Sunteți pe pagina 1din 130

1.' C. PO P E seu POL Y eLI!

: T

ANTOLOGIA
POETILOR
OLTENI

1 9 2 9

EDITURA «RAMURI-> / CRAIOVA.

www.dacoromanica.ro
I. C. POPESCU POLYCLET

AN

)
r
Ar (Yi/

EDITURA «RAMURI. / CRAIOVA

www.dacoromanica.ro
CUVINTE LAMURITOARE

0 noun anfologie pe piafa liferarci, dar de dafa


asfa o anfologie... regionalised". Na odafci am auzif,
ca o musfrare chiar, in fimpul cand preparam male=
rialul, mirarea de a introduce acesf regionalism" si
in liferafurd !
Liferafii sane ai liferafurii, iar liferafura e a nea=
-mului infreg, ba chiar se sfie ca liferafura nu are
granifd de pafrie ! $i poate cd au drepfafe acei cari se
mirau asffel, dar numai din acesf ulfim puncf de vedere.
Oroarea for de regionalism, insd, erea o consecinfd
a ororii regionalismului politic, pe care nu=i local sci=1
discufdm aci.
Mcirfurisesc ca am fame sd apard aceasfd anfologie...
regionalised numai si numai in scopul de a veni in
sprijinul isforiei liferale. 5i e foarfe simplu de vazuf :
n'am fcicul o adunare de lucrdri cu calaceer regionalist,
ci am an:I/al par si simplu care esfe numele poefilor
cari aparfin acesfel parfi a fdrii.
Am mai fcicuf acesf gest si diner'o mandrie, dar si
dinfr'un spirit de gelozie, pe care nu and sfiesc a=l
V

www.dacoromanica.ro
declara. Mandrie, penfru ca din acesf coif sancifos al
farii a aparuf o pleiada de scriifori cu cari se poafe
fali liferafura romaneascci in genere, iar din gelozie,
penfru ca vreau sa araf ca nu numai Moldova,
in special laiul, a daf pe cei mai de seams scriifori
ai neamului romanesc. apoi, sa ne gandim bine,
sa nu Jim fafarnici oricaf ar fl el de mare $i
predomincInd infreaga liferafura de azi, cand pronunfcim
numele lui Sadoveanu, nu se leaga oare in minfea
noastra $i regiunea ccireia aparfine, $i nu se zice infof=
deauna, de pilda poeful craiovean Traian Deme=
frescu", on poeful ardelean Ocfavian Goa' ? Ori=
gina fleccirui scriifor e sfrans legafci de numele lui si
el sfinfe,Ffe regiunea din care face parfe.
Cu foate aces/ca, repel, fapful ca Baca un scriifor s'a
nciscut in cufare parfe a farii, nu insemneazei ca el are
valoare nunzai penfru acea localifafe, ci valoarea operei
lui 11 face scriiforul roman nascul in Olfenia sau in
Moldova ", Pfc. In adeveir, fapful unui poef de a=ii f
scris versurile in oclaifa de deasupra unei carciumi din
Craiova, cum a fcicuf Traian Demefrescu, sau de a le
fi scris la <<KiibleP>, ((Imperial)), ((Boulevard. sau ,<Te=
rascio, nu insemneazci ca versurile said mai bune sau
mai rele, aceasfa depinzand de falenful scriiforului.
Dar am mai scris aceasfa carfe fi penfru bieful
meu oral de or1ginci, Craiova, repufaf mai /null penfru
bogcifaiii pe cari ii adclposfeyfe. Vreau sa araf ca Fi
aceasfa parfe a farii i,Fi are meriful ei liferar, dupes
cum indraznesc sa spun ca=1 are 4i pe cel arfisfic, cut=
VI

www.dacoromanica.ro
fural, polific, etc. Nu am avuf oare aici in Craiova
pe Teodor Aman, ca mare picfor ; in muzicd pe
Teodorini, Gr. D. Gabrielescu ; in polificd pe Gh. Chifu,
iar Gorjul pe Vasile Lascdr? Nu fof asffel in Craiova
au apdruf revisfe de seams ca Revisfa Olfeanei" ,
Nona Revisfd Olfeand" , Ramuri" , Flarnura" I. a. $i
nu ne mdnclrim cu progresul insfifufiilor de arfe grafice
Ramuri" fi Scrisul Romeinesc" ?
Tofusi in Craiova, in special, am avuf $i avem, ca
$i' n alfe pcirfi de allminferi, fi o literafurd proasfd, pe
care n'o mai numesc $i care frebue sd se socofeascd
aceea scrisd de toll cei can' lipsesc din anfologia de
fall, cu foarfe mici excepfii, pe cari, dacei nu le=am
reprodus, e ca acei scriifori nu s'au afirmaf mai mulf
spre a fi ajuns mai cunoscufi.
,Si acum, mai sunf dafor sd mai dau $i cafeva
scurfe lamuriri asupra celor cdjiva poefi al ceiror loc
de nasfere nu face parfe din cuprinsul Olfeniei.
E vorba de poefii Tudor Arghezi, Elena Farago,
Marcel Romanescu, Radu Gyr, Al. Iacobescu fi Leon fin
Iliescu. E desful, socofesc, sd argumenfez cd, dupci cum
infcimplarea a feicuf ca poeful Vasile Ceirlova, de fel
din Teirgovi$fe, sei moarci la Craiova in 1831, iar oasele
lui sd se odihneascd $i azi in acesf oral, $i folusi sei
nu=1 considerdm ca hind poef al Craiovei, fof asffel
fapful cd Tudor Arghezi de fel din Gorj s'a ndscuf in
Bucuresfi, cd iarcisi Marcel Romanescu care s'a nciscuf
la Liege (Belgia), nu poafe face sd fie crezuf cd cel
dinfed nu e olfean, iar acesta din urmei egfe poet...
VII

www.dacoromanica.ro
belgian, ci fof olfean, uncle familia sa iii me obcirlia
ei cunoscufa. De asemeni cand e vorba de Raclu Gyr,
ai ccirui pcirinfi s'au adapfaf Craiovei, uncle ii=au
crescuf si educaf copilul, on Al. Iacobescu, sfabilif de
mic copil $i pond azi in Craiova, de care e legal
prin legal-mile de familie ci prin ocupafia sa, iarpoeful
Leonfin Iliescu, deli nascuf ,ci el in Bucure5fi, cu foafe
acesfea Mebedinfenii it revendica, findcci, dela varsfa
de mai pufin de un an, falai sdu, milifar find, l'a
adus in Severin, uncle poeful ci =a fcicuf sfudiile iar pd=
rinfix lui seint azi inmormanfafi in acel frumos orac de
pe marginea Duncirii.
Lila de ce fineam sa lumuresc ca, alcifuri de loll
poelli din anfologie, nascufi in Oltenia, se mai gdsesc
si lease dinfre cei cari prinfr'o infamplare au fosf
miscufi in alfe localifan.

VIII

www.dacoromanica.ro
TUDOR AR GHEZI
(ION N. TEODORESCU)

Nascut in Bucuresti, la 1880 Mai 21, dintr'o familie originar5


din Gorj.
In 1899 functioneaza ca ajutor de chimist la fabrica de
zahar, apoi calugAr la Cernica. In 1905, adica dupa patru ani
slujiti ca ierodiacon la Mitropolia din Bucuresti, a intreprins
o calatorie prin Franca, Elvepa, etc.
A luat parte activA in conducerea revistelor: Linia dreaptil,
Viata socials, Cronica, Facia, Natiunea, Cugetul ranuinesc qi a
mai colaborat la urmStoarele : Viata ronuineascii, Seam, Libertatea,
Ramba, Friclia, Vermin., Versuri si trraza, Umanitatea, Lsbrinda,
Flacara, Contemparanul, Hiena, Clobotul, Natiurien, Ccindirea,
Lamura, Cugetul romcinesc, Lumen, iar acum in urm5 face s5
apar5 sub directiunea sa revista Bilete de habagal.
A tipgrit pans 'n prezent volumul de poezii: Cuttinte potrivite.

INTRE DOLIA NOPTI

Mi=am implanfaf lopafa faioasa in odaie.


Afars bafea vanful. Afars era ploaie.
i mi=am sapaf odaia deparfe sub pamanf.
Afars bafea ploaia. Afars era vanf.
Am aruncaf pamanful din groapa, pe fereasfra.
Pamanful era negru.: perdeaua lui, albasfra.

www.dacoromanica.ro
10 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

S'a ridicaf la geamuri pamanful pane', sus.


Cat lumea=i era piscul si'n pisc plangea lisus.
Sapand, s'a rupt lopafa. Cel ce=o sfirbise, iata=1,
Cu moasfele=i de piafra, fusese insusi Tata.
Si m'am Infors prin fimpuri, pe unde=am scoborli.
$i in odaia goals din nou Imi fu uric.
5i am voif atuncea sa sui, si'n pisc sa fiu.
0 stea era pe ceruri. In cer era ta'rziu.

ARHEOLOGIE

Sufleful meu Isi mai aduce=aminte


S'acum si ne'ncetaf de ce=a frecut,
De un trecuf ce mi=e necunoscut,
Dar ale carui sfinfe oseminfe
S'au asezat in mine far' sa stiu,
Cum nici pamanful fie pe=ale lui,
In care dorm sfafui langa sfafui
5i=i Zamora sicriu langa sicriu.
Un murmur ne'nfrerupf de epifafe,
Cari mai straine care mai sonore.
Prin aer, timpu=i desparfif de ore,
Ca de mireasma for nisfe garoafe.
Tacerea vocile si le=a pierdut,
Care =o faceau pe vremuri sa rasune.
Aud farana doar a vocilor strabune,
Cum se desface, cum s'a desfacut.

www.dacoromanica.ro
TUDOR ARGHEZI 11

i cate=odata, tofu] se clesteapta,


Ca 'nfr'o furtuna mare cat taria :
Si=arafa veacurile temelia.
Eu priveghez pe ulfima for treapta.

POATE CA ESTE CIASUL

Poate ca este ciasul, de vreme ce scoboara


Din arbori toata frunza ce=a fost si stralucit,
Sa ne privim frecutul in fata, linistit,
and urma lui de umbra incepe sä ne doara.
Si, Para umilinta si farce de mandtie,
Sa ne=araintim in noapte, de noi, din fir in fir,
Si sa privim zigzagul, pe stanci de fibisir,
In care=si puse pasul fragila marturie.
0 zi marunti, o noapte aprinsi cu foc de astri,
Cand rastigniti, cand slobozi, si mari si=adesea mici,
Pastori de crisanfeme, profeti pentru furnici,
De=asupra=ne vulturii pluteau in cer albastri.
Si de ni=s rupti genunchii de caile spinoase,
De ce pentru 'ntristare sa fie tot ce=a fost?
Nu=i toamna? Sa ne facem din noi un adapost
Si s'adunam desertul, la cald, pe langa case.
Sa luam cenusa stinsa pe vechile alfare,
Sa=i dam din nou vapaia si=un fum mai rodifor,
S'o 'mprastiem, samanta, pe sesul viitor,
Nadajduind culesul karziu, cu intristare.
111111(Ifillim

www.dacoromanica.ro
STEFAN BALCESTI

NAscut la 1899 in comuna 1351cevi-Valcea. Cursurile se-


cundare in Craiova azi este ofiter in cadrele liceului Militar
din Craiova.
In 1914, impreuna cu Marcel Romanescu qi Al. Iacobescu,
a scos revista Viata literary ". De atunci colaboreaza la Ranturi,
Rcisaritul, Flamura, Convorbiri literare, Tara noastrii, Necrmul
romcinesc, Sfatul tarii, Romtinul, Universul literar, Gcl-ndirea §. a.
Salem Darul voevozilar, un act in versuri, ed. Ramuri",
Miresme de departe, traduceri din Elena VacArescu ci Contesa
de Noaille, edit. Vladescu" Campu-Lung ; Fum de aur, , edit.
Ramuri".

IN TEMPLU

Parcul iar §i=a pus pe umeri pafrafir de liliac,


Creanga iar cadelniteaza floarea alba pesfe lac
Din amvon de=arini cu frunze verzi si=atat de'nfiorate
Ruga trilurata sue drumuri de seninatate...
plecate linul clatinarilor de vant
Bat maanii $i se 'nchina milosfivului pamanf...
Marul pare=acum cand cerne din ingbirlandarea=i
[dalba
Candelabru care plange lacrime de ceara alba.

www.dacoromanica.ro
§TEFAN BALCE§TI 13

Lumanari pe 'naltul caror joacg clipatul de stele,


Plopii fumega supt lung umbre vinete si grele,
Sus pe ruguri de rasing' supt cutremurate bolti
Arde sufleful si viata trandaflrilor involti.
Crinii albi ridica brace rugatoare langa=alei
$i culeg in cupe albe smirna florilor de fei.
5i cum fulgue din lung Wanda linistei mireazma
Noaptea fainic mirueste frunfea florilor cu=aghiazma.

OCTOMBRIE
Ocfombrie, Ocfombrie, batran carat's,
Tu, ce zici de vremile= acesfea de=acus ?...

Cu ce mai tii viata atator boi fan


Cand vine caratul si n'ai ce sa cari?
Odata, pe vremuri, chervanele tale
Gemeau supf povarg pe drumuri la vale...
5i ce voiosie si ce mai bucafe,
5i ce de chervane in Fier ferecafe !...

Pocnind din harapnic, cu inima buns


Mergeai pe delaturi prin colbul de lung
$i cum gemeau boil de trucla la jug,
Plufea parc6 'n aer un cant de belsug...

Incbid acum ochii si vad cum ne vii


Incins cu ciorchine de vita de vii ;

www.dacoromanica.ro
14 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

La sold ai o plosca, mi=o 'nfinzi $i eu gust...


Ce buna=i grijania de furbure must 1...
Te vad langa geamuri cum vii sa ne pui
S'avem penfru iarna gramezi de gufui,
Si pui pe corlafa cu grije 'n chelar
Borcane cu miere si mere de jar
Si phn de racoare pe seara ne=aduci
Panere cu sfruguri si cosuri cu nuci...

Ocfombrie, Ocfombrie din anii mei dusi,


Ce jalnice=s foamnele=acesfea de=acus,
Parjol pe ogoare $i 'n suflefe frig
Si nici=o nadejde si nici=un casfig.

eililljillillue

www.dacoromanica.ro
STEFAN BRABORESCU
Ngscut la Caracal in anul 1883. Studiile liceale le-a facut
la Craiova, de asemeni ccoala militarg. In 1903 a iecit subloco-
tenent repartizat in Reg. 26 Rovine, in acela§ regiment cu N.
Vulovici.
Impreuna cu Polyclet ci Vulovici a fgcut sg aparg «Noua
evistg olteanP, la care au colaborat multi scriitori de seams
ai tgrii. In 1906 a fgcut parte din redactia «Ramurilor.. In
1908-909 trece la Bucurecti ci se inscrie la Conservator ci
Facultatea de Drept. In 1910 a demisionat din armatg, iar in
1911 a fost angajat de Emil Garleanu la Teatru National din
Craiova. Dupg trei stagiuni a trecut la Teatru National din
Iasi, fund chemat de Mihail Sadoveanu. La Iaci a 'limas pang
in 1923, facand sa apara ci acolo revista 4<Gandul Nostru. im-
preung cu Sandu Teleajen, Emil Serghie 9i Adrian Pascu.
Actualmente se Ala de vreo cease ani ca artist la Teatru
National din Cluj.
A scos volumul de versuri Raze de Luna ci un studiu
literar asupra lui Charles Adolphe Cantacuzine.

SONET
De sus, frumos, puzderii fulgii cad,
Imbrobodind in haina iernii Firea...
De=afafa alb se'nfunecg privirea,
Nu vezi nimic, nici parfie, nici vad.
La geam visezi... hi scurmi adanc simtirea,
5i fe gande*ii cum zilele ne scad,

www.dacoromanica.ro
16 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Murind de veci in largul vremii vad...


5i=un gand I i arde minfea: nemurirea !
Se lass somnul greu pe slabe pleoape.
Te vezi in saful tau cu munti gi brad,
$i foIi ai f5.i de fine sunf aproape...
Alergi ci can1i suflet iti nasc doruri,
5i urci, tot urci naltimi pierdufe 'n nouri...
De ce fresari?
Puzderii fulgii cad I..
1905

CANTEC

Vrei fu sa fii a mea?


0, daca=ai vrea...
Ce 'mbiefor§1 drag gi bine
Mi=ar fi in suflef *i in gand
Cu fine!
Tu m'ai privi frumos §i bland,
Cum n'am avuf noroc vreodafa...
jar eu, $opfif, pierduf, ti=a4i spune
Povefi de dor din calde sfrune
Viata foafal...
Vrei fu sa fii a rnea?
0, daca=ai vrea...
Din lira=mi vecinic insfrunafa
Ar rasari canfari eferne...
Si 'n parul fau buclaf a§i cerne
Pef ale albe de narcis
Ca fulgi de nea!

www.dacoromanica.ro
kiTEFAN BRABOR1 SCII 17

Ne=ar fi viata candid vis


Urzif din canfece flori,
Din calzi fiori I
Vrei fu sa fii a mea?
0, daca=i vrea...
Din florile cu miros dulce
N'ar mai ramane 'n lume una
La sanul tau sa nu se culce...
$i ti=asi aduce, daca=ai cere,
Z..1 or §i fara 'nfarziere,
Din cer si luna...
Daca=ai vrea
Sa fii a mea, sa fii a meal

www.dacoromanica.ro
NICOLAE BUDURESCU
NAscut la 28 Iunie 1888 in Valcea. Fost Secretar General
al Ministerului de Interne.
Colaborator la: Scimcincitorul, Viala. noufi, Flacfira, Junimea,
Ramta, Viata literarei, Cugetul Romcinesc.
Scrieri: Poema navelor plecate (1912).

POEMA NAVELOR PLECATE


Plutind spre larg cu eleganta cartagineselor trireme
S'au avantat atafea nave spre orizontul sidefat,
Purfand pe ',Laze stralucirea $i vioriul aurorei,
Purtand efigia sperantei pe varful inaltat al prorei,
$i 'ncrederea in cucerire pe ancora s'a 'nvalurat.
Pe urma dungilor faiate de 'nsangeratele carene
R5mas=a porful -Exist si singur, de praful anilor cernif,
Cu cheul vechi si ros de valuri, pe alocuri napadit
[de apa,
$i resemnarea '11 supune fatalitatei care saps,
Perfida si neertatoare in malul negru de granit.
Pe promontoriu doarme farul ca un Cyclop ; el cel
[din urma
A petrecut roirea roza c'un singur ochi aproape sans,
Si l'a mirat incumetarea afaior. *ubrede corabii

www.dacoromanica.ro
NICOLAE BUDIIRESCII 19

5a cucereasca nesfariful, un stol nepriceput de vrabii


Sa 'nvinga Cara, unde numai vulturii singuri au invins.

Asa v'ati risipit in ritmul cartagineselor trireme,


Voi aspiratii spre mai bine *i voi iluzii viorii,
Si voi ati inaltat catarge cu pa'nze albe de matase,
5i voi aii fost de vraja marei spre zarile adanci
[atrase,
'Si voi aii despicat talazul cu fungi carene purpurii.

B5tranul port de patru veacuri ateapta naveleplecate,


Dar nici o veste nu ajunge pe pragul apelor tocit,
Chiar farul intelept mai spera s5. se 'mplineasca
[vre=o minune
Ca 'n zilele copilariei, de*i un glas ascuns ii spune,
Ca nu se mai Inforc vreodata din zarea fara de sfarW.

