Sunteți pe pagina 1din 22

Școala Gimnazială Plevna

Data: 15 martie 2018


Propunător: prof. Drăghici Mihaela-Oana
Clasa: a IV-a
An şcolar: 2017 - 2018
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română-Opțional
Arta cuvântului
Unitatea de învăţare: File de legendă
Subiectul: Textul literar narativ
Text suport Legenda ghiocelului,
după Eugen Jianu
Tipul lecţiei: predare – învăţare
Durata: 50 minute
Obiectiv fundamental:
– Dezvoltarea deprinderii de citire corecta, conştienta, coerenta si expresiva.
– Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului.

Obiective operaţionale:
Pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili să:
O1: - să citească în ritm propriu, un text narativ, de mică întindere, respectând semnele de punctuaţie;
O2: - să identifice cuvintele cu acelaşi sens şi înţeles opus cuvintelor date
O3: - să integreze cuvintele explicate în enunţuri noi;
O4: - să formuleze întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul textului ;
O5: - să completeze corect harta lecturii.
O6: - să găsească adjective corespunzătoare substantivelor date ;
O7: - să desprindă mesajul textului;
O8 - să scrie corect, lizibil şi îngrijit sarcinile propuse;

STRATEGII DIDACTICE:
Elemente de strategie didactică:

 Resurse procedurale: lectura explicativă, brainstorming, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, conversaţia, explozia
stelară, harta lecturii, ciorchinele, instruirea diferenţiată prin inteligenţe multiple;
 Resurse materiale: video - proiector, CD, fişe de lucru, markere, flip-chart, coli albe, tablă, cretă, manual;
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
a) METODE ŞI PROCEDEE:
observaţia, conversaţia, problematizarea, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , brainstorming, jocul didactic .

b) MIJLOACE DIDACTICE:
 textul-suport ”Legenda ghiocelului”, după Eugen Jianu,
 Prezentari PowerPoint;
 Ciorchinele;
 Calculator, videoproiector;
 Fişa de lucru;
c) FORME DE ORGANIZARE:
- frontal, individual , pe grupe
d) FORME DE EVALUARE:
- observaţia sistematică
- evaluare orală
- fişă de lucru în clasă;
Bibliografie:
 Barbu, Marian, 2003, Metodica predării limbii şi literaturii române - pentru învăţământul primar, Ed. Gheorghe Alexandru,
Craiova.
 Nuţa, Silvia, 2002, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, Bucureşti;
 Boris, Crăciun, 2002, Istoria ilustrată a literaturii române, Editura Porţile Orientului, Iaşi.
 Carmen, Iordănescu, 2005, Să dezlegăm tainele textelor literare, Editura Carminis, Piteşti.
Eugen Jianu ( 1925- 2006),

numele adevărat Eugeniu Ionel Popescu


- s-a născut la data de 11 ianuarie 1925, în judeţul Timiş şi a murit la 20 februarie 2006.
- din dragoste lui nemărginită pentru natură şi vânătoare, scriitorul a lăsat copiilor următoarele
volume:
„Casa lui Moş Vuia”
„Locuitorii pădurii”
„Prin fâneaţă, prin verdeaţă”
„Păcăleala bursucului”.
Recomandări de lectură: „Poveste de iarnă”
„ Legenda ciocănitoarei”
„Cântecul privighetorii”
„Întâlniri cu somnoroşii”
„ Buburuza”, „Ştrengărel”, „Legenda licuriciului”
„De o mie de ori de ce”, „Cucul şi puii săi” etc.
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii Op. Evaluare
Metode şi Material Forme de
procedee didactic organizare
1. Moment Stabileşte ordinea şi pregăteşte materialele conversaţia frontal Evaluare iniţială prin
organizatoric necesare pentru lecţie . observaţia
1' comportamentului
elevilor la intrarea în
clasă şi în timpul
pregătirii pentru
lecţia
2. Verificarea - Ce-aţi avut de scris pentru astăzi? conversaţia frontal - capacitatea de a
temei Verifică tema de acasă din punct de vedere găsi adjective pentru
3' cantitativ în timp ce elevii rezolvă o fişă de muncă substantive date;
O6 independentă. - observarea
( Anexa nr. 1) explicaţia fişă de lucru sistematică
Explică fişa şi elevii lucrează. individual - aprecieri verbale
Verifică tema din punct de vedere calitativ. exerciţiul
Face aprecieri asupra realizării temei
3. Captarea
atenţiei Se prezintă elevilor planşe pictate şi se cere elevilor conversaţia - capacitatea de a
4' să descopere ce anotimp este prezentat în imagini. Planşe pictate observa elementele
O4 Formulează întrebări care să conducă elevii la frontal şi caracteristice
aflarea denumirii noii unităţi de învăţare: exerciţiul individual anotimpului
„ Primăvara” primăvara;
- Ce flori sunt prezente în imagini...? - aprecieri verbale;
- Care este culoarea predominantă? explicaţia
- Când înfloresc acestea?
- Ce puteţi spune despre păsările din imagini?

