoral îşi ţineau respiraţia. Când a terminat
de semnat, au răsuflat uşuraţi. Betty Alice se întreba ce-o fi vrut să Câinele Dachshund şi ciobănescul german
însemne asta. Ştia că n-o să dureze mult. până află. Şi chiar a aflat
foarte repede. Clasa la care preda era compusă din delincvenţi de Una dintre studentele mele, care avea sub 1,50 m înălţime, m-a
cincisprezece ani, care aşteptau să facă şaisprezece ani ca s-o întrebat dacă procedase corect. într-o seară, îşi scosese la plimbare
termine cu şcoala, şi toţi aveau nenumărate arestări la activ. Erau cu căţelul, un Dachshund. De pe alee, venea în fugă spre ei un
adevărat delincvenţi. Unul dintre ei fusese arestat de cel puţin ciobănesc german, lătrând furios, hotărât să-i mănânce de vii. A luat
treizeci de ori şi bătuse de două ori un poliţist. Avea 1,89 m înălţime repede căţelul în braţe şi s-a repezit spre ciobănescul german,
şi cântărea 100 kg. în semestrul trecut, se dusese la profesoară şi o ţipând la el. Câinele a făcut stânga-mpre-jur şi a fugit acasă, cu
întrebase: coada între picioare. Când faci un lucru imprevizibil, gândirea
— Domnişoară Johnson, ce-ai face dacă te-aş lua la palme? celuilalt se reordonează în multe privinţe.
Se pare că profesoara nu îi dăduse răspunsul corect, pentru că o »

plesnise aşa de tare, de o aruncase în colţul opus al clasei, şi o Faceti-i să deraieze