SUB BALCONUL DE GLYCINE...

Sub balconul de glycine


Ti=au cantat de=atatea on
Languroase mandoline,
Cu refrenuri de suspine,
$i suav parfum de flori.
Pe terasele 'n cascada
Luna risipea argint,
$i departe o Naiads
Peste lac voia sa vada
Adancimile ce mint.

www.dacoromanica.ro
20 ANTOLOGIA POETILOE OLTENI

Din aleele bolfife,


De pe fainice carari,
Vin arome 'nvapaiafe
Calzi fiori de volupfafe
$i ecou de sarufari.
Tofusi mana fa iubita
Niciodata n'a lasaf
Grije vanfului sa 'nchida
Lisa, ce zambia 'nflorifa
La balconul fermecaf.
0 hlamida de rugina
Pesfe parc s'a resfiraf,
5i manunchiuri de sulfina
Ca reflexe de lumina
Pe pofeci s'au scuturat;
Canful frisfelor mandole
A raraas farce sfarsif,
Nu mai frec pe lac gondole,
Nici pe valuri barcarole,
$i rapsozii au murif.
Sub balconul de glycine
Care azi s'au ofilif,
Sub balconul de glycine
Infloresc mereu suspine...

ICOANA INDURERATA
Un Christ schilav, vopsif pe=o cruce sframba,
De vanf, de ploaia foamnei spalacif,
Pazia cu ochiul fris si rafacif
A drumurilor cenusie framba.

www.dacoromanica.ro
NICOLAE BIIDURESCU 21

Sub el si=a 'nfins oglinda miscafoare


tin lac : acum se -uita lung in ea,
Isi vede frupul slab pe cap o sfea,
In mans, un zugrav i=a pus o floare.
Icoana lui, de veacuri pironifa,
Cu ochii de marfir ma'nfuifor,
Nu 'nduioseath nici un calafor
Ce frece sub privirea=i chinuifa...
5i pe al meu crestef sfinsa sfa lucirea
Nadejdei, azi simbol fara 'nteles,
In mana fin o floare ce am cules
Din campul unde cresfe aminfirea.
Acolo doar mai poi gasi facerea
Cu care vieafa trista imi imbin,
Si ca 'n adancul unui lac senin,
In minte=mi oglindesc mereu durerea.

111111111"".

www.dacoromanica.ro
N. BURLANESCU=ALIN

S'a nascut la 14 August 1869 in orapil Targu-Jiu.


A absolvit liceul din Craiova qi apoi a terminat Facultatea
de Drept din Bucure0i. Ca student a fost, prin concurs, copist
caligraf in Ministerul de Interne la Consiliul de Minimi, dela
1892-1900. Putin timp a fost ci institutor la Zimnicea. Luan-
duli licenta in Drept a intrat ajutor de judecator la Flarova.
In 1901, insa, se inscrie in Baroul de Do lj. In rastimp a mai ocu-
pat functiile de Politai al Targu-Jiului, controlor la finance si
functionar la Prefecture. Din 1911 sanatatea lui sufera. Eredi-
tatea fiziologic5 nenorocita, mizeria anilor de copilarie ai prima
tinerele, viata zdruncinata de trubadur ratacitor, toate l'au in-
drumat spre inevitabila ftizie", cum foarte bine zice d-nu C.
D. Fortunescu in Arhivele Olteniei din 1927 pag. 126. Trimis
la spitalul din Bisericani (jud. Neamt) a intrat acolo in ziva
de 6 Sept. 1912, iar la 20 aceiaci luny ora 6 dim. a murit.
Scrieri: Singureitate, poezii, Craiova, 1892; Din vrauuri,
poezii, 1889-1894, Bucure0i, 1894 ; Doine Ottene#i, versuri,
Craiova, 184; Religie, pentru vcolarii de clasa I primara, Cra-
iova, 1896; Lew, poema dramatics, cu muzica de Ant. Giuliani,
Craiova, 1899; Douci Cumetre, comedie taraneasa, Craiova,
1899 ; Desilre asociaciuni, teza de licenta in Drept, Bucure0i,
1900; Sonata, Craiova, 1904; Ccinteiri, versuri c1 proza in Bi-
blioteca Alin", 1905-1907; Salba de aur, poema in versuri, in
3 acte, Craiova 1907 si Eirigrame, Craiova, 1910.
In afara de aceste Iucrari tiparite, a mai scris Fat frumos,
feerie in 4 acte, La parapet, alegorie istorica cu episoade co_
mice din razboiul dela 1877-78 ; a tradus operile Gioconda de
Ponchielli, Andre Chenier de Umb. Giordano, Carmen de
Bizet ci Les cloches de Corneuille de Rob. Planquette. De
asemeni a risipit talent 0 'n ziaristica.

www.dacoromanica.ro
N. BIIRLANESCII-ALIN 23

IN ZIUA MEA
Cerul si=a sculpfaf pe geamuri
Cu o mans de arfisf
0 dumbrava de=albe ramuri
Sub un cer asa de frisf I
Iar prin ea par'ca. rasbafe
C'un glas sfins ca de orfan,
Canful vanfului ce bafe...
Canful omului sarman I

Sfins de fof s'aude=o foaca,


Toaca foaca cea de fier;
Infasaf in promoroaca
Plange clopoful sfingher.
Si mai esfe sarbafoare
Pe o vreme=asa de rea ?
Mai fraesc cu viii oare,
Au cu morlii n ziva mea ?

LA TISMANA
Din sia'nca uriase, manasfirea
In seculare ziduri ruinafe
Se 'nalta, simbol de singurafafe.
De=o noua vials 'nsufletifa=i firea.
Bafranii munti, cu plefe nrourafe,
Iii scalds 'n revarsat de zori privirea,
Iar de pe culmi ma furs lin gandirea
In alfe lumi, doar de poeti visafe.

www.dacoromanica.ro
24 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Al apelor murmur se 'ngana sears


Cu=a1 clopofelor clangat de deparfe ;
0 muzica diving 'ncepe iara...

Vrajif de=afatia ochi frumosi de stele,


M'avanf din lumea viselor desarfe
In lumea sfanfa=a visurilor mele.

FREAMATUL ZAVORILLII

Frunzulifa foi de fag,


Mandro, fi=am canfaf cu drag
Toafa vara prin zavoi,
Doar om da ochi amandoi.
Vara insa a frecuf
Eu nu mi fe=am mai vazuf 1

Berze vin, berze se duc:


Eu de fine ma usuc.
Nu *fiu : eu sa'nt vinovaf,
Ori esti fu, de ne=am uifaf ?
Nu *flu: pe=alfu=ai indragif
Ori and eu in foc cumplif ?
Doamne l freci vremea curand,
5i 'mplinesfe al meu g'and:
Face=m'as zavoi facuf,
Sa=i fur numai un sarut;
Face=m'as o frunza n \rant,
Pan 'la ea s'ajung, sa=i cant
Doina mea, doing de dor
5i 'n brafele=i sa mor.

www.dacoromanica.ro
N. BIIRLANESCITALIN 25

Si sa ma 'ngroape 'n zavoi


Sub velinla cea de foi,
Nimeni a nu ma jeli
Decal apele din Jii.

mlii110"'"

www.dacoromanica.ro
VIM. ILA CIO CA LTEU

Nascut la 12 April 1890 in comuna Plenita judetul Dolj


A terminat liceul in Craiova si apoi Medicina in Bucuresti.
A studiat in urma in Germania, America si Anglia. Actual-
mente ocupa postul de sef de lucrgri la Facultatea de Medi-
cina din Bucuresti.
In domeniul literar a publicat in revistele : Gandirea, Viata
romeineaseli, Miscarea literary si Flamura.

UMBRA

Sficla spared', macinafa 'n piulia


'nvelifa infr'o piele de soparla,
Sfransa 'n zdreanfa si 'nodafa cu=o suvifa
Smulsa dinfr'un hoif de cal adus de garla
Pore in sin si nu mi=e feama nici de boala
Nici de hofi $i nici de gropile din huma
Ca mi=a fierf=o vrajifoarea infr'o oala
Subf camasa unui om bolnav de ciuma.

De afunci nimica n lume nu ma miry :


Nici puferea cugefarii, nici minciuna,
Nici vial a, nici cocleala de pe lira
Jar iubifa cand ma 'nseala mi=e fof una,

www.dacoromanica.ro
VINTILA CIOCALTEU 27

5i nu uif, ca. 'n miezul noptii, in padure,


Daca iarna urla lupii fara pregef
E ca 'n an un vanafor cu haine sure
Le' 'nvarEe*fe firul zilelor pe degef.

Mai inalf sinf de caf umbra la amiaza


Insa umbra'i mai inalfa cafra sears,
Gandul meu cu ea pe piefre se a*eaza
$i adancimea de sub ele o masoara,
In pamanf avanful paserii se currna
Ca 'nfr'o gura ce se 'nchide cu nesatiu
Lini*fif a*fepf minunea cea din urma
5i ma risipesc fraind, in Pimp *i spatiu.

SINGUR

Eu nu *flu ce'i nobletea! Versul men


E sframb *i noduros ca un ciomag;
Cand corbii croncanesc in juru=mi, eu
Scot pra*fia din buzunar, *i frag.

Am multi du*mani, dar peste capul for


Privesc din furnul meu, ca pesfe=un *es,
Din ura lor, armura eu imi tes
Cu ferecaf piepfar in zimti de fier sonor.
Vor toti din carne'mi Talisman sa'*i fae,
Cand nu maraf, ei cred ca m'au rapus,
Dar arcul for n'arunca pans sus,
Plapandele sageti subtiri, de pae.

www.dacoromanica.ro
28 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

La ursifori un mos 'mi=a aruncaf


In albie Frei pen de lup furbaf,
Si'n leagan 'rai=a furnaf arginf topif,
Tepi de arici in scufece=a 'nvelif.

De=aceia caf eu fosfor in noroi


Si firul viefii 'n ghemul de canap,
Fug fofi cand vad ca parul 'mi=e valvoi,
Si daca 'si pierd caciulile din cap,
Le lass jos, spre=a nu privi 'napoi,

.11111111111n

www.dacoromanica.ro
D. CIUREZU

Nascut in 1900 in comuna Plenita Judetul Do lj. A facut


liceul in Craiova §i Ramnicu-Valcea.
Absolvent al Facultati de Litere Filosofie din Bucurwi.
In literature a debutat la revista Tara Noastra*, qi apoi
a scris la <Gcindirea. §i «Viata Ramcineascii.. A tiparit volumul
de versuri Rasarit qi a fost distins de Academia Romana cu
..Marele premiu PAcuraru-Bianu».

RASARIT

Am dat cu mana crengile 'nfr'o parte


Ca sa privesc cum soarele rasare,
Cum crangul tot nelinistif fresare,
Cand dimineata apele=si imparte.
and rasaritul samcela si sue
Gonind lumina 'n fluturi spre isvoare,
and paserile=asteapta ca sa sboare
Cu premenirea zarilar verzue.
$i cum catam adancul sa=1 cuprind
Ca'n ochii mei minunea sa. se 'nta'mple,
Mi=a navalit un val de sange 'n ample
51 mi=am simtit obrajii cum s'aprind.

www.dacoromanica.ro
30 ANTOLOGIA POE'CILOR OLTENI

Paream ieit afuncia din pamanf


Frumos si svelt, pufernic si curaf,
De sanafatea firii 'nfioraf
Ca un arin ce fremura de Vint.
Cadea lumina calda 'n picuri grei
i=mi inflorea pe umeri si pe mani,
Simteam sub falpi isvoare de fanfani
Cum se frudesc sa iese 'n calea ei.
Din cuiburi puii se 'nfindeau golasi
Ciricurile cinfezii s'auda,
and zorile pe aripa for cruda
Radeau, ca pe=un manunchi de condurasi.
0 caprioar5 'n margini de fufis
Lingea pe ochi un pui lipif de ea,
5i urzifori pe varfuri de smicea
Din raze not urzeau p5ienjen4.
Pe gura unei flori deschise=afunci
S'a napusfif un flufur si=o albina,
Iar de pe culmi nametii de lumina
Isi spulberau zapada pesfe lunci.
Si eu, facuf, am mers prin iarba uda,
Pe frunfea mea cu urme rosi de dungi,
Am asculfaf spre Lacurile lunci"
Cum vifele frec ciurda dupa ciurda.
M'am abafuf din cale sa vorbesc
C'un om venif in linisfe sa are,
M'am inchinaf $i eu, ca el, spre soare,
Simfind ca 'n nemurirea lui, fraesc.

www.dacoromanica.ro
D. CIUREZU 31

HOTAR
lo Racovita Vocli Voevod.
las slugile domniei meale
lui Stinislav :
i Oprii, i Oancii, i Fallon
ocina satului din vale.
ocina intarita prin isvod.

0 piafra grea, o piafra de hofar,


Infipa sframb pe=un varf de mu*uroi
Si =o Troia cu lemnu sur de ploi
De cand cu vreamea=s semne de hofar
Un drum ingusf miraf le da ocol
Apoi suet cofesfe prin porumb,
Lasand in urma linisfea de plumb
Cu geana serii sfransa rofocol.
Din misina pififa sub pamanf
Un soarece se uif5, speriaf,
Cum pesfe drum funingini s'au varsaf
Tar pesfe Ian o aripa de vanf.
Aci arunc5, lumea pe'nnopfaf
Papusi de in muiafe 'n ape vii,
Aci fraesc credinfe de copii
5i dafini vechi ce'n not s'au vindecaf.
Aci'n hofar, la froiia de lemn,
S'au junghiaf odaf5, pafru frafi,
Pafru insi de brazda for legafi
Cum e legal in carnea fa un semn.
De freci pe=aci, inchina=te si canfa
Cum fac plugarii cand se duc sa, are
Cand campul fof i=un prapure de soare
5i firea foafa, fremur5, $i canfa.
IIIIIIIIIIIIIM

www.dacoromanica.ro
EUGEN CONSTANT

S'a ngscut in anul 1890 in Craiova qi este absolvent al


Scoalei Superioare de Comer'.
A colaborat la diverse reviste ca: Ramuri, Nazuinta, Fla-
mura, Cele trei Crisuri, Gdndul nostru, Datina, Clipa, Familia,
Slove, Arhivele Olteniei, etc.
Lucrgri tipgrite : Oglintii aburite, Galerii de ceard, Amurg
grin vitralii (in colaborare cu frapi sgi Paul qi Savin Constant),
Cu dalta pe lespezi gi Punts peste veacuri, toate versuri.

AMURG PRIN VITRALII


Lui GICU de mai tirziu.

Madona, brodata 'n firef de=aminfire pe=o cuta=azurie


[de suflef cucernic
Aprinde=mi in schit policandre de ceara si=alina=mi
[durerea cu freamat vecernic ;
Pe lespezi sculpfafe cu slove de mild, sub blande
[icoane genunchii sa=mi plec
$i ruga svonita din sirana de=un pustnic in cupe
[vibrande de lacrimi s'o 'nec.
Ah 1 unde=i copilul cu ochii tristetii, cu gandul tacere,
[cu fruntea repaos
Sa 'ncerce iar feama privind voevozii $i sfintii picfati
[sideral in pronaos ;

www.dacoromanica.ro
EUGEN CONSTANT 33

Sa infre smerif sub cupola spuzifa de slava afator


[mosnegi=Sabaoti,
S'asculte 'n soborul de ingeri cum slavoslovesc
[Nicodimii si=aposfolii foci.
5i unde=i chilimul Floriilor scumpe sa=1 mangae
[pasul asinului fainic ?
De ce nu mai cresfe rachifa meleagul sadif cu
[surasul sublimului crainic?
Ah 1 unde=s margelele 'nfaelor daruri, ce pus=am pe
[umeri de misfice cruci
$i cine c'un degef smuci din alfare decorul infaelor
[vise=naluci ?!
Madona, cu gene cadelniti de pace ! Cum sfai irizafa
['n pervaz de vifralii
Si 'n sfrana din suflef, bolfifa de ganduri, reversi
[asfintiful cu solzi de coralii,
Infoarce=ti copilul din pulberea vremii si=alinfa=1
[eferic cu glasuri de psalm,
Aprinde=i in schif policandre de ceara si urca=1 in
[noun de slava $i calm.

TAINA
Sunf flacara si umbra si=ti fremur lung pe zid...
Vrei sa ma prinzi ? Ma scufur : sunf plufifor fluid.
Aci=ti svacnesc sub (ample si=aci=ti surad din sfea,
Nu dibui zadamic. Mister e urma mea.
Ades in miez de noapfe de=ti viu prin somn... to ferni
5i cand iti pier din cale, plangand duios ma chemi,
Sbor flufur prin odae scn para lampii mor
5i 'n zori de zi cad rota pe campu=aromifor.
3

www.dacoromanica.ro
34 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Sunf veghe si hodina ; mireasma §i polen,


Sunk suflef si sunf moarfe ; uifare si refren,
Sunf arsita de soare si fildes pe zapezi,
Sunk vesnica minune. Prive§fe=ma 1 Nu crezi?
Icoana mea rasare din ape si oglinzi
Iii seaman5, si tie, dar nu cerca s'o prinzi ;
De nepatruns ca noaptea m'ascund in univers
Si.ti sar in ochi naluca $i te opresc din mers.
Sta palc de randunele pe ghizduri de fanfani...
Nu ma cunoti in ele ? Sunf cantec din bafrani ;
Sunf purpura de sara ei'n cuiburi duc faceri,
Rasfir polei din lung si=alin sfravechi dureri.
Sunf roaba si stapana. Ma lafaesc in gol,
Nu=mi profana culcusul cu ganduri de viol ;
In carti, pe albe pagini, sunf vis din alfe vieti
Si=am nazgrit in mintea sarmanilor poeti.
Sunf flacara $i umbra si=ti fremur pe podea
Aci =ii svacnesc sub (ample si aci=ti surad din sfea...
Nu ma cata... sun( taina... sant cernere de vremi,
De ti =am pierit din cale zadarnic ma mai chemi.

1111111101111111

www.dacoromanica.ro
SAVIN CONSTANT

Nascut in 1902 in Craiova. A urmat cursurile licelui Carol I,


dupa care s'a inscris la Facultatea de litere gi filosofie precum
gi la cea de Drept, fiind asistent Universitar al d-lui profesor
Mihail Dragomirescu.
Tocmai igi luase licenta in litere (25 Oct. 1928), cand moare,
victima accidentului de cale ferata dela Recea.
A colaborat la: Ramuri, Flamura, Ncizuinta, Adevarul li-
gerar, Falanga, Ritmul vremii, etc.
A scris versuri gi proza. In colaborare cu fratii sai Eugen
ii Paul Constant a tiparit volu.nul de versuri Ido li de humci.
In editura Casei tiScoalelor, a aparut volumul de proza : Au-
tentice, schice umoristice gi Pata de cerneala.
A scris gi teatru de copii : piesa Comoara fermecatci, re-
prezentata intaia oars pe scena Teatrului Mic din Bucuregti
in 1927.
A mai tiparit o brogura de critics analizand viata gi opera
poetei Alexandrina Mihaescu-Nigrirn, brogura premiata de re-
vista Clipa din Bucuregti.

