Sunteți pe pagina 1din 8

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială nr.

29 Galati
DATA: 15.03.2018
CLASA: a III-a B
PROPUNĂTOR: Studentă Rusu Elena
PROFESOR ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PRIMAR : Dragoi Lorena
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
SUBIECTUL: Fructul cel mai valoros- poveste populară (Ora a II a )
TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor însuşite
COMPETENŢE GENERALE:
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
COMPETENŢE SPECIFICE:
2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog ;
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare;
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să citească fluent, corect, conştient, expresiv, în ritm propriu textul literer respectând intonaţia
impusă de semnele de punctuaţie;
O2- să integreze expresiile întâlnite în lectură, în enunţuri proprii;
O3- să formuleze corect întrebări şi răspunsuri legate de text, desprinzând informaţii esenţiale din
acesta;
O4- să stabilească ordinea ideilor principale, conform întâmplărilor petrecute în text;
O5- să desprindă mesajul textului;
RESURSE:
Procedurale: conversaţia, expunerea, explicaţia, exerciţiul, explozia stelară, observaţia, joc de
rol, instructajul verbal ;
Materiale: caiete, fişe cu textul nou, fişe de evaluare;
Organizatorice: frontal, individual,în pereche, pe grupe.
FORME DE EVALUARE:
- observare sistematică;
- apreciere verbală;
BIBLIOGRAFIE:
1. Programa școlară pentru disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Arte Vizuale și
Abilități Practice, clasele a III-a și a IV-a, București, 2014;
2. Ioan Șerdean, Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar, Editura Corint,
București, 2008;
3. Gabriela Bărbulescu, Daniela Beșliu, Metodica predării limbii și literaturii române în
învățământul primar, Editura Corint, București, 2009

1
2
Secvenţele Ob.op. Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică Evaluare
instruirii şi Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de
dozarea procedee învăţământ organizare
Moment Se pregătesc materialele Elevii se pregătesc materiale frontal
organizatoric necesare pentru desfăşurarea pentru lecţie. Conversaţia necesare
(2 minute) lecţiei.
Se asigură un climat optim
desfățurării lecției.

Captarea Cer elevilor sa spuna ce alte Elevii raspund la Conversaţia Frontal Observare
atenţiei fructe mai poate culege omul de intrebarii Brainstormin sistematică
(4 minute) a lungul vietii sale gul

Anunţarea Se comunică elevilor că vor citi Expunerea caiete Frontal


subiectului textul Fructul cel mai valoros- Elevii receptează
lecției şi poveste populară, vor identifica mesajul transmis.
enunţarea momentele textului din fiecare
obiectivelor fragment şi vor desprinde
(2 minute)
învăţătura. Elevii notează în
Se notează titlul pe tablă. caiete.

3
Dirijarea O1 Se propune elevilor citirea Elevii citesc textul Frontal Observarea
consolidării textului în lanţ, cu voce tare, câte respectând intonaţia Exerciţiul Fișe cu Individual sistematică
cunoştinţelor un enunţ fiecare. impusă de semnele de textul lecției
(32 minute) Se adresează elevilor întrebări cu punctuaţie.
privire la textul citit.
1. Unde şi când se petrece
O3 acţiunea? Elevii răspund la
2. Câți feciori avea tatăl? întrebări.
3. Ce a primit fiecare fecior de Conversaţia
la tată înainte ca aceștia să Explicaţia Frontal Aprecierea
plece în lume ? Exerciţiul verbală
4. Ce fruct i-a adus feciorul cel
mare tatălui? Dar cel
mijlociu?
5. Care este cel mai valoros
fruct pentru fiul cel mic ? De Alcătuiesc oral
O2 ce ? enunţuri cu expresiile
Se propune elevilor să citească date. Aprecierea
selectiv desfăşurând jocul Frontal verbală
,,Găseşte şi citeşte”:
 Citeşte enunţul care prezintă Observarea
ținuturile străbătute de fiul sistematică
cel mijlociu..
 Citeşte fragmentul din care Explicaţia
reiese ce a făgăduit tatăl ca Elevii citesc Conversaţia Frontal
O1 propoziţiile indicate.
răsplată fiului care va Exerciţiul Individual
aduce fructul cel mai
valoros.
 Se solicită elevilor să
interpreteze rolul tatălui și
al fiului cel mic, atunci
când fiul s-a întors acasă.