băgase în spital. Betty Alice îşi spunea: „Mă întreb când o să se ia
Ieri am primit o scrisoare de la un fost student. îmi scria: „Am
de mine bietul puşti. Eu am 1,57 m şi 46 kg."
avut în cabinet un pacient dc-a dreptul paranoic. Nu voia să
N-a avut prea mult de aşteptat.
vorbească decât despre ideile lui. Am încercat să-i captez atenţia,
Se plimba cu bicicleta prin parc, când a dat cu ochii de el.
dar nu am reuşit. Atunci mi-am adus aminte de imprevizibil, şi i-am
— Am văzut un uriaş cu un rânjet obraznic, aşa că mi-am luat o
privire mirată şi am căscat ochii mei mari şi albaştri. S-a oprit în spus: «Nu, nici mic nu îmi place mâncarea de ficat.» Pacientul s-a
faţa mea şi m-a întrebat: oprit, a scuturat din cap şi mi-a zis: «In general, mie îmi place
— Ce-ai face dacă te-aş lua la palme? carnea de pui.» Din momentul acela, pacientul a început să
vorbească despre problemele lui reale."
Manipulare şi orientare viitoare 120
Imprevizibiul poate să deraieze un „tren" al gândirii, o linie de Nouă, familiei Erickson, ne place să facem farse inofensive.
comportament, aşa că c bine să-l luăm în calcul. Lumea îşi aminteşte multă vreme de ele, întotdeauna cu plăcere.
Ştiu că pe vremea când eram la colegiu, şi apoi la facultatea de La un bal al studenţilor din Ann Harbor, fiul meu, Lance, a
medicină, sau ca intern la spital, de câte ori un profesor voia să mă văzut o fată care i s-a părut atrăgătoare, aşa că a abordat-o şi i-a
certe, eu veneam cu o întrebare sau o afirmaţie stupidă şi irclevantă cerut o întâlnire. Fata i-a spus ferm şi cu blândeţe:
— şi îl făceam să deraieze. Pe timp de vară, un profesor începea — Răspunsul e nu; am o relaţie stabilă.
aşa: — O, nu mă deranjează câtuşi de puţin, a insistat Lance.
— Erickson, nu-mi place deloc... — Răspunsul e nu.
— Nici mie nu-mi place zăpada, îl întrerupeam eu.
O lună mai târziu, a văzut din nou fata, s-a dus glonţ la ea în
— Despre ce vorbeşti? făcea el.
timpul unui bal, şi i-a cerut o întâlnire. Fata i-a spus:
— Despre zăpadă. — Mai m-ai întrebat o dată. Atunci ţi-am răspuns nu, şi acum
— Care zăpadă? îţi răspund tot nu.
— Despre un miracol extraordinar — că nu există doi fulgi de La care Lance a replicat:
zăpadă identici. — înseamnă că trebuie să discutăm problema luând masa Ia
Cred că terapeuţii ar trebui să aibă întotdeauna la îndemână restaurantul Oscar.
câteva remarci lipsite de importanţă. Iar când pacienţii se aşază şi Fata i-a aruncat o privire în care se citea că îl crede sărit de pe
încep să turuie despre tot felul de lucruri lipsite de importanţă, să-i fix.
scoatem de pe ruta aceea. Să-i facem să deraieze cu o remarcă Dar Lance a studiat problema. într-o sâmbătă după-amiază, el şi
irelevantă. De pildă: „Ştiu la ce te gândeşti. Şi mie îmi plac prietenul lui au intrat în sala de primire de la internatul şcolii
trenurile." sanitare unde fata asta stătea de vorbă cu prietenul ei. Lance s-a dus
la fată şi i-a zis:
Erickson s-a asigurat întotdeauna că el, şi nu pacientul, — Cookie, el e Dean, cel mai bun prieten al meu.
controlează şedinţele terapeutice. Karen Homey spunea cândva: -— Dean, ea e verişoara mea Cookie. Doar că nu suntem chiar
„Pacienţii fac terapie nu ca să-şi vindece nevrozele, ci ca să le verişori. Eu sunt verişorul ei vitreg, nelegitim. Oricum, în afara
perfecţioneze. " Dacă pacienţii ar fi lăsaţi să decidă ce se întâmplă
familiei nu prea spunem chestia asta.
în cursul unei şedinţe terapeutice, aproape toţi ar face în mod
După care a întrebat-o:
inconştient tot ce le stă în putinţă pentru a împiedica o schimbare
— Cum se simte unchiul George, ce-i mai face piciorul rupt?
terapeutică reală. în consecinţă, când pacientul se află pe o rută
Fata ştia că avea un unchi George, undeva în nordul statului
inutilă, este important ca psiho terapeutul să-l facă să deraieze şi
Michigan, care, într-adevăr, îşi rupsese piciorul.
să-l conducă pe o altă rută, mai profitabilă.
— Câte kilograme de căpşuni a pus la conservat mătuşa Nellie
astă-vară? a continuat Lance.
Lance şi Cookie Iar fata ştia că avea o mătuşă Nellie care făcuse o pasiune
pentru conservele de căpşuni. După care Lance a întrebat-o:
Manipulare şi orientare viitoare 121
— Cum se descurcă Vicky cu algebra la liceu? Iar Cookie ştia Lance s-a întors către domnul Cook şi i-a zis, mai multă în
cât de greu îi era lui Vicky la liceu. Apoi, din întâmplare, Lance şoaptă:
l-a observat pe prietenul fetei, — Ştiţi, de multă vreme n-am mai mâncat mâncare gătită în
care rămăsese cu gura căscată şi cu ochii ieşiţi din orbite. casă. Sunt sigur că soţia n-o să sc supere dacă mai pune o farfurie.
Nu sunt pretenţios la mâncare.
— O cunoşti pe Cookie? Eu sunt Lance. Sunt vărul lui Cookie,
Cât a durat cina, Lance a discutat despre tot şi despre toate. La
dar nu vărul ei adevărat. Sunt vărul ei vitreg, nelegitim. Nu spunem
fiecare fel de mâncare, a complimentat-o pe doamna Cook, care se
chestia asta în afara familiei, i-a zis Lance. uita urât la domnul Cook. La sfârşitul cinei, Lance le-a mulţumit,
După care s-a întors spre Dean şi i-a zis: apoi le-a zis:
— Dean, de ce nu-1 scoţi la cină? — Mai am o singură poliţă de asigurare, şi sunt sigur că pe asta
Iar Dean s-a dus la băiat şi l-a luat pe după umeri. în timpul ăsta, o să vreţi s-o cumpăraţi. Este o poliţă de asigurare împotriva unui
Lance s-a întors spre Cookie. ginere nedorit!
— Trebuie să facem schimb de noutăţi despre familia noastră, i-
a zis el. Lance şi Cookie şi-au amintit amândoi de acest incident atunci
în toţi anii de când o cunoaştem pe Cookie, nu a ridicat vocea când i-am întrebat despre el, în 1980. Lance şi-a adus aminte că
niciodată; e calmă, blândă şi hotărâtă. Şi Cookie i-a spus: după ce el şi-a spus poanta de final, domnul Cook s-a întors către
Cookie şi i-a zis: „Ei, poftim! Şi tu nu ne-ai spus nimic, ticăloasă
— Am să-ţi spun o groază de lucruri.
mică! "
Fără să observe că intraseră deja în restaurant.
Aşa cum Lance a fost convins că va reuşi să obţină o întâlnire
Când s-au logodit, Cookie a vrut o poză de-a lui, şi Lance i-a
de la Cookie, şi Erickson era absolut convins că pacienţii lui vor
adus una. Poza i-o făcusem chiar eu, când era mic, şi era în pielea
goală. face ce le cere. Şi avea încredere în faptul că terapia lui va avea
succes. încrederea lui nu se baza pe o dorinţă deşartă, ci pe ani de
—Cookie, cred că s-ar cuveni să-ţi cunosc părinţii, i-a zis el.
La care Cookie: experienţă, pe observare atentă şi pe o pregătire minuţioasă.
—O, o, o, o. Bănuiesc că aşa ar trebui. Anamnezele care urmează demonstrează câteva dintre
într-o zi, pe la patru după-amiaza, un tânăr bine îmbrăcat şi cu o rezultatele acestei planificări, o planificare cel puţin la fel de
servietă în mână a intrat în curtea din spate a familiei Cook şi a serioasă ca aceea a uneia dintre farsele lui.
spus:
— Domnule Cook, vreau sâ discut cu dumneavoastră despre Noi, schilozii
nişte asigurări.
Lance are talentul ăsta, de a trăncăni. Poate să discute despre După trei săptămâni de cursuri, studenţii mei ştiau că îmi place
asigurarea împotriva fulgerului, asigurare împotriva uraganelor, să mă ţin de farse. Aşa că le-am zis:
asigurare de viaţă, asigurare împotriva accidentelor, asigurarea — Luni dimineaţă, Jerry, te duci la etajul patru şi ţii deschise
maşinii. La cinci fără un sfert, doamna Cook a ieşit pe veranda din uşile de la lift. Tommy, tu stai pe casa scării şi te uiţi în jos, spre
spate şi i-a strigat soţului: parter. Când mă vezi că urc treptele, anunţă-! pe Jerry să dea
— Cina. drumul uşilor de la lift, iar tu, Sam, o să fii la parter şi atunci apeşi
Manipulare şi orientare viitoare 122
pe butonul liftului. între timp, împrăştiaţi zvonul că luni dimineaţă Sam s-a conformat. Niciun zgomot care să demonstreze că liftul
doctorul Erickson o să facă o farsă studenţilor lui. ar fi coborât. într-un târziu, la opt fără cinci, m-am întors către
Au împrăştiat zvonul cum nu se poate mai bine. Când a venit studentul cu picior artificial şi i-am spus:
ziua de luni, erau cu toţii prezenţi, inclusiv un băiat cu proteză. în — Hai să urcăm noi, schilozii, şontâc-şontâc, şi să dăm drumul
anul întâi, studentul cu pricina fusese foarte sociabil, deschis, liftului pentru cei valizi.
prietenos cu toată lumea. în anul doi, toată lumea îl plăcea, şi el „Noi, schilozii" am început să urcăm pe scări, aşa cum puteam.
plăcea pe toată lumea; socializa tot timpul. Tom i-a făcut semn lui Jerry; Sam a apăsat pe buton. Studenţii
Era un student bun, respectat, plăcut de toată lumea. în anul doi, valizi aşteptau liftul. Noi, schilozii, urcam pe scări, şontâc-şontâc.
şi-a pierdut un picior într-un accident de maşină, de care nu el se O1 oră mai târziu, studentul socializa din nou — cu o identitate
făcuse vinovat. După ce i-au montat un picior artificial, a devenit nouă. Aparţinea grupului profesoral: „Noi, schilozii". Eu eram