CIOPLITORUL

Cu pieptul i cu chipul ars de soare,


Lidos, cu ochi de jar,
Ca o safana
Cu inima vicleana,
Ciopleste'n lespezi slove funerare.

www.dacoromanica.ro
36 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Ma infior cand stau cu el


5 i=i bland ca Rafael;
Dar dalta lui imi saps paran craniu
Ceva de cimifir
.Si glasul lui imi pare sfraniu
Cand imi vorbeste despre morti in sir.
Ma tem de el ca de=un pagan
Si'n noptile cand luna arginfie
Vegheaza peste crud ca o faclie
Cand plange clopotu'n melancolie
In turn la Catedrala...
Vad prin fereastra umbra pals
A ciopliforului batran,
Cu ghiare ce ma rama si ma'nseala,
Cu ghiare ce ma cer ca sa raman
Sua crucea alba'n pacea mormantala.
Ar vrea sa ma strapunan piept cu sete,
Sa=mi suga sangele cu buze reci
5i'n vagi regrete
Sa ma ingroape 'n linistea de veci,
Sfrigoi bafran, sfrigoi cu buze reci.

INTAIA DENTE

Intaia denie cand inteleg pe Christ


Cum tanar a putut sa fie=asa de frisk,
Intaia denie cand clopotele bat
Mai sfins si monoton si masurat
$i parca numai penfru mine bat
Mai frisk si mladios si ne'ncetat.

www.dacoromanica.ro
S AVIN CONSTANT 37

Infaia denie la care nu mai vin


Cu sufletul de bucurie plin
and picoteam de somn pe jet
In glasul fa4 al unui canfaret.
E'nfaia denie cernifa din viafa...
Tu suflefe,
Indoliaza=fe ca o fecioara
Caci pesfe visurile tale cade frista sears
A unor nazuinti infranfe
5i=asculfa glasul clopofelor chemafoare
Ce=au incepuf sa cante
Pline de sfintenie
Infaia denie
A vietii tale greu pafimifoare.
Asculfa glasul clopofelor plangafoare...

Tof mai duios si fof mai mulf fe cheama


In fremurgri de glasuri de arama
Sa'ngenunchezi alafuri de atatia ingi
Tof ca si fine de invini
5i sa=fi serbezi in clipele frisfetii
Infaia denie cernifa a vietii.
Tu suflefe, indoliaza=fe gi gemi
Si=ti aminfefe ca era pe vremi
Un canfaret ce glasuia frumos
$i canfaretul era officos
5i bland ca o vedenie
A lui Isus Chrisfos
5i la o denie

www.dacoromanica.ro
38 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Ti=a spus cu zambefile lui divine


Ca vor veni $i denii negre penfru fine.
5i=acum, e'nfaia denie cand inteleg pe Christ
Cum tanar a putut sa fie=asa de frisf,
Enfaia denie cand clopofele bat
Mai sans si monofon si masurat
5i parca numai penfru mine bat
Mai frisf $i mladios si ne'ncetat.

www.dacoromanica.ro
PAUL CONSTANT

S'a nascut in Craiova in 1894. De qi a urmat cursurile


Scoalei Comerciale, totu0 a imbratiqat cariera militara 9i azi
e cgpitan.
A colaborat la diverse reviste ca : Flamura, Aden:1ml literar,
Arhivele Olteniei.
A tiparit impreuna cu fratii sai Eugen i Savin Constant
volumul de versuri: Litanii pentru cei liftoff.
In colaborare cu d-nii Stefan N. Ricman, medic capitan
Dr. Fr. losif gi Vasile Enescu, a intocmit «Monografia jude-
tului Romanati«, ocupandu-se cu partea literary §i boierimea
veche romanateana

CANTEC DE LEAGAN
Nani, nani!
Sanul ofilif al mamii
N'a pufuf sa=ti dea be4ugul...
Aplecaf din greu la munca
Munca fabricei vrajmase,
A secaf ducandu=si jugul...
Culca=fe doar cu puOnul
Ce fi=am sfr5ns cu greu pe asfazi ;
Necajif, incepi din leagan
De fe'nvata cu desfinul
Ce ni'i harazif de Drepful

www.dacoromanica.ro
40 ANTOLOGIA POETILON OLTENI

Carui ne rugam cu feama...


Nu mai plange
Nani, nani
Somnu=odihnifor fe cheama.
E tarziu, copilul mamii,
5i=a adormif de mull uzina
$i sirena nu mai tips.
Obosiie sfau si ele sa rasufle=acum o clipa
Penfru lupfa Brea in care maine 'n zori din nou
[se=arunca
Sa'si adune din cuprinsul linisfif, puferi de munca.
Prin ingusful geam c'o raza
IEi surade blanda lung,
Dormi §i fu... $i ca $i ele, din odihna nopti=aduna
Vlaga brafelor ce maine
Vor frudi din greu sa sfranga
Pretul codrului de paine.
Leganat la sa'nul mamii
Dormi... E=afafa pace=afara...
Dupe.° zi de iad invinsa
De frudelnica povara
Insasi viata sfinsa
Nani, nanil

CLASURILE DESNADEJDII
Priefeno, esfi ulfima nadejde
Spre care 'ncrezafor m=am indrepfaf,
In noapfea asfa cand orasul doarme ferecaf
$i ploaia cade rece §i vrajma§
Sa'ti cer infr'un ungher salas.

www.dacoromanica.ro
PAUL CONSTANT 41

Nu ma goni
Cad vagabonds ca $i mine, sfii
Caf e de greu sa inopfezi in drum
Pe=o ploaie $i pe=un frig ca cel de=acum
Cand nopfile sunf lungi *i fara de sfarsif
5i fu flamand, frudif si sdreniuif.
In felinar
Lumina obosifa in zadar
O ii in asEepfarea vreunui musferiu,
Ce indemnaf de vifiu §i rachiu
Sa vina'n asfernuful fau murdar.
Priefina, deschide... afar'
E frig, e ploaie si'i noroi
$i vanful se'nfarafa f of mai rau
Plesnindu=ma cu fiecare nofa...
AdaposEifi in asfernuful f au
Vom asculfa in noapfea asfa amandoi,
O haimana *i o cocofa,
Povesfea fiecaruia din noi.
Ne=om aminfi
De fimpul sbuciumafelor copilarii,
Cand goi si'nfomefafi vagabondam
Prin mahalalele murdare $i pusfii
5i'n loc sa ne jucam, furam.
Copii ai nimanui, copii pierdufi,
Inchisi la rand cu hofii si bafufi,
In calea noasfra Brea o iota
Din ce e bun n'am infalnif...
Si'un Dumnezeu ne=a sorocif,
Sa fiu eu haimana si fu cocoa.

www.dacoromanica.ro
42 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Prietina, deschide, un golan


0 buruiana ca $i tine de maidan
Iti cere adapost in noaptea asta grea...
Primeste=ma, vei regasi in viata mea
Acum cand esti pe drumul cel mai rau,
Uri colt din sufletul neprihanit al tau.
Invins
Truditul felinar s'a stins
Inmormantand lumina rosie de pacat
In cadrul scalciatelor firide,
Din sufletu=mi stingher $i sbuciumat.
Priefino, te, rog... deschide.

MIIIIIIIIIIM

www.dacoromanica.ro
CONSTANTIN D. CRACIUNESCU

S'a nascut la 17 Decembrie 1888 in Craiova gi a murit de


ftizie in Octombrie 1907. Era elev in liceul Carol I" din
Craiova.
Dupa moartea lui a aparut volumul Versuri fi Roza" (ti-
pogtafia Neamul Romanesc", Valenii de Munte) cu o prefata
de d. N. Iorga.

MAR 1 IRITT

0 boare calda mangae pamanful,


5i fof mai arginfafa pare luna,
Vezi sfelele cum, una cafe una,
Lucesc mai slab, si=si afla 'n zori mormanful.
0 geana de lumina sus pe coama,
Clipe§te 'ncef, aka de 'ncef clipe$t e,
De parc'o vezi §i=o sinrei cum se fopesfe
In negura ce sta.' pe fire doamna,
Pe drumul nisipos si umed Inca,
Cararea pipaindu=i cu toiagul,
Incef p4e*te tremurand mo§neagul,
Spare canfuri de cocori facerea=adanca.

www.dacoromanica.ro
44 ANTOLOGIA POET ILON OLTENI

E 'n plina zi acum, in miez de vara,


In zari zaduful fierbe ca o apes,
De=afafa arsifa pamantul crapes,
Vazduhul ars iii sfa pe piepf povara.
Infreaga fire parca e fopifa,
Nu=i nici=un vanf, nu=i nici=un semn de ploaie,
Mosneagul, bief, greu frupu=si incovoaie,
Iar sapa musca glia 'nfelenifa.
0, sfanf plin de durere $i rabdare,
Cum iti manjesc ei fampla fa albifa:
Cad picuri des din frunfea =ii increfifa,
Din ochi=fi. slabi cad lacrime amare I

5i fu le=amesfeci una cu pamanful,


Sa plamadesfi sfrainilor o pane !
Ridica insa frunfea fa, bafrane,
Blesfem cumplif sa=il fie fof cuvanful
Dar fu ridici incef slabife mane,
Nu spre blesfem, nici spre ameninfare,
Cuvanful fau e=o bine cuvanfare :
Nu sfiu ce vor, o, iarfa=li, sfapane!

SONET

Te la§i pierdut pe=a gandului aripa,


Iar in desimea grea si frisea cefii
Iii aminfesfi de anii finerefii
5i refraesfi azi fiecare dipa.

www.dacoromanica.ro
CONSTANTIN D. CRkCIUNESCIT 45

Haina foamna=a smuls podoaba vielii


Infregei firi. Tu, fremuraf si 'n pripa,
Pasesfi pe frunzi uscafe ; in risipa
Pe piepf sea barba=fi albs ca 'n5.raefii.
Iar de foiag cu mainile s'aga(a
Nepoti micuti cu obrajeii rosi
Tu=i cerli domol §i bland li dai pova(a.
Si numa 'n preajma fa sar dragasfosii,
I(i luneca o lacrima pe fata,
$i ce mirali se uifa, seriosii!

.11111111111,111

www.dacoromanica.ro
TRAIAN DEMETRESCU

S'a nascut in Craiova in ziva de 5 Decembrie 1865. Aceasta


pare a fi data exacta, dupa cum constatS d. profesor C. D.
Fortunescu in revista «Arhivele Oltenieix. anul VI pag. 355.
A urmat numai vreo trei clase de liceu, insa a fost un auto-
didact. A citit multa literature franceza qi s'a resimtit in opera
sa de aceasta influenta. Lipsit de mi;leace, a fost nevoit sä
face ziaristica alaturi de literature. Opera sa e 'rnpraqtiata in dife-
rite ziare qi reviste de pe vremuri...
In Craiova a scos Revista Olteand dela 15 Martie 1888 panA
la 15 Martie 1890.
Lucrari tiparite : Poezii, cu prefata de Macedonsky; poezii
sant qi volurnele Cartea unei inimi ; Amurg; Freamcite, Aqua-
rele, Sensitive, Saracii, poem ; apoi Evolutia in literature, confe-
rinta tinuta la Ateneul din Craiova; Cum iubim, roman ; Prive-
/i,sti din viatci, nuvele ; lubita ; Intim, impresii, poeme in proza
qi cugetari ; Profile literare; Simplu, nuvele ; Nuvele postume;
Ldutarul din Cremona ; Intre doi, traducere dupa Coppe, etc.
S'a stins tot in Craiova, in primavara anului 1896 in noaptea
de 16-17 Aprilie (vezi .Traian Demetrescu' de N. Zaharia)

CAT 0 VIATA...

Ne=am inialnii pe=o vreme frisia,


plini de ploaie si noroi,
Cu 'ncredere ne=am luat de mans,
Pornind spre case amandoi.

www.dacoromanica.ro
TRAIAN DFMETRESCII 47

In camera un frig de moarfe.


Ea m'a 'nfrebaf din ochi: ramai ?
5i=am imparfif, sfraini si singuri,
Ace lasi rece capafai.
5i unul alfuia povesfea
Viefei noasfre ne=am sopfif :
Ea f ofdeauna neiubifa,
Eu fofdeauna neiubif...
C'o dureroasa volupfafe
La san ca doi copii ne=am sfrans,
noapfea aceea, cat o viafa,
Am plans... $i ne=am iubif... siam plans.

DIN BAVARIA
I.
Ei canf5.... Danful for se 'nfinde
Sub umbra ulmului bafran,
Iar allii beau $i pe genunche
Li sfrang iubifele la san.
Tiganii falmacesc pe sfrune
Din canfeci vechi povesfi de dor,
Si sub maesfrele arcusuri
Prang inimile fufulor...
II.
Bavaria e plina foafa
De munfi, de lacuri, de femei,
Si nu=i dragufa sa nu=si alba
Draguful ei.

www.dacoromanica.ro
48 ANTOLOGIA. POETILOR OLTENI

Strain cand m'au vazuk pe mine


Ca free pribeag si singur lacul,
ToIi m'au privif duios, sopkindu=si...
Saracul!".
Thum§ee, 1894.

CORER

Pe plopii nin*i
Coboara corbi 'n pale de doliu,
Cernesc al iernei alb linkoliu...
Si, friski, de foame, par invinsi...
Cugefafori,
Privesc spre cer, privesc departe ;
Pe cand un glas de yank imparte
Lin cante care cla fiori...
In cimifir,
Pribegi, s'au adunaf la sfada:
Iar sub uitare $i zapada
S'ascund mormintele in sir...
Si pe cand free,
In a crepusculului ora,
Spre groapa unde doarme=o sora,
Si 'n suflek plansul it innec ;
In aiurari
De spaima inima mea moare...
Acoperike de ninsoare
Pierduke sunk ori=ce carari...

www.dacoromanica.ro
TRAIAN DEAIETRESCU 49

5i ma invinge
Un Band amar, stiind c'odata
5i peste groapa mea uitata
Vor frece corbii si va ninge !..

MAGDALENA

Cand jalea vantului tomnatic


Prin desfrunzitii arbori frece,
Tu te g'andesti la baluri, doamna,
Eu ma gandese la soba rece...
Cand primii flufuri de zapada
Plutesc in zarea albicioasa,
Tu fe gandesti la rochii scumpe,
Eu ma gandesc ca's sdrenturoasa'.
5i ca'nd in noptile de iarna
Canii la clavirul tau, vis'and,
Tu fe gandesti ca esti iubita,
Eu ma gandesc c'o sa ma vand.

mnifipii""

www.dacoromanica.ro
ELENA FARAGO

Nascutd in orasul aarlad la 29 Martie 1878.


Azi e stability in Craiova si functioneaza de multi ani ca
Directoare a Muzeului si Bibliotecii Aman.
A inceput sd colaboreze la Romania muncitoare, apoi a
scris la Sioncincitcrrul, Ramuri, etc.
A fost premiata de Academia Romans, de Fundatia Carol,
de editura Ancora, Bind distinsa si cu premiul Femina.
A tipArit Versuri (1906); Soapte din umbra si Traduceri
libere in 1908; Din taina uechilor raspantii (1913) ; Sociptele Amur-
gului (1920) ; Traduceri libere si reminiscence (1920); Nu mi-am
plecat genunchii (1927) ; Poezii (1928). Pentru copii a scris : Din
traista lui Mos Crciciun, Bobocica, Sa nu pldngem, Visul lui
Viarel, Sd fim buni, Ziarul unui motan, Intr'un cuib de rdndunicd.

DURERI

Nu m'au speriaf, Durere,


Nici ghiarele,
nici dinfii
Cu care afafea flare,
ce fu le=ai asmufif
Mi=au sfa*iaf iar camea
in junghiuri de cufif...

www.dacoromanica.ro
ELENA FARAGO 51

Nu m'au speriat, Durere,


Nici ghiarele=ti,
nici din ii,

Cad iti *tiara si cainii


$i tigri suferinlii,
$i=ti cunote=am $i corbul
Ce poarta'n ghiare un ram,

Mi l'ai frimis si mie, in noapte cand eram


Pe cea mai slabs punte
Si jos mugea valfoarea.

Mi l'ai frimis atuncea


sa=mi Linda 'n*elafoarea
Momeala a izbavirei,
Dar nu m'ai prins in mreji.

$i=ai inteles, Durere, c5.'n suflefu=mi


Stau freji
deapururi ochii care za'mbesc
cand lupt cu tine...

Ai inteles,
Caci corbul de=atuncea nu mai vine
55=mi tind5. verdea Hoare
a leacului hain,
De $i, pe=o nou5 cruce,
ma bate acelas chin,
De $i, sub slava punte
mugeste iar valtoarea.

www.dacoromanica.ro
52 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

0, fe cunosc, Durere,
5i *flu sa fax de mule,
De afunci cand desnadejdea infaiului tumuli
M'a prins fara de yesee $i am gemue prea fare ;
0, fe cunosc, Durere,
$i fi.0 sa rabd de mule,
De cand inIaia ceafa de fiare nevazufe
Mi=au sfWae, nu carnea, ci sufleful in sufe
$i mii de sangerande fasii de crez rank.
5tiu sa fe rabd, Durere,
De mule, caci li =am hranie,
Ii=am imbuibat o viaea, din plin,
Fiarele toate
Cu vinul $i cu painea
Din care hraneam, poafe,
Canfarea fericirii in mii de vieei, mereu...

...5i foeusi, canea Inca, in sufle E, crezul meu...

NOEMVRIE

In lancedul soare de=amiaza, gradina


Isi svanea din brazde noroiul, O. cum
Nu=i nimeni sa=i cafe racoarea acum,
Doar sborul de cioare ii cata hodina.

In malul ce scade vascos, fumegand


Mai lupEa cu moarfea o iarba, o floare,
Cu frunze cernife 'n sinisfra coloare
A negrului muced ce=ii infra in gand
Mai muced, mai negru decal e in fire.

www.dacoromanica.ro
ELENA FARAGO 53

Sus ciorile negre, jos mucede flori!...


0, unde creanga de April sa=mi irnprori
Feresfrele vietii cu verdea =ii lucire...
Si unde e§fi iarba cu fragedul fir,
In ganduri sa=mi intri cu haina fa noua,
Si proaspai scaldata in bobul de roux
Ce'n suflet rasfange lumini de safir...

.11111111111.1

www.dacoromanica.ro
C. $. FAGETEL
Nascut la 1885 Octombre 26 in comuna Fagetel din jud.
Olt. A urmat cursul primar in comuna Fggetel, cursul inferior
secundar la Craiova qi liceul la T. Severin. Diplomat al Scoalei
Superioare de Cornell.
Conduce institutul «Ramuri. din Craiova §i a infiintat
revista «Ramuri. in care a publicat multe d n lucrarile sale.
Aproape toata m4carea culturala din Craiova dela 1905 pi
pans astazi se datoreqte muncii lui animatoare §i piing de
realizari.
A colaborat la: Scimcincitarul, Luceaf cirul, Neamul Romcinesc,
Floarea Darurilor, Tribuna dela Arad, etc.
Fost vicepreqedinte al Camerii de Cornell gi deputat, Pre-
qedinte al Sindicatului presei din Craiova.
Scrieri: Credinte literare, Copii Nomii, Verde,si iar Verde, etc.

