Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA: ŞCOALA Gimnazială „Mihai Eminescu”, Structura Celeiu

PROPUNÃTOR: Firoiu Florentina-Mădălina

CLASA: A V-A

OBIECTUL: Limba și literatura română

SUBIECTUL: PRONUMELE PERSONAL (actualizarea cunoştinţelor)

TIPUL LECŢIEI: de însușire de noi cunoștințe


OBIECTIVE CADRU:
- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;
- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris.
OBIECTIVE DE REFERINŢÃ:
1.4- Să sesizeze corectitudinea gramaticală a unui enunţ şi / sau a formelor lexicale;
2.2- să construiască propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical;
3.4- să sesizeze corectitudinea utilizării categoriilor gramaticale învăţate.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să definească pronumele personal, ca parte de vorbire care ţine locul unui substantiv;

1
O2 – să precizeze categoriile gramaticale ale pronumelui personal (persoană, număr, gen);
O3 – să înlocuiască substantivele date cu pronumele personale corespunzătoare;
O4 – să precizeze cazul pronumelor personale din textul-suport;
O5 – să indice funcţia sintactică a pronumelor personale din enunţurile date;
O6 – să manifeste receptivitate faţă de partea de vorbire actualizată.
STRATEGII DIDACTICE:
a. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, analiza gramaticală, metoda „ciorchinelui”, reflecţia,
lucrul cu manualul, explicaţia;
b. RESURSE MATERIALE: manualul, fişe de lucru, fişe teoretice, tabla, caietele elevilor, creta;
c. RESURSE UMANE: elevii clasei a V-a, cadrul didactic;
d. FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală;
e. TIMP, SPAŢIU: 50 de minute, sala de clasă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Programe şcolare pentru clasele V-VIII. Aria curriculara: limbă şi comunicare, Bucureşti, 1999;
- Marin Iancu, Vasile Molan, Limba română. Manual pentru clasa a V-a, Editura Petrion, Bucureşti, 2002;
- Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
- Florica Chereja, Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2004.

2
SCENARIUL ACTIVITÃŢII

EVENIMENTUL OB. ACTIVITATEA DE INSTRUIRE TIMP METODE ŞI EVALUARE


ACTIVITÃŢII ACTIVITATEA ACTIVITATEA PROCEDEE
PROFESORULUI ELEVILOR
1. ORGANIZAREA Verificarea prezenţei Elevul de serviciu face 1’
COLECTIVULUI DE elevilor prezenţa elevilor
ELEVI Pregătirea materialelor Fiecare elev îşi va
necesare desfăşurării lecţiei pregăti cărţile şi caietele
Stabilirea ordinii de limba română

Se va verifica tema pentru Răspund întrebărilor 3’ conversaţia Verific tema .


acasă atât calitativ, cât şi puse. Analizez
cantitativ. răspunsurile
elevilor. Fac
aprecieri verbale.
Se va realiza lectura 5’
fragmentului despre
învăţarea gramaticii ( a Elevii formulează Fac aprecieri
pronumelui) din Amintiri răspunsuri la întrebările verbale; stimulez
2. CAPTAREA din copilărie de Ion adresate. conversaţia elevii pasivi.
ATENŢIEI Creangă. Voi conduce
discuţia spre răspunsuri Răspund cerinţelor.
referitoare la necesitatea
învăţării logice şi conştiente,
opuse reproducerii pe de
rost.
3. ANUNŢAREA -Astăzi, ne vom aduce 1’
SUBIECTULUI aminte de câteva noţiuni
LECŢIEI ŞI A teoretice despre pronumele Recepţionează mesajul.
OBIECTIVELOR personal. Scriu pe caiete titlul

3
Scriu titlul lecţiei la tablă. lecţiei.
Precizez în mod clar
obiectivele urmărite pe
parcursul activităţii.

4. CONDUCEREA Voi cere elevilor să realizăm 29’ Conversaţia


ÎNVÃŢÃRII Elevii răspund la
împreună un joc didactic:
întrebările găsite pe
Ciorchinele (completarea bileţele. Completează pe Explicaţia
O1,2,6 fişe şi la panou Fac aprecieri
ciorchinelui). Elevii vor
ciorchinele cu verbale.
trage la sorţi întrebările răspunsurile despre
pronume. exerciţiul
necesare completării
ciorchinelui. În timp ce un
elev va completa la panou,
ceilalţi vor completa pe
fişele de lucru.
Voi supraveghea cu atenţie Răspund la întrebări.
aşezarea răspunsurilor la
panou.
Se va prezenta elevilor o fişă
teoretică despre pronumele exerciţiul
Completează fişele de Fac aprecieri
personal. Cu ajutorul
lucru. verbale.
O2,6 ciorchinelui, voi actualiza
noţiunile teoretice despre
această parte de vorbire.