Actualizarea Plecând de la cunoştinţele elevilor despre primăvară - capacitatea de a


cunoştinţelor se va solicita acestora să completeze ciorchinele Conversaţia Coli albe, Frontal sintetiza cunoştinţele
2' răspundă la câteva întrebări ( Anexa nr. 2) (elevii vor markere Pe grupe de spre anotimpul
fi împărţiţi câte 4 într-o grupă şi vor completa câte un Brainstorming- flip chart primăvara;
element al ciorchinelui) ul
- După ce anotimp urmează primăvara?
- Ce se întâmplă în natură primăvara? ( plante, Ciorchinele
insecte, păsări, zile, temperatură, ...etc. ...)
- Care sunt lunile de primăvară? Ce sărbători sunt
primăvara?
4. Anunţarea - Se vor citi şi discuta adjectivele găsite pentru Cretă frontal şi
temei şi a substantivele date (zăpadă, soare, ghiocel ). individual
obiectivelor - Voi întreba elevii la ce se gândesc când aud observaţia
1' cuvântul „ghiocel” şi le voi comunica că urmează să caiete
studiem un text, o legendă, despre această floare
delicată şi plăpândă.
Se scrie pe tablă data, titlul şi autorul textului
Legenda ghiocelului, după Eugen Jianu.
- În ora de limba şi literatura română de astăzi
aştept de la voi să citiţi corect, cursiv şi expresiv
lecţia, să descoperim împreună sensurile unor
cuvinte şi expresii din text, să fiţi atenţi şi activi.