INVINSI
Cand am sosif din Cari straine
La 'ndureratul nostru sat
Lin sir de cruci, sarace foate,
Cu stresinile aplecate
In farina m'a irrEampinat.
Pluteau duios de=asupra soapte
Iar eu simteam fiorii red:
Parea ca vantul poveste§fe,
Parea un blestem ca rosteste
Povestea celor dui pe veci.

www.dacoromanica.ro
C. S. FAGETEL 55

i sfam cu brake incruci§ate,


i=un gand amar plangeam acum,
Priveam la crud cum fiecare
Fara lumina., fara Hoare
Stakeau alaturea de drum 1
5 i=acasa satu pa*nic, mama
Zacea afar' pe capakai :
optind spunea de jalea koala
$i cum batranul nosfru fats
Cazu la crucea cea dintai.
Plufeau duios deasupra oapke
Iar eu simfeam fiorii reci,
Parea ca vanful poveke*te
Parea un blestem ca rosteke
Povestea celor dui pe veci.
1907.

N'AVEM TEAMA !..


Pentru Jeana Cretu.

Zadarnice sunk orice stavili :cu vremea care o sa


[tread.
Vom fi de=acuma inainte mai hotarati ca la 'nceput
Ne departeaza ? n'avem teams caci gandului ce pot
[sa=i faca ?
El dela unul pan' la alful mereu alearga nevazut...
Decal orice pe lumea aska iubirea noaska e mai tare
i Coate stavilele puse ea le invinge rand pe rand...
Ca un incendiu ce se 'nfinde straluminand in de=
[parkare
Ea le inlatura pe koake on mai farziu on mai curand...

www.dacoromanica.ro
56 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Acuma forte nesfiufe in pieptul meu imi dau de


[vesfe,
$i=afafa 'ncredere e 'n mine ca nu mai pof sa ma
['ndoesc :
Lucreaza 'n mine $i sfrabunii, pe semne, 'n clipele
[acesie
5i ma indeamna cu farie sa 'ndur orice $i sa iubesc...
In ochii ei, ca apa marii, cefesc afafa dor de viata...
i=acum cand flori sunk prefufindeni $i bolfa ce=
[rului e=albasfra,
Asi urea s'o sfiu la mine=acasa ca 'n fiecare dimineata
Sa ma pefreaca pans 'n poarfa si sa m'astepfe la
[fereastra...
1910.

mill 10""

www.dacoromanica.ro
GHERGHINESCILVANIA

Nascut in comuna Grozesti (satul Carceni) judetul Mehe-


dinti la 12 Noembrie 1900.
Este licentiat al Facultatii de Drept din Bucuresti, a facut
avocatura la Severin si acum ocupa un post de magistrat in
Tribunalul Sighisoara.
Colaborator la: Datina, Ramuri, Bilete de bapagal §i Ifni-
uersul literar.
Scrieri: Drum lung, poezii.

LACRIMILE
Cu lacrimile planse insfincfiv,
Eu fe=am vazuf brodand pe gene un fiv...
Sunf, lacrimile, fire de arginf,
Podoabele privirilor ce mine,
Reflexe dulci de soare 'n asfinfif,
Sfralucifoare varfuri de cufif ;
Sunk fradaforii tainelor de dor,
Sunf risipiri $i scutufari de nor
5i fremurazi de vis neimplinif,
Oglinzi cu zari pierdufe 'n infinif ;
Sunf vorbele ce vecinic nu se spun,
Sunf, uneori, baloane de sapun
5i sunk... au fosf aminte de=fi aduci
Tin curcubeu de=asupra unei cruci...

www.dacoromanica.ro
58 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

In ochii OH, din cand in cand,


Eu le=am privit alunecand...
Tu, insa, niciodafa n'ai aflat
Ca 'n lacrimile tale. ca'nfr'un lac,
Innebunit *i pururea carac,
Tin suflef a privif i s'a 'nnecaf.

A CANTAT PRIVIGHETOAREA...
In calmul innoptarii a crescuf,
De=odata, o cascada de durere,
Ritmic suspin de suflef care piere
Sub greutatea dorului facuf.
Eu ascultam cu capul prins in math
,5i sufletul fopif in noaptea clara ;
Tu infloriai in noapfe i in vara
Cu rozele ce=ti fremurau pe sani.
Prin farmecul de basm imbalsamat
Se risipea in canfec par'ca luna,
,Si umbra noasfra, draga, era una
Pe geamul lumii alburiu *i. mat.
Spre crengile din can ploua, domol,
Sfa.'r*if sfa.*iefor de note pline,
Tu, frunfea ti=ai lasaf=o sa se 'ncline
Schitand o umbra i cu mana'n gol...
$i mi=ai vorbif... (ai sa ma ierti?) iar eu
De*i privighefoarea amutise
Cu sufleful inzapezif de vise,
Pe cand vorbeai, o asculfam mereu...

www.dacoromanica.ro
RADII GYR

Numele adevarat : Radu Demetrescu, fiu al lui Coco De


metrescu, artist societar al Teatrului National din Craiova.
Nascut in Martie 1905 in Campu-Lung (Muscel).
A facut liceul la Craiova, in care timp se ocupa cu lite-
ratura, scriind poemul dramatic intr'un act: In munti. si altul
intitulat «ET0ii..
Licentiat in Litere din Bucuresti si doctorand in Estetica
literara.
Functioneaza ca profesor secundar ci asistent universitar
in Capitals, precum si conferentiar al Institutului de literature.
Colaborator la : Adevarul literar si artistic, Ncizuinta, Fla-
mum, Arhivele Olteniei, Gcindirea, Miorita. Universal literar,
Ritmul vremii, Falanga, Gemdul nostru, Probilee literare, Viata
literara, Cele trei Cri,curi, Rasaritut, Suflet romcinesc, etc.
Scrieri: Linisti de schituri, poeme, ed. Flamura", 1924 ; Flange
strcimba lemne, ed Flamura", 1927 ; Cerbul de lumina, ed. Casa
Scoalelor", 1928 ; Floarea lui Sanzien, cantec in trei tari si in
colaborare cu N. Milcu, Scufita rosie, comedie intr'un act, in
colaborare tot cu N. Milcu.
Premiat al «Soc. scriitorilor romani., cu premiul Sonetului
in 1926; al «Institutului de literature. in 1925 si 1928 si al
Teatrului National. din Craiova pentru prologul din George
Dandin si piesa Scufita rosie.

www.dacoromanica.ro
60 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

HEIDELBERGUL DE=ALTADATA

Din blibioteca mea, in umbra aezata,


iau HeicleMergul de=alladata.,
:

5i tar *gasesc impeasfiai pe foi,


(pe care=afat plansesem amandoi)
si risipif pe slove cunoscute:
fot sufletu=mi de mule, cu visele=i frecute
de parca=ar vrea, ca la acela, sfenic,
sa recifeasca ve*nic
durerea Kaihiel, din Heidelbergul vechi...
...0, vorbele balaiei Kathi, deli scrise,
ma urrnaresc, sunandu=mi in urechi 1...
5i Heidelbergul, Heidelbergul vechi,
mi=i sufleful baeran $i 'nc5xunfif de vise...
...Priefina,
iii aminfesti de vremea cand
cu Meyer Forster ne 'nfalneam in carte,
cand imi spuneai Ca sufleful, plangand,
l'ai franf pe fiecare slova 'n parte?...
Iii aminfesfi si=acum de vremea cand
ne 'nspaimantam la gandul: sa nu fiu
si eu un Karl Heinerich, mai farziu,
lasand sa planga o Kafhi 'ndurerata ?
...0, Heidelbergul nosfru de=aleadaea,
ce=mi called in suflef, inc'odata?...
...Cum rasfoesc prin carte, ma gandesc
la bunul nostru priefin: Sanclu Dragu...

www.dacoromanica.ro
RADII GYR 61

...Desigur, ii =1 aduci $i fu aminfe...


Dindafa ce=1 zareau ca frece pragu
Ca doi copii u rasaream 'nainfe,
si cum un Docfor Jiiffner ne parea,
iubifu/ docfor" penfru not erea...

...Dar pedanfismul gray si ironia


cu care plicfisea mafusa fa Sofia?...
Eu nu pufeam vreodafa sa o cru1
de=asemanarea cu Valeful Lutz !...

...Pasfram un Heidelberg in plansul din bafisfa,


Lin Karl Heinerich eu, si fu o Kafhi frisfa...

...Sant singur azi $i Forster scos din blibiofeca


imi duce sufleful prin foi, ca pe=o pofeca,
si 'nfreb, zadarnic, or ce rand, in parfe,
de urma suflefului tau, de=afunci,
din vremea cand spuneai ca -0=1 arunci,
faramitaf, pe slovele din carte...

Mi=i Heidelbergul, cripfa de povesfi...


Il dibui $i acuma imprejur,
si 'ncep in mine coruri sfudenfesfi
sa 'ngane: gaudeamus igifur...

...La Ruder", in gradina, parca merg,


$i ma 'nfalnesc cu Bilz si mana=i sfrang,
iar la lumina lampioanelor ma frang,
$i=1 sfrig, plangand, pe Defler d'Asferberg...
'nfrezaresc in gand esarfe colorafe:
Wesffali, Saxoni si 'nfregul grup Renan...

www.dacoromanica.ro
62 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

...Ei Kathi, Kathi, uncle este Kathi?...


De ce nu vine berea, Kelerman ?...

...Apoi, in toamna, Heidelbergul vechi,


un: Jerum, jerum..." auzit departe,
o despariire trista, parcuri moarte,
*i. desnadejdea Kathiei ce=mi plange in urechi...

0, Heidelbergul, Heidelbergul vechi,


tot sufletul meu rupt §i irosit pe=o carte L..

SEARA, PE OLT...
Podul vechi de barne cants frecand Oltul spre
[zavoi,
chefuind cu zurgalaii trasuricelor de tara...
Sta pe mal i se gande§te i se 'nfoarce inapoi,
greu oftand de data asta, cu carute cu povara...
Poate ar fi vrut o clipa sa se Tina de frasuri,
prin porumbi s'o is cu drumul, chiuind subt ceru
'nalt...
Dar cand fu sa se repeada dupa drumul cu rasuri
rasgandindu=se, se 'ntoarsetrist,pe malul celalalt.
Podu=i aminie§fe acuma ca la fel cu el zavoiul
ar vroi sa piece 'n tars, dar nu=1 lass radacina.
...Ciobanind dupe=o cireada, seara=§i suns lung cim=
[poiul
sau se catara pe mine, viorie, ca glicina...
Care marl de intunerec fara sgomot trec pe pod,
cu tacerea pe delaturi ca un carau* posac...

www.dacoromanica.ro
RADII GYR 63

Olful s'a umpluf cu sears sau cu flori de liliac,


si cu sears ma alafur si ma leg si ma innod.
Gandul mi=a sarif prin iarba cu lacusfele, si acus
ca un greiere de vara taraie 'n frifoiul crud...
Apoi, linisfea de foafe=i priponifa cu tarusi
si asa firesc imi pare ca dmmeti nu mai aud...
Corfuri de ciurari cresc focuri de arginf, spre iar=
[marocuri
si pe farm, la jeragaiuri, fierb pescarii raci si lini...
Noapfe=a vine 'ncef pe plufe cu plufasi valceni si
[focuri
si doinind, spre maluri plufa si=o carmesfe cu
[prajini...

Tarmul munfenesc, cu ziva s'a fopif, ca o parere...


Susura copaci 'n lung, parc'ar curge sus, prin foi,
pe deasupra mea si=a lumii un alf Olf, peste zavoi...

...Sus, pe cer, un car cu oisfea si cu rotile de miere

nu se hofarasfe inca spre ce zare s'o porneasca...


Vad deparfe Dragasanii, ca un pumn de
licurici...
Put uifaf, m'asi vrea acuma subf froita olfeneasca,
stele cazafoare care desfasor' cazand panglici,

sa alunece in mine, cum aluneca in iarba...


M'as vrea put umplut cu stele, nu ca sa ma bea
[drumari,
ci sa vina vrajifoarea si adancul meu sa fiarba
leac descanfec penfru ochii fanjifori de fete mari.

www.dacoromanica.ro
64 ANTOLOGIA POE l'ILOR OLTENI

Linisfe... miroase=a noapfe, a lucerna $i a rau


si subf pod se sbafe luna in bulboane si varfejuri...
Curge 'n vine o herghelie de luceferi, farce frau
si 'nfloresc in varf de ganduri stele mari, ca flori
[de vrejuri...

Jos sub pod spumega bolfa insfelafa si pe pod


frece noapfea, clafinafa, mergand greu, ca un chervan.
Pesfe Olf arunca luna un nou pod de portelan,
penfru care Sanziana ?... penfru care Voevod ?...

Si cum sfau infipf in noapfe ca un cui, pe mal, aid,


parca vad cum se opresfe un haiduc, sa=si infareasca
chinga murgului, in luna... Si =o povesfe haiduceasca
mi se 'nfinde 'n gand deodafa ca o coarda de
[aglici.

.111111111111.11

www.dacoromanica.ro
N. I. HERESCU

Nascut la Turnu-Severin in 1906 Decembrie 6. A urmat


liceul la Craiova, qi a trecut licenia in Liter, 9i doctoratul in
filologia clasica, la Bucure§ti. A urmat studii de specializare la
Sorbona.
Scrieri: Basmul celcn- batru-zodii, poem, edit. revistei .1.\Tazu-
inta. (1926); Insemnciri literare (critica), in biblioteca «Samanato-
rul. (1926); Cartea cu lumina, poeme, edit. «Scrisul Romonesc*
(1926) ; Poezii alese din Francis Jammes, traduse in colaborare
cu Ion Pillat, colectia Cartea vrernii. (1927) ; Lirica lui Hcrraiu,
traducere in metru modern, colectia «Favonius. (1929).
Sub directia sa a pornit revista de filologie clasica Favonius
(1926-1928) qi acum este directorul publicatiei Revista clasicci,
ree§ita din contopirea revistelor de specialitate Favonius qi
Orpheus.

CHEMARE

Casuta mea, prieteni, o yeti gasi u§or:


Lumina de zorele -(5.1aefe din pridvor,
Ti picura lumina pe=acoperis, un plop,
5i'n campul larg ea pare lumina unui snop.
Casuta mea, priefeni, va va cunoa4te 'ndata.
V'o 'nfampina cu rasu=i de tigla 'nv'alvorata...
Ea singura=o deschide portita dela Linda
$i bratul ei, prin mine, la piept o sa v5. prinda.
5

www.dacoromanica.ro
66 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Casufa mea, in noapfe, va povesfi blajina


Cu lini*fi de unghere si geam de lung plina.
Dar vifor de lumina in zori o sa va scoale,
Si lua=vor locul lunii porumbii rofocoale.

Cu flori de soare 'n geamuri, cu cer de peruzea,


Priefeni, va a§feapfa oricand, casufa mea.

CANTECUL SCRIPCARTILUI BAIRAN.


Foae verde a spinului,
Frunzulifa chinului,
Se alunga clipele
lute ca aripele,
Caf ai bafe pleoapele
Zile fug, ca apele,
Anii n goana luneca
Viafa fi=o infuneca.
Alfe fete 'nvafa, jocul,
Alti flacai le sfrang mijlocul,
Alfe babe dau cu ghiocul
Sa descopere norocul.
Alfi cumefri beau pahare,
Alai unchie*i urzesc sa'nsoare
LIn flacau cu=o fats mare.
Alf chip ai sf fu, cra*mare!...
Singur eu si singur eu,
Haf, de=amar de Limp, mereu,
Sfau aci cu canful meu.
Foae verde=a spinului,
Frunzulifa chinului,
Viafa e=a suspinului,

www.dacoromanica.ro
N. I. HERESC1J 67

Hei, aveam $i eu odafa


Ochii vii $i chica lafa
5i=aveam scripca insfrunafa.

Draga imi era o fafal...

$i din cincisprezece safe,


In carute ferecafe,
Veneau oameni sa ma cafe
$i porneam la drum, fartafe,
Nopti $i zile Incheiafe.

Fafa vezi, parca fu Teri


Am iubif=o doua veri.

$i cand iarna=era mai Brea,


,
Zaiafeful se ncingea,
Doua luni nu confenea.
Chef cu chef se inoda,
5i ce nun1i, ce cumefrii,
Ce bofezuri, ce betii!...

Toafe free, $i 'mbafranim...


Fafa doarme 'n tinfirim.

Foae verde=a spinului,


Frunzulifa chinului,
Maine voi porni si eu
S'o 'nfalnesc sub luful greu,
Mana slabs sa i=o prind,
Trupul supf sa 1=1 cuprind,
Gura vanafa s'o sorb,
S'o saru.f pe ochiul orb...

www.dacoromanica.ro
68 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Trupul meu cu trupul ei


Putrezeasca pe sub fel...

Dar vreau astazi sa va cant,


Cantec vechi, cu vechi descant,
Taina'n suflei sa va 'mplant.
Stranga=i cardul fetele,
$i floc" ii cetele :
Mogul ie sa va spue
Viata ce e pi ce nu e.
Foae verde=a spinului,
Frunzulita chinului,
Biala mini:e nu 'ntelege :
Moarfea, moarIea vezi, n'alege...
Dorm cu mainile pe piepI,
5i=omul rau omul drepf
$i natang pi intelept...
Cu=ochii 'ncremeniti la stele,
Cu urechea la valcele,
$i nepoti gi stranepoti
Dorm sub Varna grea, cu toti.

Ce lucreaza 'n lemn strungarul,


Ce doinete 'n struni scripcarul,
Tot ce fie carturarul,
Ce dureaza 'n piatra meteri
Manastiri cu bolti ca'n peteri
Ce 'ntrupeaza cu 'nleles
Toti zugravii, si ce les
M'aini de fete harnice,
Toafe sunk zadarnice.
Toafe frunze 'so luf se duc,

www.dacoromanica.ro
N, I. ITERESCIT 69

Se surupa, se usuc,
Toafe fug ca 'nfr'o povesfe,
Vremea roade tof ce este.
Numai Frei si numai frei,
Trei traesc cat viala ei,
i o clipa doar de=au fosf,
Daca=odafa au fosf, au fosf,
Si in clipa for au prins
Vremea toata 'n frup de ins :
Floarea care=a 'nflorif,
Sfeaua care=a licarif,
Inima care=a iubif.

Foae verde=a spinului,


Frunzulita chinului,
Asfa sfiu $i asfa sfiu,
Vremea toata 'n piepf o tiu:
Floare=am fosf si=am inflorif,
Sfea am fosf si=am licarif,
Inima Ca mi=a iubif.

Vremea 'n piepful meu o tiu,


Asia sfiu, atata stiu.

.11111111111,111

www.dacoromanica.ro
AL. IACOBESCU

Ngscut in Iunie 1894, in Pitesti. A studiat la Craiova ssi


acum e bibliotecar la Fundatia Aman din acest ora.
A co /aborat la revistele : Flaccira, Capitala, Rarnuri, Drum
Drept, Drepturile Permit, Gcindul nostru, Societatea de mains,
Adevgrul literar si artistic, Datina, Ncizuinta, Clipa, Propilee lite-
rare, etc. A scos in 1915-1916 Viata literath, algturi de Marcel
Romanescu.
A publicat Balade (1918), Umbre peste ape (1923), Icoane si
privelisti (Arad 1924), Coscinzearia (19261, Poems de Victor Hugo
(1926 , Elegii si Poeme (1929).
Vor mai apare: Poems si balade, Ccinturi de Giacomo
Leopardi, opera complectg ; Ode barbare de Giosue Carducci;
Balade de Alfred Tennyson ; Boris Godunov de Alexei Pu§kin;
Beatrice Cenci de Percy Bysshe Shelley ; Judeccitorii $i Protesilas
si Laodamia de Stanislas Wyspiansky ; Hellas, antologia poetilor
greci moderni ; Antologie rush, Antologie italiana, Antologie
engiezci. A publicat numeroase traduceri in prozg din : Ladis-
las Reymont, Fedor Dosfoievski, Emile Zola, Georges Sand.
J. Kessel, Nicolas Segiir, Rene Maizeroy, Guy Chantepleure,
Goethe, Ivan Bunin, Miguel de Unamuno, Dimitri Merejkovski,
abatele Prevost si aljii.