profesor; aveam un picior infirm; băiatul s-a identificat cu mine; eu
retras, hipersensibil. Decanul m-a avertizat că băiatul respectiv e
m-am identificat cu el. Astfel, cu un nou statut, şi-a redobândit felul
retras şi hipersensibil, dar continuă să fie un student bun, mi-a spus
extrovertit de a fi. După o oră, socializa ca altădată.
că nu mai era prietenos ca înainte, că nu răspundea la salut, că nu
saluta pe nimeni, doar îşi ţinea nasul în cărţi şi îşi vedea de treaba
De multe ori, doar schimbând un cadru de referinţă, se poate
lui.
obţine un rezultat. Planificarea elaborată, în care se folosesc
I-am spus decanului să-mi lase câteva săptămâni până se complici, este similară pregătirilor pe care le face un magician
obişnuieşte clasa cu mine, după aia o să ma ocup de băiatul ăsta. în înainte de spectacol. Este similară pregătirilor premergătoare unei
lunea despre care vorbesc, când Jerry trebuia să ţină deschise uşile farse.
liftului şi Tommy să stea în capul scărilor, la şapte treizeci, i-am
găsit pe toţi studenţii aşteptându-mă la parter. Am sporovăit un pic
despre vreme şi alte nimicuri, despre ce se întâmpla în Detroit, apoi O foaie de hârtie pe care nu scria nimic .
am zis: Terapia semnificativă se poate face adesea foarte, foarte simplu,
— Ai păţit ceva la degetul mare, Sam? N-ai putere în el? Apasă chiar dacă sarcina terapeutică parc să fie uriaşă. într-un an, la
butonul liftului. facultatea de medicină a fost ales un decan nou. M-a chemat la el în
— L-am apăsat, mi-a răspuns Sam. birou şi mi-a zis:
— Poate că nu ai destulă putere în degetul mare şi trebuie să — Eu sunt noul decan şi am adus cu mine un protejat de-al
foloseşti amândouă degetele meu. Protejatul ăsta al meu e o adevărată nestemată, fiindcă e cel
— Am încercat şi aşa, dar omul de serviciu are atâta grijă să nu- mai strălucit student pe care l-am întâlnit vreodată. E foarte talentat
i dărâmăm găleata şi mopurile, că probabil ţine deschise uşile la patologie. înţelege patologia şi e interesat de microscopie, dar nu
liftului. suportă psihiatrii. Şi are gura mare. O să te insulte în fel şi chip. Se
Am mai vorbit puţin, apoi i-am zis lui Sam: va folosi de fiecare ocazie ca să te şicaneze.
— Apasă din nou butonul liftului. — Nu vă faceţi griji, domnule decan. Pot să-i fac faţă.
— Dacă-i aşa, o să fii primul care a reuşit să-i facă faţă, mi-a zis
decanul.
Manipulare şi orientare viitoare 123
Aşa că în prima zi m-am prezentat în faţa studenţilor, le-am spus Indicându-i „două greşeli", el şi-a menţinut poziţia ca autoritate.
cine sunt şi că nu eram ca alţi profesori de la medicină. Alţi Iar ghidându-l pe student să caute similitudini între recenzia unei
profesori de la medicină credeau că cel mai important curs de la cărţi şi citirea lamelelor de microscopie patologică, el a aplicat
facultatea de medicină c cursul ţinut de ei. Or, eu nu eram aşa. câteva principii fundamentale de predare — stabilirea motivaţiei şi
conectarea cunoştinţelor noi la cele vechi. Prefăcându-se că foaia
Eu nu credeam o asemenea inepţie. întâmplător, eu ştiam că al
nescrisă era de fapt o recenzie de carte, Erickson ne demonstrează
meu era cursul cel mai important. Studenţii nu au avut nimic de un alt principiu, „alătură-te pacientului". Acelaşi principiu este
comentat. Apoi le-am zis: aplicat, la modul propriu, în povestirea care urmează.
— Pentru aceia dintre voi care sunt interesaţi doar în mică
măsură de psihiatrie, am întocmit o listă cu circa patruzeci de Ruth
referinţe din afara programei şcolare, pe care să le citească. Iar
pentru cei pe care psihiatria îi interesează destul de mult, am La spitalul Worcester, administratorul a făcut într-o zi
următoarea remarcă:
pregătit o listă cu circa cincizeci de referinţe pe care să le citească.
Pentru cei care sunt cu adevărat interesaţi, am o listă de circa şaizeci — Tare aş vrea să existe cineva care să găsească o modalitate de
de subiecte suplimentare. a o îmblânzi pe Ruth.
După asta, le-am cerut tuturor să scrie o recenzie pentru o M-am interesat cine era Ruth, o fetiţă de doisprezece ani, foarte
anumită expunere despre psihiatrie şi să mi-o aducă lunea drăguţă, cu un fel de a fi care te cucerea. Nu aveai cum să n-o placi.
următoare. Se purta tare frumos. Şi totuşi, când venea o infirmieră nouă, toate
Luni, studentul care ura psihiatria era, şi el, aşezat la coadă. celelalte o avertizau:
Fiecare student mi-a înmânat recenzia. Studentul respectiv mi-a — Stai departe de Ruth. O să-ţi sfâşie rochia, o să-ţi rupă mâna
întins o foaie de hârtie pe care nu scria nimic. sau piciorul!
I-am zis: Infirmierele nou-venite nu credeau asta despre Ruth, care era o
— Fără să-ţi citesc recenzia, văd că ai făcut două greşeli: nu ai scumpă, o dulceaţă de copil. Iar Ruth o implora pe infirmiera cea
trecut data şi nu ai semnat-o. Mi-o aduci din nou lunea viitoare. Şi,
nouă:
ţine minte, recenzia unei cărţi e precum citirea lamelelor de
— O, vă rog, îmi aduceţi şi mie un cornet de îngheţată şi
microscopie patologică.
Am primit una dintre cele mai competente recenzii de carte din nişte bomboane de la magazin?
toată viaţa mea. Iar decanul m-a întrebat: Infirmiera îi aducea şi, după ce lua bomboanele şi îi mulţumea
— Cum Dumnezeu ai reuşit să transformi un păgân într-un cu glas mieros, cu o singură lovitură de karate, Ruth îi rupea
creştin? infirmierei braţul sau îi sfâşia rochia, îi dădea un şut în tibie, ori
L-am luat complet prin surprindere. sărea pe piciorul ci. Un comportament standard, obişnuit pentru
Ruth. Ruth se distra. în plus, îi plăcea să dea jos tencuiala de pe
Erickson ar fi putut să considere foaia nescrisă o încercare de pereţi, şi o făcea cu regularitate.
a-l insulta, iar el a spus întotdeauna: „ Nu acceptaţi niciodată să I-am spus administratorului că aveam o idee şi l-am întrebat
fiţi insultaţi. " Fapt este că, refuzând să considere comportamentul dacă îmi dădea voie să mă ocup de cazul ei. Mi-a ascultat ideile,
studentului drept o insultă, Erickson l-a luat prin surprindere. apoi mi-a zis:
Manipulare şi orientare viitoare 124
— Cred că o să meargă, şi ştiu exact infirmiera dispusă să cu el, a rămas însărcinată. Din câte ştiu, a avut o căsnicie fericită,
vă ajute. din moment ce făcuseră doi copii. Ruth a fost o mamă bună şi un
într-o zi, am primit un telefon. cetăţean responsabil.
— Ruth a luat-o razna iar. De multe ori, un pacient poate fi scos dintr-un context
M-am dus în secţie. Ruth cojise tencuiala de pe pereţi. Eu am comportamental greşit cu ajutorul unui şoc. E valabil şi pentru
sfâşiat aşternuturile. Am ajutat-o să distrugă patul. Am ajutat-o să nevrotici, şi pentru psihotici.
spargă ferestrele. înainte să mă duc în secţie, vorbisem cu mecanicul
de întreţinere de la spital; afară era frig. Aşa că i-am sugerat: Salamalecuri
— Ruth, hai să smulgem contorul de la căldură şi să îndoim
în primul meu an ca profesor la facultatea de medicină Wayne
ţeava.
State, s-au întâmplat două lucruri importante. în clasa mea era o
M-am aşezat pe podea şi am început amândoi să tragem de el. fată care, în liceu, întârziase la toate orele. Profcsorii o chemau la
Am scos contorul de pe ţeava. cancelarie, şi de fiecare dată ca promitea că data viitoare n-o să mai
Mi-am rotit privirea prin cameră şi i-am zis: întârzie. Şi îşi cerea iertare în modul cel mai sincer. întârziase la
— Aici nu mai avem nimic de făcut. Hai să mergem în altă toate orele din liceu, dar fusese o elevă de zece pe linie. întotdeauna
cameră.
se scuza, făcea promisiuni în care lumea credea.
— Sunteţi sigur că se cuvine să faceţi asta, doctore Erickson? A întârziat la toate orele din colegiu, muştruluită de toţi
m-a chestionat Ruth. instructorii şi de toţi profesorii. De fiecare dată, îşi cerea frumos
— Sigur, e distractiv, nu?! Eu cred că este. scuze, cu sinceritate, şi de fiecare dată promitea că pe viitor o să se
în drum spre altă cameră, pe coridor, am dat de o infirmieră. poarte mai bine — dar continua să întârzie. Şi în colegiu avusese
Când ne-am apropiat de ea, am făcut un pas înainte şi i-am sfâşiat numai note de zece.
uniforma şi juponul, lăsând-o numai în chiloţi şi sutien. După care a intrat la facultatea de medicină, unde întârzia la
— Doctore Erickson, n-ar trebui să faceţi aşa ceva, m-a
apostrofat Ruth. fiecare curs, la fiecare prelegere, ia fiecare oră de laborator. Colegii
o înjurau fiindcă întârzia şi îi ţinea pe loc cu lucrările de laborator.
S-a dus fuga în cameră, a luat aşternuturile rupte şi a înfăşurat-o
Iar ea, cu veselia-i obişnuită, se scuza şi promitea că n-o să se mai
cu ele pe infirmieră.
întâmple.
După acest incident, a fost fată cuminte. I-am arătat cum era
Cineva de la facultatea de medicină, care mă cunoştea, a spus,
comportamentul ei în realitate. Desigur, infirmiera în cauză era o
aflând că urma să predau acolo:
infirmieră cu experienţă şi se distrase la fel de bine ca mine.