5. Dirijarea Se poartă discuţii pregătitoare (se explică termenul observaţia Aprecieri verbale
învăţării de legendă, se amintesc alte legende cunoscute de manualul
20' elevi, se citesc datele de pe fişa de autor). individual
Se solicită elevilor să citească textul lecţiei, în - Capacitate de
gând. a citi cursiv,
Se verifică caracterul conştient al citirii prin lucrul cu expresiv, conştient
O1
întrebări ce vizează conţinutul textului: manualul - capacitatea de a
 Care este titlul lecţiei? răspunde la întrebări
 Cine este autorul textului? după prima lectură;
 Care sunt personajele care participă la - observarea
întâmplare? sistematică a
 De ce se considera ghiocelul neînsemnat? -prezentare pe comportamentului
 Cine îl ajută pe ghiocel? videoproiectior ; frontal şi elevilor
 Se va citi model textul, ajutat de prezentare individual
power – point;
Se va citi lecţia integral, în lanţ, pe roluri, selectiv :
* primul răspuns dat de ghiocel babei Iarna; lucrul cu
* cine îl ajută pe ghiocel; manualul
* dialogul dintre Iarnă şi ghiocel după noaptea
geroasă;
O3
* veselia ghioceilor apăruţi. lectura Capacitatea de a
Se dirijează explicarea cuvintelor şi expresiilor ale explicativă folosi în noi enunţuri
căror sensuri sunt necunoscute elevilor : exerciţiul tabla expresii noi
plăpând, a se mânia, a cuteza, a se piti, duios. Aprecieri verbale
Solicită elevilor să alcătuiască, oral, enunţuri cu conversaţia
aceste cuvinte; (câte o propoziţie se scrie la tablă şi
în caiete) frontal şi - capacitatea de a
O8 Cer elevilor să explice cu propriile cuvinte unele individual explica cu propriile
expresii întâlnite în text.(prezentare PP) explicaţia cuvinte expresii
Propune elevilor să formuleze întrebări, pe baza exerciţiul întâlnite în text;
textului studiat, care să înceapă cu unul din
O4 cuvintele: Când?, Cine?, Unde?, Ce?, Care?( Anexa Explozia stelară - capacitatea de a
3). formula întrebări;
Se vor formula întrebări legate de conţinutul textului - capacitatea de a
O5 şi pe măsură ce se discută textul se completează şi Harta lecturii Tablă completa “harta
fişele de lucru de pe masă, fişe ce conţin „harta Cretă textului”;
textului”(Anexa 4). Coli albe
Propune spre rezolvare mai multe exerciţii
(prezentare PP)
O2 1. Găsiţi cuvintele cu acelaşi sens pentru:
* omăt *a îndrăzni *a vesti exerciţiul frontal şi
*firav *vesel individual - capacitatea de a
*pitit *duios rezolva exerciţii de
2. Leagă cuvintele cu sens opus: pe grupe vocabular (sinonime,
a bucura a dispărea antonime, sensuri
slab a se dezgheţa diferite)
a se arăta puţini
a îngheţa puternic
mulţi a întrista
aprecieri verbale
O6 3. Găsiţi trei adjective potrivite substantivelor:
O7 * vânt; *soare; *ghiocel;
O6 4. (exerciţiu oral)
Toate personajele povestirii împrumută trăsături - capacitatea de a
omeneşti, sunt personificate. Descoperă aceste descoperi unele
trăsături. personificări;
5. Scrieţi câteva trăsături ale ghiocelului. - capacitatea de a
observa însuşiri ale
personajelor;
Obţinerea O7 Propune următorul joc : Să gândim , să învăţam şi frontal
performanţei să fim creativi în moduri diferite ” –conform explicaţia
7' instruirii diferenţiate prin inteligenţe multiple.
Se formează 6 grupe având sarcini diferite : Instruire Coli albe capacitatea de a
I . Cercetătorii : diferenţiată Markere lucra pe grupe şi de a
prin Manual rezolva cerinţa
Elevii au ca sarcină extragerea din text a cuvintelor
folosirea pornind de la
şi expresiilor care sugerează aspecte specifice celor
inteligenţelor mesajul textului
două anotimpuri : iarna şi primăvara
multiple Pe grupe studiat;
Coli albe,
markere
II. Povestitorii :
Fiecare membru al grupei trebuie să îşi aleagă câte
un enunţ din fişa primită şi să o dicteze scriitorului, Instruire
astfel încât să se respecte ordinea derulării diferenţiată
întâmplărilor din textul ”Legenda ghiocelului”. prin - capacitatea de a
III. Naturaliştii : folosirea identifica părţile
Să stabilească părţile componente ale ghiocelului. inteligenţelor componente ale
( Anexa nr. 6). multiple ghiocelului;
observarea
IV. Matematicienii : sistematică
Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor - capacitatea de a
afirmaţii: ( Anexa nr. 7). stabili valoarea de
* Ghiocelul s-a ascuns după un bulgăre de zăpadă. adevăr;
* Baba Iarnă a fost ajutată de moş Timp.
- deprinderea de a
V. Scriitorii: Scrie semnul de punctuaţie
Pe grupe completa un text cu
potrivit: semnele de
punctuaţie potrivite;
Se uită împrejur şi zări ghiocelul Coli albe
Tu erai Am să te îngheţ la noapte Markere
Manual
exclamă Iarna
Nu vă mâniaţi babă Iarnă şi moş
Omăt Soarele mi-a trimis veste să mă arăt
răspunse ghiocelul
VI. Grupa pictorilor - capacitatea de a
Să deseneze un peisaj de primăvară în care să apară realiza in tablou
personajele legendei. după un text literar.
Supraveghează întregul demers şi va interveni cu
explicaţii acolo unde va fi cazul.
Se va face evaluarea produselor realizate .
6. Conexiunea  Ce lecţie am citit astăzi? conversaţia frontal şi
inversă individual aprecieri verbale
1'  Care este semnificaţia acestei flori?
7. O2 Împarte fişe de evaluare ( vezi Anexa nr.9). munca fişe de evaluare individual - capacitatea de a
Evaluare O8 Explică în ce constă evaluarea, apoi lasă elevilor independentă rezolva cerinţele
5' timp pentru a lucra independent. exerciţiul fişei de evaluare;