4
Voi înmâna elevilor o fişă de
Răspund la întrebări.
lucru în care trebuie să scrie
Notează observaţia. Fac aprecieri
între paranteze pronumele verbale.
personale care pot înlocui
O3
substantivele subliniate.
Solicit elevilor să
urmărească în manuale Răspund cerinţei.
Lucrul cu
observaţia de la pagina 193,
manualul
unde sunt date enunţuri cu
pronumele personal
„dânsul”, „dânsa”etc.
Răspund în mod clar la Fac aprecieri
Se face observaţia că există
întrebările puse. Conversaţia verbale.
şi alte forme de pronume
Notează observaţia.
personal la persoana a III-a.
Voi cere elevilor să
urmărească fişa de lucru
dată mai înainte.
-Care este cazul
O4 substantivelor „copiii”, Răspund cerinţelor. Sunt
atenţi la explicaţii.
„Tică”?
Stimulez elevii
-Care este cazul pronumelor pasivi.
personale cu care am
Analiza
înlocuit aceste substantive? gramaticală

5
-Ce funcţie sintactică au
Conversaţia
aceste substantive? Dar
pronumele? Fac aprecieri
Răspund la întrebările verbale.
Se face observaţia că
puse. explicaţia
pronumele personal stă în
acelaşi cazul substantivul
căruia îi ţine locul.

5. OBŢINEREA 10’ Evaluarea


PERFORMANŢEI ŞI Voi cere elevilor să dezlege Completează rebusul. Exerciţiul rezultatelor şi a
A FEED-BACK-ULUI problema enigmistică de pe comportamentelor
fişe, în condiţiile în care elevilor urmăreşte
cunosc formele de iniţiativa pe care
nominativ ale pronumelui o au aceştia.
personal. Urmăresc
Voi înmâna fişe cu rebusuri. ingeniozitatea
Elevii vor fi întrebaţi dacă Argumentează fiecărui elev în
învăţarea gramaticii li se răspunsurile. Reflecţia activitatea de
pare „meşteşug de învăţare, nivelul
tâmpenie”, prin aluzie la motivaţiei.
colegii lui Nică, fiind rugaţi
să argumenteze pro sau
contra.
Apreciez comportamentul
general al elevilor Notez în catalog
participanţi la activitate. elevii care s-au
Evidenţiez elevii cei mai remarcat pe

6
activi. parcursul orei.
Concluzii
6. ASIGURAREA Precizez elevilor sarcina pe Notează sarcina pentru 1’
RETENŢIEI ŞI A care o vor efectua acasă: acasă.
TRANSFERULUI -pag.194, exerciţiul 2
Citesc şi explic cerinţa
exerciţiului de completare
cu forme ale pronumelui
personal.

7
PRONUMELE PERSONAL
ÎNTREBÃRI PENTRU COMPLETAREA CIORCHINELUI

1. Ce este pronumele personal? Alege varianta corectă:


a. parte principală de propoziţie;
b. numele de botez al unei persoane;
c. parte de vorbire

2. Pronumele ( alege varianta corectă ):


a. indică persoane în actul comunicării;
b. înlocuieşte substantivul;
c. denumeşte obiecte.

3. Câte persoane indică pronumele personal?

4. Câte numere are pronumele personal?

5. Ce persoană are forme diferite pentru gen?

6. Ce fel de pronume este „ dumneavoastră”?

7. Prescurtarea „ d-lui” este a pronumelui personal de politeţe……………….

8
8. Care sunt formele pronumelui personal la persoana a III-a plural?

FIŞA DE LUCRU

Scrieţi între paranteze pronumele personale care pot înlocui substantivele


subliniate:
Copiii {…………..} se dau cu sania. Tică {…………..} îl ia pe Dan alături. Maria {……….} îi atrage

atenţia că băiatul {…………..} e prea mic pentru acest joc.

Scrieţi între paranteze pronumele personale care pot înlocui substantivele


subliniate:
Copiii {…………..} se dau cu sania. Tică {…………..} îl ia pe Dan alături. Maria {……….} îi atrage

atenţia că băiatul {…………..} e prea mic pentru acest joc.

9
PRONUMELE PERSONAL
FIŞÃ TEORETICÃ

1. DEFINIŢIE:
Partea de vorbire care ţine locul unui substantiv se numeşte pronume. Pronumele personal înlocuieşte numele unei
persoane.
2. CLASIFICARE:
- pronume personal;
- pronume de politeţe.
3. PERSOANELE PRONUMELUI:
- persoana I (care vorbeşte);
- persoana a II-a (cu care se vorbeşte);
- persoana a III-a (despre care se vorbeşte).
4. NUMÃRUL:
- singular;
- plural;
5. GENUL (numai la persoana a III-a):
- masculin;
- feminin;
6. FUNCŢIILE PRONUMELUI PERSONAL ÎN PROPOZIŢIE:
- subiect;
- nume predicativ;
- atribut;
- complement.
7. ALTE FORME ALE PRONUMELUI PERSONAL:
- la persoana a III-a: dânsul, dânsa, dânşii, dânsele;
- forme care se pronunţă în aceeaşi silabă cu alte cuvinte sau cu părţi din alte cuvinte (mi, i, o, ne, ţi, le).

10
11