SINGURATATE
De mulE nu cresfe iarba in brazda. Niciun semn
Nu =mi mai pasfreaza urma pe crucea grea de lemn.
Cand vanturile Eoamnei se fanguie deparEe,
S'a4Eern si pesLe mine cununi de frunze moarLe.

www.dacoromanica.ro
AL. IACOBESCLT 71

Nu=i lacrima sa pice pe groapa mea, $i nu=i


Sapata aminfirea =mi in gandul nimanui.
Ma risipesc in hums, sub crucea fara nume,
5optind, la sfat cu viermii: De ce=am frecut prin
flume ? ".

STRIGAT
Ce dar de pret, o via(a mea, ce scut
Aparalor al viselor desarfe,
Ce lupfator netemator de moarfe
Si ce aposfol vajnic 1i =am paruf,
De=a sfaf urgia =i crunta sa ma poarfe
Pe grele cai de 'nfrigurafa ura,
and nici blestem, nici pace nu se'ndura
De cel robif sub pumnul grelei soarfe ?
Ce imn nepofolit s'a smuls din mine,
Slavindu=fe, cand poafe numai eu
Te=am socofif nevrednica povara,
De=ai amagif c'o darnicie rara
Nelinisfea si nenorocul meu,
Topindu=le 'nfr'o mare de suspine ?

1COANE

LUNCA CORBULUI
Scufura cerul o burnita rece pe miristi cosite.
Nouri in pulbere vanafa=si cata culcusul pe creste,
Fire de ploaie 'nnodand pesfe ierburi uscafe. Pusfiul

www.dacoromanica.ro
72 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Cre*fe pe'nfinderi si unde de vanf napusfindu=se'n


[goana
Suers crangile negre. Pe drumuri bafufe de care:,
Tunuri si fropof de cai, prinfre lesuri uifafe prin
kanturi,
Singuri, fruditi, biciuifi de furfunile foamnei, glofa*ii
Spinfeca zarea cu ochi adanciti sub sprancenele
[crunfe.
Cum isi afarna pe umeri in linWe armele grele,
Teava cafand pesfe buzele arse de sefe §i umblef,
Trisfe vedenii, razlete pe drumuri, sub zari de
cenue,
Parca de frig s'au sculaf din morminfe si'n ploaia
[de foamna
5uiera surd din furloaie, cu plans in orbifele negre,
Coasa purfand=o pe umerii schilavi in bura 'nserarii.
Noembrie, 1916.

.11111111111111

www.dacoromanica.ro
LEONTTN ILIESCLI

Nascut in 1880, Iunie 18, in Bucureqt.i.


Studiile primare qi secundare la T.-Severin. Studii univer-
sitare la Bucurwi.
A debutat la Dreptatea" lui Al. C. Vrgbiescu din T.-Se-
verin, alaturi de Iosif NAdejde, C. Demetrescu, V. Anto-
nescu, etc.
Prime le versuri publicate in 1896, in Adevcirul de Joi.
A co /aborat la : Literatura qi Arta Romano, Revista idealist&
Fora morale!. (a lui Macedonsky), Noua Revista Romcinci, Critica,
Revista literary, etc., etc. In press: Adevarul", Dimineata", Mi-
nerva". A condus Dreptatea Noastrci. A condus impreunA cu I.
Adam Tribuna Romany, ziar dobrogean aparand pe vremuri in
Bucurwi.
Actualmente, redactor principal la Universal.
Lu:rari Majore Canamus, versuri aparute 1904. Imnul Se
intorc vitejii, in colaborare cu G. Georgescu-Theologu, armonizat
de maestrul Castaldi, Marianella, traducere din literatura spa-
niola, romanul lui Benito Perez Galdes, ,Si va aparea: Sonetele
iubirii, placheta. A scris 9i teatru : 0 crims social& piesa in 4
acte, in colaborare cu Siniol ; Masco, un act in versuri ; A fost
un om, in colaborare cu dr. Ionescu, prezentata Teatrului Na-
tional din Bucurwi.

SONETELE ILIBIRII
I
Deapururi zambitoare si felina,
Tu cea mai iubitoare din amanfe,
Cobori din vis ca Beafrix lui Dante
Ca sa.mi infinzi o cups de lumina.

www.dacoromanica.ro
74 ANTOLOGIA POETILOR OLTEN1

0 beau cu sefe cupa ce rn'alina


5i ma 'nfioara visuri eleganfe
Ca si o viziune de Bramante
Sau ca, din alfe lumi, o sonatina.
Cand sfau cu ochii 'nvaluiti de vise
5i vreau sa prind naluca fericirii
Ca sa 'nteleg poemele nescrise,

Lin vis de foc fe vad prin umbra genii,


Si=afunci pricep sfintenia iubirii
Ca $i Ioces pe sanul Magdalenii...

II
Pe sanul tau imi culc de=acurn desfinul
Sa simf parfum de piersici parguife,
Sa sorb vapaia dragosfii 'nvrajbife
Ce 'mbafa mai pufernic de caf vinul.
5i fe primesc cugefe din seninul
De vis cum fe desprinzi, din zari vrajife,
Ca Venera din valuri linisfife
Ca sa=mi desfainui dorul $i suspinul.

Iar cand usor de gaful meu fe=apropii


5i mi=l cuprinzi cu bratele amandoua
De ma 'nfasori ca 'n panza Penelopii

Pagan eu sorb a gurii Pale roua...


5i=afar' fresar de 'nfiorare plopii
Ca le zambeste gales lung noua.

www.dacoromanica.ro
LEONTIN ILIESCU 75

fa
In manfia=i, de purpura Osiris
Viseaza ne sfarife primaveri
Iar roua, in superbe schinfeeri,
Perleaza prinfre florile de iris...

Osiris, din inalfele=i faceri,


Da viafa fufuror ce'n largul firii=s,
i 'n ochii fai imprasfie Osiris
Uifarea suferintelor de Teri...

De cafe on senina, zambifoare,


In cale=mi vii i=mi dai o sarufare
Ca sa=mi alungi un gand amar *i. frisk,

De=afafea on simf langa mine ingeri


Ca=mi dau in dar s'aline=a mele plangeri
Camasa necusufa a lui Crisf.

IV

Tu esfi Mercaba, faina fi=esfe slova,


Iar eu sunf Iachanan, sunf Ben Zahai,
Pe muntele cel sfanf ca §i Sinai
Te=am infeles din mila lui Iehova.

In vremea cand fui Maur din Cordova


5i - Auncea fof pe fine fe visai
5i=acum Frei veacuri fu model mi=erai...
Imi inspirai pe Venus de Canova.

www.dacoromanica.ro
76 ANTOLOGIA FOETILOR OLTENI

Si'n vremuri cand luptam prinfre Cruceferi


Sa 'nfrang Islamul cel nebiruif
Alaturi de crestini voinici §i ieferi...
Si=atunci tot tu cu dor m'ai fost vrajit,
Cad tu=mi esti prinfre ve§nicii luceferi
Lin semn ocrotifor in infinit.

11111111111111

www.dacoromanica.ro
EUGENIA FL. IONESCU
(ADA UMBRA)

N5scutA in 1885 Ianuarie 21 in orw.il Turnu Severin 9i a


decedat in ziva de 8 Octombrie 1928 in comuna Ianca din ju-
detul Romanati, unde a functionat ca institutoare. Era absol-
yenta a Scoalei Norma le Elena Doamna" din Bucure9ti.
A scris putin, prin cate-va reviste numai. Astfel a publicat
in Ramuri, Flaccira, Drum drept, Sburaltand, Reuista noastra 9i
Luceafcirul. Prima sa poezie publicata este 'ntitulata La rascruci",
in 1905 si pe care o reciam aci ala'turat.
Lucrari tiparite: Sub plopi..., versuri, cu pseudonimul Ada
Umbra.

LA RASCRUC1

Pe sub poala cenu*ie


A doi plopi ce nu mai fac,
Drum din saf of drum din vie
Se 'nfalnesc si cruce fac.

La o parfe graul verde,


Presaraf cu flori de mac,
Leganaf de vanf se pierde
Canfecul de pifpalac.

www.dacoromanica.ro
78 ANTOLOGIA POE1ILOR OLTENI

Si aci=i povestea foafa


A iubitilor din sal,
Ce din vreme 'ndeparfafa
S'au iubif si s'au uifat.
In oricare primavara
Doruri noui aci se sfrang,
La rascruci adesea iara
Mu lte suflete se frang.

Iar de canta pitpalacul,


La rascruci cu doru=mi greu,
Cand se scutura 'n grau macul,
Singura ma duc mereu.

NOAPTE

Norii calaiori
Curg necontenif
Arginfati, usori,
Catre rasarit ;
Si=si rostogolesc
Valurelele
5i=rni invaluesc
Luna, sfelele.
Musa somnu=i greu
Lumea s'a lasaf
5i nu §fiu nici eu
Ce m'a mai chemat
Valea s'o colind
Cand cu aripi reci

www.dacoromanica.ro
EUGENIA FL. IONESCU 79

Umbla rafacind
Noapfea pe poteci...
Sora vanfului
Vesnic soptitor,
Frunza plopului
Tremura usor;
Tremura si mi=i
Greu s'o mai ascult:
Focul inimii
Sfinsu =s'a demult,
Iar pe vechiul loc
Ars si pustiit,
Floare cu noroc
N'a mai rasarit.

bESPARTIRE

Ma duc, priveste, surazand,


Fara cuvant de rugaciune,
Fara cuvant care li =ar spune
C'ascunde lacrimi al meu gand.

Ma duc... 5i cata 'n ochii mei


Ca sun acum pre ei stapana :
Din slaba=mi strangere de mans
Nu vei afla cat sufar ei.
De=a fost on nu ceva 'nfre noi,
Eu plec asa ca orisicare;
Iar ca sa crezi ca rau nu=mi pare
Nu voi privi pici inapoi.

www.dacoromanica.ro
80 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

5i doru=mi fof cu chinul lui


L'oi pofoli cu=a mea putere,
35.4 fiu Ca nimanui nu cere
Si nu se pleac5, nimanui.

Iar dac5 suflefu=mi frudif


Vreodafa jalea 1'0 invinge,
Aiurea plansul meu s'o sfinge
Sfrein, incef, neauzif.

millIIIIIIIm

www.dacoromanica.ro
V ASILE LASCAR

S'a nsscut in 1887 August 28 in oratil Targu-Jiu. Dupa


ce a terminat liceul din Craiova, s'a inscris la Universitatea
din Bucurwi, urmand Literele, fara, insa, a termina. Fire de boem,
a disparut din Tara prin 1912 1913, iar prin sentinta civila
No. 570 din 25 Oct. 1927 a Trib. Dolj, dupa cererea unor
membrii din familie, a fost declarat ca disparut. Se tie numai
vag ca, dupa ce a dispArut din tat* s'a dus la Viena in ser-
viciul bibliotecii rornane§ti de acolo §i apoi la Paris unde, se
zice, ca a inchis ochii, sub un alt nume.
Avea talent qi cea mai mare parte din poeziile lui au fost
publicate in wRamuri. §i wScimcincitarul..

INTRITN ORA5 DEPARTE

Asi vrea sa fiu acuma infr'un oral departe,


In care la lumina sclipirilor s1elare
Am rafacif o noapie pe sfrazile=i dearfe,
Pe strazile=i dearfe, facute $i murdare...

Perechi indragosfite eu n'am vazuf nici una;


Se risipeau prin parcuri si ulfimile roze,
Pe ca'nd ca dinfr'o sera triumfafor 81 'nfruna
Venea de prefufindeni parfum de tuberoze...
6

www.dacoromanica.ro
82 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

In grabs se gafise orasul penfru noapfe,


De vreme se sfinsese lumina pe la case ;
$i dupe panze rosii ca rodiile cdapfe,
Pe marginile zarei si luna se culcase...
Pe sfr5.zile desarfe, facufe si murdare
Mizeria 'ncefase sa=si canfe melopeea,
In caf parea c5'n drumu=mi d5.dusem la 'nfamplare
De=orasu 'n care Moarfea dormea in noapfea=aceea...

0 ROZA
Pasfrez si=acum fiola=fiola alba 'n care
Aveam o roza frisfa si galbena ca ceara...
Aveam Si eu o roza pe=afunci dar cine n'are
In casa lui o floare cand vine primavara ?

Si roza mea 'nfr'o sears de Marfe inflorise


Frumoas5 ca o roza cum numa 'n vis s'arafa;
Nu mi=o daduse nimeni caci nimeni nu'mi vorbise
In vechiul burg in care veneam infaia data.

De sus priveam pe piafa perechile 'nsirafe:


0 ei faceau risipa de flori $i de inele
I

Ca niste prinfi logodnici; in Pimp ce 'nfunecafe


Le ofereau plafanii imensele umbrele...

51numai eu seam singur cu inima 'nfrisfafa


Ca roza mea fimida in apa se usuc5.:
Nefericifa floarea ce moare nepurfafa ;
Nefericif si=acela ce n'are cui s'o duca...

www.dacoromanica.ro
HARALAMB G. LECCA
Nascut in Caracal la 1873 luna Februarie 23. Dupe absol-
virea cursului primar din Caracal qi Liceului din Craiova, a
plecat la Paris pentru a studia medicina.
A debutat in literature cu poezia in cimitir" publicata in
,,Revista noua" a lui B. P. Hajdeu, care, dupa ce Lecca s'a ina-
poiat in tara, i-a facut vi prefaca la volumul Prima in 1896.
Au urmat apoi urmatoarele volume : Enoch Arden de Ten-
nyson, trad. in Bibl. p. toti (No. 62 in anul 1896); Femeia in-
darcitnica de Shakespeare, trad. in Bibl. de popularizare Samitca
(1897) 9i in Bibl. p. top No. 284 ; Cinci boeme in Bibl. p. top
No. 90 (1897); Secunda, Buc. (1898) premiata, ca qi Prima, de
Academia Romana; Ter(ia Casta Diva, Buc. 1899 9i in Bibl.
p. to No. 236 (1906); QuartaJucatorii de card, piesa in 4 acte,
(1900) qi in Bibl. p. toci No. 238 (1904); Povestea unei regine,
de Carmen Sylva, trad. Buc. 1899; Quinta, Suprema forta, piesa
(1901) 9i in Bibl. p. toji No. 246 ; Sexta, versuri, Buc. 1901;
Septima Cdinii, piesa in 4 acte, Buc. 1902 qi in Bibl. p. top
No. 257; Octava, poezii ; A noua, poezii, Buc. 1904 ; Marioara
§i to ziva scadentei de Carmen Sylva, trad. Ia0 1904 ; A zecea;
I. N. R. I. (Isus Nazarineanul Regele Iudeilor', poems biblica,
Buc. 1904 ; Tainele Cerului de Flamarion, trad. Buc. 1904 ;
Ernani de V. Hugo, trad. Bibl. p. toil No. 232 ; Hero si Leandru
de Grillparzer, in Bibl. p. to No. 270 ; Atalia de Racine, trad.
in Bibl. p. top No. 276 (1907); Sarutarea de Th. Banville, in
Bibl. p. toti No. 276; Romeo 0 Julieta de Shakespeare, trad.
in Bibl. p. toti No. 294 (1907) ; Cancer la inima, piesa in 3 acte,
Buc. 1907 ; Quo vadis de Sienkiewicz, trad. in Bibl. p. toti
No. 307 ; Din viata lui Napoleon tot in Bibl. p. top No. 374,
etc., etc.
Haralamb G. Lecca a fost primul autor dramatic roman
care a jucat in piesele sale.
A murit in Bucure§ti in anul 1920.

www.dacoromanica.ro
84 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

IN CIMITIR
Pesfe lespedea, sub care dormi acuma linisfita,
Tu, unica mea credinta si unicu=mi Dumnezeu,
In zadar am plans, caci numai piaEra nelnsufletita
A simtit suspinul meu.
5i cand ma gandesc ca focul sarufarilor de mama
Nu m'a ars de loc ; ca=n brate nu stiu fu sa ma fi
[sfrans,
Cum iii strange orice mama copilasul, care =o cheama,
Desfepfandu=se in plans 1
Nu=mi aduc de fel aminEe nici senina fa figura,
Nici ce basme inganafe imi canfai Incefisor,
Nici cum Indrepfai spre mine o.'ngrijafa uifafura
5i.un suras infrebifor.
Cati fiori de grija, pana sa ma vezi veniE pe lume I

Cafe nopti, la capafaiu=mi, dormiiand, m'ai leganat 1

$i cand focmai incepusem sa fe sfrig $i eu pe nume,


Mama=mama, m'ai lasaf I

In simtirile=mi pafrunse de=o femeinica durere


Aminfirea fa eferna $i iubirea=mi zi cu zi,
Au sapai nesferse urme si mi=au daf o mangaere :

Poafe ca ne=om Infalni.


De cand sfiu ca=mi esti pierdufa, gandu=mi sboara
[fof la fine,
Al fau nume, mama draga, eu mereu II am in glas.
Mizerabila=a fosf moarfea cand fe=a smuls de langa
[mine,
Cand, vai singur am limas.
I

www.dacoromanica.ro
HARALAMB G. LECCA 85

Iarea=ma ca=ti furbur somnul cu povestea mea de jale,


Vezi ca n'am cui spune dorul, dorul meu netarmurii,
Nesecaf isvor de lacrimi pe a vieiei mele cale,
La al careia sfar*if

Cine *fie ce ne=a*feapia


Pan'afunci de dor de duca,
Lasa=m5, sa plang in faina la morrnantu=ti adoraf,
Azi, cand nimeni nu mai vine floe $i lacrimi sa=ti
[aduca,
Azi, cand toil, foti fe=au uitaf I

COPEL

,,Tizzi drags, de ce cauti sa ma superi ?.. Tu e*fi fafa


Cum se cade $i cuminfe... nu efi fala de milog.
Aide, maica... Eli de freaba... Soarbe Numai
[odata...
,,Nu=mi da pesfe mana, mama... Vezi eat de frumos
Re rog...
$i sarmana mums 'ncearca sa=*i induplece bolnava,
Care nu mai vrea s'asculfe $i nici leacuri sa mai ia.
Biala fats zace dusa. Vremea frece... iar zabava
Ii scurfeaza resful vieiei, chinuind=o, vai de ea I
Instincfiv, de frica mortei, iii afunda capu=n perne,
Cu figura=ngalbenifa ca o foaie de porumb,
Pesfe buzele uscafe vineteala=i se aterne
$i de=abia=i mai scanfeiaza ochi ='n cearcine de plumb.
$i nu vrea, cu foaie asfea, nici de doctor sa mai *fie,
Nici la ma=sa nu se uifa cand o roaga. *i=i da bani ;
Simfe doar ca toate=s geaba,caci nevarsfnica=i ffizie
Intr'ataf a 'mbafranif=o, ca n'o crezi de noua ani.

www.dacoromanica.ro
86 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Cand ii pipai mana, pielea e jilava ca nisipul.


Parul blond ii incadreaza jumafake din profil.
Adancafi ii sunk obrajii... Ai gandi, privindu=i chipul,
Ca=i porfreful suferiniei cu figura de copil.