— Să vedeţi când dă de cursul lui Erickson! O să fie o explozie
Celelalte infirmiere erau îngrozite. întregul personal era oripilat de
colosală! O să se audă în toată lumea!
comportamentul meu. Numai administratorul şi cu mine am fost de
în prima zi, am ajuns la şapte treizeci, ora începea la opt, şi toată
acord că mă comportasem aşa cum trebuie.
clasa mă aştepta, inclusiv Anne, întârziata.
Ruth mi-a plătit poliţa: a fugit din spital, a rămas gravidă, a făcut
La ora opt eram cu toţii în sala de curs, în afară de Anne. Pe
copilul şi î-a dat spre adopţie. După care s-a întors de bună voie în
fiecare parte a sălii era un interval. Era un interval în fundul sălii, şi
spital şi a fost o pacientă bună. Peste câţiva ani, a cerut să fie
un interval pe partea vestică. Studenţii nu erau atenţi la prelegerea
externată, s-a angajat ca ospătăriţă, a cunoscut un tânăr, s-a măritat
Manipulare şi orientare viitoare 125
mea. Stăteau cu ochii la uşă. Eu îmi continuam expunerea, a aparţinut ei. Erickson a instituit o situaţie în care această
nestingherit, iar când uşa s-a deschis, foarte uşor şi fără cel mai mic schimbare sase poată produce.
zgomot, şi-a făcut apariţia Anne, cu douăzeci de minute întârziere. Atitudinea lui Erickson ilustrează credinţa lui că putea să facă
Toţi studenţii au smucit din cap şi s-au uitat la mine. M-au văzut faţă, în mod incisiv, oricărei situaţii ivite. Dacă situaţia impunea
cum le fac semn să se ridice în picioare, şi au înţeles cu toţii mesajul confruntarea, el ştia că putea să facă acest lucru. Dacă impunea
meu. blândeţe, putea să fie blând. Dacă situaţia impunea sarcasm, ştia
Am întâmpinat-o pe Anne cu salamalccuri, în timp ce ea se că poate să fie sarcastic. Mesajul subliminal pe care ni-l transmite
îndepărta de uşă, traversa spaţiul din faţa sălii, ajungea în spatele Erickson este că el avea încredere în capacitatea lui de a se
clasei, trecea în partea opusă şi se aşeza la locul ei, undeva pe descurca în orice situaţie. Suntem liberi să ne identificăm şi noi cu
coridorul din mijloc. Şi în tot timpul ăsta toată clasa se ploconise în acest sentiment şi să fim mai asertivi.
faţa ei. La sfârşitul orei, au început sâ se îmbulzească la ieşire. Anne
şi cu mine am fost ultimii care am plecat din sală. Eu vorbeam Globus hystericus
despre vremea din Detroit, sau ceva de genul ăsta, şi, mergând pe Odată, a venit la mine la cabinet o asistentă medicală. O
coridor, un om de serviciu s-a ploconit în faţa ei, fără să-i spună un cunoşteam oarecum. Era una dintre asistentele acele atotştiutoare.
cuvânt; mai mulţi studenţi care treceau pe coridor i-au făcut şi ei Fusese dată afară de la toate spitalele unde lucrase, fiindcă le
plecăciuni, tot pe tăcute; decanul a ieşit din birou şi i-a făcut o spunea doctorilor ce sa facă. Le spunea diagnosticul şi tratamentul.
plecăciune. Secretara decanului a ieşit şi s-a ploconit în faţa ei; toată A intrat la mine şi mi-a zis că suferea de globus hystericus, un
ziua, oamenii i-au făcut plecăciuni bietei Anne. nod în gât, şi că o deranja foarte tare. I-am cerut să-mi descrie ce
simţea. Şi mi-a spus cum anume o durea. După ce am ajuns la o
A doua zi, a fost prima în clasă — şi a continuat să fie prima concluzie proprie, i-am zis:
până la sfârşit. Rezistase la reproşurile decanilor, la reproşurile — Nu aveţi globus hystericus. Suferiţi de un ulcer stomacal, la
profesorilor, dar ă cedat când lumea a început să-i facă plecăciuni, capătul duodenului.
pe tăcute.
— Nu fiţi ridicol! mi-a întors-o ea.
— Nu eu sunt, dumneavoastră sunteţi, i-am spus.
Dacă ceilalţi profesori încercaseră să schimbe comportamentul
lui Anne, disciplinând-o, metoda adoptată de Erickson a fost aceea — O să vă dovedesc că nu am ulcer la stomac, a insistat
de a o felicita pentru puterea ei. Plecăciunile erau un mod de a doamna.
dovedi supunerea. Astfel, Erickson i-a arătat că îşi folosea puterea S-a dus la trei radiologi diferiţi, şi toţi au confirmat diagnosticul
în sens invers. Când a fost capabilă să înţeleagă acest lucru, a meu. Aşa că a venit din nou la mine, furioasă, şi mi-a zis:
putut să hotărască să-şi folosească puterea în mod constructiv. — Aţi avut dreptate. Am văzut radiografiile cu ochii mei, şi toţi
Alţi oameni încercaseră să o controleze prin mijloace verbale, doctorii mi-au spus acelaşi lucru. Ce mă sfătuiţi să fac?
dar ea dovedise că nu poate fi controlată verbal. Erickson a folosit — Sunteţi armeanca. Vă plac mâncărurile condimentate. Aveţi o
o abordare nonverbală, care a determinat-o să înţeleagă că îşi soră care vă sună în fiecare zi, şi cu care vorbiţi pe săturate. Aveţi o
folosea controlul într-o manieră în care îşi făcea rău singură. nepoată care vă sună în fiecare zi, şi cu care vorbiţi pe săturate.
Atunci a putut să-şi direcţioneze tendinţele de a controla oamenii pe
rute mai constructive. Ca în toate cazurile, puterea de schimbare i-
Manipulare şi orientare viitoare 126
Trăntiţi-le receptorul, şi surorii, şi nepoatei. Amândouă vă dau să continue tratamentul. în cazul asistentei, pentru el era important
dureri de stomac. Şi mâncaţi tot ce vă place. să ştie că ea îi va urma sugestia şi chiar le va trânti receptorul
Peste o lună, a făcut alte radiografii la aceiaşi trei radiologi. Nici surorii şi nepoatei.
urmă de ulcer. Iar eu nu am făcut decât să-i recomand:
— Mâncaţi tot ce vă place, trântiţi-le receptorul surorii şi Ovăzul
nepoatei. într-o vară, am desţelenit zece pogoane de teren. Tata îl arase în
Expresia preferată a doamnei era „Nu pot să înghit asta, nu pot toamnă şi îl reînsămânţase, apoi îl arase din nou în primăvară şi
să înghit aia". Aşa se ajunsese la diagnosticul de globus hystericus. semănase ovăz. Ovăzului îi mersese bine şi ne aşteptam la o
Felul în care mi-a descris durerea indica un ulcer duodenal. Dar ea recoltă. bogată. Spre sfârşitul verii, într-o joi seara, ne-am dus să
ştia că mă înşel. Trei radiologi diferiţi au convins-o că aveam vedem ce mai face ovăzul, cât mai durează până îl treierăm. Tata a
dreptate. cercetat tulpinile de ovăz şi ne-a zis:
— Băieţi, n-o să fie o recoltă neobişnuit de mare, de treizeci şi
în mod oarecum ciudat, această asistentă medicală „atot- trei de duble la un pogon. O să scoatem cel puţin o sută de duble la
ştiutoare ", care era aşa de autoritară cu doctorii, nu putea să-şi un pogon. Şi o să fie bun de recoltat lunea viitoare.
impună condiţiile în faţa propriei surori şi a propriei nepoate. Şi am plecat fericiţi, gândindu-ne cum o să avem o mie de duble
Erickson îi arată prin exemplul personal ce înseamnă să ai o de ovăz, şi ce însemna asta pentru noi, din punct de vedere
atitudine fermă. De fapt, în această povestire, el pare să apeleze la financiar. A început să bureze. A plouat joi noaptea, vineri, toată
aroganţă, întrucât îşi asumă el. postura de „ atotştiutor ". Se ziua şi toată noaptea, sâmbătă, toată ziua şi toată noaptea, duminică,
pare că a simţit că trebuia să facă asta pentru a o convinge pe toată ziua, iar luni, în zori, ploaia s-a oprit. Când, în sfârşit, am
femeie să preia controlul. Pe o altă pacientă, Linda, la al cărei reuşit să răzbim prin apă şi am ajuns la teren, totul era culcat la
tratament am fost de faţă, Erickson o trimisese să urce pe muntele pământ; nu mai rămăsese în picioare nicio tulpină de ovăz.
Squaw Peak. La început, Linda a opus rezistenţă, dar într-o zi, în Tata a zis:
mijlocul unei şedinţe de lucru la care Erickson avea invitaţi vreo — Nădăjduiesc că destul din ovăzul ăsta e suficient de copt ca
zece studenţi, a ciocănit la uşă. I-a povestit că urcase pe Squaw să încolţească. Aşa o sâ avem ceva verdeaţă pentru vite, în toamnă
Peak, aşa cum îi recomandase el. Şi, tot la recomandarea lui, venise — la anu', mai vedem noi.
acum să-i povestească. Erickson pur şi simplu a concediat-o, fără lată ce înseamnă cu adevărat să fii orientat către viitor, un lucru
nicio explicaţie. foarte important atunci când te ocupi de agricultură.
După ce a plecat, grupul de studenţi a vrut să ştie de ce îi
ceruse Erickson să urce pe Squaw Peak. Voia să o pună „ în Această temă— că şi mâine e o zi, că soarele va răsări şi mâine,
legătură cu propriile ei sentimente "? Voia ca ea să ducă la bun că, indiferent ce s-ar întâmpla, nu e sfârşitul lumii, că oricât de
sfârşit o misiune? Spre surprinderea generală, Erickson le-a doborât te-ai simţi există întotdeauna baza pentru o nouă evoluţie
răspuns: „ Ca să-mi dea ascultare. " Erickson a insistat şi un nou început — este o temă care apare cu regularitate în
întotdeauna cât de important este ca terapeutul să dirijeze povestirile didactice ale lui Erickson. Este o sursă de inspiraţie
tratamentul. Dacă nu făcea în aşa fel încât pacientul să-i dea extraordinară şi, cu siguranţă, un antidot eficient împotriva celor
ascultare cel puţin într-o zonă specifică, simţea că nu mai avea rost care au obiceiul să-şi plângă de milă.
Manipulare şi orientare viitoare 127

