Sunteți pe pagina 1din 1

sl\$e !

)inec$ia Meilx;xgerrxent$ I
Cercet$rii si Xmq*v*rii
Ar..ietrii .l* !lu{tii t.jr;$nrir,1 {li* Uerjrr{'i"i.t
(ladirt Yifgil lJl5. (aleir l)orobrnli r'. li-l7.scclof l.llLrcurrsli.
\'l0dlreilnr- sllir
'icl.li)ur -.l0ll.il9.l9.(10. inl. lll \\\\\.lntci.ils..fo r-rnitil: cercetarc .7
itse. ro

rv,t,\/A/06.o\.a0/g
Citre decanatele gi secretariatele facultililor
Citre prodecanii responsabili de relafia cu studenfii
Citre Secretariatul General ASE

Stima!i colegi,

Vd rugim si diseminali Instrucfiunile pentru studenJi Ei Instrucliunile pentru studenlii


din promoliile anterioare privind verificarea antiplagiat in anul universitar 2017-2018, documente
ce derivd din Procedura Antiplagiat 9i Calendarul studentului.

Vi informim ci in acest an au apdrut citeva modificdri importante privind verificarea


antiplagiat a lucrerilor de licenld gi a disertaliilor, astfel cA, pentru buna desfdgurare a procesului,
este impoftant ca informaliile sd ajungi in cdt mai scurt timp la toli studentii interesati.