calificative
8. Încheierea Face aprecieri verbale asupra modului de conversaţia
lecţiei participare a elevilor. aprecieri verbale
1' Ca temă, sugerează citirea lecţiei şi exerciţiile 1 şi individual
2, din manual, de la pagina 93. explicaţia manual
Anexa nr. 1

FIŞĂ DE LUCRU

Găsiţi câte trei adjective pentru substantivele: omăt, soare, ghiocel.

omăt .............................. soare ................................. ghiocel .................................

.............................. .................................. .................................

.............................. ................................. ..................................

……………………………………………………………………………………..

Anexa nr. 1

FIŞĂ DE LUCRU

Găsiţi câte trei adjective pentru substantivele: omăt, soare, ghiocel.

omăt .............................. soare ................................. ghiocel .................................

.............................. .................................. .................................

.............................. ................................. ..................................


Anexa nr. 3

EXPLOZIA STELARĂ

Cine?

Când?
CUM?
Care? ?
LEGENDA GHIOCELULUI
după Eugen Jianu

Ce? Unde?
??
Anexa nr. 4
HARTA LECTURII

Personaje Autorul este


_________________ ___________________
_________________ ___________________
_________________ ___________________
_________________
_________________
_________________
_________________ Titlul textului
___ ______________________
______________________

Cuvinte necunoscute
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Expresii frumoase __________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__

Mesajul textului
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Anexa nr. 5

GRUPA POVESTITORILOR
Dragi povestitori, scrieţi enunţurile de mai jos în ordinea
desfăşurării întâmplărilor din textul ”Legenda ghiocelului”, după
Eugen Jianu.

De sub zăpadă au apărut o mulţime de clopoţei albi şi


veseli.
Iarna se mânie pe el, chemând gerul.
Într-o zi ghiocelul îşi sună clopoţelul.
Ghiocelul a arătat că el este vestitorul primăverii.
Soarele îşi trimise razele calde să-l ajute pe ghiocel.
1............................................................................................................

2............................................................................................................................

3............................................................................................................................

4............................................................................................................................

5............................................................................................................................
GRUPA CERCETĂTORILOR

Grupează pe o coloană cuvintele care definesc iarna


(expresii), iar pe alta cele care exprimă primăvara:

Iarna Primăvara

Omăt ghiocel
Scuturându-şi cojoacele de nea sună vesel clopoţelul
GRUPA PICTORILOR

Realizaţi un peisaj de primăvară în care să apară personajele legendei.


GRUPA SCRIITORILOR

Scrie semnul de punctuaţie


potrivit:
Se uită împrejur şi zări ghiocelul
Tu erai Am să te îngheţ la noapte exclamă Iarna
Nu vă mâniaţi babă Iarnă şi moş Omăt Soarele mi-a
trimis vestea să mă arăt răspunse ghiocelul
Anexa nr.6

GRUPA MATEMATICIENILOR

Stabiliţi valoarea de adevăr a


următoarelor afirmaţii:

* Ghiocelul s-a ascuns după un bulgăre de


zăpadă.

* Baba Iarnă a fost ajutată de moş Timp.


Anexa nr. 7

GRUPA NATURALIŞTILOR

Stabiliţi părţile componente ale ghiocelului.


Anexa nr. 2
Sărbători

Munci
agricole

Lunile
anotimpului
PRIMĂVARA

Schimbări
în natură

Flori

Păsări
călătoare

21
22