Despre creştere
Fiul meu, Lance, a intrat la mine în cabinet şi m-a întrebat:
— O să fiu întotdeauna subţire ca vrejul şi lung cât o prăjină?
Era foarte subţire, foarte înalt, foarte slab.
— Destinul tău ca adolescent este să fii subţire ca vrejul şi înalt
cât o prăjină, i-am zis. Dar poţi să aştepţi cu nerăbdare ziua când o
să intri în cabinet, o să-mi dai haina şi o să-mi spui: „Dispari, tată!"
Şi, într-o bună zi, a intrat în cabinet, cu un zâmbet de satisfacţie,
mi-a întins haina lui şi mi-a zis:
— Dispari, tată!
M-am îmbrăcat cu haina lui; avea mânecile prea lungi, îmi
acopereau palmele, iar umerii erau prea largi.

Eric/ison foloseşte un atribut care pare săfie negativ, şi îi


evidenţiază aspectul pozitiv. In orice lucru negativ, el poate să
găsească ceva pozitiv. Orice psihoterapeut bun face asta. Doar că
Erickson o face mai bine decât majoritatea. Erickson reîncadrează
faptul că e ca vrejul în faptul că e mai înalt decât tatăl, ştiind că
astfel va evoca un sentiment bun. Lance poate să aştepte să ajungă
mai înalt decât tatăl, să aştepte ziua în care tatăl va dispărea în
haina lui Lance.
Jeffrey Zeig mi-a evidenţiat faptul că Erickson avea întotdeauna
un scop. Spunea Zeig: „într-o zi, m-am dus la el şi, pe nepusă
masă, l-am întrebat: «Care e scopul dumitale?» Fără pic de ezitare,
Erickson mi-a răspuns: «Să văd copilaşul Roxannei [fiica lui] .»
Ştia exact ce voiam să spun. Nici măcar n-a clipit din ochi. Ştiam
că o să numească ceva din viitor." Şi Zeig continuă: „Avea această
orientare pozitivă către viitor. Nu era o obsesie, era mai degrabă ca
o lumină care atrage fluturele. Nu transformase asta într-o obsesie,
dar ea exista acolo, şi îl mâna înainte. "
Cum îi învăţăm pe alţii ce înseamnă valorile 128
C A P I T O L U L Şi-a stors creierii şi mi-a spus:
I 3 — Iau ziarul de jos. 1-1 dau Iui mami. îi spun lui mami că-mi
pare rău.
Cum îî învăţăm pe alţii — Nu eram obligată, insist eu. Şi-a
încordat mintea şi mai tare.
ce înseamnă valorile şi — Iau ziarul de jos. Eu veau iau ziarul de jos. Eu vreau spun
autodisciplina mami pare rău.
— Foarte bine, i-am zis.
Zece ani de la întâmplarea asta, cele două fete mai mici ale
mele au ţipat la mama lor. Am chemat fetele şi le-am zis:
— Staţi pe covoraş. Nu cred că e frumos să ţipaţi la mama.
Staţi acolo şi gândiţi-vă bine, să vedem dacă îmi daţi dreptate.
— Pot să stau aici şi toată noaptea, zice Kristi.
— Eu nu cred că e frumos să ţipăm ia mama, eu mă duc şi-mi
Nu suntem obligată cer iertare, zice Roxie.
într-o duminică, citeam cu toţii ziarul; Kristi s-a dus la mama ei, Eu mi-am văzut de manuscrisul la care lucram. Peste o oră, m-
i-a smuls ziarul şi l-a aruncat pe podea. Mama i-a spus: am întors să văd ce face Kristi. Chiar şi o oră e destul de obositor.
— Kristi, nu e frumos. Ia ziarul de pe jos şi dâ-1 înapoi lui M-am întors la loc şi am mai scris o oră. După care m-am întors iar
mami. Spune-i că-ţi pare râu. la ea şi i-am spus:
— Nu suntem obligată, i-o întoarce Kristi. — Parcă şi limbile de la ceas se mişcă grozav de încet. Peste o
Fiecare membru al familiei i-a dat Iui Kristi acelaşi sfat, şi a altă jumătate de oră, m-am întors şi i-am zis:
primit acelaşi răspuns. Aşa că i-am spus lui Bctty s-o ia şi s-o ducă — Cred că a fost o tâmpenie ce i-ai spui mamei. Cred că e o
în dormitor. Stăteam întins în pat, iar Betty a aşezat-o pe Kristi în tâmpenie să ţipi la mama ta.
pat, lângă mine. Kristi mi-a aruncat o privire plină de dispreţ. A — Şi eu cred la fel, mi-a răspuns Kristi, după care s-a prăbuşit
la mine în poală, suspinând.
început să se târască, vrând să se dea jos din pat, dar am prins-o de
Zece ani fără să disciplinezi un copil — de la vârsta de doi ani
gleznă.
până la doisprezece ani. Când avea cincisprezece ani, am mai
— Dă dumul! mi-a zis.
disciplinat-o o dată, asta-i tot. Doar de trei ori.
— Nu suntem obligat.
Treaba asta a durat patru ceasuri. Ea dădea din picioare şi se
în articolul„ The Identification of a. Secure Reality " („Iden-
zbătea. în scurt timp, şi-a eliberat glezna; am prins-o de cealaltă. Era
tificarea unei realităţi sigure"), publicat în Family Process,
o luptă disperată — ca o luptă pe tăcute între doi titani. După patru
Erickson scria: „Realitatea, siguranţa şi definirea graniţelor şi
ceasuri, ştia că a pierdut şi mi-a zis:
limitelor constituie consideraţii importante în dezvoltarea
— Iau ziarul de jos şi i-1 dau înapoi lui mami. Atunci a venit
înţelegerii la copii... Când eşti mic, slab şi inteligent şi trăieşti într-
lovitura de secure.
o lume nedefinită de fluctuaţii intelectuale şi emoţionale, cauţi să
— Nu eram obligată, i-am zis.
Cum îi învăţăm pe alţii ce înseamnă valorile 129
înveţi ceea ce este cu adevărat puternic, sigur şi care te fereşte, de milă, s-a îmbrăcat. M-am scuzat încă o dată fiindcă nu-i adusesem
primejdii. " ■ aminte, şi a dus gunoiul.
Erickson ar fi putut să renunţe în clipa în care Kristi „s~a Apoi s-a dezbrăcat, şi-a pus pijamaua, şi s-a urcat în pat. Eram
predat", dar a insistat până când ea a fost capabilă să spună „Eu sigur că doarme buştean. L-am trezit din nou. De data asta, m-am
vreau." Ea a schimbat atunci pe „Nu suntem obligată" cu „vreau ": scuzat şi mai tare. I-am zis că nu ştiam cum de nu văzusem gunoiul
Şi-a interiorizat activitatea dezirabilăsocialmente, în această care rămăsese în bucătărie. Să fie bun şi să ducă şi gunoiul ăla. L-a
povestire, Erickson descrie, mai succint ca nimeni altcineva, dus la tomberonul de pe alee. S-a întors, adâncit în gânduri, şi a
dezvoltarea conştientei sau a supraeului. ajuns la veranda din spate. După care s-a întors şi a fugit din nou pe
El evidenţiază totodată cât este de important ca, la o vârstă alee, unde a verificat capacul de la tomberon, ca să se asigure că îl
fragedă, să se facă „definirea graniţelor şi a limitelor". Prin pusese cum trebuie.
această disciplinare „puternică, sigură", la o vârstă fragedă, a fost Când a intrat în casă, s-a oprit în bucătărie, a verificat-o încă o
nevoie s-o mai disciplineze pe Kristi doar de două ori în dată, şi abia după aceea s-a dus în dormitor. Eu continuam să mă
cincisprezece ani. Lecţia din pruncie fusese bine învăţată. scuz. S-a dus la culcare, şi de atunci n-a mai uitat niciodată să ducă
gunoiul.
Gunoiul
Copiii au o memorie slabă, dar eu am o memorie excelentă când De fapt, Robert a ţinut aşa de bine minte această lecţie, încât
vine vorba de ei. Robert ne-a anunţat într-o zi: atunci când i-am spus că o să scriu povestirea de faţă, a oftat
— Am destui ani, sunt destul de mare şi destul de puternic ca sâ adânc, rememorând întâmplarea.
duc gunoiul în fiecare seară.
Mi-am exprimat neîncrederea. S-a apărat cu tărie, susţinând că e Heidi-Ho, cleptomană la şase ani
în stare. Un cuplu a venit la mine, disperat, şi m-a întrebat: — Ce putem
— Bine, de luni poţi să începi, i-am zis. face cu fetiţa noastră care are şase ani? Fură de Ia noi. Fură de la
A dus gunoiul luni şi marţi, dar miercuri a uitat. Joi, i-am adus prietenii noştri şi de la prietenii ei. Când sc duce la cumpărături cu
eu aminte, şi a dus gunoiul, dar a uitat de el vineri şi sâmbătă. Aşa mama ei, fură de la magazin. Am trimis-o într-o tabără de fete unde
că în sâmbăta aceea i-am dat o mulţime de jocuri active, care i-au a stat o zi, şi a venit acasă cu lucruri de la celelalte fete, lucruri care
plăcut la nebunie, dar care l-au şi obosit, în plus, ca un favor chiar aveau pe ele numele acelor fete. Minte că mama ei îi cumpără
special, l-am lăsat să stea treaz cât a vrut el. La unu noaptea, mi-a lucruri. Insistă că sunt ale ei. Poate fi vindecată o cleptomană aşa
zis: de mică? O hoaţă care fură din magazine la vârsta asta? O min-
— Cred că vreau să mă duc la culcare. cinoasă care are doar şase ani?
L-am lăsat să se culce. Prin nu ştiu ce coincidenţă, eu m-am
Le-am spus că o să mă ocup de asta. I-am scris o scrisoare
trezit la trei. L-am trezit pe Robert şi m-am scuzat cu cerul şi cu fetiţei:
pământul că uitasem să-i amintesc să ducă gunoiul în seara aceea.
Voia să fie aşa de bun, să se îmbrace şi să ducă gunoiul? De silă, de „Dragă Heidi-Ho, cu sunt zâna ta de la şase ani, care te ajută să
te faci mare. Toţi copiii au câte o zână care îi ajută să se facă mari.
Nimeni nu poate să vadă o zână care îi ajută să se facă mari. Tu nu
Cum îi învăţăm pe alţii ce înseamnă valorile 130
m-ai văzut niciodată. Poate că ai vrea să ştii cum arăt. Am ochi în învăţării. Ca şi în povestirea precedentă, cel care disciplinează nu
vârful capului, pe frunte şi sub bărbie. Ca să pot vedea tot ce face este furios, mai mult, el îşi prezintă învăţătura într-o manieră
copilul meu, pentru care eu sunt zâna care îl ajută să se facă mare. amuzantă. In toate povestirile în care vorbeşte despre disciplinare,
Ei, eu te-am urmărit şi am văzut cum, încetul cu încetul, ai Erickson este ferm, dar nu pedepseşte, chiar dacă pot să existe
învăţat tot felul de lucruri. M-arn bucurat să văd că înveţi o mulţime cititori care consideră că modul lui de abordare este unul punitiv
de lucruri. Unele lucruri sunt mai greu de învăţat decât altele. Eu am sau un război al voinţelor. In realitate, scopul lui este să-l ajute pe
şi urechi. Nu am urechi pe cap, fiindcă aşa nu aş mai vedea totul. copil să-şi dezvolte o voinţă şi o autonomie proprie.
Am urechi pe obraji, şi ele au pivoţi, aşa că pot să le rotesc în ce în cazul de faţă, al unui copil deja etichetat drept cleptoman,
direcţie vreau, ca să aud totul, în toate direcţiile. Şi am mai multe Erickson nu se ocupă de „ dinamica " cleptomaniei. El decide, în
urechi pe gât, într-o parte, plus urechile de pe picioarele din spate şi schimb, că acest copil are nevoie de un supraeu pe care să-l
de pe coadă. Iar urechea din vârful cozii este foarte mare — e tot cu interiorizeze şi, prin intermediul unei scrisori concepute astfel
pivot. (In-treabă-1 pe tati ce e un pivot.) Aşa că pot să rotesc încât să atragă un copil; el îi oferă un protector, un gardian
urechea asta în orice direcţie vreau, ca să aud tot ce spui tu, toate lăuntric.
zgomotele pe care le produci atunci când faci un lucru sau altul.
Am un picior drept şi trei picioare stângi din faţă. Două picioare Scrisori de la Iepuraşul de Paşte
stângi din faţă îmi folosesc la mers — cele dinspre exterior. Piciorul
din interior are treizeci şi două de degete. De aia scriu aşa urât, O mamă a venit la mine cu fetiţa ei de şapte ani şi mi-a zis: —
fiindcă nu-mi amintesc între care degete trebuie să ţin creionul. Fraţii ei mai mari au convins-o să nu mai creadă în Moş Crăciun —
Sigur că merg de două ori mai repede pe partea stângă decât pe dar ea continuă să creadă cu tărie în Iepuraşul de Paşte. Iar eu aş
partea dreaptă. Aşa că pot să merg în linie dreaptă. Am şapte vrea să mai creadă în Iepuraş încă un an, fiindcă la opt ani n-o să
picioare din spate — trei picioare stângi din spate şi trei picioare mai creadă, dar acum vrea să creadă în el.
drepte din spate, aşa că pot să fac ca partea dreaptă să meargă la fel I-am scris fetiţei o scrisoare ca din partea Iepuraşului, i-am
de repede ca partea stângă. Şi îmi place să merg desculţă, şi tu ştii povestit acolo cât îmi e de greu, cum fac bube la picioare de atâta
ce cald e vara în Phoenix. De aceea am pantofi în două dintre cele ţopăit, încercând să găsesc oul de Paşte care a fost fiert cel mai tare
şapte picioare din spate. Pe celelalte le ţin desculţe." din toată lumea. M-am gândit că fetiţa merita asta. I-am scris:
Am primit o invitaţie la petrecere când a împlinit şapte ani, dar „Numai că nu am calculat bine distanţa când am sărit peste un
nu aveam cum să mă duc, fiindcă eu eram zâna ei de la şase ani, cactus, şi mi-au intrat nişte ţepi, şi m-a durut. Era cât pe ce sâ mă
care o ajuta să se facă mare. Nu m-am specializat în copii de şapte muşte un şarpe cu clopoţei. Am călărit pe spatele unui măgăruş