Iar pe cand bolnava doarme,sub un pom din gra=


[dinika,
Uncle foamna friguroasa rupe frunzele de fel,
In picioare, sus pe banca din rascruci, o copilifa
Cu vre=o pafru ani mai mica, coase penfru sora ei.
Vremea 'ncepe sal se sfrice. Nori.'ncarca afmosfera,
Ca cenusa resfirafa pesfe=o vafra cu faciuni.
Vai de=aceia, caror boala le dal brand spre bariera
Agoniei I Nu=i mai scapa nici=un fel de rugaciuni !
Cafe.° data, palc de raze de la soare se furise
5i, din coif de cer albasfru, cade pe razorul gol.
Randunelele=s pe ducal. Corbii vin, si prin fufise
Fac gimnasfica pe ramuri doua vrabii dinfr'un sfol.
Iar pe sfrada, pe la poarfa ruginifa.'n ploi de foamna,
0 vecina care frece, cand o vede 'n sus, asa,
Canonindu=se, o 'nfreaba : Ce faci, puiule ? Cos,
[doamna.
Mififica ! Ce draguka si ce vrednica e ea I
Da=fe jos, c'o sal fe doara degefele manusikii 1...
,,5i ce cosi cu=afafa grabs ? Par'ca la aresf fe=au pus.
,,Cos, cad docforul de asfazi a spus maini 'ncef
[ca Tizzi,
Cand cad frunzele=o sal moara... $i le cos sal seaza sus.

m111111111110

www.dacoromanica.ro
A LEXANDRU MACEDONSKY

S'a nascut in 1854, Martie 14, in orasul Craiova. Era fiul


generaluluf Alexandru Macedonsky, primul general si Ministru
de 115zboi al Principatelor-Unite, iar mama sa nascuta Fisenta
se 'nrudea cu cele mai de seams familii din Oltenia.
Studiile liceale le-a facut in Craiova, apoi a urmat Facul-
tatea de Litere din Viena, de unde a trecut la Geneva, Piza
si Florence.
Prin 1876 a Post prefect de Bolgrad, apoi inspector general
al Monumentelor Isorice si in fine functionar la Ministerul
Culteler.
S:rieri: Prima uerba (1872); Poezi (1882), in care se af16
publicata comedia in doua acte : Iade,s, jucata pe scena Teatrul
National din Bucuresti, ca si Saul, comedie in cinci acte, in
versuri, scrisa in colaborare cu Cincinat Pavelescu. In 1895
si 1912 apar Excelsior si Flori Sacre, versuri ; apoi Cartea de
Aur, nuvele si schite ; Thala-sa, roman; Bronzes, versuri fran-
ceze si romanul Le calvaire de feu (1905) etc.
A fondat reviste si ziare ca : Oltul (1873), Trciznetul, Ful-
gerul, Plevna, Duncirea (1879-1880); Stindardul Thu; Straja
Tetrii (1892); Tarara ; Lumina (1893-94) ; Liga crrtodoxci (1896);
Forta morals (1901-902); Le beau Danube Bleu (1905); Liga
Conservatoare (1905); Rev ista critics (1910) ; Literatcrrul (1880 -1885;
1890-1904 si iarasi in 1918-1919). In afar de acestea a mai
colaborat la diferite ziare si reviste din tarn si de peste munti,
precum si la publicatii str5ine de seams.
A murit in ziva de 24 Noembrie 1920 in Bucuresti.

www.dacoromanica.ro
88 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

NOAPTEA DE MARI
Asffel : fiindca apogeul la care sufleful afinge
Cand poarfa canfece 'nfre aripi da nasfere la ras.
[vrafiri,
Avanful frebue sa scads focul sacru a se sfinge
$i
Iar Musele a se preface in nemiloase naluciri ?
Vesfalelor, cand in picioare alfarul nosfru s'afla Inc.,
5i primavara cand se 'nfoarce acuma ca $i alfe 610,
Iar preschimbaf cand nu se afla pamanfu=acesfa in
[sfanca
De ce v'afi reurca in sfera absfracfelor seninafafi ?
lnchisa daca va e lumea recoborafi=va 'nfre roze,
Parfumele din Maiu inalfa reinoife=apofeoze,
5i 'n noapfea blonds ce se culca pe campenefi
[virginifafi
E volupfafea 'npreunarei dinfre nafura renascufa
Cu farmecul divinifafei de om abia infrevazufa.
Venifi : privighefoarea canfa si liliacul e 'nflorif ;
Canfafi : nimic din ce e nobil, suav $i dulce n'a
[murif.
Simfirea ca $i bunafafea deopofriva pof sa piara
Dar inima imbairanifa, din omul reajuns o fiara
Dar dinfre flori $i dinfre stele nimica nu va fi clinfif,
Venifi : privighefoarea canfa $i liliacul e 'nflorif.

Avanful frebuie sa scads $i focul sacru a se sfinge


Cand frunza ca $i alfadafa *opfefe frunzei ce
[afinge ?
Cand sfea cu sfea vorbefe 'n culmea diamanfului
[abis
Si cand pamanful se imbraca cu fericirea dinfr'un vis ?
Isvorul cand s'arginfue*fe de alba lung care =l unge,

www.dacoromanica.ro
ALEXANDRII MACEDONSKY 89

Cand sboara freamafe de aripi in fundul cerului


[deschis ?
Vesfalelor, daca 'nfre oameni sunf numai jalnice
[nevroze,
E cerul 'Inca plin de stele si campul Inca plin de
[roze,
$i pana asfazi din nafura nimica n'a imbafranif...
lubirea §i priefenia daca=au ajuns zadarnicie
$i daca ura si fradarea vor predomni in vecinicie...
Veniki : privighefoarea canfa si liliacul e 'nflorif.

Vesfalelor, daca 'nfre oameni sunf numai jalnice


[nevroze,
Pamanf ci spakiu '§iurmeaza sublimele mefamorfoze
Pasare cafe=o noua floare, apare cafeun asfru nou,
Se face mai albasfruadancul si codrul mai adanc
[se face,
Mai dulce suneful de fluier, mai lenesa a nopkei
[pace,
Mai racoroasa adierea, mai viu al sfancilor ecou,
Mucegaiful sm'arc al valei cu poezia se vesfmanfa,
Pe prefirafele lui ape plufesfe albul nenufar...
O mica sfea e licuriciul $i sfeaua este un mic far,
In aer e parfum de roze. Veniki : privighefoarea
[canfa.

Posomorarea fara margini a noptilor de alf.adafa


Cand sufleful penfru sarcasme sau desnadejde sfa
[deschis
Cu focul sfins, cu soba rece,ramase 'n urma ca
[un vis :
E Maiu si Inca ma simf fanar sub inalkimea Ins=
[felafa.

www.dacoromanica.ro
90 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Trecu falazul dusmaniei cu groaza lui de nedescris,


La fund se duse iar gunoiul ce inaltase o secunda
Si sfanca fof ramase sfanca $i unda tot ramase unda.

Trecu falazul dusmaniei cu groaza lui de nedescris,


Se lumina infinsa noapfe cu poleieli mangaiefoare,
Si asfazi e parfum de roze si canfec de privighefoare.

Vesfalelor, numai o noapfe de fericire va mai cer,


Pe jghiabul verde al cismelei un faun rustic c'o
[naiada
S'a prins de vorbe si de glume sub licaririle din cer,
Columbe albe bat din aripi $i visurile yin gramada,
Iar picafurile urmeaza pe piafra lucie sa cada...
Basmesc de vremile bafrane cand za'nele se coborau
Din limpezimile albasfre si'n unda clara se spalau...
Reinviaza ca prin farmec idilele pafriarhale
Cu fefi frumosi culcati pe iarba isbindu=se cu por=
[locale ;
Pe dealuri clasice s'arafa fecioare in camasi de in
Ce'n maini cu amforele goale iii umplu ochii de
[senin,
Si prinfre=a serei lacrimare de amefisfe si opale
Anacreon re'nalta vocea, dialogheaza Theocrif...
Veniti : privighefoarea canfa in aerul imbalsamif.

E Maiu $i Inca ma simf fanar sub inaltimea ins=


[felafa.
Halucinaf cand esfe=auzul vederea este fermecafa ;
Aud ce spune firul ierbei $i vad un cer de aripi
[plin,
M'asez privind sub albul lunei sub fransparenta
[afmosferei

www.dacoromanica.ro
ALEXANDRU MACEDONSKY 91

5i'n aeru 'nbafaf de roze desfid afingerea durerei


Cu canfece nalucifoare cum sunf albetele de crin.
0 l feerie a nafurei desf5.sur5.=fe in splendoare,
Regret suprem al fiecarui in fainicul minuf cand
[moare,

Eiindca fu esti penfru suflef repaos dulce $i suprem.


0 ! feerie a nafurei vindecafoare de nevroze
Ce ne 'mbunesfi fara sfiinta si ne mangai fara sa
[vrem,
Regret suprem al fiecarui, desfasura=fe in splendoare.
In aer cu parfum de roze si canfrc de privighefoare.
Veniti : privighefoarea canfa in aeru 'nbafaf de roze.

Voind sa uif ca sunf din lume, voiesc sa cred ca


[sunf in cer,
Vesfalelor, numai o noapfe de fericire va mai cer,
5i=aceasfa noapfe fericia la gaf cu stele salbe=salbe
S'a coboraf pe frunzafura $i s'a culcaf pe flori ro=
[zalbe,
A pus albasfrul ei z5.branic $i pesfe camp si pesfe vai
Inseila imensifafea cu raze de arginf $i our
5i o cusu cu mii de flufuri $i o brazda cu mii de cal ;
Infre p5.manf $i infre dansa a revarsaf al ei fezaur,
In afmosfera crisfalina suavifafea ei a 'nfins,
Facu sa sune glas de bucium la focul sfanelor
[aprins,
Facu isvorul s5.=1 ing5.ne, padurea sa se 'nveseleasca,
Orice durere sa 'ncefeze $i poezia sa vorbeasca.
Pe om in leag5nul ei magic 11 adormi, si el uif5.,
Cu clar obscur masca uraful $i sferse formele
[prea brusfe,
Facu sa faca sbarnaierea adunafurilor de musfe,

www.dacoromanica.ro
92 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Si zise dealului sa cante si dealul nu mai pregeta,


Si zise vailor sa cante si vaile se ridicara
Cu voci de frunze si de ape, cu soapte ce s'armo=
[nizara,
Si zise paserei sa cante si la porunca uimitoare
Se inalta parfum de roze si cantec de privighefoare.

Jar cand si mie 'mi zise cantau c'un singur semn


[ma destepta
Spre inaltimi nefurburate ma reurca pe=o scars
[sfanta...
In aeru 'mbatat de roze, veniti : privighetoarea cants.

SUB FRUNZE

Gradina este plina de taina fericirei


Si nu e fir de iarba fir, nealaturat ;
E Maiu, cand nu e frunza sa n'aiba al iubirii
Instinct nedescifrat.

Micsandra spre rozeta sa pleaca fermecata,


Garoafa rade 'n soare cu rosul ei manunchi,
Iar vita se ridica pe mar amorezata
De verdele ei trunchi.

Rochitele, in brake subiiri dar incordate


Strang visinul $i creaca cu creaca. '1 cuceresc,
Ciresele alaturi sub frunze 'mperechiate
Rosesc $i se iubesc.

www.dacoromanica.ro
ALEXANDRU MACEDONSKY 93

Din fotul se inalta un canfec cafre soare


De dragoste respinsa de dulci imbratiseri,
0 falnica poems de sfrofe arzafoare,
De fainice offari.

Asculta., e gradina infreaga ce unesfe


Simtirea ei suava cu canfecul din not
Si cerul din adancu=i de our ne privesfe
Za'mbindu=ne prin foi.

TIGANLE

Tiganii merg fara'ncefare:


Nu sfiu nici ei cand au plecaf
Dar lumea larga o sfrabaf
Impinsi de=o vecinica chemare.

De cand se ,fiu s'au pomenif


Cu galbeni ochi perduti in zare,
Si s'au tot dus cu mic cu mare,
Si=au tof nascuf si=au f of murif :

Tiganii merg fara'ncefare.

".1111111111m

www.dacoromanica.ro
I. M. MARINESCII

Nascut in Craiova la 1880. Studiile liceale in acela oraq,


iar pe cele Universitare la Bucurwi, Leipzig, Berlin qi Mun-
chen. Actualmente este profesor definitiv de limba si literature
latina la Facultatea de Litere din Iasi.
A publicat poezii qi proz6 in Scinnimitarul, Raman, Viata
Literard, de sub conducerea lui Chendi, Viata Romeineaseei,
Canuarbiri Literare, Netzuinta, Orf eus, Favonius, Adeucirul Literar.
A mai publicat articole si studii literare.
A tradus, in editura «Culturei Nationale., Satyricanu/ lui
Petronius, precum si Satirile lui Juvenal.
Acum traduce, tot ie versuri, Elegiile lui Propertius.

TIE

Ah, cei doi ochi asa de blanzi $i dulci


Ce gales ma privira 'Mate oars,
Ca clip'aceea n'asi fi dat=o'n schimb
Pe 'nfreaga lumilor comoara

Cum se plecara ochii blanzi $i dulci,


Ca ferniecati, cand le graii de focul,
Ce 'n inima=mi ardea, cand le jurai
Ca de=acum ei mi=or lumina norocul !...

www.dacoromanica.ro
I. M. MARINESCU 95

De viifor iluzii cand 1esui,


Cum stralucira lacrimi pe=a for zare :
Plangeau de bucurie *i=mi paru
Ca pe=al meu suflef cad margarifare 1...

SIN GIIRATA 1

In camera sfau singur. Prin fereasfra


Un colt de cer si=un brad se profileaza
Albif de chi& 'n cenu.5iu amurg...
Un card de ciori pe ramuri sfau la sfada
Si=afaf. E pesfe fof un rece calm.
5i singur sane, ata,f, afaf de singur I...
Dar gandu.mi sboara 'n lumi de mule apuse :
Ah, buns mama, unde e*fi acum ?
Afunci, ca 'n vis, pe pleoape=mi cade ceata
5i=o mans mica frunfea bland mi=apasa:
De ce plangi tu, de ce esti frisf, copile ?
Tresar uimif, cu fremur vag prin ample,
Cu genele 'nmuiate 'n grele picuri
5i 'n jur cand cat, ficere=i, infuneric
5i=i frig, *i=i frisk i par'ca ma 'mpresoara
Cu negru =i val grozava venicie.

.m111111101.

www.dacoromanica.ro
A. POP=MARTIAN

Nascut la 8 Iunie 1897 in satul erbanesti, judetul \Talc e a


A fost ofiter activ de infanterie si dandu-si demisia, a ince-
put sa joace teatru.
Fost artist al Teatrului National din Craiova, acum este
angajat la Teatrul National din Bucuresti.
Colaborabr la : Ramuri, Gcindirsa, etc.
Scrieri: Miresme de departe traducere in versuri din Elena
Vacarescu si Contesa de Noailles, in colaborare cu $t. 1351-
ce§ti, editura Ramuri".

MOARTE...
Vorbele cad grele $i rare, infre noi, ca frucfele
[pufrede...
Vinul mangaerilor noasfre s'a scurs ca din urcioare
[sparfe
dorintele ni se desfac, $i cad, ca vrejii de vita in
[vant...
*i cum pornesc isvoarele oarbe, noapfea, prin pa.
[manf,
gandul fiecaruia, orb, de celalf se desparfe...

Deodafa facerea ne musca din inimi, ca lupii din


[pr5zi
$i ne rosfogolim in noi, ca cerbii 'n prapasfii...

www.dacoromanica.ro
A. POP-MARTIAN 97

pgmantul subt coafele noastre plange surd,


si cand ne vom ridica, vom lasa, ingropate in el
suflefele infinse algturi, ca doi copaci faiati...

Dragostea m ea, se infoarce Inca ()data cu fata spre tine,


cum se rasucesc, noaptea, mortii prin gropi...
dar intre noi, s'a ridicat o umbra, dreapta si grea
ca de piatra...

CLEPSIDRA

Seara m'asteapta la geamuri


sg=mi arunce prin ramuri
muguri de stele, din noapte,
si sa=mi verse din lung
lapte.

Cand noaptea e toata in mine,


un ggnd se albeste in ea, $i rgsuna
cu clinchete fine,
zgbavnic... si lin ca
o iada, ce cgmpuri, subt lung.
isi misca filinca.

La geam, in grading, s'abate furfuna,


in mine, ca 'n camp, fuge iada
prin arbori se sbuciumg vanful
de para.* se misca livada
cu capete negre de hidra...

Acum Iii infoarce, poafe, pgmanful


enorma clepsidra,
7

www.dacoromanica.ro
98 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

si mute °data.' infr'o mie de veacuri


oceane si lacuri
pe crestele muntilor goi,
$i 'n matca marilor, golita de valuri,
sa scurgi nisipul din dealuri
pe vefrele lumilor noui...

mIllillillIlli

www.dacoromanica.ro
N. MILCLI

Nascut in 1903 in Craiova. Dupa ce a terminat cursurile


Iiceului Carol I" din localitate, s'a inscris la Universitatea din
Bucuresti, urmand Filosofia si Literele. Este doctorand in Litere.
Debuteaza cu versuri in 1922.
A colaborat la: Convorbiri literare, Miscarea literarci, Gan-
direa, Adeveirul literar, Cetatea literara, Niizuinta, Ramuri, Fla-
inuri, etc.
De consultat : Despre poezia lui N. Milcu, au scris articole
critice, urmatorii : E. Lovinescu, in 4,Istoria Literaturii romane
contemporane., vol. I, evolutia poeziei lirice (Edit. Ancora, Bu-
curesti). Const. $eineanu, in «Recenzii. (Edit. Ancora, Bucu-
resti). Perpessicius, in «Mentiuni Critice* vol. I (Edit. Cassa coa-
lelor Bucuresti). George Demetrescu, in «Opinii Literarex. (Edit.
Cassa $coalelor Bucuresti), Vladimir Streinu, in «Sburatorul.
1926. Radu Gyr, in «Flamura 1926. Tudor Straje, in «Aurora.
1926, George Silviu, in «Dimineata. 1926. Ion Cane, in «Cele
trei Crisuri. 1926. Raul Teodorescu. in «Falanga. 1927 etc.
Scrieri: Orcidina de Sidef, versuri, edit. «Cassa coalelor.
in 1926 ; Fluerul lui Marsyas, versuri, in editura «Flamuray,
1927; Amantu/ de gips sau Sindrofia mortilor, drama in trei
acte; Scufita rosie, un act in versuri si in colaborare cu Radu
Gyr, reprezentatA pe scena teatrelor nationale din Craiova si
Cernauti ; Floarea lui Scinzien, poem dramatic in trei parti, in
colaborare tot cu R. Gyr si publicat in foiletonul Univer-
sului literar".
Premiat de doua on de «Institutul de literatura. din Bu-
curesti si de comitetul de lectura al Teatrului National din
Craiova.

www.dacoromanica.ro
100 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

CANTEC PENTRU VIPERA


Vipers cu ochii vinefi
5i cu limbs de ofrava,
Eu fe sfiu, Ca 'n suflef mulfa
Din licoarea fa bolnava
Adunaf=am penfru mine,
Penfru ea, si penfru=acele
Care=ar fi crezuf vr'odafa 'n
Taina canfecelor mele...