 Se împarte steluţe care Elevii participă la Aprecierea


O3 conţin ideile principale ale dialog. Jocul de rol În perechi verbală

4
textului. Explicaţia
 Se cere elevilor să le Numerotează Exerciţiul Steluţe cu În pereche
O4 numeroteze şi să le lipească steluţele conform ideile
în caiet conform derulării întâmplărilor principale
întâmplărilor, identificând petrecute în text. Observarea
şi fragmenul corespunzător sistematică
din text.
Individual
**Elevii vor fi împărțiți în cinci Frontal Aprecierea
grupe. Fiecare reprezentant al verbală
grupei va extrage câte o steluță Explozia
ce conține una din întrebările Elevii formulează stelară Steluţe cu
Cine?, Ce?, Unde?, Cum?, De întrebări şi Explicația întrebări
O3 ce? Fiecare echipă formulează răspunsuri. Exerciţiul
câte două întrebări, le citeşte și Pe grupe Observarea
solicită răspuns unei alte echipe. sistematică
Aprecierea
O5
Se cere elevilor să extragă Extrag învăţătura Frontal verbală
învăţătura textului şi mesajul textului cu ajutorul Conversația
transmis de autor. întrebărilor adresate Explicaţia Aprecierea
verbală

Obţinerea Se propune elevilor să Elevii rezolvă Instructajul Fișe de Individual Aprecierea


performanţei O3 completeze fişa de evaluare. sarcinile date. verbal evaluare verbală
(5 minute) Exercițiul Observarea
sistematică
Aprecieri şi Se fac aprecieri globale şi Primesc aprecierile. Conversaţia Frontal Aprecierea
concluzii individuale cu caracter motivant Individual verbală
(2 min.) privind participarea elevilor la
lecţie.

5
Numerotaţi momentele textului în ordinea desfăşurării întâmplărilor din text, apoi decupaţi-le şi lipiţi-
le în caiet.

Fiul cel mic


considera ca Tatal le cere celor
invatatura este trei feciori sa
plece în lume
fructul cel mai
pentru a cauta
valoros. fructul cel mai
valoros.

Fiul cel mare și


fiul cel mic se
întorc acasă cu
cele mai
gustoase și
Au trecut 3 ani si
scumpe fructe.
fii s-au intors

6
Fişă de evaluare

1. Citeşte cu atenţie fiecare afirmaţie dată. Dacă o consideri adevărată, încercuieşte A, iar dacă o
consideri falsă, încercuieşte F:

a) Textul citit este o descriere. A F

b) Un tată avea trei feciori. A F

c) Aceştia pleacă în lume ca să caute fructul cel mai valoros. A F

d) Ei s-au întors acasă după doi ani. A F

e) Fiul cel mare câştigă jumătate din averea tatălui. A F

2. Scrie în dreptul fiecărui cuvânt din prima coloană un cuvănt cu sens asemănător aflat în coloana a
doua:

fruct …………………………… a promite


a făgădui ……………………… avuţie
avere …………………………… rod
răsplată ………………………… pedeapsă
valoros …………………………. recompensă
preţios

3. Completează spaţiile libere astfel încât să obţii povestirea pe scurt a textului:

Un tată avea …………. feciori. El i-a ……………………………… în lume pentru a aduce


…………………………… cel mai valoros. Drept …………………………………. le va da
………………….. din averea sa. Fiul cel mare a adus fructul cel mai ………….. . Mijlociul i-a adus
fructe…………………………… . Cel mic a adus ……………………… sa. Acesta
……………………………. averea promisă.

7
8