ani, eu eram o zână de la şase ani care o ajuta să se facă mare, care sălbatic. Era un măgăruş de treabă, dar grozav de prost. M-a dus în
vedea tot ce face şi o auzea întotdeauna. Povestea asta a adus-o pe direcţia greşită, aşa că a trebuit să fac cale-ntoarsă, ţopăind întruna.
drumul cel bun. Altă dată, prostia mea m-a făcut să încalec un iepuroi, care a
început să fugă cu mine ca nebunul, m-a dus în direcţia greşită, şi
Oferind un input din care un copil poate să dezvolte o conştiinţă am fost nevoit să fac cale-ntoarsă, ţopăind întruna."
sănătoasă, se cuvine să remarcăm că Erickson evită interdicţiile, Şi am continuat: „Am hotărât să nu mai apelez la ajutorul
„trebuie să", şi regulile. El evidenţiază, ca întotdeauna, valoarea nimănui. Cred că e foarte rău să faci autostopul."
Cum îi învăţăm pe alţii ce înseamnă valorile 131
Fetiţa a dus scrisoarea de la Iepuraş Ia şcoală, la ora intitulată — Are ambele şolduri fracturate; Bazinul e fracturat. Craniul e
„Descrie obiectul", iar de Paşte a primit cel mai fiert ou din lume — fracturat, şi are comoţie. Acum facern investigaţii ca să vedem dacă
un ou de onix! există leziuni interne.
Am aşteptat până mi-au spus că nu avea leziuni interne. Apoi
Sunt oameni care mă sună şi acum şi mă roagă să o fac pe Moş am întrebat:
Crăciun la telefon pentru copiii lor, aşa cum am făcut atunci când — Care e pronosticul?
părinţii lor îmi erau pacienţi. Doctorul mi-a zis:
Vreme de şase săptămâni, în fiecare dimineaţă, trei fetiţe au sărit — Ei, bine, dacă supravieţuieşte patruzeci şi opt de ore, s-ar
din pat şi au alergat la deschizătura pentru scrisori decupată în uşă, putea să aibă şanse să trăiască.
ca să-şi ridice scrisorile de la Iepuraş. Le-am trimis zilnic relatări M-am dus acasă, i-am adunat pe toţi din familie şi le-am spus:
ale călătoriilor mele. De fiecare dată, plicurile şi hârtia erau diferite. — îl cunoaştem cu toţii pe Robert. Ştim că dacă Robert are
Şi au primit cele mai fierte ouă din lume. Şi multe dintre scrisorile ceva de făcut, chiar face. Şi face lucrurile foarte bine. Deci, în
mele de la Iepuraş au fost duse la ora intitulată „Descrie obiectul". momentul de faţă, Robert se află la spitalul Bunul Samaritean. A
dat un camion peste el, i-a fracturat ambele picioare, bazinul,
Erickson demonstrează principiul conform căruia terapeutul craniul, şi i-a zguduit creierul, prin urmare are acum ceea ce se
poate să furnizeze lucrul de care pacientul are nevoie sau care îi numeşte o comoţie. Nu recunoaşte pe nimeni. Şi nu poate să
lipseşte. în „Heidi-Ho ", copilul avea nevoie de un supraeu pe care gândească aşa cum trebuie. Iar noi trebuie să aşteptăm patruzeci şi
să-l interiorizeze. în „Scrisori de la Iepuraşul de Paşte", copilul opt de ore ca să aflăm dacă Robert va trăi. Repet, îl cunoaştem cu
avea nevoie de dovezi că Iepuraşul există. Dacă iepurii pot să scrie toţii pe Robert. Când face un lucru, îl face bine. Poţi să fii
scrisori, ei trebuie să existe! La drept vorbind, această povestire nu întotdeauna mândru de ceea ce face Robert.
Dacă vreţi să vărsaţi câteva lacrimi, nu e nimic rău în asta. Dar
îşi propune să insufle valori, totuşi acest gen de povestire, dacă o
cred că aţi dovedi lipsă de respect faţă de Robert dacă aţi plânge
auzi la o vârstă fragedă, poate să te predispună ca, mai târziu, în
mult. Dacă îl respectaţi pe Robert, cred că se cuvine să vă vedeţi
viată, să pui preţ pe fantezie şi imaginaţie. fiecare de îndatoririle zilnice. Cred că se cuvine să mâncaţi bine.
Cred că sc cuvine să vă faceţi temele^ Şi vreau să vă culcaţi la ora
Robert —face lucrurile bine obişnuită. Vă culcaţi la timp şi vă odihniţi bine la noapte. îi datoraţi
Când avea şapte ani, fiul meu, Robert, a încercat să folosească lui Robert atâta respect.
strada în acelaşi timp cu un camion, şi Robert a ieşit învins. Vreo doi dintre copii au plâns un pic, apoi au mâncat bine, au
Poliţia a venit şi m-a luat ca să identific băiatul în al cărui făcut ce aveau de făcut, după care au spălat vasele, şi-au făcut
buzunar se găsise o hârtie pe care scria „Bobby". M-am uitat la temele. S-au culcat la ora stabilită.
Robert, care fusese dus la spitalul Bunul Samaritean şi le-am zis: Peste patruzeci şi opt de ore am aflat că Robert va trăi.
— Da, e fiul meu. Le-am spus tuturor că nu trebuie să-l deranjăm pe Robert la
L-am întrebat pe medicul de la Urgenţe: spital, pentru că misiunea lui nu era deloc uşoară — trebuia să se
— Care-s pagubele? facă bine. Dacă noi ne duceam să-l vedem, el consuma multă
Mi-a spus: energie, energie de care avea nevoie ca să se facă bine. Eu nu am
ştiut, dar soţia mea se ducea în fiecare zi la spital, pe furiş, intra în
Cum îi învăţăm pe alţii ce înseamnă valorile 132
salon şi se aşeza în linişte lângă pat. Câteodată, Robert îşi schimba trebui să facem ceva ca s-o depăşim?" Cei mai mulţi dintre cititori
poziţia, se întorcea cu spatele la ea. Alteori îi spunea: vor simţi că Erickson a avut un comportament ciudat, şi neobişnuit
— Du-te acasă. de rece pentru un părinte. El însă credea în modul cel mai sincer
Uneori o mai întreba câte ceva, apoi îi zicea, să se ducă acasă. că, dacă o persoană este grav bolnavă, ea trebuie lăsată singură,
Iar ea făcea întocmai cum îi spunea el. ca să-şi facă,, treaba" de a se vindeca, şi că cei care o vizitează îi
I-am trimis lui Robert o mulţime de cadouri. De fiecare dată, i le slăbesc forţele. Evident, o oarecare exagerare există, întrucât
dădeam asistentei să i lc ducă. Noi nu i-am înmânat niciodată nimic. menţionează că doamna Erickson a stat zilnic lângă patul copilului
Mă duceam la spital, intram în sala asistentelor şi mă uitam pe („Eu nu am ştiut. "). In plus, nici el însuşi nu a putut să stea deo-
geam, ca să văd cum se simte Robert. Robert nu ştia că sunt acolo. parte, şi se ducea adesea în sala asistentelor („ ca să văd cum se
Accidentul se întâmplase pe 5 decembrie, iar Robert a venit de la simte Robert"). Cât despre copiii din familia Erickson, probabil că
spital spre sfârşitul lui martie, într-un aparat gip-sat. Brancardierul au învăţat de la o vârstă fragedă că părinţii se aşteaptă ca ei să nu
care l-a adus până în casă era cât pe ce să-l răstoarne. Robert era acorde prea mare importanţă bolii şi pierderii cuiva drag. Erau
foarte emoţionat. Când a intrat în living, Robert ne-a spus: mândri că sunt independenţi, că se descurcă singuri.
— Sunt tare bucuros că am aşa nişte părinţi. N-aţi venit nici După ce a. ascultat această povestire, un student l-a întrebat pe
măcar o dată la spital. La ceilalţi copii, săracii de ei, părinţii veneau Erickson, destul de. supărat, de ce nu-şi vizitase fiul şi de ce nu
în fiecare după-amiază şi îi făceau să plângă. Şi mai veneau o dată aplicase câteva dintre tehnicile lui hipnotice, „ca să-l ajute să se
seara, şi iar îi făceau să plângă. Duminica era ceva îngrozitor. îi facă bine mai repede ". Iată ce i-a răspuns Erickson: „ Copiii nu
uram pe părinţii ăia care nu-i lăsau pe copiii lor să se facă bine. aveau cum săt trăiască atâta vreme în preajma mea fără să fi
Cât am fost intern la spital, înregistram temperatura, ritmul învăţat câte ceva. l-am învăţat pe copii că durerea nu este
respiraţiei, pulsul, cu o oră înainte ca pacienţii să primească vizite importantă, important este. confortul psihic. De pildă, când
de la cei de acasă. La o oră după ce vizitatorii plecau, le Roxanna şi-a zdrelit genunchiul, urla de parcă voia să ştie tot
monitorizam pulsul, respiraţia şi tensiunea arterială. De fiecare dată oraşul ce a păţit ea. Mama a ieşit din casă şi s-a uitat la
când un pacient avea vizitatori, îi creştea temperatura. Ritmul genunchiul ei; şi eu am făcut la fel. Mama i-a zis: «Mami o să
respiraţiei depăşea valoarea normală, iar nivelul tensiunii arteriale pupe aici, şi aici, şi încă o dată aici, deasupra, şi toată durerea o
se ridica. Atunci am luat hotărârea ca, dacă nevasta sau copiii mei să dispară.» E un miracol cât de bine poate să anestezieze un
ajung vreodată în spital, să nu-i vizitez decât după ce mă asigur că pupic de-al mamei. "
asta nu lc afectează tensiunea arterială, pulsul, respiraţia şi In mod indirect, Erickson ne spune că, pentru nişte simple
temperatura. Pacienţii internaţi în spital trebuie să-şi folosească zgârieturi, putem să recurgem la mângâierile „materne". In situaţii
forţele pentru a se vindeca, nu ca să-şi facă rudele, care sunt bine, grave, care pun viaţa în. pericol, este mai bine să lăsăm pacientul
sănătoase, să se simtă împăcate. singur, cât mai mult posibil. Prin răspunsul său, Erickson
corectează totodată o concepţie foarte greşită referitoare la
autohipnoza. El spune că nu este necesar să parcurgi procesul tipic
Această povestire a fost istorisită pentru a răspunde la
de inducţie pentru a obţine efecte de autohipnoza. Este suficient să
următoarea întrebare: „ Credeţi că este necesar să simţim durerea
fii conştient că „durerea nu este importantă, important este
cauzată de amărăciuni şi de pierderea unei persoane dragi? N-ar confortul psihic", pentru a produce aceleaşi efecte ca şi prin
Cum îi învăţăm pe alţii ce înseamnă valorile 133
inducerea hipnozei, atunci când pacientului i se spun aceste lucruri îngrijorarea lor. Sau când „părintele " din noi — „sunetele
de către un ,, hipnotizator". Cu alte cuvinte, dacă cineva a acceptat lăuntrice" —funcţionează la un nivel al neliniştilor. Când se
o valoare sau un crez, efectul asupra reacţiilor lui va fi unul întâmplă asta, „copiii plâng". Intrapsihic, resimţim tristeţe sau ură
permanent, ca şi cum ar fi fost „ hipnotizat" să le accepte. de sine, în terminologia lui Homey, dacă toţi acei „trebuie" au un
Erickson nu ne împărtăşeşte doar ideile lui referitoare la caracter excesiv de strict. In comentariul din finalul povestirii,
vizitarea bolnavilor. Ceea ce ne spune de fapt este că părintele sau Erickson ţine să accentueze faptul că „ mama " poate obţine
cel care ajută trebuie să stea pe aproape şi să fie disponibil atunci rezultate miraculoase cu un pupic. Cu alte cuvinte, capacitatea de
când e solicitat; ajutorul se oferă doar în măsura în care receptorul a fi o mamă bună pentru noi înşine, de a ne iubi pe noi înşine,
doreşte să fie ajutat. Când Robert îi spunea lui Betty Erickson sase poate avea un efect „anesteziant", adică poate să aline durerea şi
„ducăacasă", ea se ducea. îndoiala din noi. O idee similară a fost exprimată de Antonia
Aşadar, i-am zis: Wenkart, în articolele despre „Acceptare". şi de Theodore Rubin în
— Mâine dimineaţă, duminică, la ora 8:00, vino treizeci şi doi Compassion and Self-Hate.
de kilometri până la spitalul Wayne County, intră la mine în cabinet Este valabil, desigur, şi pentru psihoterapeuţi, care nu trebuie,
să intervină dacă pacienţii se descurcă bine pe cont propriu.
şi aşteaptă-mă. Dacă întârzii câteva minute, să nu crezi că am uitat
de tine; pentru că n-o să uit. Tu stai acolo la lecţie, şi după ce se
termină lecţia, la ora patru, poţi să pleci acasă. Orele de sâmbăta făcute duminica
Ei bine, am uitat că i-am spus asta. Şi a stat în cabinetul meu Un student la medicină uita să se ducă la cursurile de sâmbătă,
toată ziua, pâna la ora patru. în fiecare sâmbătă se trezea, ieşea din casă şi juca golf, uitând de
Duminica următoare a venit din nou la cabinet, la ora 8:00, fiecare dată că şi în ziua aceea se ţineau cursuri. Asta până când a
rugându-se ca eu să nu uit şi de data asta. Dar eu am uitat. dat de cursul meu.
în a treia duminică, i-am dat o serie de pacienţi interesanţi, să le l -am explicat că săptămâna avea şapte zile, că sâmbăta era zi
facă anamneză. Aşa de mult l-au interesat, că n-a mai vrut să plece de şcoală, şi i-am spus că o să-i dau o lecţie, nu sâmbăta, ci
acasă la ora patru. A rămas până la cinci. Din ziua aceea, nu a mai duminica, într-o zi când studenţii nu aveau ore, şi că după aia o să-