5i fe=am sfrans la piepf, cu grija,


Sub camasa de mafasa,
5i ne=am furisaf alafuri
Sub o sfrasina de Casa
5i=am scornif, propfif cu ochii
Infr'o sfea ce=avea sa cads,
Din ofrava fa de carpe,
Cea mai dulce serenada 1...

5i, de ne=a crezuf sfapana


Aplecafa pe fereasfra,
Cand erea mai alba luna
5i lumina mai albasfra,
Tie=fi sanf de=apururi birnic
C'ai facuf sa canfe 'n mine,
Nu 'ncepuful !... ci sfarsiful
Care =l presimfeam ca vine I

$i acum, legati pe viata,


(Clipa dulce pi ofrava)
Haide, fiindca greu mi=e visul
$i duruta mi=i zabava,

www.dacoromanica.ro
N. TITLCII 101

Sfrange=fi tof veninul moriii


Si la piepfu=mi, ca 'nfr'o cusca,
Cafa=mi inima sub coasfe...
Zvarcoleste=fe...
Si musca!

RUGA
De=o fi sa nu=mi am, Doamne, primavara
Ca mugurul ce nu se sparge 'n floare
i cand voi fi tarana, de vr'odafa
Ma vor calca dusmanii in picioare,
Cand m'o absoarbe, ca pe=o apa, glia
Si visul meu va fi un soare sfans
Fara dureri si fara bucuria
De=a fi pufuf vr'odafa sa fi plans,
Pe urma viefii mele, daca, Doamne,
Vei urea in dreapfa Ta manie ca sa cerli
Pe cei ce m'au pierduf, sa arzi pamanful
Din femelii I

Numai pe ea s'o erfi...

AUTUMNALA

Plufesc cocori in zari de scrum


urr morf a innopfaf pe drum.
$i it pefrec din ochi copacii
Pe la rascruci se=adun saracii
lei scuipa frunzele pe jos
Un bief mesfeacan, officos.

www.dacoromanica.ro
102 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

lin clopof canfa 'n deparfari


Cad fulgii albe sarufari,
Din nourasii de sidef...
Viseaza=o fafa pe=un gherghef
Si Infr'o carte plange=o floare:
Mai vine, nu mai vine oare ?"
La carciuma din sfrada mea
Asfeapf5.=un dric... Dricarul, bea.

www.dacoromanica.ro
NICOLAE NICOLEANU
Ngscut in 1833 la Craiova, dupg cum afirma Iacob Ne-
gruzzi in prefata volumului de Poezii publicat 4a Iasi in editura
librgrie Scoalelor Fratii Saraga. Totusi artistul St. Vellescu,
intr'o biografie a Iui Nicoleanu publicatg in Revista noun"
anul I No. 12 din 15 Decembrie 1888, afirmg ca profesorul
Vasile Caloianu din Craiova i-a spus a poetul nu s'a ngscut
in Craiova ci l'ar fi adus insusi Caloianu pe la 1849 din Bu-
zeu, unde incepuse srudii in Seminarul de acolo. La Craiova
Caloianu l'a inscris in Colegiu.
Ca autor a apgrut in 1859, cand Ia un banchet din Craiova
s'a citit o poezie a sa care a entusiasmat pe oaspeti si cari,
contribuind, l'au trimis pentru invAtatura la Paris. Acolo a stat
numai un an de oarece cei cari ii fgggcluiserg ajutorul l'au uitat.
Cativa colegi din capitala Frantei l'au ajutat de s'a reintors in
lard. Aci a ocupat intai un post in arhiva la Bucuresti, apoi
a fosf numit inspector scolar si in fine director la Liceul din
Iasi, luand parte activg la intemeerea societatii Junimea". Din
Iasi a trecut Ia Bucuresti ocupand o functiune in arhiva Sta-
tului. Sdruncinandu-i-se mintea, a fost internat intr'un spital
de alienati si a murit in anul 1871.
De la el a rgmas o carticica de seasezeci pagini, tipgrita
in Iasi in 1865, intitulatg Poezii de N. N., gi cuprinzand un
numgr de treizeci ai doua de poezii.

SPLINE=MI DE CE AI PLECAT
Am plecat sa scap de umbra nopfilor infunecoase,
Uncle plin de ganduri triste gi de griji misferioase,
Caufand somnul si pacea, sub un cer acoperif,
Simteam dorul mai fierbinie §i destinul mai cumplit.

www.dacoromanica.ro
104 ANTOLCGIA POE l'ILOR OLTENI

Am plecaf sa scap de glasul soapfelor inveninafe


De furoarea nepufineei, de Tarfufi, de guri cascafe
Ce varsau cu 'nversunare, ofrava suflarii for
Pesfe cea mai buns fapfa, pesfe cel mai sfanf amor.

5i cu foafe asfea, insa, din minuful de plecare


Nici o flacara de ura, nici un dor de rasbunare
Nu s'aprinde ochii mei ;
Ci, din confra, piepfu=mi bale, inima se rumpe'n mine,
Cand gandesc c'o soarfa cruda m'a gonif de langa fine,
Cea mai dulce, mai frumoasa si mai scumpa din femei.

Daca vei simli Ca sanul palpifeaza si fresare


Cand vei arunca privirea, pe=asfe linii arzafoare,
Crede ca ziva si noapfea port cu mine dorul f au,
5i ca rana mea profunda ca o lamps nevazufa
Arde'n sanul meu de flacari, fainica necunoscufa,
Ne sfiind nimeni secreful, de cal eu si Dumnezeu
Iar de vrei crunfa spranceana, de fe=i crede ofensafa,
Ah, gandesfe=fe Ca omul cu simtirea condamnafa
A iubi fara speranta, e desful de pedepsif 1
5i nu adauga la focu=mi o vrajmase nepasare
5i dispreiul sau mania, 1 =a mea crucla disperare
5i la frisfa mea privire, un ochiu rece impefrif.
uifa dorul, uifa jalea suferintelor frecufe!...
A uifa nenorocirea si=a iubi e o virfufe...
5i=o speranfa'n viifor.
5i revino la iluzii, la viata, la placere.
Fericirea=i mull mai dulce dupa zile de durere...
Indoesfe=fe de foafe, insa nu $i de amor !...

www.dacoromanica.ro
NICOLAE NICOLEANII 105

UNEI DOAMNE
De se va 'nfampla s'ajunga aste randuri pan'la fine,
.i cifindu=le sa cugeti far'de voia fa la mine
Nu gandi ca sunf in doliu, cufundat si phn de dor,
Caci te'nseli daca vei crede, ca duioasa mea simtire
Caufand a fa prezenta $i 'nfalnind a fa privire
A dorit al f5u amor.
Tu nu erai de cat umbra ce'mi servea de aparare,
Ca sa nu'mi fopeasca ochii razele nemurifoare
Din sufleful ce iubesc.
Tu du erai de cat panza fof deauna suspendafa,
Sub care ascundea suspinul a mea inima 'nfocafa
Privind chipu=i ingeresc.
Negresif, ai ochii negri si sprancenele arcafe,
rata alba $i pe umeri doua plefe aruncafe
D'un negru posomor5.f !
Dar ce vrei! Sanf un salbafic de=o nafura necioplifa
Mie'mi frebuie un suflet, iar nu piele lusfruita,
Ca sa nu mor de uraf !

VERSURI SCRISE PE FATADA PETEREI


DE LA DAMBOVICIOARA
Pesfera posomorafa,
Mare, umeda, facuta,
Ai fi buna'n Bucuresfi,
Ca sa servi de pu§carie
Hoiilor, care sfasie
Piepful tarei Romanesti !

www.dacoromanica.ro
SABINA PA-LILIAN

S'a nascut in Craiova la 1899 $i este absolventa a Facul-


tatii de Litere si Filosofie din Bucuresti.
A publicat primele poezii in «Viata romaneasca. din Iasi
in 1921 si a colaborat la «Gandul nostru. in primi ani de apa-
ritie ai revistei. De asemeni a colaborat la revistele craiovene
«Ramuri., «Nazuinta. si «Arhivele Olteniei..
Scrieri: Sub °raja umbrelar... versuri, 1929, tipografia Milo-
sescu T5rgu-Jiu.

LA RASPANTIE
Cati ani mai vrei de visuri lungi si grele ?
0 visurile mele,
Cum le fara*fi in pasu=ii ab'afut 1
Vezi fu ? Cad frunzele,
5i alfele'nverzesc,
5i ce comori de desnadejdi se risipesc !
Vin dimineti cu ceruri de clefar,
5i=atafea seri coboara in zadar
Pe bratele=mi de nea,
Pe gura mea,
Pe ochii mei,
Pe gandurile=mi rele...
Dece nu vrei ?
Cati ani mai ceri de visuri lungi grele?

www.dacoromanica.ro
SABINA PAITLIAN 107

Nu=s eu mai calda decal e lumina?


Mai bl'anda ca facerea unui dor ?
Cine=ar vraji odihna mai blajina
Penfru'n afaf de frudnic calaf or ?...

5i te=as iubi
Ca pe=un Isus o Magdalena,
Mull mai supusa si mai trisfa decaf ea :
Cu frunfea'n m'aini,
Cu genele plecafe,
A.* plange'ncet sub ochiul fau de frafe,
Cat ani dearand n'am plans...
Ar fi afaf de sfanf
5i=afai de bine 1

Dar nu m'asculfi I...


5i'n noapfea care vine,
Din nou aprind lumina privigherii,
A dragosfei ascunse
Si=a facerii..,

LANGA roc
Mai pune un brat de vreascuri pesfe jar,
Sa fie f of vapae, f of lumina...
Vezi fu? In umbra frunfea mea se'nclina
5i sa=mi graefi cu §oapfa cea mai ling,
Nu pof sa nu fresar.
Deaceea umple vafra cu scanfei,
S'a fuga umbrele de prin unghere.

www.dacoromanica.ro
108 ANTOLOGIA POEOLOR OLTENI

...Se'nvalue carbunii a privighere,


Cenusa pare bruma de facere...
Aprinde focul, vrei?
Acuma chipul bland ti=1 rumenesc
Ata'tea palpairi... $i para creste...
Sa nu fresar, vre=un vreasc daca trosnesfe...
...Mi=e cald in suflet, gandu=mi atipesfe...
Ce bine ca traesc !

www.dacoromanica.ro
T. PAUNESCLI=ULMU

Nascut la I4 Octombrie 1903 in Craiova. Licentiat al


Facultatii de Litere din Bucuresti, in 1926. Organizator, impreuna
cu alp prieteni, al revistelor : F/amura", Suflet Romdnesc"
§i Pleiada".
A colaborat la : Ramwri", Adevcirul Literar", Nazuinta"
Universal Literar", Cdndirea", etc.
Lucran aparute: Viata tragicci ,.ti romeineascii a lui Eminescu
(1928) vol. I : Copilaria ci Tinerelea.

TOMNATECA

Ape ruginesc printre papuris...


Sterp padurea acum arde luminis
Cu bronzate varfuri of frunzis de=arama,
In amurgul sange revarsat pe=o coama...
Bufiile 'n beciuri se intepenesc;
Rod de vie atarna 'n podul batranesc,
$i sub barne groase, sfropi de our vii,
Viespi incercuesc boabe durdulii...
Jinduind sumanul cald de promoroaca
Iafasi cu pustiu crama se imbraca,
Doar la vre=un cazan prune 'nfarzaiate
Ferb, momind taranii pans pe 'noptate...

www.dacoromanica.ro
110 ANTOLOGIA POE f ILOR OLTENI

Gaste=au fost azi noapfe jalnic gag5lind?


Peste acoperisuri, vantu a plans mugind...
Langa iaz copiii lisite=au gasit
Moarfe peste maluri si pe cer coclit
Au scancit a iarna, pasari pamaniii...
Ulmule, de=acuma toamna grea va fi !
Tu cuminte'n noapfe si'n insingurare,
Trage pe obloane drugii cu zavoare,
i asculta 'n ploaia sfn varteju=afund.
Golul cum in tine macina profund...

CANThCITT, MELT
Eu sant plebeu! Cuvantul mi=e dur si greu degand.
Muscand in pietraria de ocna seculars.
Iii zbate'n geana noptii faclia lui barbara
Si=si galgaie belsugul in zare inundand...

Caci sanf plebeu ! ,i


canfa in mine muschii for
Cand se 'nclestau napraznic sa smulga snopii
[aprin$i
In amurgiri de flacari, sau cand sub bici impinsi,
Improspatau gras brazda, sfraina, sub picior...
Plebeu! Robust de seva $i cioturos in frunchi!
0 bata viforoasa cioplita din gorun
Mi=e versul care tofusi ca fluerul strabun
E 'nraurat cu doruri si frunze in manunchi...
Dar daca amorul vanat ma'ncinge ca o jerba,
Mustit in adancimea robitilor de eri,
Cu=o scufurare aspra eu pravalesc poveri,
$i frunfea mea=si 'nalta mandria ei superba 1

www.dacoromanica.ro
I. C. POPESCU POLYCLET

N'ascut in Craiova la 1883 Decembrie 18. Licentiat in Drept,


a facut avocatura si actualmente este magistrat in Craiova.
A facut multa vreme ziaristica.
A colaborat la ziarele: Viitorur,Romania Jima", Seco lid
XX", Apcirarea nationaM", etc. precum si la revistele : Ramuri",
Sioncincitorul". Revista moderns ", Carmen", Revista idealists ",
Ccmvorbiri critice", Noua revistd roman", Luceaf drat", Ro-
mcinul", s. a. A facut sa apara in Craiova, impreunfi cu regre-
tatul N. Vulovici ci cu St. Braborescu, Noua revista olteana"
Scrieri: Viorele", Zciri albastre", si Amurg de toamnd",
versuri, Ebigrame", si La vale", tot epigrame, a tradus ro-
ma'ul Tare ca moartea" de Guy de Maupassant in Biblioteca
pentru top" ci acum va tipari traducerea Odelor barbare" de
G. Carducci, in colaborare cu profesorul St. Fl.

EA DOARME...
Fereasea e deschisa si storul intro parEe,
Ea doarme... langa pat-L.1=i caztlia e o carfe...
Viseaza poafe=acurna, se plimba prin Eden,
Purfafa, ca 'n povesfe, de versul Iui Samain.
Fereasfra e deschisa si 'n aer primavara,
Parfum de flori pafrunde in camera de=afara...
Ea doarme ai zefirul, inamorat de ea,
La desbracaf $i bratul si sanul ei de nea.

www.dacoromanica.ro
112 ANTOLDGIA POETILOR OLTENI

Gelos afunci Parfumul s'apropie discret,


5i, pricepuf $i dulce ca cel mai fin poet,
El ii sarufa sanul curaf ca $i zapada
Si gura minunafa ca roza de Grenada.

E=afafa de frumoasa, atat de fericita,


5i nu=i a doua 'n lume afafa de iubita...
Ea doarme... $i in juru=i plufesc mereu ca siraja
Zefirul si Parfumul uimiIi de=afafa vraja 1

AUZI TU VANTI1T,_

Auzi to vanful cum suspina


Prin frunze moarEe de verbina ?
Tu sufleful nu=1 simti cum moare
De=un dor ascuns, si nu fe doare
Amurgul frisf de foamna rece ?
Nu simti prin corp fior ca=ti frece
Gandind la visele uifafe,
La calde seri *i parfumafe
De frandafiri de primavara?
Si nu fe 'ndeamna gandul iara
sa rafacefi ca alfa data
Pe=aleea vesEeda, uitafa,
Pe unde azi mai plange vanful?
5i nu fe sgudue morm'antul
In care zac pe veci uifafe
Afafea vise spulberate?

www.dacoromanica.ro
I. C. POPESCIT POLYCLET 113

Ac-um e inima fa rece,


Prin ea fiorul nu mai frece...
Auzi fu vanfill cum suspina
Prin frunze moarfe de verbina ?

EPIGR AME
D-rului Thiron, profesor
Universitar la Iasi.

Thiron ilusfrul om de §finta,


E ca gi Haeckel un afeu,
De=aceea fof ce scrie dansul...
Nu are nici un Dumnezeu!

Unora

Ca=i luati lui Ygrec apararea,


Ori cine poafe sa 'nfeleaga
Cand dai cu=o piafra infr'o javra
Te lafra mahalaua 'nfreaga I

Lui C., care mi-a reprosat


ca port la piept flori de...
dovleac.

Ca porf la piepf o floare ve§nic,


Nu=i o minciun5., e un fleac,
A§fepf sa=fi infloreasca capul
Sa pore §i floarea de mdovleac.
"',11111111"

www.dacoromanica.ro
MARCEL N. ROMANESCU

Nascut la Liege (Belgia), la 11 Octombrie 1897. Clasele


primare le-a facut la Paris si Craiova; studiile liceale la Craiova,
Severin, Iasi si Manastirea Dealului. Laureat in drept si filo-
zofie (19201.
Sef de cabinet la Finance, apoi la Interne (1920). Atasat
de Legacie la Roma (1920-21). Secretar cl. III la Legacia din
Varsovia (1922-231. Funccionar la Diredia Tratatelor din Minis-
terul Afacerilor Straine ; secretar al Comisiei Romano-Ungare
care in Martie 1924 a incheiat 11 convenciuni derivand din
Tratatul dela Trianon ; intrebuincat apoi in serviciul prepagandei.
Secretar cl. II la Haga (din lunie 1926); prim secretar de Le-
gacie (I Noembrie 1928.
Colaborator la : Viata literary si artistica Craiova 1913-15);
Romcinul (Arad 1915) ; Ramuri (1914-16, 1919-20, 1926-28) ;
Rorncinia de mains (Bucuresti 1915-16); Lumina noun (Bucuresti
1916) ; Cabitala (1915-16); Solia (Bucuresti 1916 ; Flaccira (1914-16,
1920) ; Sburcitcrrul (1920-22); Luceafarul (1920-22); Ideea euro-
peanei (Calendarul Povestirii pe 1923); Convorbiri literare (1923-25);
Adavarul literar (1924-25) ; Uniuersul literar (1926-27); Datina
(Severin 1926-27) ; Cosinzeana (Cluj, 1926-27) ; Gemdul nostru
Iasi 1926-27); Galeria Flamurii (Craiova 1927), dar mai ales
Flamura, pe care a condus-o timp de trei ani (1926-28).
Scriari: I lavori del parlarna-nto romano (Ed. Romania, Roma
1921) ; Isvoare limpezi. sonete si poeme premiate de Academia
Romans Ramuri 1923) ; Ccintarea cantardor, trad. in versuri
(Socec 1925) ; Cuiburi in soars, poeme lirice (Flamura 1926);
Hermanosa din Corint, povestea unei hetaire (Cartea Romfineasca,
1927) ; Teatru tr. din Sigbjorn Obstfelder (cunrinde Picaturile

www.dacoromanica.ro
MARCEL N. ROMANESCIJ 115

rosii,Estera, Priiniivard; Cal tea Romfineasca 1927); Grcidina


lui Teocrit, idile antice (Cartea Rornaneasca 1928)
In revista Flarinura: Vdrtejul, un act (1927); Lily chineza,
tr. din Paula Jakobi (1926); Pelerinul, tr. din Charles Vildrac
(1927); Tragedia dragostei, tr. din G. Heiberg (2928).

BALADA PRIVIGHETORII
Tout s'y comporte en vray mystere pur :
Le champ est d'or, les pensees d'azur...
Jean Lemaire de Beiges.