G
uitat niciodată că trebuia să se ducă la facultate sâmbăta. şi aducă aminte că sâmbăta era zi de cursuri.

Dacă analizăm povestirea la nivel intrapsihic, vedem că, şi aici,


cel care decide ce este mai bine pentru el este „copilul". Intervenţia
adulţilor nu face decât să întârzie procesul de vindecare sau pe cel
00
or
de creştere. Această întârziere se manifestă în moduri cât se poate
de concrete. Povestirile lui Erickson se concentrează adesea asupra
tensiunii arteriale, a pulsului şi a respiraţiei. Această strategie face

GD
parte din inducţiile lui hipnotice indirecte. In povestirea de faţă, el
evidenţiazăfaptul că reacţiile fiziologice normale —funcţionarea
normală — sunt afectate atunci când părinţii le transmit copiilor
Cum îi învăţăm pe alţii ce înseamnă valorile 134
Aici este aplicat acelaşi principiu ca şi în povestirea „Nu copii, când or să aibă ei şaisprezece sau şaptesprezece ani şi or să
suntem obligată" — rolurile sunt inversate. Aşa cum studentul se plângă că pe părinţii lor nu-i duce mintea.
uită să meargă la cursurile de sâmbătă, şi Erickson „uită" să
vină la întâlnirile programate duminica. De ce studentul, Sintagma importantă este „o fac în stilul lor personal".
ascultător, parcurgea treizeci şi doi de kilometri ca să ajungă la Erickson aplică acest principiu deopotrivă la copii şi la pacienţi.
spital duminica la 8:00 dimineaţa, chiar şi după ce Erickson nu întotdeauna depinde de pacient să-şi aleagă soluţia proprie. Astfel,
şi-a făcut apariţia? Nu putem decât să presupunem. Poate că îi se consolidează tendinţa copilului sau a pacientului de a-şi respecta
plăcea că profesorul îl alesese pe el, şi se ocupa de el în mod propriile valori şi de a învăţa autodisciplina.
special. Poate îl atrăgea aspectul de „calvar" al „prescripţiei"
lui Erickson. Alţi pacienţi şi studenţi aveau cu siguranţă tendinţa
Palme la fund
de a îndeplini sarcinile chinuitoare pe care le primeau de la
Erickson. în orice caz, în cele din urmă, Erickson l-a intr-o zi, fiul meu, Lance, a venit de la şcoala primară şi mi-a
recompensat pe student aducăndu-i mai mulţi pacienţi zis:
interesând cărora să le facă anamneză, deci experienţa a devenit — Tati, toţi copiii de la şcoală primesc palme la fund, iar pe
una pozitivă. Prin urmare, studentul a fost capabil, poate chiar mine nu m-aţi bătut niciodată. Vreau şi eu o palmă la fund.
dornic să se ducă la cursurile de sâmbătă, anticipând noi — Nu am motive sa te bat, i-am zis.
contacte pozitive cu Erickson. — îţi dau eu un motiv, s-a oferit Lance, după care s-a dus afară
Remarcati că această disciplinare nu s-a făcut într-o şi a spart un geam.
manieră punitivă sau răzbunătoare. La un oarecare nivel, stu-
A venit înapoi şi m-a întrebat:
dentul ştia, aşa cum şi Kristi a ştiut, că Erickson nu era supărat,
— Acum poţi să mă baţi?
ci doar îl ajuta să înţeleagă ce înseamnă autodisciplina.
— Nu, lucrul pe care se cuvine să-l facem acum este să
înlocuim ochiul de geam. Cu bătaia nu rezolvăm nimic.
Jill, stilul ei personal Scârbit, a ieşit şi a spart încă un geam.
Am primit o scrisoare de la nepoţica mea, care are un an şi — Acum mă baţi? m-a întrebat.
jumătate; i-a scris-o mama ei. Jill, care are un an şi jumătate, s-a dus — Nu, o să înlocuiesc geamul, i-am spus.
pentru prima oară la bazinul de înot. Şi a ţipat când i s-a udat în total, a spart şapte geamuri. Când l-a spart pe al şaptelea,
piciorul. A ţipat şi s-a agăţat de mama când i s-a udat mâna. Şi a eram pe balconul de la apartamentul nostru. Am aliniat pe
ţinut-o într-un plâns, şi n-a mai vrut să-i dea drumul până când balustradă şapte dintre maşinuţele iui metalice. A venit şi m-a
mama a lăsat-o pe Jill să dirijeze întreaga acţiune. anunţat:
Acum îşi face planuri să meargă din nou la bazin şi îşi învaţă — Am spart al şaptelea geam. Acum mă baţi?
mama: — Nu, o să înlocuiesc geamurile, asta am să fac, i-am zis. Şi
— Lasă-mă pe mine să mă descurc în felul meu. am adăugat:
Toţi nepoţii mei abordează viaţa în mod diferit, şi sunt foarte — Uite, am aşezat pe balustradă şapte maşinuţe de-ale tale.
hotărâţi. Când vor să facă ceva, fac, dar o fac în stilul lor personal. Acum o arunc peste balustradă pe prima. Sper să se oprească, să nu
Iar mama lor poate să descrie totul, detaliat. Am păstrat scrisorile de se rostogolească, să se izbească de trotuar şi să se spargă. O, ce
la ei, pentru ca până la urmă să fie adunate într-un volum pentru păcat! Poate că a doua se opreşte.
Cum îi învăţăm pe alţii ce înseamnă valorile 135
Aşa a pierdut şapte maşinuţe. Peste vreo trei săptămâni, s-a Aş face asta în timp ce ar fi preocupat să se uite într-o carte cu
întors de la şcoală foarte fericit. L-am luat de braţ, l-am aşezat pe poze. El s-ar mira, dar mi-ar da ascultare. I-aş spune „mulţumesc",
genunchii mei şi i-am dat o palmă la fund. şi l-aş ruga să mai trântească o dată uşa. Şi el ar trânti-o din nou,
— De ce ai făcut asta? s-a mirat el. I-am fără să priceapă nimic. După care l-aş ruga iar să o trântească.
zis: — Dar vreau să citesc în carte, ar zice el.
— Se pare că mi-am amintit cum m-ai rugat să te bat la fund. — Bine, dar mai trânteşte-o o dată, aş insista eu.
Atunci nu am dat curs rugăminţii tale. Ar trânti-o, dar n-ar trece mult şi m-ar întreba de ce îl rugasem
— între timp, m-am deşteptat, mi-a zis el. să trântească uşa. I-aş aminti atunci cum trântise uşa prima dată şi
Sigur că nu l-am lovit prea tare. A fost o palmă simbolică. i-aş zice:
— După cum ai trântit uşa atunci, m-am gândit că îţi place sâ
Erickson ilustrează un principiu, pe care l-a aplicat deopotrivă trânteşti uşile.
atunci când disciplina copii şi trata pacienţi. Nu oferă ceea ce i se
— De fapt, nu-mi place să trântesc uşile, mi-ar răspunde el.
cere. Mai curând, el oferă ceea ce se cere. Şi oferă atunci când
consideră el că e momentul potrivit. Am văzut acest lucru atunci
când l-a învăţat pe Robert să-şi îndeplinească promisiunea de a fi
responsabil cu dusul gunoiului. în cazul acela, el i-a „amintit" lui
Robert în toiul nopţii, ştiind că băiatul va ţine minte felul în care i
se amintise. Ceva asemănător vom vedea şi în povestirea care
urmează, când pune o persoană să facă ceva într-un moment
nepotrivit pentru ea.

Când trânteşti uşile


Nepotul meu, Douglas, a intrat în cabinet în timp ce eu ţineam
un seminar de instruire. S-a fălit un pic cu noii lui pantofi de tenis,
după care a plecat. Peste vreo patruzeci de minute, a venit iar, şi m-
a găsit în toiul unei demonstraţii despre adâncirea transei.
— Fugi de-aici, Douglas, i-am zis.
— Nu te-am auzit, mi-a întors-o el, obraznic.
— Fugi de-aici, du-te-n casă, am repetat eu.
Douglas a ieşit, trântind uşa. Era clar că nu i-a convenit deloc.
Nu trebuia să trântească uşa. Dacă ar fi copilul meu, l-aş ruga cu
blândeţe, fără un motiv anume:
— Te rog, trânteşte uşa.
258 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
Transformarea inconştientului
învăţăm foarte repede în situaţii care ni se impun atunci
Transformarea intrapsihică ..................................................23
când nu avem chef de ele. .
Interpretarea strategiilor terapeutice ale lui Erickson . . 27
Transpunerea povestirilor didactice în terapie ....................29
Ca şi în „Palme la fund", Erickson găseşte leacul potrivit, în
această situaţie, cerându-i lui Douglas să trântească uşa când el Plăcere perversă...................................................................31
nu avea „ chef", băiatul va descoperi că, de fapt, nu-i „plăcea " CAPITOLUL 2 Povestiri
să trântească uşile. Va înţeţege că faptul că trântise uşa fusese
motivationale
unul inconştient sau doar o reacţie, nu un lucru pe care el „a
vrut" să-l facă. Pe viitor, probabil că îşi va controla mai bine Cum învăţăm să stăm în picioare ........................................42
acţiunile şi va face numai ceea ce. „ vrea " cu adevărat să facă. Băiatul moare până în zori ..................................................48
Oricum, va fi mai conştient de ceea ce face. Dilataţia................................................................................49
L-am văzut pe Erickson aplicând acest principiu în multe Disputa.................................................................................51
situaţii diferite — cu copii, cu pacienţi nevrotici, chiar şi cu
bolnavi de psihoză. Fie „ oglindea " comportamentul nedorit al CAPITOLUL 3
pacientului, fie punea pacientul să-l repete, la recomandarea lui, Să avem încredere în inconştient
ca la „prescrierea simptomului". Nu a recurs niciodată la
învăţasem multe ..................................................................53
sarcasm, nervozitate sau ostilitate. Atitudinea lui ar putea fi
Ninsoare slabă......................................................................54
descrisă cel mai bine drept una „ întrebătoare ": „ Mă întreb, ce
Narvaiu!...............................................................................54
se va întâmpla dacă îl rog pe Douglas să trântească uşa? "
Erickson a păstrat până în ultima clipă această atitudine „ de O să vorbească.....................................................................55
copil", întrebătoare, atitudinea savantului adevărat. Scâipinatul porcilor..............................................................55
Şapte asteriscuri...................................................................57
Curiozitate............................................................................ 60
Cuprins Profesorul Rodriguez...........................................................62
Răţoiul Huey, răţoiul Dewey şi răţoiul Louie . . . . . . . 65
O plimbare pe stradă.................................................! . . . . 66
Dicteul automat....................................................................68
Stări de transă în Bali...........................................................71

CAPITOLUL 4 Sugestia
indirectă
Cuvânt înainte de Lynn Hoffman.................................................7 Subiectul hipnotic înţelege ad litteram................................72
Nota editorului......................,...................................................11 Portocale...............................................................................74
Să învingem rezistenţa prin învăluire...................................76
CAPITOLUL 1 Cactuşi..................................................................................78
258 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
Spune-le că sunt mari .........................................................144
Competiţie............................................................................79 La modă..............................................................................145
Vise umede ..........................................................................80 Fata cel mai uşor de sedus..................................................146
Simularea unei transe ..........................................................82 Mergeţi pe jos doi kilometri ...............................................149
O auzi?..................................................................................83 Boabe şuierătoare................................................................151
Boli de piele .......................................................................84 Faţă de scorţişoară..............................................................153
„Auto"-hipnoza.....................................................................86 Psoriazis..............................................................................155
Să forăm în inconştient.........................................................87 Nici măcar o erecţie............................................................158
Kathleen: tratarea unei fobii ................................................89 Pleosc, pleosc, pleosc.........................................................159

CAPITOLUL 7
CAPITOLUL 5
Să ne depăşim limitele obişnuite Să învăţăm din experienţă

Pietrele şi mecanica cuantică................................................98 Cum e să ai şase ani ..........................................................163


Trecerea dintr-o cameră în alta.............................................99 în vis ...................................................................................163
Eu câştig de fiecare dată campionate olimpice..................100 înotul...................................................................................164
Donald Lawrence şi medalia de aur ..................................100 Gustă un pic........................................................................166
Antrenarea echipei de tir americane
pentru a-i învinge pe ruşi................................................105 CAPITOLTJL 8
O pată de culoare................................................................107 Să ne luăm viaţa în mâini
Sâ mergi pe o gheaţă sticloasă ...........................................109 Despre moarte şi ce înseamnă să mori ...............................168
Indienii Tarahumara............................................................I U Vreau o pereche...................................................................172
Paturi uscate........................................................................112
Păreri diferite......................................................................1'3
Cravata-şnur........................................................................116
Cum s-a întreţinut singură în colegiu . . . . . . . . . . . . . 174
Păcatul.................................................................................118
Slăbeşti — te îngraşi — slăbeşti.........................................123 Cărămida lui Pearson.................. . . .....................................176
O metodă fantastică de a ţine regim....................................125 Bătături................................................................•.............178
Vizitarea obiectivelor turistice............................................126
Alcoolicul tău trebuie să fie sincer......................................128 CAPITOLUL 9
Un divorţ în termeni amiabili ............................................129 Să privim cu ochi inocenţi
începi să rostogoleşti mingea .............................................133 Să gândim asemenea copiilor ............................................181
Claustrofobia.......................................................................134 Fantoma Roger................................................................... 182
Până la stele........................................................................135 De ce căraţi bastonul aceia? .............................................. 183
Sânge pe claviatură ............................................................137 Spectacole de magie .......................................................... 183
CAPITOLUL 6
CAPITOLUL 10
Recadrarea Să observăm: să remarcăm diferenţele
258 VOCEA MEA TE VA ÎNSOŢI
Salamalecuri ..................................................................... 235
Psihiatrul potrivit................................................................185 Globus hystericus .............................................................. 238
Cum testezi un copilaş de doi ani? .................................... 187 Ovăzul ................................................................................239
Cereale Pablum...................................................................188 Despre creştere .................................................................. 240
Câte căi diferite? ................................................................189
O altă nuanţă de verde........................................................ 189 CAPITOLUL 13
în străinătate .......................................................................191 Cum îi învăţăm pe alţii cc înseamnă valorile şi autodisciplina
Strănutul ............................................................................193 Nu suntem obligată.............................................................242
Magie, supranatural şi percepţie extrasenzorială . . . 194 Gunoiul .............................................................................. 244
Prezicători ..........................................................................195 Heidi-Ho, cleptomană ia şase ani . ......................................245
Citirea minţii ......................................................................196 Scrisori de la Iepuraşul de Paşte.........................................247
Trucuri magice....................................................................19/ Robert — face lucrurile bine.............................................. 249
Experienţă extrasenzorială cu J.B. Rhine........................... 198 Orele de sâmbăta făcute duminica .....................................253
O scamatorie cu cărţi de joc ...............................................199 Jill, stilul ei personal........................................................... 255
Palme la fund......................................................................255
CAPITOLUL 11 Când trânteşti uşile ............................................................ 257
Cum tratăm pacienţii psihotici
De-a-ndoaselea ...................................................................201
Pacientul care stătea mereu în picioare...............................202
Doi lisus Hristos ................................................................ 203
Herbert........................... ................................................. 205
CAPITOLUL 12
Manipulare şi orientare viitoare
Manipularea........................................................................216
Despre Bert şi cacao .......................................................... 218
Autorizaţie . . ..........................................................................219
Dolores ............................................................................. 221
Cum I-a făcut pe Jeff s-o sune............................................222
Ce-ai face dacă te-aş lua la palme?.....................................224
Câinele Dachshund şi ciobănescul german........................ 225
Faceţi-i să deraieze............................................................. 226
Lance şi Cookie..................................................................227
Noi, schilozii.......................................................................230
O foaie de hârtie pe care nu scria nimic............................. 232
Ruth.................................................................................... 233