5 tit'. voi canfarea de priviglaefoare


ce coarde vii de lung poarfa'n plisc;
cum spanzura alean din floare 'n floare
ca sa=1 inalie, funigel, in pisc
de noapte, unde not comefe isc'
fulguifoare 'ncruci0..ri de spada
sau numai lungi adio de zapada ?
fiti voi povesfea celor doi baron
ingemanati de lupfa $i de soarfa,
ce strajuiau valfori de feufoni
din furnuri infrafife ca o poarfa?
Cel mai bafran sofia brake poarta;
cel f'anar naluce§fe vieti de smeu,
risipifor de sange in iorneu.
Cine=a infins pe lumi mafasa=albasfra?
Cine=mi sorfi pe cavaleri vecini?
Cine=a brodif fereasfra in fereasfra
$i ochi de zori in ochii de lumina?
Cine, rupand buchefe din dafini,
naframele iii zva'nfa, albe flamuri,
$i fainic se inchide dupa geamuri?

www.dacoromanica.ro
116 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

In seara cu vasliri de liliac


it fulbura miresme de faneafa;
in zori de roua, chipeul burlac,
frezif de a cocoului sineafa,
la geam *opte*te=o buns dimineafau
Madonei lui cu z'ambet daruit
de un fior de soare poleit.

Nu s'a visa mai inflorifa haina,


mai bland polog, mai mandru baldachin
iubirii pogorandu=se in faina
asemeni unui zumzef de albini
pe buza frandafirilor vecini
ce 'n noapfe se chemau ca nife stele
si 'n zori de zi s'ar fi 'mplefif, zorele.

De=atafia muguri vinele sant verzi,


de=afafa soare sangele dogoare.
de=atatea raze minfile ifi pierzi ;
calege noapfea dinfr'un mar o floare
s'o fescuiasca o privighefoare
pi toful e mister lunatic pur:
pe camp de our ganduri de azur.

La geam plufefe=o umbra in cama0.,


intinde maini de crin spre cavaler;
in brafe=i sfrange sanii patimaa,
ii daruieee=o sfea drepf giuvaier,
caci i=a ales din roua colier
doinind cu vorbe zambeful durerii
ce fremura in gu5a primaverii.

www.dacoromanica.ro
MARCEL N. ROMANESCIT 117

Dar ce fof *ezi in bezna pe prichici?


a prins din somn barbaful sa se mire:
Ce diavoli am visaf, ce
Cum sa deslegi a bucuriei fire
de n'auzi*i privighefoarea, Sire?
E=un cant afaf de verde *i fluid
ca=mi zbafe pleoapa, nu pof s'o inchid.

Din sfup de zori cand ziva curse mursa,


cu me*fe*ug sub dafini, sub alum
el puse slugi s'a*eze cafe=o cursa
de=au prins pe canfareful dalbei luni;
*i=a*a de fericif sfrangea in pumni
pe pasarica sperios de vie,
c'o *i vedeai zburdand in colivie.

Batu in u*a doamnei: Soro, hai


c'am prins pe rourafa vesfifoarel
De=acuma ai sa dormi farts naplai...
El tiuie prin dinti ca o cicoare,
suce*fe gaful de privighefoare
*i c'un varfej de pene smeurii
i=o asvarli in drepful inimii.

o, ce blesfem nedrepf cazu pe mine


sughifa doamna pufului din maini;
decaf s'omoare canfecul, mai bine
ma sfa'*ia si ma'mparfea la cainil
Cum sa mai ies la geamuri asfazi, maini ?
Deseara iar tree sfelele prin sled'
*i dragosfea mi=o crede misEuifa.

www.dacoromanica.ro
118 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Aduna cantul, vanturile 'mpart.


Cu noaptea scufier pasea pe poarta:
in pungulita alba de brocar
el aducea privighetoarea moarta
si=un plic ascuns ce sigila o soarta.
IubiIul chiama un giuvaiergiu
si poru.nceste pasarii sicriu.

Cu piefre =a ferecat=o teaca de=aur


si, talisman, o poarta 'n san mereu;
iar daca=i merge vestea de balaur
de nu=1 sdrobeste nimeni la torneu,
e poate unde sant fruver §i eu
sau numai unde luna e albasta
si m'am proptit sub geam la dumneavoastra.

PLISNICUL

thee, cedru'nfipt in geamul nordic


sub cojocul penelor de nor,
Cum mai scunna radacina dornic,
desgolita labs de condor.

Lepadandu=si apele de solzi


in ulmarea focului haofic,
a tesut matasa verde 'n bolti
peste frupul lui de schivnic gofic.

www.dacoromanica.ro
ECM. STEFANESCILEST

Nascut in Craiova la 1881. Este licenciat al Facult5tii de


Drept din Bucurevi. A fost magistrat intre 1906-1910, iar astazi
profeseaza avocatura in Bucureqt.i.
Colaborator la «Foaia pentru topes, «Carmen*, «Pagini
literare., «Revista literary., «Noua revista romana., «Romanul.,
«Insula., «Semanatorul., «Literatorul., «Flacaray, «Salonul lite-
tar., «Revista celorlalti., etc.
Scrieri : Egalitate, studiu de drept, Bucure§ti, 1904 ; Poeme,
1911, tipografia Eminescu ; Imberit Efemere, 1925, tip. Eminescu ;
Armonii lascive, volum de poezii care se aflA sub tipar.

BALADA BANILOR

Rade aurul la soare $i sub myna parfumafa


A efebilor perver*i ;
Rade aurul si curge sgomofos pe masa verde;
Rade aurul nervos.
Pe ferestrele deschise vine vanful primaverei,
Violefele respira sub broboanele de roux
5i palpifa in racoarea diminetei de safir.
Rade aurul si plange in oglinzile luxoase
Din cazinul efemer ;
Rad §i plang efebii dornici de averi miraculoase,
Rad §i plang pasionatii penfru lunile din vis.

www.dacoromanica.ro
120 ANTOLOGI1 POEIILOR OLTENI

lade aurul srn clarul sfralucirilor sonore


P_egasesc melancolia $i dorinta neinvinsa
Ca sa plec in largul lumei.
Linde este subferana zacaforilor de aur ?
Vreau sa plec sa risipesc
In cefatile faimoase cu casfele de cristal,
Vreau lumina exaltata a feericelor fasfuri
5i=a saloanelor de bal.
Vreau sa cumpar atmosfera profunzimilor nocturne,
Sa plafesc cu pumni de aur once poffa d'un minuf.
5i sa cumpar voluptafea vanitoaselor artiste,
55, fraesc in alhambrale
5i palate de orgii,
$i sa beau la bacanale.
Datrmi aur mull $i galben,
Datrmi bani frumosi si multi ;
Zornaind pe drum sa=mi spuna poezii imaginare,
5i povesfi din Eldorado si din tarile cu soare,
$i minuni de visuri rare,
5i expresii curioase de gandiri nemai gandite,
Si nostalgice canfari.
Dati'mi bani sa plec in lumea violefelor eterne,
Sa ma plimb pe bulevarde cu vitrine inflorafe,
5i'n paduri inrourafe
Sa absorb parfumul umed al pamantului sefos.
Datrmi bani sa risipesc
In favernele luxoase unde florae's femei,
5i femeile zambile albe, roze si albastre ;
Datcmi bani sa beau din cupe de smarald liqueur
[de aur
5i parfum de sfruguri galbeni, si arome de Sauternes.
Sau sefos de alts lume sa pornesc pe clarul marei,
Sa merg luni pe nesfarsirea fransparentelor albasfre,

www.dacoromanica.ro
EUG. NESCU-EST 121

5a zaresc din luna'n lung cafe.° insula bizara


5i s'ordon tot mai 'nainfe, mai deparfe s'ancoram.
Ce profunde orizonfuri a*i avea de pe coverfa!
Pe vaporul alb mafrozii vor canfa in inserare,
5i va cre*fe amurgul galben,
5i tot aurul din soare
Se va scurge'n rauri repezi in nervos fluid pe mare.
Dati'mi bani, varsati'mi our in cisfernele deschise
Din vaporul meu fantastic,
Aducetcmi violefe, si bomboane parfumafe,
5i culori de aquarele, si pasteluri minunafe
Sa picfez in cale'mi visul si poema de culori
Din imperiile marei *i a tarilor solare,
5i=a efernei sarbatori.

Am inchis alene ochii.


Vanful calm si parfumaf
Ma desmearda 'met pe pleoape si'mi resfira parul
blond ;
Simt pe frunfe pe buze sarufarea primaverei,
§i
Sarufarea de racoare si de aer aromaf ;
Sim mirosul fin de muguri *i de ramuri inflorife
5i respir suavifafea dimineIei de ispife,
Diminetei de arginf.

ALI INFLORIT

Au inflorif glicinii...
Feminifafe alba ma 'nvaluie visand...
FWi de cer albasfru se descreiesc t. oare,
In ram de fum curg veacuri

www.dacoromanica.ro
122 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Pe ochii mei
5i ninge
Pe armonia vremei
Senzatii de ma.fase
5i frumuseti de vis...
Au inflorit glicinii...
Pe podul de idila
Tu vii ca o minune in rochia ta de flori,
Printesa japoneza efernizafa 'n soare
cu ochi de amefisla
5i gura de rubin...
Surazi $i pieri in umbra aleilor tacute,
Dar ochii kai sunk flacari ce lumineaza 'n gol,
Surasul fau ramane
In aer
Scris cu rozul frumoasei tale guri,
Iii sinaf aici alaturi fof sufletul de freamat,
Toata fiinta 'ti calcia visand cu ochi de soare
$i koala fresarirea iubirei tale dulci...

millilillivel

www.dacoromanica.ro
NICOLAE N. VULOVICI

NAscut in 1878 in orasul Calafat si a murit vitejeste in


marele rasboi al Neamului in luna Septembrie 1916 la Cik Se-
reda. In acel moment fAcea parte ca °liter activ si anume cApi-
tan in Reg. 15 Rasboeni (vezi Kiritescu : Istoria Romanilor,
vol. 1).
A fost, s'ar putea spune, un prevestitor al rAsboiului si al
mortei sale glorioase in versurile ostasesti pe care le-a lasat
posteritAtii.
A coiaborat la: Ramun, Semeincitorul, etc.
Scrieri: Stihuri otelite qi Viteje,sti, cu o introducere de C.
S. Fagetel.

DE =O FT SA MOR
De=o fi sa mor, Tu, Doamne, da=mi
0 moarIe ost4easca:
Un glonte 'n floarea din chipiu
In lupie ma isbeasca 1

Si'n faia mortii, neclinfif,


35, sfau ca stei de piatra,
Sa cad ca un sfejar... ga-ndind
La parinteasca vaira.

Nu voi sa mor pe capatai


Cum mor foil nevoia*ii...

www.dacoromanica.ro
124 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

Pe= oiele, on pe=un musuroi


Adorm de veci ostasii I

Ce'i oare mai inaltator?


Cand moartea=ti rade 'n fats
So'nfrunIi jerffindu=ti penfru neam
Nefrebnica viata!

Erou, de nail de on erou,


Acela ce se bate
.Si moare penfru brazda lui
On penfru liberfafe I

...Sa vad cum sfeagul, in salut,


Spre fruntea mea se pleaca,
Pe sangerafu=mi piept ca 'ncep
Copifele sa ireaca...

Schilavu=mi trup infasurat


In panza fricolora
plange frambitasii mei,
Nu mama, nu surora...

Cu coif, cu armele gatit


Tin mire=ales de moarfe
Nu cioclii, pe grumazul lor,
Soldatii sa ma poarte!
5i=afunci, voi auzi ca'n vis
Pe vai sunand alarms...
$i piepturi surd izbind in piept
5i zangaie de arms.

www.dacoromanica.ro
NICOLAE N. VULOVICI 125

Sa nu dorm singur in sicriu,


Ci'n legea osf4easca :
Cu toti tovara*ii de rand
In groapa=ne olpfeasca I

De.asupra groapii, bubuind,


Din Levi porneasca duhul...
i panla ceruri, razvralif,
Sa fremure vazduhul I

SABIE

Sabie, fu surioara,
Suflefului meu aleasa,
Mandra, panla ciasul mortil
Ne=am legal sa=mi fii mireasa!

Ne privea un steag in zdrente,


Vulturul regesc de aur,
Sfanful Gheorghe din icoana
Cum sfrapunge un balaur...

Nu *flu de 'ntelegi fu focul


Suflefului meu, saracul...
Pare ca pe=o lume moarta
Eu imi frec cu fine viacul 1

Ne =am deprins aa de bine,


Tu la coaps5=mi leganafa,
Ce m'a.* face daca soarta
Ne=ar insfraina vre=odaka?

www.dacoromanica.ro
126 ANTOLOGIA POETILOR OLTENI

La nacazuri $i la bine
Noi alaturi pe -tot locul
Cine stie, poate'n lupte,
Sabie, ne=a sta. norocul!

Sa fe=aud prin foc cum suieri,


Sfeagului croindu=i uli1i...
De=om cadets, ne fie paful
De franfuri de Levi si suliti!
0, $i cat vei fi de mandra
Tu spalata de rugina
Mi te=o'mpodobi baetii,
Sabie, ca pe=o regina.

$i ancapi pe main mai bune,


Mai cu drag sa mi to poarte ;
Dar sa nu ma uiti, iubito,
C'amandoi ne=am dus la moarfe!

Ci'n zadar tot cat spre tine


Cum lucesti in sf'anful soare :
Nu=i nimic sa ma mai misfe,
Sa f e salt din cingatoare...

5i cum azi, batut de ganduri,


Trec pe lume, calatorul,
Far'de=avant ma duc... si=mi creste,
De=alte vremi viteze, dorul.

Ostenit cand viu in sears,


Somnul greu de ma doboara,

www.dacoromanica.ro
NICOLAE N. VETLOVICI 127

Sfai la capul meu de veghe,


Sabie, fu surioara I

Trece zi §i frece noapfe,


$i 'nfr'o vreme=albif, moneagul,
Lacrama=voi cand f e=oi pierde,
Bratu=mi slab prinzand foiagul...
Nu vroi sa ma vad navalnic,
Vrednic sa nu fin de fine ;
Ci ma pierde fu in Hoare,
Ma'ndro 'n foc, cum se cuvine !

HAI, MURGUTULE, LA DRUM...

Hai, murgu1ule, la drum,


Drumu cu offarile,
Uncle ma pandea din prag
Mandra 'n foate sarile.
Du=ma, murgule, in zbor,
Zboru' randunelelor,
Du=ma 'n sus la safu ei
Pe lumina sfelelor.

La casuta dinfre plopi


Joaca=ti pasu locului,
Sa ma salt odafa'n scan
Ars de para focului,
Sa mai vad norocu meu:
Ochii §i sprancenele...

www.dacoromanica.ro
128 ANTOLOGIA POE!'ILOR OLTENI

$i sa simf de dragul ei
Lacramandu=mi genele.

Ca prin oasfe de=am fosf dus


Pe hofaru tarilor,
Mandra inima si=a daf
5i m'a daf uifarilor.
De=ar ajunge=o dorul meu,
Dorul si pacafele:
Dragosfea fara noroc
Mi=o vorbesfe safele.

$i ma leagan cum mereu


Frunza 'n plopi se leagana,
Frunza plopi unde domol
Vanfu' jalea=si fragana...

De=o fi fof pusfiu la ea,


Sfinse lumanarile,
Fraul slobod sa ti=1 las,
Din picioare

Asfernuf pe coama fa
Tu fe=asferne vanfului,
0 naluca amandoi
S'arafam pamantului.

5i nechezul fau din piepf


Vazduhu cufremure
$i de tropoful supf not
Tarina sa fremure...

www.dacoromanica.ro
NICOLAE N. VULOTICI 129

Sa ma legene in vant
Tropof, fropot, fropoiu...
Si cal apelor poop
Sune 'n urma ropotu.

Supt poicoava fa de= arginI


Pietrile sfrafulgere
Du=ma, murgule, ma du
Prin poop gi f-ulgerel

mIlliplin

www.dacoromanica.ro
CUPRINS LIL :
Pag.

Cuvinte lamuritoare 5
Arghezi Tudor . . 9
Balceqti Stefan . . . 12
Braborescu Stefan . . 15
Budurescu Nicolae . 18
Burlanescu N. Alin . 22
Ciocalteu Vintila . . 26
Ciurezu D. . . 29
Constant Eugen. . 32
Constant Savin . . 35
Constant Paul . . 39
Craciunescu D. Constantin 43
Demetrescu Traian . . 46
Farago Elena . . 50
Fagetel C. S. . . . 54
Gherghinescu Vania . . 57
Gyr Radu . . 59
Herescu I. N. . 65
Iacobescu Al. , . 70
Iliescu Leontin . . . . . . 73
Ionescu Fl. Eugenia (Ada Umbra) . 77
Lascar Vasile . . 81
Lecca Haralamb. . 83
Macedonsky Al. . 87
Marinescu I. M. . 94
Martian A. Popp . 96
Milcu N. . . 99
Nicoleanu N. . . 103
Paulian Sabina . . 106
Paunescu T. Ulmu . . 109
Popescu C. I. Polyclet . 111
Romanescu Marcel .
Stefanescu Eug. Est .
Vulovici Nicolae .
.

.
114
119
123
s
t

www.dacoromanica.ro
DIN CATALOGUL CARTILOR LITERARE
APARUTE IN EDITURA RAMURI".
Balcesti yStefan, Darul Voevozilor. . . Lei 30.-
Maeterlink M., Pascirect albastrei, trad. de Farago Elena . 20.-
lorga N.. Isus . . 50.-
» . Oraul care ni_trebue . .- x. 25. "-..
20 2., Sarmalit, amicul poperrului ,P. 25.-
. * I. Moartea lui Dante; { . 25.-
IL Moliere se rdsbuaii I
* .
Tudor Vladimirescu . . 25. -
Irimescu-Candesti I., Jertfa , . 24.-
Ottescu N., Coppelia . . . 180. -
Batzaria N., Stoica D., Puchianu P., Rcisplata sco/aru-
lui silitor . . . . . . * 64.-
Billek F. G., Locuinte of tine . . . * 75.-
Bosie SStefan, Presa si aspecte din_ viata public& . * 5.-
Gigurtu Olga General, Amintiri . * 45.-
Ionescu Lucian, Calculator de dobinzi . . . * 250.-
Potarc4 I. General Dr. Consideratiuni asupra organi-
zdrii serviciului sanitar . . . . . 22.-
Procopiescu Virgil, Spicuiri Psihologice . .. . * 30.-
Protopopescu D. I., Pericoltd evreesc . * 30.-
Pamfile Tudor, Cartea pauestirilcrr haslii . . . * 15.-
Bglagel Teodor, Versurt Populare romeme§ti _. . * 15.-
» 0 Contece de lume. . . . 16.-
* .Versuri populare roman . * 20.-
Dumitrascu W. I., Ccintece de stea §i colinde . . 2. 20.-
» . Mo$eniri . 2, 16.-
Co/inde, aintece de stea, Rugdciuni, Meteorologic, Urdri,
Blesteme, Oratii de nuntd . . . * 15. --
JOCUTi de copii, Fra.mtintitri de limbic', Cuvinte intoarse
Ghicitori, Numere . . . * 15.-
Benigache V., Precis de drept comercial . , * 120.-
Hortopan V. Dr., Dreptul de Retentie . . 40.-
Potarca Virgil, Legea Agrard . ... . 100.-
. .
Legea Islazurilor ., . * 10. -
Stroe A. Ion, Teoria ImPreve.ziunii . * 40. -

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și